EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə85/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   125

nəql edmək götürmək. aqtarmaq. daşımaq.

nəql edmək köçürmək. yazmaq. istinsax edmək.

nəql etdirmək köçtürmək. köçürtmək. daşıtmaq. götürtmək. çəktirmək. darttırmaq.-buları mənim hesabma çək.

nəql olmaq anlatılmaq.

nəql olunmaq dinilmək. denilmək. diyilmək. deyilmək. söyləntilmək. rivayətlənmək, olunmaq.

nəql oluşma keçişmə. geçişmə.

nəql -götürü çatırı, həml nəql aracları : taşqo. karqo.

nəql çattırı. irtiş. yetşiri. ulaşı. bulduri. göndəri. götüri. isal.

nəql həml. köç.

nəql, həml edmə yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. daşınış. ibermə. iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. eviriş.

nəql, həml edmək götürmək. aparmaq.

nəql, rivayət edmək zikr edmək. demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. eyitmək. ayıtmaq. aytamaq. söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. söz edmək. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini çözmək. anlatmaq. bəlirtmək.

nəqli qovl iqtibas. alıntı.

nəqliyyat köçürmə. yetirmə. axırma. aktarma. salma. ötür.-ver. götürmə. keçirmə qoyma.

nəqliyyat köçürmə. yetirmə. axırma. aktarma. salma. ötür.-ver. götürmə. keçirmə qoyma.

nəqliyyə götürgə. daşqa. daşıma ayqıtı. ulaştırıt. ulatı. ilətit. daşıt. götürüt. köçürüt. köçrüt. köçürmə. çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. nəql aracı. ilgəc. vəsilə. ərişik. ərşik. daşqıt. daşıt. ötgərik.-götürü, nəqliyyə aracları : ulac. ulaq.

nəqliyyə ilət. daşıt.

nəqqal yomaq. nağıl. anğıl. məsəl . dasdan.

nəqqalə ilətki.

nəqqaş bedizçi : rəssam.

nəqqaş çəkitçi > çeşitçi (< çəkmək). rəssam. boyaçı. donayan. donatan. donatcı. donatıcı. süsləyici. süsləməçi. süsləyən. bəzəyici. bəziyən. bəzəməçi. bəzəkçi.

nəqqaş nəqqaşi çəkən. çəkici. çəkic.

nəqqaş rəssam. bedizçi.

nəqqaş rəssam. bedizçi. bedizçi. rəssam.

nəqqaşi çəkən nəqqaş. çəkici. çəkic.

nəqqaşi edmək sızmaq. cızmaq. rəsm edmək.

nəqqaşi boyaçılıq. çəkit > çeşit (< çəkmək).

nəqqaşi boyaqçılıq. boyaçılıq.

nəqqaşi boyaqçılıq. boyaçılıq.

nəqqaşi çəki.

nəqqaşi sızı. cızı. rəsm.

nəqqaşlıq edinmək boyanmaq. donanmaq. donalmaq.

nəqqaşlıq, rəssamlıq edmək cızmaq. çəkmək. dartmaq : boyatmaq. donatmaq. donamaq. donatlamaq.

nəqş o niqar çəkmə. çəkə çəkmə.-buruşuq nəxşəli, cızıqlı toxuma, çəkmə : eslim. eşlim.

nəqş çəkə.

nəqs əksiklik. çizmə. kərtə. xəritə. cızıv. qanağ. qanav. qanava. qanata. taslaq. tərh. tora. yazıq. nəxşə. carıq. naxış.

nəqş yürt .

nəqş, əks, həkk edmək, ettirmək yansıtmaq.-sənin şəkilin, cana yansımış.

nəqşə salmaq gözəmək.

nəqşe zəmin şodən qapaqlanmaq. yerə sərilmək, düşmək. kəllə başayaq olmaq.

nəqşə -nəqşə çəkmə : tərh tökmə. düzənəcmə. düzənətmə.

nəqşəkari çarpma : nərsə üzərinə qələmlə qazıb yazı, naxış salma.

nərdavan örçün. ipdən hörülmüş nərdavan.

nərdban bartıvan. çatu. çatra. basqıc. basqıç. basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq.

nərdə -bir yeri, nərsəni qorumaq üçün qırağına çəkilən barmaqlıq, nərdə : qaraçav. qaraçağ. qaraçov. qaraço.

nərdə 1. kətən. kitən. çitən. eninə uzanan, aralı çubuqlarla qurulan çəpər. 1. qoyma. dikinə, çitəndən sıxraq qoyulan çəpər.

nərdə dalsalıq. darsalıq. darım. tarım. barmaqlıq. qapsalıq.

nərdə gərmə. barmaqlıq. mə'cər. barmaqlıq. qorumalıq. qapsac. qapsa. tarım. dərim. barmaqlıq. mə'cər.

nərdə qorxuluq : qıncıl. barmaqlıq.

nərdə qorxuluq : qıncıl. barmaqlıq.

nərdə yanğıc. anğıc. mə'cər. nərsənin yanına, yallarına, qırağına qoyulan, sancılan qoruqluq, barmaqlıq.-anğıclı yük arabası.-kərdi, dam, eyvan, dərə anğıcı.

nərdivan mərdivan.uzgi.

nərdüvan ayaqcaq. basamaq. ərçin. çatu. çatra. basqıc. daraq. basqac. mərdivən. bərdivən. enəcək. bartıvan. ayaqcaq. ayaqlıq. çatu. çatra. basqıc. basqıç. basqac basacaq. basamaq. ərçin. daraq. bartıvan. çatu. çatra. basqıc. basqıç. basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq. bartıvan. çatu. çatra. basqıc. basqıç. basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq.-açılıb qapanar, iğrəti, əğrəti, dolabac nərdüvan : qısqaç.

nərdüvan baçqaç. basqaç.

nərdüvan basnac.-iki ayaqlı basnac, nərdüvan : qanatlı. çatal.

nərdüvan basqıç.

nərdüvan basqıç.

nərdüvan basqıç.

nərdüvan mərdivən. bartıvan. bərtivən. bərdivən. çatmal. qatmal. enəcək. çatu. çatra. basqıc. basqıç. basqac. basacaq. basamaq. ayaqcaq. ərçin. daraq.

nərdüvan -nərdüvan, pilləkan pilləsi: basamıq basamaq. basmıq.

nərdvan bax >nərdüvan.

nə'rə çəkən nə'rəçi. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. anqıran. yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. ərbədəkeş.

nə'rə çəkmək hayqırmaq bağırmaq. iğrəmək. inğirəmək. inrəmək. anğramaq. anqırmaq. yanğırmaq. böğürmək. bağırmaq.

nə'rə çəkmək kükrəmək. keflənmək. məst olmaq.

nə'rə bağırma. bağırtı.

nə'rə bağırtı. car.

nə'rəçi nə'rə çəkən. iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. anqıran. yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. ərbədəkeş.

nərgis soğan gülü.

nərgis soğan gülü.

nərm olmaz ərinməz. arınmaz. yumşanmaz. burğan.

nərm -səxt o nərm: qatıq suyuq. bərk boş.

nərm yumşaq. uysal.-çərb o nərm zəban : süyci yumşaq dilli : şirin pambıq dilli.

nərmdil uysal. yumşaq. yumuşaq. asda. yumşacıq..

nərmə yumşaq. yufqa.

nərmək nərmək dadlıca. şirincə. yumşaqca. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar.

nərmək yumşacıq.

nərmiş əsnəklik. təmrin.

nərmiş islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. ıslayış. təmrin. idman. məşq. antirenman : .

nərmiyyətsiz ılımsız. qızıqqanlı. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mulayimətsiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız.

nərrinə ərəkşin.

ners xanbacı. pərəstar. həmşirəlik.

nerslik xanbacılıq. pərəstarlıq. həmşirəlik.

nerx çalat. çalta. çapta. çapat. tutar. ərziş. dəğər. baha'. qiymət.-nirxindən, tutarından, dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa satmaq : çaptalamaq. çapatlamaq. çaltalamaq. çalatlamaq.

nəs düzdaban. ayağı pis.

nəs mənhus. uğursuz.

nəs nəhs. ayaqsız. uğursuz. qutsuz. meymənətsiz. şum. bəd yümn. yümnsüz.

neşandə tikilmiş. oturtulmuş. qondurulmuş. yatırılmış.

neşandən oturtmaq.

nəsb edilmək tikilmək.

nəsb edmə atama. intisab. tə'yin.

nəsb edmək keçitmək. sağaltmaq. tikmək. durdurmaq. yaraqlamaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. bağlamaq.

nəsb edmək tikləmək. tikmək. bağlamaq. qayimləmək. vəz' edmək. səbt edmək.

nəsb olmaq mənsub olmaq. tuqulmaq. bağlanmaq. qollanmaq.

nəsb olmaq tikmək. tə'yin edmək.

nəsb olmaq tikmək. tə'yin edmək.

nəsb, tə'yin edinmək bağlatınmaq. yapşdırılmaq. atanmaq. qoyulmaq. salınmaq. tə'yin, nəsb edinmək.

nəsb, tə'yin edmək yapşdırmaq. atamaq. qoymaq. salmaq. bağlamaq..

nəsc hörgü. toxu. toxu. çatqı.

nə'şə bax > neşə. nəşə.

neşə baydam. bəydəm. sevinc. mutluluq.

neşə baydamlıq. sevinc. şənlik.

neşə güvənc. öqir. ökir. sevinc. onq. mutluluq. əğləncə. sevinc. onqluq. mutluluq. dola. kef. ləzzət.-neşəli. manqlu : sevincli. şən. osqay.

neşə güvənc. sevinc. onqluq. mutluluq. dola. kef. ləzzət. uça < uçra. ötə. uydurucu, uçurducu, uçdurucu, muxəddirə öğələr, törələr, maddələr. dalqa. uydurucu. müxəddirə. əsrar. əsər (< əsmək). duman. tüstü. tütsü. əsrar. muxəddirə. narxod. sevinc. onq. mutluluq.

nəşə neşə. uça < uçra. ötə. uydurucu, uçurducu, uçdurucu, muxəddirə öğələr, törələr, maddələr.

neşə qaynal. kef. ləzzət. içəl. için.

neşə sevinc. qut.

neşə tobalaq. əğləncə.-neşələnmək : süyünmək. söyünmək. sevinmək. mutlanmaq. duyqulanmaq.

neşə, müxəddirə çəkən dumançı.

nəsəb boy. soy. qan. sop. qanbağ.-əsl o nəsəb : soy sop.-xoş nəsəb : soylu soplu.

nəsəb orpaq. mənşə. kök. quşaq.

nəsəb orpaq. mənşə. kök. quşaq.

nəsəbi -nəsəbi qohum. doğma qohum: doğuş. {# toxuş: gəlmə, olma (səbəbi) qohum}.

nəsəbi qanbağı.

neşələmək qaynamaq. keflənmək. ləzzətdənmək. içəlmək. içinmək.

nəşələndirmək oğutmaq. öğütmək. ovalamaq. keflətmək. əsir edmək. əsritmək. əsdirmək. əsrütmək.

neşələnmək gözü könlü açılmaq. sevinmək. güllənmək.

neşələnmək yarıqlanmaq. keyflənmək.

neşəli olmaq yaydanğdamaq. hərəkətləriylə, halından məmnunluq, şənliq göstərmək. halından məmnun.

neşəli əsri. əsrük. kefli. manqlu . sevincli. şən. osqay.

neşəli şat. sevincli. şaqraq.

nəsəq göstəri. göstərgə. yasay. ayin. biti. oğur. qada. qaidə. yasa. yasay. ayin. düzgün. dizgi. düzgü. dizgə. biti. oğur. burmul. buyurmul. qada. qaidə. sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. qanıl. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ). nizam.

nəsəq sıra. dizi. səf. müttəsil. nizam. qanun.

neşəsiz könğülsüz. sevincsiz.

neşəst oturum. cələsə. birləşim. əyləşmə.-örtük oturum : gizli cələsə.

neşəstən qalma. oturma. qonma.

nəsib edmək bitimək. yazmaq.

nəsib edmək bitimək. yazmaq.

nəsib olmadı buyrulmadi.

nəsib -pay, nəsib oldu : qaldı. düşdü.-qırıqlar bizə qaldı.

nəsib ataq. qismət. səhm. şans. verilən, buyrulan nərsə.

nəsib ataq. qismət. səhm. şans. verilən, buyrulan nərsə. buyruğ. bölə. pay. dağıdar. ülük. ölük. ox. hissə. qismət.-nəsib olmadı : buyrulmadi. olacaq. pay. qarayazı. uğur. tağudar. dağtay.-nəsib olmadı : buyrulmadi.-nəsib olsun : buyursun ! allah qorusun. allah qoysun.-buyursun : allah qorusun.

nəsib bölə. pay. qismət.

nəsib buyruğ.-nəsib olmadı : buyrulmadi.-nəsib olsun : buyursun ! allah qorusun. allah qoysun.-buyursun : allah qorusun. allah qoysa.

nəşib eniş. yamac.

nəşib -fəraz o nəşib: dolqun çovqun yüksək alçaq.

nəsib olacaq. pay. qarayazı. uğur. tağudar. dağtay. dağıdar. qismət.

nəsib qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə. düşü. düş. düşər. qətə. qırat. qismət. qism. səhm. parti. cüz'. hissə.

nəsib qırat. pay. düşər. pay. düşəlgə. hissə. bölüm. qama. çapa. qapa. qismət. bölək. yapşıqar (> abeşxor(fars). düşü. düş. pay. bağdam. bağlam. qama. çapa. qapa. səhm. bölük. yazqıt. təxlaq. bolca. olca. yazı. buyruq. fərman. təqdir. muqəddərat. çalız. çalaz. qəza. qama. çapa. qapa. qismət.-pay, nəsib, isabət edmək : düşmək.-sovğadan mənə bir ev düşdü.-yazıya düşdüyündən qaçınmaz.-buyruq, qismət, nəsib edmək : payışlamaq.

nəsib ulaq. ülək. pay. bölük. bölək. qismət. şans. bəxt. alış. tapış.

nəsib ulaq. ülək. pay. bölük. bölək. qismət. şans. bəxt. alış. tapış.

nəsib ülük. ölük. ox. pay. hissə.

nəsib, pay, isabət etdirmək düşürmək.-sovğadan mənə bir ev düşürdü.-yazıdan düşürüləndən qaçınmaz.

nəsibli yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. faydalı. istifadəli.

nəsibsiz boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. ayrıq. adrıq. atrıq. bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. tale’siz. sanssız. məhrum. möhtac.

nəsihət edmək öğütləmək.

nəsihət edmək öküzmək. öğütmək. öğüt vermək.

nəsihət edmək oyatıcı.

nəsihət veriçi öğütçü. payçı.

nəsihət vermək öğüt qoymaq : .

nəsihət (pis işlərdən uzaq gəzdirici söz). öğüt. üğüt. qıt. pay. göz. yağıt. yağtı. yarac. yarat. yarıt. yartıc. yantar. yantarı. əkic. bəllic. bəllək. uyut. uyuc. uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. pənd. moizə. ibrət. güngəş. gengəş. açıqlama. danışma. təvsiyə. tetiq. övüt. öyrətmə. güngəş. gengəş. açıqlama. danışma. tutunqu. vasiyət. öküz. tetiq. öqgüt. oxut. sayuc. sayquc. və'z. ötlük. övüt.öyrətmə. öğüş. pay. üğüt. öğütlə. təvsiyə. -gəldik sizdən bir pay alaq.-buda məndən sənə pay olsun.-qızmış öğüş götürməz, yaman söğüş götürməz. (qızmış: qəhbə). (söğüş: yaman.).

nəsihətçi öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. yağtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. qıtçı. payçı. yağıtçı. yağtıçı. yaracçı. yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. bəllicçı. bəlləkçı. bəsici. bəsləkçi. pəndçi. moizəçi. ibrət verən.

nəsihətləmək öğütləmək.

nəsihətləmək öğütləmək.

nəsil bə nəsil oğul oğula : quşakdan quşağa. beldən belə. bel bel.

nəsil -quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə keçilən : qalıtım. soya çəkim. irsiyyət. vərasət. genetik.

nəsil -quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə keçilən : qalıtım. soya çəkim. irsiyyət. vərasət. genetik.

nəsil -quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, keçmə : qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. irsi. genetik.

nəsil döl. döş. quşaq. soy sop. ırq. qan. damar. kök. ailə. soy. ırq. tuta. duda. tüğə > tüdə (< tuq. tut) (> dude(fars). tudə(fars).-gənc nəsil : yetişməktə olan nəsil. yetgincək.

nəsil izqil. soy. döl. quşaq. boy.

nəsil qurşaq. asıl. törə. buğum. mun. boyın. göbək. arxa. boy.

nəsil qurşaq. asıl. törə. buğum. mun. boyın. göbək. arxa. boy. ulaq. soy.-nəsil bə nəsil : oğul oğula : quşakdan quşağa. beldən belə. bel bel.-nəsil artmaq. örəngəmək : örənəmək. çoxatmaq. köpləmək.

nəsil tölü.-yaş tölü : gənc nəsil.

nəsil ulaq. soy.

nəsil umağ. uruq. al. qurşaq.

nəsil uruq. ırq. soy. döl.

nəsil üzüq. soy.

nəsip qoral. qismət.

nəsip qoral. qismət.

neşkonc çimdik.

nəsl -həmnəsli, nəjadi : bir quşaqdan gəlməlik. soy bağı. qan bağı.

nəsl -quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, keçmə : qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. irsi. genetik.

nəsl arxa.-arxadan arxaya.

nəsl döl. uşaq.

nəsl -həmnəsl: soydaş. qandaş bir soydan olan.

nəsl ırq. soy. qan. nəjad. göbək. ırq. nəjad. törəmə. kök. ırq. quşaq. urpaq. tutman. dudman. xandan. soy. qan. ürən. urum. döl. quşat. boy. göbək. bətn. zürriyyət.-üç göbək ötən dədəsindən qalıb.

nəsl savaq. sırıq.

nəslik nəhslik. ayaqsızlıq. uğursuzluq. qutsuzluq. şumluq. bəd yümnülük. yümnsüzlük.

nəsq -nəzm o nəsq: arat darat. aratat.

nəşr edmə duyurma. yayma.

nəşr edmək dağıtmaq. talqamaq. talğamaq.

nəşr edmək yaymaq. çıxarmaq.-bu gərgini kim çıxarır.

neşr olma intişar 1. yayılma. yayılış. yayılım. yayınma. yayınış. yayınım. yayranma. yayranış. yayranım. yazılma. yazılış. yazılım. yazınma. yazınış. yazınım. saçınma. saçınış. saçınım. dağılma. dağılış. dağılım. 1. ürəmə. ürətmə. ürəyiş. ürətiş. ürəyim. ürətim. törəmə. törətmə. törəyiş. törətiş. törəyim. törətim. çoxalma. çoxanma. çoxalış. çoxatış. çoxalım. çoxatım. 1. gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qarmulaşma. hamılaşma. imumiləşmə. 1. faş olma. faşlanma. başlanma. çıxınma. açılma. açınma.

nəşr -nəşr olma : intişar. 1. yayılma. yayılış. yayılım. yayınma. yayınım. yayınış. yayınım. yayranma. yayranış. yayranım. yazılma. yazılış. yazılım. yazınma. yazınış. yazınım. saçınma. saçınış. saçınım. dağılma. dağılış. dağılım. 1. ürəmə. ürətmə. ürəyiş. ürətiş. ürəyim. ürətim. törəmə. törətmə. törəyiş. törətiş. törəyim. törətim. çoxalma. çoxanma. çoxalış. çoxatış. çoxalım. çoxatım. 1. gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qarmulaşma. hamılaşma. imumiləşmə. 1. faş olma. faşlanma. başlanma. çıxınma. açılma. açınma.

nəşr buraxılış. yayın.

nəşr buraxılış. yayın.

nəsr düzyazı. mənsur. qarayazı.

nəsr qara yazı. qarasöz.

nəsr qara yazı. qarasöz.

nəşr yayım. intişar. yayılma. işaət.-həşr o nəşr : aşırım daşırım : yığım dağıtım : yığma dağıtma.-nəşr, təbliğ, tərvic edmək : yaymaq.-bitikli yalavacların yaydığı dinlər dörddür.-nəşr məmnuiyyəti : yayım yasağı.

nəşr yayın.

nəşriyyat basın. yayın.

nəşriyyat basın. yayın.

nəşriyyat yayın. məbuat. yayımlar.

nəşrləmək yaymaq. savlamaq. çavlamaq. xəbərləmək. pəxşləmək. e'lanlamaq. e'lam edmək.

nəssac bozçı. bezçi. paraçı. paraça, barçın toxuyan. toxucu.

nəssac çulqa. çuqlaq (< çuq. çiq : düğün). toxuyan. toxumaçı. toxumaçı. toxurçu (< toxumaq). çulqaçı. çulqac.

nəssaci çulğaçılıq. toqumaçılıq. toxumaçılıq. toxurçuluq (< toxumaq). çulqaçılıq. çulqaclıq.

nəssaci toku.

nəssaci toxu.

nəssaci toxuma. toxunma. intisac.

nəşt edmək sızdırmaq. süzdürmək. sızıtmaq. süzütmək.

nəşt ələnti. sızma. sızıntı. süzüntü. sızıt. süzüt. sızma.

nəşt qaçak. sızma (su borusunun qaçakları).

nəşt qaçak. sızma (su borusunun qaçakları).

nəştab ac acına. bir nə yemədən.

nəştab acız. acqarın.-nəştab gəl : acıza gəl.

nəştab acız. acqarιn.-nəştab gəl : acıza gəl.

neştər çaqqı. biçtirə. kiçik pıçaq.

nəştər qınav. qanav. qanağu. deşən, cıran yırtan ayqıt.

nəştər qınav. qanav. qanağu. deşən, cıran yırtan ayqıt.

nəstərən quşburnu.

nəşv o nəma becəriş. pərvəriş. gəlişmə. ürəmə. bitişmə. bitmə. gəlişmə. yetişmə. yaşarma. açılma. gəlişmə.

nəşv gəlişmə.

nəşvi nəma edmək onıqmaq. böyümək. dikəlmək. yüksəlmək. doğrulmaq.

nəticə gereftən qazanmaq.

nəticə barlağ. barlap. varış. varım. verim. varqı. çatıcə. son. sonuc. təcrübə. görüş. oluş. qaymaq. özək. sonuc.

nəticə boluş. sonuc.

nəticə çözüm. sonuc. nərsənin sonu, sonuncu bölümü. həll. cəvab. çözəlti. çıxartı. düzəlti. çağaltı (balalama). sonuc. hasıl. hasil. sonuc. biçin. önüm. hasil. sonuc yarar. sonurqu. sonuc. verim. səmər. verim. səmər. səmərə. düşüncə. istintac. sonuc. sonurqu. sonurqu. sonuş. biçin. hasıl. nəticə. çözüm. çözüm. çözəlti. önüm. ürən. törən. verim. səmərə. səmər. tutuq. tutqu. sud < süt. ası. alqı. yaran. yarar. yarayış. yarıq. yağ. saça. saçqa. qazanc. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. düşə. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. çağaltı (balalama). çıxartı. bağdam. bağlam. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. fayda. geri. sonuc.-hər nə yapdın gerisi var, hər nəyin yerisi var, hər yolun yerişi var, hər nə çapın, geyişi var. (ırmaq keçilirkən, at dəğişdirilməz) : .-nəvə nəticələr : cocuq torunlar. torun tosun.

nəticə son. cəpdüq. çapduq. çapqaq.

nəticə uc.

nəticə uc. barlağ. barlap. varış. varım. verim. varqı. çatıcə. son. sonuc. təcrübə. görüş. oluş. qaymaq. özək. sonuc.-nəticəsiz : ayaksız. sonsuz. izsiz. əsərsiz. tə’sirsiz.-nəticətən : sondıktan.

nəticə ünüm

nəticələndirilmək sonuclandırılmaq. bağlanmaq. başaca götürmək. başa varmaq. bitirmək. sonuclandırmaq.-soru nasıl bağlandı.

nəticələndirmək başa çıxarmaq. sonuclandırmaq.

nəticələnmə sonuc doğurma. sonuca bağlanma.

nəticələnmək başa varmaq. sonuclanmaq. sonuclanmaq. tamanmaq.

nəticəsi sonrası.

nəticəsiz asısız. qısır. verimsiz. başaqsız. ürünsüz. hasılsız. sonucsuz.

nəticəsiz ayaksız. sonsuz. izsiz. əsərsiz. tə’sirsiz.

nəticətən sondıktan.

nəticətən sonucda. sonunda. axərüləmr.

nəvahi dövrəbər. girdəvər.

nəvar quşaq. qurşaq. təsmə. qolan. kolan. qayış.

nəvazəndə çalan. çalıcı. çalaqçı. çalaçı. sazanda.

nəvazəndə dartan. dartçı. dartac. qazançı. sazanda. qazan. çalqıçı.

nəvaziş edmək sıvazlamaq. suvazlamaq. nazlamaq. əl sürmək, çəkmək.

nəvə nəticə oğuş. torun. nəbirə.

nəvə nəticələr cocuq torunlar. torun tosun.

nəvə çağut. çağıt. torun.

nəvə çavluq. torun. törə.

nəvə oğul oğlu. torun.

nəvə öğuş. torun. nəbirə.

nəvə törə. torun.

nəvə törə. torun.

nəvərdidən -dər nəvərdidən : qatlamaq. bürümək.

nəvərdidən geçmək.

neveştəfzar yazıqoş. kağızqoş. qırtasiyə. ləvazimi təhrir.

neveştən yazmaq. bitmək.

nevis -çirknevis : çirkliyazı. qaralama.

nevisəndə bitikçi. yazıçı.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə