EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə86/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   125

nevisəndə bitikçi. yazıçı.-uluğ bitikçi, küçük bitikçi.

nəvvab ucbəyi. sərhəd əmiri.

nəxcir çapalanğ.ovlağ.

nəxost baş.

nəxost birinci. ilkin. ilki. başın. birin. başlanqıc. başlama. ilk öncə. ən öncə. öngün. ibtida. əvvəl.

nəxost burna. başlanqıc. ilk. ilkin. əvvəla. ibtida.

nəxost dəslab. ilkin. başlıq. birinc. burunc. əvvəl.

nəxostin birinci. öngün. öncün. ilkinc. ilkəl. başnıq. ibtidayi.

nəxş, rəsm, əlamət qoyma iz düşümü. irtisam.

nəxşə qurmaq, çəkmək yol çizmək, cızmaq.

nəxşə qurmaq, çəkmək yol çizmək, cızmaq.

nəxşə salan nəxşəçi. çəkici. çəkic.

nəxşə salmaq naxışlamaq işləmək.

nəxşə -nəqşə çəkmə : tərh tökmə. düzənəcmə. düzənətmə.

nəxşə çəki. əzik. izik. yazıq. carıq. yarıq. naxış. naxış. yazıq. qanağ. qanav. qanava. qanata. taslaq. tərh. dazlaq. taslaq. tasarı. kərtə. xəritə. pılan.

nəxşə darıq. dərik. tərh. tələ. quruq. yapuq. yasuq. duzaq. düzüq. düzmə. düzən.

nəxşəçi nəxşə salan çəkici. çəkic.

nexvət -ğurur, kibr, nexvət, xodbini edmək : qurulmaq. qururlanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq.

ney çalmaq sıvızlamaq. sıvızqurmaq.

ney rang (fars) < ni-rang

ney (su üçün) içək. qamış. xortum.

ney -kiçik qamış, ney : qamışcıq. hoplaç. sorac. sorquc. püfləç. üfləç.

ney neyzə. qarğı. mızraq. sürğün. sürün. sürnə. (> sorna(fars). qamış.

ney tütük. düdük. tütək. çubuq.

neyistan qarğılıq. neylıq.

neyrəgbaz düzənbaz. ovçan. aldamac.

neyrəngçilik məkirçilik. aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

neyzar qarğılıq. neylıq.

neyzə -kiçik neyzə : qarğıc.

neyzə -qısa neyzə : qaçut.

neyzə ney. qarğı. mızraq. sırıq.

neyzə qağış qaqış.

neyzə qarqa. qarqı. qarqu. mızraq.

neza edmək savaşmaq. çəkişmək.

neza' dalaşma. savaşma. çaqqışma. əlləşmə.

neza' qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

nəzafət arıqlıq.

nəzafət arlıq. arçalıq. təmizlik. nəzihlik. paklıq.

nəzafət sili. arınlıq. təmizlik.

nəzafət təmizlik. arın. arıt. arıq. təthir.

nəzafətçi silici. arıdan. təmizləyən.

nəzahətlə incəliklə. arıca. arca.

nəzakət abrı. abraq ( < yapraq: örtük). utanc. həya.

nəzakət kişilik. müəddəblik. görgü.

nəzakət özdənlik.

nəzakət us.

nəzakətlə : yumuşaklayu.

nəzakətlə : yumuşaklayu.

nəzakətli bayırman. bayırban. mərhəmətli. həlim. sevən. nazik. sılıq. sıyıq. zərif.

nəzakətli qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. içli. görgülü. çıxarlı. ərdəmli. ədəbli. tərbiyəli.

nəzakətsiz odana. qabaca. qabaq. kötük. gödük. parlaq olmıyan. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. bayağı. görgünsüz. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. dargöz. qalın. qamqalat. qapqalat. qayta. koryat. qalın. tərbiyəsiz.

nəzakətsiz qaba saba. özənsiz. tullağan. dərdərik. yuxulubaş. başı soyuq. həvərə. inciksiz.

nəzakətsiz qaba. qabrıq. qaqrıq. qaq. qax. söz dinləməz. ədəbsiz.

nəzakətsiz qabaq. qatraq. qaba. ədəbsiz.

nəzakətsiz qabaqsız. qapaqsız. içsiz. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. dargöz. çıxarsız. ərdəmsiz. ədəbsiz. tərbiyəsiz.

nəzakətsiz qurmuq. sayqısız. geçimsiz. xuysuz.

nəzakətsizgə qırtalaqca. nadanca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. gobutca. gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. görgüsüzün. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca.

nəzakətsizlik görgünsüzlük. görgüsüzlük. kötüklük. ködüklük. tərbiyəsizlik.

nəzaqətsiz yolsuz. ədəbsiz. qaba.

nezar arıq. bitgin. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zəif.

nəzarət qarama. gözətim. baxı. baxım. göz atma gözətmə. gözəmil. baxanlıq. baxma. gözətmə.

nəzarətçi çavuş.-yol, yapı çavuşu.-nəzarət edmək : gözəmildəmək. müşahidə edmək. gözləmək. bəkləmək.

nəzd endi. endin. qat. qulluq. hizur.-xan endidə : xan endində : qulluğunda.

nəzd qat. ok. yan. qulluq. xidmət.

nəzd qat. yan. qulluq. xidmət. hizur. al.

nəzd yan. qat.

nəzdik be etmam, payan rəandən : qolaylamaq.nəzdik -be həmpeyvəstən, sazqar, nəzdik şodən : uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim.

nəzdikbin qısarqa. qısgör. soğurav. -# durbin : uzarqa.

nəzdində varında. varıda (v <> b ) barıda. barında. endində. qatında. qulluğunda. hizurunda.

nəzdində yanbaşında. yönündə. yanında. qurbında.

nəzdində yanında. alt başında : elə altında.

nəze' can can vermə. can çəkişmə.

nəzər dəğmək ayaqsımaq. gözə gəlmək.

nəzər dəğmək ayqaqsımaq .

nəzər əndaxtən göz atmaq. baxmaq.

nəzər qlmaq baxmaq. özənləmək. sayğarmaq. diqqət edmək.-ixtilafi nəzər : dəğişik, fərqli düşünmə. görüş ayrılığı.-nəzər mıncığı : göz mıncığı.-nuqtə nəzər : görüş açısı.-gözü, nəzəri dəğən : kəmgöz. göz vuran.-əz nəzəri : açısından.-bir görüşə, nəzərə : bir baxıma. bədnəzər : gözərik. gözəğik. gözdəğik. gözdəğmə. kəmgözlük.

nəzər sal göz gəzdirmək. diqqət edmək.-ər nəzər tiyqən : müvəffəqiyətli. nəzəri aç.-ıymandu kişi andan qaç : zənginin oğlu aç gözlüdür. imanlı (namuslu) kişi ondan kaçsın.

nəzər xordən gözə gəlmək. göz dəğmək. qarşınmaq. nəzərə uğramaq.

nəzər -baxışlarıyla nəzər dəğdirən : qözlü.

nəzər -görünüş, nəzər alma, istəmə : danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. məşvərət. şur. məsləhət.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası..

nəzər -nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

nəzər baxış. qaraq.

nəzər baxış. qaraq.

nəzər -deyilən söz, nəzər: söyləti. yürəti. -sizin yürətüzcə: sizin dediyiz kimi, dediyizə görə.

nəzər görüş qanı.

nəzər görüş. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. göz. indində. görüş. rə'y. görünğ. görüş. bineş. düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. anlayış. qavrayış. tələqqi.-öz görüşlərinə uymasa belə, doğru olanı söyləmək əğri oturub, doğru qonuşmaq.

nəzər görüş. görgü. görünğ. qanı. qarayış. qaranış. baxış.

nəzər -nuqtə nəzər: baxış açısı. nuqtə nəzər.

nəzər qanıt. qanıq.-nəzər nuqtəsi : bir qanıt.

nəzər qara. qaraq. baxış.

nəzər qarağay. baxış. görüş.

nəzər qaral. baxış.

nəzər qaram. baxış. görünüş.

nəzər qaraş. baxış.

nəzər qarav. baxış. baxma.

nəzər, görünüş almağı, istəməyi gərəkən qonqaşlıq. qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. danışmalıq. məşvərətlik. məsləhətlik. istişarəlik. istişari.

nəzər, göz dəğmə gözə gəlmə.

nəzəran görə.

nəzərdə almak ön görmək.

nəzərdə almak ön görmək.

nəzərdə almaq ilmək. ılmaq.

nəzərdə tutmaq atağlamaq :.

nəzəre ecmali edmək gənəl yoxlamaq. gənəl baxış yapmaq.-pis nəzərə uğramaq, dəğmək : gözə gəlmək.

nəzərə uğramaq ayaqsımaq. nəzər dəğmək.

nəzərən görə. mutabiq.

nəzəri pis bəd nəzər : kötü göz.

nəzəriyyə qarayış. qaranış. görüş qanı.

nəzəriyyə qarayış. qaranış. teori. sav. quram. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. qaraş. baxma. yanaşma. yaxlaşma. yanaşım. yaxlaşım.

nəzərizcə -sizin nəzərizcə: sizcə.

nəzərləmək göz dəğirmək.-təbadüli nəzər : görüş alveri.-sahib nəzər : görüş yiyəsi.-nəzər sormaq : görüş almaq.-ixtilafi nəzər : görüş ayrılığ.-ittifaqi nəzər : muvafiqət. görüş birliyi.-təhdi nəzər : göz dusdağı. göz altı.-nuqteyi nəzər : anlayış. tələqqi. tərzi fikir.-nuqteyi nəzərindən : baxımından. yönündən. açısından. görə. e'tibariylə.-nəzər vermə : görüş bildiri. düşüncəsin, əqidəsin bildirmə.

nəzərlik gözcük. göz mıncığı. göz dəğməsindən sağınmaq üçün, tikilən nəzərlik.

nəzif arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. duru. təmiz. pak.

nəzif kavus. pak. təmiz.

nəzih incə. işgə. arın. arı.

nəzihlik arlıq. arçalıq. nəzafət. təmizlik. paklıq.

nəzimli nəzmli. dərik. dərikli. tərtibli. yola. iyi. uyqun. tüzük. düzük. düzgün. düz. doğur. gözəl. aras. arıs. arsuq. arsoq. arın. təmiz.

nəzir demək adaq adamaq. yükünmək.

nəzir demək göstəmək. görtəmək. göztəmək. adamaq.

nəzir edmək ədlənmək. edlənmək. eylənmək. bir şey bir dilək üçün kullanılmaq. bir şey dilək edinilmək.

nəzir edmək ədlənmək. edlənmək. eylənmək. bir şey bir dilək üçün kullanılmaq. bir şey dilək edinilmək.

nəzir etdirmək adatmaq.

nəzir : adaq. adalmış. adağlıq.

nəzir > nəzr.

nəzir adağlıq. .

nəzir adaq.

nəzir ataq. adaq.

nəzir əş. örnək. bənzər. misil. yanaq. yalı. kimi. bənzəyiş. tay. bənzər. bir.-ikisi birdir.

nəzir izər. adaq. okşay. azir. adak (tay. pay).

nəzir izər. okşay. azir. adak (tay. pay).

nəzir uyar.

nəzirə bənzək.

nəzirə bənzətmə.

nəzirə uydurma. tüzmə. düzmə.

nəzirlik adalıq. adağlıq.

nəzirsiz əşsiz. taysız. bənzərsiz. dəngisiz. dəngəsiz. örnəksiz. tipik olmayan. misilsiz.

nəzirsiz əşsiz.-binəzir : bənzərsiz.

nəzlə dumağı. engin. ingin. zükam. iç orqanların sıvı, su salması.-göğüs dumağı.-bağırsaq dumağı.-burun dumağı.

nəzlə kəsəklə. qırip. soyuqdəğmə.

nəzm edilmək yazınmaq. düzülmək. dizilmək. tə'lif edilmək.

nəzm o nəsq arat darat. aratat.

nəzm o tərtib vermək çapıtlamaq. çapılamaq. yapılamaq. yapılatmaq. yapıtlamaq. bəzəmək. süsətmək. süslətmək. donatmaq.

nəzm dizi. silk.

nəzm düzülmüş. tüzük. düzün. intizam.

nəzm qoşma.

nəzm qoşma.

nəzm salqa.

nəzm salqa.

nəzm sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ). düzən. biçim. dizgi. dizgə. düzgü. tərtib. yasamişi. arayış. düzək. düzən. intizam.-be nəzm dəravordən : yasamişi.

nəzm yoruq. düzən. yola.salpı.: sarqıq.-salpı qulaq. : sarqıq qulaq.

nəzmə -nəzmə salmaq : yasamaq.

nəzmiyyə qaraqol.

nəzmli nəzimli. dərik. dərikli. tərtibli. yola. iyi. uyqun. tüzük. düzük. düzgün. düz. doğur. gözəl. aras. arıs. arsuq. arsoq. arın. təmiz.

nəzmli tizili. dizili. sıralanmış. sıralı. silkə çəkilmiş.

nəzmsiz başsız. düzüsüz. düzənsiz. dağıq. dəriksiz. tərtibsiz.

nəzmsizlik qaradüzən. anarşi. düzənsizlik.

nəzr edilmək adanmaq.

nəzr edmək adamaq.

nəzr edmək adamaq. göstəmək. görtəmək. göztəmək. adamaq.

nəzr ettirmək adatmaq.

nəzr -nəzr edmək : və'd edmək and edmək. andağlamaq. atağlamaq.

nəzr : adaq. adalmış. adağlıq. nəzir. adaq.

nəzr və'd. atağ.

nida (işarəsi) üzlənmə : ünləm bəlgəsi (ünləm(aha. ax. vax. sağol. ).

nida (işarəsi) üzlənmə : ünləm bəlgəsi (ünləm(aha. ax. vax. sağol. ).

nida ağız. səs. ünləm.

nida çağlama. səs. avaz. çağırma.

nidalanmaq səslənmək. çağırmaq.

nidamət edmək doğru yola çönmək, qayıtmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. boşurqanmaq. peşmanlamaq. ökünmək. öğünmək. tovbələnmək.

nidamət doğru yola çönmə, qayıtma. boşurqanma. peşmanlıq. ökünc. öğünc. döngə. dönüş. çönmə. tovbə. dönmə.

nifaq soxan ayrıçı. fəsat çıxaran. ara pozan. ayrılıqçı. entriqaçı.

nifaq çatal. qutqu. yatçılıq. niza. düşmanlıq. ara açma. aralaşıq. ayrışlıq. pozut.-ixtilaf, nifaq salmaq ara açıtmaq. ara vurmaq. əğritmək. pozmaq.

nifaq təfrəqə. ayrışlıq. ayrılıq. ayrıcalıq. başqalıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq.

nifaq, ixtilaf düşmək -aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, açışımlıq, ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək : dartışma. dartışıq. dartışıb pozuşmaq.

nifaqçı bölücü.

nifaqçı bölücü.

nifaqçıl yatçıl. düşmanlığa yatqın. bölümçül. parçaçıl.

nifaqlanmaq kəsirinmək. kəsinmək. ayrılmaq. bölünmək.

nifaz işlətmə. yeritim. ifa. axıtma. icra. inifaz.

nifrələnmək kərahətlənmək. iğrənmək. disginmək. tisinmək.

nifrət bəsləmək boğzamaq. kinlənmək. qıyınmaq.

nifrət edmək iğrənmək. iyirgənmək. iğrənərək titrəmək. cadamaq. iqrənilmək. tizqinmək. disginmək. uzqarmaq. savumaq. yerləmək. cəkləmək. qaçınmaq. çəkinmək . tərkəmək. dərgəmək. qırağa atmaq. xusumət bəsləmək. bezmək.

nifrət itirgə. iğrən. kəkər. kin. qınağrın. qanağrın. ilənc. ilənmə. qarqış. yermə. lə'nət. arğı > arığ. yağılıq. boğza. bağza. düşmanlıq. istənmədik. bezarlıq.

nifrətavər yoksuz. yakımsız. gərəksiz. məzəsiz. göyülsüz. irgənci.

nifrətavər yoksuz. yakımsız. gərəksiz. məzəsiz. göyülsüz. irgənci.

nifrətli disgindirən. diksindirən. diksindirici disgindirici. iğrənc. kərih. mənfur.

nifrin olmuş qarqışlı. qarışlı. qarnıqadalı. qarnıqaralı. məlu'n. lə'nətli.

nifrin qarqış. lə'nət.

nifrin, lə'nət, lə'n edmək qarqamaq. qarqımaq. qarqalmaq. qarqışlamaq. qarvuşlamaq. ilənmək.

nifus ilat. ərk. ərək. ötkəm. keçər. yort.-nifuz edmək : ötgürmək. ötkünlük. ötkəmlik. batışmaq. batmaq.

nifus ilat. yort. yarqı. yarlıq. fərman. hükm. ərk. ərək. ötkəm. keçər. yort.-nifuz edmək : ötgürmək. ötkünlük. ötkəmlik. batışmaq. batmaq.-nifuzi : sızıq. sızma. sızıq. casut. casus.

nifus kəslər. birəylər. əfrad.

nifuz altında olmaq saldırınmaq. basdırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. təpəllənmək. təpillənmək. etgilənmək. mütəəssirlənmək. tə'sirlənmək.

nifuz edmək batmaq.

nifuz edmək işləmək. girmək. keçmək.-bu ağrı içimə işlədi.-onun ölümü bizə çox işlədi.

nifuz edmək işləmək. içnətmək. çalqıtmaq. etgilətmək. keçitmək. sökmək. girmək. etgiləmək. sökmək. düşmək. girmək. etgiləmək. sinmək. nərsiyə işləmək. geçmək.-gör içlərinə girəbilirsinmi.

nifuz edmək keçmək. sinğmək. sınğmaq.-bu parçaya ağır bir qoxu sınğmış : bir iy oturmuş.

nifuz edmək ötmək. geçmək.

nifüz abray. qabray. otoritə.

nifuz ərk. yayıq. sürüm. dəğərli. rivac. keçər. ərk. qudrət. iqtidar. əsər. yuqum.-nifuz, tə'sir edmək : sökmək. girmək. etgiləmək.

nifuz yort. yarqı. yarlıq. fərman. hükm.

nifuzi sını. (# çini : xodi).

nifuzi sızıq. sızma. sızıq. casut. casus.

nifuzlu eləmən. sıylı. e’tibarlı. önəmli kişi.

nifuzluq qabiliyyəti nifuz : geçirgənlik.

nifuzsuz keçərsiz. geçərsiz. e'tibarsız. mö'təbərsiz. sürümsüz. dəğərsiz. rivacsız.

nifuzun işlətmək etgiləmək. ağırlıq qoymaq.

nigəhban götəvul. gütəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. qaravul.

nigəhban qapıqul. qapı oğlanı. böyük yönətimlərdə, yapılarda qapıçı.

nigəhban qaraş. qarac. bəkçi. qaravul. gözçü. keşik. gəzək. gəzik. gözük. yataq. gecə gözətcisi. gözətçi. qarağan. qaravul. qaraş. qaraç. qarı. gözətçi. cilodar. çomaqçı. mir düzək. qorucu. yataq. qoruq. durğaq. keşik. bəkçi. gözətçi. qaravul. qaraş. qaraç. qolçu. mahafiz. saxlav.-başnigəhban : başçavuş. başəfəndi. başqardiyən.

nigəhban toqtavul. toqsavul. gütsavul. bəkçi. güzərçi.

nigəhban yatqaq. qoruyuc. keşik. mahafiz.

nigəhban yatqaq. qoruyuc. keşik. mahafiz.

nigəhbani yataq. keşik. durğaq. qoruqçuluq. qoruçuluq. gözçülük.

nigəhdalıq qoruma. keşikçilik. gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə.

nigəhdari görəv. saxlac. hifz edmə.

nigəhdari qaraq. qaravul. qaraş. qaraç. keşik.

nigəhdarlıq asrayış. əsrəyiş. asramıq. əsrəmiq. qorunuş. qoruyuş. himayədarlıq.

nigəran qalmaq aldıramaq. müztərib olmaq.

nigəran qalmaq aşuqmaq. darıqsınmaq. qayıqmaq. müztərib olmaq.

nigəran qalmaq büşülmək. canı sıxılmaq.

nigəran qoymaq büşürmək. can sıxdırmaq.

nigəran büşür. bükür.

nigəran niyaran. naygiran. nayran. qayğaşa. qanğaşa. qanaşa. anğaşa. anaşa.

nigəran qayğın. büşür. bükür. büşür. bükür. quşqulu. quşlu. öşərqən. uşqun.-nigəran qalmaq : büşülmək. canı sıxılmaq.

nigəran quşqulu. quşlu. öşərqən. uşqun.

nigərançılıq çaba. çapa. iztirab. qayğu.

nigəriş -nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

nigəriş görüş. düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi.

nik çin. türkəsaya. oğuz. sadə kişi. düz. yaxşı.

nikah edən bağıtçı.

nikah qıymaq nikah edmək.

nikah əriş bağıt. evlənmə. ayaq bağı. əqd.

nikah qavuş.

nikah qız alıb verib söz kəsmə. qız bitirmə. qız çıxarma. gəlin edmə. əğd.

nikbət düşgünlük. düşgü. düşmüş. e'tibarsızlıq. mənkubluq.

nikbin iyimsər. iyimsər..

nikəndiş iyimsər. yeğanlaş : aynalış.

niku gərdandən iyiləştirilmək. iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. yönüqdürülmək. islah ettirilmək.

niku kərdən yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. iyəşinmək. eyəşinmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. acınışmaq. açınışmaq. aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. yönüqmək. islah olmaq.

niku kərdən yöngümə. yöngüş. yönətmə. yönəti. yönətiş. yönsəyiş. düzəlmə. düzəliş. düzəti. düzsəyiş. iyiləmə. iyiliş. iyisəyiş. doğurtma. doğruluş. doğrutuş. doğsayış. islah.

niku -islah edmək : iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək.

niku -islah, niku, dorost edləyəməyən : qaldıramayan. düzəltəməyən. iyilətəməyən. yaxcılatamayan. açlayamayan.-nədənləri düşünəməyən, bu durumu qaldıramayan kimsələrin əlinə düşmüşük.

nikuheş -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş edmək : qaxınc edmək. qaqıc, qaqı qaqmaq. qaqımaq. bir suçu üzə vurmaq.

nikuheş -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş, məzəmmət olunan : qınlanan. qınanan. qaqlacan. qaqacan. alçaq, xor, aşağ görünən nərsə kimsə.

nikuheş qınama. yermə.

nikukar iyimsevər. covmərt.-iyimsevər kimsənin evi, qapısı : açıq qapı.

nikukar yağut. edqü. comərt.

nikukaranə oxşaylıca. oxşarıca. gözəlliklə. yaxşıcana. yaraşırca. yarqaşlıca. uyqunca. iyiliklə. iydəliklə.

nikukarı açınlıq.

nikukarlıq yağutluq. edqülük. comərtlik.

nikusirişt toslu. təknik. təkin. törəli. zadəqan. əşraf. əfəndi. ağa. aristoqrat.

nil çivit. çiğit.

nilqun gökcə. göycə.

nilufər -sarı nilufər : gölotu.

nilufər qalabağ.

nim dayirə yarım ay. çalay. yanqal. nim kurə.

nim dayrə yarım ay. çalay. yanqal. nim kurə.

nim kurə -nim kurə : çalay. yarım ay. yanqal.

nim -nimeyi əvvəl : ilkin yarı. birinci yarı.

nimdaş aşığda. aşqıl.

nimə yarpı. biçiq. buçuq. yarı. yarısı. yarım.

nimə yartılık.

nimə yartlıq.

nimkət dalıqa. limə. sıra. sərə. rasta. neçə kişinin oturabiləcəyi oturacaq. bank(latin). kanapə.

nimrəng alavala. alaqula. alabula. boyasıq. xallı mallı. bənəkli.

nimrux yarıçap. siluet. çoxyanlı, girdə nərsənin, kölgəsin oluşduran biçimdəki, yandan çəkilən, götürülən çəkli, şəkli.

nimtənə dəklə. kərik.

nimtənə kərtə. köynək. kütrə. kürtə. kürtgə. qortqac. xortqac. çapıt. köynək.

nimudən göstərmək. yapmaq. görünmək.

nimunə örnək. çəkmə. görəldə. tipil. bənzəş. bəzək(v). örnək. ülgi. düzgü. ölçü. qural. ilkə. qabarıq. gözə çarpılan şey. norm. yasalğa.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə