EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebrizYüklə 11.31 Mb.
səhifə80/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   125

mütəəssir olmaq üzülmək. alınmaq.

mütəəssir .

mütəəssir -mütəəssir olmaq : tə'sir almaq : ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. təpginmək. təpgilənmək. etginmək. etgilənmək.

mütəəssir işçil..

mütəəssir qölgəli. etgilənən. üzgün..

mütəəssir, tə'sir edmək yırqalandırmaq. yırqandırmaq. ırqandırmaq. ırqalandırmaq. ilgilətmək. təpgitmək. təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək.

mütəəssirlənmək basdırınmaq. saldırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. təpəllənmək. təpillənmək. etgilənmək. tə'sirlənmək.

mütəfəggir düşünən. düşünür. düşünür.

mütəfərriat -açıqlamaları, təfsilatı mütəfərriati ilə bir bir sayaraq. təkər təkər. birər birər.

mütəğəyyir dəqişçi. dəğişən.-dəğişçi boya : atan boya.

mütəğəyyir öytgəb. durnuqsuz.

mütəhəmmil edidmək dayatmaq. dayıtmaq. dayanışmaq. dözdürtmək. dözədürtmək. çəktirmək. taqətlətirtmək. təhəmmül edidmək. muqavimlətmək. sarsıtmamaq. sığışıtmaq. sığımlatmaq. sığıqlatmaq. səbir, istiqamət edidmək..

mütəhəmmil olmaq daşımaq. dözmək. təhəmmül edmək. dayanışmaq. dayanmaq. dözmək. dözəmək. çəkmək. taqət gətirmək. təhəmmül edmək. muqavimət göstərmək. sarsılmamaq. sığışınmaq. sığımlanmaq. sığıqlanmaq. səbir, istiqamət edmək.

mütəhəmmil dözümlü. səbirli. uğumlu. uğurlu.

mütəhəmmil dözümlü. səbirli. uğumlu. uğurlu.

mütəhəmmil göğüslü. döşlü. taqətli. təhəmmüllü. muqavimətli. muqavim. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dirəngən. muqavim. dözümlü. bağkeş. barkeş. qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. sərin. səbirli. qatlanışlı. qatlanımlı. qatlanlı. dözümlü. cıdamlı. çıdamlı. səbirli. təhəmmüllü. təhəmmüllü. muqavimətli. muqavim. sdözümlü. dözəmli. çəkimli. dayanışan. taqətli. arsılmaz. sığışlı. sığımlı. sığıqlı. səbirli. istiqamətli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan..

mütəhərrik gəzər. gəzir. hərəkətli. devingən. devringən. davışqan. davrışqan. təpingən. təpringən. qımılqın. qımıtqın. qıpırdaq. təprəşik. çapalaq. çabalaq. hərəkətlilik. qımılqınlıq. qımıtqınlıq. devingənlik. devringənlik. davışqanlıq. davrışqanlıq. təpingənlik. təpringənlik.

mütəhərrik oynaq. əsnək.

mütəhərrik qonumsuz. akımlı. akmık. ağmık.

mütəhərrik qonumsuz. akımlı. akmık. ağmık.

mütəhərrik yıldam. ıldam.

mütəhəvvil edmək dönüştürmək. dəğişdirmək. dənğşirmək. başqlaşdırmaq. təğyir vermək.

mütəhəvvil dəğişgən. dəğişən. dönüşgən. qərarsız. düzənsiz. dəngəsiz. sübatsız. sürəksiz. duraqsız. dəvamsız..

mütəhəvvil, mütəbəddil olmaq dəğişmək. keçişmək. başqalaşmaq. döngəmək. dönmək. çönmək. çevrişmək. çönərgəmək. dönərgəmək. dönüşmək. dönüşgəmək. dönüşmək. keçişmək. dəğişmək. təhəvvül tapmaq. geçmək. bir durumdan dəğişmək. geçmək.-işə keçdi.-ağlarkən gülməyə keçdi.

mütəhəyyir qalmaq bəlinğləmək. gözlərin açıq, şaşa qalıb baxması. şaşqın şaşqın baxmaq.

mütəhəyyir açıq göz. çəkçə. məbhut. məhv.

mütəhəyyir alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. uğru itmiş, batmış.

mütəhəyyir geng. gənğ. açıla. gic.

mütəhəyyir qünqüs. kövünküs. könküs. şaşqın. donuq.

mütəhəyyir səkrən. şaşqın.

mütəhəyyir sulusım. şaşqın. susuq. məbhut. cımcuq. qamuş. qaplı.

mütəhəyyir susaq. susmuş.

mütəhəyyir susmuş. susaq.

mütəkəbbir olmaq qurulmaq. qurralanmaq. qurlanmaq. buğ (bıyıq) burmaq.

mütəkəbbir geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur.

mütəkəbbir havalı. şişgin. dartqın.

mütəkəbbir qonbadaq. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişirən. quruğur. qurğur. şişən.

mütəkəbbir qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu.

mütəkəbbir qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. ifadəli. məğrur.kibirli. xudpəsənd. xodpəsənd. məğrur.

mütəkəbbir tüməkir. qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl. xudpəsənd.

mütəkəbbir xozu.

mütəkəbbir xozu.

mütəkəbbircə qalandurca. qalandursı. göstərişsi. şişincəmsi. şişinmişi. özsevərcə.

mütəkəbbirlik şişinçilik. qalandurluq. göstərişçilik. özsevərlik.

mütəkəlləf edmək bağlamaq.

mütəkəlləf yüklü. təklifli.

mütəkəllim söyləyici. söyləyən.

mütəkki yaslı. söyküş. dayış.

mütəlla altınqapalı. altınqaplı. altınsulu..

mütəllakari sıvaçılıq. qaplamaçılıq. sulayıçılıq.

mütəmadi olmaq sürəkləşməki. davamlı olmaq. aralsızamaq.

mütəmadi ardarda. dalba dal. davamlı.

mütəmadi ardarda. sıvra.

mütəmadi sıvra.

mütəmadi sürəkli. çox sürən. sürəkli. sürəki. davamlı. kəsintisiz. aralsız. aralıqsız..

mütəmadiyən bir düzüyə. dayim. boyuna. sürəkli.

mütəmadiyən börü cortuv : börü yortuv : bıqmadan. yorulmadan. durmadan. dəvamlı.

mütəmadiyən toqtamay. toqtamazdan. durmadan. dəvamlı.

mütəmadiyən üzməy. dəvamlı.

mütəmayil könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.

mütəmayil qışaran. könüllü. yesir. əğik.

mütəmayil qışaran. könüllü. yesir. əğik.

mütəmayil yazan.

mütəmayiz çeşitli. seçik. ayıl .-sayıl. ayratın. qatışmayan. başqa.

mütəmayiz çeşitli. seçik. ayıl.-sayıl. ayratın. qatışmayan. başqa.

mütəməkkin otururlu. yerləşik.

mütəmərkiz biraralı..

mütəmərkiz üyşmələng. yığıncanğ. karma. kərmə. yığma. aralaş.. qarşık. qurma. toplam.

mütəmərkiz üyşmələng. yığıncanğ. karma. kərmə. yığma. aralaş.. qarşık. qurma. toplam.

mütəmərkizlik biraralıq.

mütəmərrid dirəncən. dirəngən. dirənən. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı.

mütəmətte' qazanan.

mütəməvvil bəy. bay. baysar. pullu. mallı. dövlətli. əlitox. əlidolu. əlibol. doluq. doyuq. tox. tamay. qannaq. kannaq. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. bəyqil. bayqıl.

mütəməvvil qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəyqil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qannaq. kannaq. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.

mütəmməm yamaq. yarak. kömək.

mütəmməm yamaq. yarak. kömək. yetim. qoşuq. ilsaq.

mütəmməm yetim. qoşuq. ilsaq.

mütəmmim tamamlayan. tümləyən. bütünlər. ikmal edici. tamamlayan. tümləyən. bütünlər. ikmal edici.

mütənahi sonlu. bitimli. sonlu. bitimli. nəhayətli.

mütənaqiz olmayan ğeyri mütənaqiz : tutarlı. dəngli. dəngəli. uyumlu. uyşumlu. uyuşumlu. əşit. muvazinəli. uyqunuşlu. çəlşiksiz. çəlişiksiz. çəlişksiz. çalşıqsız. bütün. düzgün. münsəcim..

mütənaqiz çalışıq. çəlişik. çəlişikli. çəlişgin. çalışıqlı. çalışqın. çatışıq. çatışqın. uyqaşmaz..

mütənaqiz, zidd olmaq çəlişmək < çalışmaq..

mütənaqizlik çəlişiklik < çalışıqlıq.

mütənasib dəgişli. görəş. okuş. mənziş.

mütənasib dəgişli. görəş. okuş. mənziş.

mütənasib sayqaş. mütənazir. yoluna qonmuş. iyi tənzim edilmiş. uyqun. ufaq təpək. ufaq təfək. yığcam. uyuşuq. ölçülü. uyqun. ələnti. seçim. bəğənik..

mütənasib yaxımlı. yaxtımlı. yatımlı. yaxışıqlı. şəkilli. biçimli. biçəmli. formalı. kəsimli.

mütənasib, doğru, uyuqun görmək bəğənmək. alnamaq. qəbul edmək. təsdiq, təsvib edmək..

mütənasiblik çəlişməzlik < çalışmazlıq. uyqunluq. muvafiqət.

mütənaveb sürəli. sürəksiz.

mütənavib gəzək mə gəzək. izi izindən.

mütənavib gəzək mə gəzək. ızi izindən.

mütənazir qarşı qarşıya. qarşılıqlı. baxışıq. baxışımlı. qarşılıqlı. qarşıqlı. qarşı qarşılıq. birbirinə baxan. simetrik. sayqaş. mütənasib. yoluna qonmuş. iyi tənzim edilmiş. uyqun.-yol qırağında qarşılıqlı ağaclar uzanır. qeyi mütənazir :.-baxışıqsız. baxışımsız. qarşılıqsız. qarşıqsız. qarşı qarşılıqsız. asimetrik.

mütənəffir bezar. bezgin. bıqqın. çalız. çalaz. dincsiz. rahatsız.

mütənəffiz dabarlı. təpərli. gəpi yürgün.

mütənəffiz dabarlı. təpərli. gəpi yürgün.

mütəqabil ələqə qaraşlı bağlı.

mütəqabil qardaraq.

mütəqabil qardaraq.-mütəqabil ələqə : qaraşlı bağlı.

mütəqabil qarşılıqlı.

mütəqabil qarşılıqlı.

mütəqabil qarşıt.

mütəqabilən qarşı qarşıya.

mütəqabiliyyət mütəqabillik. qarşılıqlıq.

mütəqabilləşdirmək qarşılıtmaq. qarşıtıtmaq. izəşləmək. izəşlətmək. düzəşləmək. düzəşlətmək. dizəşləmək. dizəşlətmək. dərəşləmək. dərəşlətmək. dərəcləmək. dərəclətmək. bir səviyyəyə soxmaq, qoymaq. bərabərlətmək.

mütəqabillik izəşlik. qarşıtıq. qarşılıq. düzəşlik. dizəşlik. bərabərlik. bir səviyyədəlik.

mütəqabilliyyət qarşıqlıq.

mütəqaid baznişəstə. otraq.

mütəqaid otraq. oturaq.

mütəqarin utğaşan. birləşən. səpişən.

mütəqarin utğaşan. birləşən. səpişən.

mütəqate' birbirin kəsən. birləşən.

müteqatı -müteqatı zaviyələr : qayçı burç. kəsişən açılar.

mütəqazi diləkli. istəkli.

mütəqazi diləkli. istəkli. istəl. umda. tiləkli . diləkli. istəkli. istəyən.

mütəqazi istəl. istəkli.

mütəqazi tiləkli. diləkli. istəkli.

mütəqəllib qalpazanlıq. qaplazanlıq. örtüb bastıqlayan. qullabi. oğru. qəfəsçi. qapasçı.

mütəqəssid qarazçı. qarazan. amaclı. umaclı. iməcli ( < ummaq). bəllikli. oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. qərəzli.

mütəradif qarşılıq. əşanlam. anlamdaş. sinonim.

mütərakim edmək çaşlamaq. çaqlamaq. çağlamaq. çaqşalamaq. birbiri üstə yığmaq. üstələmək. birikdirmək.

mütərakim kərdən toplamaq. yığmaq dərmək.

mütərakim olmaq tiqşilmək. toplanmaq. tüdələnmək. xəmənləşmək. yığışmaq.

mütərakim yığılı. birikinti. birikim. yığılmış. cəmləşmiş..

mütərakimləşmək birikmək. toplanmaq. yığılmaq.

mütərcim çevirqul. çevirmən.-elçiliklərdə çevirqul, çevirmən yarmağ, ıyarmağı, yardımçısı : qapı oğlanı.

mütərcim daşıran. dilmac. çevirən. çevirici.

mütərcim dilmaç. talmaç. talmaç. av(ğ)darmışı. götürümçü.

mütərcim dilmaç. talmaç. talmaç. av(ğ)darmışı. götürümçü.

mütərədd quşqulu. ikiyanlı. şəkkak.

mütərəddid dəğişgən. qaltıldaq. mütərəddit baxmaq. yantanğdamaq. qorxaraq baxınmaq. turuqsuz. dəvamsız. sübatsız. qərarsız. sallanan. sallaq..

mütərəddid iğrəçin. iğrənci. vasvası. quşqulu.

mütərəddid qatnayan.

mütərəddid qatnayan.

mütərəddid yarqısız. olcasız. yönəsiz. talvasalı. tabsız. tutumsuz. durasız. qərarsız.

mütərəddidlik yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

mütərəddidlik yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

mütərəddit olmaq qopuldamaq : qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq.

mütərəqqi çevirimç. çevrimçi. evrimçi. evirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. gəlişçi. islahtələb.

mütərəqqi ilərci. ilərlək.

mütərəqqi önüc. öngür. öngüc. öndəc. irəlçi. öndə olan. sabiq.

mütərəqqi ösüşdə. uyğar. uyğun. uyğarlık : mədəniyyət.

mütərəqqi ösüşdə. uyğar. uyğun. uyğarlık : mədəniyyət.

mütərəssid budən gözləmək. gözləm yapmaq.

mütərəssid olmaq umanmaq. ümidlənmək. bəkləmək. gözləmək. intizar çəkmək. təvəqqöü olmaq.

mütərəssid qaraşma. qaraşıq. qaraşış. gözləmə. gözətləmə. gözətləyiş. gözyolalıq. intizar.

mütəsaviyoləzla' əşkənar. əşyan. əşqıya.

mütəşəggil qurumlu. sazımanlı.

mütəşəggir olmaq tabu edmək.

mütəşəggir övgülü. övünclü. sağılı. sağulu. sağuclu. sağışlı. minnətdar. təşəggürlü.

mütəşəggirlik sağılıq. sağuluq. sağucluq. sağışlıq. övgülük. övünclük. övüşlük. minnətdarlıq.

mütəşənnic, təşvişli olmaq qasınmaq. qasılmaq. ( balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili qalması). sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. əsəbilənmək. əsəblənmək.

mütəsəvvir olmaq düşnüşmək. qılıqlanmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. şəkillənmək. xiyallanmaq. təssəvür edinmək.

mütəssif olmaq tutulub kədərlənmək. urunmaq. vurunmaq. peşmanlamaq.

mütəssifanə öykinəlim. öykinişcə.

mütəssifanə öykinəlim. öykinişcə.

mütəssim gülgəc. gülücü. gülən. gülgən.

mütəssir edici etgili. geyişli.-geyişli ağır durmuş elə : ağır, qayğılı bir yaşamtı..

mütəssir olmaq alınmaq.-nə tez alınırsan belə.

mütəssir olmaq öykünmək. etgilənmək.

mütəvali ardışıq..

mütəvali izli izinə.-mütəvaliyən : izli izindən.

mütəvali izli izinə.-mütəvaliyən : izli izindən.

mütəvaliyən sürəkli.

mütəvaliyən uyruq. dalba dal. izbə iz.

mütəvaze' -könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze' xanım, qadın : qadıncağız. qadıncıq.

mütəvaze' alçaq göyüllu. alçaq könüllü. alçaq göyüllu. alçaq könüllü. alçaqkönül. dərviş. göstərişsiz. təzahürsüz. könlü alçaq. göstərişsiz.

mütəvaze özük.

mütəvaze özük. qutqıl. alçaq könül. inər. inərbaş.

mütəvaze qutqıl. alçaq könül. inər. inərbaş.

mütəvaze'lik könüllülük.

mütəvazi basaqar. ağırbaş.

mütəvazi dözün. dözümlü. utun. sərin. səbirli. yumşaq. qotuq. qoyuq.

mütəvazi dözün. yaxı yuxı ər : sözə baxım kişi.

mütəvazı inər. alçaq könüllü.

mütəvazi' qanar. qane'. bükər. tox. firutən.-bükər kişi.

mütəvazi qıyşıq. qıyışq. firutən.

mütəvazi qoşağsız. alçaqkönül.

mütəvazı qotqu. alçaq könüllü.

mütəvazı qotqu. alçaq könüllü. inər. dözün. dözümlü. utun. sərin. səbirli. yumşaq. qotuq. qoyuq. qoyqu. qotqı. qoyaq. basaqar. ağırbaş.dözün. qutqı. qotqı. qutuq. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. qanar. qane'. bükər. tox. firutən. alıq. oysal. uğ umça. uysal. qanıq. qanıqlı.-bükər kişi. yaxı yuxı ər : sözə baxım kişi.

mütəvazi qoyqu. qotqı. qoyaq. alçaq könüllü.

mütəvazi qutqı. qotqı. qutuq. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu.

mutəvazı yenül. alçaq könüllü.

mutəvazı yenül. alçaq könüllü.

mütəvazi’ alıq. oysal. uğ umça. uysal. qanıq. qanıqlı.

mütəvazin muvazinəli.-iki dəng çuval.

mütəvccih olmadım qayturmadım.

mütəvəcceh edmək yönəltmək. yönlətmək. sezdirmək. sızdırmaq. süzdürmək.

mütəvəcceh yönləm. yönlü..

mütəvəccih edmək dirisəmək. dirətmək. uclatmaq. yönətmək.-topları düşmana dirisə.-nə mənə gözlərivi dirisəmisən.-yel batıdan doğuya dirisəyir.

mütəvəccih edmək etginmək. etgilənmək. təpginmək. təpgilənmək. ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.

mütəvəccih -mütəvəccih edmə ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. cəlb, rağib, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.

mütəvəccih -mütəvəccih, cəlb, rağib, meyilli etdirmək : sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. sevgitmək. sovqıtmaq. ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.

mütəvəccih ipli. ipikli. diqqətli. təvəccühlü.

mütəvəlli qoşsar.

mütəvəllid təvəllüd. doğan..

mütəvəllidi təvəllüdlü. doğumlu. doğum, olma yerli, tarixli.-təbriz doğumlu.

mütəvəqqi qaraşyan. təməkin.

mütəvəqqi qaraşyan. təməkin.

mütəvəqqif olmaq əğlənmək. əklənmək. sallanmaq. aslanmaq. durulmaq. bəklənmək. duranğamaq. dirəngmək (< durmaq). sürənğəmək. sürənğizmək. axsınmaq. dinlənmək. duraqlamaq. durmaq.

mütəvəqqif dağan. dağımaq. duran.

mütəvəqqif dağan. dağımaq. duran.

mütəvəssil -mütəvəssil olmaq : dəst bordən : əl atmaq. üzlənmək. yüzlənmək.-gücə üzlənmək.

mütəvəssit duralı. tutumlu. qərarlı. yarqılı. olcalı. yönəli. ölçülü. ölçünlü. ortam. mö'tədil.

mütəvəssit orta. aramıyan.

mütəzad qarşut.

mütəzad qarşut.

mütəzadd otbarıt. qarışıq. qarşılıqlı.

mütəzadd qarşıt.

mütəzadd qarşıt. qarşış. tərs. tərsit. muxalif. mə'kus. zidd.

mütəzahir göstərişçi.

mütəzahir tüməkir. qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl. xudpəsənd. mütəkəbbir.

mütəzəlzil durasız. yarqısız. olcasız. tutumsuz. yönəsiz. talvasalı. tabsız. tutumsuz. qərarsız.

mütəzəmmin, havi, təzəmmün edmə təzminləmə. içərmə. içləmə. içərmə. içinə alma. qaplama. qapsama. qapsırma.

mütəzərrir kəfdə. əzilmiş. qısraqın. xesarqun. zərərərli.

müthacim çözyən.

müthacim çözyən.

müthiş qılan. dehşətli.

müthiş sur. qorxunc.

müthiş tümüqlü. qorxunc.

müthiş yaman. dehşətli.

müti' edmək bağlamaq.-qanun bağladı.

müti' olaraq örnək olaraq. uyaraq. iqtidaən.

müti olmaq baqmaq. bağmaq. uymaq. bağlı olmaq. tabe' olmaq.

müti' olmayan ğeyri müti' : boyunlanmaz. boynalmaz. boynəğməz. başəğməz. qulaqlanmaz. qulaqverməz. söz dinləməz. tapınmaz. tabınmaz. uymaz. asav. itaətsiz.

müti' olunmaq tanınmaq.

müti' olunmaz yorunmaz. ipə sapa gəlməz.

müti' tabe'olmaq eniqləmək. yeniqləmək. boyun olmaq. itaət edmək.

müti' arqaş. bağlı. uyqan. tabe'. bazman. tabe'. bağlı. el. tabe'. enik. yenik. tölək. dölək. yumşaq başlı. sözə baxım. başəğər. uyan. eniş. enişik. yenik. yenişik. əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. uysal. uysuq. enik. yenik. tabe’. tapın. uysal. qoybaş. qanıt. əslək (< əsmək). əsir. bağımlı. boynu vağlı. qaraşlı. muxur. tabin. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. itaətli. tinlər. dinlər. tərbiyəli. munis. yavaş. üzyola.ram.-müti' olaraq : örnək olaraq. uyaraq. iqtidaən.

müti' arqaş. bağlı. uyqan. tabe'. bazman. tabe'. bağlı. qaraşlı. muxur. tabin. tinlər. dinlər. tərbiyəli. munis. yavaş. üzyola. ram.

muti günüçən. itaətkar. sayqılı.

muti' itaətkar. qüni. quni. qoni.

müti' itaətkar. qüni. quni. qoni. günüçən. itaətkar. sayqılı.

müti' yavaş.

müti', boyun olmamaq gəmi acıya almaq.

müti', təslim olma boyun əğmə. diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. yeniliş. uyma. bıraxma. qaptırı. inqiyad.

müti', təslim olmaq tanımaq. baş əğmək. itaət edmək. əsləmək. buyruğa boyun əğmək. boyun əğmək. dizə gəlmək. diz çökmək. yenilmək..

mütii' edmək yorutmaq.

mütii' yoruq.

müti'lik bağımlılıq. tabe'lik. əsarət . qulluq. tapınlıq. tabınlıq. uyma. boyunlanma. boyunalma. boyunəğim. qulaqlanma. qulaqvermə. itaət.

mütləq qara. dibdlik. tam. bütün. kəsin.qιrt. dalar. dalaru. saltıq biçili. kəsgin.-mütləqiyyət : saltıçılıq.-mütləqən : saltın.-qarakök : 1. kökün kökü. kökün özü, dibi. 1. cəddabad. atababa.-mütləqa : kəsənkəs.-cəmali mütləq : tam, bütün, kəsin gözəllik.

mütləq qırt. dalar. dalaru. saltıq biçili. kəsgin.-mütləqiyyət : saltıçılıq.-mütləqən : saltın.-mütləqa : kəsənkəs.

mütləqa çanğqay. tamamən. tam. kəsinliklə. nə olursa olsun. nə yapıp yapıp. hər halda.-çanğqay düşmək : tam öğlə çağı.-çanğqay açıq tün : büsbütün açıq (bulutsuz) gecə.-çanğqay boz at : açıq boz at.-təvəqqüf mütləqa məmnu' : sınırlı sürəli duraq bölgəsi.

mütləqa işəksiz. şübhəsiz.

mütləqən alcavsuz. quşqusuz.

mütləqən ayqıtlı. kəsgitli. kəsinli. üzül kəsil. çort kəsik. quşqusuz. şəggisiz. hökmən. qətə'n. nə yapıp edib. hər halda.

mütləqiyyət bir baştılıq. tək başlılıq. müstəbitlik.-gərəkliyə, gərəkinməyə, qətiyyətə, mütləqiyyətə inanmamaq, dayanmamaq : gərəkməzçilik. gücünsüzçülük. zorunsuzçuluq.


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin