EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə89/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   125

pərişan olmaq sıxıntıya düşmək. yapınmaq. qapınmaq.

pərişan qılmaq öktətmək. özündən çıxarmaq. dalqınlatmaq.

pərişan -müztərib, pərişan, aşuftə, ənduhgin, məhzun olmaq : qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.

pərişan < buruşan. yoşun. dalğın. pozqun. alcıranqlı. çalam.-çaş olmaq. aldıramaq. anqıqa.-tanqıqa olmaq. unutşak. : dalğın. tarkav. yubalğı. alçıranğ. buruşan. əsinqan. açınqan. şalakı. saçan. sapan. şaşan. çaşan.-pərişanlıq : bələşənlik. bulaşanlıq.

pərişan alığ. alnığ. dalğın.

pərişan avara. arvara. aravar. qırbal. qırban. qarışıq. qatıq. çalalı. çallaq. sınıq. sınqın. kələpət. bulanıq. qalıq. alıq. dəli. kələfli. kalfa. burşuq. qarşıq. dalqın. dağqın. çökgün. çökmüş. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. halsız. bulğanlıq. bulanıq. pozuq. qatışıq. diğərgin. dəğirqın. (> digərqun(fars). (< dəğişmək). alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. uğru itmiş, batmış. kalava > kəlafə(fars). qarışıq. çalalı. çallaq. gic.

pərişan dincsiz > dişsiz. sıxıntılı. dalqın. dalqıq. dalıq. alıq. gücün. müztərib. rahatsız. qatıq.

pərişan suçun.-suçun saç.

pərişani üzüntü.-pərişaniye xatir : könül darlığı.

pərişanlanmaq bitmək. bulanmaq.

pərişanlaşmaq avaralaşmaq. aylaqlaşmaq. qarıblaşmaq. qarımlaşmaq. pozulmaq. dalqınmaq. dalıqanmaq. alqınmaq. tasarlanmaq.

pərişanlıq < buruşqanlıq. tədirginlik. didərginlik. bulantı. bulanma. bunalma. bunaltı. sıxıntı. avaralıq. qırbanlıq. qırballıq. sərsərilik. başıboşluq. aylaqlıq.

pərişanlıq çanaqlıq. kəkəzlik. qəvşəklik.

pərkar devric. çevric.

permi geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. icazə. pərvanə.

perov güdük. uyuq.

pərt o pəla boşuna.

pərtöv əfgəni ışıltama. ışıldama. ışınım. ışınsaçı. ışın saçma. ışığın yayımı, yaylımı, yayılması. tələ'lö'. təşə'şö'.

pərtov ışın. ışıq.

pərtöv yağdu. şö'lə.

pərtqah uçrum. bərk, sarp, dik yer. yarıq. yarlı.

pərtqah uçurum. qaçavan. qaçağan.-uçurumdan düşüb param parça oldu.

pərtqah uçurum. qapız.

pərtüv ışın. ışıq.-pərtov əfşan : ışı saçan. ışın saçan. ışıq saçan. ışınlı.

pərtüv yalabı.

peruk komaçı (< qoymaq). qoyma saç.

peruk takma saç.

pərva -bipərva : qormazlığa düşük : qorxmayan. aldırışsız. aldırmaz. qaptırmaz. qaptırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. diqqətsiz. laqeyd.

pərva bim,. tərs. ürküş. kürküş. vahəmə. vahimə. vəhşət. ürküş. kürküş. dehşət. qorxuluq. qorxululuq. qorxucaq. qorxudaq. qorx. qorxu. qorxma. qorxuş. qorxuntu.

pərvanə cavaz. icazə. pətəng. pətən (< bitik : pitik. yazı).

pərvanə geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. icazə.

pərvanə mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. musidə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

pərvanə uçqur. kəpənək. qapqanat.

pərvanə yarlıq. kəsək (təkər içlikləri). yeti. icazə.

pərvasız basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

pərvasız qorxmaz. demli. qonur. cəsur. qorxmaz. badıraq. çəkinməz. sakınmaz. aldırmaz. aldırışsız. gözübək. 1. qorxmadan. çəkinmədən. 1. aldırışsız. çəkinməz. sakınmaz. qorxmaz. gözübərk.

pərvaz uçuş. qalxac. qalxıq. qalxış.

pərvaz uçuş. qalxış. qalxışma.

pərvəri aşlama. bəsləri. bəslənmiş. becərilmiş. becəri. əkər. əkəri. əklək. əklik. becəri. becəri.-pərvəri su : becəri su.-aşlama su, şərbət : soğulmuş, becərilmiş su, şərbət.

pərvəriş < barvarış. baraşış. tarayış. arayış. sarayış. bacarış.

pərvəriş < barvarış. becəriş. eğitim. öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. tərbiyə. becəriş. gəlişmə. yetiştirmə. tərbiyət.

pərvəriş eyitim. eğitim. iğitim. əğitim. əkitim. əritim. tərbiyət. tə'lim.

pərvin -pərvin ulduzu : ürkəv.

pərvin ürgü. ülkər. ülgəv (dizi anlamına). sürəyya.

peryod olmaq aybaşı olmaq gününü görmək.

pəs dadən sızdırmaq. süzdürmək. sızıtmaq. süzütmək.

pəs zədən dalı vurmaq. geri təpmək.

pəs -bazpəs almaq : izə alma. geri alma. dalı alma. izinə, gerinə, dalına alma, istəmə. istirdad.

pəs dal. yengsə. ənğsə. ənsə. iz. arxa. sırt.

pəsab (su) axıntı. yalxa. bulaşıq. yuğuntuqan arda qalan paslı, kirli su.-bulaşıq, pəsab çuxuru : çağasal. çalasal. çalasər. lağım. çağ.

pəsap yuvunt.

peşə iş. məslək. sənət.

pəşə sivrisinək.

peşəkar işlək. bacarıqlı. işbilir. iyi işləyən. sənətkar.

peşəkar pırofesyonal. biçəl. işçil.

peşəkar sənətkar. yaratıcı. yaratcı.

peşəkar yetgin. usda. pırofesyonel.

pəsənd amədən bəğənilirlik. bəğənməlik. bəğənlik. xoşa gəlməklik.-müşgül pəsənd : çətin bəğənən başqaçı.

pəsənd -na pəsənd : azacıq. azcıq (< azmaq). qəbahətli. qəbih. qəbeh.-azacıq sözlər : qəbih sözlər.-azcıq işlər : qəbih işlər.-azacıq tavrışlar, tutumlar : qəbih tavrışlar, tutumlar.

pəsənd -na pəsənd : pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. qınaq. qınalı. qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. alal. alat. tıq. bıq. qəbih.

pəsənd -na pəsənd : qəbeh. qəbih. qəbahətli. yaraşmaz. yaxışmaz. yaxışıqsız. çirkin. kötü. itgin.-muridi pəsənd : bəğənişli. sevimli. içgin.-xod pəsənd : qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu.

pəsənd -xod pəsənd budən : qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. qururlanmaq. öğünmək. övünmək.

pəsənd -xudpəsənd : özsevər. məncil. mənçil. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. qurqın. qurra. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. şişgin. şişirən. çişrən. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. bəğgin. şişgin. qurra. köpbərən. xodpəsənd. məğrur. mütəkəbbir.

pəsənd bəqəniş.

pəsənd -xod pəsənd: qapalaq. qaplaq. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. qaqrıq. kibirli.

pəsəndaz edmək geritmək. geri bıraxmaq, qoymaq. artırmaq. birikdirmək.

pəsəndaz birikim. birikinti. birikmə.

pəsəndaz daldıq. qınlıq. qıtlıq. qaldıq. qaragünlük. daragünlük. batagünlük.

pəsəndaz saqtıq. sağdıq. saxtıq. sağlıq. yınak. yığnaq. yatır. basdırıq. altav. salı.

pəsəndaz zəxirə. qapasardı. qapsardı > qəfəsardı. gəpsardı.

pəsəndaz, zəxirə edəməyən saxlayamayan. qaldıramayan. devşirəməyən. toplayamayan.

pəsəndide -na pəsəndide : sevilməmiş. bəğənilməmiş.

pəsəndidə -na pəsəndidə : yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. qınaq. qınalı. qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh.

pəsəndidə alqar. sevimli. bəğənli.

pəsəndidə köküz. kövküz. qöyüz. göyzəl. göysəl. qözəl. mərğub. şayan.

pesər xandə oğlağ.

pəsgərdən vurmaq ənsəyi, peysəri toxatlamaq, şapalaqlamaq, sillə vurmaq. artlamaq.

pəsgərdəni qapas. ənsəyə salma. peysərə salma. yenğsəc. yenğsəlik. ənsəlik. şabbaz. şabbaq. şapalaq.

peşgirə artıq. göğüslük.

peşgirə göğüslük. sinəlik. döşlük. önlük. önlük. övsəlik.

pesimiscə düşügünə. qaragözə. qarasığa. bədbincə. yamana. yamanca. uğursuzca. uğursuza. çox pis. pisinə.

pesimisləşmək qaramsarışmaq. kötümsarışmaq. bəbinləşmək.

pesimislik koraçılıq.

pesimist düşügün. uğursuz. koraçı. qaraç. qaragöz. qarasıq. qarısıq. koraçı. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. qaramquluç. qaramsır. kötümsər. qaramsar. kötümsar. bəbin. qarasıq. qarısıq. qaragöz. (# alagöz : alasıq. alısıq. optimist. xoşbin).

pesimist hər nəyi qara, qaranqul görmə. düşügün. koraçı. koranlış. kötümsar. kötümsər. götümsər. qaraç. qaraçlıq. qaragöz. qaramquluç. qaramsar. qaramsır. qarasıq. qarısıq. qatsaq. pisanlış. uğursuz. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. bədəndiş.

pesimist qaqmar. bədbin. (#alqar : optimist. xoşbin.).

pesimist qarıq. qarıqan : bədbin. # yarıq. yarıqan. xoşbin. optimist.

pesimistləşmək qaramsırışmaq. qaramquluşmaq. kötümsərişmək. bədbinləşmək.

pesimistlik qaramsarlıq. kötümsarlıq. bəbinlik. qarasığlıq. qarısığlıq. qaragözlük. çürükçülük. bədbinlik.

peşin ertin. öncə verilən para. bey.

pəsiv 1. edilgən. məchul. 1. edilgin. qılınqın. qayrılqın. edinlənən. təpgilənən. münfəil. tərsirə açıq olan. 1. eyləmsiz. münfəil.

pəsivlik edilginlik. qılınqınlıq. münfəillik.

pəşiz qaşı.-bir qaşı paraya dəğməz.

pəşm tupək. yun. tük. cük. tiftik.

peşmalıq öküş.-yaşamın yaşıda var qurusuda, könül ki var, övüşüdə var, öküşüdə.

pəşmalu qıllı.

peşman olmaq çökəc bolmaq. çökəcmək.

peşman olmaq öksünmək. oxsınmaq.

peşman olmaq ökünmək.

peşman olmaq peşmanlamaq. peşmanlanmaq. ökünmək. övünmək. qınanmaq.

peşman olmaq qınanmaq. ökünmək.

peşman olmaq soquranmaq.

peşman olmaq urunmaq. vurunmaq, dövünmək, sarınmaq, örtünmək.

peşman olmayasın çapıta qalmayasın. boşuqmayasın.

peşman < boşun. ökün. qıyan.

peşman < boşuq. çapıt. öküncül. tə'ssüf.-peşman olmaq : boşunmaq. qınanmaq. ökünmək. -kor peşman qaldım : kor qarğan qaldım.-ökünç : qussə. qəm. peşmanlıq.-öküç bilən : peşmanlıqla.-ökündi : peşman oldi.

peşman bükül. biçman. bişman. boşman.

peşmanlamaq bağır döğmək. ökünmək.-çöx ökünmək, peşman olmaq : başını daşdan daşa vurmaq.

peşmanlamaq boşurqanmaq. doğru yola çönmək, qayıtmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. ökünmək. öğünmək. tovbələnmək. nidamət edmək..

peşmanlamaq boşurqanmaq. öküncmək. öğüncmək. tövbələnmək. yerinmək təəssüflənmək.-çox peşmanlanmaq : dizinə döğmək..

peşmanlamaq öküncmək. öğünmək. döğünmək. nədamət edmək.

peşmanlamaq peşman olmaq : küydünmək. boşunmak : tövbə edmək.

peşmanlamaq peşmanlanmaq. peşman olmaq. ökünmək. övünmək. qınanmaq.

peşmanlamaq qızılmaq. qıyılmaq. nədamət edmək.

peşmanlamaq tutulub kədərlənmək. urunmaq. vurunmaq. mütəssif olmaq.

peşmanlanmaq peşmanlamaq. peşman olmaq. ökünmək. övünmək. qınanmaq.

peşmanlığ ökünc. acım. əsəf. təəssüf. əsəf. təəssüf. boşurqanma. doğru yola çönmə, qayıtma. ökünc. öğünc. dönmə. döngə. dönüş. çönmə. tovbə. nidamət. ildimlik. qırs. qars. nədamət. əfsus. ökünc. öğünc. döğünc nədamət.

peşmanlıq çaptalıq. çapıtlıq.

peşnamaz xoca. qoca.

pəspayəlik alçaqlıq. düşüklük.

pəst bala qısa boylu.

pəst gərdandən kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.

pəst gərdandən kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.

pəst < pəsələn. basılan. qol astı. əl altı. alçaq. zəbun. yaravsız. yağdaysız. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlsiz. alçaq. düşük. pozuq. dəni. alt. as. ast. alt. bayağı. kiçik. alçaq. aşağı. xor. kötü. pis. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.

pəsti o boləndi girinti çıxıntı..

pəsti alçaqlıq. düşüklük. aşağlıq. aşağılıq. alçaqlıq. enginlik. pis. kəsirli. kəsili. bayağlıq. adilik. düşüklük. əsgiklik. yarmazlıq.

pəstu sandıxana.

peşvaz edmək uğurlamaq. qabağına çıxmaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. qarşlamaq.-qonaqları qaştayamadıq.

peşvaz barış. barmağ.-barmağına çıxmaq : gəlişin barlamaq.

peşxan kürsü.

peşxan qondur. qontur. kantur.

pəxş oynatım (oynatıcı). toquş. toxuş. yayma. yayım. dağıtım. savruq.-kitab savruqu.-davar savruqu.-pəxş olmaq : toquşmaq. dağlmaq.

peydər pey mütəvaliyən. uyruq. dalba dal. izbə iz. tizi. dizi. dalba dal.

peyğan təkür. peyk.

peyğəmbər yalavac. ulağ. elçi. peyk yalavac. göndəri. elçi. aldavac. yaldavac. yalavac. yalavac. çoban. yüklü. yükümlü. yalavac. göndəri. elçi. yamçı. yüklü. yükümlü. yalavac. göndəri. elçi. yamçı.

peyizaj axarbaxar. görşən. göşən. mənzərə. qarmal. qaraş. mənzərə. görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görək. görəş. mənzərə. uzaqgörüş. mənzərə.

peyizajlı görşənli. göşənli. axarbaxarlı. mənzərəli.

peyk çapar. çapan. tatar (< dartar). ulaq. posçu. qasid. çapar. qasid. uydu. yolçı. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. rəhbər. ulağ. çapar. savçı. yamcık. ulak. çapar. elçi. ulaq. qasid. yügrək. yügür. çapar. təkür. peyğan. ulaq. qasid. yügrək. yügür. çapar.-könül, giz, sırr ulağı, çaparı, peyki : göyərçin. gövərçin.-iti, tüz çapar, peyk, post : çapraq ekspires.

peyke piş taz çapır > şatır.

peyke piştaz çapçapar. çapasür. itik, tezlik çapa, post.

peyma -həva peyma : əğri palan ( < eyrpileyn < airplaneingilisi) uçaq. təyyarə.

peyman bək. ilqar. əhd. söz. əhd. biçğas. əhd. kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. duraq. əhd. and. anlaşma. anlaşım. sözləşmə.-bəlkə döndü əhdindən : yandı ərinc sözündən : .

pəyman ülgü. tuturğu. tutqur. tutraq. tutqar. sözləşmə. əhd.

peyman, əhd bağlamaq söz almaq.

peymanə dolaq. kilə. qala. ölçək. miyzan. sağu. ölçək.

peymani geçici.-geçici işçi : aylakçı. iş tapsa çalışan gündəlikçi.

peymankar -peymankara, muqatii’yə, kəsmiyə vermək. bir işi topdan yaptırmaya vermək. qabala vermək.

peymankarlıq muqatiə. kəsmə. qabala. qapala. qapal. qabal.-kəsmiyə, muqatii’yə almaq : muqatii’yə göttürmək : qabal almaq. qabala almaq. qabalamaq.-bu yapını neçiyə qabalaya verirsin.-qabalayla işləmək, hammının işi değil.

peyqəmbər nəbi. yolçu. yalavac.

pəyqəmbər yalavac. elçi.

peyrov qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. müti'. itaətli. dalı. enik. yenik. tabe'. tiləv. diləv. tapın. tapın. qul. yaptıq. mürid. gəlici. tapın. dalı. tabe'. mürid. uyacağ. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar. həvaxah. uyqa. uyan. müqəllid. uyqa. uyu. uyan. uyucu.müqəllid.-peyrövi : arqaş.

peyrov təkin. tapın. qul. qulam. bəndə. əbd.

peyrov, tabe' olmaq tapınmaq.

peyrovlü qölgəli. izləkli. gəlcili. diləvli. tapınlı. qullu. yaptıqlı. müridli.

peyrövlük tapu. tapuğ. baş əğmək. itaət. səcdə.

peyrovluq edmək uyuqmaq. irgəşmək. ərgəşmək.

peyrovsız qölgəsiz. izləksiz. gəlcisiz. diləvsiz. tapınsız. qulsuz. yaptıqsız. müridsiz.

peysər yengsə. ənsə. boynun sırtı. kəllənin aşağ tərəfi. yilkə. yelkə. ənsə. boynun sırtı. kəllənin aşağ tərəfi.

peysərləmək peysərə salmaq. boyunlamaq. ənsələmək.

peyvənd dəhənde ulayan. ulaştıran. yetirən. götürən. çatdıran.

peyvənd verən qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol.

peyvənd birləşmə. bağvanaq > bağvan. yama. calağ. qavuşma. qovuşma. təyrük. tikirük. dəğrük. taxruq. təkrük. taxrük. ilmək. tıka. bəxyə. ulaş rəbt. yetək. aşı. aşı. bağlı. dəxl. ilişik. mərbut.-sənə ilişik değil.-bu kimə ilişik.-ilişiksiz işlərə qarışma.-orası mənə ilişikdir.-əlidən vəliyə nə ilişik.-bu konuya ilişik kitablar.-ağacdan ağaca vurulan aşı, peyvət : qələmə aşı : qaqma aşı.

peyvənd gözaşı. aş. aşı(cütləmə). qol bağı. ulaşıq.

peyvəndi çatma.

peyvəndləmək yamalamaq.

peyvəndnamə sözləşmə.

peyvəs edmək qoşmaq. qoşqutmaq. qoşcutmaq. qoşuctamaq.

peyvəsdə ardıcıllıqla. dalbadal. bağlı. cılqı. çılağı. kip. mərbut. durmadan. ard arda. ardı kəsilmədən. bidüzüyə. birdüzüyə. birləşik. arasızı. arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. gedənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. bir düzüydə. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən. boyuna. aralıqlı təkər təkər. təkrar təkrar. durmaqsızın. müttəsil. bitişik. yapışıq. yanyana. sürəkli. tutaş. bitişik. yapışıq. bağlı bir düzü. tutaşı. həmişə. tutaşı. ulaşıq.həmişə. ulaşdırı. dalbadal. bitqiş. müttəsilən.

peyvəsdəgi birləşmə.

peyvəst dadən saplamaq. yapışdırmaq.

peyvəst qavuşma. qovuşma. yapşıq. dizi. düzü.

peyvəstə çatma.

peyvəstəgi (be həmrəsidən, peyvəstən. ittisal. vəsl olma. ) vəsl, müttəsil olnuşma: (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit.

peyvəstəgi dayanışma. sürəklilik. qavuşum.

peyvəstən -be həmpeyvəstən, sazqar, nəzdik şodən : uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim.-be həmrəsidən, peyvəstən : (ittisal. vəsl olma. peyvəstəgi. ) vəsl, müttəsil olnuşma: (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit.

peyvət vurmaq calaqlamaq. ulaşmaq.

peyvətləmə aşı yapma. aşılama. təlqih edmə.

peyvətləmək aşılmaq. liqah, ilqah edmək.

peyvətli yamaqlı. yamalı. qadaqlı.

pəzıra alğan. alan.

pəziralıq edmək almaq.

pəziralıq edmək sunmaq. tutmaq. taarüf edmək.-dövrəyə içgi sunmaq : ayaq döndürmək.

pəzirandən içindirtmək. içirtmək. alğıtmaq. alğındıtmaq. icbara qoymaq. gərəklətmək. vacibləmək. məcbur edmək. qəbullatmaq.

pəzirayi edən qonaqçı. qarşıçı. qarşılayan. mizban.

pəzirayi edmək qarşılamaq.

pəzirayi edmək qarşımaq. qarşamaq. qarşılamaq. önünə çıxmaq.

pəzirayi odası aldaş bölək. qəbul odası.

pəzirayi olmaq alınmaq.

pəzirayi ağırlıq. qulluq. ağırlıq. ağırlama.

pəzirayi almaçılıq. qarşılamaçılıq. qarşıçılıq. qarşılaçılıq. qonqaçılıq. qarşılama işi.

pəzirayi qarşılama. alım. alma..

pəzirə qarşı.

1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə