EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə72/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   125

möhtəməl olası.

möhtəməl olası. görəsi.

möhtəməl olası. olasılıq.

möhtəməl olur. ehtimal. imkan. mümkün.

möhtəməllik ehtimalçılıq. olasılıq.

möhtərəm ağır. sayqılı, hörməti.

möhtərəm aqırlıq. sayın.-möhtərəm kişi : aqırlıq kişi : .

möhtərəm aqırlıq. sayın. ulu. sayqıdəğər. tabqac. tafqac. tamqaç.-möhtərəm kişi : aqırlıq kişi : .

möhtərəm avman. sayqun. sayqıdəğər. layiq.

möhtərəm əziz. ilkə. sayın.

möhtərəm sayın. saylu.

möhtərəm ulu. sayqıdəğər. tabqac. tafqac. tamqaç.

möhtərəm uyatlı. əziz. sevgi. seçgin. sayqıdəğər. dəğərli. hörmətə qabil. sayqı duyulan. həzrət. cənab. yastana > astana (> astanə).

möhtərəmlik kölgəlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. ululuq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmətlik. möhtəşəmlik.

möhtərəmlik müəddəbilk. ataşlıq. sayqılıq. görgülük.

möhtəriz çəkingən. çəkinən. sakınan. sakınqan. ürkək. ictinab.

möhtəriz ehtiraz edən. çəkingən. çəkgin. çəkinən. ürkük. ürkək. ürkik.

möhtəşəlik aşamatlıq. aballıq. opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. tamdaraqlıq. ehtişam.

möhtəşəm ağır.-möhtəşəm qulluq.ağır qulluq : .

möhtəşəm ağır.-möhtəşəm qulluq.ağır qulluq : .

möhtəşəm alamat. böyük.

möhtəşəm çox üstün, yüksək. izici. əzici. əzəmətli.

möhtəşəm çox yekə, böyük. böyük. ulu. iri. cüssəli. göstərişli. görkəmli. möhtəşəm, böyük əsər : anıtlıq. abidəvi.

möhtəşəm böyük. ərgil. alamat. almat. almatıq.

möhtəşəm, böyük əsər : anıtlıq. abidəvi.möhtəşəmlik kölgəlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. ululuq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. əzəmətlik.

möhtəva anlam. məfhum. mə'ni. kovram. kovsam. kosam. qapsam. qasam. qapram. qaram. qavsam. qavram.

möhtəva iç. öz. məzmun. içərim. içində olan. qapsam. toplan.-möhtəvalı : yüklü. içli. içgin. dolqun. dolu. doluq.-möhtəvasız : anlamsız. mə'nasız. qapsamsız.

möhtəva içək. içəqu.

möhtəva içlik. içirlik. içərik. gəbə. yük.

möhtəva içlim. içtim. içit. iç.

möhtəva möhtəvi : içgər. içər. içən. içir. havi. içək. içəqu.

möhtəvalı içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. saltıq. salıtlı. saltıq. salıtlı. anğılamlı. alqılamlı. anlamlı. saltıq. salıtlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. məfhumlu. məzmunlu. mə’nili. mə'nalı.

möhtəvalı qanılı. anlamlı. içərikli. mə'nalı. mə'nili. məfhumlu. fəhvalı.

möhtəvasız qanısız. anlamsız. içəriksiz. mə'nasız. mə'nisiz. məfhumsuz. fəhvasız.

möhtəvi olmaq qaplamaq.

möhtəvi -möhtəvi, ehtiva edmə : qaplama. qaplayış. qaplayım. qaplayıt. sığdırma. sığdırış. sığdırım. sığdırıt. içinə alma.

möhtəvi içgər. içər. içən. içir. havi.

möhtəvi qapas. qapsaq. fehrist.

möhtəvi qaplayan. qapsayan. qapsır. şamil. havi.

möhtəvi, ehtiva edmə : qaplama. qaplayış. qaplayım. qaplayıt. sığdırma. sığdırış. sığdırım. sığdırıt. içinə alma.möhtəvi, havil, şamil, olmaq qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq. içində bulundurmaq.

möhtəviləmək havi edmək. içinə almaq. içləmək. içləmmək. qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq.

mohumat inaq. doğmal. xiyalat.

möhür qazmak biçət oy.-.

möhür -damqa, möhrü boyuyalı edmək üçün işlənən qumaşlı qab : istamp. ıslac.

möhür altamğa. altındamğa. beçet. peçat. damqa. qalata. qalat. basma.-möhürçi : damğaçı. alçı.-möhürləmək : beçetləmək. damqalamaq. möhürləyıb qabatmaq. damqalamaq. allamaq (< al : qırmızı).-möhürlü : dağmalı. dağmalı. izli. dağlı. nişanlı.

möhür bilqu. damğa. nişan. əlamət. əsər.

möhür damğa. basqı.

möhür damqa. burla.

möhür damqa. qabqa. işarət. arma. amblem.

möhür möhr. damqa. qalata. qalat. basma. basaq.

möhür möyöş. kaşa. damğa. sürgüç. biçət. qapış. piçet. tuğra. doğra. damğa.-imza, tuğra çəkmək : imza qoymaq. möhür basmaq.

möhür möyöş. kaşa. damğa. sürgüç. biçət. qapış. piçet. tuğraq. tuğra. damqa. tuğra. doğra. damğa.-imza, tuğra çəkmək : imza qoymaq. möhür basmaq.-möhür qazmak : biçət oy.-möhürləmək : sürgəmək.-başma < basma : barmaq izi. baskı. iz. parça. üzəri baskılı bez.-möhürləmək : tamqalamaq.

möhür qalıb. qalba. qabla. qabal damğa.

möhür tağmac. damqa.

möhür tuğraq. tuğra. damqa.

möhürləmək sürgəmək.-başma < basma : barmaq izi. baskı. iz. parça. üzəri baskılı bez.

möhürləmək tamqalamaq.

möhürləmək tuqramaq. tuqzamaq. tamqalamaq. imzalamaq. peçatlamaq.

möhürlü bilquli. damğalı. atışlı. nişanlı. əlamətlı.

möhürlü çapatlı. peçatlı. çapcalı. çapaçlı. qollu. imzalı. damalı. damqalı.

moi'd sürə. və'də.

moizəçi öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. yağtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. qıtçı. payçı. yağıtçı. yağtıçı. yaracçı. yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. bəllicçı. bəlləkçı. bəsici. bəsləkçi. pəndçi. ibrət verən. nəsihətçi.

mökəmləşmək bəsişmək. əməkdaşlıq edmək. yardımlaşmaq. bərkişmək.

molaqat sorama. görüş. əyadət.

molğa edəməyən yoxlayamayan. yox edəməyən. boşadamayan. qaldıramayan.

mö'min imanlı inamlı.

mö'min inanmış. tapın. abid.

mö'min tapuğsaq. : tapuqçı. ibadətçi. enək. yencə. yencgə. abid.

mö'min tapuğsaq. ibadətçi.

mö'min tapuqçı.

momsik varyeməz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri.

momsiyonçu araçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal.

momtəli dolu. kip.

mö'mün enək. yencə. yencgə. abid.

mö'mün içik. içgin.

mö'mün inanan. inanclı. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir.

mömünlük qulluqçuluq. tapmaçılıq. tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. taətçilik. ibadət, taət edmə.

monafeq iki üzlü iki ağızlı balta. dalqabaq balta. dələdüz < daladüz. ( dala : əğri. kələk + düz). münafiq..

monarşi özbaşdaqlıq. özbaşatlıq. müstəbidlik.

monist birçilikçi. birçi. təkçi.

monist təkçi birçi.

monistik təkçilik. birçilik.

monitor -tilivizyon pəncərəsindən, monitordan, bir açıdan görülən nərsə : görüntü. görüngü. ekranlıq.

monizm (bütün aləmi tək bir ünsürlə izah etməyi hədəf edinən sistim. ).monizm təkçilik birçilik.

monkəsir -xətte şikəstə, monkəsir : qırıq cızıq, cızqı.

monoton bitürə (< bir türə). bicürə (< bir cürə). bidüzə (< bir düzə). bidüzəy (< bir düzəy). boyuna. yeknəsəq.

monoton boyunaq. boyanıq. sürəkil. duramlı. düzəli. yeknəsəq. birsayaq.

monoton heç bir dəğişiklik, yenilik görməyən yaşam, kimsə, nərsə təkdüzəy. bir düzəy. bisayaq (< bir + sayaq : tür. cicür). bitür (< bir + tür. cicür). dəğirman öküzü. dolab bəygiri. xərmən öküzü.

monoton təkdüz. sadə.

monoton təkdüz. sadə.

monqəte' olmayan ğeyri monqəte' : getgən. gedən. duran. duramlı. sürən. sürəmli. dəvamlı. kəsintisiz. qırılmaz. qırıqsız. arasız. aralıqsız. dayim.

montə edmək qurqulamaq.

montə edmək qurqulamaq.

montəzere həmşodən bəkləşmək. gözləşmək. umuşmaq.

montr saat. saət. sağat. çağat. çağıt.-qol çağat : qol saatı.-saət moçi : qol çağat. qol saatı.

moqam qorav. qorva. ev. dam. sığıncaq.

moqe' -bimovqe' : vaxsız. çağsız. çağdış.

moqe' qollama. qapqı. fürsət.

moqe' yer.

moqeiyyət movqeiyyət. oran. orun. kürsi. məqam. post.

moqeiyyət turaq. duraq. mövqe.

moquf olmaq durdurulmaq.

moquf bağlıq.

moqufə bağlıq.

moralı pozulmaq oyulmaq. cəsarətini itirmək.

mordab batlaq.

mordab yatasu.

mordar arın, aras, təmiz olmayan : qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi, nərsə. yaramaz. pəlid.

mordə sönük. ölmüş.

mordən geçinmək. ölmək. vəfat edmək.

mordən vəfat edmək : keçinmək. köçünmək. köçmək. ölmək.

mordəşur yuvusqa. mirdəşir. qəssal. öli yayqacı.

morf -izomorf : əşbiçimli.

morfoloji biçimbilgisi. biçimbilim. yapıbilgisi. şəkilbilgisi.

morid qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. müti'. itaətli.

morid yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar. həvaxah.

morusi geçik. keçik.

moserr semec. simtən. qallac (> kəllaş(fars).

moşəvvəş qarışıq.

mosim mövsim. mosim. dönəm. dövrə. çağ.

mosim ataq. adaq. vəxt.-yaz adağı.-qış adağı.

mosim movsim. mevsim. çağıl. bölük. fəsl. qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş.

moslə moçalə. büklə. bükük.

mosri yoluxan xəstəlik.

moşt -yek moşt : bir ovuc : sıxım.

moşt < müştüq < büktük. yumruq. tumruq. tuğruq. kombız. kümbüz. qampaz. qapaz. çampaz. çapbaz.

moştmal yoğurma.

mö'tad düşgün.

mö'tad alıq. alqın.

mö'tad alışıq. aşılqın. alışqın. alışqan. alışılmış. tiryəki. adi. bayağı.-mö'tad olmaq : qanıqsımaq. qanıqsamaq. alışmaq.

mö'tad alqaş. nərsiyə alınmış, alışmış, öğrəşmiş.-qavqa alqaşı.-siqar alqaşı.-içgi alqaşı.-gəzmə alqaşı.

mö'tad atım. alışıq.

mö'tad əkdi. alışıq.

mö'tad əkli. alışıq. öğrəşmiş.

mö'tad enikli enikik.

mö'tad hopan. hopçu. hopuçu. hoppuc. höppüc. çəkən. hər çeşit tüstü, siqar kimi nərsələr hopan, çəkən kimsə.

mö'tadlıq alşıq. əkitiş. əğtiş. əğriş. e'tiyad.

mö'tadlıq höppüclük. hopçuluq. hopuçuluq. hopanlıq. hoppucluq.

mö'tadlıq qanıqsayış. qanıqsıyış. alışsayış. alışma.

mö'tadlıq yenik. enik. alışlıq. öğrəncək. adət. e'tiyad.-siqara əsgidən eniki var.

mö'təbər dəğərli. ağırlıqlı. sayqıdəğər.

mö'təbər e'tibarlı. keçərli.

mö'təbər sayılqan. sayılan. sayqı göstərilən.

mö'təbər sayılqan. sayılan. sayqı göstərilən. sayıt. sayqın. tuyun.

mötəbər sayıt. sayqın.

mö'təbər tuyun. sayqın.

mö'təbər üsləm. üstəm. güvənli. mö'təməd. e'tibarlı.

mö'təbərsiz qovuqmö'təbərsiz nifuzsuz. keçərsiz. geçərsiz. e'tibarsız.

mö'tədil -mö'tədil havalı : ortaq havalı. aran.

mö'tədil aramıq. ılım. ortamal. uslu.-mö'tədillətmək : ılışdırmaq. ılıtmaq. ılendirmaq. ılıklatmaq. orta sıcaqlamaq.

mö'tədil duralı. tutumlu. qərarlı. yarqılı. olcalı. yönəli. ölçülü. ölçünlü. ortam. mütəvəssit.

mö'tədil e'tidallı. 1. ortaq. ortan. ortalanc. aralılı. ölçülü. ölçüqlü. ölçüqül. dəngəli. dəngili. 1. ılımlı. yumşaq. yumuşaq. yavaş. yavşaq. yavaşıqlı. dinc. dincək. arsat. soğuqqan. orta gedişli. orta yağdaylı. salqın. salqınıq. uysal. uysaq. mulayim. 1. uyuşuq. uyuşul. uyqun. uyqunuq.

mö'tədil orta. ölçük.

mö'tədil orta. ölçük.

mö'tədil ortaş. ortanc. e'tidallı.

mö'tədil sayrun. sərin. salqın. yumşaq soğuq.

mö'tədillətmək ılışdırmaq. ılındırmaq. ılıqlatmaq. yumşatmaq. ortalatmaq. uysatmaq. bərkliyi, itiliyin gidərmək. mulayimlətmək.

mö'tədillik yılımlılıq. yılımlıq. ılımlıq. ılımlılıq. olcalıq. olcalılıq. duralıq. duralılıq. tutumluq. tutumluluq. qərarlıq. qərarlılıq. yarqılıq. yarqılılıq. yönəlik. yönəlilik. ölçülüq. ölçülülük. ölçünlük. ölçünlülük. ortamlıq. ortamlılıq. mütəvəssitlik. e'tidallıq.

mö'tədilsiz e'tidalsız. 1. ortaqsız. ortansız. ortalancsız. aralıqsız. ölçüsüz. ölçüqsüz. dəngəsiz. dəngisiz. 1. ılımsız. qızıqqanlı. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mulayimətsiz. 1. uyuşmaz. uyqunmaz.

mö'tədilsizlik e'tidalsızlıq. 1. ortaqsızlıq. ortansızlıq. ortalancsızlıq. aralıqsızlıq. ölçüsüzlük. ölçüqsüzlük. dəngəsizlik. dəngisizlik. 1. ılımsızlıq. qızıqqanlıq. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq. salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. mulayimətsizlik. 1. uyuşmazlıq. uyqunmazlıq.

mö'təməd çin. güvənilir. inanılan.-çin kişi.

mö'təməd inam. inan. iman. inanc. inanılan. işən. işənc. güvənilən. doğru. əmin.

mö'təməd inam. inanılan. güvənilən. doğru. əmin.

mö'təməd inanc.-el inancları.-inanc bəy.-inan devlət.

mö'təməd inanc. inanqu. inanılan. güvənilən.-el inancları.-inanc bəy.-inan devlət.

mötəməd inanqu. inanılan. güvənilən.

mö'təməd inaq. muqərrəb. nədim. inal.

mö'təməd sağlam.

mö'təməd sağqun. doğrun. əmanətdar. əmin.

mö'təməd tuyun. toyun. tanınmış.

mö'təməd üsləm. üstəm. güvənli. mö'təbər. e'tibarlı.

mö'təqid istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. bağdalı. bağıtlı. inanclı. inaq. imanlı. e'tiqadlı.

mö'təriz qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. qəbul edməyən. e'tirazlı.

mö'təriz sözçi. e'tiraz edən.

mö'tərizə ayrac.-mö'tərizə cümlə. qıstırınlı söyləm.

mötəva bağalıq. nərsənin içində bağlı olanlar. içindəkilər.

mötəvi olmaq qavramaq. sarmaq. içinə almaq. çevirmək. çəmbəmək. çəmbərəmək. çəmərləmək. kəmərləmək. qamarlamaq.

motif çaqmaq. çaqmaca.

motif hörgü örnəği. örqə. örkə. örnək.

motif oymat. girdək.

motif qoqqa.

motifli oyuvlu. işli. naxışlı. desənli.

motiv çaqmaca. çaqmaq.

motiv gül. bəzək. örgə. güdü.

motiv ırq. arx. axar. bulaq. göz. qaynar. dolaç. kök.

motiv oğur. hörgü örnəği. örqə. örkə. örnək. gül. bəzək. örgə. güdü.təkər. təkərlək. nərsənin dayaq. amac olaraq seçilməsi. üzərinə dönülən nəsnə.

motiv oğur. təkər. təkərlək. nərsənin dayaq.-amac olaraq seçilməsi. üzərinə dönülən nəsnə.

motiv tərim.

motor qatır. darta.-motorlı : dartılı. qatırlı.

moud adağ. atağ.

moudi adağıl. atağıl.

möv -asmaların (mövlərin) dibində qalağlanan topraq : qanat. qana.

möv asma.-asma çardağı. qapalıq.

möv asma.-möv (asma) gövdəsi : təvək çotuq.

möv taq. asma. talar. üzüm ağacı.

movclu çalxantılı. dalqalı. hərəkətli.

movcşikən dalqaqır. qurma təpə. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. dəniz dalqaların qırmaq üçün tökülən daşlıq təpə.

movcud atın

movcud buldıq. boldıq. bulnur. bulunur. hazir.

movcud bulunan. bulan. olan. olun. bolan. bolun. hazir.-qeyri movcud, hazir : olmayan. olunmayan. bolanmıyan. bolunmayan. bulunmayan.

1movcud görnək\.

1movcud durmuş\.

movcud durmuş.

movcud əlaltında. yaxında. qolayda. hazır. dəsdrəsdə.

movcud əldək. əlaltıq. əldəki. əl altında, hazır olan nərsə.

movcud götürə. götürü. götrü. götrə.

movcud mövcud. görnək. buluş.

mövcud movcud. görnək. buluş.

movcud var. varlıq.

movcudi olca. olcalı.

movcudiyyət olcalıq. olcaq.

movcudiyyət varoluş.

movla çələb.

movqe' şinas çağtutanmovqe' -bimovqe' : vaxsız. çağsız. çağdış.

movqe' çevriş. çevrim. qılış. taxım. dövrüş. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. hal. çap. orun. yağday. halət. şərayit. rəftar. tutum. oluş. duruş. şəkil. şəkl. movqeiyyət. vəziyyət.-keçim orunu.

mövqe turaq. duraq. moqeiyyət.

movqe’ -bemovqe’ : yerində. sıralı. çağında.-bimovqe’ : yersiz. sırasız. çağsız. vaxsız.

movqeiyyət çevriş. çevrim. qılış. taxım. dövrüş. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. hal. çap. orun. yağday. halət. şərayit. rəftar. tutum. oluş. duruş. şəkil. şəkl. movqe'. vəziyyət.-keçim orunu.

movqeiyyət moqeiyyət. oran. orun. kürsi. məqam. post.

movquf durdurulmuş. dayandırılmış.

movquf tutuqlu.

movqufi tutuqluq.

movrusi geçərik. irsi.

movrusi qalıtsıl.

movsim çağlığ.

movsim dönəm.-güz dönəmi : 1. güz ayları. 1. eğitim öğrətimində, ilk yarı il.

mövsim dövrə. ötük.

movsim fəsl. bölək. bölüm. kəsim. kəsik. ayıl. ayıq. ayrıq.

mövsim mosim. dönəm. dövrə. çağ. çağlığ.

movsim mosim. mevsim. çağıl. bölük. fəsl. qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş.

movsim mosim. mövsim. dönəm. dövrə. çağ.

mövsim yöyən. sezon.

mövsim yöyən. sezon.

movzei bölgəlik. bölgəliç. bölgəsəl.

movzei bölgəlik. bölməlik. bölgəsil. bölməsil. yerlilik. yurdluq.

movzei bölgəsəl.

movzei bölgəsəl.

movzu -movzue bəhs : muridi bəhs. söz qonusu. mətrəh.

movzu' mozu'. qonum. ünvan.

movzu üzrə. söyləşiv. takırıp. konu .

movzu üzrə. söyləşiv. takırıp. konu.

mövzun əndam doğru boy. çəkə boy.

mövzun əndam doğru boy. çəkə boy.

movzun tənğsəl.

movzun vəznli. ölçəkli.

mox başaç (< baş içi). qafaç (< qafa içi) beyin. məğz.

moxati sümüksü.

mozaf qatıq. əklək.

mozdbər qapış. qaboş. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq çirağ. nökər. çəkər. çaqar > çakər. əcir. muzdur.

mozduri işçilik.

moze' oran.-moz'ezi göstərin : moze' tutun : oranızı bəlirtin.-moz'siz : oransız.-nə moze'dədir : nə orandadır.

mozmen sürəgən. sürüklən.

mozu' movzu'. qonum. ünvan.

mşacirə qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

mu keş cımbız. qımbız. qıl qapan, çəkən.

mu -aşofte mu : kağalbaşlı. kağalbaşlı. kağılbaşlı. çağılbaşlı. pırtlaşıq, daranmamış, dağnıq saçlı.

mu -mu bə mu :.-incədən incəgəyə : qıldan qıla.-mu şikafi :.-mu şikafi edmək : qılı qırx yarmaq : incəni incələmək.-mu teraşidən : tük kəstirmək.

mu -mubər : qılqıran. ağda. tə'mir.

müahidə yapmaq bəkləşmək.

müahidə tapusum. antlaşma. uzlaşma.

muanid dirəncən. dirəngən. dirənən. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı.

müarizə dartış. dartışıq. qonuşuq. çəkişmə.

müavin yardaq. yardımçı. yamaq .

müavin yardaq. yardımçı. yamaq .

müavizə -müavizə bədəl edmək : alışmaq.

muaxizə edmək soruya çəkmək.

mübadələ mübadilə edmək. olaştırmaq. dəğişdirmək. dönüştürmək.-mübadələ edişmək : çalqışılmaq. çalışılmaq. ayırbaştalmaq.

mübadilə -mübadilə edmək : alışmaq.

mubadilə -mubadilə, istibdal edmək : dəğişdirmək. dəriştirmək.

mubadilə alış dəğiş. dəğiş toxuş. ayırbaşıq. dəğiş toxuş. dəğişim. dəğişdirmə. taxlama. tax vurma. sayışma. ödəşmə. çalışım. çalışdırma.-mubadilə edmək : dəğişdirmək. dəğişmək. taxaslamaq. taqqa vurmaq. dəğişmək.

mübadilə almaşık. çalşık. dəğiş. dəyişmə. qaşılaş.

mübadilə atalaş.

mübadilə dəğiş. təqiş. .

mübadilə dəqiş. degiş. təbdil. təhəvvül. təbdil.

mübadilə satqa.

mübadilə satqa. çatqa.

mübadilə satqa. çatqa. almaşık. çalşık. dəğiş. dəyişmə. qaşılaş. atalaş. təqiş.

mübadirət edmək başarmaq. başlamaq. iqdam edmək.

mubadirət girişim. təşəbbüs. iqdam. totiə.-mubadirət edmək, nəmudən : qalxışmaq. cəsarət, qeyrət, cürət edmək təşəbbüs edmək. girişimmək.

mubadirət qalxıq. qalxac. qalxış. girişmə. iqdam.

mubahat -mubahat edmək : güvənmək. qıvanmaq.

mubahat güvənc. güvənmə. qıvanc. qıvanmə. öğünc öğünmə. övünc. övünmə. onur. kökək. kökkək. kökələk. qurum. qurur. çalım. fəxr.

mubahat qüvənc.

mubahisə dartış.

mubahisə dartışıq. dartışma. dartışıq. munaqişə.-mubahisəli : dartışıqlı. dartışmalı. dartışıqlı. munaqişəli.

mubahisə deyişmə. söyləşmə. aytışma. qapışma.

mubaliğə edilmək qabartılmaq. şişirtilmək. böyütülmək. abartılmaq.

mubaliğə edmə qabartma. abartma. şişirtmə. böyütmə.

mubaliğə edmək abartmaq. birə min qatmaq. artığına qabartmaq. böyüksəmək. mühümsəmək.

mubaliğə edmək aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək. böyütmək. yoğunlatmaq. qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq.

mubaliğə edmək aşıvmaq.

mubaliğə abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. iğraq.

mubaliğə aşırqanlıq. aşınt.

mubaliğə aşıv.-.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə