EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə73/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   125

mubaliğə atış. qozğalaq. gop. şişirtmə. – doğru sözə atış yaramaz.

mubaliğə daşırma. şişirmə.

mübaliğə səmirtiv. şişirmə.

mubaliğəçi abartıcı. qabartıcı.

mubaliğəçilik abartıcılıq. qabartıcılıq. şişirimsiz. böyütmədən. olduğu kimi.

mubaliğəçilik aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. yüklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. mindiriçilik. iğraqçılıq.

mubaliğəli iri. abartılı.-mubaliğəli söz : iri, abartılı gəp.-iri, abartılı gəp : mubaliğəli söz.

mubaliğəli qabartılı. şişirtli. yekəntili. abartılı. abartmal. qabarmalı. şişimli. şişrimli.

mubaliğəsiz qabartısız. abartısız.

mubarək olmayan uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. şum. cum. şumal. cumal. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. yümnsüz.

mübarək qıl ! ulula !. ulla !. qutal !. qutla !. yücəlt !. yüksəlt !.

mubarək ayaqlı. uğurlu. qutlu. meymun. meymənətli. uğur. qut. ayaq. meymənət. qədəm. uğurlu. uğurlu. yaxşi.

mubarək aydın.

mubarək biçin. qutlu.

mübarək ışuq. açuq. iyuq. açuq. qutuq. qutlu.

mübarək qut. qutlu. mutlu. onqayın. onqaylı. uğur. uğurlu. yumlu.-mübarək olsun : önq olsun. mutlu olsun. onqaylı olsun.

mübarək qut. qutlu. mutlu. onqayın. onqaylı. uğur. uğurlu. yumlu. uquz. uğuz. oğuz. qutlu. ulu. uluq. uluğ. yücə. yüksək. uytun. qutlu. yollu. ulanmış. ulu. qutsal. sayqıdəğər. qutlu.-mübarək olsun : önq olsun. mutlu olsun. onqaylı olsun.-mübarək qıl ! : ulula !. ulla !. qutal !. qutla !. yücəlt !. yüksəlt !.

mubarək qutan.

mubarək qutaq. qutlu. aydın. məsud.

mubarək qutlu. toyumluq. doyumluq. toyumlu. meymun.

mübarək qutluq. meymənət.

mübarək ulanmış. ulu. qutsal. sayqıdəğər.

mübarək ulu. uluq. uluğ. yücə. yüksək.

mübarək uquz. uğuz. oğuz. qutlu.

mübarək uytun. qutlu.

mübarək yollu. qutlu.

mübariz dirişgən. çalışan. çalışqan.

mübariz dirişgən. çalışan. çalışqan.

mubariz savaşçı. savaşan.

mubaşirət edmək başlamaq. qoşlaşmaq.

mübaşirət başlama. ged gəl.

mübaşirət başlat(başlamaq).

mubaşirət əmikmə.

mübaşirət gedgəl. ağız.

mübayin uzaq. zidd. uymaz.-uzaq güclər.

mubayinət uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağılma. uyuşmazlıq. ayrılıq. fərqlik. ixtilaf. ayrıqlıq. ayrılıq. qarşıtlıq. uyşmazlıq. dağılım. təfrəqə. ixtilaf. ixtilaf. təfrəqə. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağınıq. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağınıqlıq. ixtilaf. təfrəqə.

mübayinət uzaqlıq. ziddiyyət. uymazlıq.

mubayinət, ixtilaf, təfrəqə düşmək uyuşmazlamaq. dağılmaq.

mübəlliğ carçı öğütçü. pıropaqandacı. bağıran. bağırtqan. çığırqan. çığırtqan. çağıran. carlayan. çağırmaçı. çağıran. təbliğçi.

mübəlliğ öğütçü. oğutcu. oxucu. otucu. otcu. carçı. havalı.-bu oturuşda, hammı, başqa başqa bölümün, düşüncənin, işin havalısı olmaq qoşuyla (şərtiylə), savcısı kimi danışırdı.

mübəlliğ oydaçı. təbliğçi.

mübərra ıraq. qıraq. dışra.

mübəssir gözəmilçi.

mübhəm alasarmık. bəlirsiz . bulanık. çığma. çığmalanmış. gənğ. gumurtuk. kömürtük. qapalı. qarmaşık. qumuruk. qünq. örtlü. tutulu.

mübhəm alasarmık. bəlirsiz. bulanık. çığma. çığmalanmış. gənğ. gumurtuk. kömürtük. qapalι. qarmaşık. qumuruk. qünq. örtlü. tutulu.

mübhəm arlı.-bərli. qararsız. oynaq. güvənilməz. bəlirsiz. qarışıq.

mübhəm başsız.-tübsüz. bəlirsiz.

mübhəm bəlirsiz. işgilli. çulqalı (< çuq). mübhəm.

mübhəm bəlqisiz. bəlirsiz.

mübhəm dolaşlı. pırtlaşıq. quşqulu. qapalı.-dolaşlı, anlaşılmaz söz : qıcırtılı söz.

mübhəm giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. içrək. içlik. saxlı. məxfi. yasüycü. şirin. qapatın. sırr. görünməyən. bilinməyən. anlaşılmayan. qölgəli. quşqulu. qaranlıq. bəllisiz. bəlirsiz. qarışıq. çalalı. çallaq. qamız < qapız. qapalı. çətin. anlaşılmaz. bəlirsiz.-mübhəmləşmək : bəlirsizləşmək. bəlləksizləşmək.-mübhəmlik : bəlirsizlik. giz. gizik.

mübhəm qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. bulanıq. bulanlı.

mübrəz olmaq ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək.

mubrizətələbi dartaşçılıq. dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. savaşçılıq. çatalçılıq. çataşçılıq > cədəlçilik. cidalçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq.

mübsir çavuş. dəğnəkçi. dəğənəkçi. sobaçı. nazir.-kilas çavuşu.

mübsür değnəkçi. dayaqçı.

mübsür közəkçi.

mübsür közəkçi.

mübsür qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa.

mübtədi başlaqıççı. ayaqçı. amator. əcəmi. naşı.

mübtədi yaydaq. ibtidayi.

mübtəla edmək salmaq. ilgititmək. ilişdirtmək. düşürmək. tutturtmaq.-içgiyə düşürdülər.

mübtəla olmaq salmaq. düşmək. ilgitinmək. ilişinmək. tutunmaq.-içgiyə düşdü.

mübtəla bulaş. tüşgün.

mübtəla düçar. düşmək durumu. düşmüş. ulaşmış. çatmış. varmış. düşgün. giriftar.

mübtəla düçər. düçar. tutulmuş. tutqun. yaxalanma. çatqınmış. imrə. əmrə. aşiq. vurqun. tutqun. düşgün. düşmüş. qara. maraqlı. tutqun. dəli. vurqun. tutqun. düşgün.-mübtəla olmaq : uğramaq. qarşımaq.-mübtəlası : vurqunu. aşıqlısı. düşgünü.

mübtəla düşar. düçar. düşgün. üftadə.

mübtəla düşgün. əsir. düçar.

mübtəla tutuq. tutulmuş.

mübtəzəl olmaq sürkənmək. sürüklənmək.

mübtəzəl alaysı. pozqun.

mübtəzəl alaysı. pozqun.

mübtəzəl sürqən. sürük.

mucab olmaq razılanmaq. susturulmaq.

mücadelə edmək kəsiş. savaşmaq. yarışmaq.

mücadələ oqraş. uğraş.

mücadilə edmək çalpaşmaq. çarpışmaq.

mucadilə edmək çatışmaq.

mücadilə edmək gərişmək. savaşmaq.

mücadilə edmək gürəşmək. uğraşmaq.

mücadilə edmək sarmaşmaq. qavqa edmək. dövüşmək. savaşmaq. vuruşmaq.

mücadilə edmək təmləşmək. dəmləşmək. aralarını açmaq. qavqa edmək. çəkişmək.

mücadilə edmək ünüşmək yarışmaq. çalışmaq.

mücadilə edmək ünüşmək yarışmaq. çalışmaq.

mucadilə çaba.

mücadilə çalışma. uğraş. ciddo cəhd. toquş. toqquş. toxal. toxaş. döğüş. çataş. çatal. cidal. cədəl. savuş. savaş. çatış. çataş. çatışma. qovqa. qavqa. dartaş. dartış.-mücadilə edmək : uğraşmaq. çalışmaq. ciddo cəhd edmək. savaşmaq. qarşı qoymaq.-munaqişə, mücadilə edmək : boğaz boğaza qapışmaq boğuşmaq. döğüşmək. dartışmaq.-mücadiləçi : dartışçı. dartaşçı. toxalçı. toxaşçı. toquşçu. döğüşçü. savuşçı. savaşçı. çatalçı. çataşçı > cədəlçi. cidalçı. qovqaçı. qavqaçı.-mücadiləçilik : dartaşçılıq. dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. savaşçılıq. çatalçılıq. çataşçılıq > cədəlçilik. cidalçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq.

mücadilə çarpış. çalpaş.

mucadilə çəkişmə.

mucadilə dartışma. çəkişmə. qırçınma. çatışma. çəlişmə. çətişmə. vuruşma. uyuşmazlıq. dartışma. dartışıq. didiş. didişmə. dartışım. tutuş. tutuşma. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. qavqa. qovqa. qırçınma. pozuşluq. pozuşma. pozuşum. anlaşmazlıq. açışımlıq. munaqişə. niza'.

mucadilə eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. gurlaşım. gurlaşma. munaqişə. diyaloq. cədəl.

mücadilə gürəş. uğraş.

mücadilə müzaribə. toquşmaq : töqüşmək. döğüşmək. qovqa.

mücadilə qovqa. tolum. dalaş.

mücadilə sandırış. çarpış. çalpaş. sandruş. çəkişmə. çəkiş bəkiş. savğaş. oqraş. uğraş. danışıq. qavqa.-mücadiləçi : batmaz. dirəş. dalaşçı.-mücadilə edmək : gərişmək. savaşmaq. çalpaşmaq. çarpışmaq.

mücadilə sandırış. sandruş. çəkişmə. çəkiş bəkiş. savğaş. danışıq. qavqa.

mücadilə sarmaşüv. sarmaş. savaş. maharibə. qavqa . dövüş.

mücadilə sözləşmə. çalğış. çalış. maarizə.

mucadilə toxuş. toxa. savaş. çatış. çataş. çatışma. hərb. ğailə.

mücadilə, müarizə edmək alış veriş edmək. tutaşmaq. tutuşmaq. alışmaq. odlanmaq.

mucadilə, munaqişə, niza', bəhs edmək dartışmaq. didişmək. tutuşmaq. çəkişmək. qavqalaşmaq. qovqalaşmaq. qırçışmaq. bozuşmaq. çəkişmək.

mücadiləçi batmaz. dirəş. dalaşçı.

mucadiləli çəkişməli. danışmalı. düşünməli. fikirləşməli. bəhsli. munaqişəli.

mucadiləyə çəkdirmək çatışdırmaq.

mücahidə edmək çərənmək. çalışmaq. çalşıqmaq. çavşaqmaq. ictihad edmək.

mücahidə çərən. çalışma. çalşıqma. çavşaq. ictihad.

mucahidət çaba.

muçalə edmək müçələmək. qırıştırmaq. büzüştürmək. çəmələmək.

mucamiət əmikmə.

mucavir bitişik. yapışıq. yanyana.

mücazat edmək qızqurmaq. qıyurmaq. danlamaq.

mucazat edmək yasamaq. yasalamaq. cəzalandırmaq.

mücazat qızqı. qıyqı. cəza.

mücazat qızqı. qıyqı. cəza. qıyut. qızqut. qızqut.-mücazat edmək : qızqurmaq. qıyurmaq. danlamaq.

mücazat qızqut.

mucazat yarşıq. yarış. keyfər.

mücəə'd qıvırcıq. qıvır qıvır. pırtlaşıq. fer.

mücəfavitlik ayracalıq. ayrıcalıq. başqacalıq. təfavütlük.

mücəhhəz -təhiyyə, tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchiz edinmək : taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. yaraqlanmaq. yarqalanmaq. hazırlanmaq. qurunmaq.

mücəhhəz -tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchiz edmək : taxındırmaq. donatmaq. donamaq. donatlamaq. quşatmaq. qurşamaq. qoşumlatmaq. düzənləmək. yapmaq. yaraqlatmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. qurmaq.

mücəhhəz -tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchizləniş. qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. hazırlanış. hazırlanma.

mücəhhəz ağırıq. yiyə. yüklü. yükəl.

mücəhhəz təyərli. qurallı. yarağlı .

mücəhhəz toluq. doluq. təyərli. qurallı. yarağlı.

mücərrəb əməkdar. sınaqlı.bayru. sınaqlı.

mücərrəb görgülü. sınaqlı. işlin. sınqarlı. ərgin. ərişgin. pişmiş. sınanmış. dənənmiş. təcrübəlilik. sınaqlıq. yaplaqlı. yapalaqlı.

mücərrəb görmüş. görgülü. sınalı. sınavlı. təcrübəli.

mücərrəd olmuş yalıtılmış. yalqıtılmış. ayıqınmış. ayqıtınmış. ayqınmış. ayqılmış. arıqınmış. arıqılmış. arqıtınmış. arqıtılmış. təcrid olunmuş. izolə.

mücərrəd aytək.sobay. bekar.

mücerred boydax. subay. soyut. tək. yalnız. münfərid.

mücerred boydax. subay. soyut. tək. yalnız. münfərid. tək. öz başına. yekə özi. subay. əlkin : elkin.

mücərrəd elgin. dünyaya doyğun. subay. soyut. qarabaş. evlənməmiş. yalınbaş. yalnızbaş. qarabaş. yalqız.-mücərrəd edmək : soyutlamaq.

mücərrəd ərqin. ərgin. irkin. subay. başıboş. bekar.

mücərrəd evsiz. yalqız. evlənməmiş.

mücərrəd quruq başlı.

mücərrəd subay. təkil. əşsiz.

mücərrəd təcrid olunmuş. yalanğ. yalınq.

mücərrəd tək. öz başına. yekə özi. subay. əlkin : elkin.

mücərrəd yalabaş. yalbaş. qarabaş. subay. (# qoşabaş. qoşbaş. xoşbaş. evli. başqalı. müzdəvəc. ).

mücərrəd yalqız.

mücəssəmə uzay.

mücəvvəf kavak.

mücəzza edmək yalınlamaq. ayırmaq. təcrid edmək.

muçin qımbız. cımbız.

mücri bəllətən. bələtən. aparan. ifa', yeritən. yürütən. icra edən.

mücri sunucu.

mücri sunucu. aparan.

mücri sunucu. aparan.

mücri yapay. yapan. yasan.

mücri yeritən. yürütən. icra edən. işləyən.

mücrim -mücrim saymaq : qınamaq.

mücrim qılmışlı.

mücrim qılmışlı. suçlu.

mücrim suçlu. muqəssir. müttəhim. günahkar.

müctəme' qurqal. qoğal. bağlaş.

müctəme' topluq. ögür. sürü. bölük.

müctəmiə' takım.

mudafe' qoruyan. savuran.

müdafe savunqan. savunucu. savaşan. dirənən.

müdafe savunqan. savunucu. savaşan. savut. qoruyucu. qoruyan. dirənən.

müdafe' savuşçul. savuşçul. soğuşçul. qarov. qoruma.-müdafiəçi : qalğalaçı. yaxtaçı. hami.-müdafiə edmək : qalğalamaq.

mudafi havalı. savlı. iddəali.

müdafi savut. qoruyucu. qoruyan.

müdafiə edən avuqat. (< av). qoruyan. qorqan.

mudafiə -mudafiə xəddi : savunma sınırı. savunaq.

müdafiə itìş. qovuş. dəf'.

müdafiə itìş. qovuş. dəf'.

mudafiə qoruma.

müdafiə yaxınma. savunma. qoruma. himayə.

mudallə çoxqən. köp burç.

mudam kəsiksiz. boyuna. sürəkli.

mudam müdam. dəvamlı. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. durmadan. qırılmadan. bıraxmadan. qardısız. qartısız. qarıqsız. qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qayrız. qayruz. qayrıqsız. qayrığsız. qayrusuz. qaytız. qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz.-qayrığsız baxım altında saxlanmalı xəsdə.-qayrığsız danışan cocuq.-qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər.

müdam mudam. dəvamlı. keçməksizin. gözətmədən. güzəşmədən. durmadan. qırılmadan. bıraxmadan. qardısız. qartısız. qarıqsız. qarımsız. qalısız. qalıqsız. qalımsız. qalsız. qayrız. qayruz. qayrıqsız. qayrığsız. qayrusuz. qaytız. qaytısız. qayrımsız. qayrınsız. qaylansız. qayılansız. qaylənsiz. geylənsiz. geyilənsiz.-qayrığsız baxım altında saxlanmalı xəsdə.-qayrığsız danışan cocuq.-qayrığsız gözdən ayırmadan güddülər.

müdara saypav. sığpav. saypav. saypu. səpü. sığmalıq. sığamaqlıq. oxşaş. mülayimət.

mudarasız endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. əsirgəməz. musamihəsiz.

mudavim kəsiksiz.

mudaxilə edilmək qarışılmaq. əngəl olunmaq.

müdaxilə edmək atqulamaq. sapqanlamaq. sapanlamaq.

müdaxilə edmək əl qarışdırmaq. əlləmək. girişmək.

müdaxilə edmək əlləmək. əl atmaq. dəxalət edmək.

müdaxilə edmək sataşmaq. (s <> ç ) çataşmaq.

müdaxilə -dəxalət, müdaxilə edmək : girmək. taxılmaq. qarışmaq.

müdaxilə aralış. kirişüv. qatışı. qoşulma. qarışma.

müdaxilə aralış. kirişüv. qatışı. qoşulma. qarışma.

mudaxilə əli olmaq. qarışma. dəxalət.-özgə əllər kəsilsin.-kimin əli var?.

mudaxilə qarışma.

mudaxilə, dəxalət edmə əlləmə. qarışma. girmə. əl atma. iliştirmə. soxulma.

mudaxilə, dəxalət edmək qarışmaq. əl qatmaq : əl qoymaq : əl soxmaq.

mudaxilə, dəxalət olunmaq girinmək. qarışılmaq. əngəl olunmaq.

müddəa sav.

müddəi' olamayan qaldıramayan. də'vi edəməyən.

müddəi olmaq ayaqlanmaq. qurqaşmaq. savunmaq. qalxışmaq. iddaada bulunmaq.

müddəi olmaq dilənişmək. istənişmək. qaqışmaq. iddiada bulunmaq, də'vi edmək. olunmaq.

müddəi alıqsı.

müddəi alıqsı.

müddəi' qaldıran. də'vi edən.

müddəi' qaldırıcı. iddia'çı.

müddəiyülimum savçı.

müddət bolcal. möhlət.

müddet iki ara. ara. sürə. möhlət.

müddət köç. ara. çağ. an. zaman.

müddət köç. ara. çağ. an. zaman.

müddət sürə.

müddət sürə. sürük. sürəc. çağ. uğur. zaman. tinənc. tinəniş. tinər. möhlət.-uğur, möhlət istəmək : tinənc istəmək.-sürə, möhlət, çağ tanımaq (qəbul edmək) : tinənc vermək.-dəvam etdiyi sürəcə, müddətcə : sürəkilə boyunca.-müddəti geşiktirmə : sozma. sallama.-müddəti : bir çağ. bir ara. bir sürə.-müddətində : sürəsində.

müdəbbir topçımış. bilən. bilgin. usda. tanışman.

müdəiyil imum savcı.

müdəiyil imum savcı.

müdəlləl edmək qanıtlamaq. dəlillətmək. müstənəd edmək. sabit, sibutlamaq.

müdəlləl ilkəli. ilkin. nədənli. illətli. baisli. səbəbli. dəlilli.

müdəlləl məvsuq. bəlgəli. netələndiriləbilən.

müdəlləl qanıtlı. netələndiriləbilən. məvsuq. bəlgəli.-müdəlləl edmək : qanıtlamaq. qanıt göstərmək.

müdəvvən dərlənmiş. dərgin. dərcin. toplanmış.

müdəvvər dığırmı. döğürmü. dəğirmi. girdə. yuvarlaq. yuvarlaq. girdə. girdəvər. bölgəğəy. bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. qalğağay. çəmbərik. çövrəgəy <> dövrəgəy. dəvrəgəy <> çevrəgəy. dayirəvi.

müdür başqaruçu. başı.-müdür direktör görəvi : başqaruçuluq.-müdiri koll : rəise koll : gənəl başçı.-ilk okul başı, müdürü : başöğrətmən.

müdür bəybaşı.

müdür dirəs. direktor.

müdür dirəs. direktor.

müdür yaptır. başlıq. başçı.

müəddəb olmaq incələnmək

müəddəb başı önündə. uslu. uylu. çəkik. çəkingən. tərbiyəli.

müəddəb becəri.müəddəb əkili.

müəddəb quram. tərbiyətıi.

müəddəb quram. tərbiyətıi.

müəddəb tərbiyəli. ərdəmli. ədəbli. donlu.

müəddəb tölək. dölək. uslu. uysal. ussul. uyan. ədəbli.

müəddəb yol bilir. ilkəli. yolağlı. ərdəmli. ədəbli. ərkanlı. tərbiyəli.

müəddəbilk ataşlıq. sayqılıq. möhtərəmlik.

müəddəblik nəzakət. kişilik. kişilikli. nazik.

müəlləq keçəri. əğrəti. müvəqqəti. qoyulub götürülən. qurulmuş olmayan.-əğrəti duvar.-əğrəti köprü.-devələt gücü iyəsinə əğrəti sayılır.-dal quşa, əğrəti otraqdır.

müəmma bilməcə.

müəmma bilməcə. tapmaca. girdək.

müə'mma bulmaca. bilməcə. tapmaca.

müəmma tapışmaqlı. bilməcəlik.

müəmma tapmaca. tapuzquq.

müəmma tapmaca. tapuzquq.

müəmmalı bilməcəli.

müəmmalı buruşuq. qarmaşıq.

müənnəs dişil.

müəqqəd bağlaquluq. bağlılıq. bağlı. bağlanmış. mərbut. məsdud. bən olmuş.

müəqqəd bağlıq.

muəqqər ağırbaşlı.

müəssir etgən.

müəssir etgən. etgili. etgin. etgili. təpgili. birəbir. tə'sirli. geçgin. əktiv. toxunaqlı. toxunur. acınası. acınacaq. üzücü. yerir. udarniq. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. tə'sirli. deşən. deşgən. etgili. təpgili. izgili. toxunaqlı. amil. toxunaqlı. sürəkli. sürəli. dəvamlı. ömürlü. yaşamlı. duraqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.-müəssir olmaq : etgənmək etgiləmək.-müəssir olmayan : deşirsiz. deşgirsiz. deşinsiz. deşginsiz. tə'sirsiz. etgisiz. təpgisiz. izgisiz. toxunmaz.

müəssir etgili. aytan.

müəssir etgili. ötgün.

müəssir etgin. etgən. təpgili. geçgin. keçgin. toxunaqlı. acı. üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. birəbir. dəlici. dələcən. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. izgili. tə'sirli. amil. əktiv. nifuzlu.

müəssir etkən. güclü. toxlu. quyuq. tüt. toxunlu. etgili. bətər. bərk. qazan. qızqın.

müəssir etkən. güclü. toxlu. quyuq. tüt. toxunlu. etgili. bətər. bərk. qazan. qızqın.

müəssir işli.

müəssir qölgəli. iz bıraxan. izli. etgili.

müəssir sayrusav. keçib, ötüb etgiləmək.

müəssir toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. toxunan. acıqlı. sərt. qırt. bərk. iti. sıxı. qatı. güclü. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. tə'sirli.

müəssir yapdanmüəssirlik etgənlik

müəssis döşəmçi. döşəyici. yapıcı. qurucu.

müəssis qurucu. quran.

müəssis yapıcı. yapçı. yasçı. yasıcı. quran. sağqan. sağan. enqizdəçü. qurucu. quran. yapıcı. tə’sis edici.

müəssisə quruluş. tə'sisat.

müəssisə qurum. quruluş.

müəssisə qurum. quruluş.

müəssisə qurum. quruluş. quruş. alver quruluşu. kərmə. işlətmə. şirkət. 1. quruluş. qurum. yapım. yapılış. 1. qurma. yapma.

müəvvəc keçə. burşuq. qıyşıq. qınqır. əğri büğri. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc.

müəyyəd başarılı. öğülmüş . dəstəkli. öğülməyə layıq. təsdiq olmuş.

müəyyəd başarılı. öğülmüş. dəstəkli. öğülməyə layıq. təsdiq olmuş.

müəyyəd toxtamış. paydar.

müəyyən olmayan ğeyri müəyyən : bəlgisiz. bəlirsiz. bəlləksiz. bəlləksiz. atışsız. nişansız. əlamətsiz. bəlirsiz. bəlirsiz. marksız..

müəyyən ayrılmış. bəlirli. bəlgili. atışlı. nişanlı. yansılı. yanıslı. simgəli. imli. əlamətli. bəlli. bəlirli. bəlgili..

müəyyənlik ayrılmışlıq. bəlirlilik.

müfdə alayına. alaylay. badava. parasız.

müfdə bələş. dəğişsiz, əvəzsiz verilən nərsə. bəllə. bəllək. caba. məccani. töhvə.

müfdə boş. havayi. quraq. quru.

müfdə boşar.

müfdə boşka. boşuna. boşlay. təkin. qarşlıksız.

müfdə çapa. çaba. ucuz.

müfdə ötgisiz. pulsuz.

müfdə ötgisiz. pulsuz. salım. boşka. boşuna. boşlay. təkin. qarşlıksız.-salımına aldım : müfdəsinə aldım.-müfdəlik : ucuzluq.-koralıq şəhər : korlar şəhəri : hər şeyin müfdə olan yeri. ehsan.-koralıq içgi.

müfdə qoldaqmattıq. bələş. çapa. bələş. sovğa. çapadan. bələş. bədava. təkin. havayi. yelə. havadan. havayi. açıqdan. boşdan. boşuna. aylaq. bedava. məccani. açıqdan. zəhmətsiz..
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə