EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə88/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   125
parti hizb. boğaq. bulaq. bölük. qılıq. gilip. gilif. qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə. düşü. düş. düşər. qətə. qırat. qismət. qism. səhm. nəsib. cüz'. hissə. qol.

parti -qardaş parti: iki hizb aralarında olan, özəl yönətimli olan gəlişikli, canlı ilişgiləri.

partıçı bölükçü. qırqaçı. firqəçi. qolçu. hizbçi. gilifçi. gilipçi. qılıqçı. hizbçi. boğaqçı. bulaqçı. bölükçü.

paru sıyırqa. siyirgə. kürək.

pas -pas vermək : könlücə davranmaq. könüllülüyün göstərmək, iş vermək.

pas yataq. keşik.

pasaj bel.

pasban qarav. qaravul. qaraş. qaraç. qorucu.

pasbani qaraq. keşik. qaravul. qaraş. qaraç.

pasdar qoruqçı. qaraqçı. saxlav.

pasdari qaraq. keşik. qaravul. qaraş. qaraç.

pasdarlıq pasdarxana. polis. qolluq. kələntəri. yeniçərilik.

pasdarxana pasdarlıq. polis. qolluq. kələntəri. yeniçərilik. qarovulxana.

pasiban götəvul. gütəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. qaravul.

pasıban gözçü. qoruq. durğaq. keşik. pas. yəzək. gəzək. bəkçi. gözətçi. qaravul. qaraş. qaraç. qolçu. mahafiz. saxlav.

pasibani durğaq. qoruqçuluq. qoruçuluq.

paşidən sərpmək. saçmaq. sərpmək. saçmaq.

paşne < başnaq. başanğ. (< baş). daban. daban. ökcə.-paşne kutah : qıssa səğə : qıssa topuq.

pasox qarşılıq. yansıt. yansım. qarşım. qarşıt. cəvab.

pasport keçiş bəlgəsi. quzərnamə. keçiş cavazı. gəzərlik. keçərlik. təzkirə. gəzişlik. gəzərlik. keçərlik. gəzlik. keçiş kağazı. keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. quzərnamə. qüzərnamə. yol gəzgisi. gəzgi.

pasqah qaraqol. duraq. qaravulxana. qaraqol.

pastil qaraqurc. qaraqurt. kiçik, yassı dadlı.

pastoral çobanıl. çoban yaşamına bağlı. çoban kimi.

patabe çaluq. saruq. çaruq. başmaq çeşiti.

pateni -buz pateni : qayaq. qayğa. buz üzərində züvmə başmağı.

patiqa elitir. cığır.

patiqa soxma. keçiyolu. cığır. dar, əğri büğrü yol. çobanyolu.

patiska kağızbezi. yasıtbezi. ağ, parlaq, sıx toxunmuş, pambıqlı bez.

patlet yarma. yaxtım. yatım. yaxışıq. lapatqa. balat. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət.

patrirarkal ataərkil.

patriyarkal ataərkil. ataərkli. ataçılıq. ata, dədələr xanlığı, hökmranlığı.

patron qoca. xoca. qocayan. qorbaçı.

patronluq qocayanlıq. əfəndilik.-qocayanlıq qılmaq : patronluk edmək.

patuq uğraq. sıx sıx çatılan yer. ovlaq .

patval endirç. yeraltı. zerzəmi.

pavərəqi kitab, kağızda olan alt sınır. büğət. bağat.

paxıl çağmaz. alçaq. xəsis. dəni.

paxıl görümsüz. qatı.

paxıl soqur. saqur. xəsis.

pay bərcay sağlam.

pay aluş. uluş. bölük. bölmə. üləş.

paya bünyə. qurum. quruluş. kök. yapı. yapılış.

paya durac. təməl. daban. ayaqlıq. qaidə.

paya payaq <> dayaq. payaq. dirək. dayaq. güvən. ayaq. dayaq. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. situn. dirək. dayaq. ayaq. ərlik. nərsənin altına qoyulub, ona dayandığı qıçlıq, ayaqlıq, paya. aşama. qoyuq. dayanaq. təməl. daban. kök. əsas. dayaq. dayanaq.

paya qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. kök. təməl. əsas.

paya sökə. dayaq.-sökə (dayaq) daşların dirəklərin üzərinə oturtmalı.

paya ünvan. taraca. daraca. dərəcə..

payalı dayaqlı < metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. inaq. güvənilir. güvənilən. inanılır. içgin. inanılan. əmin. sağ. sağlam. qayım. möhkəm.

payan -bi payan : qanmaz. dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz.

payan enbətiş. enbitiş. enəbic. bitiş. sonac. sonuş. son. tükəniş. sınır. son. çək. çəkə. hədd. sərhədd.-be payan rəsandən : bitirmək. sonlandırmaq. qurtarmaq. başa vurmaq.-dər payan : tükəşində. tükətində. sonunda. sonşunda. sonağında. bitəşində. bitişində. bitimində. xitamında.

payan qara. son. axiri.-qara güz : güzün sonu.

payanda qötürgüc. dəstək.

payanlanmaq tükənmək. bitmək. qalmamaq. tamamlanmaq.

payanpəzir tükənən. bitən. sona ərən.-bipayan : sonsuz. sonərməz. sona ərməz. bitməz. bitməyən. tükənməz. nəhayətsiz.-nəzdik be etmam, payan rəandən : qolaylamaq.

payapay başabaş. ikibaşa. ekəyek.

paydar həmməşəlik. durucu. qalıcı. cavid. cavidan. zavalsız. qalıcı. qalımlı.-paydar olmaq : qalıcılmaq.

paydar müəyyəd. toxtamış.

paydar qala. qalaq. durumlu. dayamlı. dayaqlı. dözümlü. cıdaq. cıdal. üzülməz. muqavim.

paydar qalartı. qalartıq. qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi. bəqalı.

paydar qalma. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş. keçinməmiş. baqi.

paydari dayanış. dayanıc. dayanac. dayanıc. dayanma gücü. dirəniş. dirənic. dirəncə. dirənəc. dirənmə gücü. muqavimət. dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. dirəncmə. dirənc. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit durma. müsirr olma. turnuq. durnuq. durumluluq. dayanış. cidam. ciğdam. muqavimət.

paydarlıq edmək basıb istətmək. dirətmək. ayaq dirəmək.

paydarsızlıq yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

payə qozar qurucu. quran.

paye -bər payeye : dayalı. arxalı. yasalı.

payə durac. təməl. daban. ayaqlıq. qaidə.

paye qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. kök. təməl. əsas.

payəndə ! tursun ! dursun ! toxtasın ! yaşasın !.

payəndə olmaq toxtamaq. dikəlmək. durmaq. yaşanmaq.

payəndə diblik. yaşıyan.

payənde qalartı. qalartıq. qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi. bəqalı.

payəndə qalma. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş. keçinməmiş. baqi.

payəndə sağlam. qalıcı. qalımlı. zavalsız.

payəndə təməl. tamal. quyuq. qoyuq. tayun. tirsik.

payidar yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. tablı. dözümlü. səbirli. qərarlı. tutumlu. duralı. müsəmməm. subatlı. cazim. əzmli.

payidən basıb istətmək. dirətmək. ayaq dirəmək. gözətləmək.

payin keşidən kəsitmək. kəsmək. qısmaq. kəmətmək. kəmitmək. azaltmaq. güdətmək. alçatmaq.

payin as. ast. alt.

payitəxt bəytaq. baytaq.

paylaşmaq bölüşmək. üləşmək. uluşmək.

paymal edmək çıqamaq. çıqnamaq. çiq çiq edmək. oğün oğun, döğün döğün edmək. çiqnəmək. çüğnəmək. doğramaq. əzmək.

paymallamaq basıb, əzib keçmək. basıb, əzib keçmək basalamaq. basarlamaq. baslamaq. basa basmaq.

paymərd qatçılpaypiç (gürəəşçilərin) ayadolası. toğanaq. qərqərə. halqa.

payqah turuq. ayaqta duracaq yer.

paytəxd otru. dayancaq. baş yer. astana. başkənd. mərkəz.-ölkə otrusu : ölkənin başkəndi.

paytəxd otru. dayancaq. baş yer. astana. başkənd. mərkəz.-ölkə otrusu : ölkənin başkəndi.

pazı çuğundur. cüqündür. düğmələnmiş, tuqlanmış, toxmaqlanmış, gömük, yer altı gövərti, pencər. gömündür. çöğündür. çökündür. çuğundur (< gömmək : quylamaq). ləbləbi.

pedal ayaqcaq. ayaqlıq. basarlıq. ayaqlıq.

pedal ayaqlıq.

pedaqoq görgüt. görgütçü. sayqıt. sayqıtçı. əkitçi. əğitçi. öğrətci. mürəbbi. məəllim.

pədaxdən yetişmək. yetmək.-kəndinə yetmək : be xod pədaxdən.

pedərşahi ataçılıq. ataərkil. ataərkli. patriyarkal.

pədidar -pədidar edmə : izhar : (izhar edmə) 1. söyləş. deyiniş. göstəriş. 1. ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə.

pədidar vazeh. aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. aydın. ışıqlı. duru. bərraq. aydınlanmış. aşqar. açıq. aydın. qolay. səlis.

pədidə hadisə, vaqiə, fenomen üz vermək olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. başvermə.

pədidə olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. başvermə. hadisə. vaqiə. fenomen.

pədidə olqu. olay. görüngü. görüntü. hadisə. vaqiə. fenomen. olay. görüngü. fenomen.

pədidəşinasi olqulum. olqubilim. olayilim. olaylım. görünğilim. görüntilim. fenomenoloji.

pədov ayaqaltı, aralıq işləri görən. çatır (< çattırmaq). aralıq.

pəhiz tıq. tıy.

pəhləvan < bəgüvən. alp. daşbağ. iğid. yiğid. kişi. qabadayı. gürəşçi. güləşçi. qaraman. qəhrəman. güclü. güjlü. qolçomaq. gəbəş. küpəş. qabaş. iğit. qabadayı. atqal. quvvətli. iriyarı. qalavatlı. batır. iyid. yaptal. iğid. basal. batır. bahadur. boğatur. igit. dəli. batur. ərdalan (< ər + dalan : yırtan). ərsalan. bəkqovan. bəkqoğan. bəyqoğan. ərqoğan.-şişman, güclü göstərişli olraq, içi boş batur, bahadır, pəhləvan : somunçu. somun baturı.-böyük pəhləvan : çox iğid, daha iyid : taşca.

pəhləvan bağadur. uqta. okta.

pəhləvan dayav (yadaman. qaldav. qalcanğ. kuşa. yrulmaz).

pəhləvan güctüçü > küştüçü(> koştigir(fars). gürəcçi. güləşçi. gürəşçi. guraşçı.

pəhləvan tıqraq. tığraq. tırqaq. tirgək. iti, güclü olan. qeyrətli. yılmaz. yiğit. bahadür.

pəhlu gereftəne kəşti qarınlamaq : gəminin yan alması, yanalması..

pəhluyi bitişik. yapışıq.

pəhn edmək geniş tutmaq. enli götürmək.

pəhn o qostərdə yarıq yarıq : yayıq yayıq : açıq saçıq.

pəhn geniş. gen. genğ. yayranğ.

pəhna genişlik.

pəhnavər geniş.

pəhnavəri genişlik.

pəhnavərlənmə (fəraxlanma. ittisa’. vəsi'lənmə. vüsətlənmə). genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gengişmə. gengişim. genginim. genginmə. gengilmə. gengilim. gengirmə. gengirim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. yayraşma. yayralma.

pəhni genişlik.

pəhriz baçaq. bağac. baçqa. oruc.-pəhrizli : saqlı.saxlı.

pəjmürdə ölüşgəmiş. ölgüş. solmuş.

pəjugiş kaval. axdarış. axdarma. arama. ardama. arayış. izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş. təftiş.

pəjuheş < biçigiş. biçgiş.

pəjuheşgər arıyan. arayan.

pəjuhidən irtəmək. ırqamaq. tərpətmək.

pəjuhiş -pəjuhiş, tədqiq, təhqiq edmək : içgininmək. işgininmək. içkənmək. işgənmək. dalqınmaq. içinə dalmaq. nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək.

pejvak oytu. yanğı. eko.

pejvak yankı. yaknı. yansı. yanğı. əksi səda.-inikaslı, pejvaklı yer : çınlama yapan yer. çınlaq. yanğılı yer.

pejvaklamaq yanğılamaq. çınlamaq. inikas yapmaq.-çox yanğılı, çınlayan, pejvaklı yer : çınlaq.

pelekan(latin) bağlan ası(vəhşi) qaz.

peleşt gərdandən kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.

peleşti pəlidi < bulaşlıq. bələşlik.

pələvan tiləv. diləv. bağadur. şüca'. qəhrəman.

pəlid gərdandən kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.

pəlid qamıq. qarmıq. qatıq. əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi. yaramaz. arın, aras olmayan.

pəlidi peleşti < bulaşlıq. bələşlik.

pəlidi qazıq.

pelikan -pelikana oxşar su quşu : qalğanqazı.

pelikan qutan. çox yoğun dimdikli bir quş.

pelikan(latin) saqa quşu.

pənah allaha aman tanrım.

pənah durak. baspana. kirtgün. güvah.-kirtgünüm aldı məndən.-təkcə kirgünüm sənidin oğlum.-kirtgünün qırılsın : pənahsız qalasın.-pənah aparmaq : pənah almaq : çoğunmaq. sığınmaq. girtgünmək. girtinmək. inanmaq. güvənmək. gerçinmək. sığınmaq.-tanrım sənə girtünürəm.-pənahqah : turaq. durqa. durqaq. turuqlaq. dayancaq. sığnaq. sığıncaq. turuq. barınaq.sığıncaq. yamlan. baylaq. bayqal. yapın. qapal. tamqah. tənəkə. qonaq.

pənah güvən. qaruq. sığac. sığanac. qapaq. sığaq. sığnaq.

pənah ovca. oca. yığılan yer. sığıncaq.

pənahqah barıqlıq. baraqlıq. qalartıq. qarartıq. sığıncaq. savır. sipər. savırlıq.

pənahqah pənəkə. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. arxaçıq. qorçaq. qorça. sığınca. sığıncaq. qaçanaq. pənəkə. qorıç. koma. tənəkə. örtü. çatma. tıqtaq. koma. qalağ. sinsirə. sınğıraq. qorçaq. qorça. sığınca. sığıncaq. alaçıq. araçıq. sığınaq. qorunaq.

pənahqah qapa. barınağ. kəbən.

pənahqah qapanca. qapan.

pənahqah sapnağ.

pənahqah saqınc. sağınc. sığıncaq.

pənahqah tənəkə. qaraltı. kölgəlik. qaçına. qaçınıq. barınaq. barnaq. qar, yağış, gündən qorunma üçün quytu yer.

pənahqah tənəkə. sıqınca. sığınca.

pənbə şodən boşa çıxmaq.

pəncə -qəvi pəncə : biləyi güclü.

pəncə çanqınqa. qısım. taban. taman. tapay. yanavıç.

pəncə sərki. ültənq.-başmaq səkisi : başmaq pəncəsi.

pencərə ayna. deşik. qəfəs. tor. kəpəz. tikmə. tərəzən.

pəncərə gözcük (< göz : baca). gözənək.

pəncşəmbə ortaqün.

pənd (pis işlərdən uzaq gəzdirici söz). öğüt. qıt. pay. göz. yağıt. yağtı. yarac. yarat. yarıt. yartıc. yantar. yantarı. əkic. bəllic. bəllək. uyut. uyuc. uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. nəsihət. moizə. ibrət.

pənd -pənd, əndərz, məsləhət, tovsiyə edmək, vermək : ilgərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. tapşırmaq. tapışqamaq. ismartmaq. ismartamaq. ismarlamaq. oncutmaq. onğutmaq. öğüdmək. öncütmək. önərmək. önərimək.

pənd öğüt.

pəndçi öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. yağtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. qıtçı. payçı. yağıtçı. yağtıçı. yaracçı. yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. bəllicçı. bəlləkçı. bəsici. bəsləkçi. moizəçi. ibrət verən. nəsihətçi.

pendir pişlək. bıştak. sır.. irimçik.. irimsik. irimşik. pendir. bışdək.

pənkə fırıldaq.

pəns qısac. qısqaç. girə. ənbür.

pənşəmbə ortagün.

pensiya otraqlıq. baznişəstəlik. mütəqaidlik huququ.

pər yelək.

pərakəndə edmə carlama. yayma. yayratma. carlama. üzləştirmə. çaşırma. açma. duyurma. aşqarlama. xəbərləmə.

pərakəndə avara. qırbal. qırban. arvara. aravar. qarışıq. qatıq. çalalı. çallaq. yayınıq. parçanıq. paylanıq. ballanıq (< balqamaq : bölmək). bölünüq. saçınıq. dağınıq.

pərakəndəgi ayrışlıq. ayrılıq. ayrıcalıq. başqalıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. təfrəqə. nifaq.

pərdax açqı. sığal. cila.

pərdaxt süsləmə. bəzəmə. ötəş. ödəş. ötəmə. ödəmə. toxtaş. toxtam. qaytarma. vermə. parıldatı. açqı. cila.-borcun ödəşi yarına qaldı.-piş pərdaxt : bəyanə. qapıra. bir alış verişi qapatmaq üçün öncədən verilən para.

pərdaxtən -be kari pərdaxtən : ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. girişmə. girnişmə. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.

pərdaz süsləmə. bəzəmə.

pərdə (sinəma. tiatr). görüntülük. görünlük. pəncərə. ekran. qılıf. qlaf. sərə. çatu. tutaq. çıq. çiğ. tutaq. örtü.-musiqidə istinad pərdəsi : duraq. dominant.-iç pərdə : iç dəri : zar. qapram.

pərdə -qapı pərdəsi : qapı tutusu : yeldən, soğuqdan qorunma üçün qapının dalına vurulan tutu, örtük, pərdə.

pərdə çat. çatı.-çatayaqlılar : pərdəayaqlılar.

pərdə kərki. gərgi. tozluğ. duvaq. darıq. tutı. örtük. girdək. gərdək. şərşəv. çərşəv. toxuq.

pərdə tutaq. tuta. oyun sekans.-üç sekanslı : üç oyunlu, tutaqlı.

pərdəsiz -qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan : sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. özlü üzlü. utanıb çəkinmədən. təkəllüfatsız. taarüfsüz. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver börkün.

pərəndə quş. uçar.

pərəndə uçar .

pərəsdar baxıcı. baxcı. bəkçi. gözçü. keşikçi. muraqib. baxıcı.-uşaq baxıcısı : taya. dadıq. lələ..

pərəsdarlıq baxıcılıq. baxcılıq. bəkçilik. gözçülük. keşikçilik. muraqibçilik.-"nərsə" pərəst : "nərsə"yə tutqun..

pərəstar baqımçaq. baxımcı.

pərəstar baxaqul. baxalağ. baxıcı. gözətci. bəkləyici. -bu cocuğun baxaqulu kim?. (> bəkavul).

pərəstar qayğur. qayur. gözətçi. qaravçı. tapınan. bağuçi. qayuçi(qayğıçı). baxıçı.

pərəstar xanbacı. ners. həmşirə.

pərəstarlıq xanbacılıq. nerslik. həmşirəlik.

pərəsteş edmək tapınmaq. təpinmək. çökünmək. sığınmaq. ibadət edmək. pərəstiş edmək. yaşmaq. sevmək.

pərəstidən tapınmaq. təpinmək. sığınmaq. çökünmək. ibadət edmək. tapınmaq. tutunmaq. yastınmaq.

pərəstirgər tapuğçı. qulluqçu. sitayişgər. sitayəndə. xidmətçi.

pərəstiş tapğın. ibadət.

pərəstiş tapuğ.

pərəstiş yastın. tapın. tutun. ibadət. tapınma. tapışma. bəğəncə.

pərəstişkar düşgünpərəstişkar qulluqçu. bağşı. baxcı. abid. tapan. düşgün. istəkli. tapuğçı. sitayişgər. sitayəndə. düşgün. yaxlı odlu. sevən. istəkli. abid. tapan. qulluqçu. düşgün. düşmüş. tapan. tapınçı. tutqun.-pula tapan : pulpərəst.

pərəstişkar tapuğçi. qulluqçu. xidmətgüzar.

pərəstu qırlanqıç.

pərhiz edərək gizirərək.

pərhiz edmək abanmaq. əba edmək. yatlamaq. yadlamaq. çəkinmək. istikrah edmək.

pərhiz edmək acırmaq (mürtazlıq. nəfsinə acurmaq. imtina edmək). yığlınmaq. yığlanmaq. yerxalamaq. yuynmaq. çəkinmək.

pərhiz edmək bağlanmaq : kürənmək.

pərhiz edmək çəkinmək. çəkilmək. qaçınmaq. uzaqlaşmaq.-duzdan çəkilin.

pərhiz edmək çəkinmək. sağınmaq.-o məndən sağındı.

pərhiz edmək çəkinmək. saxlanmaq. əl çəkmək.

pərhiz edmək çəqinnmək : çəkinnmək. çaqınmaq : sağınmaq. ehtiraz edmək.

pərhiz edmək əkilmək..

pərhiz edmək gizirmək > girizmək.

pərhiz edmək kürənmək. tərkəmək. dərgəmək. ehtiraz edmək.

pərhiz edmək özün tutmaqş əl çəkmək. bıraqmaq. imsak edmək.

pərhiz edmək turquqlanmaq üstələməkdən çəkinmək. qaçınmaq. duraqlanmaq. uzaqlanmaq. çəkinmək. dartınmaq. turqıglanmaq.

pərhiz edməmək sakınmamaq.

pərhiz kərdən dış durma. çəkə durma. qıraq durma. ıraq durma. qayra durma. uzaq durma. qaça durma. üz çevirmə. üz döndərmə. e'raz.

pərhiz olunmaq çəkinilmək. qaçınılmaq.-ictinab, pərhiz edmək : qaçmaq.

pərhiz verilmək əkitilmək..

pərhiz vermək əkitmək..

pərhiz -kürənlə, pərhizlə ilkin duruma gəlmək : tovlamkq. tavlamkq.

pərhiz bükün. çəkinmə. bükün. çəkinmə.

pərhiz çəki. dözə. gaypı. qaypı. qoruq. qoruq. sakıl. sakın. sakınc(sakın yemə). saklak. salı. salıq. tutuz. tutöz. tikiş. tiyiş. mən'. mümaniət. tızıq < metatez > tıqız. tikiz. tıdış. tiyiş. əngəl. mane'. durqa. çəkə. don. bağ. mane'. qaypı. saqıl. salıq. salı. çəki. qoruq. getlən. çəkə. qoyun. qaypı : salı, saqıl, salıq, çəki, qoruq,.-pərhiz edmək : qoyunmaq. yığlınmaq. üşənmək.-pərhiz edmək : .-pərhizli : yıqnaq.

pərhiz çəkin. qıryas.

pərhiz don. bağ. mane'.

pərhiz əkil. əkit..

pərhiz gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. imtina'. ehtiraz.

pərhiz kərik (< kərmək. kəsmək). kəsim. çəkim. qırım. sakınım. saknım. pərhiz edmək : çəkinmək. sıxınmaq. çəkim. kəsim. qırım. qaçınma.

pərhiz qarıq.

pərhiz saqın.

pərhiz tolqa. toğla. tolaq. toqal.

pərhizçi gizirən > girizən. pərhizkar.

pərhizə qoylunmaq əktinilmək.

pərhizkar arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

pərhizkar çəkingən. çəkinən.

pərhizkar gizirən > girizən. pərhizçi..

pərhizkar gürə. gürəc. kürən. çəkingən.

pərhizkar saqın. toq. tox. təqvalı.-saqın kişi.

pərhizkarlıq çəkingənlik.-ətdən çəkim, pərhiz : ətkəsimi : ətqırımı. ət rejimi.

pəri dənizqızı.

pəri iyə.

pəri qaroğla. qarola. eniştə. firiştə.

pərişan edmək könlün sökmək.

pərişan həvaslı unutqanlıq. dalqınlıq. oyun. aldaq. dalıq. korluq. qəflət.

pərişan olma yoxalma. məhvolma. batma. başdanqara. qarışma.

pərişan olmaq (saç) dağılmaq. orpamaq. örpəşmək. ürpəmək. ürpəşmək.

pərişan olmaq sınmaq. qarışmaq. qarışılmaq. altüslənmək.-pərişan olmaq : bulanmaq.-pərişan edmək. burşatmaq. tıtmaq. ditmək. atmaq.-pərişanlıq : dalqınlıq. dağqınlıq. çökgünlük. çökmüşlük. halsızlıq.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə