EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə83/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   125

nab arığ.

nabud edmək qitərmək. qidərmək. götürmək. qaldırmaq. yox edmək. məhv edmək. yoxatmaq. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək.

nabud edmək qitərmək. qidərmək. götürmək. qaldırmaq. yox edmək. məhv edmək.

nabud olan qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.

nabud olmaq əqsilmək. əksilmək. yox olmaq. olmamaq.

nabud olmaq ərimək. yox olmaq.-iyi ərin, sümüyü ərir, adı qalır.

nabud bəllisiz. bəlürsüz.

nabud, məhv, nist, həlak edmə yox edmə. öldürmə. öldürüş. tələf. tələf edmə.

nabudi engiz. yengiz. eniş. yeniş. yeniliş. yendiriş. yeniliş. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. inqiraz. izmihlal. inhidam. məhv oluş. məğlubluq. şikəst. həzimət.

nabudluq qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.

naçar çapıq. irəksiz. irkəsiz. bila ixtiyar.

naçar yoxsul.

nacur cürgəşməz. cürləşməz. onquşmayan. onquşmaz. tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. uyumsuz. uyuşsuz. uyşumsuz. uyqunsuz. bağdaşsız. düzgünsüz. düzüşsuz. münsəcəmsiz. insicamsız.

nacürlük tutumsuzluq. tutuşsuzluq. tutarsızlıq. tutaşsızlıq. uyumsuzluq. uyuşsuzluq. uyşumsuzluq. uyqunsuzluq. bağdaşsızlıq. düzgünsüzlük. düzüşsuzlük. münsəcəmsizlik : insicamsızlıq.

nadan anqsız. kötən. düşnüksüz.

nadan anqsız. kötən. düşnüksüz. koryat. qarakor. küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal.

nadan kül. axmaq. qanmaz. boşaq. şaşqın. çaşqın. budala.

nadanca qırtalaqca. amiyanə. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. gobutca. gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. görgüsüzün. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca.

nadanlar cahillər. bilgisizlər. qamqalatlar. qapqalatlar. görgüsüzlər. qamqalatlar. qapqalatlar. savasızlar. xəbərsizlər.

nadanlaşmaq qanmazlaşmaq. bilgisizləşmək. cahilləşmək.

nadanlıq qanmamazlıq. çəmədanlıq. kəmədanlıq. kəmdanlıq. anlamazlıq. koryatlıq. qarakorluq. bilməzlik. qanmazlıq. bilgisizlik. cahillik. mə'lumatsızlıq.

nadir az tapılan. təkin.

nadir az tapılan. təkin. az. azız. az bulunan, tapılan. azraq. seyrək. qıt. nəfis. kəmyab. az bulunur, tapılır. birindək. endər. əndər. özdən. seyrək. əşsiz. mində bir. taysız. taymaz. tanğsık. təkməz. tapılmayan. seyrək. endər. elgin adırqan. endər şey. qərib.

nadir az.

nadir azlağ.az rastlanır.,.

nadir qız.

nadir səqrək. səyrək. seyrək.

nadir təkin. endər. əndər. özdən. seyrək. əşsiz. mində bir. taysız. taymaz. tanğsık. təkməz. tapılmayan. seyrək. endər. elgin adırqan. endər şey. qərib.

nadirən min ilin başı. çox az, seyrək. kəmaz. ara sıra. arada bir.

nadirlik azızlaşlıq. az bulunmaqlıq, tapılmaqlıq.

naf göbək. orta.

nafə göbək. orta.

nafi mane'. qadağçı.

nafiz ərik.

nafiz ərik. geçər : yerirlik. yayqın. yayqınlıq. keçər. geçər. keçərli. geçərli.

nafiz ötgür. ötgər.

nağara kavurka. kovs. böyük təbil.

nağarat bağlama. qavuştaq. qovuştaq. sayqan. təkərləmə. dildolağı. qavuştaq. bağlama. pirsək.

nağarat təkərləmə. dildolağı. qavuştaq. bağlama. pirsək.

nağarat yanıltmac. yanıltma. təkərləmə.

nagəhan ansızın. həmən. elə. birdən.

nagəhan ansιzιn. həmən. elə. birdən. birdən. ansızın. birdənbirə. həmən. ansızın. birdən. sağqa. ansızın. birdənbirə.

nagəhani -bəlayi nagəhani: bəklənilməz bəla. atuq.

nagəhani uçtumtut. atdımtut birdən birə.

nağıl demək dəkləntürmək. məsəl çəkmək.

nağıl kimi ötrəki kimi : örtəki kimi : . dasdan kimi : çox uzun.

nağıl anğıl. yomaq. məsəl . dasdan.

nağıl aytuv. hikayə.

nağıl boy. ertəki. ertək. anlatı. öykü. hikayət.

nağıl ertəki keçmiş söz. hikayət.

nağıl nəğil. boy. ertəki. ertək. anlatı. öykü. hikayət. uyduru. uydurma. ötüş. örtəki. ötrəki. boy.-tam danışdığı uydurulardır.-yaşam keçimi, ötüşü, nağılı : yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. biyoqrafi.-dillər ertəyi, nağılı olmaq : çox adlanmaq, söüzü edilmək : dillərdə dolanmaq.

nağıl olmuş. olay. ötük. macəra.

nağıl ötük. nəl ounan nə.

nağıl ötünc. ötüqünç. hikayə.

nağıl, hikayə, dasdan söyləmək boylamaq.

nağıla çevrilmək dəstanlaşmaq. dastanlaşmaq. ötrəkinmək. örtəkimək. çox ünlənib yayılmaq.

nağılçı anlatıcı. öykücü.

nağılçı anlatıcı. öykücü.

nağılçı cumaqçı. yumaqçı. dasdan anlatan. ozan.

nagüman <> nigəran < anğman : anlamaz, qanılmaz durumda olmaq.

nahar gündüz.

nahar öğlən.

nahar öğlən.

naharçağı günorta. öğlən. öğləyin.

naharçağı özlə. öğlə. öylə.

naharçağı özlə. öğlə. öylə.

nahəmvar burtaq. burşuq. qarışıq. burşan. pərişan. pozuq. düzənsiz. düz olmayan yer, nə.

nahəmvar dalbıc. .-hər nəyin dürüştü, xəşini, zibri, zumuxtı, nahəmvarı, irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü : qalaqaba. qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar.

nahəmvar kütəl.

nahid saqıq. zöhrə. karvan köç.

nahiyə bölgə.

nail olmaq görmək. çatmaq. yetişmək.-susamıyan suyu görməz.

nail irişkən. olqaşkan.-nail, müvəffəq olmaq : əkmək. çatmaq. yetmək. ərmək. ərişmək. barmaq. varmaq.

nailiyyət yaratı. yaratış. yarayış. bacarı. başarı. başarma. yaraşıq. yarlaşıq. barış. barlaş. barlaşıq. barışıq. varış. əriş. mutluluq. qutluluq. uğur. uzluq. qalxış. oluş. boluş. buluş. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. yaratı. yaratış. yarayış. mutluluq. qutluluq. müvəffəqiyyət. yaratı. yaratış. yarayış. baraq. başarı. müvəffəgiyyət. yenğiş. başarı. başarı. aşırı. başarı. yetişkəndik. yetişmə. ərmə. yaratışlı. yarayışlı. yaratılı. başarılı. başarlı. düşərli. şanslı. nəgələli. uğurlu. baxlı. mutlu. qutlu. çataq. təqiş.müvəffəq.-yetişkəndiktəribiz : bizim ələ geçirdiklərimiz.

nalbəd qadaqçı. qadaq. çiviçi. bəndçi. yamaçı. taxcı.-axsaq eşşəyin, kor taxcısı (nalbəndi) olar.

nalə edmək üzgün, acılı səs çıxarmaq. sızlamaq. sızlanmaq. sızıldamaq. zarıldamaq. fəğan edmək. inləmək. inrəmək.

nalə -ahi nalə. sağun. ahı ənin. ahi fəğan.

nallı -mıxlı, nallı ayaqqab : qabaralı başmaq.

nam avər adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli.

nam bərdar adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli.

nam bordən adalmaq.

nam dar adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli. adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli.

nam atac. adaq. ism.-bəd nam edmək : qaralamaq. ititmək. itilətmək. biləmək. kəsgirtmək. tizətmək. tizgitmək.-ne name : adlı.

nam -bəd nam: qaralı.

namaz qılmaq yasınmaq. namaz ötmək. yükünc qılmaq, edmək, oxumaq. yükünc qılmaq, edmək, oxumaq.

namaz xana yapın.

namaz < namossanskirit. yükün. yükünc yasın.-hacət namazı : umac, dilək namazı.-ikindi namazı : beşim.-ertə namazı : səhər namazı : ertənc.-könülsüz namaz, göyə ağmaz. (ağmaz : çıxmaz).-.-qəza namaz : dolay namaz.-dolay uruc.-yüküncə qalxmaq.-o yükünc eddi : namaz qıldı.-yatsu namazı : xuftən namazı.

namaz nəmaz (fars) < namos (sanskirit).

namaz yükün. yükünc. ibadət.-yüküncə qalxmaq.-o yükünc eddi : namaz qıldı..

namə rəsan kağazçı. çaparçı. çapar. çapçı. yamçı. namə, məktub çatdıran. qasid.-sən yarımın qasidisən. (qasidisən : çaparısın).

namə kağaz. çapar. yam. məktub. yazı. aluğa. yazın. yazış. məktub. biti. dərgə. dirgə (< dərmək : yığmaq. yazmaq). risalə.-nizamnamə : iç düzük. iş düzük. dəsturuləməl.-qovlnamə : sınğıl. sınğı tapı.-nizam namə : ayin name qanunnamə. yasalıq. qadalıq. qadallıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik.-iş qanunnaməsi : iş qanunluğu : işsinik. işsinlik. işdüzən.-e'timadnamə : güvənyazı.

namələşmək yazışmaq. yazılışmaq. məktublaşmaq.

namə'lum dartmaq. tanınmamış. bəllənməmiş. görüşülməmiş.

namərd kişisiz kişi özündən görər, kişisiz yoldaşından. kişisiz kişi özündən görər, kişisiz yoldaşından. qansız . qurqaq. alçaq.

namərdlik qurqaqlıq. alçaqlıq. alçaqlıq. düşüklük. qansızlıq. kişiliksiz.

nami adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli.

namizəd adaqlı. qaralı. nişanlı.

namus ad san. qayrət. saman : ad san. oyat. uyat. uytan. ar. onaq. şərəf. bet. yapru. abrı. ut. heysiyyət. asuv. şərəf. iriz.

namus onaq. şərəf. onur. unur. yapru. onur. şərəf : ırz. izzət. iffət. şərəf. qapar. dəğər. doruğ. üz. örtü. örtük. qapanca. geçim. geyim. qapsaq. don. şərəf. heysiyyət. ad san. qayrət. saman : ad san. oyat. uyat. uytan. ar.-namuslu : arcanğ. arlı. təysibli. günah. vicdan. mütəəssib.

namusla alnın ağıyla. şərəflə.

namuslu ağ alın. dürüst. ağbəl. ağvəl. ağbaş.

2təmiz apaq\1apaq 1.təmiz

namuslu arçan. arçanğ. arçan. arcanğ. arlı.

namuslu arcanğ. arlı. təysibli. günah. vicdan. mütəəssib.

namusluluq doruğluq. qanlılıq.

namussuz altın. aşağ, alçaq, rəzil olan. əclaf. pozuq. yava. şərəfsiz. əxlaqsız. cıf.

2namussuzluq doruğsuzluq\. qaralıq. kopoğluluğ. qaytaqlıq. yalançılıq. qaypaqlıq. götləqlik. dönəklik. qaypaqlıq. qansızlıq. uçuzluq. ucuzluq. alçaqlıq. əclaflıq. iffətsizlik.-ölkəni alalıq pozat, aranı qaralıq pozat : eli ixtilaf pozar, münasibətləri, namussuzluq pozar.

2namvər adlı\. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli.

namzəd edmək ad edmək. adlamaq. adaqlamaq. atışlamaq. qaralamaq. nişanlamaq.

namzəd edmək yavuqlamaq. andağlamaq. atağlamaq.

namzəd olan kişi aday adayı : aday olmaq istəyən, .

namzəd yavuqlu. adağlıq. yavıqlı. imli. adlıq. aday. nişanlı. aday. adlıq. aday. adaqlı. qaralı. yavıqlı. imli. nişanlı. atağ.-namzəd edmək : yavuqlamaq.

namzəd, nişanlı, adaxlı qız gəlinqız. qızgəlin. yavuq. adaxlı. atışl. nişanlı. namzəd.

namzədlik yağuqluq. yavuqıuq (< yaq). nişanlıq. adağlıq.

nan kor güvənsiz. ayavsız : gözü kor. qədir bilməz.

naqil olamayan götürəməyən. qaldıramayan. daşıyamayan.

naqil hamil. hambal. yetdirən çatdıran. çatışdıran. çatdıran. ərdirən. yetirən. ilətgən. ilətci. ilətici. ulatçı. çatışdıran. yetdirən. naqil. ulayan. ulaştıran. yetirən. götürən. ağdarmaçı. ağdarıqçı. ağdarıçı. alnamaçı. alnamçı. alnımçı. alıntıçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. ödüncçü. ödşünçü. iqtibasçı. daşıyıcı. daşıyan. gətirən. göttürən. köçürücü. ravi. söyləyən. deyən. oxuyan. götürən. köçürücü. daşıyan. ilətgən. çatdıran. çatışdıran. yetdirən. rabit. ilətici. ilətgən. söyləyici. söyləyən.

naqillik ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. iləticilik. ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlıq. daşıyanlıq. götürənlik. ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. hadilik.

naqis buraqmaq axsatmaq. qısqırtmaq.-aşağılıq işlər : pis işlər.

naqis edmək qazıq : kəsgit. kəsgik. əsgik. əğri büğri, utuq butuq, uçuq buçuq edmək.

naqis çala çula. çolta. çalto. qısa. əksik. olar olmaz. yarpı yalta. yarı yamalaq. boş. yetərsizlik yaramaz bacarıksız. başdan sovma. kəmtük. əksik. baş. engiş. kəsgik. kəsgit. əsgik. kəsgit. kəsgik. əsgik. uçuq. utuq. qazıq. əksik. az. pis. kəsirli. ayıblı. aşağılıq. kəm. qalıq. əksik. natəmam. əksik. namükəmməl. yamalaq. yarım yamalaq. qeyri mükəmməl. nakamil. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur.

naqis qasıq. əksik. əksək. sallaq. asılıq. kəsir. budur. bodur.aqsaq. əksik. çala çula. olar olmaz. yarpı yalta. çolta. çalto. qısa. əksik. axsuq.yarı yamalaq. boş. yarpı.-yalta. yarı yamalaq. boş. yetərsizlik. yaramaz. bacarıqsız. baş ayaqsız. qarışıq. engiş. bəlirsiz. bilirsiz.yetərsizlik yaramaz bacarıksız. başdan sovma. kəmtük. əksik. qarışıq. bəlirsiz.-ayaqsız. qarışıq. bəlirsiz.

naqislik kəmçilik.

naqozir yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.

naqula kurnaz. ovçan. şeytan. düzənbaz.

naqus çanğ. zəng . çınğıraq. zınğıraq. çalan. çalar. çalıcı. çan. zəng.-çan, naqus səsi : çançan.

narahat edmək kəmləmək. incitmək.ağrıtmaq. müzahim olmaq.

narahat olmaq əmgənmək. yorulmaq. tasalanmaq : qurlanmaq. acınmaq. acı duymaq.

narahatçılıq vermə acıtma. sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. iza’c.

narahatçılıq sıxıntı.

narsist özsevər. özdaluq.

narvən qarağac.

narxod əsər (< əsmək). duman. tüstü. tütsü. neşə. əsrar. muxəddirə.

naşı başağay. oyunçu. əcəmi. caylaq. yaramaz. qumarçı. qabak. görməmiş. xam. toy.-naşılık : qabaklık. görməmişlik. xamlıq.

naşı başağay. oyunçu. yaramaz. qumarçı. qabak. görməmiş. xam. toy.dolayi. görə. toxuş. töküş. səbəb. əcəmi. caylaq. çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. tor. toy. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. dargöz. qamqalat. qapqalat. qayta. dünki. dünənki. yeni. əli yavan, ağ. sınavsız. dənəksiz. başarıqsız. peşəsiz. gücsüz. bacarıqsız. bəcəriksiz. başarıqsız. çolaq. çolqa. çolab. çolpa. ələyaqsız. yatımsız. işbilməz. yavlaq. yava. yalvaq. çaylaq. toy. dənəksiz. təcrübəsiz. əcəmi. əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız.-bundan dolayi : bundan naşi.

naşıca çaylaqca. yavlaqca. yavaca. yalvaqca. toyca. dənəksizcə.

naşılıq görgüsüzlük. toyluq. qabaklık. görməmişlik. xamlıq.-naşılıq : bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. başarıqsızlıq. çolablıq. çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik..-dünki cocuq.

naşir basımçı. basıcı : bastırıcı. yayımlayan. yayımlayıcı. yayınlayan. buraxan. yayan.

naşir buraxan. yayan.

naşükür gözəköz. duzbilməz. nankor. dəğərbilməz. qədirnaşınas. qədirbilməz.

nasus körük. sorquç.

natəni qanğdaş. qanğsıq. nənədən ügey qardalar.-qandaş qadaş : ataları bir olan.

natəvan kəsəl. yataq. yatalaq. xəsdə.

natəvan sökəl. cansız. yansız. zayıf. tabansız. gücsüz.

natəvan yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız.

natəvan yorqun. yataq. yadağ. arqın. aciz. əlsiz.

natəvani gəvşəklik. bitginlik. gücsüzlük.

national -national production: ulusal ürətim.

nativist doğuşdançı.

nativistik doğuşdançılıq : .

naturalizm doğacalıq. doğalçılıq. təbiigiralıq.

naümid umusuz.

naümid umusuz.

nav qalğan. çalğan. döğüş gəmisi.

navar yaraq.

navarçəsp bulaşır.

navarçəsp bulaşır.

navçə qayıq.

naxalis qarın. yalpı.qarışmışı olan (# xalis arın).-arın qarın : xalis naxalis.

naxalis yalpı. qarın. qarışmışı olan (# xalis arın).-arın qarın : xalis naxalis.

naxış -qabarıq naxış : örmə. (# urma : basma. çaplanmış naxış).

naxış çiy tiqiş : gərgəf.

naxış incə iş. nəxşə. yazıq. carıq. tikmə. tikiş. işləmə.-çiy tikiş : əllə işlənən naxış.

naxış kətik. işləmə. yazı.

naxış oyuv. yazı. işləmə.

naxış qanıva.

naxış tikmə. işləmə.

naxış tikmə. tikiş. işləmə.-çiy tikiş : əllə işlənən naxış.

naxış tiqiş. işləmə.

naxışlamaq bəzəmək. bəzəkləmək. süsləmək. donatmaq. təzyinləmək. donatmaq. donamaq. donatlamaq. saymalamaq. işləmək.

naxışlamaq oyuvlamaq. işləmək.

naxışlanış naxışlanma. boyanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış.

naxışlanmaq donanmaq. donalmaq. taxınmaq.

naxışlı bastılı. bastırılı. oyalı. saymalu. işləməli. börtmə. rəsimli. oyma. süslənmiş.-oyma çiymə bolub yazılğan afişa : süslü, cicili bicili olaraq yazılmış afiş (duvar ilanı).-naxışlı parça : basma qalata. qalat.

naxışlı oyuvlu. işli. motifli. desənli.

naxışlı, oyalı parça, qumaş bastı. bastırma.

naxoş ağrıq. iyiməz. eyiməz. iyməz. eyməz. kəsəl. xəsdə. alız. kəsəl. xəstə.-hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş.

naxoş ağrıq. kavşaq. kağşaq. köğşək. kavır. kəsəl. kəsələk. xəsdə. məriz.

naxoş avruqsun. xəstə. məriz.

naxoş sağsız. sökəl ( açılı). acılı. çalıq. xəsdə.

naxoş savsuz. xəsdə.-savsuzlanmaq : naxoşlamaq. xəstələnmək.

naxoş savsuzlu. xəsdə.

naxoş yatalaq. məriz.

naxoşlama acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arqınlanma. arqınlanış. ağrılanma. ağrılanış. kəsillənmə. kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. mərizləmə. kefsizlənmə. kefsizləniş.

naxoşlama kəsəllik. yatalım. yatlım. yatlanıq. yaltanıq. sırqavlı. mərizləmə.

naxoşlamaq alızlamaq. kəsəlləmək. xəstələmək. yatalmaq. yatlanmaq. yaltanmaq. mərizləmək. yıpranmaq. xəstələnmək. kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. ağrıqmaq. ağrışmaq. ağrınmaq. kəsəllənmək. xəsdələnmək. xəsdələmək. mərizlənmək.-hörəkim alızlamış, kəsəllənmiş.

naxoşlamaq savsuslamaq. xəstələmək.

naxoşluq kavşaqlıq. kağşaqlıq. köğşəklik. kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. mərizlik. yağdasızlıq. yağmasızlıq. sırqavlıq. xəstəlik. yıpranma. xəstəlik. kəsəllik. sızqavlığ. sızqavçılığ. xəsdəlik. sayrılıq. üzgünlük. kefsizlik. mərizlik. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). aincik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.-sızqavlığa düşüb qaldı.-böylə sızqavçılığ, görməsin silər.

naxoşluq savsuzluq. xəsdəlik.

naxoşsım alzımsı. alızımsı. sozarımsı. kəsəlimsi. xəstəmsi.

nay qırtlaq.

nayabi qıtlıq.

nayib rəyis yoğruş. xandan bir dərcə aşağı olan başçı.

nayib bax > nayıb.

nayıb nayib rəyis. bəy. atabəy. atalıq.-nayib səfir : işgüdər. elçigüdər.-nayil olmaq : aşmaq.-el bəyi : el nayib rəyisi.

nayıb nəğçi.

nayil olmaq ərişmək. irişmək. nərsiyə əl çatmaq.

nayil olmaq ərtirmək. ərdirmək. çatdırmaq.-sənin qoşuğuva ərdirəmədim : sənin vüsalına nayil olmadım.

nayil -nayil, müvəffəq olamamaq tutuzduramamaq. çatdıramamaq. yıxılmaq. sınmaq.

nayil, müvəfəq olamamaq çözqalamaq. çözqalmaq. çezmək. basaramaq. bacaramamaq. bəcərəməmək.

nayiliyyət çatma. çataq.

nayiliyyət təqiş.

nayiliyyət təqiş.

naymıd olmaq tüngülmək. umudu kəsmək.

nayran nigəran. büşür. bükür. qayğın. büşür. bükür. büşür. bükür. quşqulu. quşlu. öşərqən. uşqun.-.

nayranlıq anğıralıq. özən. təvccüh. süzgün. üzgün. inhiraf.

nayranlıq anğıralıq. özən. təvccüh. süzgün. üzgün. inhiraf.

naz çalıq.-nazlanmaq : calıq edmək.

naz ərkə. qır. işvə.

naz günəc. günüc. qır. qırıc. qırcanma. əda. kıvırma. avağ. qır. qırıtma. işvə.

naz kıvırma. avağ.

naza yozaq. əqim. sonsuz. qısır.

nazənin ilgüy. nazlı.

nazənin ilgüy. nazlı. yosma.

nazəninlik yosmalığ.

nazik incqə. incə. işgə. içqə.

nazik kəvirsə. kəvrəs. incə. kişilikli. tərbiyəli. sılıq. sıyıq. nəzakəti. zərif. tetik. itik. incik. yumuşaq. uyanğ. narın. köyrək. qırıx. sarsιk. davamsιz. qalιnsιz. titiz. zərif. incə. incğə. işgə. anlayışlı. qavrayışlı. yufaq yufqa. gözləmə. incə. gəvik. yüngül. incə. yufa. yoxa.-çox gözəl, incə düşnuşlü bir qız.-yüngül geyim.-uyanğ yün : yumuşaq yün.-yumuşaq, naziq olmaq : balqılda. dolqun.

nazik köyrək. qırıx. sarsık. davamsız. qalınsız.

nazik qıntur. incə. zərif.

nazik quruq. incə.

nazik yuqa. incə. seyrək.

nazikləşmək sobımaq. söbümək. uzanmaq. incəlmək.-yondum yondum sobıdı.

nazil edmək düşüzləmək. qondurmaq.

nazil olmaq enmək. qonmaq.

nazim gözləmçi. gözəmçi. araqarmas. ortaqarmas. ortabaşqaruçu. ortabaş. arabaş. ortamüdür. düzənləyici. düzgücü. dizgiçi. dizici. düzənçi. düzgüc. dizgic. başkömək. başyarıq. başyarıt. maavin. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa.-qoşun bəkcisi, nazim : yasavul.

nazir olmaq baxmaq. aylanmaq. açılmaq.

nazir basqan.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə