EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə75/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   125

mükəmmələn yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. bodun. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. kamilən. tamamən. təkmilən.

mükərrəm qarmat. kərim.

mükərrər qaytalama :.-qaytalama : tekrarlama.

mükərrərən təkər təkər. qaytadan. qayta qayta. qayıda qayıda. qaytalab. dönə dönə. telim, kan, çox gəzək.

mükrrəm tımarqu. sevimli. əsirgəyən. rəhim.

müktəsəb edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qavranılmış. sahablanıq. yiyələnik. yiyələnmiş. qazanım. qazanılmış.

mülahizə edmək çağlamaq.

mulahizə edmək gözətmək.

mülahizə edmək tüşünmək. taşınmaq. daşınmaq. fikirləşmək. təfəkkür edmək.

mülahizə oranc. oran. qərar. düşnüq. hükm. qanıq. qanıc. qanış. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. fikir. fikr. düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi.

mülahizə sayğun. sayğın. riayət. xatir. hesab. hörmət.

mülahizəsiz ataq.

mülahizəsiz düşüncəsiz. sansız.

mülahizəsiz düşüncəsiz. sansız.

mülahizəsiz heç nəyə baxmaz. qıycı. qıyan. qıyıcı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.

mülahizəsizlik atağlıq.

mülahizəyə qoymaq mülahizə edmək. düşünülmək.

mulaqat edmək oluşmaq. buluşmaq. boluşmaq. bir bulda, bolda, olda tapışmaq. birbirini bulmaq. bir araya gəlmək. görüşmək.-o ilə buluşmaq olmadı : onun ilə görüşmək mümkün olmadı.

mulaqat edmək tüşüşmək. düşüşmək. sataşmaq. çataşmaq. sataşmaq ( s <> ç ) çataşmaq. düşüşmək. buluşmaq. qarşılaşmaq.

mulaqat edmək ulaşmaq. görüşmək. qavuşmaq. qovuşmaq. çatışmaq. yetişmək.

mulaqat edmək yoluqmaq. yoluxmaq. görüşmək.

mulaqat etdirmək görüştürmək. buluşdurmaq. bir araya gətirtmək.

mulaqat görnüş.

mulaqat görüş. görüşmə. görcək. görüş. gözləşmə. görüşmə. sorama. görüş. əyadət. tosoqo. toxuz. düşüş.

mulaqat qovşaq. bulcar. mulcar. yığıncaq. vardış.

mulaqat tosoqo. toxuz. düşüş.

mulaqat ulaşı. görüş. qavuş. çatışı. yetişi. qovuş.

mulaqat yoluq. yolux. görüş.

mulaqat, görüş yeri açı.

mulaqat, görüş yeri, evi qoltuq.

mulatifət ılımanlıq. yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. ılımlıq. yılımlıq. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. uyatlıq. uysallıq. astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. mülayimlik. mulayimət.

mulatifət sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.

mulatifətsiz keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.

mülayim -yumşaq, mülayim davranmaq : uçqılanmaq.

mülayim dişi. yumşaq.

mülayim gündəm. ağır başlı.

mülayim gündəm. ağır başlı.

mülayim kölqirsiv. dölək. dinc.

mülayim kölqirsiv. dölək. dinc.

mülayim sürənğ. sürənc. yumşaq. asda. dirəng < duranğ (< durmaq). sürətsiz. axsaq. həlim.

mulayim uysal. yumşaq. yumuşaq. asda.

mülayim yavaşaq. yavşaq. təmkinli. sakin. vüqarlı. həlim. yumşaq.

mülayim yumşaq. uslı. uslu. ıslı. həlim.

mülayim yumşaq. uz. həlim.

mülayimət axız. mülayimlik. uysallıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. asdalıq.-mülayimət göstərmək : oxşamaq. dolğanmaq.

mulayimət ılımanlıq. yılımanlıq. ılışımlıq. yılışımlıq. ılınlıq. yılınlıq. ılımlıq. yılımlıq. həlimlik. yumşalıq. yumuşaqlıq. uyatlıq. uysallıq. astalıq. əsirgəlik. rəhimlik. mülayimlik. mulatifət.

mulayimət iyilik. bağış. oxşaq. lütf. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. əsirgəlik. rəhimlik. utanc. uyat. həya. şərm.

mülayimət saypav. sığpav. saypav. saypu. səpü. sığmalıq. sığamaqlıq. oxşaş. müdara.

mulayimət sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.

mulayimətsiz ılımsız. qızıqqanlı. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mö'tədilsiz. e'tidalsız.

mulayimətsizlik ılımsızlıq. qızıqqanlıq. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq. salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq.

mülayimləşmək lətiflənmək. uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. ıslanmaq. islanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. astanmaq.

mulayimlətmək ılışdırmaq. ılındırmaq. ılıqlatmaq. yumşatmaq. ortalatmaq. uysatmaq. bərkliyi, itiliyin gidərmək. mö'tədillətmək.

mulayimlik ılımlılıq. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. yavaşlılıq. yavaşıqlıq. soğuqqanlıq. orta gedişlik. orta yağdaylıq. salqınlıq. dinclik. uysallıq. mö’tədillik. e'tidal.

mülayimlik sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.

mülayimlik uysallıq. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. asdalıq.

mülazim olma gərəkim. gərəkmə. gərəkiş. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. icab. icab edmə. istilzam. məcburiyyət. lazim görmə.

mülazim işyar.

müləbbəs geyimli.

müləvvəs bulaşıq. bələşik.

müləvvəs bulğar. alada (aludəars). bulamıq. bulaşıq. fasid.

müləvvəs ləkəli. kirli. bulaşıq.

müləvvəsləmək batırmaq. bulaşdırmaq. pisliyə sıvaşdırmaq. pisləmək.

mülhəq edmək qoşmaq.

mülhəq olmaq birləşmək. kəsişmək. anlaşmaq. uzlaşmaq. uyuşmaq. bitişmək.

mülhəq olmaq yetmək. qoşulmaq.

mülhəq -mülhəq, vəsl olma : iltihaq. bağlanış. bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış.

mülhəq -mülhəq, vəsl olma : iltihaq. vasil olma. bağlanma. bağlanış. bağlanım. düşüşmə. düşüşüş. düşüşüm. düşünmə. düşünüş. düşünüm. anlama. anlanış. anlanım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ərişmə. ərişiş. ərişim. görüşmə. görüşüş. görüşüm. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. iltənmə. iltəniş. iltənim. qatılma. qatılış. qatılım. qavuşma. qavuşuş. qavuşum. saplanma. saplanış. saplanım. ulaşma. ulaşım. ulaşış. yetinmə. yetiniş. yetinim. yetişim. istidrak.

mülhəq yetil. ilhaq.-kitabın yetilləri : kitabın mülhəqqatı.

mülhəq yetil. ilhaq.-kitabın yetilləri : kitabın mülhəqqatı.-mülhəq olmaq : yetmək. qoşulmaq.

mülhəqq olmaq bağlanmaq. baqmaq. bağmaq.

mülhid ateist. tanrısız. inamsız. imansız. sapıq. inancsız. dinsiz. sapıt. dönük. pozuq.

mülk 1. mülk. əmlak (başlıca. qiymətli malü mülk). 1. mal. sərvət. el. yiyəlik. iğəlik. çarba.-birikmə çarba : kollektif iğəlik, yiyəlik, mal, mülk.-kom mülkü : cəmiyətin malı.

mülk ağalıq. qoruluq.

mülk bəylik.

mülk bəylik. mal. mülk. vargı. varım.

mülk işlətmə. sahə.

mülk iyəlik. yiyəlik. təsərrüfat.

mülk mal. mülk. vargı. varım.

mülk -yer mülk: yer baysın. yer yurd.mülkiyyət yiyəlik. düşümlük.

mültəce' qaçqın.

mültəci içgin ər : .

mültəci' qaçqın. basqın. tapqılac. sığınan.

mültəci' qaçqın. basqın. tapqılac. sığınan.

mültəci qaçqınçı.

mültəfiit olmaq çatışmaq. anlamaq. aydınlanmaq.

mültəfit edmək sezdirmək. sızdırmaq. süzdürmək. söktürmək. başa salmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. girdirmək.

mültəfit olmaq anlamaq. qavramaq.

mültəfit, bərxurd olmaq yanlamaq.-çox bağışlayın yanlamadım.

mültəzəmin kortej. qoşuntu. qoşuq.

mültəzəmin yortuq.

mültəzəmin yortuq.

mulukul tozan. zərrə.

mulukul tozan. zərrə.

mum içirtmək balavuzlamaq : balmumu ilə qapatmaq örtmək sürtmək. şamlamaq.

mum -bal mumi : çalanğ. çələng.

mum -gəlinmumu : gəlinsırı. qırmızı gül türü.

mum bal mumu.sürqüc. sorquc.

mum qataq. qatat. qaşat. qasat. şam.

mumaniət əngəl.

mümaniət mən'. tikiş. tiyiş. pərhiz. tızıq < metatez > tıqız. tikiz.

mümaniət mən'. tikiş. tiyiş. pərhiz. tızıq < metatez > tıqız. tikiz.

mumaniətsiz tikansız. tikənsiz. dikənsiz. 1. əngəlsiz. qoruqsuz. gerəltisiz. mane'siz. hai'lsiz. 1. muzahimətsiz. sarqıtsız. sıxıtsız. yorqasız.

mümasil andıran.

mumayil uyma. imtisal.

müməlliq çanaqçı. dalkavuq. yaltaq. yaldaqçı.

müməyyiz ayırtman. ayıran. ayırdan. bölü.

müməyyiz yamun. dənətçi. dənətləyici. ayarı. kontrolçu. müfəttiş.

müməyyiz yamun. dənətçi. dənətləyici. ayarı. kontrolçu. müfəttiş.

mümkün nərsə, şey olurna (olur + nə).-olurna değil : qeyri mümkündür.-olurnadan vermək olar.-olurna bağlamaq : imkanına, mümkününə tabe' edmək.

mümkün olmaq bulalmaq. yaratılmaq. əlatlamaq. əl çatmaq. ələ keçürmək.

mümkün olmaq yaramaq. ehtimal. bəlkə. olsunki. olaki. olabilir. sanırım.

mümkün olmaq yaramaq. ehtimal. bəlkə. olsunki. olaki. olabilir. sanırım.

mümkün olmayan geçməz. keçməz. imkansız. qeyrimümkün.

mümkün -qeyrimümkün : . təris. tərsə. təsgəri. tərsgin. yoxluq. olumsuz. edinilməz. olmaz. olqunsuz. mənfi. neqətiv.

mümkün olur. möhtəməl. ehtimal. imkan. sayışlı. ehtimallı. imkanlı. yaraqlıq. yaraqlı. yarar. olan. olağan. olabilir. yaraqlıq. yaraqlı. ərən. yarar. olan. olağan. olabilir. ərən. imkanı olma. olabilir. bolabilir. olur. bolur. qabil. olacaq. möhtəməl. qabil. olur. olan. olağan. imkanlı. olur. olumlu. olmayan : ğeyri. olmayacaq. olamaz. mahal.-bu olur olmur. -olacaq varlıq.-olacaq iş degil.-olacağa qaçmaq.-olacağın batsın.-onu görmək olur mu.-qeyrimümkün : əminməz < yəminməz < yamınmaz <> yapınmaz <> yapanmaz (< yamamaq. yapamaq ).

mümkün, yəhtəməl sanmamaq ehtimal verməmək olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. olmaz sanmaq. oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. alğamazmaq. alqımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. başı almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. bulmazınmaq. duyqumazmaq. düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. fikr edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. duşqumazmaq.

mümkünsüz olumsuz. sayışsız. ehtimalsız. imkansız.

mumlu -möhr mumlu : təxdəqapı.

mümtaz ayıl sayıl. aşınqan. ali. bilər. biləq. ödrüm. seçgin. sara. seçmə. ən iyi. ən üstün. ən yaxşı. sara kişi. ödrüm. seçgin. ayıl sayıl. aşınqan. ali. bilər. biləq. sara. seçmə. ən iyi. ən üstün. ən yaxşı. sara kişi. sayın. saylu. seçgin. bəğin. üstün. gözin. gözün. gözən. özəl. özgü. xass. seçgin.-sal gənc : seçgin, mümtaz gənc. çıxan. tanınmış. iləri gələn. bıqdı. quvvətli. sağlam. dayanıqlı. seçgin. tanğıqlı. tanınmış. adlı. sanlı. şöhrət qazanmış. mə’ruf. ələnti. seçim. bəğənik. seçmə. seçgin. seçilmiş. gözin. gözən. gözəl. dilmə. diləm.

mümtazlamaq karakterizə, təmyiz edmək. savalamaq. sovlamaq. ıralamaq. ayırmaq. seçitmək. bəlirtmək.-iyini kötüdən ıralayan nədir.

mümtazlıq ayrıcalıq. başqalıq. seçginlik. bəğinlik. üstünlük. gözinlik. gözünlik. gözənlik. özəllik. özgülük. xasslıq. bəlirtmə. bəlirtik. ıralama. ıralat. ıralıq. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. təmayüz. imtiyaz. karakteristik. təmyiz.

mümtəd sürəkli.

mümtəhin dənətci. sınaqçı. kontrolır.

mümtəne' müstənkif. imtina, istinkaf, ictinab edən. çəkinsər. çəkimsər. çəkimsəyən. gerimsəyən. geri duran. qarışmamaq. yapmaq istəməmək.

münabihə -münabihə edmək : alışmaq.

munacat yaxarış.

münacat yaxarış.

munacat yaxarış. yalvarış.

münadi anmaçı.

münadi carçı.

münadi tolmaçı. tulaçı. carçı. savçı. savıc. savac. müxbir. müşəvviq.

münadi ündüc. ündüçi. nüəçi. ünçi. carçı.

münafiq ağzı qara.

munafiq bölücü. üzük. xain. dönək. qancıq. aralayan. bölücü. parçalayan. pozqunçu. təfrəqəçi. sapıq. sapqın. dizman.

münafiq iki dilli.

münafiq iki üzlü iki ağızlı balta. dalqabaq balta. dələdüz < daladüz. ( dala : əğri. kələk + düz). münafiq. .

münafiq iki üzlü. yaltaq. yantaq. çaldaq. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. arapozac. arapozucu. alaca. ağzı qara. pozucu. pozutcu. ara açan. aralaşdıran. ayrışdıran. ayrışladan. müfsid.

münafiq ikiüzlü. sinğsi. gizli. saxlı. gizlidən soxulub incik verən.

münafiq qovucu. qoğucu. casut.

münafiq qovucu. qoğucu. casut.

münafiqlik sinğsilik. sinsilik. gizlilik. saxlılıq. gizlidən soxulub incik verməklik.

munafiqyana dönəkcə. xainanə.

münafiqyana iki üzlüklə. sınğcə. sinğcə.

munaqişə edmək pozuşmaq. aralarında pozuşluq, anlaşmazlıq, açışımlıq, ayrılıq, soğuqluq, ixtilaf düşmək.-mucadilə, munaqişə, niza', bəhs edmək. dartışmaq. dartışmaq. didişmək. tutuşmaq. çəkişmək. qavqalaşmaq. qovqalaşmaq. qırçışmaq. bozuşmaq. çəkişmək.-munaqişə, mücadilə edmək : boğaz boğaza qapışmaq boğuşmaq. döğüşmək. dartışmaq.

munaqişə dartışıq. dartışma. dartışıq. mubahisə. dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. dartışım. tutuş. tutuşma. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. qavqa. qovqa. qırçınma. pozuşluq. pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. açışımlıq. mucadilə. niza'. toquş. toqquş. toxal. toxaş. döğüş. çataş. çatal. cidal. cədəl. savuş. savaş. çatış. çataş. çatışma. qovqa. qavqa. dartaş. dartış. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. diyaloq. cədəl.

münaqişə dav. dartış. dartışma. dava.

munaqisə əksiltmə.-açıq əksiltmə : açıq munaqisə.-qapalı əksiltmə : qapalı munaqisə.

munaqisə götürə.

münaqisə kimaşdı. sovdalav. dartışma. ərişilik.

münaqisə kimaşdı. sovdalav. dartışma. ərişilik.

münaqişə öcəş. çəkişmə. dartış. bəhis.

münaqişə taxılma. aytış.

munaqişəçi dartışçı. dartaşçı. toxalçı. toxaşçı. toquşçu. döğüşçü. savuşçı. savaşçı. çatalçı. çataşçı > cədəlçi. cidalçı. qovqaçı. qavqaçı.

munaqişəçilik dartaşçılıq. dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. savaşçılıq. çatalçılıq. çataşçılıq > cədəlçilik. cidalçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq.

münaqişəli bəhisli. dartışlı. dartışmalı. dartışlı. çəkişikli. öcəşli.

munaqişəli çəkişməli. danışmalı. düşünməli. fikiiləşməli. bəhsli. mucadiləli. dartışıqlı. dartışıqlı. dartışmalı. mubahisəli.

münaqışəli tavlu. davlu. qızqın. odlu. ixtilaflı.

münaqişəli tavlu. odlu. qızqın. ixtilaflı.

münaqişəsız tavsuz. tapsuz.

munarşi özbaşdaqlıq. özbaşatlıq. müstəbiddlik.

munasib görmək tənğsəmək. dənsəmək. bəğənmək. uyumsanmaq.-uyqun, munasib görmə, bulma : uyumsanma. dənğsəmə. dənsəmə. bəğənmə.-munasib görmək : tənğsəmək. dənsəmək. bəğənmək. uyumsanmaq.

münasib olmaq tərişmək. dərişmək. çaqışmaq. toplaşmaq. çatışmaq. uyquşmaq. uyqunlaşmaq.

münasib olmaq uymaq. bənzəmək. uyuşmaq. oxşamaq.

münasib olmaq uymaq. uyqun gəlmək. əlvermək.

münasib olmayan çiğ. yaramaz. uyarsız. uyuşmayan. yersiz.-daha münasib : daha iyi, uyqun, gözəl, yaraşlı, yarayışlı, yerli, şəkilli, biçimli, sanalı, sayalı : iyiraq.-münasib olmaq : yaxışmaq.-münasib, yaraşıq olmaq : yaxışmaq. yaraşmaq.-verimli, əlverişli çağında : uyqun qoşunda, şərayitində. günündə.

münasib alıq. yalıq. layıq. uyqun. üstün.-o bu işə alıqdı.

münasib dəyər. uz. yaptıq. usdaca. uyğun. doğru. dərək. kundılık. biçimli. qolay. əlverişli. ilginc. yaraşıklı. xoş. gözəl. simpatik. batqın. batnıq. sevimli. ruhlu. qurulu. yaxımlı. uyğun. yerli. yerində. uyqun. orunğlı. orunda.-bir qolay uğur(vaxt) gəzətmək (gözətdəmək) gərəkir.-münasibləmək : yakışdırmaq. yaraşdırmaq.

münasib gəlişli. uyqun.

münasib ilişgin. upuyqun. mutabiq. əlverişli. uyqun. yaraşır. yarayışlı. yerində. şəkilli. biçimli. sanalı. sayalı. hesablı. müsaid. müvafiq. mutabiq. uyğun. ölçük.-ev yapmağa uyğun, ölçük, münasib : evlik.

münasib münsəcəm. insicamlı. tutumlu. tutuşlu. tutarlı. tutaşlı. uyumlu. uyuşlu. uyqunc. bağdaşlı. düzgün. düzşük.

munasib qolaylı. əlverişli. uyqun. yartay. yarat.

münasib uyqun. əlveriş. muvafiq.

munasib uyqun. tutarlı. yerində. əl verişli. yarar. uz. uyqun. doğrul.-munasibət olunmaq : ölçünmək.

münasib yaraq. asıq. uyqun. faydalı. müfid.

münasib yaraşmış. uyqun. zibəndə. şayan.

münasib yep. ip. yip. eyi. iyi. yaxcı. yoluna.

munasib yetgili. barlı. hasıllı. qazanclı. qazaşlı. verişli. verimli. bağışlı.

münasibət bağ. ələqə.

munasibət bağlantı. tutnuş. tutşunuş. dayanışma. ilgi. bağ. rabitə. ara. ilişik. ilişgi. bağlılıq. dəngə. tanqı. ilinti. oran. bağ. ilgi. irtibat.-araları pozuq.

munasibət boşluq. aralıq. açalıq. açığlıq. kovluq. kavlıq. koğalıq. kovalıq.

munasibət ələqə. ara.

munasibət görə. bağlanıştı.

munasibət görə. bağlanıştı.

münasibət qaraşıq. qaraş. bağlılıq. bağlantı. ilgi. ilişik. irtibat.

münasibət qaraşıq. qaraş. bağlılıq. bağlantı. ilgi. ilişik. irtibat.

münasibət uyaq. ilişgi. ilgi. bağıntı. alışveriş. irtibat. ilişik. mürtəbit. mərbut. ilişik. ilgi. ilişgi. bağlanma. bağ. yaxınlıq. rabitə. irtibat. ilişgi. ara :.-araları pozuq.-sözdün qırdalı gəldi : sözün yeri gəldi. söylərkən uyaq, münasibət düştü.

munasibət yaxtım. patlet. lapatqa. balat. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. dış görnüş. rıxtım. yatım. şəkil. biçim. biçmə. kəsmə. yarma. yaxışıq. form.

munasibətiylə bağlantısıyla. tutnuşiylə.-dən ötürü. dolayısiylə. ötürü. üçün. dolayı. illətə görə. səbəbilə.

munasibətli bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli.

münasibətli mərbut. irtibatlı. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. çəkişgin. bağlı. asılı. əlaqəli. əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. sevgin. ilgili. ilişik. ilişgin. əlaqəli. bağlı. əkli. taxılı. mərbut. ayid. mütəəlliq. race'. dayir. bağıntılı. ilişgili. ilişik. ilişgili. uyar. müşabeh. yatqan. uyuşqan. mutabiq. yaxışır. uyqun. yerində. birəbir. uyqun. tam. yaraşır.

münasibətli münsəcəm. insicamlı. tutumlu. tutuşlu. tutarlı. tutaşlı. uyumlu. uyuşlu. uyqunc. bağdaşlı. düzgün. düzşük.

münasibətsiz arasız.

munasibətsiz bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. ölçüsüz. ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. irtbatsız. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

münasibətsiz çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. başaçıq ayaqyalın. yersiz.

münasibətsiz orunsuz. uyqunsuz. asılsız. dəlilsiz.

münasibətsiz tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. uyumsuz. uyuşsuz. uyşumsuz. uyqunsuz. bağdaşsız. düzgünsüz. düzüşsuz. münsəcəmsiz. insicamsız.

munasibətsizlik ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq.

münasibsiz tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. uyumsuz. uyuşsuz. uyşumsuz. uyqunsuz. bağdaşsız. düzgünsüz. düzüşsuz. münsəcəmsiz. insicamsız.

munasibtli -munasibtli munasibtsiz : istər istəməz. istər istərməz. gərəkir gərəkirməz. gərək gərəkməz. yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar tutmaz.

munasibtsiz -munasibtli munasibtsiz : istər istəməz. istər istərməz. gərəkir gərəkirməz. gərək gərəkməz. yerli yersiz. olur olmaz. düşər düşməz. tutar tutmaz.

münasip yaraşqan. yaxaşqan. uyqun.

münaziə edmək qarqaşalaşmaq. qarqaşaşmaq. dögüşmək. söküşmək.

munaziə qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

münaziə qutqu. taxılma. aytış. igəş. çarpışma. qavqa. ərəkiş. çəkişmə. savaş. çatış. çataş. çatışma. münaziə edmək. aytışmaq. deyişmək. dartışmaq. çəkişmək. bəhsə girişmək.-münaziə edmək : çataqdaşmaq. çataqlaşmaq. sözləşmək. qarşıt edmək. qavqa, niza çıxarmaq.-münaziə edmək : ərəkişmək. çəkişmək.

münbəsit edmək yansatmaq. yaymaq. açmaq. genətmək. bəst vermək.

münbəsit -münbəsit olmaq : inbisat. yayılmaq. yansamaq. açılmaq. genəlmək. bəsitləşmək.

münbəsitləşmək münbəsitlənmək : bollanmaq. bollaşmaq. genlənmək. genləşmək.-münbəsitlətmək : qenlətmək. genlətmək. bollatmaq.

müncəmid olmaq kipləşmək. sıxışmaq. bərkişmək. münəqid olmaq. bəstənmək.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə