EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə7/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   125

daxil edmək qeyd edmək : girdirmək. qoymaq. almaq.-bunu yazıya alın.

daxil sana. hesapda. mərbut.-bu bizə sana değil, oda sizə sana değil.

daxil sana. hesapda. mərbut.-bu bizə sana değil, oda sizə sana değil.

daxili alver iç alver : .

daxili istihalə içdəğişim : iççalışım.

daxili savaş iç savaş.

daxili savaş iç savaş.

daxili savaş iç savaş. iç çatış. qardaş savaş. qardaş savaşı.

daxili ticarət içki alver.

daxili içdən. içgin. içlik. içə özəl. içgi. içərki. içə bağlı. içək. içəriyə bağlı. dəruni.

dayi dayı. ana qarnaş.

dayim olmaq sürmək. sürəmək. durmaq. durammaq. dəvamlamaq. kəsinməmək. qırılmamaq. qırqsızmaq. arasızmaq. aralqısızmaq. düzgünüşmək. düzünüşmək.

dayim 1. sürən. sürəmli. duran. duramlı. getgən. gedən. dəvamlı. kəsintisiz. qırılmaz. qırıqsız. arasız. aralıqsız. 1. bir düzüyə. boyuna. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən. sürəkli.

dayima birdik. birdin. davamlı.

dayima boyuna. boyuna. sürəli. sürəmli. duralı. duramlı. getgənli. gedənli. dəvamlı. kəsintisizi. kəsintisizin. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. qırıqsızın. arasızı. arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. bir düzüydə. boyuna. hər zaman. qanıma. mütəmadiyən. hər zaman. qanıma. hər çağ. hər vax. həp. həmməşə. həmmişə.-həp onu düşünüb durdu.-həp keçmişin düşünür.

dayimi müştəri gədikli alıcı.

dayimi dayaqlı. dayqalı. sürkəli. sürəli. qalıcı. qalılı. dəvamlı. gedikli. həmməşəlik. qalımlı. durucu. qalıcı. dəvamlı. qırılmaz. bitməyən. sonsuz. turumlu. sabit. sağlam. tüpqülüqlü. əbədi. mətin. tübölük. əbədi. hər çağ için. gedikli. dəvamlı.-tübölük yoldaş : əbədi yoldaş.-günümdügün qaraba, tübölügün qara : günlük işə baxma. daiymi qalacağ işə bax!.-tübölügü tüz bolsun: sonluğu iyi olsun!.

dayimi duraklı. qalıcı. uzun. usun. yendək. sürəkli. qalıcı. əbədi. kəsintisizin. qırılmazın. qırıqsızlıq. qırıqsızın. aralıqsızın. arasızın. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. qalartı. qalartıq. qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. baqi. bəqalı.

dayimi manqu. manğqu banqu. əbədi. sonsuz.

dayimi qalıcı. duran. sürəkli. dəvamlı.

dayimilik sürəklik. sürəmlik. duramlıq. getgənlik. dəvamlıq. kəsintisizlik. qırıqsızlıq. aralıqsızlıq. bir düzgüyşdəlik. madamlıq.

dayir edən qurucu. quran.

dayir dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. bağlı. asılı. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. çəkişgin. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. əlaqədar. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. sevgin. dəvərən. çevərən. dörələn. dövredən. dolanan. dönən. dönər. dolaşan. dolaşıl. 1. ilgili. ilişik. ilişgin. əlaqəli. bağlı. əkli. taxılı. mərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race'. bağlı. dəxl. ilişik. mərbut.-sənə ilişik değil.-bu kimə ilişik.-ilişiksiz işlərə qarışma.-orası mənə ilişikdir.-əlidən vəliyə nə ilişik.-bu konuya ilişik kitablar.

dayirə çövərə <> dövərə. dəvərə <> çevərə. böləgə. bolaqa. olaqa. dolaqa. döləgə. qalaqay.

dayirətülmaarif ansikilopedi. bilgilik.

dayirətülmaarif genbilik. mühitülmaarif. bilginlik. ənsikılopedi.

dayirəvi çövrəgəy <> dövrəgəy. dəvrəgəy <> çevrəgəy. bölgəğəy. bolqağay. olqağay. dolağay. döləgə. qalğaqay. çəmbərik. girdəvər. müdəvvər.

dayrə < dəğirə. çevrə. devrik. dəğrik. dığrıq. tıqırlaq.giğirdə. girdə. bəxş. qondur. qontur. bölüm. çəmbər. həlqə. təvərək. toğalaq. tuqalaq. dolab. yuvarlaq. quşaq. -yer dayrəsi: yer quşağı. -devrik yaxa. -hərəm dayrəsi : örəklik. örəkəlik. hörəkəlik. hərəmsaray. -icra dayrəsi : uyquçu bölmə.

dayrələnmək qazıqlanmaq. təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. təkərləkləşmək. həlqələnmək. çəmbərlənmək. çənbərlənmək. çöngəllənmək. çöngəlləşmək. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. burquşmaq.-qanqallanmış sucuq, ip, saç.

dayrəli qanqallı. qonqallı. çöngəlli. çəmbərli. çənbərli. büklümlü. qazıqlı. təkərli. təkərləkli. burqulu. həlqəli.-sucuq, ip, saç qanqalı.

dayrəvi dayrə. devrik. dəğrik. dığrıq. giğirdə. girdə.-devrik yaxa.

də yaft -nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

də’vət uşiniş.

dəbbağ səpici. aşçı. dəriçi.-səpici sevdiyi dəriyi yerdən yerə endirər. (çırpır).

dəbbağlamaq (dəriyi). iğləmək. səpiləmək.

dəbbağlamaq ərikləmək. yağlayıb, yuşaldıb, şumallamaq.-dəri arıqlamaq.-dəri ərikləmək : dəri səpiləmək. aruğlamaq. boşaltmaq. açmaq. təmizləmək.

dəbbağlanmış tabaqlanmış. səpilmiş. aşılanmış. işlənmiş.

dəbbağlanmış, tabaqlanmış dəri basaq.

dəbbağxana səpicilik.

dəbdəbə görkəm. ehtişam.

dəbdəbəli tamdaraqlıq. aşamatlıq. aballıq. opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. ehtişam.

dəbir yazar yazman.-baş dəbir : gənəl yazar : gənəl yazman.-sərdəbir : baş yazar.

dəbistan ilkokul.

dəbistan ilkoxu. ilkokul. ilk okul. baştalqıç oxu. ilk öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma.

dədd o qamət qaqat. qamat. çapat. boy. boybos. əndam. çalqat. çalçat. boyqat.

dedektiv qaraqulaq. gizli güdücü. izləçi. xəbərçi.

dedektör bəlirən. bəllədən. bölücü. bulucu. tə'yin edən.

dəf' , rədd olmaq varıb gedmək. yoxalmaq. yox olmaq. yitmək. itmək. batmaq. cəhənnəm olmaq. tamılanmaq.

dəf edən dafe'. savan. savuşduran. qovan. qoğan. uzaqlaşdıran. itən. təpən. rədd edən.

dəf edən rədd edən. qovqucu. qavucu. sürən. nəfy edən.

dəf edilmək talqılmaq. dalqılmaq. dalınmaq. dala vurulmaq. itilmək. qaqılmaq. savulmaq. rədd edilmək.

dəf edilmək talqılmaq. dalqılmaq. dalınmaq. dala vurulmaq. itilmək. qaqılmaq. savulmaq. rədd edilmək.

dəf' edmə geri püsgürmə. dürtüş. qadaq. qaqu.

dəf' edmək < təpitmək < təpmək. təpəmək. təpləmək. qedəritmək. qeytərmək. qaytarmaq. gedərmək. gidərmək. geri püsgürtmək. qoğmaq. qovmaq. savmaq. sovmaq. itmək. aşırmaq. rəddəmək. uzaqlaşdırmaq. atmaq. fırlatmaq. uzaqlaşdırmaq. düşürmək. qaqu bermək. qarşı qomaq.fırlamaq. fırlatmaq. tovlamaq. toğlatmaq. atmaq. atlatmaq. sıçramaq. sıçratmaq. çıxartmaq. düşürmək. düşürtmək. uzaqlatmaq. gidərmək. gedərmək.qoğmaq. aşırmaq. rədd edmək.-dümanların aşırıb oturmuş.

dəf edmək aşırtmaq. arxalamaq. artlamaq. bitirmək.

dəf edmək götərmək.

dəf' edmək qavlamaq. qavmaq. qoğmaq. sürmək. tərd edmək. nəfy edmək.

dəf edmək qitərmək. qeytərmək. rədd edmək.

dəf' edmək sürtmək. südrəmək. sürmək. sürçəmək. itmək. tərd edmək. nəfy edmək.

dəf edmək talqamaq. dalqamaq. dalamaq. dala vurmaq. itmək. qaqmaq. savmaq. rədd edmək.

dəf edmək talqamaq. dalqamaq. dalamaq. dala vurmaq. itmək. qaqmaq. savmaq. rədd edmək. sıtmaq. sıtramaq. sıqramaq. sıçmaq. qırmaq. sıyırmaq. qurtarmaq. süpürmək. götürmək. qovmaq. yibarmaq. aparmaq. çıkarmaq.

dəf' etmə soxqu. zərbə.

dəf ol ! yıxılğur !. yığılğur ! ged !. itil !. rədd ol !.

dəf ol! yoxal!.dəf' olası! rədd olası. itiləsi. (sövmə sözü). geçgin. keçgin.

dəf olmaq qoramaq.

dəf olmaq sürgün olmaq. aşırılmaq. təbid olmaq.

dəf olunmaq tovlanmaq. toğlanmaq. fırlanmaq. atınmaq. çıxınmaq. düşünmək. düşünürmək. uzaqlanmaq.

dəf' -dəf' rədd edmək. qayğırışmaq : burşuşmaq. burcuşmaq. qarşı qarşıya duruşmaq.

dəf' itìş. qovuş. müdafiə.

dəf' itìş. qovuş. müdafiə. olunmuş nə : itindi. itiq. itinmiş.

dəf' olunmuş nədəf' qavqu. qovqu. sürək.

dəf' qoğma. rədd.

dəf' savma. sovma. ötələmə. savuşdurma.

dəf' taşaq. daşaq.-dəf' edmək : taşmaq. dışmaq. dışlamaq. taşlamaq.

dəf' təpə (< təpmək). qedəri. qeytəri : gedərmə. gidərmə. geri püsgürü. qoğma. qovma. savma. sovma. sürmə. sürgəmə. çıxarma. itmə. aşırma. rədd.

dəfdə(fars) < tapbda. toxu darağı.

dəfdər -gizli, yasalı saxlanan yazı, dəfdər, kitab: qara qablı pitik, kitab.

dəfdər -idarə, dəfdər işiçisi : karmənd.

dəfdər -yaddaş dəfdəri : qaralama. səbt dəfdəri. saysaflama. tə’viyə edmə.

dəfdər dərtəb. dərtəb. tanqsa. andac. hesab.-hesaba, dərtəbə, dəfdərə yazmaq : andaclamaq.-tapu əsnad dərtəbi, dəfdəri : xaqan andacı.-iş dərtəbi, dəfdəri: iş andacı.-yaddaş dəfdəri : andıç. günlük.

dəfdərçi dərtəbçi. dəfdərdar. andacçı.

dəfdərdar dəfdərçi. dəptərçi. qatrışçı. dərtəbçi. dəfdərçi. andacçı.

dəfdəri kəbir anadəfdər. ulandac (< ulu + andac). anandac (< ana + andac). anadərtəb. uladərtəb.

dəfdəri xatirə güncəlik.

dəfdəri yaddaş güncəlik. günlük.

dəfə (sayı, ədəd ilə). əl. kərə.-dörd əl od açıldı.-bir əl mən verdim, bir əldə sən ver baxalım.

dəfə dart. yürüş. kərə. mərtəm. kərə. dönüş. dönüm. yol. yöntəm. yolam. gəzək. kərə. ayaq.-bir kərədə, dəfədə: birdən.-bir kərə, dəfə : bir ağız. bir daha. daha.-bir kərədə, dəfədə: bir ağızda. bir əldə.-hər dəfəsində, kərəsində bir : birər.-bu kərə, dəfə : böğəz. bukəz.-çox kərə, dəfə : əksərən. çoxun. çoxu.

dəfə qətə. qata. xət. kərə.

dəfə tapkır.

dəfə tapkır.

dəfedici qovucu. savcı. qavan.

dəfedilmək atınmaq. düşmək. fırlanmaq. uzaqlanmaq.

dəfələrlə qatlarca. kərələrcə. kəzlərcə.

dəfetmək qovmaq. savmaq. haydamaq. haydalamaq.

dəfətmək qovmaq. taydırmaq.

dəfinə gömü. gənc. gəncinə.

dəfinəçi təpnəçi. gömüçü. göməçi. gömən. göməyən. gömləyən. yerə quylanan dəğərli nərsələri araştıran.

dəfn edilmə gömülmə. gömmə. quylanma.

dəfn edmək gömmək. quylamaq.

dəfn olmuş gömük. quylanmış. gömülmüş. gömülü.

dəfn şode quylanmış. gömülü. gömümüş.

dəfn gömmə. gömülmə. quylama.

dəfnedilmək < təpnədilmək. təplədilmək (< təpmək). gömülmək.

dəfnetmək < təpnətmək. təplətmək. (< təpmək). gömmək.

dəfol! sürüş! : qazla! : uç! : qaç!. rəddol!.

dəfolsun adı batsın. yox olsun. ortadan qalxsın.

deformasyon təhrif. pozma.

deformə biçimsiz. şəkilsiz.

defrizer(latin) buzçözər.

dəftər -ana pitik, dəftər : kötük.

dəftər andaç. yaddaş. xatirə dəfdəri. ajanda, təqvimli dəftər.

dəğdəğəsiz bayqut. sakin. sikunətlə. əğdəğəsizcə.

dəğdəğəsizcə bayqut. sakin. dəğdəğəsiz. sikunətlə.

dəğdəğəsizlik bayqutçuluq. qayğısızlıq. dinclik. sükun.

dəğəl dələduzlu. düzəltmə. qalaylı. qondarı. qondarma. qancıq. yalan. yalandan. saxda.

dəğəl qarışıq. qırıq. kələkli. qatıq.

degradation getənçiq. tədənni. gəriləmə. regression.

deh(fars) < tikək. tikək. avadanlıq. kənd. köy. rusta.

dəhan giriş.

dəhanbənd bax > puzəbənd.

dəhanə ağızlıq. giriş.

deheş veriş. deyn. ürkü. qorxu.

dehşəht ürk. ürkü. qorxu. çəkincə.

dəhşət vermək ürfələmək. ürkütmək. ülkütmək. qorxutmaq.

dehşət -bulaşıcı kəsəlin yaratdığı qorxuncluq, qorxuluq, dehşət : qara salqın.

dehşət acı. qapış. sıxıntı. ürküş. ürkünc.

dehşət alanğ. qorxu. ürkü. niyəranlıq. təəccüb.

dehşət bulğaş. bulğaq. qarışıqlıq. sarmaş. ürküş. ürküntü. ürkünç. qıyım. qırqın. tezik.

dehşət dehşət. qorxunc. anğaşa. qorxu. təhlikə.

dehşət qaşqov. qırgur. qırgür. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. ürkərmə.

dehşət qıyama. fəlakət. afət. qorxu.

dehşət qorxu. qorxunc. qayğı.-dehşət içində bıraqmaq : qorxunc salmaq. qorxu vermək.

dehşət qorxu. ürkü. düşüncə. anğaşa. anğaş. endüş. endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. vəhşət. yaban. yabanıllıq. yıldırma. yılqı. qaçlıq. ürpmə. ürkmə. ürpərmə. qorxu. yatqırlıq. yadırqanlıq. ürpüş. ürküş. yılış. çatrış. qorxuş.

dehşət qorxu. xof. turluq. qorxub durmaqlıq, çəkilmək.

dehşət qorxunc. qorquş. qorxuş. vəhşət.

dehşət talus. dalus. talqasa. dalqasa. talvasa. talqas. dalqas. həyəcan. iztirab. niyarançılıq.

dehşət tanğ.

dehşət tizgən. disgən. disgin. iğrən.

dəhşət ürf. ürkü. ülkü. qorxu.

dehşət ürk. ürkü. qorxu. çəkincə. bulğaş. bulğaq. qarışıqlıq. qorxunc. anğaşa. qorxu. təhlikə. sarmaş. ürküş. ürküntü. ürkünç. qıyım. qırqın. tezik.

dehşət ürkəz.

dehşət ürkü.

dehşət ürkünc.

dehşət ürkünc. qorxunc. təlaş.

dehşət ürküş diksiş.

dehşət vəhşət. titrəş. qorxu. qorxunc.

dehşətəngiz ürkütcü.

dehşətlənmək yıldırmaq. xoflanmaq.

dehşətlətmək apışrırmaq. yapıştırmaq. şaşırtmaq.

dehşətli qorxulu. ürkülü. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. yılqın. ürkütcü. qorxunc. qorxanc.

dehşətli qorxunc. ürpünc. ürkünc. qaşqovunc. dehşətnak. vəhşətli. vəhşətnak. panikli.

dehşətli yaman. müthiş. qapışlı. acılı. sıxıntılı. ürküşlü. ürkünclü.

dehşətnak qorxunc. ürpünc. ürkünc. qaşqovunc. dehşətli. vəhşətli. vəhşətnak. panikli.

dekadraj qayma. cayma. çıvarından, çevrəsindən çıxma.

dəkəl < tikəl dikəl.-yol üstü xətəri göstərmək üçün, qoyulan kötük, ağac, dikəl : kötələ. götələ. çötələ.

dekor bəzək. süs. qarçın. təzyin.

dekor darıq. dərik. tərh.

dekor dekorasyon. qapırcaq. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. düzəniş. görnüşük. süsəniş. süsləniş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. bəzəkiş. bəzəyiş. donatış. donayış. donsayış.

dekor don. qarmıt. döşənək. düzənək. görnüş. göstəriş. süsləniş.

dekorasyon aybatlıq.

dekorasyon dekor. qapırcaq. qarmıtış. qapmıtış. döşəniş. düzəniş. görnüşük. süslənşik. süsəniş. süsləniş. bəzəşik. bəzəniş. bəzəmə. bəzəkiş. bəzəyiş. donatış. donayış. donsayış.

dekorasyon don. qarmıtış. döşəniş. düzəniş. görnüşük. süslənşik.

dekoratif bəzəmli. bəzəkli. süslü. naxışlı.

dekorator qalıbçı.

del azordə könlü qırıq, üzük.

del -azurdə del : incan. incikli. könlü qalan. könlü dəğik. öykəli. öykələn.-dil şikəstə : del azurdə : qırqın. incik. incimiş. ürəyi sınıq, tutuq.-nazok del : alınğan.-tu del bero : girgin.

del -por del : dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

del be dil giriftən : dər dil giriftən : üzünmək. üzülmək. acınmaq. acıqlanmaq. sancınmaq. hirslənmək. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. mükəddərlənmək.

dəlalət qılavuz. öndər. yöndər. luq. araçılıq. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. araçı. araç.

delara yosma.

delavər dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

deldade könüllü.

delgir qırqın. incik. incimiş. ürəyi sınıq, tutuq.

delgiri qırılma. sınma. üzünmə. üzülmə.

delikat həssas. süvüşgən. qaypaq. – qaypaq durum. – qaypaq soru.dəlil gəltirmək dəlil görsəmək : dəlil gətirmək. dəlillə isbat edmək.1zəruri dəlil : gərəkcə.

dəlil gətirmək gərəkləmək. qanıtlamaq. bəlləmək. bəlgələmək.

dəlil gətirmək qanıtlamaq. sabitləmək.

dəlil olmaq göstərmək. qanıtlamaq. sabitləmək.-bu işiz nəyi göstərir.

dəlil bağbayraq. bağbağraq. illət.

dəlil bəlgə. qanıt. gərək. gərəkçə. yilik. cili. ötünc. tutğuç. sıltay. nəgiz. pataya. tutkuc. arqman.

dəlil dayanaq. dayaq. etgən. iş. fe'l. toxuş. töküş. səbəb. illət. müsəbbib. bais. görəv. nədən. illət. qanıt. illət. ilkə. bəlgə. qanıt. bəlgə. bəlgət. bəllət. bilgət. tapu. tapı. inat anıt. sənəd. edit. nədən. olut. qanıt. yapat. yapta. büçülgə. bəlgit. tanıt. qorgüz. görgüz. başçı. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. tanıq. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qaragöz. bəllik. nişana. imlik. umlıq. qanıt.-ilkin iz, bilgi, dəlil : ipucu.-əlimizdə olan ipucu yalınz adıdır.

dəlil gərəkçə : yilik. cili. nəgiz. tanıq.

dəlil gərəkçə : yilik. cili. qanıt. uçar. nəgiz. tanıq. gətirmək : gərəkləmək. qanıtlamaq. bəlləmək. bəlgələmək. bəlgə. qanıt. gərək. gərəkçə. yilik. cili. ötünc. tutğuç. sıltay. nəgiz. pataya. tutkuc. arqman.

dəlil girəv. istidlal.

dəlil patava. qanıt.

dəlil qanıt. uçar.

dəlil tanuq. güvah. bürhan.

dəlil tutquc. qanıt.

dəlil yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. vasitə.

dəlili, illəti, baisi, səbəbi bəllənmək ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək.

dəlilləmə bəlgələmə. hüccətləmə. sabit edmə.

dəlilləmək isbat edmək. dəlillər göstərmək.

dəlillətmək qanıtlamaq. müdəlləl edmək. müstənəd edmək. sabit, sibutlamaq.

dəlilli bəqimli. qanıtli.

dəlilli ilkəli. ilkin. nədənli. illətli. baisli. səbəbli. müdəlləl.

dəlilli patavalı. ispat ediləbilir. qanıtlı.

dəlilsiz isbatsız. dəlillə tə’kid edilməmiş olan. qanıtsız.

dəlilsiz orunsuz. münasibətsiz. uyqunsuz. asılsız.

dəlilsiz patavasız. qanıtsız.

dəlilsiz tutqucsuz. qanıtsız.

delir basal. başal. batır. bahadur. boğatur. igit. durbaq. igid. dəli. dəliqanlı. qaltaq. çaltaq. dilir. dəli. dilir. qonur. cəsur. cəsarətli. atılqan. ataq. qeyrətli. şüca'.

delir qaldırılı.

delir(fars) < dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

delirlik dilirlik. dəlilik. atağlıq. atılqanlıq. qeyrətlilik. qonurluq. cəsurluq. cəsarətlilik. şüca'lıq.

dəllal anmaçı.

dəllal araçı.

dəllal araçı. davər.

dəllal araçı. ortaçı. ara bulman. çağlar. çağar. tikici. araçı. araç. ıslatıcı. ıslac. vasitə. komisyonçu. qoltuq. simsar. arac. araçı. ajans. araçı. carçı.

dəllal carçı. qoduçu. qodu. müjdəçi.

dəllal çavçı. ortancı.

dəllal qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. vasitə.

dəllal satıcı. ortaq.

dəllallıq araçılıq. ortaçılıq. ara bulmaqlıq.

delruba girgin.

delsuz acıyan.

delsuzi acıma.

delta adacıq. çatalağız. (axar suların dənizə, gölə töküldüyü bölümdə, qum, buna bənzərlərindən birikərək oluşan adacıq. delta).

deltəng konəndə sıxıcı. sıxan. darıxdıran. darısqac.

deltəng azurdə del. incan. incikli. könlü qalan. könlü dəğik. öykəli. öykələn. qapanıq..

deltəng içisıq. içisıx. sıxıc (sıx iç). içiqıs. qısıc. qısiç. qıtıç. qıstıç (qısıt iç). içiküt. güdəç (güdə iç). kütüç (küt iç). içidar. darıç (dar iç). maydaç. iç üzüntüsü, sıxıntısı olan.

deltəngi sıxıntı.

delxah könüllü.

delxor qırqın. incik. incimiş. ürəyi sınıq, tutuq.

dəm dəm məzac yayıq. bülhəvəs.

dəm zədən sözləmək. söz edmək.

dəmağ pak edmək sümkürmək. fınqırmaq. burnun silmək.

dəmağə kərəmpə.

dəmağə(fars) < tümək. tümük. tümsük. hər nəyin tümmüş, tomlaşmış, tünəşmiş, burun bölümü.

dəmaği -qovayi dəmaği : düşüncə duyğusu, uqibi.

dəme rəftən gedərayaq. gedərkən. gedmək üzrə.

dəmi dəsd : dər dəsdrəs əlaltıq. əldək. əldəki. əl altında, hazır olan nərsə. movcud.

dəmləmək xaşlamaq.

demoqrası elərik. elərki. eləriki. özgürlük.

demoqrat elərkic. eləric. elərikçi. özgürçü. azadixah.

demoqratratlıq eləriklik. elərklik. elərikçilk. özgürçülük.

dəmpayi nə'leyen: ayaqlıq. ayağ altı.

dəmpayi telik. tərlik. ayaqaltı.

dənaət alçaqlıq. düşüklük. aşağlıq. aşağılıq. alçaqlıq. enginlik. pis. kəsirli. kəsili. bayağlıq. adilik. düşüklük. əsgiklik. yarmazlıq.

dəndan qorçə(fars) < diş qıcırdatma, qırıcdadma.

dəndan ruye cegər qozaştən dişini sıxmaq. dözmək. durub dayanmaq. təhəmmül edmək.

dəndan -xilaldəndan : diş çöpü : dişçöp.

dənde -yek dənde : donqıl. donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. ləcuc.

dəndənəli qıysıxlı. dantelli.

dəni' 1. alçaq. soysuz. pozuq. düşük. 1. əxlaqsız. 1. məlu'n.

dəni çağmaz. alçaq. xəsis. paxıl.

dəni' qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.

dənqale(fars) < donqala. gülbaşaq. sallaq olan don, buz parçası.

deodoran qoxu önləyən.

departman bəxş. qəsım. bölüm. şö'bə.

depdat ilit. numayəndə.

depdat ilit. numayəndə.

depər depərt. hərəkət. çıxış. başlanqıc.

depərt baruğ. gediş. hərəkət.

depərt baruğ. gediş. hərəkət.

depləsman köçürmə.

depləsman köçürmə.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə