EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz


müqavimət qayğıt. qayğat. boyunsımayazlıq. muqavimətYüklə 11.31 Mb.
səhifə77/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   125

müqavimət qayğıt. qayğat. boyunsımayazlıq.

muqavimət sarıcılıq. dayanıqlıq.

muqavimət tirək. tərslik. muxalifət.

muqavimət tirəniş. dirəniş.

muqavimət tiriqlik. dirilik. bərklik. sərtlik. muqavimət.

muqavimət turun. durun. dayan. dirən.

muqavimət tutaq. durcaq. daynaq.

muqavimət, çaba, qeyrət göstərmək cidamaq. dürülmək. qatlanmaq. dürüşmək. duruşmaq (< durmaq).

muqavimət, qeyrət göstərmək duralamaq. cıdamaq. olcalamaq. tutumlamaq. israrlamaq. müsirr olmaq. duralanmaq. cıdanmaq. qərar qılmaq. müstəqərr olmaq. müsəmməmləşmək. olcalanmaq. tutumlanmaq. israrlanmaq. müsirrləşmək. qarışmaq. qarşı qarşıya durmaq. qarşı qoymaq.

muqavimətçi qarşılıqçı. dirənişçi.

muqavimətdən, dirəncdən, dayancdan düşmək enginmək. çürümək. alçalmaq.

muqavimətdən, dirəncdən, dayancdan düşük, düşmüş işdən gücdən düşük. çürük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. çürük. bitgik. bitgək. ərik. əzik. engik. alçaq.

muqavimətdən, dirəncdən, dayancdan düşürmə işdən gücdən düşütmə. çürütmə. soldurma. əsgitmə. gəvşətmə. çürütmə. bitgitmə. əritmə. əzdirmə. engintmə. alçatma. çürütmə..

muqavimətdən, işdən gücdən, dayancdan, dirəncdən düşük, düşmüş təmbəl. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. üşəngən. süzgün. əzincək. çürük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq.

muqavimətli dirəncli. gərilimli. qala. qalaq. cıdaq. cıdal. durumlu. dayamlı. dayaqlı. dözümlü. üzülməz.

muqavimətli muqavim. təhəmmüllü. mütəhəmmil. sdözümlü. dözəmli. çəkimli. dayanışan. taqətli. arsılmaz. sığışlı. sığımlı. sığıqlı. səbirli. istiqamətli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

muqavimətsiz, gəvşək, dayanıqsız, hər biçimə qolayca girən kimsə balmumu.

muqavimətsizlik dayanıqsızlıq. dözülməzlik. çəkilməzlik. qatlanılamazlıq. təhəmmülsüzlük.

muqavimətsizlik daynaqsızlıq. dayanamazlıq. əsiş. dözəməzlik.

muqavimətsizliklik dayancsızlıq. dirəncsizlik. düşüklük. soluqluq. əsgiklik. çürüklük. gəvşəklik. bitginlik. ərginlik. yarmazlıq. gücsüzlük. əziklik. enginlik. alçaqlıq.

muqavimlədən nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaldan. qatıl. güclədən. cıdamladan. möhkəmlədən. müqəvvi. qəvilədən. təqviyətli.

muqavimlətmək dayatmaq. dayıtmaq. dayanışmaq. dözdürtmək. dözədürtmək. çəktirmək. taqətlətirtmək. təhəmmül edidmək. mütəhəmmil edidmək. sarsıtmamaq. sığışıtmaq. sığımlatmaq. sığıqlatmaq. səbir, istiqamət edidmək.

muqavimlətmək nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaltmaq. qatılatmaq. güclətmək. cıdamlatmaq. möhkəmlətmək. qəvilətmək. təqviyətləmək.

muqayisə edilmək salışdırılmaq. qarşılaştırılmaq. ölçüşdürülmək.

muqayisə edmək çağıştırmaq. (iki nəsnəyi birbirilə) qarşılaştırmaq.

muqayisə edmək çaxışdırmaq. qarşılaşdırmaq. ayarlamaq. ayarlamaq. ölçəkləmək. dəngəmək. dənəmək. tutuşdurmaq. yoxlamaq. ağır yüngül edmək. çənəşdirmək. samlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sınamaq. tutuşdurmaq.

muqayisə edmək çaxışdırmaq. qarşılaşdırmaq. ayarlamaq. ayarlamaq. ölçəkləmək. dəngəmək. dənəmək. tutuşdurmaq. yoxlamaq. ağır yüngül edmək. çənəşdirmək. samlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sınamaq. tutuşdurmaq.

muqayisə edmək qarşılaşdırmaq.

müqayisə edmək qarşılaştırmaq. oranlamaq.

müqayisə edmək qarşılaştırmaq. oranlamaq.

muqayisə edmək tənqişmək. dəkişmək. bir saymaq. bir tutmaq. qarşılaştırmaq.

muqayisə olmaq tənqləşmək. dəkləşmək. yarışmaq. rəqabət edmək.

muqayisə ölçmə. ölçüm. muvazinə.

muqayisə ölçü. ölçmə.-ölçüyə vurmadan, dəğər bilinməz.

muqayisə qarşılaşdırma. çaqıştıru. çəkiştiri. çakıştırı. salışdıru. qarşılaştırma.

muqayisə tənqləşdirüv. : qarşılaştırma.

muqayisəli salışdırma. qarşılaşı. nisbi.

muqbil ütrü. ötrü. utru. qarşıt. bərabər. müvacihə.

müqə’ər cökə. çökük. (# kürə).

müqəddəm baş.

muqəddər olan azıq. yazıq. buyruq. qama. çapa. qapa. qismət.

müqəddər arnalğan.

müqəddər arnalğan.

müqəddər yazı. olacaq.-olacaq imiş.-olacaqa çara yox.-kişi olacağa.

muqəddər yazılı.

muqəddər yazıqlıq. yazılı. buyruq. hükm.

muqəddər yazqıt.

muqəddərat bolca. olca. yazı. buyruq. fərman. təqdir. çalız. çalaz. qəza. nəsib. qama. çapa. qapa. qismət.

muqəddərat yazım. yazı. başyazı.

muqəddəratçı təqdirçi. qədərçi. bolcaçı. olcaçı. yazqıçı. fatalist.

muqəddəratçılıq təqdirçilik. qədərçilik. bolcaçılıq. olcaçılıq. yazqıçılıq. fatalizm.

müqəddəs arın. qutlu.

muqəddəs qutlu. sarqun. qutsal. şərif.-itgin muqəddəslər : dışqutsal.

müqəddəs qutsal. tapın. arın. pak. təmiz.

muqəddəs qutsal. toxunulmaz.

müqəddəs qutu. qutsal.

müqəddəs qutu. qutsal. arın. qutlu.

muqəddəs şam. qutsal. əziz.

müqəddimə dibaçə. başlanqıc.

muqəddimə giriş. girşic. başlac. başlıq. başqı söz. önsöz. duruşma. giriş. dalan. girişgə. girişcə. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. girşic. başlac. deyişcə. dibaçə.

muqəddimə giryas.

müqəddimə öncək. giriş. gircək.

müqəddimə söz başı. giriş.

müqəddimə yarqı.

muqəddiməçini edmək giriş, girşic, başlac yapmaq.

müqəə'r -içbükəy, müqəə'r, günbəz biçimli nərsə : qars. kavs kovs.

müqəə'r çəkik. gömük. içəri doğru girmiş, gömülmüş.

müqə'ər cökə. çökük. (# kürə). kovki.

müqəər hopa. kova (# qopa. qoba : mühəddəb).

muqəə'r içbükəy. içəbük. (# dışbükəy. dışabük. mühəddəb. konveks).

müqə'ər kovki.

müqə'ər öprük. çuxur. oyuq. çökük. cuf.

müqəllid bənztən. oxşatan. təmsilçi. təqlid edən.-bu işləri bənzətən varmı.-bu sözləri bənzətən.

müqəllid öyküncü. oxşarıcı.

müqəllid uyqa. uyan. peyrov.

müqəllid uyu.

müqəllid uyu. uyaş. uyar.

müqəllid uyundu uyqa. uyan. peyrov. uyu. öyküncü. oxşarıcı.

müqəllid uyundu.

müqəllid uyut. uyuq. əzin. əziçi. izər. izçi. iziçi. təqlid edən. təqlid, iqtida edən. yolumlayan. yansıyan. yansılayan. mürid yolçu.

müqəllidçilik uyutluq. uyuqluq. təqlidçilik.

müqəmməl ayırmaçı. üstün başarılı.

muqənençilik yasaçılıq. qanun qoymaq.

müqənni kövkən. kömiç. < kövmiç. (< kövmək : qazmaq). quyu qazan.

muqənnin yasaçı. qanunçu.

muqərrəb inaq. nədim.

müqərrər olmaq kəsginləşmək.

müqərrər ayaqda : icrada olan nərsə.

müqərrərat qurallar. qurallar. oranclar. oranlar. qərarlar.

müqərrərati basmağı. initafsız. kılişəli.

müqərrərə -qoyullan çağdan (müqərrərə vaxdan) qabax olunan nərsə : irkən. erkən. irtən. irtən. ertən. irtin. zudrəs.-erkən seçim.-erkən sınav : imtahan.-erkən saldırı : yürüş, vurqun. həmlə.

müqəssir şaşuq. çaşuq. qusurlu. təqsirli.

muqəssir suçlu. , müttəhim. mücrim. günahkar.

muqəssir, müttəhim bulunmaq suçlanmaq.

müqəttə' -xətti müqəttə' : kəsik cızığ : kəsik cizgi.

müqəttə' -xətti müqəttə' : kəsik cızığ. kəsik cizgi.

muqəttər su damıtıq su.

muqəttər damıtıq.

müqəvvi -güclü, toxlu, müqəvvi yemək : qapısqa.

müqəvvi nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaldan. qatıl. güclədən. cıdamladan. möhkəmlədən. qəvilədən. təqviyətli. təqviyəti. gücləti. gücəti.

muqəvvilədən dayalı. gücləndirən. yardımli. bəsici. bəsil. bəsli. bəsili. muqəvvi. təqviyətli.

muqəvvilədən təqviyətli. dayalı. gücləndirən. yardımli. bəsici. bəsil. bəsli. bəsili.

muqəyyəd bağlıc. muqəyyəd edən : bağlayıcı. gücləyən. məcbur edən. uynacıq. usnacıq. sanluc. sayluc. sanıq. boluğlu. qeydli. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı.-bağlayıcı buyruq.

muqəyyəd tutsaq.

müqəyyit qeyidləyən. münşi. imbar. imbarçı. imləc. imləyən.

müqim edmək turturmaq. durdurmaq. turquzmaq. yerləşdirmək. iqamə, iqamət etdirmək.

müqim oturumlu. çömri.

müqim oturumlu. çömri.

müqqəddəs topuq. tabuq. qutsal.

müqqəddəs topuq. tabuq. qutsal.

müqtədi uyu.

müqtədi uyu.

muqtədir ərgin. əkli. güclü. güjlü. qolçomaq. qocur. yetişli. yetişik. qudrətli. quvvəli. qadir. təvana. yaşamlı. yaşmal. güclü. güjlü. qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili.

müqtəz oturu. otur. lazim. iqtiza.-otur olsa : lazim olsa. iqtiza edsə.

muqtəza -be muqtəzayi : gərəğincə.

muqtəzasiylə bağlı olaraq. dolayısiylə.-dən ötürü. üzündən. təvəssütü ilə. bilvasitə. zimnən. cəhətiylə.

muqtəzi görünmək qərəkmək. gərəkmək. vacib, lazim, .

muqtəzi gərəkən. gərəkli. gərəkli. səbəbli. iqtizalı. yararlı. gərəkli. iqtizalı.

muqvimətsiz qatlanışsız. qatlanımsız. dözümsüz. cıdamsız. çıdamsız. səbirsiz. təhəmmülsüz.

mur mur şodən iğnələnmək : iğnə iğnə olmaq : qarıncalanmaq. uyuşmaq.

mur -mur mur olmaq : qarıncalanma. qarışqalanma. əl ayağın iğnə iğnə olması.

muraat -muraat edməli : muğayat olmalı. gözətməli.-muraat edmək : uyqulamaq. saymaq. sayğarmaq. sanamaq. sana gətirmək.-muraatlı : muğayatlı. baxımlı. gözətli. iyi baxılmış.-muraatsız : uyqusuz.

muraat muğayat. yaraş. güdəm. gözləm.-yaraşsız kişi.

muraat muğayat. yaraş. güdəm. gözləm.-yaraşsız kişi.

murabba çalla.

murabbalıq dadlıq.-dadlıq qabaq : kəstənə qabağı : dadlıq, murabbalıq qabağ.

müracət verdirmək bərimək. gedmək. göndərilmək.

müracət vermək bəritmək. göndərmək.

müraciə sağışlı. qayğılı.

müraciə sağışlı. qayğılı.

müraciət edmək təqişmək. dəgişmək.-ulu yarqıya təqişdilər : ali məhkəməyə müraciət etdilər.

müraciət edmək üzlənmək. birindənbir şey istəmək.

müraciət edmək üzlənmək. birindənbir şey istəmək.

müraciət -müraciət edən : mürai.

muraciət alıq.

muraciət başvuru. geri dönüş.-muraciət edmək : baş vurmaq.

murad arzu. sağım.

murad istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. qaruq. məqsud.

murad tilbə. dilək. dilənən şey.

murad tilbə. dilək. tilək. dilgə. niyət. ötük. xahiş. dilənən şey. arzu. sağım.

murad tilək. dilək. dilgə. niyət. ötük. xahiş.

murafiə duruşma.

murafiə duruşma.

murafiə duruşma. dadxast. şikayətnamə.

mürai müraiciət edən.

muraqib -muğayat, muraqib olmaq : imənmək. ımanmaq. gözətləmək. qayırmaq. qayğırmaq. qorumaq. əsrigəmək. sağlatmaq. tə'min edmək.

muraqib -muraqib, muğayat olma : gözətmə. gözətim. gözətiş. güdmə. güdüş. güdüm.

muraqib dənətiçi. dənətçi. dənətimçi. dənətləyən. dənətləmçi. yoxlayan. gözətən. gözləyən. kontrolçu. qaravul. qaraş. qaraç. dənətçi. dənətimçi. dənətləyici. baxıcı. baxcı. bəkçi. gözçü. keşikçi.

muraqibçilik baxıcılıq. baxcılıq. bəkçilik. gözçülük. keşikçilik.

muraqibət edmək dənətləmək.

muraqibət baxım.-qayrığsız (durmadan) baxım altında saxlanmalı xəsdə.

muraqibət dənət. dənətləmə. dənətim. yoxlama. gözətmə. gözləmə. kontrol.-başmuraqib : başdənətci. başyönətci. başmürəbbi.

murat öqsüm. öksüm. arzu.

murat öqsüm. öksüm. arzu.

muravidə edmək görnüqləşmək. görüşmək. gəpləşmək. ilgəşmək.

müravirət ündəç. çağırış. xitabnamə. xitabə.-ündə kağazı : bəyannamə.

murdar arın, aras, təmiz olmayan : qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi, nərsə. yaramaz. pəlid.

mürdar batıq. basıq. batqın. bulqın. bulın. bulanıq. fasid. altaq. alaqut. tutuq.

mürdar batıq. basıq. batqın. bulqın. bulın. bulanıq. fasid. altaq. alaqut. tutuq.

mürdar batıq.tutuq.

mürdar boq. buq. bük. pox. pislik. nəcis.

murdar əriğiz. pis. kötü.

murdar yarsıncıq. arsıncıq. batıq.tutuq. pis. iğrənc. arısız.

mürəbbə tördül : dördül : dördgən : dördyan : dördboy. eni boyu bir olan dörtlü, biçim. dəğirmi.-mürəbbə naxışlı nərsə : evlək. xiştil. xiştli. çarxana.

mürəbbə törtqül. dört qöşəli.

mürəbbi -başmürəbbi : başdənətci. başyönətci. başmuraqib.

mürəbbi görgüt. görgütçü. sayqıt. sayqıtçı. əkitçi. əğitçi. öğrətci. pedaqoq. məəllim.

mürəbbi öqrədik. öğrədik. məəllim. eğitmən. yetiştirici. öğrətmən.

mürəbbi uladcı.

mürəbbi uladcı. öqrədik. öğrədik. məəllim. eğitmən. yetiştirici. öğrətmən.

mürəbbi usta.göstərci. göstərən.

mürəccəh görmək bəğənmək. seçmək.

mürəccəh gedikli.

mürəffəh borbaylı. varlı.

mürəffəh dincəş. varlı. qalın. şanslı. nəgələli. günü bacada.

mürəffəh qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəyqil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qannaq. kannaq. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı.

mürəffəh varlı. halı vaxtı yerində.

mürəkkəb qarmaşıq.

mürəkkəb qatıq. qatıntılı. qatıqlı. qəliz. tərkibli.

mürəkkəb qurantı .birləşik. birləşərək oluşmuş. biləşik. birləşik. əkdəş. sıya. (yazı yazmağa özəl boya tərkibi).

mürəkkəb şaqa. çaqa.

mürəssə'çi qaqmaçı. süs döğən, taxan.

mürəttəb dizili. düzülü. düzənli. sıralı. qatarlı. müntəzəm. dərilmiş. dərili. sıalı.

mürəttəb mingəşik. arğaş.

mürəttəb mingəşik. arğaş. ölçülü.

mürəttəb nəzmli. tizili. dizili. sıralanmış. sıralı.

mürəttəb ölçülü.

mürəttəb yoluna qoyulmuş. müntəzəm.-düzgün iş. düzgün bağça.

mürəttəbləmək tənzimləmək. düzəltmək.-bu otağı kim düzəltəcəkdir.-bu ölkəni düzəldən yoxdur.

mürəttəblik düzənlilik.

mürəxəs edmək boşutturmaq. boşatmaq. boşlamaq.

mürəxəs edmək boşutturmaq. boşatmaq. boşlamaq.-mürəxəslik : boşt. boş. boşluq.

mürəxəslik boşt. boş. boşluq.

murfar arısız.

murid -bimurid : boş. boşuna. ələki.

mürid -mürid, tabe' olmaq : qulağ tutmaq. quşaq bağlamaq. and içmək.

murid -muridi bəhs : movzue bəhs. söz qonusu. mətrəh.

mürid əbd. yükün. qul. tabe'. uymaq. oymaq. üyə. üzv.-tanrı yükünləri.

mürid əbd. yükün. qul. tabe'.-tanrı yükünləri.

mürid güdük. uyuq. qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. müti'. itaətli. yaptıq. peyröv. uyacağ. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar. həvaxah. yolçu. müqəllid.

mürid izincü.

mürid təkin. tapın. qul. qulam. bəndə. əbd.

mürid uymaq. oymaq. üyə. üzv.

muridi e'timad çin. güvənilir. inanılan.-çin kişi.

müridli qölgəli. izləkli. gəlcili. diləvli. tapınlı. qullu. yaptıqlı. peyrovlü.

müridsiz qölgəsiz. izləksiz. gəlcisiz. diləvsiz. tapınsız. qulsuz. yaptıqsız. peyrovsız.

mürşid ocaq. pir. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. yönətici. yönətci. yolbaşçı. biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. göstərici. yol göstərici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. tapqara. lider. yol atası. biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. pir. ərgin. ərən. ərmiş. ər. istəyini cilovlaya bilən kişi. qanaq. yanaq. bilgin. xoca. yol atası. ocaq. pir. uydaçı. yol göstərən. öğrətmən. məəllim. uçuran. ucur. uçur. qam. kam. şeyx. tayşı. yol gösdərən. uduz. yol göstərən. yolavuc. yolçu. yolaç. yol bilici. yolağçı. yolavac. yolavuc. qılavuz. rəhbər. uçuran. ucur. uçur. qam. kam. şeyx. tayşı. yol gösdərən. uduz. yol göstərən.

mürşidlik edmək yoldamaq. yol göstərmək. yolaçmaq. yolavucmaq. yolçuqmaq. yolağçamaq. yolavacmaq. yolavucmaq. qılavuzmaq. rəhbərlik edmək.

mürsif bürqüvçü. savurqan.

mürtaz aban. abanğ. yapanğ. abıtqan. abid. zahid. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam. çilə.-mürtazlıq : çiləçilik : .

mürtəbit gədikli. ilişikli. ilişgili. bir yerlə, nərsəylə ilişgisi olan. ilişgin. ilişik. ilişik. münasibət. mərbut. bağıntılı. ilişgili. ilişik. münasibətli. sərik > şərik. qosak. qovşaq. yoldaş. bağlı.

mürtəce' alqalı. alqal. alqalan. alqalaq. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəmiyən. gerici. mütəəssib. geriçi. tərsiçi. əsgiçi. əsgiyətçi.

mürtəce' ışıqqorxulu. ışıqkəsən. ışıqqıran. qaraçı. ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan. geriçi. geri dönücü. kövnəçi. köhnəçi. könəz < köhnə izçi. əsgiçi. irticayi. gərici. sağçı. mahafizəkar. irticai geriçi. gerici. korsan (< kor). irticayi. çağdış. geriçi. gerili. qafası küflü. çağdan geri qalmış. geriçi. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. geri, geridə qalmış nərsə. geriçi. ardan. ardıc.-acgöz geriçi, mürtəce', dikdator : baş görəndə daşdır, aş görəndə başdır.

mürtəce'çilik alqalanlıq. alqalıq. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəməzlik. gericilik. mütəəssiblik.

mürtəce'lik alqalanlıq. alqalıq. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəməzlik. gericilik. mütəəssiblik. irtica'çılıq. irtica’. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik.

mürtəci geriçi. tərsiçi. əsgiçi. əsgiyətçi.

mürtəd dönük. xain. kafər. gavur. keş. çek. çək. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. dinsiz. tinsiz (< tin : iç. mə’nəviyyat). məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız.

mürtəd, kafər, gavur olma mürtədlik. (olduğundan) çıxma. dönmə. azma. irtidad.

mürtədlik mürtəd, kafər, gavur olma. (olduğundan) çıxma. dönmə. azma. irtidad.

mürtəfe' boylu. boyqul. uca. ucaqlı. yuxar. yüksək. qala. uca. irtifa'lı.

mürtəfe'lik boy. boyuqluq. ucalıq. ucaqlıq. yuxarlıq. yüksəklik. irtifa'.

mürtəiş olma ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. endirəmə. endirətiş. endirəti. sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. irtiaş. lərziş. təkan.

mürtəiş olmaq qaltıramaq. titrəşmək. titrəmək.

mürtəiş ditrək. titrək. sarsaq.

mürtəkib olmaq edmək.-mən etdim, sən edmə.

mürüd öğrənci. öyrənci. uyu. izərləyən. bəkdəş. uyucu.

mürüvvət tilnəg. acıma.

mürüvvətli kişi.

mürüvvətsiz qotusan. qodusan. qudusan. tarqın. darqın. zalim. qəddar. rəhmsiz.

muryanə zəde qarıcalı.

müşabeh almaş.

müşabeh almaş.

muşabeh bənzəh. uydurma.

muşabeh bənzəri. əşbər. əşbir. bənzər. oxşar.-muşabehlər : əşlər. əşitlər. bənzəşlər. manğzdaşlar. əmsal.-muşabehli : dəngli. dəngəli. dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. əmsallı. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı (< yansımaq : bənzəmək). bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. bərabərli. əkranlı. maadilli. özdəşli. həmvarlı. başabaşlı. bənizdəşli. manğzdaşlı. təkinli.-muşabihət : bənzəyiş. birlik.

müşabeh işanlı. bu kimi. bənzəri.

müşabeh münasib. uyar. bənzəyən. bənzər. bənzəş. sıyaqlı. sayaqlı. oxşaşlı. bənziyən.-yox sıyaqlıtay : olmayan kimi bənzəmə.

müşabeh timsi. tib. bənzər.

müşabehət misl. bənzəyiş. sayaq. sıyaq. oxşaşlıq. bənzəyiş. bənzəyiş. andırış. bənzərlik. birlik. oxşayış. bənzəşim. bənzəşik. bənzərlik. uyum. taylıq. bənzər. anoloji.-bu olaylar arasında neçə birlik var.

müşabih bənzik.

müşabih işənli. bu kimi. bənzəri.

müşabih, maadil olmaq daşlaşmaq. dəşləşmək. əşləşmək. əşitləşmək. taylaşmaq. taydaşmaq. bənzəşmək. özdəşmək. eyniləşmək.

müşabihət bənzəyiş.

musabiqə vermək ərtişmək. yartışmaq. yarışmaq.

müsabiqə vermək öncələmək. qabaqlamaq. yarışmaq.

musabiqə vermək qarşılaşmaq. qoşqunmaq. qoşuğmaq.

musabiqə vermək qoşqunmaq. qoşuğmaq. ərtişmək. yartışmaq. yarışmaq.

müsabiqə bəs. bəsiş. yarış. çapış. yarιş. ərişüv. rəqabət. yarışma. qaçı. qoşu. yarış. carışdıru. yarışdırma. ərəkişü. yarışma. rəqabət. bəldəşmə. yarış.-sotsialçıl bəldəş : sosyalistik yarış.

musabiqə qoşqu. qoşuğ. ərtiş. yartış. yarış. ərtiş. yartış. yarış.

musabiqə yarışma. birincilik. yarışma. yarş. muqabilə. rəqabət. qarşılaşma. yarışma. birincilik.-gürəş birinciliklər.

müşacirəçi dartışmaçı. dartışçı. qavqaçı cədəlçi.

müşacirəli qavqalı. dartışlı. cədəlli.

müsadərə edmək cumlamaq. yumlamaq. qapqamaq.

müsadif olma uğrama. qarşılaşma.

müsadif olmaq geymək. girmək. keçmək. qəbullanmaq. yemək. donanmaq.-qalmasın işə, sözə, duruma geydik, düşdük, keçdik.

müsadimə çaqqışma. toxuşma. çatışma. təsadüf. qaqılışı. çarpışma.

müsadirə edmək baramlamaq. qapıllanmaq. mənimsəmək. yazqarmaq. qaralamaq.


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin