EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə69/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   125

xeyr uğr.-gecədən gələn uğr ola : xeyr ola.

xeyr xeyir. uğur.

xeyr xeyir. uğur. çirağ. qarşılıqsız yaraq, yardım, yaranlıq.

xeyr xeyr. uğur. uğur. çirağ. qarşılıqsız yaraq, yardım, yaranlıq.-iyilik, xeyir işləmək : uğur işləmək.-zikri xeyr edmək : uğra anmaq .

xeyrat ehsan. yasbal. yasbaltı. savak. bağışlıq. bağşıt. iyilik. bağışlama. bağış. iydəlik. yuxa. iydəlik. yarlıq. yarlım. yardım. həsənat. sevgi. acıma. itufət. ərməğan. vergi. veriş. bağşıt. bağış. qayırma. qayrış. qayrıq. yardım. ərməğan < yarmağan. acıma. bağış. bağşıt. sevgi. savqı. vergi. veriş. yarlıq. yarlım. yardım. yuxa. iydəlik. itufət. yasbal. yasbaltı. ehsan. yarlıq. vergi. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan. həsənat.

xeyri dəğmək, gəlmək dərdə dəğmək. yarımaq. yaramaq. yaraymaq..

xeyri yoxdur yarımaz. yaramaz. yaraymaz..

xeyri, uğru qalmamaq artıq yararmamaq.

xeyrməndlər evi uğurev. uğur evi. uğuröy. yoxsullar evi. müstəməndlər evi.

xeyrxah iyicil . iyiçil. eykuçıl. eykiçil. yaxcıçıl. uğurçıl. uğraçıl. iyilikçi. iyiliksevər. uğruq. iyuq. comət. cəvanməd. uğurçul. iyiçil.

xeyrxahlar uğruqlar. iyuqlar. cəvanmədlər.

xeyrxahlıq uğurçuluq. iyiçilik. iyimsərlik. iyməsərlik.

xəyyat tikişçi. dikici. dərzi. tikici.-xəyyatxana : tikməevi. tikiev. dərzixana.

xəyyatlıq dikiş. tikim.-tikişlə keçinmək.

xəzanə qazan. bəylik ağılık.-xəzanədar : qaznaçı.

xəzə' alağ. yosun.-su yosunu.-xəzəyi dəryayi : su yosunu.

xəzəl < közəl. güzdə (payızda) sarı qızımtıl boyalı, közə düşmüş otu andıran yapraq.-xəzəl, güz, payız çağı : közələk. közələ.

xəzəndə sürənci. yüğrüşən. yeriyən. yerdə süzən.

xəzəndə sürənci. yüğrüşən. yeriyən. yerdə süzən.

xəzər -bəhri xəzər : ağdəniz. ağdərə (ağdərya). ağqapaz. ağapaz. ağqapuz. ağapuz.

xəzidən süzmək. sinmək. sinəmək. sürünmək.-xəzəndə : sürüngən. sürünən.

xəzinə < qazına. xəznə. qaznaq. məxzən. kov. kav. ambar.-xəzinədar : qazınaçı.

xəzinə qazan. bəylik. ağılık (çoxluğu; bolluğu; varlığı göstərir).

xəznə bataq.

xibrə bilirkişi. anlalayan. qanan. düşünən. vaqif.-xibrəlik : bilirlik. anlaqlıq. qanaqlıq. düşüncəlik. vaqiflik.-əhlixibrə : əhliviquf. bilirkişi.

xidmət edilmək qulluqılmaq. qulluq edilmək. baxılmaq..

xidmət edmək gücləmək. qulluqlamaq.

xidmət olunmaq qulluqınmaq. qulluq olunmaq. baxınmaq.

xidmət əkət. qulluq. tapı. güc. qulluq. qulluq. qarşı. qat. qulluq. hizur. qulluq. baxım. tapu. tapı. ibadət. qulluq. qulluq. buyruq. qarşaq.

xidmət qat. ok. yan. qulluq. nəzd.

xidmət qat. yan. qulluq. hizur. al.

xidmət tabuq. yarlıq. yardım. iyilik. qayra. qayğı. ödün. kərəm. inayət.-xitmətçi : büğdüz. cəlmə. çəlmə. çalma. qulluqçu. qulluqçu. qaley. qalay. işçi. qulluqçu. ayaqçı. gündəlikçi. yardımçı. yamaq. uşaq.-xitmətquzar : təkin.-sizin təkiniz.

xidmət yararlık. görəv. bakım. günlük.

xidmətçi qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. ayağ. əlaltı. nökər. yamaçı. çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. muzdur. qapış. qaboş. işçi. çirağ. nökər. çəkər. çaqar > çakər. əcir. muzdur. : tapuğçı. qulluqçu. sitayişgər. pərəstirgər. sitayəndə. .-el, millət, milli xidmətçilər : qamu qulluqçuları.

xidmətə almaq, qoymaq çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa çağırmaq. istixdam edmək.

xidmətə, qulluğa, girmək qulluğa, görəvə, işə alınmaq. qapılanmaq. istixdam olmaq.-ən sonda bəyin qarşına çıxdıq..

xidmətgüzar tapuğçi. qulluqçu. pərəstişkar.

xidmətkar çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. muzdur. qornuq. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. qolçu. güdücü. qulluqçu.

xidmətkar əkət. qulluqçu. uşaq.

xidmətquzarlıq uşaqlıq. qulluqçuluq.

xiffət hoppalıq. yenğildiq. təəmmülsüzlük.-yenğildiq qılıb qoydunğ : təəmmülsüz hərəkət ettin. aşırı dərəcədə əcələ ettin.

xik gombul (> qambu(fars) çağ. şişman.

xilafına qarşı. tərsinə. ayğırı olaraq.-bu sözüz işizə qarşıdır.

xilal ara. aralıq. xilalında : arasında. sırasında. aralığında.-bu xilailda : bu arada. bu sırada.-o xilalda : o aralıqda. o sırada.

xilal diş sancağı.

xilal diş sancağı. sığzaq.-diş sığzağı.

xilal sığzaq. – diş sığzağı.

xilaldəndan diş çöpü : dişçöp.

xilas olmaq qaçmaq. qurtulmaq. çəkinib savuşmaq.

xilas olmaq qurtqarmaq. qurtarmaq. ötürmək.

xilas olmaq qurtulmaq. bitəmək.

xilas olmaq qurtulmaq. siyrilmək. sıyrılmaq.

xilas olmaq sırıqmaq. sıyrıqmaq. sıyrılmaq. qurtulmaq. savuşmaq.

xilas olmaq sıyrılmaq.

xilas olmuş özqüş. tükəniş. azadlıq.

xilas boşunu.

xilas boşunu.-xilas olmaq : sıyrılmaq.

xilas qurtuluş.-xilas edmək : qutqarmaq. qurtarmaq. yardımına yetişmək.-başımdı balaqəttən qutqar! : məni fəlakəttən qurtar!..

xilasə qısa. öz. topluca. icmali.

xilasələmə kəsmə. kəsəmə. kəstəmə. kəsətmə. qısğama. qısğatma. qısatma. ixtisar.

xilasələmə qısatış. özətiş. icmal.

xilasi qurtuluş.

xilaskar açıcı. qutaran.

xilaskar qutulduran. qurtaran.

xilaslıq qutarma. qutarış. qutarım. qutarıq. yolalma. yolalış. yolalım. yolalıq. xilaslıq.

xiləl pozuqluk. pozma. pozuluş. pozuqluq. pozuqçuluq. pozqunçuluq. pozğaqçılıq. pozulma. sarsığlıq. əksiklik. düzənsizlik. düşüş. düşmə.-əksiklik, xiləl yetirmək : pozmaq. sarsmaq.

xiləl pozuqluq.

xilqət qılığ.

xilqət yaradılış. qurum. yarıt. yaratış. oluş. afəriniş. yaratılış. yaratış. yaratma. yaratılma. yaranış. doğum. doğuş. tapılma. tapılış. oluş. yaratılış. yaratış. yaratma. yaratılma. yaranış. doğum. doğuş. tapılma. tapılış. oluş. .-yarıtdan bəri : uzaldan bəri. oluşdan bəri.

xilqət yaradılış. yaryış. törədiliş. tərəliş.

xilqət yaradılış. yaryış. törədiliş. tərəliş.

xilqətdən xilqətən. içindən. özgülükün. özgündən. özləyin. özlüyün. özlükdən. özdərin. kərəkin. kərəkdən. köknün. kökdən. quruğun. quruqdan. qurqudan. tapının. tapından. taplışın. taplışdan. doğunun. doğudan. doğuşun. doğuşdan. olnun. olşun. oluşdan. yaranşın. yaranışdan. yaratlışın. yaratıldan. yaratşın. yaratışdan. yaratının. yaratıdan. fitrətən. fitrətdən. zatən. zatından. təbiətindən.

xilqətən xilqətdən. içindən. özgülükün. özgündən. özləyin. özlüyün. özlükdən. özdərin. kərəkin. kərəkdən. köknün. kökdən. quruğun. quruqdan. qurqudan. tapının. tapından. taplışın. taplışdan. doğunun. doğudan. doğuşun. doğuşdan. olnun. olşun. oluşdan. yaranşın. yaranışdan. yaratlışın. yaratıldan. yaratşın. yaratışdan. yaratının. yaratıdan. fitrətən. fitrətdən. zatən. zatından. təbiətindən.

xilt ərşikxilt kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. kavıq. kağıq. qanğırıq. qaynırıq. qanırıq. qağrıq. qanırmıq. kağıq. kavıq. kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. qansırıq. qasırıq. bəlqəm.

xiltsiz sadə. saf. yalın. tüksüz. düz. qarşıqsız.

xilus içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət. içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət. istəm. istək. istənc. istəş. səmimiyyət. riyasızlıq. dosluq. ixlas. içik. sevgi. doğruluq. səmimilik. ixlas.

xilusiyyət içdənlik. iç içəlik. iç dışlılıq. inaqlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.

xilusla içdəniklə. içdən. iç içindən. inaqla. candan. dosluqca. dosca. könüdən. göyüdən. ürəkdən. səmimiyyətlə. səmimiliklə.

xiluslanə qutqılıqın .-qutqılıqın tapınqıl : xilusla qulluğunda dur.

xiluslu istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. səmimiyyətli. riyasız dos.

xilussuz istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. səmimiyyətsiz. riyalı. ixlassız.

xirac atana. atava.

xirac atava. kəsit. bac.

xirac berqü. alış. salğıt. zəkat. bac.

xirac bert.

xirac bert.

xiraş edən cırmalayan. tırmalayan. dırnağlayan. cırnaqlayan. acıqlı.

xırda firuş baqqal. çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. çapat. baçat. qamat. qapat. tapat.

xırdavatçı çərçiçi. gəzdirməçi. çeşitçi.

xirə olmaq qamaşmaq.

xirə alagöz. qıncır.

xirə bulğancıq. bulaşıq.

xirə uyuş.

xirə yoş. yoşun.

xirə yoş. yoşun.

xirəgi qamaşma. qamaşıq.

xirələnmək yoşarmaq. sayurmaq.

xirələnmək yoşarmaq. sayurmaq.

xirqə paltar. bağça. örtü. örtük. qapanca.

xiruc çıxış.

xiruc qopuq.

xiruş(fars) guruş. < qurşanmaq. kökrüş. qızışmaq. güsərmək.

xiş -qovm o xiş : yaxın doğan qarnaş. tayfa tırıx.-qovm o xişan : doğan qanaşlar, qardaşlar.-qovm o xişi : yaxınlıq. doğanlıq. qarnaşlıq.

xiş xış. çaqacuq. qaqacuq. saban.

xişavəndi yaxınlıq.

xişavəndi yaxınlıq.

xise xis cimcilax. sırılsıxlam.

xislət sinir. sin. karakter. adət.-bu nə sinirdi qaplandın.-bu sinirlər atılmalıdır.

xislətli özgülü. sinirli. sinli. xasiyətli. sifətli. karakterli.

xissət üzütlük. xəsislik.

xissət üzütlük. xəsislik.

xissətli qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs.

xişt kərpiç. kərgit. kərik. kəric.

xiştəndar qaçınan. qaçınqan. çəkinən. çəkingən.

xisumət düşmanlıq. düşmanlıq. tıkav. düşmanlıq.

xişunətli qabaca. kötük. gödük. gobutca.

xisus iş. durum. xisus. sanı. türük. türkü. duruq. durqu. durum. duruş. qonuş. əhval. hal.

xisusən ayratın. özəlliklə. özəlliklə. hər nədən öncə. başda. hələ. ən çox.

xisusi otaq iç oda..

xisusi ataylab. atayı. özəl. özlük. özgə. özlük. özül. iyiş. iyəş. tünək. daxili. şəxsi. özgü. qıllı. ayrıq. ayrığ. ataylab. alaş. dəğişik. əşsiz. istisnayi. başqa. qalan. əşik.-xisusən : ayratın.

xisusi ençi. özəl. şəxsi.

xisusi iyiş. iyəş.

xisusi özdən. özlən.

xisusi özəl. özgə.özgü. qıllı. ayrıq. ayruq. ataylap. alaş. dəğişik. əşsiz. istisnayi. başqa. qalan. əşik.

xisusi özlük.

xisusi özlük. özül. şəxsi. öz. mənsik. bənsik. yapsalaq. yaspalaq. (# əvamanə). başqa. balaq. ayrı. balaqca. ayrıca. mükəmməl. əkməl. çəkəlik. şəxsi. ergil. ərgil. özəl.-öz işivi özün gör, acıqlansan, özün söğ.-öz ev : şəxsi ev.-öz qoşuların yığıb, bir kərəlik itib gedmiş : şəxsi vəsayil.

xisusi tünək. daxili. şəxsi.

xisusiylə özəlliklə. üstəliklə.

xisusiyyət özənti. dirim. keyfiyyət. başqalıq. netəlik. necəlik. vəsf. tə'rif. qoltuq. ayırmaçılıq. təmayüz. təmayüz. ayrıqçalıq. başqaçılıq. sinir. sin. özgülük. xislət. karakter. adət. özgülük. təbiət. qılıq. yöntəm. xuy. xulq. çəşni. çaşnı. çəkni.-şəxsi xisusiyyət : özgü özəllik. özük özəllik.-yer salt sanası : özəl mülkiyət ideolojisi.-balaq kişi : başqa, yabancı kişi.-balaq bötön eməssinğ : yabancı, yat dəğilsin.-bu nə sinirdi qaplandın.-bu sinirlər atılmalıdır.

xitabə söyləv. xutbə. nıtq. ündəç. çağırış. xitabnamə. müravirət.-ündə kağazı : bəyannamə.

xitabən yönələrək. söyləyərək. deyərək. aytaraq.

xitabət söyləyiş. qonşayış. deyəliş. aytayış.

xitabət xitap. söyləm. anlatım. dəməç.

xitabət xitap. söyləm. anlatım. dəməç.

xitabnamə ündəç. çağırış. xitabə. müravirət.-ündə kağazı : bəyannamə.

xitam tapmaq tükənmək. bitmək. qalmamaq. tamamlanmaq.

xitam son. sonuş. sonaq. biti. bitiş. bitmə. toxdam. toxdaş. tüküş. son. bitim.

xitamında sonunda. sonşunda. sonağında. bitəşində. bitişində. bitimində. tükəşində. tükətində.

xitamlı sonlu. bitimli.

xitamsız sonsuz. bitimsiz.

xitap xitabət. söyləm. anlatım. dəməç.

xitap xitabət. söyləm. anlatım. dəməç.

xitmək qulluq. ibadət. ibudiyyət. məmlukiyyət.

xitmət edmək qulluq, tapmaq.

xitmət qulluq. qılınc. yararlık. görəv. baxım. günlük. əkət. qulluq. tapı. vəzifə. ibadət. hörmət. tapı. tapuq. qulluq.-bir qulluq, bir tapuğ. hər nə istərsiz, tapızda durmuşuq.-xitmətkar : xitmətçi evçi. otaxçı. odaçı. qapıçı . tapıçı.-xidmətgüzar : tapuğçi. qulluqçu. pərəstişkar.

xitmət tabuq. yarlıq. yardım. iyilik. qayra. qayğı. ödün. kərəm. inayət.

xitmət vəzifə. elçilik. yumuş. tapma. tapı. tapuq.-hizmət edən : hizmət etməyl sevən : tapuqsaq.

xitmətçi büğdüz. qulluqçu.

xitmətçi cəlmə. çəlmə. çalma. qulluqçu.

xitmətçi inçu. tapu. xitmətqüzar.

xitmətçi nökər. çəri. qulluqçu.

xitmətçi qaley. qalay. işçi. qulluqçu. ayaqçı. gündəlikçi. yardımçı. yamaq. uşaq.

xitmətçi sütrə. südrə. uşaq. əlaltı. qulluqçu.

xitmətçi tapuqçı.

xitmətçilər sütür. südür. uşaqlar. əlaltılar. qulluqçular. təbəələr.

xitmətə almaq tüşəkləmək. çırağlığa tutmaq. işə götürmək. istixdam edmək.

xitmətə girmək qulluaqa girmək. istixdam olmaq.

xitməti qidmətli. sabiqəli. əsgi.-əsgi qulluqçu.

xitmətində alnıda. qatında. qulluğunda. hizurunda.

xitmətkar işçi. qılman. qılıqçı. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq.

xitmətqüzar inçu. tapu. xitmətçi.

xitmətquzarlıq qoyturuq. qonağı oxşamaq. qulluqçuluq. qonağa baxmaq. oxşayış.

xiyal açıqlığı düş gücü.

xiyal edmək yoralamaq. ümit edmək. təsəvvür edmək.

xiyal edmək yoramaq. yormaq.

xiyal gücü imgəliş. imsəyiş. imgələm. iməjinasyon.

xiyal qırıqlığı açılav. ümitsizlik.

xiyal qırıqlığına uğramaq taqalanmaq. fikir dəğişdirmək.

xiyal -aramişi xiyal : qulağı dinc. asudə xatir.

xiyal bulut. düş. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. arzu. əriz. əriş. gen. gən. əsinti. duyğu. düşləm. görüntü. şəbəh. salım. salqım. xulya. quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. sanıq. oysuq. duysuq. oynatı. oynası. başqurum. boşqurum. düşləm. tasar. rö'ya. təsəvvür. quruntu. ovham. vəhm. şəbəh. ilüzyon. görüntü. düşünsi. dazlaq. alıq. izin. iligim. ılığım. quruntu. iməj. imgə. xulya. iddia. dazlaq. taslaq. şəkilcə. çalu. şəbəh. iməj. taxma. duyarıt. təsəvvür. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. şəbəh. əlirmə. ülgü. düşüncə. fikir. görüş. düş. rö'ya. oynuş. uynuş. görüntü. qaramtı. şəbəh. qurqu. vəhm.-qorxunc xiyallara qapılmaq : xoddama. xortlama.-başında böyük amaclar, bulutlar (xiyallar) bəsləyən : başı dumanlı. yekəxana.

xiyal duyqu. ura. fikir.

xiyal duyuq.-duyuq xiyal oyunu : qaragöz.

xiyal ilərti. ilqım.

xiyal ılqın. salqın. kölgə. pus. busa. qaraçay. oydak. taslam. tuslam. qara. amran. arman. amrak. əmrək. armandav. düş. -usa busa gəlməyən. ağla xiyala gəlməyən.

xiyal kölgə. ılqın. ilqım.salqın. ilərti. pus. busa. qaraçay. oydak. : yora. xulya. kölgə. yılqım. imgə. rö'ya. sanı. yana. yolqu. ülkü. tale'. östəriş. fantezi. fantastik. sanaqa. sərap.taslam. tuslam. qara. amran. arman. amrak. əmrək. armandav. düş.-usa busa gəlməyən : ağla xiyala gəlməyən.-xiyali : kölgəli. qaraçıq. qaralı. tuslama. taslama. toslı. tozlı < toslamaq. düşgün. əmrək. xumar. yukulu. kuştar. verilgən. çökkün. gücsüz.-xiyallanmaq : düşləmək. armandav. yoravmaq. yoralamaq. ümütlənmək. diləmək. dua edmək.

xiyal oy. qonağı.

xiyal oyuq. oyquq. güman.

xiyal quruntu.-başımda quruntulr əsdi.

xiyal sağış. sağınc. təsəvvür.

xiyal sağış.-sağış sağınma : xiyala dalma.

xiyal sanaqa. sərap.

xiyal uçquç. uçuq.

xiyal yora. xulya. kölgə. yılqım. imgə. rö'ya. sanı. yana. yolqu. ülkü. tale'.

xiyal yora. xulya. təsəvvür.

xiyalat batırmq uyuqlatmaqxiyalat görüngü. görünüm. görüntü. qaraltı. düşləm. şəbəh. salım. salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. oysuq. duysuq. oynatı. oynası. ovham.

xiyalat qaravıl. qaravul. görüntü. xiyali. gerçəksiz. sanıq.

xiyalat xortlaq. xoddağ.

xiyalat yanılsayış. yanılsıma. yanılsama. uçuqluq. uçquçluq. ovham. ilüzyon.

xiyalati təxəyyüli. tasarı. tasağı. qurqulçul. qurquçul. fantezi.

xiyalatlı alqın. xiyallı. düşütlü. düşgün. tasarlı. iznəli. ılğımlı.

xiyalçı düşçü. xiyalprəst.

xiyalçı idealist. otopist.

xiyalçı qurquçu. qurqulçu. tasarçı. tasaqçı.

xiyalçılıq idealislik. otopislik.

xiyali fantezi. düşləm. ovham. təxəyyülat.

xiyali ideal.

xiyali kölgəli. qaraçıq. qaralı. tuslama. taslama. toslı. tozlı < toslamak. düşgün. əmrək. xumar. yukulu. kuştar. verilgən. çökkün. gücsüz.

xiyali qaravıl. qaravul. görüntü. xiyalat. gerçəksiz. sanıq.

xiyali təxəyyüli. qurqul.

xiyalına düşünə.-bir gözənək (kiçik imkan) əlinə düşmüş, böyük işlərin düşünə, xiyalına qapılan kimsə : iş üç nala, bir ata qalmış. keçəlin hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı.

xiyallanmaq düş qurmaq. düşlənmək. düşnüşmək. qılıqlanmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. şəkillənmək. mütəsəvvir olmaq. təssəvür edinmək. anırsınmaq. əsinlənmək. düşlənmək. düşüzləmək. tasarlanmaq. düşünmək. düşmək. düşə dalmaq. sanğalmaq.-keçmişləri düşə qaldıq.

xiyallanmaq düşləmək. armandav.

xiyallanmaq düşlənmək. düşünmək. geçirmək. geçirinmək. geçinmək. düşünmək. ağlına gəlmək. tasaranmaq. tasaqanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. görmək. fikirləşmək. fərz edinmək.-nə keçirirsən.-özüvü nə kimi keçirirsin.-çoxda hündürdən keçirmə belə.-nə duyqular, nə olaylar keçirdim.

xiyallanmaq görmək. geçinmək. geçirinmək. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. düşünmək. fikirləşmək. fərz edinmək. geçinmək. geçirinmək. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. düşünmək. görmək. fikirləşmək. fərz edinmək.-özüvü nə kimi keçinirsin.-çoxda hündürdən keçinmə belə.-nə duyqular, nə olaylar keçinirim.

xiyallanmaq imgələmək. alğınamaq. alğınalmaq. təxəyyüllənmək.

xiyallanmaq oysalanmaq. oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. oysanmaq. sanmaq. sanğamaq. sinğmək. sinmək. əlirmək. gümanlanmaq. tasalanmaq. taslamaq. düşünmək. bulutlarda, uykuda, yuxuda, xiyallarda, rö'yalarda, ovhalarmda, vəhmlərdə dolaşmaq, gəzinmək. zənn edmək.

xiyallanmaq sanmaq. zənn edmək. fərz edmək. gümanlanmaq.

xiyallanmaq yoravmaq. yoralamaq. ümütlənmək. diləmək. dua edmək.

xiyallanmaq yuxu görmək. sanğamaq. sağımaq.

xiyallatmaq düşlətmək. düşündürtmək.

xiyallatmaq tasarlatmaq. düşürmək. sanğatmaq. düşündürmək.

xiyallı düşlü. alqın. xiyalatlı. düşütlü. düşgün. tasarlı. iznəli. ılğımlı.

xiyallıq düşlük.

xiyallpərdazlıq edmək düşlənmək. düşüzləmək.

xiyalpərəslik düşgünçülük. otopislik. otopyaçılıq. malixuliyalıq.

xiyalpərəst düşçü. xiyalçı. qurquçu. qurqulçu. tasarçı. tasaqçı.

xiyalsız düşsüz.-sən xiyallı kişiyə söz ver, onsuzda xiyalsız yerin tapmayacaq.

xiyar -böyük xiyar : qarıncaq.

xiyavan danğıl.

xiyavan danğıl.-yayalığın, qaldırımın (piyadərov), xiyavanın qırağına qoyulan qoruqluq daş : qapadaşı. cədvəl. cədvəl daşı.

xizandən qaldırımaq. durdurmaq. qalxızmaq.

xiziş xizeş. qalxış. qalxışma. qızqış. qalxac. qalxıq. qalxış. qızqış. qalxac. qalxıq. qalxış.

xocəstəgi uğur. qut. ayaq. meymənət. qədəm.

xod arayi süslənmə. bəzənmə. xodkam. 1xodbinlik : özümçüldük. xotkamlıq.

xod be xod istəmsiz. istəmədən. kəndiliğindən.

xod bin könüllü. göyüllü. istəyilə bir işi üstlənən, yapan. qotur. quta. özçü. mənçi. xudpəsənd. mənçi. məncil. quruqan. qanquru. məğrur. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. mənçilik. xodpəsnd. eqoism. qarasanatay. özümçül. sanğın. sanıq. kibirli.

xod bini -ğurur, kibr, nexvət, xodbini edmək : qurulmaq. qururlanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq.

xod dari kərdn çəkinmək. sıxınmaq. imtina' edmək. çəkinmək. qaçınmaq. quşqunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. üşünmək. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq.

xod dari konəndə qaçağan. qaçıcı. çəkinən. çəkingən. saxlanan. saxınqan. sakınan. sakınqan. quşqunan. üşünən. üşüngən.

xod dari çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina'. ehtiraz.

xod dari tıdış. tiyiş. pərhiz.

xod kam qarasanatay. özümçül. xodbin.

xod kəm bini kiçiklik duyusu\. aşağlıq qarmaşığı.xod kəm bini kiçiklik duyusu. aşağlıq qarmaşığı.

xod koşi özün öldürmə. atın. atınma. atınış.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə