EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə74/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   125

müfdə salım.-salımına aldım : müfdəsinə aldım.

müfdə təkin. bədava. məccani.

müfdə töləvsüz. badava.

müfdəçi axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< kov : kav : boş. puç). torbaçı. yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. çapadançı. sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək : töhvə). müfdəxor.

müfdəçi çapaçı. bələşçi. sovğaçı. hər nəyi əməksi, parasız, müfdə, təkin əldə edməyə çalışan..

müfdəçilik müfdəxorluq bələşçilik. çapaçılıq. sovğaçılıq. hər nəyi əməksi, parasız, müfdə, təkin əldə edməyə çalışmalıq..

müfdəçilik yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək : töhvə). boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov : kav : boş. puç). torbaçılıq. müfdəxorluq.

müfdəlik ucuzluq.-koralıq şəhər : korlar şəhəri : hər şeyin müfdə olan yeri. 1. ehsan.-koralıq içgi.

müfdəsinə alaylayca. badava kimi.

müfdəsinə yavadan. havayi. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. kovbadan > heybədən (< kov : kav : boş. puç). torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. savırı. məccani.

müfdəxor aylaqçı. yarancanğ. çanaxçı. müfdəçi. çapaçı. bələşçi. sovğaçı. hər nəyi əməksi, parasız, müfdə, təkin əldə edməyə çalışan. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. anaköklü..

müfdəxor götürüçülük. götürəçilik. götürə qonmaq : hazırına şah olmaq.

müfdəxor yavaçı. havaçı. aylaqçı. hayvaçı. bayqac. bayquc. boşdançı. boşnaçı. boşqonac. çapaçı. çapadançı. sovğaçı. savıraçı. bələşçi. bəlləşçi. bəlləkçi (bələş. bəlləş. bəllək : töhvə). axırçı. yalacanğ. çanaxçı. kovbaçı > heybəçi (< kov : kav : boş. puç). torbaçı. müfdəçi.

müfdəxorluq minicilik. əngəlçilik. anakökçülük. müfdəçilik. bələşçilik. çapaçılıq. sovğaçılıq. hər nəyi əməksi, parasız, müfdə, təkin əldə edməyə çalışmalıq.

müfdəxorluq yavaçılıq. havaçılıq. aylaqçılıq. yalcançılq. hayvaçılıq. bayqaclıq. bayquclıq. bələşçilik. bəlləkçilik (bələş. bəlləş. bəllək : töhvə). boşdançılıq. boşnaçılıq. boşqonaclıq. çapaçılıq. çapadançılıq. sovğaçılıq. axırçılıq. çanaxçılıq. kovbaçılıq > heybəçilik (< kov : kav : boş. puç). torbaçılıq. müfdəçilik.

müfəssəl sıxılı. sıxıl.

müfəssəl sıxılı. sıxıl.

müfəssəl uzunca. təfsili ilə.

müfəssir yorumcu. tüşündürqüc. anlatıcı.

müfəttiş araycı. yoxlayan.

müfəttiş taptışçı. təkşiriçi. baılavçı.

müfəttiş təkşirüvçü. təhqiqatçı. tetqiqçi.

müfəttiş yamun. dənətçi. dənətləyici. ayarı. müməyyiz. kontrolçu.

müfəttiş yamun. dənətçi. dənətləyici. ayarı. müməyyiz. kontrolçu. dənəyici. tikşirivçi. taptişçi. baxılavçı. çarşı ağası. bazar başı. taptışçı. təkşiriçi. baılavçı.

müfid -muxtəsər, müfid kəlam : ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. qısa, göstərişli söz. yapıcı güdə söz. qut, qıt söz. özlü, qısa söz. dərli, toplu söz. us, qıs söz. vəciz.

müfid uz. yarcaq. öğdə.

müfid yaraq. asıq. uyqun. faydalı. münasib.

müfils 1. suçul. məhkum.

müflis anqurt. iflas etmiş.

müflis batqın.

müflis batqın. yazıq.

müflis batuq. batmış. alçaq.

müflis batuq. batmış. alçaq.

müflis qaşaq. qaşşaq. ev eşiksiz. kasıb. yoxsul.

müflis qaşaq. tüşgün.yuf.

müfrəd ədəd tək sayı.

müfrəd 1.təkil.

müfrəd birlik. təklik.

müfrəd tək. təklik. təkil.

müfrəd yekə. tək.-müfrəd(ədəd) : təklik. təkil. birlik. san.

müfrəd yekə. tək.-müfrəd(ədəd) : təklik. təkil. birlik. san. birlik. təklik.

müfrəzə ulam. əklənmiş. qatılmış. tim.

müfrəzə ulam. əklənmiş. qatılmış. tim.

müfrit artaq.ifrat edən.

müfrit artaq.ıfrat edən. sikdədış. şekdədış. çekdəndış. çəndən çıkan.

müfrit asıravsuz. müsrif. savurqan. çox xərcləyən.

müfrit aşırı. ifratçı. qarın. qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab).

müfrit ifratlı. ılımsız. qızıqqanlı. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mulayimətsiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız. nərmiyyətsiz.

müfrit sikdədış. şekdədış. çekdəndış. çəndən çıkan.

müfsid azıq. fasid.

müfsid pozuq. pozuq. pozucu. pozutcu. ara açan. aralaşdıran. ayrışdıran. ayrışladan. münafiq.

müfsid qaramuq. qaramıq. fasid.

müftəri qaraçı. iftiraçı. töhmətçi. ağzı qara.

müftəriçilik qaracı. qaraçı. qaraçılıq. boşuna suçlayan. iftiraçılıq. töhmətçilik.

müftəxər avurtlı. şişman. qurran. təkəbbürlü.

müftəxər fitixara nədən olan. saymıqlı. sıymıqlı. onurlu. güvəncli. qıvanclı.

müftəzəh əzgin. kəst. bompox. utandırıcı. usandıran.

muğak savu. dəlik. oyuq. mağara.

muğalitə yanılmaca.

muğayat olmalı muraat edməli. gözətməli.

muğayat -muğayat ol : ayığ ol. gözətlə. muvazib ol.-özündən ayığ ol.

muğayat muraat. yaraş. gedəm. gözləm.

muğayat, muraqib olma gözətmə. gözətim. gözətiş. güdmə. güdüş. güdüm.

muğayat, muraqib olmaq imənmək. ımanmaq. gözətləmək. qayırmaq. qayğırmaq. qorumaq. əsrigəmək. sağlatmaq. tə'min edmək.

muğayatlı < muraatlı. baxımlı. gözətli. iyi baxılmış.

muğayatlı nazik. gözlək. ayamlı.

muğayir əks. zidd. tərs. tərsə. çapraz. muxalif. qarşıt.

muğayir uymaz. ayğırı. ayğırıq. başqaq.

muğayirət ixtilaf. başqalıq. ayrılıq.

muğayirləşmək muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq.

muğayirlik çaprazlıq. əkslik. tərslik. tərsəlik. ziddilik. muxalifəd.

muğəlləq giript. girift. qarşıq. girişik. işgil. ilişik. girişik. buruşuq. qatıq.

muğənni ırlacı. ırlayıcı. söycü. söyləyən.

muğənni ırlacı. ırlayıcı. söycü. söyləyən.

müğənni köklən.

müğənni yıraqu. şarkıcı. çağrıcı.

müğənni yıraqu. şarkıcı. çağrıcı. köklən.

muğənni yırav. oxuyan.

muğlək dolaşıq. sapa. qarışıq. çalalı. çallaq. burşuq. mübhəm. qapalı. kilitli.

muğləq qarışıq.

muğlləq qarışıq.

mühafazakar yolçu. gələnəkçi.

mühafiz qammoy. qorvoy.

mühafiz qaqba. qağba. qorucu.

mühafiz qaqba. qağba. qorucu. sakçı.-mühafizəkar : yolçu. gələnəkçi. tutucu. geridartap.əski qaraşlı.

mühafiz sakçı.

mühafiz saqlayul. saxlavul. bəkçi. gözçü.

mühafizəkar tutucu. geridartap.əski qaraşlı.

mühafizlik edmək qammoylanmaq.

muhalıf olmaq qarşçılanmaq. qarşı gəlmək.

muhalif qarşçı. zidd.

mühasirə quşatım.

mühasirə quşatım.

mühavirə sözləşmə.

mühavirə sözləşmə.

mühəddəb muqvvəs yer əğrəm. əğrim.

mühəddəb -mühəddəb biçimli olan kiçicik yuvar : dənə. həbbə. qabarcıq. qabarcuq.

mühəddəb abarıq. qabarıq. abartma. qabartma. qaqma. (qaxma. qalxma).

mühəddəb göpük. dışarı doğru çıxıq, şişik. göbəkli. qabarıq. tombul. dışbükəy. dışabük. konveks. (# içbükəy : içəbük. muqəə'r)..

mühəddəb kambır. kombır.

mühəddəb kobba. qubba. qabarıq. qabrıq.

mühəddəb kürə. (# cökə. çökük).

mühəddəb kürə. (# cökə. çökük).

mühəddəb örqüc.

mühəddəb qopa. qoba (# hopa. kova : müqəər).

mühəddəblik qabarıqlıq. tombokluq.

mühəddəd sınırlanmış. dar. məhdud.-dar bir çevrədə.

mühəllil əritici. əritgən. əritən. təhlilçi. çözümləyici. analist.

mühəqəq anığ. onıq. gerçək. quşqusuz. şübhəsiz. yəqin.

mühəqqəq edmək gərçəkləştirmək. gerçəkləştirmək.

mühəqqəq olma doğrulma. doğruluş. dizilmə. düzülmə. düzülüş. diziliş. dikəlmə.

mühəqqəq ant. yəmin. antlı : yəminli.

mühəqqəq ant. yəmin. antlı : yəminli.

mühəqqəq dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan qatıqsız. quşqusuz. şübhəsiz. dayanan. sağlam.-mühəqqəq olmaq : kəsinləşmək. qəti' olmaq. müsəlləm olmaq.

mühəqqəq daynaqlı. sağlam. doğru. möhgəm. əsaslı.

mühəqqəq kirtü.

mühəqqəq kirtü.

mühəqqəq quşqusuz. quşquz. ikisiz. şəggisiz. bilatərdid.

mühəqqəqdir yazılıdır.

mühəqqəqən kəsinliklə. apaçıq. bəsbəlli.

mühəqqər kəm xor. alçaq. -kəm xor olduq.mühəqqiq izildəçi. tətqiq edici.

mühərrik dürtü (təhrik edmək : dürtmək. qudutmaq).

mühərrik dürtü (təhrik edmək : dürtmək. qudutmaq).

mühərrik dürtücü. dürtü. təhrik edən. qarışdıran. qızışdıran. qışqırtan. qaçqırtan. qaşındıran. qısqandırıcı. quşqurtan. ciciklədən. cicikdirən. yardaqçı. çığırtan.-el yardaqçı : müşəvvişi əzhani imumi.

mühərrik qaşağı. qaşaq. quşqut. quşquc. mühəyyic.

mühərrik quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. quşqut. quşqutu. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. dürtük. müşəvviq. təşviq.

mühərrik uduvçu. provakatör. təhrikçi. qışqırtıcı.

mühərrik uyaran. oyarıcı. qılavız. düzəldən. düzənci. dozğuran.

mühərrik yarqıc. alqac.

mühəssil arzıqlı. araşıq. maraxlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.

mühəyya edmək sağlamaq. toxumaq. işləmək. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq.

mühəyya anğki. anığ. hazır. yerləşmiş. ortaya qoyulmuş. əldə tapılan.

mühəyya dəyər. hazır. yapçın. yupçın. bəsic. hazır. təyər. amadə.-yapçın yupçın : hap hazır.

mühəyya duran. olan.-duran nəvarsa gətir.-duran nəyimic varıdı, tükəndi.

mühəyya əlatı. əlaltın. hazır.

mühəyya yarıq. yarıqlı. hazırlı.

mühəyyic gərilimli. qışqırtıcı. quşqurtubu. təhrikçi. aşubçu.

mühəyyic qaşağı. qaşaq. quşqut. quşquc. mühərrik.

mühəyyic yarqıc. alqac.

mühibb aşıq. sevquci. sevən. sevici. valeh. şeyda. fədakar.

mühibb sevikli. söyüklü. cəzbəli. müşfiq. məbbəttli.

mühimsəməmək vaz keçmək. umursamamaq. aldırmamaq. boş vermək.

mühit zaviyəsi çevrəaçı. bucaqları çevrə, çəmbər üzərində olan açı.

mühit -mühit, şərayit, imkan yaratmaq : durqalatmaq. durqalamaq. cızqılamaq. cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. qırızlamaq. qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. qoşutlamaq. qoşutlatmaq.

mühit ağıl. çevrə. çevrə. tıqrıq. tıvruq. mühit. cızqılıq. cızıq. cızqıl. qırız. kəriz. qoşut. durqal. mühit. əkiş. yağday. durmuş. şərayit. hal əhval. hal ruhiyyə. aralıq. ortam. oran. evrən. dövrə. çevrə. çəmbər. çənbər. çəpər. quşaq. çulqa. çuval. civar. mühit çevrə. əkiş. yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. şərayit. hal əhval. hal ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dayrə. kadr. çevrə. dövrə. çərçiv. çapçıv. aralıq. ortam. mühit. quşaq. mühit. iyrək. iğrək. əğrək. əyrək. evrək. evlək. əvlək. çevlək. çərvək. çəvrək. ortalıq. şərayit.-qara iyrək : örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer..

mühit ara. ortam. dolayı.

mühit ara. ortam. dolayı. atmosfer. törə. törən. devrə. durum. qoşul. şərayit. ortam. yörə. döğrə. çevrə. mühit.-bu yörə dolanma daha.-pozuq yörə.

mühit atmosfer. törə. törən. devrə. çevrə. durum. qoşul. şərayit. ortam.

mühit mühit. əkiş. yağday. durmuş. şərayit. hal əhval. hal ruhiyyə. dövrə. dövərək. təvərək. mühit. quşaq. aralıq. ortam. çapçevrə > çəpçevrə. quşat. çevrə. dövrə. çərçiv. çapçıv. əhatə. qocu. qucu (< kov. kav). qoşul. şərayit ortam. qonuş. dövrbər. çəpçevrə. aralıq. ortam. oran. evrən. çevrə. çəmbər. çənbər. çəpər. quşaq. çulqa. çuval. civar. mühit. çevrə. çəmbər. həlqə. dayrə. aylanğ. aylanağ. aylana.-aylanağağı şərtqə enğğaylı : mühitin şərtlarınə uyqun.-günlük günəşlik görünmək : sıxıntısız, sorunsuz, dinclik ortamında bulunmaq.-bunca çətinlikdən son, hər nə mənə günlük günəşlik görünürdü.-öz mühitin, yerin sevən : bölgəçi.

mühit mühit. iyrək. iğrək. əğrək. əyrək. evrək. evlək. əvlək. çevlək. çərvək. çəvrək. ortalıq. şərayit.-qara iyrək : örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer.

mühit qısıt. əsrik. əsrək. qoşul. sınır. hədd. şərt.

mühit qısıt. əsrik. əsrək. qoşul. sınır. hədd. şərt.

mühit qurı. çevrə. ətraf. təvər. devrə. çevrə. halqa. dayrə. qurşaq. qurmağal.

mühit şərayit. tutul.

mühit yörə. döğrə. çevrə. mühit.-bu yörə dolanma daha.-pozuq yörə.

mühitə uymaq çevrə uymaq. ağıllanmaq.

mühitülmaarif bilginlik. dayirətülmaarif. ənsikılopedi.

mühtəsib basqan.

mühüimmat yaraq.

mühüm saymamaq yeğnitmək. yengiştirmək. engiştirmək. yüngülləştirmək. kiçiştirmək. kiçimlətmək. kiçiklətmək. dəğər, önəm verdirməmək. önəmlətməmək. aldıratmamaq. xəfiflətmək. xəfifləştirmək.

mühüm saymaq ipləmək. ipikmək. önəmsəmək. saymaq. sayqı göstərmək. dəğərləmək. dəğirmək. aldırmaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edmək.

mühüm ağır. əhmiyətli.

mühüm kürdəli. önəmli. önəmli. saylan. yenedan. üstün.

mühüm kürdəli. önəmli. önəmli. saylan. yenedan. üstün.

mühümm önəmli. başlı. içli. törəli. yöndəmli. əsaslı. önəmli. sayğarlı. əhmiyətli. ciddi. olutlu.-olutlu soru : ciddi soru.

mühümmat qor. donanım. donatım. donatı. vəsayil. quşanacaq. qoşum. yaraq. ləvazim. məlzəmə. ədəvat. cihaz. saramçal. təçhizat. döğüş nəsnələri.

mühümmatçı cəbəçi. cübbəçi. yubbaçı. donatımcı. aksesuarçı. bir işin, olayın yerin, zəminəsin, qoşulun şərayitin quran. təchizatçı. mühümmatçı.

mühümmülük qapar. dəğər. önəm. əhəmmiyyət.

mühümmüsətmək dayatmaq. dayıtmaq. önəmləmtək. önəmsətmək. başdaqdamaq.

mühümsəmək artığına qabartmaq. böyüksəmək. mubaliğə edmək.

mühümsəməmək ipləməmək. ipikməmək. önəmsəməmək. saymamaq. sayqı göstərmmək. dəğərləməmək. dəğirməmək. aldırmamaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək.

mühümsənməmək iplənməmək. önəmsənməmək. sayılmamaq. saylınmamaq. dəğərlənməmək. dəğirinməmək. dəğirilməmək. aldırınmamaq.

müi'n maavin. yardaç. yardımçı. köməkçi. dolaysız. doğru. düz. kələksiz. arqıc. yarqıc. doğru. kələksiz. çin. köynəksiz. dələduz olmayan. dolaysız. düz. riyasız.

müin yarıcı. yardımcı. şəfaətçi.

müin yarıcı. yardımcı. şəfaətçi.

müinlik dolaysızlıq. doğruluq. düzlük. kələksizlik.

müjdə aytuğ. aytış. başatı. sava. muştuluq. yağış. muşdu. savlıq. muştuluq. yeni sav, xəbər enik. yenik. xoş xəbər..

müjdə irim. iyi xəbər.

müjdə qovancılıq. güvəncilik. sevinc. bəşarət.

müjdə salıq. peyam. bəşarət.

müjdə salıq. sağlıq. sava. doğru xəbər.

müjdə sevinc.

müjdə sevinc. saluq.

müjdə sorağ. bəşarət. nəvid. xəbər.

müjdə söyünci. boşluk. qutluq . mutluq. söyünci. boşluq. qutlaq. şadyanalıq. muştuluq. pay. süyüncü. irim. iyi xəbər. salıq. sağlıq. sava. doğru xəbər. yumuş. müjdəli xəbər.

müjdə söyünci. boşluk. qutluq. qutlaq. mutluq. söyünci. boşluq.

müjdə süyümçü.

müjdə yumuş. yumuç. müjdəli xəbər.

müjdəçi carçı. dəllal. qoduçu. qodu.

müjdəçi muştuluqçu. qaraquş.

müjdəçi muştuluqçu. savuş. çavuş. caylaq. carlaq. çaylaq. savaçı. savaçı. muştuluqçu.

müjdəçi qomsi.

müjdəçi sevinci. bəşarətçi.

müjdəçi yamçı. çapar. tatar. qasid. xəbərçi.

müjdələmək başatmaq.

müjdəlik yağışlıq. muşduluq.

müjdəqani sevinci.

müjtə müjdə. muştuluq. sevindik.

mükafat almış savqalı. sovqatlı. ödül almış.

mükafat açav. bağış. savat. sovğat. ulağ. hidyə.

mükafat ayğut. ərməğan.

mükafat ayğut. ərməğan. ödül. ödül. ödəm. ödül. yanut. yanıt. tapaq. padaş. tapaq. padaş. müzd. yanıt. ödül. bəygə. bələk. bayrak. qarşılıq. qarşıt. əcr. yanıt. sıylıq. bülək. dartuk.

mükafat bəygə. bələk. bayrak. qarşılıq. qarşıt. əcr. yanıt. ödül. sıylıq. bülək. dartuk.

mükafat əmək. qarşılıq. çalışma qarşılığı. müzd.

mükafat öc.-buda işizin öcü.

mükafat ödül.

mükafat ödül. ödəm.

mükafat ödül. sıy. sovğay. sayqı. hörmət. e'zaz. ikram. yalaq. işçilik. iş ücrəti. ayaq təri. cəza. ödəş. çəkə. ötək. ödək. ötül. ödül ( < ötəmək < > ödəmək) müzd. əcr. qarşılıq. keyfər. ərməğan. ödül,.-yalaq gücü : muqabilində tutulan işçi gücü.

mükafat ödül. yanut. yanıt.

mükafat öndül. önqdül.

mukafat qanlıq. qarşılıq. qarşılıq. ödül.

mükafat savqa. öldül.

mükafat tapaq. padaş.

mükafat tapaq. padaş. müzd.

mükafat yanıt. ödül.

mükafatlandırmaq savqalandırmaq. öldülləndirmək.

mukalimə edmək dilləşmək.

mukalimə çaqçaq. sav. sövbət.

mukalimə tilaçar. ilaşar.

mukalimə tilaçar. tilaşar.

mükəddər olma toxatlıq. tutuqluq. tutqunluq. incik. qaralıq.

mükəddər olmaq tonuqmaq. donuqlanmaq. tutulmaq. qatılaşmaq.

mükəddər qılmaq boşurqanmaq. boqşurğanmaq (< boq. buq). dərdin, ağısın boşaltmaq. müztərib edmək.

mükəddər bağrı qara. küsgün. mə'yus.

mükəddər buşqan. puşaq. buşaq. içi sıxıntılı. tutuq. qussəli. kədərli.

mükəddər buşqan. puşaq. buşaq. içi sıxıntılı. tutuq. qussəli. kədərli.

mükəddər çapalı. qapalı. qəmli. toxalı. qussəli.

mükəddər qayğılı. tasalı. sıxıntılı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. qussəli. acılı. xoşa getməyən. ətacı. sevimsiz. saydamsız. donyağı. antipatik. üzüntülü. acılanmaış. quşqulu. qurqulu. quruntulu. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. vəhmli.

mükəddər qonuq. tutuq. tutqun. məğmum.

mükəddərlədən acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. kədərlədən.

mükəddərlənmək acınmaq. acıqlanmaq. sancınmaq. hirslənmək. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. üzülmək. üzünmək. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək.

mükəddərlənmək kədərlənmək qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. qəhərlənmək.

mükəddərlik qaqığanlıq. boğaqlıq. boğqunluq. xəfəlik. qapalıq.

mükəəb bükəəb. küp. qop.

mükəlləf borclı. məcbur.-bu işi görməyə borcluyan.

mükəlləf görəvli yükümlü. müvəzzəf. yükümlü. borclu. məsul. verəcəkli. mədyun. yüklü. yükümlü. yüklü. yükümlü.

mükəlləflik yüküm. görəvlilik. müvəzzəflik. məcburiyyət. borcluq. borcluluq.

mükəmməl artık. ağsıraq. ulu. qıyasıya. qıya. çəndən çəkdən aşa. doyqun. dolqun.

mükəmməl artık. ağsıraq. ulu. qıyasıya. qıya. çəndən çəkdən aşa. doyqun. dolqun. əksiksiz. tüqüz. tüküz. düz. tam. tolqun. dolqun. doyqun. yeti. yetgin. kamil. olqun. bəcərikli.

mükəmməl ayıbsız. qusursuz. yaraqan. əksiksiz. tam.

mükəmməl büt. kompilet. tamam. doluq.

mükəmməl caraqan. yaraqan. fövqiladə. ulu. ali.

mükəmməl əksiksiz. tüqüz. tüküz. düz. tam.

mükemmel ən iyi. yapsal.

mükəmməl en iyi. yapsal. kamil. bitik. bütük. bütün. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. tükəl. tutuş. boydan baş. kəmallı. dolma. balaqca. ayrıca. xisusi. əkməl. daha qaplayıcı. bağlam. tamamlama. bütünləmə. yetgin. kəsirsiz. əksiksiz. tamm. som. dördyüzlü : dörtdördlük. kamil.-qeyri mükəmməl : yamalaq. yarım yamalaq. kəsgit. kəsgik. əsgik. naqis. qeyri mükəmməl. nakamil.

mükəmməl tavuşluq. məşhur. şanlı.

mükəmməl tolqun. dolqun. doyqun.

mükəmməl tüküz. bütün. tamam.

mükəmməl yaraqan. caraqan. fövqiladə. ulu. ali.

mükəmməl yeti. yetgin. kamil. olqun. bəcərikli.

mükəmmələn büsbütün. bütün bütün. tamamilə. bütünüylə. başdanbaşa.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə