EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə8/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   125

depo artqa. artıqa. qalğa. ambar. təpik. yığıq. birkit. birikit. saxlu. saxluq. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qornuq. qazın. basın. batın. batman. salın. saxluc.

depo çiqçan. ambar.

depo çiqçan. ambar.

depo qaradaban. məxzən.

depo təpik. salın. saxluc. saxlu. saxluq. qapanca. qapan. ambar. qambar. birkit. birikit. qonqut. qontuq. kürtük. yığıq. yığın. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qornuq. qazın. basın. batın. batman.

depoçu təpikçi. yığıqçı. birkitçi. birikitçi. ambarçı. ambardar. saxluqçi. saxluçı.

depolamaq yığmaq. birkitmək. birikitmək. ambarlamaq. saxluqmaq. saxlumaq. təpikmək.

depresli bunaq. böhranlı. çöküntülü. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət.

depresyon bunalım. şaşıntı. çaşıntı. sıxıntı. üzüntü. çöküntü. böhran. kiriz.

dəqiq -çox özənik, qılıc, qılınc, qılqıc, dəqiq : qatı göz. iti göz. çitir.

dəqiq biçik.

dəqiq biçik.

dəqiq düz. doğru. doğru.

dəqiq incik. incə. sapçı. ipçi. diqqətli.

dəqiq qaqdırı. dərin. diqqətli.-qaqdırı bax.

dəqiq qılıc. qılınc. qılqıc.-çox özənik, dəqiq : qatı göz. iti göz.

dəqiq tıxız. incik. incə. sapçı. ipçi. özənik.-tıxız, özənik, dəqiq baxıb seçmək : gözənmək. gözəlmək. gözilmək. gözinmək.

dəqiqcə tıxızca. incəcikcə. iticə.-ağzın dadın bilən, yeçəklərin dadlısın tıxızca seçən kimsə : qurcan.

dəqiqlik tetiklik. didlik. tizlik. tiziklik. dikizlik. tikitlik. dikitlik. didiklik. didəklik. tıkıdlıq. tıxızlıq. təniklik. darıqlıq. incəlik. özənlik. acıqlıq. arıqlıq. arcıqlıq. arqıqlıq. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. naziklik. itilik. titizlik. oyanıq. sarqaqlıq. həssasiyət. tetik. möhtatlıq. ehtiyatkarlıq. titizlik. didiklik. duyarlıq. duyarlılıq. oyanıqlıq. sarqaqlıq. sezqiçlik. həssasiyət.

dər aməd girik. giriş. altıq. attıq. antirə. (# üstük : üslük : deser).

dər barəyi turalı. yörəli.

dər bərgereftəgi qaplam.

dər bərgereftən özünə almaq. qapsamaq. qaplamaq.

dər dil gereftən üzünmək. üzülmək. acınmaq. acıqlanmaq. sancınmaq. hirslənmək. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. mükəddərlənmək.

dər hal haydindi!. tez olda. tələs. elə indi.

dər həm məxlut. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. neçə nərsədən düzəlmiş nərsə.

dər imtidad boyunca.

dər mandə yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. arıq. bitgin. zəif. bacaraqsız. gücsüzlük. bıkanış. bıkmış. qalmış. düşgün. bezgin. bıqqın. əlsiz. engin. gücsüz. yorqun. yıprak. düşgün. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. çal. başarıqsız. bəcəriksiz. iş yapamayan. ələyaqsız. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. iqtidarsız. əlsiz. pəst < pəsələ. düşük. yenik. enik. əlil. yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız.

dər nəvərdidən qatlamaq. bürümək.

dər payan tükəşində. tükətində. sonunda. sonşunda. sonağında. bitəşində. bitişində. bitimində. xitamında.

dər piş gereftən qarşısına almaq. izləmək.

dər puş tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıpa. tıpaç. tıxa. tıxac. tutac. qaput. qapıt. qapışın. buşan. buşon. bukan. bükən. başlıq.

dər tule boyunca.

dər yaft alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz. anlama. qapış. qanma. qavrama.

dər yaftən köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. anğılamaq. alqılamaq. tutmaq.

dəraməd təqsimi gəlir dağılımı. tozie dəraməd.

dəraməd aşlıq. maaş. əkmək. qazanc. girdəc. keçiniş.

dəraməd düşüm. gəlir.-tükanın bir günlük düşüm.

dəraməd gəlir. taxılım. taxıl. aylıq. dirlik. dirilik. maaş. arpalıq.-taxlımsız iş.-taxlımı az.-piş dəraməd edmək : sözləmək. sözə girmək. ifazə edmək.-piş dəraməd : giriş.-gəlir dağılımı : tozie dəraməd.-tozie dəraməd : gəlir dağılımı.

dəraməd tonluq. donluk.

deraz şodən boylanmaq. uzamaq. uzanmaq.

deraz < tirəz. tirəgəş. tirəç. dirəç. dirgəc. (< dirək). (> diraz(fars). uzun. çəkməcə. uzun. boylu.

deraza boy.

dərban yasaq. qapıcı. sakcı. qədəğənçi. öyçi. odaçi. evdaçi. qapıçı. sakçı. qapıçı.

dərbar ağalıq, bəylik, devlət qapısı eşik. qapı. saray.

dərbar qapı.-qapının (dərbarın) iç düzənin sağlamaqda yükümlü görəvli : iç ağalarının böyüyü qapı ağası.

dərbə dər evdən evə.

dərbəd döngə.

dərbədər < dalbadal. dalbadaq. dağnıq.

dərbədər <> dalbadal. dal dal olmuş. dallaq. dallaş. salğasür <> sərsəri. başıboş. eveşiksiz. qılıqsız. qırbal. qırban. işgücsüz.

dərbədər evdən evə. alağan valağan. evsiz eşiksiz. avara.

dərbədər qatışdırövüq.

dərbənd (< dalbat. darbat). qapız. dağlarla çevrili dar boğaz.

dərbənd < dalvad. geçit. qapı. iki dağ arasında dar keçit. boğaz.

dərbəs qaparma. qapqala. qasqapar.

dərbəsd qapalı. qapanmış. 1. çəknə. 1. susmuş. susuq.

dərbəst maşın qaparma araba. .

dərbəst maşın qaparma araba. .

dərbəst xidmət qaparma. qulluq.-qasqapar kiralama.

dərbəst kəsim. qaparma. qapqala. qasqapar.-kəsim araba tutmaq.

dərbət darbat. arqıt.. gədik. boğaz.

dərbətçi belçi. gədikçi. dağ gədikləri açıq tutub, güvənliyi sağlayan görəvli.

dərc edmək qeyd edmək : girdirmək. qoymaq. almaq.-bunu yazıya alın.

dərc alma.

dərcə düzəy. düzləm. ölçü.

dərd keşidən incəkmək. incikmək.

dərd yanmaq, yanğımaq dərləşmək.

dərd -sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, yükü, dərdi : könül bulqası. könül bəlası. könül yarası. dərin uzüntü içində bıraxan acı.-böyük dərd: qara qayğı.-içinə dərd olmaq: bir nərsəni özünə dərd edmək.-acısın bulasın, dərdin bəlasın anlatmaq. içini tökmək. içini boşaltmaq.

dərd -sıxıntısı, acısı, dərdi olamaq : qarın ağrısına uğramaq, düşmək.

dərd qara. üzüntü. ağrı. dəd. kək. qaq. 1. iş. fayda. 1. ağrı. incik. çillə <> çilə < çiqlə (< çiq). 1. tutaq > tuxat. tut. qussə. qanı. qayğı. ağrı. qəm. kədər. dağ. sızı. acıma. acı. ağrı. çilək. çilə. tasa. sıxıntı. toza. quşqu. üzgü. üzüntü. hüzün. qəm. incik. qussə. çilə (< çiqlə: düğun). iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. qussə. ağrı. sızı. duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda. sızı. acı. ağrı. ağrı. acıq. acı. incik. sızı. kədər. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. ağı. ötük. bük. buq. buruq. burma. sancı. qulunc. urman. didik. acı. acıma. yara. ağrı. küyək. dartınqa. tasa. acı. ağı. acı. yanığ. üzüntü. iztırab. ağı. tolaq. dolaq. tolqaq. ağrı. sıxıntı. kəkmən. əzab. zəhmət. didik. acıma. yara. ağrı. ötük. sızış. ağrı. toxu. söq. sök. sög. ələm. ağrı.-ər arvad ötük ötündülər.-ər arvad ötük ötündülər.-(qarqış sözü).-toxun çözülməsin, ipin qırılsın. (tox : ).

dərdə dəğmək işə dəğmək. işə gəlmək. xeyri dəğmək, gəlmək. yarımaq. yaramaq. yaraymaq. -dərdinə dəğmək: . işinə gəlmək. -dərdə dəğən. işə dəğən.

dərdə dəğməz . işə yaramaz

dərdli acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. kədərlədən. qayğılı. tasalı. sıxıntılı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. mükəddər. qussəli. sızılı. acılı. ağrılı.-ziddi dərd: ağrı kəsici.

dərdli qaravəlli. sıxıntılı. üzüntülü. kədərli.

dərdli qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. tutqun. toxatlı. göğüslü.

dərdmən qayğılı. tasalı. sıxıntılı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli.

dəre -jərf dəreye təng : dərin, dik yamaclı dərə, qapaz. qantan. qanğtan. kavlan. qanyan. qonyan.

dərəcə basamaq. aşama. qonum. basamaq. rütbə. dərəcə. böyüklük. boy. düzəy. düzləm. ölçü.

dərəcə dərcə. dəriz. bağ. bəstə. bəs bəyə ( baha). basacak. basqıç. baskuç. basama. baraca. bəlülük. bəlgə. düzəy. qurla. kərə. dəfə. qat. aşama. paya. atak. basamaq. kərtə. paldak pillə. nərdivan.

dərəcə dərəcə dərəcə. boyça boyça. boy boy. boyda dəğişik.

dərəcə ölçü. dənğ. miqdar. qədər.-nə dənğ : nə qədər.-bir dənğ : bir parça. bir tikə.

dərəcəli düzləmli. düzəyli. yetikli. olum, bacarı gücü olan. səviyyəli.

dərəcəsiz düzləmsiz. düzəysiz. yetiksiz. səviyyəsiz.

derəfş biz.

derəng(fars) < dirəng < duranğ (< durmaq). 1. sürənğ. sürənc. yumşaq. asda. sürətsiz. axsaq. mülayim. həlim. 1. yavaşlıq. ağırlıq. xəfiflik. 1. durma. dinlənmə. əğlənmə. təvəqqüf.

derəxşan odlu. otlu. yaxınlı.

dərgah bargah. devlət eşiyi.

dərgah qapı. saray. astanə. yastanaq. təggə.

dərgiri qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

dərhal elə.-aytqanın yerqə yetdirmə : söyləniləni elə (dərhal) yerinə qətirmək..

dərhal gecikmədən. gecikməksizin. həmən. toxtasız. durmadan. durağlamadan. gecikdirməksizin. həmən. çapıcaq. çabucaq. çapıcacıq. tələsik. həmən. çapıqca. çalasıq. çapıcaq. çalçapıq > çarçapıq. anında. iticə. tezcə. tezcan. gecikmədən. həməncə.-işin harda olduğun, anında anladı.-söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar anında.

dərhal köçmə.

derhal oquna. həmən. tezdənğamus. acilən.-olsaqat oquna : elə o saat.

derhal qaravsuz. vaxt geçirməksizin. həmən.

dərhəm bərhəm qarma qarışıq. allaqbullaq.

dərhəm bərhəm qatıq.

dərhəm kalıt. burşuq. qatıq. giript. giripft. girişik. buruşuq. qarışıq. çalalı. çallaq. şuluğ.

dərhəm qarışıq. qarşıq. qatış. qatım. məmzuc. məxlut.

dəriçə dalbaça. dalbaçıq. dərbəçə. qapacıq. ürək girşiyi, dalğuci, dəhlizi.

dəriçə quzulu(qapı).

dərk edmək anlamaq. qavramaq.

dərk edmək görmək. uğramaq. yetinmək. çatmaq. iktifa edmək. edişmək. edinmək. qılışmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. təyərləmək. qavramaq. baxmaq. aydınlanmaq. anlamaq. ulaşmaq. ərişmək. yetişmək. varışmaq. anlamaq. qanmaq. kəstirmək. qavramaq. baxmaq. görmək. anlamaq.-baxıdım ki çoxa baxır, vaz keçdim.

dərk edmək köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. anğılamaq. alqılamaq. tutmaq.

dərk oluna bilən qanıltaq. anlaşılır. düşünülür.

dərk -nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

dərk alqı. tanışlık.

dərk alqı. tanışlık. alqılama : alqa. fəhm.

dərk alqılama : alqa. fəhm.

dərk anğlayış. anğlayış. fəhm. idrak.

dərk anlayış. tapış. qanacaq. idrak. anlama. qapış. qanma. qavrama.

dərk idrak. bulum. bulğu.

dərk qavrama.

dərk sezgi. seziş. sezmə. anlayış.

dərk seziş. sezmə. hiss.

dərkə qabil qabili dərk. qanıltaq. anlaşılır. düşünülür.

dərkli başlı. çalqan. çalaq. çalağan. çalğan. zirəng. huşlu.

dərkli zirək. qafalı. başlı. başaqlı. düşüncəli. beyinli. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı.

dərksiz endib. alçaq. qanmaz. anlamaz.

dərman -dava dərman : çara çatar.

dərman -əldə üzdə çıxan sarı yaralara sürülən bir ot, dərman : qazan qarası.

dərman buluq. bulaq. çara. çarə.

dərman düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. çara. çarə. yol. yöntəm. çarə. çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. əlac. şəfa. çıxır. əm < yəm < yam im. əm. çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. əlac. (< yamamaq). çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. əlac. ot.-bəvasil dərmanı : basurotu.-bimeyi dərmani : sağlıq siqortası.-qarın yelinə qarşı işlənən ot, dərman : kabarcıqotu.

dərman əlac. üzüm.

dərman nəcat. iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara.

dərman onat. ilac açal(r). çara. dinclik. eyginlik. erkənəlık. macal.

dərman onat. ilac açal(r). çara. dinclik. eyginlik. erkənəlık. macal.

dərman qarşıt.-sarılıq kəsəlinə qarşıt, dərman : qaracot. qaraot.

dərman uta. ota. tədavi. onarım. təmir. iyiləştirmə.

dərmandə gözərişsiz. gözərsiz. keçərsiz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. çıxarsız. umutsuz. ümidsiz. yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.

dərmanlamaq buldurmaq. bulaqmaq. bulqarmaq. çarə, çara tapmaq.

dərmanlamaq maalicə edmək. yamlamaq > yəmləmək > əmləmək (< yamamaq).

dərmanlatmaq yəmlətmək < yamlatmaq > əmlətmək (< yamamaq). maalicə etdirmək. mərhəm qoydurmaq.

dərmanlı çarəli. çaralı. onarlı. onulur > olunur. düzəlir. otlu. otalı. arnaşlı. əlaclı. şəfalı. çıxılır.

dərmanlı yollu. çarəli. otlu. otalı. arnaşlı. əlaclı.

dərmansız açarsız. çarasız.

dərmansız açarsız. çarasız.

dərmansız arqın. yorqun. düşgün. zayıf.

dərmansız geçməz. keçməz. iyiləşməyən xəstəlik. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. davasız. çabalma zayıf. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. üzgün. yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.

dərmansız yolsuz. çarəsiz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız.

dərmansızlıq çabaldıq. zayıflıq.

dero orum. yığım. orma.

dero orum. yığım. orma.

dərqah dərgik.

dərs almış öqrünc. öğrünc. öğrənmiş. dənəyimli. dənəkli. təcrübəli. bilgili. yetişmiş.

dərs almış öqrünc. öğrünc. öğrənmiş. dənəyimli. dənəkli. təcrübəli. bilgili. yetişmiş.

dərs vermək öğrətmək. əkitmək. əğitmək.

dərs, ibrət almaq, götürmək əkşinmək. əkişmək. əğrinmək. sabaqınmaq. sabaqlanmaq. öğrənmək. dənəklənmək.

dərs, ibrət oldurmaq, vermək əkşinitmək. əkişdirmək. əğirtəmək. sabaqlamaq. sabaqlatmaq. öğrətəmək. dənəklətmək.

dərs, ibrət oldurmaq, vermək sabaqlamaq. sabaqlatmaq. sapaqlatmaq. əkşinitmək. əkişdirmək. əğirtəmək. öğrətəmək. dənəklətmək.

dərsdə, kilasda bıraxmaq qaldırmaq. rədd edmək. ibqa' edmək.

dərsdə, kilasda qalma kəsilmə. keçməmə. qalma. rifuzə. rədd olma.

dərsləri -özgürlük dərsləri : miftahül cinan. uçmaq yolları. cənnət yolları. qurtuluş öğütləri.

dərt küyünçü. kədər. təəssür. munğduq. boğunduq. kədər.

dərtli -dərtli könül : qara bağır. qara çiləli. üzüntülü yaşamlı olan.

dərtli munğlu. manğlı. kədərli. qayğılı.

dəruni içgin. içəriyə bağlı.

dəruni içki. içəryə bağlı.

dəruni içsəl. iççil. içə bağlı. içək. gizli. özünlü. içdən. içgin. içlik. içə özəl.

dərvaza atac. qol.

dərvaza qapqa. böyük qapı. qala, şəhər qapısı. eşik. böyük qapı.

dərvazaban qapqaçı. qapıcı. qapçı. qapıçı.

dərviş çulqağ. qələndər. elgin. dünyaya doyğun.

dərviş(fars) < tərviş. (< təvrişmək : devrişmək. çevrişmək). çönmüş. devrilmiş. alıq. vurqun.

dərxast edmək iztəmək. izləmək. istəmək. ardsamaq. tələb edmək.

dərxast diləkcə. təqaza.

dəryaf şodən alınmaq.

dəryaft konənde alan. qapan.

dəryaft konənde alıcı.

dəryaft alma. alım. çəkim.

dəryanəvərd dənizçi.

dərzi biçiş .-tikiş.

dəs girə tutacaq. tutcaq. qapsa. qəbzə.

dəs nərsənin ayrıntılarıyla birlikdəsinə verilən ad. takım. əl. quşam.-geyim quşam.

dəs taxım.-bir dəs içtəkan : bir taxım.

desambır uli qış.

desambr uli qış.

deşarj boşalma.

dəsbəd dəsbənd. qapan. qəpən.

dəsbəd dəsbənd. qapanca. qapan. qəpən. gəpən.

dəsbənd dəsbəd. qapan. qəpən.

dəsbənd dəsbəd. qapanca. qapan. qəpən. gəpən.

dəsd be damən əl ətək. yalvar yaxar. yaxarış. xahiş.-kəc dəsd gümsük. oğru. əlli əğri.-zirdəsdi : altlıq.

dəsd zədən dəğmək. dəğinmək.-aləte dəsd şode : alaylıq. ələlək. qaragözlük. məsqərə. məsqərəlıx. soytarlıq. şaklabanlıq. gülünclük.-tərdəsd : əliçabıq : əli sulu : əli bol. əli, işi yararlı, çabuq, başaracaqlı.

dəsd -əz dəsd o pa oftade : işdən çıxmış. işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. qaqlaq.

dəsd əl. set. seri. dizi. düzü. taxım.-be dəsd əndaxdən : ələ düşmək. ələ salınmaq. alaylanmaq.

dəsd ulam. taxım. bölüm. əl. qol.-dəs dəs : bölük bölük : ulam ulam : taxım taxım. əl əl. qol qol.

dəsddövvüm ək. birinci əl olmayıb, ikinci əl olan.-ək mal : ikinci əl mal.

dəsdə dəmət bağ çarpım.

dəsdə dəsdə taxım taxım : qurup qurub. bölük bölük : covğa covğa : qol qol : qurub qurub : topul topul

dəsdə bükdə. bükdü. sap.

dəsdə dəmət. kümə. koma. kümür. kümül. kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. yığın. çoğa. kopa. topluq. öbək.

dəsdə dəsgirə. ovsar. ovac. sap. qap. qaput. (< qapmaq).

dəsdə kəsmə. kəsdə. kəstə. bir sıra ayqıtlarda dövməyə, əzməyə yarayan parça. dövək. dövələk. dövəc. əl. qol. qılp. sap.-həvəng əli.

dəsdə kəsmə. kəsdə. kəstə. qurup. quruh. topum. kümə. kürtük. yığın. düzmə. tükmə. kütmə. bükmə. töpmə. bükmə. büskə. küsgə. taxma. sapma. sabba. dəmət. təmət. tümət. tümək. bağ. bağıq. bağıt. bağat. bağça. bağma. boğça. boğma. bağ. bağ. dəmət. toxurcun (< toxumaq). alay. quruh. bölük. cəmiyyət. bağlam. bağ. tutam. dəmət. qapsa > qəbzə. girə. tutac. sap. sap. qol. tutaq. sap. qəbzə. qol. taxım. qurub. ekib. topluluq.

dəsdə qılp. sap. çat.

dəsdə taxım.-dəğərsiz, ərdəmsiz, aşağı, başıboş kimsə, takım, qişr : it qopuğu.

dəsdə tutum. tutam. tutak. dəmət. sınğar. bəxş. fəsil. cürə. kimi. tay. boyn. boyun. sap.-tutğıç. tutavac. tutğuç.-burmabıçak boynu : bıçak dəsdəsi.

dəsdə tutum. tutam. tutak. dəmət. sınğar. bəxş. fəsil. cürə. kimi. tay. boyn. boyun. sap.-tutğıç. tutavac. tutğuç.-burmabıçak boynu : bıçak dəsdəsi.

dəsdəbaşı taxımbaşı.

dəsdəbəndi sıralama. cərgələmə. qatlama. kilaslama. dərcələmə.

dəsdək dayanaq. dayaq.-dayanaq duvar : söykək, dəsdək duvar.

dəsdək dayaq. dayam. ayaq. dayancaq. dayanaq. söykək. söyəngək. dayanaq. tayanaq. dayaq. qoldaq. qolçaq. dayama. qol dəmiri. qol ağacıqapı eşikdən açılmaması üçün, arxasına qoyulan dirək.-əğri vurulmuş haça, dəsdək : əliböğründə.-qol, dəsdək qoymaq : dayamaq. dayqamaq.

dəsdək, dayaq, dirsək vurmaq dirsəkləmək.

dəsdəkləmək dayanaqlamaq. tayanaqlamaq. dayaqlamaq. qoldaqlamaq. dayancaqlamaq. daynaqlamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. arxalamaq. qoldamaq. qoldalamaq. yardımlamaq. söykələmək. söyəngələmək. doğrulamaq. dayamlamaq. dayaqlamaq. sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. əlindən tutmaq. tə'yid edmək.

dəsdəkli dayamlı. dayaqlı. dayalı. ayaqlı. söykəli. söyəngəli. dayanaqlı. tayanaqlı. dayaqlı. qoldaqlı. tapılı. sənədli. müstənəd.

dəsdəklik dayamlıq. dayaqlıq. ayaqlıq. dayancaqlıq. dayanaqlıq. söykəlik. söyəngəlik. (dəsdək, dayam, ayaq, dayancaq, dayanaq, söykə, söyəngə vurulmalı).

dəsdəli əlli. saplı. qılplı. qulplu. qollu. tutcaqlı. tutacaqlı.

dəsdəli qapsalı > qəbzəli. girəli. tutaclı. saplı.

dəsdəmaz almaq əlsulanmaq. yasarmaq.

dəsdəmaz olamaq yunmaq.

dəsdəmaz arıt.

dəsdəmaz əlsu. vizu'.

dəsdəmaz əlsuy. əlsuyu.

dəsdəmaz əlsuyu. əlsu. yasar.vizu.-əlsuyu almaq : əlsulanmaq dəsdəmaz almaq.

dəsdəmaz, vizu' almaq əlsulamaq.

dəsdəmaz, vizu' almaq əlsulamaq.-əlsuya yetirmək : 1. dəsdəmaz almaq : 1. ayağ yoluna gedmək.

dəsdəmazlı əlsulu.

dəsdəmazlı əlsulu.

dəsdəmazsız əlsusuz.

dəsdəmazsız əlsusuz.

dəsdəmazsız yasarsız. əlsusuz. vizusuz.

dəsdərxan dadlı. sürə.

dəsdərxan süfrə. surfa. xonça. qonça. dadlı.

dəsdətçi dayaqçı. ayaqçı. tərəfdar.

dəsdpaçıgi təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y. qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış.

dəsdrəs əlaltı. əldə..

dəsdrəs əlaşıq. qolaşıq.

dəsdrəs əlastı. əlal. əlaldı. əlaltı əlasdı. qolmac. qılmac.

dəsdrəs qolat.

dəsdrəsdə əlaltında. yaxında. qolayda. hazır. movcud.

dəsdur dizgi. düzgü. dizgə. qıramer. düzgün. qıramer. anayasa. yarlıq. buyruq. fərman. hökm. görkəz.-görkəz boyunca : tibqi dəsdur.-dil düzgünü : dil qırameri.-dil düzgünü : dil qırameri. yarlıq. buyruq. fərman. dəsdur. əmr. hökm.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə