EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə81/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   125

mütməin edmək işəndirmək. inandırmaq. temin edmək. e’timad telkin edmək. umut vermək.

mütməin olma (xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənəq. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnıqma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic.

mütməin olmaq güvənmək. qanıqmaq. inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq.-mütməi'n olmaq : könlü qanmaq.

mütməin (xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. itminan. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənəq. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnıqma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. dölək. güvən. güvənilən. tox. tox gözlü. gözü tox. güvcənq..

mütməin bazınuvlu. güvənli. ürəkli. cürətli. cəsarətli.

mütməin dölək. güvən. güvənilən.

mütməin tolu.

müttəfiq birikiqə. birləşmiş. birqıl. birgəl. birqılın. toplu. toplanmış. birləşik. yakalaş. yan bir. toplaş. toplak.

müttəfiq birikiqə. birləşmiş. birqıl. birgəl. birqιlın. toplu. toplanmιş. birləşik. yakalaş. yan bir. toplaş. toplak. birləşmiş. birləşik. anlaşma ilə birləşmə. birləşik. anlaşmış. anlaşma yapmış. birlik. bağlaşıq.

müttəfiq sözbir. uyuşuq. sözləşik.

müttəfiqən anlaşaraq. qanışaraq. uyuşaraq. uzuşaraq.

müttəfiqlik bağlaşıqlıq.

müttəfiqül əleyh olmaq söyləşmək. müzakirə edmək.

müttəhid olma barşıntı. bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. ittihad.

müttəhid olmaq barşınmaq. bağşınma. bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək.

müttəhid olmaq birləşmək. kəsişmək. anlaşmaq. uzlaşmaq. uyuşmaq.

müttəhid ağızbir. dosca. geçimli. uyumlu. arqaş. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. birləşik. birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. ittifaq. birikən. birləşmiş. əl ələ. ittifaq. birləşmiş. birləşik. anlaşma ilə birləşmə. birləşik anlaşmış. anlaşma yapmış. birlik. bir olmuş. birləşmiş. birikmiş. birikik.

müttəhid birikən. birləşmiş.

müttəhidçi ittihadçı. bağdaşçı. bağlaşçı. bağnışçı. bağşınçı. barşıqçı. barşınçı. biləşçi. biləşikçi. birəşçi. birikinçi. birikişçi. birkişçi. birşikçi. birikyanlı. birlikyanlı. birişyanlı. birkəməçi. birkinişçi. birlikçi. iləlişçi. iləşimçi. iləşikçi. irişçi. irkişçi. irşinçi. irkimçi. irkinişçi.

müttəhidçilik ittihadçılıq. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. iləlişçilik. irişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. biləşikçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq.

müttəhidləşmək əkləşmək. birləşmək.

müttəhim edmə qaqış. suçlama. qaralama. günahlama. ittiham.

müttəhim edmək müttəhimləmək. müttəhim eyləmək. üstünə atmaq. ittihamlamaq. yükləmək. yüklətmək. suç, yalan atmaq. qaralamaq. zəmm edmək. dəngə vermək. dəngələmək. dəkləmək. dəhləmək. bağlamaq. suçlamaq. ittihamlamaq. nisbət vermək.

müttəhim edmək suçlamaq. tərsləmək. suçlamaq.

müttəhim olmaq qızqutlanmaq. suçlanmaq. qısqutlanmaq. özün günahlı saymaq. utanmaq. çəkinmək.

müttəhim -müttəhim edən vəkil. barac : sucaq. sacaq.

müttəhim qaqlı. kəkil. kəkli. qaqıl. suçlu. yazıq. qιnalι. qaralı. suçlu. muqəssir. mücrim. günahkar. əzik. izik. yazıq. ittihamlı. yanlı. ittihamlı. yazqa. azqa. yozqa. yazıq. ittihamlı. suçlu. günahkar. yüklü. yükümlü. yazıq.

müttəhim qaqlı. qınalı. qaralı.kəkil. kəkli. qaqıl. suçlu. yazıq.

müttəhim suçlu. yaqalı. yaxalı.

müttəhim, ittiham edmək yanlamaq. yankılamaq.-müttəhim, ittiham olunmaq : yanığlanmaq. yanıtanmaq.

müttəhim, ittihamlı, günahkar edinmək yazqanmaq. azqanmaq. yozqanmaq. yazqınmaq. yazıqlanmaq. suçlanmaq.

müttəhim, ittihamlı, günahkar edmək yazqamaq. yazqatmaq. azqamaq. azqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. yazqımaq. yazqıtmaq. yazıqlatmaq. suçlamaq. suçlatmaq.

müttəhim, muqəssir bulunmaq suçlanmaq.-müttəhim edən : qaralıcı.

müttəhimləmək yazuqlamaq. suçlu kimi yaxalamaq·.

müttəki olmaq dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. dayalanmaq. dayalınmaq. arxalanmaq.

müttəle' edmə duyduru. duyuru. sezdiri. eşittiri. bildiri. bildirmə. bəlləmə. bəlləti. anlatı. anlatma. çıxarma. açıqlama. savlatı. savlama. e’lam. e’lan. xəbər vermə.

müttəle' olmaq bilmək. savınmaq. xəbəri olmaq.-bil ki : savın ki. xəbərin olsun ki.

müttəle'lik iş bilirlik. karaqahi.

müttəsil edmək qatlamaq. yapışdırmaq.

müttəsil edmək qoşmaq. qoşqutmaq. qoşcutmaq. qoşuctamaq.

müttəsil etdirmək qovuşturmaq. qavuşturmaq. bitiştirmək.

müttəsil olmaq bitişmək.

müttəsil birikən. bitişik. bağlı. utğaşık. səpişən. yandaş. yanından keçmək. yandaşlık. yaxınlık. ulaştırı. davamlı. sürəkli. ardıcıl. boyuna. aralıqlı. təkər təkər. təkrar təkrar. durmaqsızın. peyvəsdə. sürəkli. bitişik. bitişik. yapışıq. yanyana. yanaşıq.

müttəsil birikən. bitişik. bağlı. utğaşık. səpişən. yandaş. yanından keçmək. yandaşlık. yaxınlık. ulaştırı. davamlı. sürəkli. ardıcıl.

müttəsil sıra. dizi. səf. nəsəq. nizam. qanun.

müttəsil ulaq.

müttəsil yana. yan yana. tutaş.

müttəsil zəncirli. ulan. sarın.

müttəsil, vəsl olnuşma incibar. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. bitnişmə. bitnişim. bitnişiş. bitnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. ulnaşma. ulnaşım. ulnaşış. ulnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. barnaşıt.

müttəsil, zəmiri izafə bitişik atac..

müttəsilə dəyildik.

müttəsilən ulaşdırı. dalbadal. bitqiş. peyvəsdə.

muvaceh olmaq üz üzə gəlmək. qarşılaşmaq.

muvaceh saxtən qarşı qarşıya buraqmaq.

muvacihə dənğəl. üz üzə oturmaq. dənğəl. üz üzə oturmaq. ütrü. ötrü. utru. qarşıt. bərabər. muqbil.

muvafiq ən.-sizə ən güclər. (# boy : muxalif).-ən boy səslər toplusu.

muvafiq uz. uyğun. uğurdaş. uyqun. əlveriş.. uyuşan. uyuşqan. yüyəli. uyqun. uyar. uyqun. yaxışır. yaraşır. uyqun. munasib. mutabiq, müntəbəq. təvafüqlü. uyaşlı. uyaclı. uyaşlı. uyatlı. uyamlı. uyaqlı. tənqiş. təngəş. uyqun. taplaş. razı. mutabiq. əlverişli. uyqun. yaraşır. yarayışlı. yerində. şəkilli. biçimli. sanalı. sayalı. hesablı. müsaid. münasib. mutabiq. uğurdaş.-muvafiq edmək : onqarmaq.-namuvafiq : tarınmış. gərgin. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq.-verimli, əlverişli çağında : uyqun qoşunda, şərayitində. günündə.

müvafiqət edmək unamaq. onamaq. təsvib edmək.

müvafiqət əldə edmək uyuşturmaq. uzlaştırmaq. qanıtmaq. qane' edmək.-o tərəfi uyuşturmağa çalışır.

müvafiqət etməmək çalqırttamaq. dirənmək. muxalif olmaq.

müvafiqət ettirmək unatmaq. onatmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.

muvafiqət anğlaşıq. anlaşıq. uzlaşıq. görüş birliyi. ittifaqi nəzər.çəlişməzlik < çalışmazlıq. uyqunluq. mütənasiblik. könlü yatma. bəğənilən. xoş. iyi. gözəl. dilmə. diləm. lətif. zərif. uyuşma. uzlaşma. uylaşma. müsalihə. barış. alımlı. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ləzzət. təadüllük. maadillik. dənğlik. uyuşma. uysallıq. uyqunluq.-muvafiqət edmək : uzlaşmaq. onay. rizayət. tablaq. taplaq. tapışlıq. yarış. razılıq. təvafüq. rizayət. tablaq. taplaq. tapışlıq. yarış. razılıq. təvafüq.-müvafiqətnamə : yarışıq. yarış bitik. razılıq, təvafüq, müvafiqət kağızı. təvafüq. uyaş. uyac. uyat. uyaq. uyam.

muvafiqət, saziş dmək uyuşmaq. anlaşmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq.

müvafiqətnamə yarışıq. yarış bitik. razılıq, təvafüq, müvafiqət kağızı.

muvasilat ulaştırma.

muvasilə ərişim. gəlişim. yetişim. ulaşım. ulaşma. varış. barış. bitişmə. qavuşma. vasil olma.

muvazi paralel. təngə. dəngə.

muvazib -muvazib ol : ayığ ol. gözətlə. muğayat ol.-özündən ayığ ol.

muvazibət edmək əsrəmək. əsrəmişimək.

muvazinə edmək tənqənəşmək. tənqtəştürmək. dəngənəşmək. təngnəşmək. ölçüb bölmək. bərabərləmək.

müvazinə birbirəlik. bərəbərlik.

muvazinə dənğ.-qayığın dəngi.

muvazinə dəngə. təvazün. balans. uyum. tutarlı. dəngə. tanqı. təvazün.

müvazinə dənğənə. dəngə püng. dəngə. ortaklaşma. birgə bölmək. ortalamaq. dəngli halda əşitləmək. düzləşdirmək.

müvazinə dənğənə. dəngə püng. dəngə. ortaklaşma. birgə bölmək. ortalamaq. dəngli halda əşitləmək. düzləşdirmək.

muvazinə düzlük. dənğ. dinğ.

muvazinə ölçmə. ölçüm. muqayisə.

muvazinə təngnəş. dəngələş. müsavat. bərabərlik.

muvazinə tənsi. tənqsi. təpə .-dənğdik.

muvazinə tənsi. tənqsi. təpə.-dənğdik.

müvazinələmək ölçərmək.

muvazinəli mütəvazin.-iki dəng çuval.

muvazinəli tutarlı. dəngli. dəngəli. uyumlu. uyşumlu. uyuşumlu. əşit. uyqunuşlu. çəlşiksiz. çəlişiksiz. çəlişksiz. çalşıqsız. bütün. düzgün. münsəcim. ğeyri mütənaqiz.

muvazinəlik dəngəlik. dəngəlik. əşitlik. bərabərlik. təvazün.

muvazinəsiz qarqın. qaqqın. dəngə, əşlik, uyum pozuqluğu. təvazünsüz. namütəvazin.-bu masanın (mizin) qıçları (ayaqları) qaqqın durur.

müvəfəq, nayil olamamaq çözqalamaq. çözqalmaq. çezmək. basaramaq. bacaramamaq. bəcərəməmək.

müvəffəgiyyət baraq. başarı.

müvəffəq olmamaq başaramamaq.

müvəffəq olmaq başa çıxmaq. üstün gəlmək. gücü yetmək. başarmaq. başarmaq. başarmaq. aşmaq. ilgəriləmək. ilərləmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. başarılar yapmaq. tərəqqi edmək.-qıvırmaq. üstələmək. başarı göstərmək. güldəmək.

müvəffəq olmaq başarmaq.müzəffər olmaq. zəfər çalmaq.

müvəffəq olmaq əmrülmək. çatmaq. yetmək.-ağır ayaq əmrüldü.

müvəffəq olmaq uğurmaq.

müvəffəq olunmaq başarılmaq.

müvəffəq yaratışlı. yarayışlı. yaratılı. başarılı. başarlı. düşərli. şanslı. nəgələli. uğurlu. baxlı. mutlu. qutlu. nailiyyətli. başarılı. başarlı. yetsi. yetsili. yetgin.

müvəffəq yetsi. yetsili. yetgin.-müvəffəqiyyət : edcək. uğur. bacarıq. tapış. taqbış. üstünlük. yutuq. yengiş. bamıs. basım. unğış. başarı. yetik. iygilik. verimlik. varımlık. təqiş.

müvəffəq, nail olmaq əkmək. çatmaq. yetmək. ərmək. ərişmək. barmaq. varmaq.

müvəffəq, nayil olamamaq tutuzduramamaq. çatdıramamaq. yıxılmaq. sınmaq.

müvəffəqiyət, tərəqqi ettirmək ilgərilətmək. ilərlətmək. iyiləştirmək.-na müvəffəq : manğlayna daş dəğən.

müvəffəqiyətli iyqilikli. səmərli. verimli.-iyqilikli bolsun! : xeyirli olsun! .

muvəffəqıyyət başqır. başarı.

muvəffəqıyyət başqır. başarı.

müvəffəqiyyət edcək. uğur. bacarıq. mutluluq. qutluluq. tapış. taqbış. üstünlük. yutuq. yengiş. bamıs. basım. unğış. başarı. yetik. iygilik. verimlik. varımlık. təqiş. yaratı. yaratış. yarayış. mutluluq. qutluluq. aşırı. başarı. bacarı. başarı. başarma. yaraşıq. yarlaşıq. barış. barlaş. barlaşıq. barışıq. varış. əriş. uğur. uzluq. qalxış. oluş. boluş. buluş. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. yaratı. yaratış. yarayış. mutluluq. qutluluq. nailiyyə başarı.

müvəffəqiyyətsizlik başarısızlıq. mutsuzluq. qutsuzluq.

müvəllid törətən. ürətən. öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab edən. səbəbçi. müsəbbib.

müvəqqət gəlgeç. geçici. daiymi olmıyan günümlük. (tübölük’ün (diblig : əbədi) qarşıtıdır). bir gün üçün lazim olan. keçici. keçən. çağlıq. uzğğan. uzğan. üzülən. ötkən. ötən. keçici. savaru. savru.-günümlük eməs tübölük : müvəqqət dəğil, əbədi.

müvəqqət keçici. keçən. çağlıq. uzğğan. uzğan. üzülən. ötkən. ötən. keçici. savaru. savru.

müvəqqəti əğrəti. uçarı.-uçarı yaşam. uçarı çevrən.

müvəqqəti gəlgeç. sürəksiz. davamsız. sübatsız. əğrəti. ariyəti. gəlib keçici. ariyəti. gəlisər. gəlib keçər. sürəsiz. ömürsüz. keçəri. ötücü. ivici. ivəci. ivci. tələsən. qoşan. qaçan. üzül. əqrəti. geçici. geçən. keçəgən. keçib gedən. keçəri. ötücü. əslək. əsnək. dayimi olmayan. gedi. geçi (< gedmək. geçmək). gedəri. gedən. gedəri. keçəri. ötücü. əsnik. əsəri. əğrəti. iğrəti. döngə. dönək. qancıq. tünək. dünək. tüngə. düngə. (1. < tün : gecə. 1. tünğ < tüqn : düğn : düğün : qapalı. 1. < dönmək). geçici. sürksiz. sürəli. sürəksiz. aralıqlı.-kəsil : ani. ötürümlük. ötəri keçip gedən nəsnə. inğqay bulmağan. bozuk. yararsız. eğrəti. yaraksız. vəqtləyin. vəx bə vəx çağlayın.

müvəqqəti keçəri. əğrəti. müəlləq. qoyulub götürülən. qurulmuş olmayan.-əğrəti duvar.-əğrəti köprü.-devələt gücü iyəsinə əğrəti sayılır.-dal quşa, əğrəti otraqdır.

müvəqqəti üzül .-kəsil : ani. ötürümlük. ötəri keçip gedən nəsnə. ınğqay bulmağan. bozuk. yararsız. eğrəti. yaraksız.

müvəqqəti, əğrəti tikiş ilinti tikiş : iri iri tikiş. qatalama. qataq. kök. kökləmə.

müvəqqəti, əsnik, əsəri, keçəri istək, dilək qaplıca. qapcıq. həvəs. əsvə. əsəv ( < əsmək).

müvəqqəti, geçici işçi aylakçı. iş tapsa çalışan gündəlikçi.

müvəqqətidən müvəqqəti olaraq ələnti olaraq. iğrətidən. əğrətidən. ötgərik.

müvəqqətilik qaqlıq. çağlıq. gahlıq. keçərilik.

müvərrəb qıyqac. əğri.

müvərrix tarixçi. keçəçi.

müvəssəq bəlgəli.

müvəzzəf görəvli yükümlü. mükəlləf. yüklü. görəvli. işəv. işəvli. işyar. mə'mur. yüklü. kəsənəkçi. boyunlu. borclu. mültəzim. yüklü. yüklü. yükümlü.

müvəzzəflik yüküm. görəvlilik. mükəlləflik. məcburiyyət. borcluq. borcluluq. yükümlülük. ödünclük. borcluq. məsulluq.

müxabir dilçi.

müxabir dilçi.

muxalif olmaq çalqırttamaq. müvafiqət etməmək. dirənmək.

muxalif olmaq qacav bolmaq. qarşı gəlmək.

muxalif olmaq qacığmaq. ziddiləşmək.

müxalif olmaq qarşıçılanmaq. qarşı durmaq.

muxalif -qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. tərs. inadçı.

muxalif basmaçı.əks. zidd. tərs. muğayir. qarşıt. əks. tərs. tərsə. çapraz. zidd. muğayir. qarşı.-mənə qarşı kimsə varmı?.

muxalif boy.-sizə boy güclər. (# ən : muvafiq).-ən boy səslər toplusu.-muxalifəçilik edmək : boy demək : .

muxalif bulğanuq. bulanıq. tərs.

muxalif qacav. zidd. tərs.

müxalif qarşıçı. zidd.

müxalif qarşıçı. zidd.-müxalif olmaq : qarşıçılanmaq. qarşı durmaq.

muxalif qarşıt. qarşış. tərs. tərsit. mə'kus. mütəzadd. zidd.

muxalif qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz. qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan.

muxalif təpləş. zidd.

muxalif təpləş. zidd.-muxalifət edmək : : təbləşmək. təpləşmək. qarşılaşmaq. qarşı durmaq. ziddinə, əleyhinə qalxışmaq. razılaşmamaq.

muxalif uzaq. zidd. mübayin. uymaz.-uzaq güclər.

muxalifət edmə göğüsləmə. sinə gəlmə. sinə gərmə. qarşı dayanma, durma.

muxalifət edmək dartınmaq. titmək. muqavimət edmək.

müxalifət edmək qarşı durmaq. dirənmək.

muxalifət edmək qaynamaq. qarşı gəlmək. qəbuldan çəkinmək. sözünü rədd edmək.

müxalifət başqalıq.

muxalifət e'tiraz. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. qəbul edməmə.

muxalifət qarşıt. qaqıq.

muxalifət qarşıt. qaqıq.

muxalifət qarşıtlıq. qılapta. qılıapat. qarşılıq. tərslik. çaprazlıq. əkslik. tərslik. tərsəlik. ziddilik. muğayirlik.

muxalifət tirək. tərslik. muqavimət.

muxalifət uzaqlıq. ziddiyyət. mübayinət. uymazlıq.

muxalifət, muqabilə edmək dirənmək. dayanmaq. qarşı durmaq. qarşı dayanmaq. qılapattamaq. qıllapatamaq. qarşı durmaq : göğüsləmək. sinə gəlmək. muqavimət edmək : göğüsləmək. sinə gəlmək.

muxalifət, ziddilik edmək tərs yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə gedmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqışlamaq. qaqırlamaq. qarşı gəlmək.

muxalifləşmək inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq.

müxasimə edmək öcləmək. düşman kəsilmək. ədavət edmək. şəqavət edmək.

muxat süngür. sümgürük. tüfgi. tükrük. sümək. bəlğəm.

muxat sünkür. sümək. tükrük. bəlğəm.

müxatəb sözdəş : sözləş.

müxatəb sözdəş : sözləş.

müxbir çuğul. sav daşıyan.

müxbir çuğul. sav daşιyan.

müxbir peyambər. ulağ.

müxbir tolmaçı. tulaçı. carçı. savçı. savıc. savac. münadi. müşəvviq.

muxbir ulaq. qovqunçu. xəbərçi. çapar.

muxbir xəbərçi. dalquc. dalqıc. casut. casus. çaşıt.

muxbir xəbərci. tiltəppə.

muxdar muxtar. buyruqlu. özərk. buyruqu, hökmü əlində olan. fərmanlı.

muxəddir -qatı, güclü uyrıcı, uyduran, yuxladan, muxəddirli olan : tonlu. donlu.

müxəddirə neşə. uydurucu. dalqa. əsrar.-neşə, müxəddirə çəkən : dumançı.

muxəddirə uydurucu (y <> ç ) uçurducu. uçdurucu. dalmac. uydurucu. əsrar. əsər (< əsmək). duman. tüstü. tütsü. neşə. əsrar. narxod. uyuşdurucu. ot (gənəlliklə uyduru bitgi ürünlərinə verilən ad). uyutucu, əsrədən, sərxoşladan nəsnə : dürd. türt. tortu. dürdə. dürdi.-burun otu : ənfiyə.-uydurucu, uçurducu, uçdurucu, muxəddirə öğələr, törələr, maddələr : neşə. uça < uçra. ötə.

müxəffəf engil. qısqa. qısaq.-bu sözün qısqası, engili.-səkiz" səggizin qısqasıdı, engilidi.

müxəmməs beş burç : beşgən.

müxəmməs beşli. beşlik.

muxəmməs beşlik. beşli.

müxəmmir təxmir mayası. açıtqıç. əkşitmə mayası.

müxənnəs gəzin.

müxərrəd bekar. boydaq. subay.

müxəttət damarlı. dalqalı. cızıqlı. carıq. cizgili. yarqılı. yollu. xətli.

muxəyyil imgələm.

müxəyyilə imgəliş. imsəyiş. imgələm. iməjinasyon. xiyal gücü.

muxorə qılqıran. saçqıran.

muxtar 1. seçilmiş. seçgin. 1. özərk. 1. ərkli. ərkil. 1. yöntəmən. seçit. seçər. yönətim üçün seçilmiş olan başaq.

muxtar ağsaqqal. kətxuda.

muxtar muxdar. buyruqlu. özərk. buyruqu, hökmü əlində olan. fərmanlı.

muxtariyət ərkinlik.

muxtariyət ərkinlik.

müxtəl pıtraq. butraq. dağqın. daluq. pərişan. pərakəndə.

muxtəlif qarma. türli. dürli. ayrışıq. türlü. cürlü. çeşitli.

muxtəlit qarma. qarışıq.-qarma okul : qızlı oğlanlı mədrəsə.

muxtəlit qarma. qarşıq.

muxtəlit qarma. qarşıq.

müxtəsər toplam.

müxtəsər toplam.

muxtəsər, müfid kəlam ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. qısa, göstərişli söz. yapıcı güdə söz. qut, qıt söz. özlü, qısa söz. dərli, toplu söz. us, qıs söz. vəciz.

muxtəsərən xulasə. ixtisarən. qısaca. icmalən. əlqissə. icmali. ixtisarən.

muxtəsəri düzcə. düzünə. düzcəsi. doğrusu. qıssası. qısası. kəsəsi. kəstirməsi. özəti.

muxtəss edilmək ixtisaslanmaq : özgülənmək. kəsirinmək. kəsinmək. həsr olunmaq.

muxtəss özgü. özəl. darıq. dərik. tərh. nərsə üçün ayrılmış nərsə, yer özəl. dərək. xass. məxsus.-gündüzə özgü : gündüzlük.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə