EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə70/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   125

xod koşluk edmək atınmaq.

xod nəma göstərişçi.

xod nəma tüməkir. qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl. xudpəsənd. mütəkəbbir.

xod nəmayi göstəriş.

xod pərəsti özbəğənmə. özbəğəniş.

xod pəsənd budən qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. qururlanmaq. öğünmək. övünmək.

xod pəsənd geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.

xod pəsənd ospar(< os : ot : öt : ut : üt ) : özsevər. : özünü bəyənmək. özsevərmək. bənçilənmək. maxtanmaq. maxtanırqa. maxtanıramaq.

xod pəsənd qaqrıq. qapalaq. qaplaq. qaplqa. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. qaqrıq. kibirli. qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu. məğrur. ifadəli. ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. tovlu. bəğgin. hobban. köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. kombaq. köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. bombaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. dolu. doluq. geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. yelli. qiyafəli. mütəkəbbir.

xod xah kübarqın. gurbaqın. böyüksinən. böyüksək. yekəsik. özsevər.

xod -be xod giriftən : üzünmək. üzülmək. acınmaq. acıqlanmaq. sancınmaq. hirslənmək. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. mükəddərlənmək.-dər xod firu rətən : oyunmaq. oyalanmaq. düşünmək. çəkilənmək. qocunmaq. kovcunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. işgillənmək. birələnmək. ürkünmək. alınmaq.

xoda vənd ağa.-xudavəndi xanə : sahib xana : xanasahab. xanasaab. ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.

xoda < qutay.

xode' aldatma. allatma. yanıltma. yahaltma. yanıltma. qandırma.-xode amiz : qandıran. qandırıci. alladan. aldatan. aldayıcı. aldatıcı. yanıltıcı. yahaldıcı. yanıldan. yahaldan. oyalayan. oyalayıcı.

xodə'gəri aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

xodi iç. içdən yad olmayan. öz. iç. içdən olan. məhrəm. ocaklı. təşgilati : içdən olan. çini. (# sını : nifuzi). yad olmayan. içdən. içgin. inanclı. inanan. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir. öz. iç. içdən olan. məhrəm.-təqmə kişi öz olmaz \\ yadla yağuq düz olmaz. ocaklı.-təşgilati : içdən.-təqmə kişi öz olmaz,, yadla yağuq düz olmaz.-xodi olmayan : gəlmə. başqaq. qəribə. eldən.

xodkoşluq edmə istəmək ölünsətmək. yoxnasatmaq. özün, kəndin öldürsəmək, öldürmək istəmək. canına qıysamaq.

xodkoşluq edmək özün, kəndin öldürmək. canına qıymaq. ölündətmək.-xodkoşluq edlətmək : ölündütmək. yoxnatıtmaq. özün, kəndin öldürtmək.

xodkoşluq ölündəti. ölündətiş. ölündətmə. yoxnatma. yoxnatıt. yoxnatış. canına qıyma. özün, kəndin öldürmə.

xodpəsənd könüllü. göyüllü. qurralı. qururlu. kibirli. qotur. quta. özçü. mənçi.

xodpəsənd ospar(< os : ot : öt : ut : üt ) : özsevər.-xodpəsəndi : osparlıq.

xodpəsənd sanğın. sanıq. kibirli. quruqan. qanquru. məğrur. xodbin. tovlu. foslu. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurumlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. böyüklənən. ifadəli. qiyafəli. şişirən. göstərişçi. jestli. ədalı. fiqurlu. şişirən. yelli. özsevər. özgörüşlü. tanqıra. şişik. şişgən. dişgin.

xodpəsənd şişgin. yelli. quruqan. qanquru. məğrur. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq.

xodpəsənd xodpəsənd. qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. ifadəli. məğrur.kibirli. mütəkəbbir. məğrur.

xodpəsəndi boğursamaq : özünü bəyənmək. özsevərmək. bənçilənmək. maxtanmaq. maxtanırqa. maxtanıramaq.

xodpəsəndi osparlıq. boğursamaq.

xodpəsnd mənçi. məncil. quruqan. qanquru. məğrur. qurra. mənçilik. xodbin. eqoism. kübarqın. gurbaqın. böyüksinən. böyüksək. yekəsik. özsevər. sanğın. sanıq. kibirli. xodbin.

xodumani içdəniklə. içdən. iç içindən. inaqla. candan. dosluqca. dosca. könüdən. göyüdən. ürəkdən. səmimiyyətlə. səmimiliklə.

xoffaş qaranlıq quşu. yarasa.

xol dəlipozuq. başına əsəni yapan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. sapaq. qaqavan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. kotan.

xom küp. bəğni.

xomrə küp. bəğni.

xonaq qüşpalazı kəsəli.

xonək konəndə soğuducu. soyuducu. sərinlədən.

xonsa ərdişsiz. ərdeşsiz (< ər. ərkək+ dişi).

xoraman dönəş. salış. çəliş. (< salınmaq. çalğışmaq).-sallana sallana, calana calana, çalğana çalğana, nazla çalımla, xuraman yerimək : çalaman, salaman yerimək.

xoraman sallana sallana, salınaraq yerimək.

xoramidən qırınmaq. qır verib, sallana sallana yerimək.

xord xord gedgedə. getdikcə.

xord -bər xord : qalaverə. gələverə. rasqələ. gəlişigözəl. rasgələ. olduğu kimi. olcamışi. düzənsiz. abırçubur. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. allaq bullaq. düzgünsüz. dizginsiz. başıboş. baybaş. qayta. ölçüsüz. çəksiz. raslayı. dəğmə. düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. təsadüfi.

xord -xord konənde : qırasıya. tünd. iti. öldürəcəsinə. əzicəsinə.-xord konənədə : qırıcı.-xord, riz şodən : oğulmaq. qırılmaq. sınmaq.

xorde firuş baqqal. çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. çapat. baçat. qamat. qapat. tapat.

xordə qıxıntı. qırdıq. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. tikə.-xordə rizə : qırıntı. xırda mırda. tikə parça.

xordəgiri təngitçi. təngitçi. tənqidləyən. dənləyən. dənğləyən. danğlayan. danlayan. danğatan (< dan : danğ : dən : dənğ : nuxdə). ilişdirici. ilişdirmən. intiqadçı. münəqqid.

xordəndiş güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz.

xorsənd edən yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qanıqdıran. qanqıdan. qanqı verən. qanıq verən. qənaət bəxş.

xorsənd edilmək qandırılmaq : qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. inandırılmaq.

xorsənd olmamazlıq doymazlıq. qanmazlıq. qane', razi olmazlıq. narazılıq.

xorsənd olmayan doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanamaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. obur. qane', razi olmaz.

xorsənd gözü tox. toxul. qanıq. qanıc. qanış. qanıqlı. tutumlu. əlində ki ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar.

xorsənd qanan. qanığan. razı. qanuq. qanıq. qane’. tutumlu.

xorsəndi qanma.

xortlaq bayça. cin.

xortum tütük. düdük çevrinti.

xoş ahəng aytımlı.

xoş bin aynalış yeğanlaş. iyimsər.

xoş niyyət eygili.

xoş niyyət eygili.-bax qıl ona eygiligin, ağız gülə.

xoş niyyətli uğur əri : uğurlu ər : iyi niyyətli.

xoş rəfdar yorğa. yerişli.-xoş yümn. qutsağ. yümnülü. açıq, yaxcı fala.-xoş axlaq : yavaş. yumaş.

xoş rəftarlıq gözərlik. keçərlik. əxlaqlılıq. xoş əxlaqlılıq. xoş xuyluluq.

xoş xuyluluq gözərlik. keçərlik. əxlaqlılıq. xoş əxlaqlılıq. xoş rəftarlıq.

xoş -əzgi. ısın. ısı. yapışan. gözəl.-xoş söhbət : əzgi savıq.

xoş çağ . çək. iyi.-bax qıl ona eygiligin, ağız gülə.

xoş çağ. çək. iyi.

xoş ırımlı. sevimli. içgin. dinc. dincək. arsat. incək. arxayın. ərgin. rahat :.-xoşa gedmək : yaramaq.

xoşaməd aşmal. açmal. xoşgəldin.

xoşaxlaq alça. yumuşaq xuylu. incə. uslu. yüküm. həlim/ qutsağ.-qutsağ kişi.-qutsağlığın qoymaqıl.

xoşaxlaq yumşaq.

xoşaxlaq yumşaq.

xoşbavar uysal. inanan.

xoşbavar uysal. inanan.

xoşbət olmaq qutatmaq.

xoşbəxd ayqu gün. ayqun : .

xoşbəxd qutat. qutaq.

xoşbəxlik görcəlik.

xoşbəxlik inginlik. enginlik. düşüklülük. düşürlülük. yazılılıq. uğurluq. şanslılıq.

xoşbəxlik olcaylıq. yarqu. qutuq. qutqı. qotqı. kuyanış. qaraçoxalıq. unqunluq. unqınqun. unqğunlıq.

xoşbəxlik oqur. uğur. qutluluq. bəxtiyarlıq. səadət.

xoşbəxlik qutaşlıq. qutruluş.

xoşbəxlik qutruş.-bu qutruşu çox gördün.-qutruş olsun ellərim.

xoşbəxlik qutuq. qutqı. qotqı.

xoşbəxlik yarqu.

xoşbəxt olmaq qutanmaq. qurtulmaq. fərəhlənmək.

xoşbəxt olsun olcasıb. alnı açıq olsun : mutlu olsun. başarılar dilərim. uğurlu olsun.

xoşbəxt yaşamaq yaybaraqattanmaq.

xoşbəxt baxlı. bəxli. talehli. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. barqıl. qaruqlu. qarıqlı.

xoşbəxt eygin. ayğun. eygin. yaragün . ağgün . yaxgün . günyanıx . gün görmüş . qutlu. mutlu.

xoşbəxt güngör. güngür. qutlu. mutlu. yaragün : ağgün : aygün : yaxgün : günyanıx : gün görmüş.-qutlu, mutlu, xoşbəxt yaşamaq : gün görmək.

xoşbəxt olcaylı. unqun. unqınqun. unqğun. ayqu gün. ayqun : kuyun. qoyun. qaraçoxa.

xoşbəxt unqar. onqar. onğurlu. uğurlu. bəxli.

xoşbəxt unqun. unqınqun. unqğun. kuyun. qoyun. qaraçoxa.

xoşbəxt yavuq. mutlu. (# yazıq : bədbəxd).

xoşbəxt yaybaraqat. uğurlu bəxtəvər. bəyüş. bayuş (< bəy. bay). mutlu. qutlu. uğruq. uğurlu düşülü. düşürlü. yazılı. inginli. enginli. uğurlu. şanslı. nəgələli. tale'li..

xoşbəxtanə incə vara.

xoşbəxtanə olcayın. incə vara.

xoşbəxtanə xoşbəxyana. bəxtimizə.

xoşbəxtlik yaybaraqatlıq. dinc geçinmə. dinclik. rahatlıq. səadət.

xoşbəxtolsun alnı açıq olsun : mutlu olsun. başarιlar dilərim. uğurlu olsun.

xoşbin alasıq. alısıq. alagöz. optimist. qutsaq. (# qatsaq. qarsaq). (# qaragöz : qarasıq. qarısıq. pesimist. çürükçu. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin. ).

xoşbin yarar.

xoşbin yarar. yarımsar.

xoşbin yarımsar.

xoşbin yarıq. yarıqan. optimist. # qarıq : qarıqan : pesimist. bədbin.

xoşbinlik alasığlıq. alısığlıq. alagözlük. optimistlik.

xoşbu dadlı qoxu. gözəl iy.

xoşbәxlik kuyanιş. qaraçoxalιk. unqunluq. unqınqun. unqğunlıq.

xoşəxlaq ıslaq. uysal. uyumşaq. yumuşaq. həlim.

xoşəxlaq yavaş. üzyola.

xoşəxlaqlaşmaq yavaşlanmaq. yavşalmaq. yumuşanmaq. döləkləşmək.

xoşgi qara. qarasal.

xoşgi qurusal. quruçal. qarasal. qaraçal.-qarasal döğüş : quru savaşı.

xoşgiyyət qarnın bərkiməsi. qurqalıq qapırcaq. qapız. bağırsaq kəsəli. bağısaqların işdən düşməsi, işləməməsi. yibusət.

xoşk quşiqu. üşəmək. kujrırıyaıv. : soyukdan qurumaq.

xoşlamama xoşnud olmama. büzünmə. burunrma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun olmama. şadlanmama. razılaşmama. kefalmama. işme'zaz.

xoşlamamaq yermək. bəğənməmək. pisləmək.

xoşlanmama xoşlamama. xoşnud olmama. büzünmə. burunrma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun olmama. şadlanmama. razılaşmama. kefalmama. işme'zaz.

xoşməzac yumşacıq.-yumşaq qılıqlı : ağızsız. dilsiz.

xoşniyyət sağistəm. hüsni niyyət.

xoşnud edən yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qanıqdıran. qanqıdan. qanqı verən. qanıq verən. qənaət bəxş.

xoşnud edilmək qandırılmaq : qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. inandırılmaq.

xoşnud olmama xoşlamama. xoşlanmama. büzünmə. burunrma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun olmama. şadlanmama. razılaşmama. kefalmama. işme'zaz.

xoşnud olmamazlıq doymazlıq. qanmazlıq. qane', razi olmazlıq. narazılıq.

xoşnud olmaq küvsünmək. onqsunmaq. məmnun olmaq.

xoşnud olmayan doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanamaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. obur. qane', razi olmaz.

xoşnud gözü tox. toxul. qanıq. qanıc. qanış. qanıqlı. tutumlu. əlində ki ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar. abın. avan. alvan. alban. mutlu. məmnun.

xoşnudluq toqtaş. razılıq. öqrünc. öğrünc. məmnuniyət.

xoşnudsuzluq bostu. küsgük. məmnuniyyətsizlik. qıyın.

xoşnutluq razılıq. öqrünc. öğrünc. məmnuniyət.

xoşqədəm xoşaddım. xoşadım. onğurlu. uğurlu. uğrulu.

xoşquvara xoşagələn. yatqın. cana yatan. xoşsinir. xoşsınır. iyi aşınan, həzm olan nərsə. nuş olan.

xoşrəfdar -xoşrəfdar kişi : açığlıq kişi.

xoşrəfdar kəvəl. yumşaq, uyuq qılıqlı.

xoşrəfdar kəvəl. yumşaq, uyuq qılıqlı.

xoşrəftar aruş. ərüş. tölək. dölək. yumşaq. xuylu.

xoşrəftar astaç.

xoşrəftar keçimli. taxımlı. qılıqlı. tutamlı. enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu.-xoşhal şodən : güvənmək. qıvanmaq.

xoşrəftar yumuşaq xuylu. tilzün. dilsün. diləçün.

xoşrəftarlıq kavlıq. yumşaqlıq. xuyluluq. həlimlik.-xoşrəftarlıq, həlimlik göstərmək : xuylanmaq. yumşaqlanmaq. yumaşlanmaq. yuvşanmaq. kavlanmaq.

xoşrəftarlıq, həlimlik göstərmək xuylanmaq. yumşaqlanmaq. yumaşlanmaq. yuvşanmaq. kavlanmaq.

xoşxəbər yeni sav, xəbər enik. yenik. müjdə.

xoşxu astaç.

xotkamlıq özümçüldük. xodbinlik.

xovf -xovf o rica' : ürküş umuş : çəkiş bəkiş : qorxu ümid.

xu gerftən qanıqsımaq. qanıqsamaq. alışmaq.

xu -bəd xu : hırçın. qırçın. qancıq. qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. qaqcım.

xu -xoşxu : astaç.

xub köp. yaxşi. çin. türkəsaya. oğuz. sadə kişi. düz. gəlşikli yağşıqlı. görməgəy. görməli. yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. qəşəh. avadan. ovlayan. çəkişli. şəkilli. xoş. iyi. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. aldağan. qandırğan. cəzzab.

xübrə bilgin.

xübrəqan bilginlər.

xucəstəgi uğur. qut. ayaq. meymənət. qədəm.

xud pəsənd qalınqu. özün şişirdən, hopurdan. yuxarı tutan.

xuda hafiz əsən qalın. sağolun. əsən qalın : sağolun. sağlığınan. xoş. xoşluqla. sağolun.

xudafiz sağol.

xudafiz sağol.

xudafizləşmaq sağollaşmaq.

xudafizləşmaq sağollaşmaq.

xudafizləşmək əsənləşmək. sağollaşmaq.

xudafizləşmək əslənmək. sağollaşmaq. vidalaşmaq.

xudafizləşmək sağollamaq. əsənləmək. sağol demək. xoşqal demək.

xudapərəsti tansuq. tanrıya tapınmaq.

xudavənd -xudavəndi xanə : sahib xana : xanasahab. xanasaab. ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.

xuddar aban. abanğ. yapanğ.-aban kimsə, yavuz qalmaz.

xuddar tıy. tıyan. özün saxlayan. öz qabağın alan.

xudə'çilik aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

xudkar özbaşa. baraxud.

xudkifayi öndirişlik.

xudkifayi öndirişlik.

xudmuxtar özərk. yiyə. özidaralıq . ərikti. özbaşdak.-xudmuxtarlıq : başına buyruk. baş .-başdak. yiyəlik. әrktülük.

xudmuxtar özərk. yiyə. özidaralıq . ərikti. özbaşdak.-xudmuxtarlıq : başına buyruk. baş.-başdak. yiyəlik. әrktülük.

xudnevis dolma qələm.

xudnevis dolma qələm. dolma yaz.

xudnevis dolma qələm. dolma yaz.

xudpərəst kibyali. qurun. kurqun. yekəxan. ulumçul. boysan. özbilər. özsevər.

xudpərəst kibyali. qurun. kurqun. yekəxan. ulumçul. boysan. özbilər. özsevər.

xudpəsəd bəğənməz. kənidini bəğənmiş. məğrur.

xudpəsəd enlin. ənlin. özsevər.

xudpəsəd qattaq. qurumlu. kövsə. kövəs. kövəz. kibər. kibrəli.

xudpəsəd qattaq. qurumlu. kövsə. kövəs. kövəz. kibər. kibrəli. yekəxan. qurun. kurqun. ulumçul. boysan. özbilər. özsevər.-xudpəsətlıq : yekəxanlığ. öz sevərlik : ulumçuluk. boysanmalıq. özbilərmən. özsevər.

xudpəsədlik xodxahlıq. mənmənlik : mənmənli. bəynikli. bəyniqıl. bəğnikli. bəğniqıl. özsevərlik. özsevlik. özgörlük. özgörül.

xudpəsənd bax > xodpəsənd.

xüdpəsənd bəğənmiş.

xudpəsənd ərgər. övüngən.

xudpəsənd maqtanqıc. özsevər. kəndini artıq övən.

xudpəsənd məğrur özsəyiş.

xudpəsənd qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. tüməkir. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl. xudpəsənd. mütəkəbbir.

xudpəsənd qotur. quta. özçü. mənçi.

xudpəsənd xudpəsənd. qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. ifadəli. məğrur.kibirli. mütəkəbbir. məğrur.

xudpəsənt qaduv. qudaq.

xudpəsət yekəxan. qurun. kurqun. ulumçul. boysan. özbilər. özsevər.-xudpəsətlıq : yekəxanlığ. öz sevərlik : ulumçuluk. boysanmalıq. özbilərmən. özsevər.

xudsita qaduv. qudaq.

xudtiraş usturə(fars). üzdara. ülgüc.

xuffaş gecə quşu. yarasa.

xuffaş qaranlıq quşu. yarasa.

xuffaş yarasa. gecəquşu.

xuffaş yarqanat. yarasa.

xuftən -xuftən namazı. yatsu namazı : .

xulasə edmək sözü qısa kəsmək :.-xulaseyi kəlam : qasacası.

xulasə aydırı. imumiyyətdə. olağandan. qıssa. sıxımda.

xulasə aydırı. imumiyyətdə. olağandan. sözün qıssası. qıssacası. hasili kəlam. uzatmadan. uzunsuz. özət < ötət. qıssa .

xulasə aydırı. imumiyyətdə. olağandan. sözün qıssası. qıssacası. hasili kəlam. uzatmadan. uzunsuz. özət < ötət. qıssa.-xulasələmə : özətləmə. qıssalama. yığınlama. cımalama. cəmləmə.

xülasə işi qılıb. sözün qısası. nə olursa olsun. özət. bəslək.

xulasə ixtisarən. muxtəsərən. ixtisarən. qısaca. icmalən. əlqissə. icmali. kəstirmə. qısa. muxtəsər. öz. ekstırə.

xülasə qısal.-qısal sav : qıssa xəbər.

xulasə xülasə. qasıq. qasıt. qasaq. qasat. qısıq. qısıt. özət.

xülasə xulasə. qasıq. qasıt. qasaq. qasat. qısıq. qısıt. özət.

xulasələmə özətləmə. qıssalama. yığınlama. cımalama. cəmləmə.

xülasəsi düzcə. düzünə. düzcəsi. doğrusu. qıssası. qısası. kəsəsi. kəstirməsi. özəti.

xülasəsi kəsəsi. qısatı. qısası. özəti.

xulasətən qısqacalap. qısaca.

xulqlu enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. yumşaq. həlim. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xuylu. xoşrəftar.

xulya quruntu.

xulya quruntu. arşın. ərşin.

xulya quruntu. yora. xiyal. kölgə. yılqım. imgə. rö'ya. sanı. yana. yolqu. ülkü. tale'.

xulya xiyal. düşləm. görüntü. şəbəh. salım. salqım. quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. sanıq. oysuq. duysuq. oynatı. oynası. düşünsi. dazlaq. alıq. izin. iligim. ılığım. quruntu. iməj. imgə. xiyal.

xulya yora. xiyal. kölgə. yılqım. imgə. rö'ya. sanı. yana. yolqu. ülkü. tale'.

xulya yora. xiyal. təsəvvür.

xum küp. bəğni.

xumar edmək süzültmək. süzdürmək.

xumar ağrun. oğrun.-ağrun baxış.

xumar axmar. axar.əsrik. süzük.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə