EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebrizYüklə 11.31 Mb.
səhifə78/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   125

musadirə edmək basmalamaq. əl qoymaq. qapsamaq. zəbt edmək.

müsadirə edmək əlindən alınmaq ( birinin malın zorla). gücəlmək.

musadirə edmək qapınsımaq. yersizcə, yolsuzca (həqsizcə), güclə başqasının nərsəsinə yiyələnmək.

musadirə etmə aşırma. aşırmaçılıq.

müsadirə olunmaq alsığmaq.-o taparın alsıqdı.

musadirə -qəsb, musadirə edmək : mənləmək. bənləmək. yiyələnmək.

musadirə ağdarma. aşırma. aşırmaçılıq. gücalım.

müsadirə baramta. kəsqut. yarqı. qısıt.

müsadirəçi qısıtçı. haciz.

müsafir alqın. yılqın. ılqın ilgin. qonuq. yolçu. taşrıq. yolçu. yola çıxmış. yolunda gedən. alqın. yılqın. ılqın ilgin. qonuq. yolçu. taşrıq.

musafir yolçu. qonut. qonaq. qonuq. mehman (< bayırdan gələn) bayman.

musafir yoluqçu. yolxçı. yokçu.

musafir yoluqçu. yolxçı. yokçu.

musafirət edmək yolağmaq. yola çıxmaq. səfərə gedmək.

musafirət musafirət edmək yola çıxmaq. yola düşmək. yolağmaq. səfərə gedmək.

müsafirət yol.-mənə yol çıxdı.-tələsik yola çıqma.

musafirət yolçuluq. səfər.

musafirkeş yolağçı.

müsafirxana aruqa. arğucağ. aruğca. düşərgə. hotel. dincəliş yeri.

müsafirxana qonut. qonaq. qonuq. qonağ ev. hotel. mənzil. sapanc. yolçuxana.

müşafirxana tüşə. düşə. düşək. düşərgə. hotel.

müşafirxana tüşə. düşə. düşək. düşərgə. hotel.

musahibə -musahibə edmək. söyləşmək. sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. eyitşməq. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. danışmaq. qonşmaq. söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək.

musahibə söyləşi. söhbət. mahavirə. gəpləşi. bəhs.-musahibə edmək : deyişmək. söyləşmək.

musahibə söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. değləşi. danışaq. danışıq. qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. mahavirə. bəhs.

musahibəçi söyləşçi. sözləşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. danışan. qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. mahavirəçi. müzakirəçi.

müsahibət qonuş. danşıq.

müsahibətində beləki. beləli. biləli. birlikdə. yanında.

müşahid bağqaçu. gözətləyən.

muşahid gözləmçi.

muşahid gözləmçi.-muşahidə : gözləm. gözləmə. bəkləmə. bəkləm. bəkləyiş. görmə. görüm. görüş. rö'yət. tərəssüd.-görüm birsə, yetinməz min eşitmə. (yetinməz : dəğişməz. əvəzləməz).-muşahidə edmək : gözəmək. göz edmək. baxmaq. rö'yət edmək. gözləmək. gözləm yapmaq.-muşahidə olmaq : gözlənmək.

muşahidə gözləm. görmə. rö'yət.

müşahidə gözləm. görmə. rö'yət. gözləm. gözəmil.-müşahidə edmək : gözəmildəmək. nəzarət edmək.

müşahit patavaçı. şahit.

muşai əleyh anılan. adı keçən.

müsaid olmaq almaq.-boya almayan barçın.

müsaid alan. qabil. əlverişli. uyqun. yaraşır. yarayışlı. yerində. şəkilli. biçimli. sanalı. sayalı. hesablı. münasib. müvafiq. mutabiq. qolay. uyğun. əlverişli. yaptıq. taptıq. münasib.

musaid tölək. dölək. əlverişli. uyqun. yarayışlı.

musaidə edmək qoyu vermək. qoyvermək. buraqmaq. bıraxmaq. yol açmaq, vermək. icazə vermək.-buğ bıraqdı.

müsaidə könül.-müsaidə versən : könül versən : .

musaidət kömək. qolaylıq. yardım.-musaidət edmək : qolaylıq vermək, göstərmək : yardım edmək.

muşairə sözləşmə. söyləşmə. deyişmə. qarşışma. aytışma. atışma.

muşairələşmək deyişmək. dilləşmək. qarşışmaq. sözləşmək. söyləşmək. deyişmək. qarşışmaq. aytışmaq. atışmaq.

müsait qolaylı. uyqun. dincək. bolluq.

müsait tab. iyi. yaxcı. uyqun. əlverişli.-tab qörmək : uyqun görmək. əlverişli görmək.-tab gözüv : uyqun zaman. əlverişli an.

müsait tiyişli. uyqun.

müsalihə edmək bağınmaq. barışmaq. doslaşmaq. barışmaq. varışmaq. gəlib gedmək. sazqaşlamaq. sazışmaq.aralarını bulmaq. uzğanmaq. uzlaşmaq. (ağla gəlib, düşünüb) yarışmaq, barışmaq. müslimə edmək. yaraşmaq. barışmaq. uyuquşmaq. doslaşmaq. gedib gəlmək.

müsalihə barışıq. müsalimət. yaraş. barış. eliş. dosluq. uzlaşma. uylaşma. barış. muvafiqət.

müsalimə edmək uzğanmaq. uzlaşmaq. (ağla gəlib, düşünüb) yarışmaq, barışmaq. müslihə edmək.

müsalimət müsalihə. barışıq.

müsalimətamiz ötüşmə. keçişmə. çıxışma.

müsamihə edmək omuz silkəmək : .

musamihə xoşgörü. keçirim. götürüm. iyi qarşılama. ansayıq. anlayışlıq. tolerans.

musamihəkarlıq xoşgörücülüq. xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. anlayışlılıq. anlayışçılıq. toleranslılıq.

musamihəli qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. anlayışlı. sərin. səbirli.

müsamihəli qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. düşünəcəkli. anlayışlı. sərin. səbirli.

musamihəli xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı xoşqaraşlı. xoşgörülü. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. ansayan. anlayışqan. toleranslı.

musamihəsiz ansayısız. anlayışsız. xoşgörüsüz. xoşqarşsız. xoşqarşısız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. keçirimsiz. götürümsüz. iyi qarşılamama. toleranssız.

musamihəsiz keçinməzinmusamihəsiz mudarasız. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz.

musamihəsizlik xoşqarşısızlıq. xoşqaraşsızlıq. xoşgörüsüzlük. keçirimsizlik. götürümsüzlük. ansayısızlıq. anlayışsızlıq. toleranssızlıq.

muşarikət ortalıq.

musavat birbirəlik. bərəbərlik. təsavi.

musavat əşitlik.

müsavat təngnəş. dəngələş. bərabərlik. muvazinə. tənğçilik.

musavatçı əşitçi.

musavatçılıq əşitçilik.

müsavatsızlıq tənğdiksizlik. dənğsizlik. bərabərsixlik .

müsavi , bərabər olmayan ğeyri bərabər, müsavi, həmvar : əşitsiz.

musavi gəlmək bərabərləşmək. birbirəşmək. dəngləşmək.

müsavi olmaq təkləşmək. dənğləşmək. tənğəlmək. əşlənmək. dəng gəlmək.-manğa tənğəlbə! : sən mənimlə boy ölçüşmə!.-balağa tənəğlbə! : cocuqca hərəkət etmə!.

musavi tutmaq tənqsinmək. bir tutmaq. bərabər tutmaq. əşit tutmaq.

musavi bərabər. birbirə.

musavi çal. dəng. əşit . bərabər.

musavi çal. dəng. əşit. bərabər.

müsavi duş. tuş. dəng. dəngə. əşit. əş. qarşıt. tay. düz. əş. bir. bərabər. əşit. dəng. daşadaş. başabaş. bərabər. birəbir. əkəy. dəng. düz. əş. bəabər. tənğqəl. dənğqəl. deng. taxdal. əş. dəğərcə dəng olan. tənğli. dəngli. əşi bulunan.-özü tənğdü kişi : kəndisi kimi kişi. kəndisinə dəng gələn kişi.-əkəy çixay : quvvətçə, cəsarətçə, yiğitlikcə müsavi olan.-yat yağuq düz olmaz : yad yaxın bir değil.

musavi əş.-o sizə dəng olamaz.-qarı qoca dəng olmalıdır : ər .

musavi əşit. dəng. daşadaş. başabaş. bərabər. birəbir. bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. əmsal. dəng. əkran. əş. başabaş. dəng. əşit. bərabər. tay. əş. bərabər. əşit. bir. əş. bərabər. bədəl. əşit. bərabər. həmvar. bərabər. əşdəğər.-dəng, əş, musavi olmaq : bir gəlmək. bir gətirmək.

müsavi tənq. dək. təngə. dəngə. bərabər. əşit. dənğ. tikiz. tikis. təkiz. düz. hamar. dəng. doğru. müstəqim. bərabər. tənqləş. dəkləş. əşit. ölçək. dəng. mütabiq.

musavi tınıq. tiniq. dəh. dəng. bərabər. cürə. cüt.

musaviləmək tənqləmək. dəkləmək. əşitləmək.

müsaviləşmək düzəlmək. tüzləşmək. tüzlünmək. tüzülmək.

musavilətmək birbirələmək. bərabərləmək. təsviyə edmək.

musavilik dənlik. dənğlik. bərabərlik. əşitlik. ustuva.

müsavilik tənqliq. əşitliq. dənğliq.

müşavir ayquçiqə : danışman.

müşavir ayquçiqə : danışman.

muşavir danışman. məsləhətçi. iş bilən. iş bilir.-muşavirə : danışıq. danışma. qonuşuq. qonuşma. görüşuk. görüşmə. muzakirə.-muşavirlik : danışmanlıq.

muşavir ündüçi. məşvərətçi.

müşavir ündüçi. məşvərətçi.

muşavirə -muşavirə edmək : oydaşmaq. fikirləşmək.

muşavirə gənğəş (< genişlətmə). danşıq. danışma.-muşavirə edmək : gənğəşmək. toplanıb danışmaq.

müşavirə sözləş.

müşavirə sözləş.

müşavirət açışma.

müşavirət açışma.

muşayiət edmək geçirmək.

müşbeh müşbeh, maadil olmaq : əşləşmək. oxşaşmaq. bənzəzşmək.

müşdəri ərəndiz. jüpiter.

müsəbbib törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab edən. səbəbçi. etgən. iş. fe'l. toxuş. töküş. səbəb. illət. dəlil. bais.

müsəddəs altıgen.

müsəggin dinləndirici. tinləndirici. təsgin verici. yatırtıcı. rahatlayan. huzur verən. otutu. oturtu. soka. susqa. susduran. dincəltən. təsgin verən. yapıran. yatıran. saqıtcı.tapıran. çapıran. basıcı. kəsici (ağrı. səsin). yapıran. yatıran. tapıran. çapıran. yenic. yenci. toxtac. basıcı. kəsici (ağrı. səsin).

müsəhhih yazıdüzən. sağan. sağna. sağlayan.

müsəlləh olmayan ğeyrimüsəlləh : yalqa. yalın. çıplaq.

müsəlləh quraklı. karulu. quşamlı. yaraqlı. qeyimli.

müsəlləm olmaq kəsinləşmək. qəti' olmaq. mühəqqəq olmaq.

müsəlləm kəsin.

müsəlləs üçgən. üç quşəli. üçgən üçgül. üç bucaq.-genğ burçtu üçkül : geniş açılı üçgən.-tar buruçtu üçkül : dar açılı üçgən.

müsəllət olmaq altına almaq. qumarmaq. balta olmaq. üstələmək. çullamaq. çuqqamaq. çulqamaq. çuqlamaq (< çuq. çiq : düğün). qasamaq. üstələmək. qıncalamaq. qancalamaq.

müsəllət olmaq qadalmaq. sarılmaq. qanıqmaq. yeniqləmək. eniqləmək.

müsəllət oluş asılış.

müsəllət, üstün edmək başa sarmaq : başına sarmaq.

müsəlman qadınlarını, üz bölümü tor olan başlığı gözlük. gözənə.

müsəlsəl xarıl xarıl. tıkır tıkır. dalba dal. bərabər.

müsəmmə bağqı. bağqu. bağıq. bağuq.

müsəmməm olmaq təsmim tutmaq : bağqılamaq. bağqılmaq.

müsəmməm olmayan ğeyri müsəmməm : tutqusuz. təsmimsiz.

müsəmməm kəsin. tutqun. dolmuş. dolu. tutumlu. tutumluluq. qayıtsızlıq. edərmənlik. başarcanlıq. iradəli. qeyidsiz. dönüksüz. dönümsüz. dolansız. uğurlu. uğuruna. uğurlu. tutqulu. yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. tablı. dözümlü. səbirli. qərarlı. tutumlu. duralı. payidar. subatlı. cazim. əzmli.

müsəmməm, ciddi usda, bilgin kəsin, tutumlu uzman. biçərikli bəcərikli.

müsəmməmanə kəsinliklə. tutquluqla.

müsəmməmləşmək duralanmaq. cıdanmaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. müstəqərr olmaq. olcalanmaq. tutumlanmaq. israrlanmaq. müsirrləşmək.

müşərrəf olmaq tanışmaq.

müşə'şə' yaltıraq. yaldıraq. yaşıyan. yaşınan. parıldayan.

müşətəbeh olmaq : tayılmaq. sıyrılmaq. qaymaq. caymaq.

müsəttə' -düzləm həndəsə : müsəttə' həndəsi.

müsəttəh düzgün. bərabər. münəzzəm. dümdüz. apaçıq. düzək. qabartısız, çuxursuz, pürüzsüz. düzləm. düz. müstəvi.

müsəttəh tüzgün. düz. hamar.

müsəvvədə qaralama. çapayazı. çapyazı. çapıyaz. taslaq. tərh.

müsəvvədə qaralama. taslaq.

müsəvvər çəkili. şəkilli. rəsmli. təsvirli. əksli.

müşəvvəş edmək qarışdırmaq.-kamuoyunu (imumi əfgarı) tədirginlətmək, gərginlətmək, müşəvvəş edmək : dalqatmaq, dalqalandırmaq, qarmaq. çalxamaq.

müşəvvəş allaq bullaq : qarmaqarışıq. qarışıq qarışıq. qarşıq. qarqacıq. burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq gedilən. dolambac. sapa.

müşəvvəş bulanıq. qarışıq. iyi seçəmməyən.-bulanıq oyu (zehn).-bulanıq göz.

müşəvvəş çətin. çatallı. quşqulu. qarışıq. çalalı. çallaq. şəggili. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. uğru itmiş, batmış. alıq. havalı.

müşəvvəş dardağın. darbadağın. dağınaq. dart bırt. yağma tarac. qarışıq. tarımar. büküran. burşan. pərişan.

muşəvvəş qarışıq.

müşəvvəş qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqılı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. məşkuk.

müsəvvibə tuğ.-qanun məclisi : tuğ törə.

müsəvvibə tuğ.-qanun məclisi : tuğ törə.

müşəvviq amraq. sevgili. yumşaq.

müşəvviq amraq. sevgili. yumşaq.

müşəvviq dürtü. dürtücü.

müşəvviq qanıtqan. qanıtan. təşəviq edən.

müşəvviq qurcatı. qurcatış. qurcatıq. quşqut. quşqutu. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. dürtük. təşviq. mühərrik.

müşəvviq tolmaçı. tulaçı. carçı. savçı. savıc. savac. müxbir. münadi.

müşəvviq uduvçu.

müşəvviq yarqıc. alqac.

müşəvvişi əzhani imumi el yardaqçı.

müşəvvişi əzhani imumi el yardaqçı.

müşəxxəs ayıl .-sayıl. somut. doğru. açığ. aydın. aykın. mümtaz . adanmış. qararlı. adanmış ( somut cavab : müşəxxəs ).-müşəxxəsləmək : aymaq. anıklamaq. səbt edmək. tamamlamaq. ısırdənğ edmək.

müşəxxəs ayıl.-sayıl.somut. doğru. açığ. aydın. aykın. mümtaz. adanmış. qararlı. adanmış ( somut cavab : müşəxxəs ).-müşəxxəsləmək : aymaq. anıklamaq. səbt edmək. tamamlamaq. ısırdənğ edmək.

müşəxxəs ayratın. bəlli. bəllək. qonqır. qoyqır. konkıret.

müşəxxəs, ayırd edmək aytamaq. aydamaq. aylamaq. (y<> d) adlamaq. bəlləmək.

müşəxxəslədən bəllədir. bəllədən. bəlirtir. bəlirtən. qonqıran. qoyqıran. konkıretlədən. tə'yinlədən.

müşfiq dadlı. sevəcen. nazik.

müşfiq əsirgəyən. əsrəyən. qıymayan. acı çəkən. acıyan. üzülən. sevəcən. mərhəmətli. şəfəqətli.

müşfiq sevikli. söyüklü. cəzbəli. mühibb. məbbəttli.

müşfiq tımarqu. sevimli. əsirgəyən. mükrrəm. rəhim.

musfirbəri musfirkeşi. yolağçılıq. yolağçı əkidən, götürən. aparan.

musfirkeşi musfirbəri. yolağçılıq. yolağçı əkidən, götürən. aparan.

musfirxana toplev. qonağ ev. hotel.

müşg yıpar. ətir.

müsggin əmlik.

müşgül pəsənd titiz.-müşgül pəsənd : çətin bəğənən başqaçı..

müşgül çıtırım. çılşırım. qıtlıq. bulaşlıq. işgil.

müşgül çıtırım. çılşırım. qıtlıq. bulaşlıq. işgil.-müşqülpəsənt : bəğənməz. yerinir.

müşgül işgil. girək. gərək. çətinlik. çıxılmazlıq. çaparız. düşüş. düşmə. axsama. axsaqlıq. arizə. güclük. çətinlik. çıxılmazlıq. duvar. çatallılıq. quşqululuq. çıxmazlıq. ikiləmlik. zorluq. təşəvvüş. mane'.-görünməz düşünülməz gərəyə düşdük.-bu gərəkləri, tezliklə qaldırmalıyıq.-gərək görməmiş iyid olmaz, su görməmiş çəlik olmaz.-gərəyə görə yol açır, boyuna görə don biçir.

müşgül işgil. giript. girift. qarşıq. girişik. ilişik. girişik. buruşuq. qatıq.

müşgül işgil. işgil. sorun. sorum. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. cigitlik. düğün. məsələ. giript. girift. qarşıq. işgil. ilişik. girişik. buruşuq. qatıq. işgil. güclük. pozuqluq. işgilli. boğrənc(fars) < burqanc. burşuq. çətin. çatışmayan.-müşgülat : qıyınçılıq. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq..

müşgül işgillik. işqal. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq.

müşgülat qısımçılıq. təzyiq. basqı. qapanca. sıxışıq durum. zorluq. bərklik tədbirlər.

müşgülləşmək işgilləşmək. çətinləşmək. gücləşmək. işgilləşmək. çıqravıllaşmaq. çətrəvilləşmək (< çıq : düğün). çətinləşmək. anlaşılması güclənmək. qarışıqlaşmaq.

müşgülpəsənd çətin. iğrənc çətin kişi.

müşgülpəsənt saylaqan. şımarıq. kaprisli.

müşgülük işgillik. güclük. zorluq. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.

müshil boşutqan. ötgür. sürgün. açan. isala salan nə.

müshil ötgür. sürgün. açan. isala salan nə. sürdürücü. çalxar. yumuşqan. boşutqan. acı. acıq. matəm. yas.

müsibət çilək. çilə. bağca. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. azarın. azarınğ. bəla. afət. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. əziyyət. zəhmət. düşük. düşüş. düşmə. fəlakət. bəla. afət. toxa. bəla. fəlakət. halahostavluq. bəla. qəza. toxuntu.-baş toxa

müsibətlə daradar. çətinliklə. güclüklə. zorluqla.

müsibətli bağrı qan. bağrı yanığ. çox üzgün. acınacaqlı.

musidə mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

muşikaf incələyən. qılı qırx yaran.

müsinn qart. qırt. yaşlı. yaşlanmış. qoca. qarımış.

musiqi araclarının -çalqıcların (musiqi araclarının) gövdəsi : küp.

musiqi əsəri : əzgi. bəsdə.musiqi -musiqi əsəri : əzgi. bəsdə.

musiqi -zırna, dövül, təbildən başqa olan çalqılar, musiqi aracları : incə çalqı.

musiqi çalqı.

musiqi çalqı.

musiqi kök. müzik.

müsirr olma dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit durma.

müsirr olmaq dayanmaq. israr edmək. dirəncmək.

müsirr olmaq dirəşmək. dirgəşmək. sərtişmək. israr edmək.

müsirr olmaq duralamaq. cıdamaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. olcalamaq. tutumlamaq. israrlamaq.

müsirr turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. boğazlıyan. basqan. tutaqan. qayıtsız. təpgin. əldən salan. simitən. tutub bıraxmayan. yaxalayıcı. dirəşgən. duruşqan. duraşqan. dayışqan. bərkişən. üstgəşən. subatlı. subatkar. qərarlı. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. düzənli. dəngəli. sürəkli. subatlı. daynaqlı. qərarlı. düddürü. diddiri. dirəngin. dirəngən. simitən. israrlı. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. qanğırıq. dikqafa. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. təpir. təpirçi. təpikçi. dəmirçi. israrlı. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. duraqlı.

müsirrilik edmək qatanmaq. qadanmaq. tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. dirənmək. israr edmək.

müsirrilik dəmirçilik. təpirlik. təpirçilik. təpikçilik. təpirlik. təplik. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. inadlıq. qatılıq. inadçılıq.

müsirrləşmək duralanmaq. cıdanmaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. qərar qılmaq. müstəqərr olmaq. müsəmməmləşmək. olcalanmaq. tutumlanmaq. israrlanmaq.

müsirrlik dürtüş. itiş. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı. israr.

musluq şir. qırna. buram.

müsnəd yükləm. xəbər.

müşqülpəsənt bəğənməz. yerinir.

müşqülpəsənt qadura. bahanaci.

müsri bulaşan. bulaşan. bulaşqan. bulaşıcı. bulaşıq. bulaşan. qapan. yayılan. yoluğan. yoluğan. bulaşıcı. yoluxan. keçən. keçici.

müsri bulaşan. bulaşıcı. bulaşık. ilan. yükli. aylanan. yağanc. keçici. örgün (hörmək). salqın.-müsri xəstəlik : yoxumli ağrılık. ulaşan. yaxılı. yayğın. yayran. yaxınclı. yapışıcı. yakınc (yoxun). yoğoşli. yoğuşan. yoxaçlı. yoxlu. yolğın. yoluxan. yolukər. yoluklu. yukumlı(yoxumlı < yoxlamak) yukumli. yuqanç. yükpalı.

müsri bulaşan. bulaşıcı. bulaşık. ilan. yükli. aylanan. yağanc. keçici. örgün (hörmək). salqın. ütən. ötən. keçən. çalqan. yoluğan. xəstəliyin bir yerdən başqa bir yerə yeriməsi, keçməsi.-müsri xəstəlik : yoxumli ağrılık. ulaşan. yaxılı. yayğın. yayran. yaxınclı. yapışıcı. yakınc (yoxun). yoğoşli. yoğuşan. yoxaçlı. yoxlu. yolğın. yoluxan. yolukər. yoluklu. yukumlı(yoxumlı < yoxlamak) yukumli. yuqanç. yükpalı.

müsri çalqan. yoluğan. xəstəliyin bir yerdən başqa bir yerə yeriməsi, keçməsi.

müsri ütən. ötən. keçən.

müsri vagir.

müsrif asıravsuz. savurqan. müfrit. çox xərcləyən.

müsrif çul tutmaz. cibi dəlik. tutumsuz. dağıtıcı. dağıtımcı. səpəki. səpəkir. israfkar. velxəş. savraçı. israfçı. dibsiz küp. israfçı. bataqçı. tutumsuz. iqtisadsız. sərpiç. əli yırtıq. tutumsuz. tügöt.-müsrif olmama : tutumluluq. iqtisadi olma.-müsrifçi : tutumsuz. ğeyri iqtisadi.

müsrif velxış. taran.

müsrif velxış. taran.

müsrif yayça. yürüt çürüt. açar saçar. kəsir tökür. kəsər tökər.

müşrik çoxtanrıçı. bütpərəst. politeist.

müştaq olmaq arzu çəkmək : özləmək.

müştaq armanlı. armanalı. istəli. təmənnalı. tələbli.

müştaq arzuçək. arzukeş. özlək.

muştaq üzüklü. üzüntülü. həsrətli. çiləli. özəkli. özləmli. özləyən. özləkçi.

müştaqanə oqğun. opğun.

müştaqladırmaq iştiyaqlandırmaq. arzulandırmaq. arzılandırmaq. istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. yeriklətmək. həvəsləndirmək. xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək.

müstarah yaraklanacaq. yarak.

müstarah yaraklanacaq. yarak.

müştəbeh edmək yanğlatmaq. yanıtmaq. yanğıltmaq. yanğılşıtmaq. yasatmaq. yahatmaq. səhvə salmaq. xətaya salmaq. qələt düşündürmək. iştibah salmaq.


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin