EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz


xumar axmar. axar.əsrik. süzük. xumarYüklə 11.31 Mb.
səhifə71/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   125

xumar axmar. axar.əsrik. süzük.

xumar məxmur. xoşhal. bayqın. əsrik. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli. süzgün. mədhuş.-bayın gözlər, baxışlar.

xumar süzülmə. süzmə. bayqın. süzgün.

xumar ulas. ağrun. oğrun.-ağrun baxış.-ulas qöz : xumar qöz.

xumar ulas1.-ulas1 qöz : xumar qöz.

xumarlanmaq sızdırmaq. süzdürmək. sızıtmaq. süzütmək. əsrikmək. məxmur, mədhuş olmaq. süzülmək. bayqınlaşmaq.

xumarlatmaq -gözləri axıtmaq, xumarlatmaq : süzmək.

xumarlıq süzgünlük. məxmurluq. bayqınlıq.

xumrə küp. bəğni.

xun gərm qatı kövrək. isti qanlı.

xun -fişari xun : qan basıncı.

xunbəha qan parası. diyə.

xungərm qanısıcaq. issiqanlı.

xungərm qatı kövrək. isti qanlı.

xunriz qan tökücü.

xunriz qaniçər. qaniçən. qantökər.

xunriz qanlı.

xunsa acıqsız.

xunsa ərdişi.

xunsa soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. qırt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. acıqız. acısız. ərdişi. ərdişi : ərdiş. qısır. hasılsız.-xunsa edmək : qısırlaştırmaq. cinsiyyətsiz. əşəysiz. ərsəlik. ərsalıq. ərdiş. ərdişi. çəkimsər. yansız. tərəfsiz. ərdişsiz. ərdeşsiz (< ər. ərkək+ dişi).

xunsa uyuq.

xunsa yalaqay. yatuq. acıqsız. ərdiş. nəsnəl. saqlanan. cıdanan. yatuqqa. yansız. etkisiz. acıksız. ılık. umursuz. sorumsuz. aldırmaz. qayıtsız.təmbəl.

xunsa yankısız. yansız. yönsüz.

xunsa yansız. etkisiz. acıksız. ılık. umursuz. sorumsuz. aldırmaz. qayıtsız.

xunsa yatuq.

xunsalıq əşəysizlik. cinsiyyətsizlik.

xunsərd qatı. qanı soyuq.

xunsərd soğuqqanlı. qanısoğuq. başı, qanı soğuq. təlaşsız. dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. qıvrışsız. qıvırışsız. sə'ysiz. qoşuşsuz. çapışsız. çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. geniş.

xunxahi edmək öcalansımaq. öcün almaq istəmək. qan izləmək. qan güdmək. qisas alınsımaq.

xunxar qaniçər. qaniçən. qantökər.

xunxar qanlı.

xunxarlıq qansorğuçtuk. qansorluq. qansormaqlıq.

xunyagər qıyna.

xurafat yastar. duyquda oyuda, sanıda zehnidə, yatmış, gizli olan güclər, oyular, nəsnələr.

xurak aşam.

xurak aşam. yemək. doyqu. azıq. qıda. yemək. rizq.

xuraman dönəş. salış. çəliş. (< salınmaq. çalğışmaq).-sallana sallana, calana calana, çalğana çalğana, nazla çalımla, xuraman yerimək : çalaman, salaman yerimək.

xuraman qıraman. qıran qıran. salın salın. sallana sallana. salınaraq. sallanaraq. sallana sallana.

xurdəgiri ilənəc. qınac.

xurək aş. yemək. azıq. çörək. toquc. toxuc.

xurək yemək. qatıq.

xurək yemtuq. yeyinti.

xurrəm çaraq. şad. saz. sevincək. məmnun.

xuruş -cuş o xuruş : coşqunluq. coşuqluq. həyəcan.

xuruş qatıx. dadımal. tamlakış. dadık. qoşumça. qoşuntu. üz .-güz. qara. görüş. görəş.

xuruş qatıx. dadımal. tamlakış. dadık. qoşumça. qoşuntu. üz.-güz. qara. görüş. görəş.

xuşə qanaz. qonaz. qoşu. qona. qoşam.

xuşəçin başaqçı.

xuşgiyyət qapızlıq. yibusət.

xuşgşuyi camaşırxana : bulaşıq.

xusuf donuk (donuklatdırmak : parıltısın azaltmaq. doncukturmak : xəfələmək. bunaltmak).-donuk : donqun. kədərli. tutuq.

xusuf donuk (donuklatdırmak : parıltısın azaltmaq. doncukturmak : xəfələmək. bunaltmak) .-donuk : donqun. kədərli. tutuq.

xusuf tutuqluq. küsüklük. tutulma.

xusumət -xusumət bəsləmək : yerləmək. cəkləmək. qırağa atmaq. nifrət edmək.

xutbə aytıq. aytış. danşıq.

xutbə oxut. öğgüt.

xütbə oxut. öğgüt.

xutbə söyləv. aytım.

xutbə söyləv. aytım.

xutbə söyləv. nıtq. xitabə.

xuttaraş üzdara.

xuttaraş üzdara.

xuy tutmaq kökləşmək. alışqanmaq. sümüyə işləmək. damara girmək, işləmək.

xuy -dönək təbiətli, xuylu : dönək içli. qancıq.

xuy -pis xuyluq : əkşilik. əksilik. turşluq. tərslik. sərtlik.

xuy -yumşaq, qılıq, xuy : ortac. miyanərov.

xuy adət. alşıq. alışqanlıq. alşıqlıq.

xuy alşıt. alşım. alış. tutum. gözər. keçər. əxlaq. rəftar.-xuylu : keçərli. gözərli. əxlaqlı. rəftarlı.

xuy aydəs. karaktər.

xuy bilqim. qılıq. karakter.

xuy burqu. burıq. yoruq. gediş. axlaq. borıq. axma. yorığ. yoruq. yürümə. yerimə. gediş.-bacının burqu necədir.-kəndi burquzu qorun, soyuq qanlı qalın.-çox burqulu : çox axlaqlı.-burqusuz : axlaqsız.

xuy ılışan. alışqanlıq. karakter.

xuy ıra. qıyal. qılıq. qılınc. gediş. cürüm .-türüm. qılıq .-yoruq. yeriş. duruş. tülük. tür. türlük. qılıq. qıl. təhər.-xuysuzluğ : camışllıq. həşərlik. qudurqanlıq. hünkürlüq. xuydaş. qıldış. qılış.-xuysuz : bədəxlaq. tərsin. tərsən.

xuy ıra. qıyal. qılıq. qılınc. gediş. cürüm.-türüm. qιlιq.-yoruq. yeriş.-duruş.-xuysuzluğ : camışllıq. həşərlik. qudurqanlıq. hünkürlüq.

xuy qalı. məzac. karakter.

xuy qıyal. karakter. səciyə.

xuy qoy. olqu. olq.-yumuşaq xuylu : qabırqası yaraşqan. : dadlı dilli.-xuysuz : geçimsiz. yaraşuvsuz.

xuy sinir. sin. xislət. karakter. adət. yaratılış. məşrəb. özgülük. özgülük. qılıq. dalqa. əxlaq. yaradılış. qurum. tinət. maya. girtay. taxım. tutum. davranış. tutum. töküm. rəftar. bəniş. məniş. təbiət. özgülük. özəllik. sinis. alış. adət.-xu gerefte : alışıq..

xuy tülük. tür. türlük. qılıq. qıl. təhər.

xuy yoruq. yorıq. gediş.

xuy yürüş. yeriş. qılıq. davranış. rəftar.

xuydaş qıldış. qılış. tülüş. türüş. türdəş. iki nəyin birbirinə çəkişi, oxşaşı, tutarı. həmcins.

xuylanmaq yumşaqlanmaq. yumaşlanmaq. yuvşanmaq. kavlanmaq. xuylanmaq. xoşrəftarlıq, həlimlik göstərmək.

xuylu enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xoşrəftar.

xuylu keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. boluşıq. oluşıq. biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. əxlaqlı. rəftarlı.

xuylu qılıqlı.xoşəxlaq.

xuylu tölək. dölək. yumşaq. aruş.

xuylu yürüşlü. yerişıi. qılıqlı. davranşlı. rəftarlı.

xuyluluq kavlıq. yumşaqlıq. xoşrəftarlıq. həlimlik.-xuyluluq, xoşrəftarlıq, həlimlik göstərmək. xuylanmaq. yumşaqlanmaq. yumaşlanmaq. yuvşanmaq. kavlanmaq.

xuyluq gözəri. keçəri. əxlaqi. rəftari.-xoş xuyluluq. gözərlik. keçərlik. əxlaqlılıq. xoş əxlaqlılıq. xoş rəftarlıq.

xuysuz asuvsuz. yaramaz.

xuysuz basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

xuysuz bədəxlaq. basanıq. çalan. çalanğ. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

xuysuz bədəxlaq. tərsin. tərsən.

xuysuz çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. əxlaqsız. pisrəftar. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. qaba saba. aznavur. gobud.

xuysuz geçimsiz. qəlişüvsüz.

xuysuz gözərsiz. keçərsiz. əxlaqsız. pisrəfdar. 1xuysuzluq : gözərsizlik. keçərsizlik. əxlaqsızlıq. pisrəfdarlılıq.

xuysuz hırçın. qırcın. qancıq. keçimsiz. geçimsiz. sınırlı. öclü.

xuysuz hırçın. qırçın. qancıq. qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. qaqcım.

xuysuz keçimsiz. çatımsız. keçimsiz. əxlaqsız. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. damarı pozuq.

xuysuz oqursuz.-xuysuz at :oqursuz at : .

xuysuz qırnav. somurtqan. asıx yüzlü. qurmuq. sayqısız. nəzakətsiz. geçimsiz.

xuysuz taxımsız. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. tərs. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. keçimsiz. qılıqsız. qırbal. qırban. əxlaqsız. donuyırtıq. donsuz. əxlaqsız. ındın. tıntın. tərs. bükülməz. dik. yarçın. yarşın. qırçın. ətacı. yayqaraçı. qavqaçı..

xuysuzlanmaq qırçınmaq. ətacılanmaq. yayqaraclanmaq. qavqaclanmaq.-bu nə sinirdi qaplandın.-bu sinirlər atılmalıdır.

xuysuzlaşmaq hırçınmaq. qırcınmaq. qancışmaq. keçimsizişmək. geçimsizişmək. sınırlaşmaq. öcləşmək.

xuysuzlaşmaq qılmazışmaq. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq. muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək.

xuysuzlaşmaq tərsləşmək.-qaba, xuysuz, azqın, güclü, gövdəli kimsə : ayqır.

xuysuzluq hırçınlıq. qırcınlıq. qancıqlıq. öclülüq. keçimsizlik. geçimsizlik. sınırlılıq.

xuysuzluq taşqınlıq. aşqınlıq. aşrılıq. yaşqınlıq. coşqunluq. ərginlik. dəliqanlılıq. cəvanlıq. yarçınlıq. yarşınlıq. bədəxlaqlıq.

yanıştırmaq yanışdırmaq. cəvab vermək. -yanışdırmadı:. cəvab vermədi..

1yasa cəza. mucazat. -yasasın ver. -yasa görməmiş. -yasa

1yasalıq cəzalanmalı. mucazat edilməli..

moçalə moslə. büklə. bükük.

mocib gərəkcə. nədən.-be mocibe : gərəğincə.

mocib gərəkcə. toxuş. töküş. səbəb. illət.

mocid yaratan. yaratıcı.

möcizə çəngşi. olağanüstülük.

mö'cizə ukmuş. çıqtı. çıqlı.

mö'cizə ukmuş. çıqtı. çıqlı. çəngşi. olağanüstülük. qayğaş. olağanüstülük.

mocud edmək ələ keçürmək. bulalmaq. yaratmaq. mümkün edmək.

mocud edmək oldurmaq. buldurmaq. bulaqmaq. bulqarmaq. varyatmaq. göstərmək.

mocud anık. hazır.

mocud bulmaq. olmaq. varlıq. kövn. oq. ox. nəqd.

mocud var. bar.

mocud var. bar. anık. hazır.-mocudiyyət : varlıq.

mocude səhmgin, bəd qarıcıq. ifritə. əcuzə.

mocudiyyət ululuq.

mocudiyyət varlıq.

mocudluq varı. barı. varlıq.

mö'cüzə olmaz.-inanasan ya yox, bu bir olmazdır.-siz olmaza inanırsız.-o məndən olmaz gözlür.

möcüzə qayğaş. olağanüstülük.

mod -gün modası : çağatay. çağtay. çağçıl. modern. yeni. çağdaş. devrə uyqun yolda, qılıqda.

mod -gün modasına uyarlıq : güncəllik. maasirlik. çağdaşlıq.

mod -modadan düşmə : çağı keçmə. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. aşınım. köhnəlmə. çiqitlənmə. qartalma. bayatlama. bayatıma. pozulma. solma. gəvşəmə. bitginmə. bitinmə. ərinmə. yarmazlama. çürümə. əzilmə. yıpranma. əprinmə.

mod <> moda. kəsim. biçim.-modadan düşmək : əsgimək. köhnəlmək. çağı keçmək.-şəkil, moda, forma verilmək : biçimləndirilmək.-gün modası : çağatay. çağtay. çağçıl. modern. yeni. çağdaş. devrə uyqun yolda, qılıqda.-modi ruz : çağatay. çağtay. gün modası. devrə uyqun yolda, qılıqda.-modi ruz : çağatay. çağtay. gün modası. devrə uyqun yolda, qılıqda.

mod çağ.

modaçı qalıbçı.

modaçı şəkilçi. biçimçi. formçu.

modaçılıq biçimçilik. şəkilçilik. formçuluq.

modbilimi biçimbilgisi. biçimbilim.

model biçim. kəsim. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə.-təbriz kəsimi geyinmişlər.

model çap.

model çap.

model ülgü. örnək. nümunə.

modern çağatay. çağtay. çağçıl. yeni. çağdaş. gün modası. devrə uyqun yolda, qılıqda.-modernlik : çağataylıq. çağtaylıq. çağçıllıq. çağdaşlıq. yenilik. günə, devrə uyqunlaşmış. maasirlik.

modern canğı. yanğartılğan.

modern canğı. yanğartılğan.

modern gün modası. çağatay. çağtay. çağçıl. yeni. çağdaş. devrə uyqun yolda, qılıqda.

modulasyon geçgi. keçgi.

mofid -muxtəsər, müfid kəlam : ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. qısa, göstərişli söz. yapıcı güdə söz. qut, qıt söz. özlü, qısa söz. dərli, toplu söz. us, qıs söz. vəciz.

mofid etgili.-namofid : etgisiz.

moğləq qamız < qapız. qapalı. çətin. anlaşılmaz. bəlirsiz. mübhəm.

moğlləq qarışıq.

möhgəm daynaqlı. sağlam. doğru. əsaslı. mühəqqəq.

mohit çevrə. dövrə. çərçiv. çapçıv.

mohit dövrəbər. girdəvər.

möhkəm -(bərklik, sərtlik, qatlıq yönündən). qara. sağlam. keyfiyyətli.-qara çəlik : iyi cins çəlik.

möhkəm -möhkəm möhkəm : köp köp. çox çox. bərk bərk.

möhkəm basaq. sağlam. qatı. qatıq. qalın. bərk. daynaqlı. dayanıqlı.

möhkəm bərk. qatı. sərt.

möhkəm bəsil. bəsli. yaxımlı. yakım. kapılət. kiplət. kip. dərin. dəngə. bəsli. sәrbəs. gen. bərk. iyicə. arkayın. tutarlı. tutaklı. tutağı olan. dayaqlı quvaqlı. qoldavlı. köklü. sağlanmış. qorunmuş. arxayın. rahat. ısqın. asda. yavaş. sakın. tə´srili.-sakincə : sәssizcə. yavaşq.-möhkəmləmək : qayımaq. bərkitmək .

möhkəm bulad. polad. bolad. dolmuş. bərkimiş. qursaq.

möhkəm bulad. polad. bolad. dolmuş. bərkimiş. qursaq. qadaq. bərk. bəsli. yaxımlı. yakım. kapılət. kiplət. kip. dərin. dəngə. bəsli. sәrbəs. gen. bərk. iyicə. arkayın. tutarlı. tutaklı. tutağı olan. dayaqlı quvaqlı. qoldavlı. köklü. sağlanmış. qorunmuş. arxayın. rahat. ısqın. asda. yavaş. sakın. tə´srili.-sakincə : sәssizcə. yavaşq.-möhkəmləmək : qayımaq. bərkitmək.-möhkəmlətmək : ağırlatmaq. möhkəmlətmək. basurmaq. bastırmaq. durdurmaq. dikətmək. saxlamaq. bərkitmək.-tanrı yeri, dağla basurdu.

möhkəm duralı. duraqlı. dayanaqlı. qalıcı. bərk. dəvamlı.

möhkəm güclü. əkit.

möhkəm qadaq. bərk.

möhkəm qəvi. qadaqlı.

möhkəm sağlam.-hər çeşit bərk, dayaqlı, dəvamlı, sağlam bez, qumaş, parça : qarabaf. qarabağ. qarabafda. qarabağda. qarabafdal. qarabağdal.

möhkəm sıxı. sərt. qırt. bərk. əkit. çımır. dayanıqlı. sıx. tıqnaz. sağlam kişi. dayanıqlı. durbaq. kip. bağlı. qurs (< qurulmuş). bərk. bataqara. çətin. çigit. tərs. çətin. bərk. tügüt. bərk. qatı. sağ. sağlam. qayım. inaq. güvənilir. güvənilən. inanılır. içgin. inanılan. əmin. payalı. dayaqlı < metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. sağlam.-möhkəmcə : bıktılap. sağlamca. içlicə. içgincə. törəlicə. yöndəmlicə. əsaslıca.-möhkəm o təng : sımsıxı. bərk bərk.-möhkəmləşmək : sağlamlaşmaq. bəkinmək. bərkinmək. bəkinişmək. bərkinişmək. bəgginişmək. müstəhkəmləşmək.-möhkəmləştirmə : sağlamlaştırma. bərktilmə. müstəhkəmləştirmə. təsbitləmə. təhkim.-möhkəmlətmək : bərkitmək. tutaqmaq. tutamaq.-möhkəmlik : sağlamlıq. sağlıq. bərklik.

möhkəmlədən nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaldan. qatıl. güclədən. cıdamladan. müqəvvi. qəvilədən. təqviyətli.

möhkəmləşmə itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünnmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.

möhkəmləşmək bəsişmək. əməkdaşlıq edmək. yardımlaşmaq. bərkişmək.

möhkəmləşmək sərtləşmək. sərtişmək bərkləşmək. bərkişmək. qatılaşmaq.

möhkəmlətmək ağırlatmaq. möhkəmlətmək. basurmaq. bastırmaq. durdurmaq. dikətmək. saxlamaq. bərkitmək.-tanrı yeri, dağla basurdu.

möhkəmlətmək nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaltmaq. qatılatmaq. güclətmək. cıdamlatmaq. qəvilətmək. təqviyətləmək. muqavimlətmək.

möhkəmlətmək qallamaq. qaldamaq. qalamaq. qalatmaq. qaltatmaq. bərkitmək.

möhkəmlətmək tıqratmaq. sıxıştırmaq. bəcərikli, tıqraq, qavamlı qılmaq.

möhlət vermək bolcal edmək.

möhlət vermək bolcal salmaq. sürə qoymaq. vaxt tə’yin edmək. və’də vermək.

möhlət -çağ, zaman, möhlət qazanmaq : sürə çalmaq.

möhlət bolca. bulca. olca. qərar. sürə. və'də. aralıq. küyək. güdə.

möhlət bolca. bulca. olca. qərar. sürə. və'də. aralıq. küyək. güdə. qaral. və'də. müddət.

möhlət bolcal. müddət.

möhlət iki ara. ara. sürə. müddet.

möhlət önəl.

möhlət qaral. və'də. müddət.

möhlət sürə. aman. aralıq. açıq. sürə. müddət. sürəc. sürə. çağ. uğur. zaman. tinənc. tinəniş. tinər. müddət.-möhlət istəmək : sürə istəmk.-fürsət, möhlət vermə : sürək tanıma.-möhlət vermək : sürə tanımaq.-iki kərə açıq vərdim.-uğur, möhlət istəmək : tinənc istəmək.-sürə, möhlət, çağ tanımaq (qəbul edmək) : tinənc vermək.-möhlətsiz : sürəsiz. amansız.-mö'tədil : ölçülü. dəngəli. mütəadil.-möhlətində : sürəsində.

möhlət sürə. çəkmə. çəkə.

möhlət uçar.

möhlətli çəkməli. çəkəli. sürəli.

möhməl biçlin <> biçnil > büçnül > boncol. biçik. oğraq. dəğməz.-möhməlçi : saçmalayan. ipsiz sapsız qonuşan.

möhməl uysal. usal. uyuq. kötü.

möhməl varsaqı. varrıq söz. yanaşdırma. yansıma. bənzətmə.

möhməl varsaqı. varrıq söz. yanaşdırma. yansıma. bənzətmə.

mohr möhür möhr. damqa. qalata. qalat. basma. basaq.

möhr -ağac basqı : ağac damqa, möhür : ağac üzərində nəisənin şəkli oyulub, kağaza, bezə basarkən ağacdakı şəkil ona köçrülür.-mal üstünə vurulub, yiyəliyi göstərən damqa, mark, möhr : düşüm.-möhr mumlu : təxdəqapı.

möhr möhür. damqa. qalata. qalat. basma. basaq.

möhr çapca. çapaç. çapat. peçat. qol. imza. dama. damqa. kəşe(latin).

möhrə muncuq. boncuq. mıncıq. omur. somun. somu. somun piç möhrəsi.

möhtac olmaq istəmək. lazimli olmaq.

möhtac boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. ayrıq. adrıq. atrıq. bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. tale’siz. sanssız. məhrum.

möhtac ələbaxan. əliboş. yoxsul.

möhtac gərək zərurət. yoxsul. ələ baxan.-akçağa gərək bolub turam : paraya möhtacım.-möhtaclıq : yoxsulluq. qıtlıq.

möhtac gərəkli.-möhtac olmaq : gərəksinməq.

möhtac gərəkli.-möhtac olmaq : gərəksinməq.

möhtac yoxsul. ac.

möhtaclanmaq gərəksinmək. əl açmaq. yoxsunmaq.

möhtaclıq boşluq. qırbatlıq. yoxsulluq. yoxsunuq. yoxçunuq. yoxsalıq. geçinəməzlik. geçinməzlik. əksiklik. məhrumluq.

möhtat olmaq ölçünmək. ölçünüqmək. ehtiyat edmək.

möhtat çəkinik. çəkingən. saxlanıq. üşünüq. üşüngən. üşənik. ölçülü. ölçünük.

möhtat qaçın.-möhtatlıq : oyunçu. oyanıq. sarqaqlıq. həssasiyət. tetik. ehtiyatkarlıq. sapçılıq. ipçilik. incilik. dəqiqlik.

möhtat tölək. dölək. ehtiyatlı.

möhtəkir ehtikar edən. vurqunçu.

möhtəkir qabır. qapır.

möhtəkir vurqunçu.

möhtələm -möhtələm olmaq : yuxuda hamamlıq olmaq. düş azmaq.

möhtəməl bəklənən. gözlənən. yarar. olabilir. mümkün.

möhtəməl olacaq. mümkün. qabil.-olacaq varlıq.-olacaq iş degil.-olacağa qaçmaq.-olacağın batsın.


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin