EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə84/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   125

nazir bəkavul.

nazir bəkil. baxan.

nazir gözləmçi. gözəmçi. baxan. qarcı. qarıcı. qarıc. vəzir. yoxlayan. dilkəv. .-eğitim naziri : eğitim vəkili. eğitim baxanı. maarif baxanı. dəğnəkçi. dəğənəkçi. sobaçı. mübsir : baxan. baxan. vəkil.

nazir oğan. oğun. tanrı.

nazir yoxlayan. dilkəv.

nazirlik ağalıq. baxanlıq. baxanlıq. baxanlıq. baxma. gözətmə. nəzarət. qarıqlıq. qarımlıq. qarılıq. qarlıq. vizarət.

nazlanma qayaşa.

nazlanmaq sarkmaq.

nazlanmaq sarkmaq.

nazlı kecir. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. gücbəğənir.

nazok del alınğan.

nə bayisti istərsiz. istərməz. istəməz. gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. icabsız. vacibsiz. lazimsiz.

nə fəhmi kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.

nə’rə -döğüş nə’rəsi : sürən. -sürən salmaq : savaşa çağırmaq.

nəbat bitgi. bitən. giyah(fars) < göyək. bitgi. bitənək. bitəgən. göyək > giyah.

nəbati bitgilik.-nəbati : . bitgilik. göylük > giyahi.

nəbi peyqəmbər. yolçu. yalavac.

nəbi peyqəmbər. yolçu. yalavac.

nəbirə axtıq. yadıca. törə. torun. qavluq. törünq uşağı. dördüncü quşaq. oğul oğlu. oğuş. nəvə nəticə. öğuş.

nəbz qaqış. tıpış. soxum. urquş. soğu. damarın soğusu.

nəbz təpiv..

nəcasət qazıq. batıltıq. mundarlıq.

nəcat tapan qutaran. qutulan. qalma. götürülən.

nəcat tapmaq qurtulmaq sıyrılmaq. yarıqsamaq. qurtuımaq.-qurtuluş, nəcat yolu çıxış yolu, qapısı : .-güc durumdan sıyrılmaq, qurtulmaq, nəcat tapmaq : baltası kütükdən (kütük) çıxmaq.

nəcat tapmaq yarıqsamaq. qurtuımaq. çıxar. çözüm. qurtuluş. iflah. qurtuluş

nəcat verəməyən qaldıramayan. götürəməyən. qutaramayan.

nəcat verən can açı. can qurtaran. çaraçı. yaraçı. yararçı. çıxarçı. otaçı. çıxaran. çıxarıcı. qurtaran. çözən. əriştirən. qurtaran. qutaran. götürən. qoparan. sökən. çıxaran. çıxarıcı. çözücü. çözən. açan. qaldıran. götürən. qutaran.-çara, yara, çıxar axdarmaçılıq : çaraçılıq. (# çalaçılıq : cola, tələ, duzaq qurmaçılıq).-ölü üstünə otaçı, ola bilməz can açı : ölüyə həkim gedsin, can çıxmışa netsin (nə edsin).

nəcat catat. burqa. çıxış. qutra. qurtuluş. catat. burqa. çıxış. yarıq. qurtuluş. qutra. qurtuluş. iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. dərman. qurtuluş. çara. yarıq. qurtuluş. qutaq. -yarmaqı tapın, yarıq bulun : paravı işləd, qutaq, nəcat tapmaq üçün.

nəcat -qəriq nəcat : cumuqçat. boğulanı qurtaran.

nəccar mayanqoz : dülgər. dülgər. kərtgər. kərtər (kətgər(fars). dülgər.

nəccarlıq kəstərəçilik(< kəsib daraqlamaq : kəsib, biçib, daraqlayan, düzənləmə). dülgərlik.

nəcib ağ gəmik. soyağ. soylu. soyu təmiz. əşraf.

nəcib arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

nəcib sıyqıl. ağsoy. ağsöyək.

nəcib toğqan.

nəcib toslu. təknik. təkin. törəli. zadəqan. əşraf. əfəndi. ağa. aristoqrat.

nəcib ulu. ağsoy. tosun. əşraf. zadəqan.

nəcibanə sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. ululuqla. uluğlukla. ulğukla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. şərəfətməndanə. şərifliklə. bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə.

nəciblik bəylik. bəqlik.

nəcibzadə ağqan. arqan (< arı : ağ : təmiz + qan). ağsoy. ağsöyək. əşraf. aristokrat. nəcib.

nəcis boq. buq. bük. pox. pislik. mürdar.

nəcis çalamsı. leş. pis. batıl. geçgin. keçgin. pis. mundar. arın, aras, təmiz olmayan : qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi, nərsə. yaramaz. pəlid.-geçgin söz.-batıl söz : .

neda çağırma sözü. bə. əbə. hey.

nədamət edmək öküncmək. öğünmək. döğünmək. peşmanlamaq.

nədamət edmək qızılmaq. qıyılmaq. peşmanlamaq.

nədamət ökünc. öğünc. döğünc peşmanlıq.

nədamət qırs. qars. acım. peşmanlıq. əfsus.

nədim inaq. muqərrəb.

nədivan şatur. şatı. çatı.

nəf ' ası. çıxar. gəlir. yarar.

nəf ' ası. çıxar. gəlir. yarar.

nəf' artış. yartış. salamı. süyt. sud. girdəc. ribh. bağdam. bağlam. bəhrə. fayız.

nəf' ürəm. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. səmərə. bağdam. bağlam. bəhrə. kar. olca. mənfəət. fayda. tut. tutar. tutuq. tutqu. ası. açar. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda. tə'sir.

nəf' yarlıq. ası. fayda.

nefaq biyəndaz o hikumət kon -böl yönət : ayır buyur. ayrılıq sal, içinə dal. parçala sür : bir nəyi bölərək gücsüzlədən sona, istədiyi yönə sürmək. parçala höküm sür.

nəfasət yartam > ərtəm. arayiş. görüklülük.

nəfəqə vermək əkləmək.

nəfəqə əklik. keçimlik. keçinməlik. dirlik. dirilik. dayaq. yardım. məi'şət. dirlik. dirilik, yaşam üçün gərəkliklər. keçimlik. keçinməlik. dayaq. dirlik. dirilik. yardım.

nəfər birəy.-bir nəfər bir kəs. birisi. yardanquli.

nəfəs aldırmaq solutmaq. soluqlatmaq.

nəfəs alma soluma. tinənc. tinəniş. tinər. dinlənmə. rahatlanma. istirahət.

nəfəs almaq küşünmək. soluqlamaq.

nəfəs almaq tinlənmək. dinlənmək. solumaq. dincəlmək.-dərin nəfəs : soluq. ulu soluq.

nəfəs almaqsızın tınımsız. duraqsız. durmaqsızın. fasiləsiz. arasız.

nəfəs borusu gəgirtək. qırtlaq.-soluq (nəfəs) darlığı : tutaq. boğazdaki ispazmos.

nəfəs çəkmək tınışmaq. tınşımaq.

nəfəs nəfəsə düşmək yorqunluqdan, qızıqınlıqdan iticə soluqlamaq. sülümək. hıxlamaq. hingildəmək.

nəfəs təngi soluq darlığı.

nəfəs vermək soluq vermək : hovlamaq. püfləmək.-bir nəfəsdə : bir soluqda. bir çırpıda. çapıcaq. sürətlə.

nəfəs yeri nəfəslik. boşluq. ara.

nəfəs -nəfəs borusu : tərs tamaq.

nəfəs -nəfəs salmaq : nəfəslə çaldırmaq. üfələtmək. solumaq. nəfəs etdirmək. oxuyub üfləmək. ağızla üf deditmək.

nəfəs -sıx sıx nəfəsləmək : nəfəsi təngimək : solumaq. solımaq.

nəfəs -solu, nəfəs borusu : boqurdaq. boğaz. qırtlaq.

nəfəs -təngii nəfəs : solunqan.

nəfəs -tökmə, basma soluq : məsnovi nəfəs.

nəfəs -dərin nəfəs: çuxur soluq.

nəfəs körük. dəm.

nəfəs körük. tın. tınq. kökəngə. kövəngə. tulum.-körük : fırın. ocak. tın. tin. soluq. dəm. tınım. (bir soluq alıb vermə çağlıq).-nəfəs alma : tınıq. soluq alma.

nəfəs körük. tın. tınq. kökəngə. kövəngə. tulum.-körük : fırın. ocak.

nəfəs soluq. dəm. tınım. (bir soluq alıb vermə çağlıq).

nəfəs soluq. tınıq. tın.

nəfəs soluv.

nəfəs tilpuv. dilpuv. buxar.

nəfəs tın. əsik. əsir. soluq. qaba, iti olmayan. demə.

nəfəs tın. tin.-nəfəs alma : tınıq. soluq alma.

nəfəs, soluq alma quraşları solunqac. alsım.

nəfəs, tin, soluq darlığı içdaralması.

nəfif gücsüz. düşgün. düşmüş. arıq. arqın. yorqun. yıprak. zayıflamış.

nəfi'ni, ziyan bilməmək yolun itirmək. çıxar çıxmazını bilməmək. qarşı qarışığa düşmək.

nəfir borazan. bora. sur.

nəfis qıpça. incə. qörüsünlü. gözəl. dilmə. diləm.-qıpça belli : incə belli.-qıpça don : nəfis kürk.

nəf'li yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. faydalı. istifadəli.

nəf'pərəst çıxarçı. yalnız kəndin, kəndi uğurun, mənfəətin düşünən.

nəf'pərəstlik çıxarçılıq. mənfəətçilik.

nefrin, lə'nət, lə'n edmək qarqamaq. qarqımaq. qarqalmaq. qarqışlamaq. qarvuşlamaq. ilənmək.

nəfs -həva vo nəfs : əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs.-gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.

nəfs -izzəti nəfsli : sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli.

nəfs arbaq.

nəfs kəndi. zat. öpöz. can. ruh. öz. sağançiğ.

nəfs -nəfsi, zati təmiz: altun özük. artun süzük.

nəfs öz.

nəfs öz.

nəfs özmənlik. eqo. içik.-içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma : tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. qulluqçuluq. taətçilik. tapmaçılıq. ibadət, taət edmə.-qiyas be nəfs : özünə dəngəmə.-kərimül nəfs : berimlilik. verimlilik. ululuq.-izzəti nəfs : özçü. onur. gücün. viqar. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf.-özçümə yediyim bu söküdən (yamandan), çox qızdım.-izzəti nəfsli : özçülü. özçülün. gücün. gücünüq. gücünlü. onurlu. özçün. şərəfli. viqarlı. heysiyyətli.

nəfsani -nəfsani əğilim, meyil : həva vo həvəs həvəs. qaplıca. qapcıq. istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. istəmşimiş. istəmsəmə. keçici istək, dilək.-ard arda gələn istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş.

nəfsani -. nəfsani ləzzət almaq: uçruqlamaq.

nəfsani uçarı. havayi. hopba.

nəfsanilik uçarılıq. havayilik. hopbalıq.

nəfsən kəndiliğindən. özündən. kəndisi. istəklə. arzusuyla.

nəfsi təmiz qanığan. doyqun. gözü tox. qanıq könül : qanıq göz.

nəft qara yaq.

nəft qara yaq.

nəfy edən rədd edən. qovqucu. qavucu. sürən. dəf edən.

nəfy edmək qavlamaq. qavmaq. qoğmaq. sürmək. dəf' edmək. tərd edmək.

nəfy olunmaq qoğulmaq. sürülmək.

nəfy nəhy. sürgün.

nəfy olumsuzluq. səlb.

negah -negah edmək : baxmaq. nəzər qılmaq.

nəğd olmayan nisyə. götürüsüz. götürəsiz. götrüsüz. götrəsiz.

nəğd götürə. götürü. götrü. götrə. tez bazar.

nəğd -nisyə olmayıb, nəğd satış: alötə. alödə (al ödə).

nəğdə çəkməli tənqid edməli. iğnəlik. daşlamalı. təkmələmi.

negəh daştən saxlamaq. gözətləmək.

negəhban saqçı. saxlayıcı. qaravıl.

negəhdar dayat!. durut!. durdut!. saxlat!. saxdat!. dözüt!. çəkit!. gözətən. qoruyan. ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. mahafiz. qarav. qaravul. qaraş. qaraç. qoruyan. qoruyucu. qayıq. qayıran. qayırcı. qayırıcı. qoruyucu. dayı. hami. saqlav.

negəhdarənde saqçı. saxlayıcı. qaravıl.

negəhdari mahafizə. qollama. gözətmə. qoruma.

negəran niyaran. naygiran. nayran. qayğaşa. qanğaşa. qanaşa. anğaşa. anaşa. dincsiz. qıcqlı. quşqulu.

negərançılıq niyarançılıq. duyqu. əndişə. maraq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.

negəriş negəreş. düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi.-nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

nəğil ir.

nəğil nağıl. uyduru. uydurma.-tam danışdığı uydurulardır.

nəğil ötük. hikâyə.

nəğil ötük. hikâyə.

nəğil savıl. savla. hikayə.

nəğl edmək eytmək. ayıtmaq. eyitmək. aytamaq. söyləmək. sözləmək. danışmaq. qonuşmaq.

nəğli yapmacıq. qondarı. qondarma.

nəğmə oxumaq sayramaq. səyirmək. ötmək.

nəğmə ayalğu. ləhn. avaz. ahəng. sirud.

nəğmə kü. hava. melodi. qata. ır. oban. melodi.-oban salmaq : şarkı söyləmək.-nəğmə, mahnı, təranə, şarkı, türkü söyləmək : ırlamaq. yırlamaq. cırlamaq. tərənnüm edmək.

nəğmə ləhn. ünq.

nəğmə monğ. köy. küy. ənğ. obon.

nəğmə monğ. köy. küy. ənğ. obon.

nəğmə yır. ır. əzgi. türkü. qata.

nəğməçi nəğməsəra. oxuyan. oxucu. ötcü. ötücü. ötən. xanənəndə. ötücü. oxuyan. ötən. ötücü. ötcü. şarkıcı. çağmaçı > çamaçı. oxucu. oxuyan. oxun0. oxuyan. oxucu. ötücü. ötən.-oxun quş0 : ötən quş.

nəğməsəra ötücü. oxucu.

nəğz arsuq. aras. arıs. arın. təmiz. tüzük. düzük. düzgün. düz. doğur. gözəl. iyi. uyqun. yola. nəzimli. nəzmli.

nəğz saf. gözəl. dilmə. diləm. öz. iyi.

nəhad içtəpi. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək, həvəs. qaplıca. qapcıq. içik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. sirişt. təbiət.

nəhadən qoymaq. bıraqmaq. salmaq.

nəhal kaştən çıtanlamaq. çıtanlatmaq. çağallamaq. çağaltamaq. təbərzə, nobar yemiş yetiştirmək.-nonəhal : gəncicik. körpə. taza. çox gənc, cəvan. gəncik. çıtan yeni yetmə. fidan. yeni yetişən ağaccıq. fidan. qələmə. tingə. körpəç.

nəhalistan tikməlik. dikməlik. ağaccıq yetiştirlən yer.

nəhalkari çəlikləmək : tingə əkib ağac yetişdirmək.

nəhalkari çəlikləmək : tingə əkib ağac yetişdirmək.

nəhan edmək gizləmək. gizlətmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. saxlamaq.

nəhan olmaq gizlənmək. qorqulanmaq.

nəhan donlu. örtülü. qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. gizli. gizlicə. çulqalı (< çuq). içrək. içlik. saxlı. məxfi. yasüycü. şirin. sırr. bağışın. bağşıtın. basıtın.

nəhayət bi nəhayət : qanmaz. dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz.

nəhayət həddi nəhayi. axir. qara doruq. nərsnin ən uc bölümü, ən sonu.

nəhayət örən. inğ. enğ(ən). bik. uğata. bek. ötə. tim .

nəhayət örən. inğ. enğ(ən). bik. uğata. bek. ötə. tim. uzaq.-nəhayətdə nə olacaq : uzağı nə olacaq.

nəhayət son. tikiş.

nəhayət tükəniş. son. son. bitim. son. bitim. müntəha. son. duruq. doruq. (1. < durmaq. 1. < tuqur. toqur : düğün. ). son. qısıt. müntəha.

nəhayət uc. son. qıyı.

nəhayət uc. son. qıyı.

nəhayət uzaq.-nəhayətdə nə olacaq : uzağı nə olacaq.

nəhayətdə ən sonra.

nəhayətli sonlu. bitimli. sonlu. bitimli. mütənahi.

nəhayətsiz bi nəhayət : qanmaz. dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz.

nəhayətsiz sonsuz. bitimsiz. sonsuz. bitimsiz. bitməyən. namütənahi. sonsuz. sonərməz. sona ərməz. bitməz. bitməyən. tükənməz. sonsuz. sonrasız. sonsuz. tükənməz. bitməz.

nəhayətsizlik bitməzlik. tükənməzlik. sona ərməzlik. sonərməzlik. sonsuzluq. nəhayətsizlik. bitməzlik. tükənməzlik. sona ərməzlik. sonərməzlik. sonsuzluq. sonsuzluq. tükənməzlik. bitməzlik.

nəhayi -həddi nəhayi : nəhayət. axir. qara doruq. nərsnin ən uc bölümü, ən sonu.

nəhb qarağay.qarət. tarac.

nəhəng qotas.

nəhif arığ. kövdəsiz. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. incək. qaqırdaq. qaqşaq. silönğkü. incə. zayıf.

nəhif qanqıldayıq. qanqıldaq. qaqnıl. qanqıl cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan.

nehilist boşçu. poççu. heççi. heççilik yanlısı.

nehilizm poççuluq. boşçuluq. yoxçuluq. heççilik.-heççilik yanlısı : poççu. heççi. boşçu. nehilist.

nəhoftə kitmə (> kətim(fars) bükük. gömün. gizli. örtülü. saxlı.

nəhoftən gizləmək. gizlətmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. saxlamaq.

nəhs ağır. şum. çor. çormor. məş'um.

nəhs nəs. ayaqsız. uğursuz. qutsuz. meymənətsiz. şum. bəd yümn. yümnsüz.

nəhs uğursuz. qutsuz.

nəhs uğursuz. qutsuz.

nəhslik nəslik. ayaqsızlıq. uğursuzluq. qutsuzluq. şumluq. bəd yümnülük. yümnsüzlük.

nəhy qadağ. mən'.

nəhyi çəkli.

nehzət deviriş. çeviriş. çevrim. devrim. çevrim.

nəjad -həmnəsli, nəjadi : bir quşaqdan gəlməlik. soy bağı. qan bağı.

nəjad 1nəxşə : .

nəjad el. oymaq. ırq. soy. qan. nəsl. tuxma. kök. əsl. qan. kök. ırq. quşaq.-həmnəjad : kökəş < kökdəş. soydaş. ırqışıt. ırqış < ırqıdaş.-həmnəjad : ırqdaş ırdaş. soydaş. kökdaş. kökəş.

nəjadpərəslik ırq. ayrımı. ırqçılıq. rasism.

nəjadpərəst ırqçı. soy, ırq yanlısı, dəlisi. rasist.

nəjadpərəst ırqçı. soyçu.-bəd nəjad : sütsüz. yaman. soysuz. xəbis.

nəjaq -həmnəjaq: soydaş. qandaş bir soydan olan.

nəlbəki altın.

nəlbəki altın.

nəlbəki bardaqaltı.

nəlbəki təpşəq. tüb.-istəkan tüb : bardaq tabağı.

nə'leyen ayaqlıq. ayağ altı. dəmpayi.

nəm yivişlik. yuvuşluk. şeh.

nəm yivişlik. yuvuşluk. şeh.

nəma -qutbnəma : qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı (əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac.

nəma -xod nəma : tüməkir. qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl. xudpəsənd. mütəkəbbir.

nəma çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.

nəma görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görək. görəş. peyizaj. mənzərə.-xoş əndam, heykəl, nəma : göstərişli.

nəma qapama. licim. biçim. rıxt. sistim.

nəmayan edmə ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.

nəmaye çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.

nəmayə qapama. rəxt. sistim.

nəməd geyiz. (> kiz(fars). sakız. saklaz. sakaz.

nəməd keçə.

nəmədzin təğəlti.

nəmək -ba nəmək : alımlı. duzlu.

nəməki alımlı. duzlu.

nəməkin duzlu. duzcul. alım. çəkim.

nəməkzar tuzlaq. duzlaq.

ne'mət bolca. olca. bulca. nənğ. nən.-nənkor > nankor : iyilik bilməz. yaxcılıq bilməz.

nəmli çiy. çiğ. yaş. rütubətli.

nəmmam qavucu. qovucu. çuğulçu.

nəmmam xəbərçi. casut. qolçər.

nəmov konənde uzanan. yazan. çıxan. gəlişən.

nəmov yazış. gəlişmə.

nəmovv qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.

nəmudar çizgə. çizlək. cızqa. cızaq. qırafik. görünən. görünür. zahir.

nəng utanc.

nəngin utandırıcı.

neqah baxış. baxma. görüş. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. rə'y. .-nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

nəqahət karsızlık. gücsüzlük.

neqarənde yazan. yazıcı.

neqareş yazış. yazma.

nəqd edən təngitçi. təngitçi. tənqidləyən. dənləyən. dənğləyən. danğlayan. danlayan. danğatan (< dan : danğ : dən : dənğ : nuxdə). ilişdirici. ilişdirmən. intiqadçı. münəqqid.

nəqd edmə incələmə dəğərləmə. tənqid. intiqad.

nəqd edmək basıncaqlamaq. alay edmək. dalqa qeçmək.

nəqd eləmək quruşqalamaq. qıyın edmək.

nəqd artıl. sıncıq.-intiqad edmək : artlamaq.-nəqd edmək : irtəşmək. araştırmaq. incələmək. təhqiq edmək.

nəqd artıl.-intiqad edmək : artlamaq.

nəqd basınca. intiqad.

nəqd oq. ox. mocud.

nəqd quruşqa. qıyın. qınama.

nəqd sıncıq. tez bazar. tənqid. ilişdirmə.-nəğd olunamaz, olnamaz : sürtünəlməz. toxunulmaz.

nəqd, tənqid edmək qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. iliştirmək.

nəqdən çapıcaq. çabucaq. başın. həmən.

nəqdi başın olaraq. tənqidi. iliştirməli.

neqətiv təris. tərsə. təsgəri. tərsgin. yoxluq. olumsuz. edinilməz. olmaz. olqunsuz. qeyrimümkün. mənfi.

nəqiz qarşıt.

nəql edəməyən götürəməyən. qaldıramayan. daşıyamayan.

nəql edən köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. çəkən. çəkici. çəkçi. dartan. dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. götrücü. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı.

nəql edən naqil. köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü. çəkən. çəkici. çəkçi. dartan. dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. götrücü. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı.

nəql edilmək devredilmək. çevredilmək. ağdarılmaq. başqa birinə verilmək.

nəql edmə ağdarma. götürmə.

nəql edmə axdarma. ağtarma. axdarım. vermə. veriş.

nəql edmə götürmə. ulaştırma. daşıma. ilətmə.

nəql edmək (nağıl). qətirmək. daşımaq. söyləmək. götürmək. daşımaq. ulaştırmaq. ilətmək. götürmək. ilətmək. yetirmək. ulaşdırmaq. dəğirmək. daşımaq. köqürmək. anlatmaq. bildirmək. öğrətmək. mənimsətmək. inandırmaq. daşımaq. geçirmək. devr edmək. çevr edmək. ağdarmaq. başqa birinə vermək. götürmək. ilətmək. daşımaq. ulaşdırmaq. ağdarmaq. götürmək.-oyana keçirmək.-belə gətirmişlər ki : belə söyləmişlər ki.-gətirilmişə görə : deyilənə görə.

nəql edmək 1nəql ettirmək : .

nəql edmək geçirmək. götürmək. ilətmək. ibermək. ebirmək. aparmaq. evirmək.-qarşıya keçir.-həml nəql : aşırım daşırım.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə