EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə87/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   125

nimunə örnək. çəkmə. görəldə. tipil. bənzəş. bəzək(v). örnək. ülgi. düzgü. ölçü. qural. ilkə. qabarıq. gözə çarpılan şey. norm. yasalğa. örnək. ülgü. ülgüt. ülgüdür. örnək.

nimunə örnək. görtük.

nimunə örnək. görüng.

nimunə örnək. mayaq.

nimunə örnək. olqu.

nimunə örnək. olqu. əşcik. əşic. göstəric. dışqır. məsdurə. taslaq. görnüş. çəşni. çaşnı. çəkni. yalı. yanaq. dənğ. bənzəyiş. kimi.

nimunə örnək. ülgü.

nimunə ülgüt. ülgüdür. örnək.

niqah daştən durdurmaq. oturtmaq. yerləştirmək. saxlatmaq. alıqoymaq.

niqah -nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

niqar -nəqş o niqar : çəkmə. çəkə çəkmə.-buruşuq nəxşəli, cızıqlı toxuma, çəkmə : eslim. eşlim.

niru vermək gücləndirmək. qabaqlamaq. təqviyətlətmək.

niru -yağmalayan, basıb əzən quvvət, niru : qara güc.

niru -güc, quvvə, dayaq, bəklik, niru tapmaq: qutanmaq.

niru təpər. güc.

niru təpər. güc.

nirubəxş gücləndirən.

nirumənd edmək gücləndirmək. qabaqlamaq. təqviyətlətmək.

nirumənd güclü. güjlü. qolçomaq. qocur.

nirumənd qoçaq. babaiyid. qabadayı. güclü. güjlü. qolçomaq.-qabadayı bir oğlan.

niruməndi başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. istitaət.

niruyi zəmini yer qoşunu, ordusu. qaragüc.

nırx 1. dəğər. bağa. -alı bağası, satı bağası. 1. axı. məzəndə. -ası axısı: bəhrə nırxı.

nirx çalat. çalta. çapta. çapat. tutar. ərziş. dəğər. baha'. qiymət.-nirxindən, tutarından, dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa satmaq : çaptalamaq. çapatlamaq. çaltalamaq. çalatlamaq.

nırx çalat. çalta. çapta. çapat. tutar. ərziş. dəğər. baha'. qiymət.-nirxindən, tutarından, dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa satmaq : çaptalamaq. çapatlamaq. çaltalamaq. çalatlamaq.

nişa' oturtma. əkmə.

nişa' oturtma. əkmə.

nişaçı -iyi nişaçı : atıcı.

nişaçı atqucı. sapqan. sapan. atan.

nişadır çatırka.

nişadır çatırka.

nişalamaq biçəmləmək. pərçəmləmək.

nişan almaq qorulqa almaq. xəbər almaq.-nisyə vermək : borc, küyi vermək. möhlət vermək. və’də vermək.

nişan -nişan taxma : adaxlama. qalıntı. söz kəsmə.

nişan -nişan, numayiş vermə : göstərmə. göstərit. görkəzmə. görkəzit. bildirmə. bildirit. bəllətmə. bəllətit. iraə.

nişan -quş, iz, nişan, işarə qoymaq : imləmək. imbarlamaq. quşlamaq.

nişan adaq. tapaq. söz.

nişan atı. im. işarə. ayət.

nişan bala. bəllə. bəllək. bələk. balaq. balqu. bəlgü.

nişan bəlirti. bəlirtiş. umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. um. im. duyduruş. duyduruluş. göstərgə. siqnal. işarə. əlamət.

nişan bilgə. bildə. bəllik. adaq. tapaq. söz. iznək. əsər. bala. bəllə. bəllək. bələk. balaq. balqu. bəlgü. iz. salı. ul. gözəğət. amac. midal. soyurqal. soyurqat. ödül. savaş ödülü.-(tanrım) hər yer sandan salı.-nişanlamaq : yavuqlamaq. doğurlamaq. kələşmək.-nişan almaq : qorulqa almaq. xəbər almaq.-nisyə vermək : borc; küyi vermək. möhlət vermək. və’də vermək.-nişanə : gözək. düyün. bağmaq. izər. iz. im.-nişanlı : yavuklu.

nişan bilgə. bildə. bəllik. iznək. əsər.-nişanlamaq : yavuqlamaq.

nişan bilik. damğa.

nişan bilqu. damğa. əlamət. möhür. əsər.

nişan bilqürmə.əlamət.

nişan görküz. iz. bəlgi. əlamət.

nişan gözəğət. amac.

nişan gözələk.-ox gözələyə düşdü.

nişan iz. salıq. damğa. əsər.

nişan iz. ul. işarət.

nişan iz. ula. əlamət.

nişan midal. soyurqal. soyurqat. ödül. savaş ödülü.

nişan qalıq. geridə qalan. iz.

nişan qara. hədəf.

nişan qutas. qotas. tumar. tomar. tamaq.

nişan tilik. iz.

nişan yansı. yanıs. im. simgə. iz. bəlirti. yanıs. əlamət. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə. 1nişansız : yanısız. yansısız. imsiz. simgəsiz. izsiz. bəlirtisiz. əlamətsiz. işarəsiz.

nişan yosun.

nişan, im, qaş, taxma, qoyma, bəlgi kimi qoyulan nərsə gözləğ.-kitab gözləği : xəlfəçin.-gözləği itirdik.-yol gözləğlərin gözətləyin : yol nişanların muraat edin..

nişana bəllik. endik. qaragöz. bəllik. imlik. umlıq. bəllik. iz. əsər.

nişançı baravçu. maravçu. oxçu.

nişançı imbar. imbarçı. imləc. imləyən. quşlac. quşlayan. izləc. işarəçi. imaçı.

nişançılıq atış.

nişandən -firu nişandən : söndürmə. basırma. bastırma. toxdatma. təskin vermə.

nişanə gözək. düyün. bağmaq. izər. iz. im.

nişanəçi iyi nişançı : qarazan. qarazçı. oxçu. ovçu. avçı. qaraşçı. atıcı.

nişanəçi iyi nişançı : qarazan. qarazçı. oxçu. ovçu. avçı. qaraşçı. atıcı. gözqö atar. qarazan. qarazçı. qaraşçı. oxçu. ovçu. avçı. atıcı.

nişanəçi iyi nişançı. qarazan. qarazçı. qaraşçı. oxçu. ovçu. avçı. atıcı..

nişanəçi iyi nişançı. qarazan. qarazçı. qaraşçı. oxçu. ovçu. avçı. atıcı. iyi nişançı. qarazan. qarazçı. qaraşçı. oxçu. ovçu. avçı. atıcı..

nişanlama amaclama.

nişanlamaq ad qoymaq : atamaq.

nişanlamaq adaqlamaq. qaralamaq.

nişanlamaq atağlamaq.

nişanlamaq bəlgiləmək.

nişanlamaq çaqlamaq. çağlamaq.

nişanlamaq çərtmək. bəlirtmək. vurqulanmaq.

nişanlamaq doğrusun göstərmək.

nişanlamaq doğurlamaq. kələşmək.

nişanlamaq gözələkmək. qaraçlamaq. ərəkləmək. amaclamaq. iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. oxluqlamaq. bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. izələkmək. hədəfləmək.

nişanlamaq gözələkmək. qaraçlamaq. ərəkləmək. amaclamaq. iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. oxluqlamaq. bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. izələkmək. hədəfləmək.

nişanlamaq imləmək. kərtmək.

nişanlamaq nişan almaq. amaclamaq. əməçləmək. əmləşmək.

nişanlamaq oqtamaq. ( t <> l ) oxlamaq.

nişanlamaq qaralamaq. izləmək. amaclamaq.

nişanlamaq umaclamaq. quşlamaq (quş qoymaq) (t <> q ). tuşlamaq.

nişanlamaq yavuqlamaq. amaclamaq. gəzləmək. imləmək. adaqlamaq. amaclamaq. qaravullamaq. hədəf tutmaq. umaclamaq. amaclamaq (< ummaq). amac edinmək. hədəfləmək..

nişanlanılmaq izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. simgələnilmək. imlənilmək. imgələnilmək. umlanılmaq. çizinilmək. cızınılmaq. işarə qoyunulmaq. damqalanılmaq. dağlanılmaq. markalanılmaq.

nişanlatmaq oqtatmaq. oxlatmaq.-düşman yerlərinin hamısın oxlatdılar.

nişanlatmaq yavuqlatmaq.

nişanlı qız qolluqlu. adaxlı. əl vermiş.-buta qoyub attıq : nişan tikərək attıq.-butaqa tiyqəndəy söylür : sözü ilə düz xala vurdu. isabətli söylür.

nişanlı -adaxlı, nişanlı, namzəd qız : gəlinqız. qızgəlin. yavuq. adaxlı. nişanlı. namzəd.

nişanlı adaqlı. qaralı.

nişanlı adaxlı qız. adaqalıq. atağalıq. moud.

nişanlı bilquli. damğalı. əlamətlı. möhürlü.

nişanlı izli. bəlirtili. yansılı. yanıslı. simgəli. imli. əlamətli.

nişanlı yavuklu.

nişanlı yavuqlı. çilli. dağlı. qoluqlu. adaxlı. bəlgili. yansılı. yanıslı. simgəli. imli. əlamətli. bəlli. bəlirtili. izli. imli. müəyyən. dağmalı. dağmalı. izli. dağlı.

nişanqah amaq. imək. qarol. qaravul. qaraş. qaraç. arpacıq. qaral. baxıncaq.

nişansız bəlgisiz. əlamətsiz. bəlirsiz. ğeyri müəyyən.-amacdan, nişandan yozmaq, caymaq, sapmaq : çağmaq.-ox çağdı.-əlamət, nişan qoymaq : kərtmək. kərtəmək.

nişansız bəlirsiz. bəlgisiz. marksız. qeyri müəyyən. bayağı. keyfiyətsiz. kalitəsiz.

nişansızlıq bəlirtisizlik. yanısızlıq. yansısızlıq. imsizlik. simgəsizlik. izsizlik. əlamətsizlik. işarəsizlik.

nisar sərpiş. sərpmə.

nisar yastın.-nisar edmək : yastınmaq.

nişasda unözü.

nişasda unözü.

nişat gülüz. şadlıq. sevinc.

nişat güvən.

nişat sevinc. sirur. fərəh. şadi.

nisbət edmək ilgətmək.

nisbət vermə isnad. isnad edmə. mənsub edmə. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış.

nisbət vermək dəngə vermək. dəngələmək. dəkləmək. dəhləmək. bağlamaq. suçlamaq. ittihamlamaq. müttəhimləmək. edmək. müntəsəb edmək.-qonşunu oğru edmə : tutma.-nisbət verilmək : ölçünmək..

nisbət vermək yaqmaq. yaxmaq.

nisbət -nisbəti olmayan : nisbətsiz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. irtbatsız. mərbut olmayan. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

nisbət alıq.-nisbət edmək : alıq edmək.

nisbət dəngləm. dəngəm. dənəm.-sizin məndə dənəmiz yoxdur.-.

nisbət dəyər.

nisbət dəyər. oran. onay. onama. qiyas. dənglik. çəkim. uyqu. yak. yakık. yaraş. bağıntı. bağlılık. ilinti. ilgi. ölçü.-nisbət edmək : ilgətmək.-nisbətən : oranla. görə. yanında. qarağanda : baxanda. görə (keçən ilə qarağanda : baxanda. görə. nisbətən).-nisbi. görəli. görəcə. oranlı.

nisbət gerindaşçılıq. qohumluq. yaxınçılıq.

nisbət oran. onay. onama. qiyas. dənglik. çəkim. uyqu. yak. yakık. yaraş. bağıntı. bağlılık. ilinti. ilgi. ölçü.

nisbət oran..

nisbət oran.-bu orana görə.-orana bax, çivivi (mıxıvı) tax.-bu oranla.-oranın pozmaq.-oranı yüksək.-oranı alçaq.

nisbət qıstas. qısqab. əyar. qıyrat. qıyrac. qıyran. qab. ölçü. me'yar. miyzan. miqdar.

nisbət qohumluq. dünürlük ( < düğnür. düğünləyən). famillik. bağıntı. ilişgi. ortam. oran. ölçü. ölçək. dəngə. tanqı. qıstıc. me'yar. əyar. qiyas. uyum. çəkim. tənasüb. uyum. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. tənasüb. oran. təəllüq. ilinti. rişdə. çaqıştıru. çəkiştiri. çakıştırı.-qeometriya çağıştırusu : qeometrik oran.-say çağıştırusu : hesab oranı..

nisbətən görü. olacaq yerdə.-andan görü məktəbkə bar : bunun yerinə (bunu yapmaqdansa ən iyisi) sən məktəbə get!..

nisbətən oranla. görə. yanında. qarağanda : baxanda. görə (keçən ilə qarağanda : baxanda. görə. nisbətən).

nisbətən oranlı.-keçmişə oranlı bir az artmış.

nisbəti oranı.

nisbəti olan nisbətli. dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli.

nisbəti olmamazlıq irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. munasibətsizlik. ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq.

nisbəti xərab oranı pozuq.-bu nisbətə görə : bu orana görə..

nisbəti yox oranı yox..

nisbətlə görə. baxaraq..

nisbətli bağıntılı. ilişgili. ilişik. münasibətli. uyqun. oranlı.

nisbətli dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli.

nisbətli intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. mərbut. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. atıt. atılı. atalı. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. dərəli.

nisbətli ölçülü. dilək, ..

nisbətli oranlı.-keçmişə oranlı bir az artmış.

nisbətsiz çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. başaçıq ayaqyalın. yersiz.

nisbətsiz nisbəti olmayan. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. irtbatsız. mərbut olmayan. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

nisbətsiz ölçüsüz..

nisbətsizlik irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq.

nisbi olaraq bir dərcə. bir dərəcə. bir dəğər.

nisbi görəli. görəcə. oranlı.

nisbi salışdırma. qarşılaşı. muqayisəli.

nişdar kəkəc. qaqac. qaqan. sancmac. sancan. sancac. saşmac. soxmac. soxan. soxucu.

nisf qaporta. tam orta. yarı.

nisf yarpı. biçiq. buçuq. yarı. yarısı. yarım.

nist edmək götürmək. qaldırmaq. savıştırmaq.

nist şəvəndə qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.

nist şodəni qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.

nist -məhv, nabud, nist, həlak, təbah edmə : yox edmə. öldürmə. öldürüş. tələf. tələf edmə.

nisti heçlik. boşluq. yoxluq.

nisti yoxluq. ədəm. füqdan.

nisyə beriqi. vergi. borc.

nisyə borc. küyəsiyə. verəsiyə və’dəli.

nisyə borc. küyəsiyə. verəsiyə və’dəli.

nisyə nəğd olmayan. götürüsüz. götürəsiz. götrüsüz. götrəsiz.

nisyə -nisyə olmayıb, nəğd satış: alötə. alödə (al ödə).

nisyə nisyə. qarşıtı sonra veriləcək olan. verəsiyə. qala. verəsyə. nisiyə. qarşıtı sonra veriləcək olan. verəsiyə.

nitəsiz bici. biçiq. dəğərsiz. qiymətsiz.

nıtqa gətirmə intaq. danışdırma. dilləndirmə. dillətmə. sözləştirmə. söyləştirmə. sözlətmə. söylətmə. qonuşturma.

niyam qılıf. qilaf. qablıq. qın. qapaq.

niyam qılıf. qınıv. qılaf. qırav. kəsərləin kəsərli ağzı.

niyarançılıq talqasa. dalqasa. talvasa. talqas. dalqas. talus. dalus. həyəcan. iztirab. dehşət.

niyayiş edmək yastınmaq.

niyayiş öqüş. öküş. öğüş.

niyayiş öqüş. öküş. öğüş. təpin.

niyayiş təpin.

niyayiş yastın.

niyaz diləyit. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. bulqa. bulqama. əğilimk. əğiliş. əğilim. əğilit. istək. istəyiş. istəyim. istəyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb.

niyaz istək\dua. ödük. . dilək. yaxarı. arzu.

2niyaz yaxarı\yağrıq. yaqrıq. yaxarış. yaxarış. dua. istək. . arzu. ötük. dua. dilək. dua. ödün.

2niyazcı dilənçi.\ ötügən. duaçı. yaxaran.niyaz ötük\. ödük. dua. dilək.

niyaz tiləng. diləng. bulqa. bulqama. dilək. yaxış. yaxarış. xahiş. gərəksinmə. gərəksinim. gərəksəmə. əsi. əsmə. əslik. iştah. istək. istəş. acman > azman. aclıq. göz. acgözlük. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə'. tamah. yapas. qılas. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marax. seviş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs.

2niyaz yağrıq \. . yaxarış. dilək.

2niyaz yaxarış\. dua. dilək. ödün.

2niyazcı dilənçi\. ötügən. diləkçi. duaçı. yaxaran.

2niyət dilək\ (səs bənzəliyi).

2niyət oqraq\.

2kötü niyətli qarabavur\. kinli. qərəzkar.2niyətli umutlu\.

2niyyət edmək adamaq\. tutumlanmaq. tutum tutmaq. təsmim tutmaq. qəsd edmək.-hüsni niyyət : xoşniyyət : sağistəm..

niyyət edmək başdanmaq. qurmaq..

niyyət -hüsniniyyət : iyidlək < iyi dilək. iyistək. iyi istək.

niyyət -kötü niyyətli : : inqqıl. sinsi. alaycı.

niyyət çatı. qatı. bulqa. bulqama. dilək. məqsəd. məqsud.

niyyət dilək. istək. əsmə. əsi. qaraç. amac. umac ( < ummaq). iməc. bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. izələk. gözələk. hədəf. qəsd. qayə. istək, arzu. əriz. əriş. məqsət. axış. ağış. qəsd. güdü. məqsəd. yasan. tasarı. yönə. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. tutum. fikir. fikr. məqsəd..

niyyət ərək. uğur. dilək (səs bənzəliyi). oqraq. əm. im. izgi. izhar. hədəf məqsəd. sanaqa.-niyyət ilə : ərəğilə. istəyilə.-niyyətləməq : tasarlamaq.-niyyətlənmək : küylənmək : yasanmaq. meyl edmək. dayanmaq. qarar vermək. fikirləşmək. düşünmək. xayallanmaq. tasarlanmaq.-xoş niyyətli : uğurlu ər : .

niyyət ərək. uğur. əm. im. izgi. izhar. hədəf.-niyyət ilə : ərəğilə. istəyilə.-niyyətləməq : tasarlamaq.-niyyətlənmək : küylənmək : yasanmaq. meyl edmək. dayanmaq. qarar vermək. fikirləşmək. düşünmək. xayallanmaq. tasarlanmaq.-xoş niyyətli : uğurlu ər : .

niyyət inət. innət. amal. ideal.

niyyət istək.

niyyət məqsəd. sanaqa.

niyyət qarç. tasarı. məqsəd.

niyyət umun. – umun hara, yurdun ora.

niyyət -xoş niyyət: arısu. arsu.

niyyətdə olan qəsd eliyən : yazan.-nə düşünlə bura gəldiz..

niyyətləndirmək ilhamlatmaq. gölləndirmək. könülləndirmək.

niyyətləndirmək könülsündürmək. gölsündürmək. coşturmaq. cəsarətləndirmək.

niyyətlənmək göllənmək. könüllənmək. işanlamaq.-qoparqa işanlab qoxuranıb izinə çompaydı : qalxmaya niyyətlənib vazqəçib geri oturdu.

niyyətlənmək kəst edmək : kəstənmək : amaclamaq.

niyyətlənmək qarçlanmaq. hədəf tutmaq.

niyyətlənmək qəstlənmək. kəstlənmək. kəsitlənmək. qarar vermək.

niyyətli arzılı arzıman. istəkli. diləkli. talib.-qara, pis diləkdə, niyyətdə olma : qaraç. pislik. kötülük. yamanlıq. kin. qınağrın. qanağrın. hinc. hınc.-ər kişi diləyinə : bir kişiyə qulluq yapılırkən, deyilən bir iyilik sözü : .

niyyətli -pis niyyətli: pis diləkli. pozuq.

niyyətsiz inətsiz. innət. amalsız. idealsız.

niz gərək.

niza' qarqaşa. savaş. davadalaş. qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş. yatçılıq. nifaq. düşmanlıq. dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. dartışım. tutuş. tutuşma. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. qavqa. qovqa. qırçınma. pozuşluq. pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. açışımlıq. mucadilə. munaqişə. bulanı. qarqaşalıq. qarışıqlıq. pozqunluq. qavqa.

niza, qavqa çıxarmaq çataqdaşmaq. çataqlaşmaq. sözləşmək. qarşıt edmək. münaziə edmək..

nizam namə qanunnamə. yasalıq. qadalıq. qadallıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik.

nizam basqı. qapanca. xanlığ. qağanlıq.

nizam düzəm. dizi. ölçü. uyqunluk. uyum. dzülüş. düzüm. göstəri. göstərgə. yasay. ayin. biti. oğur. nəsəq. qada. qaidə. sıra. dizi. səf. müttəsil. nəsəq. qanun. qanun. yasa. yasamişi. düzən. tərtib. sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ). yasa. yasaq. isul. yasa. yasay. ayin. düzgün. dizgi. düzgü. dizgə. biti. oğur. burmul. buyurmul. nəsəq. qada. qaidə. düzən. çəki. dəngə. tərtib. yolay. adət. düziş. düzəyiş. düzən. düzgünlük. düzən. sıra. salıt. salt. adət. rəsm. yol. isul usul. qanun.

nizama, düzənə girmək qabqaşmaq.

nizami hikumət sıxıyönətim.

nizami əmniyyə. qolluq.-cənigi nizami : qarasal döğüş. quru savaşı.

nizamnamə düzük. düzük. istətü. kullanışlıq. kullanışıq. kullayışlıq. quruqlüq. quruşluq. quruşuq. işləyişlik. işləşik. toxayışlıq. toxuyuşluq. toxaşıq. toxuşuq. iç düzük. iş düzük. ustav. dəsturuləməl.

nizarət barlağ. gözətim. gözləm. gözəkçilik. qarav. baxılış.

nizarətə götürmək alıqoyulmaq. alıqonulmaq. göz altına almaq.

nizə kəsmə. kəsmə.

nizul edmək vurutmaq. urutmaq. yerləştirrmək. endirmək. düşmək. dönəlmək. çönəlmək. enəlmək. inəlmək. alçalmaq. solğuqmaq. çürgünmək. çürüksünmək. düşgünmək. düşgənmək. düşgəlmək. başaşağ gedmək. yozlaşmaq. geriləmək. inhitata, zəvala uğramaq çöküşsəmək. bataqsamaq. salmaq. düşürmək. gerilənmək. izinginmək. götünmək. dalı gedmək. pəslənmək. salınmaq. düşmək.-göydən səs düşdü.

nizul inhitat 1. ərinmə. yaşlanma. yaşlaşma. yavalaşma. qocalma. sürkünmə. sürükünmə. sürüklənmə. gücənmə. gücünmə. əldən düşmə. bitşinmə. 1. dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmək. dalqanma. dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. çəkilmə. sıxılma. 1. yozlaşma. pozlaşma. yıxılma. batma. bataqsama. götünmə. kötülənmə. pəsəlmə. pəsənlmə. pisəlmə. pəslənmə. yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. zəval. düşüş. düşmə. düşgü. enmə. inmə. düşmə. endiriş. endirit. indiriş. indirit. qonuq. qonuş. öçrüş. çökrüş. tüş. eniş.-gün uçruşu : günün batması.

nizul, ribalı pul günlü.-günlü pul götürdüm.

nizulat barış. varış. enmiş. çatış..

no -ruz əz no, ruzi əz no : gün genə yeni gün.

nobar çağal. çıtan. təbərzə. irkən. erkən. irtən. ertən. irtin. təbərzə. bolluq çağından ön, tez oluşan, bazara çıxan nərsə. enik. yenik. təbərzə. ilk ağız. təbərzə.-erkən yemiş, dəğəri dağa qalxmış.-hər nəyin qarıcı, ilkini, çağuncu, çağ öncülü, eniyi, yepini, yepyenisi, nobarı : qaruq. qarıq.

nobar, təbərzə yemiş yetiştirmək çıtanlamaq. çıtanlatmaq. çağallamaq. çağaltamaq.

nobarılıq (hər nədə). yenibarılıq. qarıqlıq. qaruqluq. qarıcılıq. ilkinilik. çağunluq. çağ öncülü. eniklik. yeniklik. yepyenilik. təbərzəlik.

nobətçi > novətçi.

nöbətləşmə gəzəktəşmə.

nocəvan > nov cəvan.

noğul gəzək. gəzik. gəziş. çaşnıq. çaşnı. məzə.

nohə söyləmək sadu sadalamaq : sağu sağmaq. matəm tutub ağlamaq.

nohə ağıt. əzgi. sağu. satu. sadu. sağu. mərsiyə.

nohəçi ünçi. ağuçu. sağuçu. sayaçı. ağıtçı. əzgiçi. sağuçu.

nohəgəri ağıt tutma. ağlayıb inləmə.

nohəxan ağıtcı.

nokteyinəzər göz qaraşı. görüş.

nomayabdən nişan, numayiş vermə. göstərmə. göstərit. görkəzmə. görkəzit. bildirmə. bildirit. bəllətmə. bəllətit. iraə.

nonəhal gəncicik. körpə. taza. çox gənc, cəvan. gəncik. çıtan yeni yetmə. fidan. yeni yetişən ağaccıq. fidan. qələmə. tingə. körpəç.

nonəhal yeni yetişən ağaccıq. fidan. qələmə. tingə. körpəç. gəncicik. körpə. taza. çox gənc, cəvan. gəncik. çıtan. yeni yetmə. fidan.

nonor ərköyül. dayanıqsız, gücənməmiş cocuq. ana quzusu.

noqsan ehtiyac. gədik. əsgik. qusur.

noqtə gereftən e'tiraz qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə.

norm dizgi. düzgü. dizgə. istandard. çənəm. ölçü.-toluq çənəmdə : tam ölçüdə. tam normda..

norm düzgü. ölçü. qural. ilkə. örnək.

norm düzgü. ölçü. qural. ilkə. örnək.

norm göstəri. göstərgə. istandard.

normal -iyi, normal şərayit : dinəc döşək. dinc döşək.

normal adi. mə'muli. torqa.

normal avağ. anal. bayağı. doğal. düzgün. doğal. olabulqan. olağan. bayağı. təbii..

normal bayağı. sansız.

normallaşmaq düzgünləşmək. doğallaşmaq. olağanlaşmaq. olğanlaşmaq. bayağılaşmaq. təbiiləşmək..

normallıq düzgünlük. doğallıq. olabulqanlıq. olağanlıq. bayağılıq. təbiilik.

noruz çiçəyi bayram çiçəyi : buz çiçəyi. qar dələn. qarı yarıb altından çıxan çiçək. bəhmən gülü.

noruz yılbaşı. ilbaşı..

noruzgülü qarçiçəyi. qardələn. buzçiçəyi.

nostalji yersirimək. uysəmək.

nostalji yersirimək. uysəmək.

not götürmək yaddaşlamaq. aşılıtmaq. yanaqlatmaq. yanığlatmaq. yanğalatmaq. yataqlatmaq. çıxmatmaq.

not -şəxsi yazılar, notlar : iç yazılar.

not bəlgə.

not çıxma. yaddaş. çıxıntı.

not çıxma. yaddaş. çıxıntı. bəlgə.

not ək. açıqlama. hişiyə.

not ək. yaddaşd.

not yaddaşd. aşıl. yanaq. çıxma.

not, yaddaşd edmək, bıraxmaq əkləmək.

növ bahar ala bahar : .

nov' bə nov' tür bə tür : cür bə cür : çəkit çəkit : çeşit çeşit.

nov cəvan gənc. qızan. igid. qoç. qoçaq. gəncəcik. körpə gənc..

nov cəvani gənclik.

nov -ruz əz no, ruzi əz no : gün genə yeni gün.

nov' çeşit. çalar.

növ' çeşit. çalar.

növ' çeşit. örnək.-onun bizdə neçə örnəyi vardır.-bir örnək quzu.

nov' dənğ. cür. tür. dür. çeşit.

nov enik. yenik. yeni. taza.

nov' kip.

nov' tük. qıl. qılıx. cür. təhər(nə tüh də adam di).

nov' tük. qıl. qılıx. cür. təhər(nə tüh də adam di).

nov' tür. cür. çəkit > çeşit (< çəkmək). döş. cins. tür. cür. çeşit. tür. cür. don.

novambr kasım.

novambr qara qış.

novambr qara qış.

novambr qara qış. -desambr : ulu qış. -janviyə : kiçik qış. -

növbahar alabahar.

növbahar alabahar.

novbət ilə iş görmək. heyvanları sıra ilə güdmək gəzilişmək.

növbət almaş. dəyişmə.

növbət almaş. dəyişmə. sıra. keşik.-növbətçi : yasakçı.

novbət bax >nobət.

növbət kərə. dönüm. dəfə.

novbət salmaq salmaq : almaqdan salmaq. sıra. gəzmə. gəzü. sıra.-gəzmə menən : sıra ilə. -ikimiz almaq salmaq işlədik : ikimiz novbət ilə çalışmaq.

növbət sap. sıra.

növbət yətək. yədək. yataq. sıra.

növbətçi yasakçı.

novbətçilik baxıcılıq. baxcılıq. bəkçilik. gözçülük. keşikçilik. muraqibçilik..

novbətləşmək almaşmaq. dəğişmək. başqalanmaq. başqa bir şəklə girmək.

novbətsiz almaq salmaqsız. almaş..

novbətsiz əldənğamus. əlsiz. sırasız.

novçə müşə. üzüv.

novçə müşə. üzüv.

novcəvan ərgən. yeni yetmə. yetcən. yeni gənc. gəncik.

novcəvan ərgən. yeni yetmə. yetcən. yeni gənc. gəncik.

novcəvanlıq ərgənlik. yeni yetməlik. yetcənlik. yengənclik. gənciklik.

novdan çalqa. şıratan. qapul. sürüng. sürəng (< sürmək). şıratan. bir yerin suyun sürdürmək, axıtmaq üçün açılan dəlik, yolağ.

novdan noldan. kavdan. kovdan. şıratan.

novdan qaruq. qarıq. şıratan.

novdanlı qaruqlu. qarıqlı. şıratanlı.

novdanlıq qarıqlıq. qaruqluq. şıratanlıq.

novətçi gəzəkçi. nobət bəkliyən. keşikçi. baxıcı. baxcı. bəkçi. gözçü. muraqib qaravıl. qaravul. gözçü. önçü..

novi birtakım.

nov'lar türlər.

novruz çiçəyi bayram çiçəyi : buz çiçəyi. qar dələn. qarı yarıb altından çıxan çiçək. bəhmən gülü.

noxud burçaq.

noyzi çavul. bərfək.

nozad əmzik. əmlik. əmik. körpə. sütəmər.

nüans ayırtı. anlatı. məfhum.

nüans ayırtı. ayrım.

nüans ayırtı. ayrım.

nüdrət azlıq.

nüfus san. sayı.

nuk (fars) (< nuktə. noktə).

nükleon çəkirdək parçacığı.

nuktə çəkit. çəkə. dınqı.

nuktə çəkit. çəkə. dınqı.

numayan edmə ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.

numayan edmək buldurmaq. bulaqmaq. bulqarmaq.

numayan olmaq bəlirmək. ortunmaq. ortaya çıxmaq.

numayan görünən. apaçıq. zahir.

numayəndə bəlgöz. bəlgüz. görsədən. elçi.

numayəndə bəllətən. elçi. saylav. seçənək.

numayəndə bəllətən. elçi. saylav. seçənək. depdat. ilit. millətvəkili. salqıt. salğut.

numayəndə depdat. ilit.

numayəndə elçi. yalçuq.

numayəndə millətvəkili. salqıt.

numayəndə salğut.

numayəndəlıx bəlgüzlük. bəlgözlük.

numayiş edmə sərgəş.

numayiş -güc, zorbalıq numayişi : gövdə göstərişi.

nümayiş -nümayiş vermək göstəriş yapmaq. sərmək. döşəmək.

nümayiş çıxışları .-nümayiş vermək göstəriş yapmaq. sərmək. döşəmək.

numayiş görənliş. görtük. göstəri. göstəriş. görnəş.

numayiş görnüş.

numayiş görüncə. tamaşa. görüntü. təzahür səriş. göstəri. turus. durus. tursu. dursu. tamaşa.-görüncəyə kişi avdı.

numayiş görüncə. tamaşa.-görüncəyə kişi avdı.

numayiş görüntü. təzahür.

numayiş göstərgə.

numayiş göstəri.

numayiş göstəri. görünüm. görüntü.-endiriksiz göstəri : sənədsiz göstəri.

numayiş göstəri. göstərgə.

numayiş göstəri. göstəriş. göstərişmə. görüntü. görüngü. bəlirmə. gördürmə : . sərgi. təzahür.

nümayiş ilər. ilgər. sunu.

numayiş qaraş. qarayış. qararaş. göstəri. göstəriş.

numayiş sərgiş.

numayiş səriş. göstəri.

numayiş turus. durus. tursu. dursu. tamaşa.

numayiş, nişan vermə göstərmə. göstərit. görkəzmə. görkəzit. bildirmə. bildiriş. bildirit. bəllətmə. bəllətit. iraə.

numayişdah sərgəl

numayndəlik təmsilçilik. üyəlik.

nümerik sayılı. sanılı. dijital.

nümrə damğa. bilgi. bəlgə.

nümrə san. şumarə.

nümrə san. şumarə. damğa. bilgi. bəlgə.

nun -ğunnə nunu: ağın.

nuqab qaraqçı. rubənd.

nuqab tel qəfəs. bükçə > peçə. tutuq. örtü. örtük. qapanca.

nuqab tuvac duvac. duvaq. ( tuqaq < tuq. ). örtük. pərdə. hicab.

nuqab üz örtüyü : pəçə.

nuqdə aramaq e'tiraz. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə.

nuqdə dik. dikə.

nuqsan bulmaq qusur bulmaq. ayıblamaq.

nüqsan (dəngli nərsədə olan) kəsir. kəsr.-budcə açığı.

nüqsan atıq. ataq. yanığ. yanlıq. yalnıq. əğri. yayaq. yayqa. əğrik. əksik. qusur.

nuqsan bax > nüqsan.

nüqsan itim. çıxaşa. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. ziyan. (heyvanların əksilməsi). kast(fars) < kəst (< kəsik). kəmit. əksik. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. qısır. qusur. kəsinti. qırqlıq. yıxıntı. kəsiş. əsgiş. düşüş. düşmə. çatıq. çarpıq. yarış.

nüqsan kəmçilik. öksük. əksik.

nüqsan kəmçilik. öksük. əksik.

nüqsan qaysıq. kəm kəsir. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qusur. naqis.

nüqsan qıyav. əksik. qusurlu.

nüqsan qusur. qıysıq. aqsaqlıq.

nüqsan yetişimsizlik. qusur. əksiklik.

nuqsan yetişpəkəndik. əksiklik. əksikliği. yetişməmə. əksik. aşağı. əksik. qusur.

nüqsanlı buraqmaq qısqırtmaq.-yaxşıdan yaman tulsa çıxaşa, yamandan yaxşı tutulsa girəşə : iyidən kötü doğarsa ziyandır, kötüdən iyi doğarsa qazanctır.

nüqsanlı qusurlu. söqümlü.

nuqtə nəzər görüş açısı.

nuqtə -ilhaq, ittisal nuqdəsi, qolu, üzvü: aşıc.

nuqtə nuqteyi nəzər : düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi. görüş.

nuqtə ötrə. ötrü. dik. dikə. çək. çəkit.-qoş çəkit : cüt nuqtə.-köp çəkit : çox nuqtə.

nuqtələmə dənləmə.-görüntülərin gettikcə qaralıb görünməz duruma keçməsinə dayanan bir dənləmə, nuqtələmə çeşiti : qaratma. qararma.

nuqtəlı virqül çəkit ütür : ütürlü çəkit : .

nuqtən gözgəm. əzər.

nuqtəsı nuqtəsinə tə’yin , təqdir etmə incu. qıncu. bıçu. biçi. qıl qılına, tel telinə açma.

nuqtəsin, inciğin, zayıf çəkin, qılığın tapmaq damarını bulmaq, tapmaq.

nuqteyi nəzərindən baxımından. yönündən. açısından. görə. e'tibariylə.

nur ışın. ışıq. ışı.

nur ışıq. ışı. ışıma. açıq. çara. haçar.

nur ışıq. şua.-betinin nuru qaçtı : bənzi dəğişdi. mənzi uçtu. bənzi soldu.

nur yaktılık. carık. yarık. ışıq.

nur yaktılık. carık. yarık. ışıq. yaruq. ışıq.

nur yaruq. ışıq.

nurani aydınlıq. açığlıq. ışıq. yaxtı.-yatan toprağı yaxtı olsun.

nurəfgən ışıqçanağ.

nurəfkən gözmə gur ışıq saçan.-nurəfkənli : gözməli.

nurəfkən yarqın. ışıq, nur topu.

nuri -nuri il : ışıl < ışı ili. ışıq ili. ışıqil.

nuş ! arquş. nuş olsun. arsın. arınsın. sınsın. sinsin.

nuş edmək çivqinlənmək. gəvginləmək. yeyib sindirmək. dad tamahla yemək yemək.

nuş olsun uğur olsun. sinsin.

nuş (yemək, içmədə).-nuş olsun : iyi gəlsin. sinər olsun.

nuş -nuş olsun : sinər olsun. dadlı olsun. aşı əsən dartınğar : yeməyi əngəlsiz sununuz! afiyət olsun : boğaz ola. iyi gəlsin. sinə gəlsin. sinsin. afiyət olsun.

nuş sinər. sinği. içə sinən. həzmolunan.-nuş nuş : sinər sinər.-nuş edmək : çivqinlənmək. gəvginləmək. yeyib sindirmək. dad tamahla yemək yemək.-nuş !. arquş. nuş olsun. arsın. arınsın. sınsın. sinsin.-nuş olsun : uğur olsun. sinsin.

nuş sinər.-nuş nuş : sinər sinər : .

nuş sinği. içə sinən. həzmolunan.

nuşabə içəcək. içik. içil. içgi.

nuşabə içətin. işətin.

nuşabə içətin. işətin.

nuşabə içmə. içməli. içilik. içəlik. içəcək.

nuşican olsun damağızca ! damağınız dəmli olsun.

nuşican olsun damağızca ! damağınız dəmli olsun.

nuşidəni içəcək. içik. içil. içgi.

nuşidəni içmə. içməli. içilik. içəlik. içəcək.

nuşin dadlı. ləzzətli. sındırıcı. sindirici.

nusxə kopi. əşiz. quru. yazma.

nusxə pətəng. pətən (< bitik : pitik. yazı).

nusxə yanğ. yağ. üz. kopi.-kimliyin yağısı, üzü : sicillin kopusu.

nusxəçi yağçı. yanğçı. yanğıc. üzçü. kopuçu. müstənsix.-kimliyin yağısı : sicillin kopusu.

nütfə -öğəsi, tuxumu, nütfəsi dışlanmış, çıxarılmış : iğdiş. enənmiş. enək. (< enəmək : düşürmək) burulmuş.

nüvə -nərsənin özü, künhü, əsası, nüvəsi : çəkirdək.-topluluğun çəkirdəyi, evdir.

nüvə yuva. özək. mərkəz.

nuxa' ilik. murdar ilik : yulun. qoxar ilik.

nuxa murdar ilik. omurlığ.

nuxa murdar ilik. omurlığ.

nüxa’ qoxarılıq. mundar ilik.

nuxdə sənc sıncov. qaçqıl.

nuxdə şinas sıncov. qaçqıl.

nuxdə çək. çaq. çəkik. çəggik. çıqıq. damla. təm. dən. tınış. dingi (bəlgə).-bura nuxdə çək : çəkik çəkiş.

nuxdə çək. təm. dən. tınış.

nuxdə çək.-bura nuxdə çək : çəkik çəkiş.

nuxdə çəkə.-cim qarnında bir çəkə, nuxdə : önəmsiz nərsə.

nuxdə çəkik. çəggik. çıqıq. damla.

nuxdə çən. çin > şen. çığıt. çiğit. çil. danğ. dən. dan. qal. xal. duraq. incəlik. özəllik.-incəlikli söz.-işin ən gözəl incəliyi : nuxdəsi.

nuxdə dingi (bəlgə).

nuxdəçi incədən incəni seçən. incə göz. incə gözlü.

nuxdəçi nuxdədan. incəçi. inciçi. öğəçi. öğdəçi.

nuxdədan nuxdəçi. incəçi. inciçi. öğəçi. öğdəçi.

nuxdələmək çənləmək. çinləmək. çığtəmək. çiğitləmək. çilləmək. danğatmaq. danğlamaq. danlamaq. dənləmək. dənğləmək. ( < dan : danğ : dən : dənğ : nuxdə). qıcamlamaq. qırcamlamaq (< qırmaq). xallamaq.

nuxdələmək çəqişmək.

nuxdələmək dənləmək. çinləmək. imləmək.

nuxdələmək dənləmək. dənğləmək. danğlamaq. danlamaq. danğatmaq. ( < dan : danğ : dən : dənğ : nuxdə).

nuxdələyən imbar. imbarçı. imləc. imləyən. dənləc. çinləc.

nuxdəsənc nuxdəçi. nuxdədan. incəçi. inciçi. öğəçi. öğdəçi.

nuzula vermək: )para( salatmaq. avlıqmaq.

nәsr qarasöz.

nәsr qarasöz.

obsesyon saplantı. qapalıq. qaplıq.

obsesyon saplantı. sataşıq. taxışıq. əkişiq.

obsesyon saplantı. sataşıq. taxışıq. əkişiq. qapalıq. qaplıq.

obsesyonlu qapışlı. alnışlı. vəsvəsəli.

odət edilmək rücət edilmək. qayıdmaq. dönülmək.

odət qaytış. qaydış. qatlav.

odkolun iysu. issu. çəçqər.saçkan. xoysən (çiçəkdən iyli). ünərtəy us (alnan su).

odyovizuel gördinlik. (< görmək + dinləmək). görmə eşitmə duyuları ilə ilgili.

ofoq çevrən.

ofset düzbasqı. düzçap.

oftade -əz kar oftade : işdən çıxmış. işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. qaqlaq.

oftadə yatqun. bükük. əğri. mayil. düşük.

oftadəgi bastıl. alçaq könüllük.

oftadəgi düşgünlük. təvazö'. firutəni.

ofuq üfüq. ufuq. qaş.

öhdə boyun. əhd. üstə. mənsəb. orun. məqam. rütbə.-sözündən, üstəsindən, əhdindən, öhdəsindən dönmək, caymaq. pozmaq.

öhdə görəv.

öhdə görəv.

öhdə sapı məsuliyyət.

öhdə ülgü.

öhdə üstə. üsdə.-işin üstəsindən gəlmək : bir ağır, güc işi başarmaq, sonuclandırmaq.

öhdədar olan üstlənən.-üzərinə, öhdəsinə almaq : bağlanılmaq. mütəəhhid olmaq.

öhdədar olmaq boyun olmaq.-bu işə boyun olmağın (öhdədar olmağın) nə olduğun dedikdə, o ipləmədi.

öhdədar olmaq üstlənmək.

öhdədarlıq yükümlük. məsuliyyət. görəvlik. görəvlilik. üstəlik. borcluq. borcluluq. mə'muriyyət.

öhdələnilmək ustələnilmək. ibermək. ebirmək. aparmaq. evirmək. götürmək.

öhdələnilmək ustələnilmək. yüklənmək. ibermək. ebirmək. aparmaq. yaparmaq. götürmək evirmək.

öhdələnmək içərmək. içinə almaq. içləmək. içləmmək. qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq. havi, mütəzəmmin olmaq. təzminləmək.

öhdələnmək öhdəsindən gəlmək. üstəmək.

öhdələnmək sapınmaq. saplanmaq. üzərinə almaq.

öhdələnməmək üstələnməmək. üstünə almamaq. üşənmək. boyun qaçırmaq. buruq, dönük vermək. ərinmək. arınmaq. qaçınmaq. burcanmaq. geri durmaq. çəkinmək. sakınmaq. yanaşmamaq. təmbəlləşmək.

öhdələşmək bəkləşmək. qərarlaşmaq.

öhdəsindən gəlmək -bir sorunu anlamaq, üstələmək, öhdəsindən gəlmək : işi, sorunu çözəbilmək. işin içindən çıxmaq, sıyrılmaq.-o belə işlərin içindən çıxar.

öhdəsindən gəlmək başarmaq..

öhdəsindən gəlmək edingəmək (edingəlmək)

öhdəsindən gəlmək ödəmək. sağlamaq. tə'min edmək. tətmin edmək. -bu onu sağlayamaz.

öhdəsindən gəlmək qıvırmaq. üstələmək.-öhdəsindən gəlmək : üstələmək. üstənmək. altından qalxmaq..

öhdəsindən gəlmək üstəsindən gəlmək.

öhdəsinə almaq önginə almaq. üstələnmək.

öhdəsinə götürmək : üstələmək.öhdəsinə götürmək üstələmək.

öhdəsinə götürmək üstlənmək. üslənmək.-birində üzərinə almadı.

öhdəsinə, üzərinə götürmək üstlənmək. öhdədar olmaq.

oksidi daş qan daşı.

oksir eksir. öğəc. özəc. covhər. nərsənin kök, özək, etgili, güclü varlığı.

oktobr əkim.

olan gələn.

olfət ülfət.-birbirilə ülfət, dosluq qurma : əl bir olma. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. andant(latin). muvafiqət. e'tilaf.

oliqarşı aşama sırası.

oliqarşi zənginərki. seçginlər, dövlətlilər hakimiyyəti.

omlet çalqama.

omran qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.

ömür dirlik. yaşam.-dirliyindən bıqmış kimsələr : hayata doymuş adamlar.

ömür yaşam. turum.

ömürlü yaşamlı. sürəkli. sürəli. toxunaqlı. müəssir. dəvamlı. duraqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

ömürsüz gəlisər. gəlib keçər. sürəsiz.

onğıylı münasib.

onomatop yansıma.

onqay qolay.-onğay olsun : qolay olsun. uğurlu.

onsor ünsür. öğə. öznə.-yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə : acıtma tozu, otu : qabartma, abartma tozu, otu.

operator düzgücü. dizgiçi. dizgəçi. tərtibçi.

oportünist əsmər. sözündə işində dayanıqlı, duraqlı olmayan.

oportünist fürsəttələb. dönək.

oportünist günoğlu.

oportünist qarışmal. qırışmal. ütük. ütükçü. ütüçü.

oportünist yanardönər.

opotünist oynaq. fürsəttələb.

oprtonist günçü. günə görə davranan, dəğişən. günağası. günkişisi. günbəyi. günəfəçi. günəfəndisi. dalkavuq.

oprtonistlik günçülük. günə görə davranışlıq, dəğişməlik. günağaçılıq. günkişilik. günbəylik. dalkavuqluq.

optimist alasıq. alısıq. alagöz. xoşbin. (# qaragöz : qarasıq. qarısıq. pesimist. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. ).

optimist alqar. söyümçü. xoşbin. (# qaqmar : pesimist. bədbin.).

optimist qutsaq. (# qatsaq. qarsaq). xoşbin.

optimist yarıq. yarıqan. xoşbin. # qarıq : qarıqan : pesimist. bədbin.

optimistlik alasığlıq. alısığlıq. alagözlük. xoşbinlik.

opurtünist əsmər. sözündə işində dayanıqlı, duraqlı olmayan.

opurtünist yanardönər.

oqdə uğdə. tüqmə. düqmə. girik (gireh(fars).

oqust avqust. ortay (orta + ay ). oday (< od + ay). yayın sonuncu ayı. şəhrivər.

oqyanus -bütün oqyanuslar : tolvan.-dənğiz. (qaraçay mitolojisində).

oqyanus açıq dəniz.

orijinal əşsiz. əşsiz. bədii.-bir əşiz nağıl.

orijinal xas. bolqu. bolqa. özgün. dəyişik. özqün. özqü. özbuluşlı. özgün. özgü. özə ayit. özünə ayit. kəndinə xas. özqücü. tanğ.-orjinallıq : özgünlük.

orijinal yeni. yenik. doğma. yaratı. bəddi.

orijinallıq yenilik. bədaət. bədi'lik.

orospu ərsək. qəhbə.

orqan hörgən.-iç orqanların sıvı, su salması : dumağı. engin. ingin. zükam. nəzlə.-göğüs dumağı.-bağırsaq dumağı.-burun dumağı.

orqan işgər. qural. kanun.

orqan örgüt.-orqanizasyon : örgüt. qurma. örgütlənmə.-orqanizatör : örgütçü. quramçı. qurucu. düzənçi.

orqanizasyon təşəggül. qurulma. quruluş. təşgilat.

orqanizasyonsuz quramsız. tərtibsiz. düzənsiz. təşgilatsız.

orqanizatör quravuc. düzənləyici. təşgilatçı.

ortamüdür araqarmas. ortaqarmas. ortabaşqaruçu. ortabaş. arabaş. nazim.

oruspi ruspi. qəhbə. kavtuq. kavtaq. qaltaq. qaltuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. düznəsiz, əxlaqsız qadın.

oryantalist doğubilimçi. şərqşünas.

osarə sıxıt.

ostuvarlıq itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünnmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.

ostuxandar gəmiqlik. köklü. durumlu. iri ullağan. ətli qanlı sümüklü. qəvi bünyə.

ostvar edən qatıl. (qatıladan, durduran). dayaq. dirək. dirsək.

ostvar edmək sağlamlaştırmaq.

ostvar sağlam. dayanıqlı. durbaq. kip. bağlı. bərk. möhkəm. möhkəm.

otomobil qaça. qoça. araba.

otopislik otopyaçılıq. düşgünçülük. malixuliyalıq. xiyalpərəslik.

otopislik xiyalçılq. idealislik.

otopsı açma.

otopyaçılıq otopislik. düşgünçülük. malixuliyalıq. xiyalpərəslik.

otoritə qabray. abray. nifüz.

otoritə yetgə.

otoritə yetkə. saydırış. baskı.

otoritəli təbərli. dəbərli. güclü.

otoriter baskıcı. baskılı. yetkəli.

oval qıyılqan. qovuslu. qovslu.

ovbaş qolçomaq.

ovdət dadən izə ibermək. çevirib götürmək. qaytarmaq.

ovdət dönmə. dövr.

ovdət qayıdış. dönüm. rücət.

ovdət qayta. dönüş. dönəm. rücət.

ovdət qaytım. qayıdış. rücə’t. dönüş. dönəş. döngə.

ovhalarmda, vəhmlərdə, bulutlarda, uykuda, yuxuda, xiyallarda, rö'yalarda dolaşmaq, gəzinmək oysalanmaq. oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. oysanmaq. sanmaq. sanğamaq. sinğmək. sinmək. əlirmək. gümanlanmaq. tasalanmaq. taslamaq. düşünmək. xiyallanmaq. zənn edmək.

ovham görüngü. görünüm. görüntü. qaraltı. düşləm. şəbəh. salım. salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. oysuq. duysuq. oynatı. oynası. xiyalat. quruntu. sanırı. sanrı. malixulya. melankoli. halusinasyon. fantezi. xiyali. düşləm. təxəyyülat. quruntu. vəhm. şəbəh. oynuş. uynuş. xiyal.

ovham xortlaq. xoddağ.

ovham yanılsayış. yanılsıma. yanılsama. uçuqluq. uçquçluq. xiyalat. ilüzyon.

ovhamlı quruntulu. vəhmli. şəbəhli. xiyallı.

ovla ərciq. ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.

ovliya evliya. övliya. yatır. ərmiş.

ovliya izgi. ulu. böyük. ağa. əbicə vəli.

övliya ovliya. evliya. yatır. ərmiş.

ovliya yatır. ovliya ullah.

ovliyalar ulular. ərənlər. evliyalar.

ovqat təlxi qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

ovqəttəxlik qoğqa. qavqa. qopaqop. qalmaqal. qovala qaçdı.

ovza' -olan ovza' : durmuş yağday. boluş. oluş. olan qoşut.

oxovvət qardaşlıq.

oxuvvət uxuvvət. qərdəşlik. qardaşlıq. doğanlıq. bəradəri.

pa bərca edmək dikdəmə. tikləmə. yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama.

pa əfzar çapla. çapal. çalpa. kövüş. başmaq. ayaqqabı.

pa feşari dürtüş. itiş. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı. israr.

pa fişarlıq edmək qatanmaq. qadanmaq. tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. dirənmək. israr edmək.

pa puş çapla. çapal. çalpa. kövüş. başmaq. ayaqqabı.

pa -bər pa edmək : qalxmaq tikilmək.

pa -bər pa edmək : üstvarlamaq. üstvar, ostvar(fars) olmaq. üstəbarlamaq. üstəbarmaq. dikəlmək. qurmaq. qurutmaq. dikəltmək. tiqəltmək. ayaqlatmaq. qoğzatmaq. qozalatmaq. tikib qalxıtmaq, qaldımaq. turuzmaq. turquzmaq. durquzmaq. dirsətmək. tirsətmək. yaratmaq. yarqatmaq.

pa -bərpa edmək : qoğzamaq. götürmək. qaldırmaq. durutmaq. dayatmaq. sağatmaq. sağtamaq. otuzdurmaq. qurmaq. dikətmək. durutmaq. dayatmaq. sağatmaq. sağtamaq.-ca pa : bərca mandə : qalıq. geridə qalan. iz.-saqe pa : incik.-bi sər o pa : yalınayaq.-əz pa dəravordən : əsgitmək. yıpratmaq. əzmək. yormaq. üzmək. salmaq. düşürmək.-bu işlər məni çox əsgitdi.-quzəki pa : topuq.

pa ayaq. qədəm. atdam. atdım. addım. ataq. atam. atım.

padaş < paydaş. paylaş. balaş. badaş. iyili kötülü bir işdən düşən pay. paylıq. (əcr. cəza. səza. müzd. ücrət).

padaş müzd. əmək. bər.-bərli iş, bərsiz iş.

padaş saylık : sayğa. bağış. bəğşiş. tapaq. müzd. mükafat. çay pulu. üstüv (artırm). sayğa. saylık.-sağlıq.

padaş tapaq. mükafat.

padaş tapaq. müzd. mükafat.

padəri ayağaltı. eşikaltı.

padiqan ocaq.

padişah elxan. başlıq.

padişahlıq elxanlıq. şahənşahlıq.

padov araçı. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa.

padov çaput. qaraqolluqçu. qaraqulluqçu. qarulluqçu. ayaqlıq. qapılıq. əlaltı, azağaltı, ayağaltı işləri görən.

padov içuşağı. evuşağı. içoğlanı. qaraoğlan. evoğlanı. qolçıq. qaraqulluqçu.

padov içuşağı. evuşağı. qolçıq. qaraqulluqçu. içoğlanı. evoğlanı. qaraoğlan.

padov qapış. qaboş. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq çirağ. nökər. çəkər. çaqar > çakər. əcir. muzdur.

padov qolçıq. bir yerdə ayağaltı, aralıq işlərin görən.

padşah < başdaq. elxan. xaqan. ataxan. paşa. kıral. impiratur.

padşahlıq < başdaqlıq > paşalıq. elxanlıq. xaqanlıq. ataxanlıq. kırallıq. impiraturluq.

padval yerlik. yerdola. izbə. zerzəmi.

paəndaz ayağaltı. eşikaltı.

pahlama pahlama. sildiri. təmizləmə.

pahlamaq -hesabı pahlamaq : hesabı qapatmaq. ödəşmək. təsfiyə edmək.

pak edmək boşaltmaq.

pak konəndə təmizləyən. siləc. silən. silcək.-əlsiləc : əlsilcək. qolsilcək. qolsiləc. dəsmal.

pak sazi pahlama. təmizləmə. sildiri.

pak -napak : arın, aras, təmiz olmayan : qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi, nərsə. yaramaz. pəlid.

pak -pak bayramı : ət kəsimi : ət qırımı :.

pak ağ. ürünq. arın. arıl. arınmış. təmiz.-paklıq. arıqlıq.-pak kon. silgiç.-şüşə pak kon : araba silgici.

pak alısta. yalısta. arısta. arı.

pak araq. arıq. arın. arıt. arınc. arıc. arış. duru. təmiz.

pak arın. arı. incə. işgə. nəzih.

pak kavus. təmiz. nəzif. sil. arın. düz. təmiz. sili. arıt. arın. təmiz. arın. arassa. təmiz. arın. suçsuz. doğru. arın. mə'sum.-napak : pis. bulaşıq.

pak qutsal. tapın. müqəddəs. arın. təmiz.

pak sağ. saf.-sağ könül : qəlbi pak.

pakdamən qölgəli. onurlu. yapadonlu. donlu. arlı. abırlı. utanclı. utanıc. ismətli. namuslu. ağman.

pakəc qılıc bacaq.

paket buxca.

paket qapet. qapıt.

paki -napaki : bulaşıqlıq. pislik. kötülük.

pakizə arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. duru. təmiz. pak. saydam. arı. göz daşı. parlaq. sayğal.

pakkon siləcək. silgi. silgic. silici.

paklama pahlama. sildiri. təmizləmə.

paklamaq ağlamaq. ağartmaq. bəraət edmək. təmizləmək.

paklayan arassalan. arasan. arıdan.

paklığ ağlıq. arınlıq. suçsuzluq. mə'sumiyyət. arlıq. arçalıq. nəzafət. təmizlik. nəzihlik.

paksazi arıtma.

paksazi ələmə. arıtlama.

paksazi silqiş. arınış.

paksazlıq edmək ələkləmək. təmizləmək. arıtlamaq.

palan samar. səmər. cığaz. hicaz. havut.

palayeş süzmə.

palayidən arıtmaq. safatmaq. süzmək.

palayiş aratım.-palyişqah : arıtımevi.

palayiş süzlüş. süzlün. təsfiyə.

paludən arıtmaq. safatmaq. süzmək. boşaltmaq.

pamador bamador. qopata. qapata. qotaş. qopaş. qapmı. tomat.

pamador qapmı. tomat.

pamador qızamıq.

pamal olmaq basılmaq. əzilmək. qaqırcamaq. kavırcamaq. qırınmaq. qırtınmaq. pozulmaq. pisəlmək. kötünmək. xərablanmaq.

pamallamaq basıb, əzib keçmək. basıb, əzib keçmək basalamaq. basarlamaq. baslamaq. basa basmaq.

pampers cocuğun, qadınların qıçları arasına qonulan cında. arabağ. əsgi.

pan fan. fanatik. munduz. başqa istələrə baxmayıb, bir istəyi güdən adam. qaramaz. qaramas. yobaz. düşüncəsində, inancında aşırı olan. mütəəssib. fanatik.

panik alsırav. alsıravlıq. şaşqınlıq. basqı. tezik. tazıq. təzki. qorxu. ürkü. vəhşət. canıvul. talaş. qarqaşa. qaçlıq. ürpmə. ürkmə. ürpərmə. qorxu. yatqırlıq. yadırqanlıq. qaşqov. qırgur. qırgür. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. ürkərmə. vəhşət.

panikli qorxunc. ürpünc. ürkünc. qaşqovunc. dehşətli. dehşətnak. vəhşətli. vəhşətnak.

pansiyon 1. qonum. qocalar evi yaşlıqöy. yaşlıq evi.

pansiyon yatı.-pansiyonlu : yatılı.

pansman əm < yəm < yam (< yamamaq).

pansmanlamaq bəxyələmək. yamlamaq > yəmləmək > əmləmək (< yamamaq). yara bağlamaq.

pansmanlatmaq yəmlətmək < yamlatmaq > əmlətmək (< yamamaq). bəxyələtmək. yara bağlatmaq.

pantufl telik. tərlik. ayaqaltı.

papqa dosya gömləği.

paqors sağlam.

paralayz enik. yenik. enməli. yenməli. məfluc. fələc oluş.-beldən enik qıçdan olar.-qoldan enik.

paralel təngə. dəngə. muvazi. yöndəş. daraq. yolaş. qoşut. uligər. ülgə. ülgü. harlıq. ərlək.

paraliz enik. yenik. enməli. yenməli. məfluc. fələc oluş.-beldən enik qıçdan olar.-qoldan enik.-məfluc, fələc, paraliz olmaq : enmək. yenmək.-beldən enən qıçdan olar.-sağ əli enmiş.

parantez ayrac. dırnağ arası.

parazit tüfeyli. asalaq.

parazit tüfeyli. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. çapa. salaq.

parçe bafi toxuma.

pardon keçərsiniz : bağışlayın. eşitmədim. keçiniz. ötünüz. bağışlayın. güzəş eləyin.

parə pusidə yarparıq. çürük. əğrilmiş. yayaq. yayqa. əğrik. işlənmiş. aşınmış. əsgit. əsgimiş. püsküt. köhnə.

parə bölüm.

parfın cupar. yupar. yıpar. ətir. bürt. gözəl qoxu.

park burlağ. burğuş. tavlav. aylav.

park dincalaq. gəzməlik. istirahətqah. gəzinti. dolanca. gəzmə yeri. yolağ. qolağ. gəzinti yeri. gəzi. gəzgi. gəzilik. gəzəlik. gəzinti dolantı, dolaşma yeri. gəzingə.

parol im. söz. danşıq. qovl. bir görüşü, oyunu fikri göstərən qısa, çarpıcı söz.-imimiz yadında!, ya alım, ya ölüm (alım : qazanc).

parola im. orduda başbuğun əsgərlər arasına silâh, quş adlarından birini bəlgə olaraq qoyduğu kəlimələr : .

parsa arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. tansuq. tansıq. zahid. abid.

1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə