EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə68/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   125

xərabatilik xərabatçılıq. xarabatçılıq < qıravatçılıq.

xərabə xaraba. çökük. köçük. yıxıq. dağıq. pozuq. yıxqın. qalıntı. yıxıntı. qalıntı. uranı. vuranı. yavab. veylan. yavab. veylan. yıxı. virana.

xərabi pozma..

xərabkarlıq edmək əngəlləmək. baltalamaq. daşlamaq. sabotaj edmək..

xərabkarlıq baltalama. əngəlləmə. daşlama. sabotaj..

xərabkarlıq yıxıcılıq. pozqunçuluq.

xərablam dağıtmaq. taraltmaq. yığıb götürmək.

xərablama xarablama. köçürmə. köçürüt. köçrüt. yıxma. dağıtma. pozma.

xərablamaq sökmək. pozmaq. dağıtmaq. cırmaq. qırmaq.

xərablamaq taqıtmaq. dağıtmaq. taraltmaq. götürmək. yıxmaq. talamaq. dalamaq.

xərablamaq uçurtmaq.

xərablamaq xərablatmaq. kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. sıqmaq. sımaq. sınmaq. əğritmək. pozmaq. qaraptamaq. yağmalamaq. dağıtmaq. çözgüləmək. çözmək. sökmək. açmaq. ayırmaq. savalamaq. sovlamaq. yaylamaq. yarlamaq. balçamaq. boşaltmaq. pozmaq. fəsx edmək. əzikləmək yazıqlamaq. əğritmək. pozmaq. qoxutmaq. çürütmək. kifsətmək. fasid edmək. fəsad törətmək. indirmək. endirmək. pozmaq. qırmaq. yıxmaq. korlamaq. içinə edmək. içinə sıçmaq. təxrib edmək kətmək. yıxmaq. yazıqlamaq. sınmaq. pozulmaq.-bu kəsəl, dincliyimi endirdi.-savaş düzəltməz, endirir.-pəncərəni daşlayıb, camları endirdi.

xərablamaq yıxmaq. dağıtmaq.-o evim yıxdı.-işlərim yıxıldı : xərab oldu.

xərablammaq dalamaq. daramaq.oymaq. yıxmaq.

xərablanma yıxılma. yıxılış. yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. çökmə. çökülüş. çöklüş. çöküş. çöküm. çöküt. dağılma. dağılış. dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. pozuluş. pozulum. nabudi. izmihlal. məhv oluş. inhidam.

xərablanmaq çözgülmək. çözülmək. çözünmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. ərinmək. həll olmaq. ayrılmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. pozulmaq. fəsx olmaq. qırqınmaq. qırapqanmaq. yıxqınmaq. əğribmək. əğrinmək. fasid olmaq. düşgünmək. çürümək. bezinmək. bezginmək. büzgünmək. büzünmək. sökülmək. itmək. batmaq. yoxalmaq.. qaqırcamaq. kavırcamaq. qırınmaq. qırtınmaq. pozulmaq. pisəlmək. kötünmək. viran olmaq. tabahlanmaq. par parça, param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. talamarmaq. kavalanmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. tikələnmək.

xərablaşmaq bulanmaq. bulğanmaq. fasidləşmək.

xərablaşmaq əsgimək. tozuramaq.

xərablaşmaq pozuşmaq. çözgüşmək. çözüşmək. ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. ərişmək. həll olunmaq. ayrışmaq. savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq. gəvşəşmək. yayışmaq. balçaşmaq. parçaşmaq.

xərablatdırmaq əriştirmək. pozuşdurmaq.

xərablatma fasidlətmə. çürütmə. düşgütmə. bezitnmə. bezgitmə. büzgütmə. büzütmə. sökütmə.

xərablatmaq xərablamaq. kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq.

xərablayıb, qırıb keçirmək baltalamaq..

xərablıq bulqanlıq. yıxma. təxribat. uramal. vuramal. uralış. vuralış. inhilal. pərişanlıq. dağılış.-xanə suxtə, xərab : evi yanığ. yaşamı, yağdayı, durmuşu kötü.

xərablıq qırıqlıq. qırıltı. qıraplığ. yıxıqlıq. yıxqınlıq. xərabalıq. fasidlik. çürüklük. beziklik. bezginlik. büzgünlük. büzüklük. söküklük.

xeraş dəhəndə qiciştirici. giciştirici. ciciştirici. gidiştirici. qaşındırıcı.

xərazi < xərəzi < xıdavatçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. qıdavatçı. qırdavatçı. qıvırçı. ıvırçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. ufaçı. oğnaqçı > oğnaçı. ovnaqçı > ovnaçı. çərçi. kərəçi. qərəçi. çərəçi.

xərc dəxlim biribirinə uyur gəlirim, çıxarıma dayanır.

xərc o dəxl gəlir gedir. gəlir gedər.

xərc 1. verəş. ödəş. 1. gedər. kullaş. kullac. kullanış. işləş. düşüş. sərpiş. sərfiş. qarşılış. məsrəf. 1. gərəki. 1. çıxar. gedər. tükətim. .-bağlava gərəki : xərci.-gərəkindir al : xərcindir al. 1. gücür. qocur. uyar.-bu.-iş mənim gücüm dəğil.-uyarna işləmə. 1. diriliq. maaş. 1. çıxım. çıxcək. gedər. məsrəf.-gəlir, xərci ödür : girdək çıxcəyi dayaqlır.-dəxli xərc : gəlir gedir. gəliş səpiş. sağuc qazuc.sərf xərc : tükət biçət. səp süpürt. köçüt qaçıt. kəsər tökər. ərit dağıt. çöküt qoşut.-böyük gedər, tükətim, xərc altına girmək, yol açmaq : qapıyı böyük açmaq.

xərc çıkım. gedir.yoyum. yoxum. töküm. tükəm. kullanış. ödəş. gediş. məsrəf.

xərcəmək çıxımlanmaq. məsrəfə qatlanmaq.

xərçəng incitməməni. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. kanser.

xərçəng yengic lengic.

xərclə xəşlə. tükət.

xərcləmə xəşləmə. bitirmə. tükətmə. yoxlama. gedər. məsrəf. məxaric. çıxan para. tükətmə. tükətim. tükətiş. yoxaltma. yoxaltım. yoxaltış. kullanış. yeyilmə.-yeni ayın bəlirməsi : hilal gözləmə.

xərcləmə xəşləmə. tükətmə.

xərcləmək -geninə xərcləmək : bol doğramaq. israf edmək.

xərcləmək əldən çıxarmaq. sərpmək. gedərləmək. gedərmək. sürmək. xəşləmək. tükətmək. yatırtmaq. qoymaq. tökmək. çıqartmaq. gidərtmək. sərpəmək.-boşuna çıxartmaq, gidərtmək, xərcləmək, sərpəmək : əkmək. itirmək. sərf edmək. israf edmək.-pulun hər gəliyə əklədi bitirdi.-bu işə çox para tökdük..

xərcləmək sürmək.-var yoxun sürüb əli boş qaldı.

xərcləməkdən -para sərpəməkdə, xərcləməkdən çəkinməmək əlini oynatmaq.

xərcləməyən sərpəməyən. qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qaraçanaq. çimri. qıtmır. əli sıx. verməyən .

xərclənmək gedərlənmək. gedənmək.

xərcləyəməzsin xəşləyəməzsin. tükətənməzsin.

xərcləyən -çox xərcləyən : asıravsuz. müsrif. savurqan. müfrit.

xərcləyən sərpiyən.-könlü, istəyi üçün para sərpiyən, xərcləyən : hovarda. hovarat.

xərcli gedərli.-çıxarını, xərcini yüklənmək, çəkmək, dartmaq.

xərclik əklik. tükəti.-birinə verilən tükəti, xərclik : əklik.

xərcsiz (qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) gedərsiz. yoxadan. yufadan. qıyınsız. çabasız. çuvaldan. xəznədən. heybədən. əməksiz. zəhmətsiz.

xərdəl qorçiçinğ. (< qor : od + çiçinğ). acıqa.

xerəd -bi xerəd : küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal.

xeref qartaloz. qartaloş. qartlaşmış. əsgimiş. qocalmmış. qaqavan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. kotan.

xərək beşik. telli sazlarda tellərin oturduğu, onları uca saxlayan köprü.

xərəzi çərçi. sərgici. yaymaçı. xırdavatçı.

xərialəm hərgələ. basdım keçdi. basmaqalıb.

xərid firuş saçış alış.

xərid o firuş alaverə. alışveriş. alver.

xərid aldı. alış.

xərid alma. alış. çəkim. bazarlama. bazarlıq. alaq..

xəridar alan. alçı. kəsənə.

xəridar alan. alıcı. müştəri.

xəridar alıcı. alımçı. alan.

xəridari alıcılıq.

xəridən satınalma.-satın almaq : almaq.

xəridfiruş alver. alışverş. bazarlama.

xəritə < qırıt. qırta. qırat. kərtə. nəqşə.

xərmən örtgün. örqütün. biçin. dərim. örtəm. ürtəm. ütrəm.

xərqah tutuq. böyük çadır.

xərrat tavşan. dülgər.

xərrat tornaçı.-xərratlıq : tornaçılıq.

xert pert sınıq sökük. qırıq tökük.

xəsarət toxun. toxuntu. yıxın. yıxıntı. tökün. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. qırın. qırıntı. kəsrə. kəsər. ziyan. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. zərər.

xəsdə edici ağır.-rəfi xəstəgi edmək : dincəlmək. dinc almaq. incəlmək. arxanmaq.

xəşen keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz.

xəşin daşın. sərt. qırt. qatı. qıran. qonlaba. gobud. qatraq. qaba. kötük. gödük. irik. iri. qalın. yoğun. qatraq. qaba. kötük. gödük. gobud. yarçın. yarşın. sərt. qırt. qat.-xəşinləşmək : gobudlaşmaq. qabalaşmaq.

xəşin hər nəyindürüştü, xəşini, zibri, zumuxtı, nahəmvarı, irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü : qalaqaba. qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar.

xəsis < qıs. saqmır. sak. sıkmır. qısqanc. saran.. böhül. paxıl.

xəsis qasan. qısın. çimri. saran. qırıq. paxıl. çinis. qırt.

xəsis qısqanc. üzüt.-xəsislik. üzütlük.

xəsis qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. qısıq. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs.-berbəstin aşı bışpas : vermək istəmiyənin yeməği pişməz.

xəsis üzüt.

xəsislik üzütlük. xissət.

xəsiyət ciq. cih. hır. ıra. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. özgül. özgülük. sifət. xislət. səciyyə. karakter.

xəsiyət kişilik.

xəsiyətli qanlı. duyqulu. karakterli.

xəsiyətsiz qansız. duyqusuz. karaktersiz.

xəşlə xərclə. tükət.

xəşləmə xərcləmə. bitirmə. tükətmə. yoxlama.

xəşləmə xərcləmə. tükətmə.

xəşləmək xərcləmək. tükətmək.

xəşləyəməzsin xərcləyəməzsin. tükətənməzsin.

xəşlik xərclik. əklik. tükəti.-birinə verilən tükəti, xərclik : əklik.

xəsm aytatmaz. düşman.

xəsm xəsim < kəsim. öcman. düşman. yağı.

xəşmgilənmək istimmək. islimmək. issilmək. qızmaq. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq.

xəşmginlik qapalam. qaparam. sınırlılıq. əsəbilik. darqınlıq. sınır, əsəb kəsəli.

xəşmnak qapalam. qaparam. sınırlılıq. əsəbilik. darqınlıq. sınır, əsəb kəsəli.

xeşt kərpiç. kərgit. kərik. kəric.

xəstə sırqav. ağrıq. ağrakcan.

xəste yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. arıq. bitgin. zəif. bacaraqsız. gücsüzlük. bıkanış. bıkmış. qalmış. düşgün. bezgin. bıqqın. əlsiz. engin. gücsüz. yorqun. yıprak. düşgün. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. çal. başarıqsız. bəcəriksiz. iş yapamayan. ələyaqsız. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. iqtidarsız. əlsiz. pəst < pəsələ. düşük. yenik. enik. əlil. yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız.

xəstələnmək kəsəlləmək. sozalamaq. alızlamaq. naxoşlamaq.

xəstəlik kəm.

xəşxaş -mətə xəşxaşa qoymaq : incə ələmək : dibinə darı əkmək.

xət çəkmək bağ çəkmək.

xət çiqin. çizilən yazilan nəsnə. cızıq. cızqı. sınır. çizgi. cızqı. cızıq. iz. bağ.-mudafiə xəddi : savunma sınırı. savunaq. .-ustuva xətti : ana qurşaq ortacıq. yer yuvarını iki əşit, bərabər uzaqlığa bölən cızıq, xətt. ekvator.-tilfun xəttimiz qırıq : tilfun bağımız qırıq.-mixi xətt : çivi yazı : çivi yazı.-pisik xətliği : dəlilik. acın.

xət kəsit. cızıq. cığır. çək. çəki. çəkirə.

xət kəsit. cızıq. cığır. çək. çəki. çəkirə.

xət qətə. qata. 1. yol. geçək. geçit. güzər. keçmə. geçmə. cığır. 1. yazı. yazış. 1. cızıq kimi uzanan nərsə. uzuq. uzuc. uzqar. ucqar. sınır. sınqır. izəc. izgər. 1. çizgi. gediş. biçim. yöntəm. usul. tərz. səbil. 5. şəriət.-yol bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz. 1. axım (cərəyan) daşıyan kabl sistimi. yüyəc. yüyəş. kanal. 1. çiqin. çizilən, cızılan, yazılan nəsnə. cızıq. cızqı. çizgi. çizik.-qutsi yazı : qutsal yazı : mubarək yazı. 1. məslək. 1. adət. gələnək. görənək. ürf. amac. amca. iməc. imcə. uğur. hədəf. ərkan. ilkə. qayda. 1. icazə. ruxsət. 1. məzhhəb. alşıq. 1. çarə. yöntəm. çözüm. 1. arac. vəsilə. 1. kərə. dəfə. 15. yol. yolçuluq. 1. ulaşım şərit. 1. uzaq. sətr.-uzaq yollar, qonut yoxlar (yoxlar : gözlər).-şikəstə xət : qırma yazı.-mixi xətt : çivi yazı : çivi yazı.-xətte riş : çəggə.-pisik xəstəliyi : dəlilik. acın.

xət türü..

xət yol. qarım. kanal. kanğal. kağal. kaval. qaval. (< kav. kov). məcra.

xəta edmək kırıxmaq. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. çənişmək. qələtmək. iştibah, səhv edmək.-o yanlışmadan danışa bilməz.

xəta edmək xətaya düşmək : yanlışlığ edmək : yanlışlığa, yanılqıya düşmək : ataqmaq. yanığmaq. yanılmaq. yalnıqmaq.

xəta edmək xətaya düşmək yanılmaq.sürçmək. sürüşmək. yanılmaq. səhv edmək. iştibah edmək.

xəta edmək yanığmaq. yanınmaq. yanılmaq. yanğılmaq. yanğılışmaq. yahalmaq. yasanmaq. səhv edmək. qələt edmək. iştibah edmək.

xəta işləmək tel qırmaq.

xəta -yanlışın, qələtin, iştibahın, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq : yahatlamaq. yanlıtlamaq. çalatlamaq. çələtləmək. çalqıtlamaq. çanıtlamaq. çənətləmək. çənitləmək. qələtləmək.-kiçik suç, xəta : azacıq.-yazılaın çanıtlamasın kim görür.-onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı çalat.

xəta adaş. aldaş. ataş. iştibah.

xəta ata.

xəta ataq. yanığ. yanlıq. yalnıq. 1. suç. pozaç. pozuç. qabart. günah. yazıq. 1. boşaq. qəbahət. səhv. 1. yalnış. yanılma. yanılqı. qələt. iştibah. 1. atıq. əğri. yayaq. yayqa. əğrik. əksik. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. 1. çənit. çanıt. çənət. çalat. çələt. çalqıt. qələt. yanlış. səhv. iştibah. 1. qaqıc. qaqış. qaqınc. çapa. eyb. qusur. pürüz. 1. yahalış. yahalma. yanılış. qaf. kaf. gaf. (< kav). saçaq. səhv. qələt. iştibah. 1. yanılma. adaşu. ataşu. ayaşu. ( y <> z ) azaşu. şaşma. çaşa. suçi. saça. yanlıc. qusur. qatıq. yanlış. qələt. suç. pozaç. pozuç. qabart. yazıq. əksik. nuqsan. qusur. utancaq. eyb. ayıb. ləkə. əksiklik. əksik. 1. yayqa. yayaq. əzik. izik. yazıq. suç. pozaç. pozuç. qabart. günah.-yanlış, səhv, xəta, xəbt, iştibah edmək : sürçmək. sürüşmək. kavalamaq. qafalamaq. kafalamaq. (< kav). çaşmaq. yanılmaq. yahalmaq.-nə yazıq ki : mütəssifanə.-ulu yazıq, suç : kəbirə günah.-suç, əğri, xəta qılmamaq : uslu, dinc işləmək. sapmamaq. doğru durmaq.

xəta kötülük. talehsizlik. zərər ziyan.-xəta edmək : zərər vermək.-xəta.-huta edmək : yaramazlıq yapmaq.

xəta qəza. düş. uğrama.-bir düş ora.-ayda neçə kərə bizə düşür.

xəta tərs. suç. günah.

xəta yanğılış. yanğış. yanlış. yannış. yanış. səhv. iştibah.

xəta yanılma. suç. sürc. səhv.-xəta, səhv yapmaq. suçalmaq. sürcmək. yanılmaq.

xətaçı ataçı.

xətaçı yaramaz.

xətalı kəsri. əksiki. qusuru. ək yeri.

xətalı qorxulu. təhlikəli.

xətalı tərs. yanlış.

xətalı tərsə. suçlu. günahkar.

xetam qutam. qutar.

xətasız doğru.

xətasız suçsuz.

xətaya salmaq yanğlatmaq. yanıtmaq. yanğıltmaq. yanğılşıtmaq. yasatmaq. yahatmaq. səhvə salmaq. müştəbeh edmək. qələt düşündürmək. iştibah salmaq.

xətər qarşılağanlıq oyunçuluq. macəraculuq.

xətər ağra.

xətər turluq.

xətər yarqı .-birin qızdırıb (təhrik) yarqıya (xətərə) salmaq.-xətər ! : çataq !.-xətərli : adalığ.

xətər yaxıt. yanıt. düşü. təhlükə. qorxu. ürkü. ağar. qara. qatalaq. oyun.-yekə xətər, risq edmək : böyük oynamaq.-yol üstü xətəri göstərmək üçün, qoyulan kötük, ağac, dikəl : kötələ. götələ. çötələ. .-ıssızlıq, təhlükə, xətər duymaq : qayğıqmaq. qanğıqmaq. qanğırıqmaq. qayğılanmaq. qoruğunmaq. qorxusunmaq.

xətərli ağır. qorxunc. təhlükəli. ciddi. .-oyunlu yol : xətərli yol.-böyük oyundan can qurtardıq. (böyük dən).-oyunlu iş : xətərli iş.-oyunçuluq : macəraculuq. xətər qarşılağanlıq.-oyun :.-oyun : xətər xətər.

xətərli toxulu.-çox qorxunc, toxulu, xətərli qılınmaq, işə baxmaq : pıçaq yalamaq. qılıc yalamaq. ülgüc yalamaq.

xətib çəpən. iyi qonuşan. gözəl söz söyləyən.

xətib dilçiqdərləmə. çeçen. seçən. çəpən. iyi qonuşan. gözəl söz söyləyən. tilçiməndərləmə. sağar. gəpçi. ayğac. qonuşqan. qonuşan.

xətib söz qayafı. usta, uz danışan.

xətir almaq sanğılalmaq. sanılalmaq. sevindirmək.

xətir andxətir ant. and. yaddaş.

xətir könül.-başından (xatirindən) keçməmək : sanılamamaq. düşünməmək. ağlına gəlməmək.-könül (xətir) sayan, qırmayan : sayqılı. könülçü. xətirşinas.

xətirşinas könülçü. sayqılı, könül (xətir) sayan, qırmayan.

xətkeş cızğıc. geçək. xiyavanlarda kişi keçmək üçün cızıqlı yer.

xətləmə cızma. çzömə. pozma.

xətli cızmalı. sızmalı. cızqılı. yollu. yolağlı. qırafikli. sızmalı. cızqılı. çizgəli. çizləkli. cızqalı. cızaqlı. qırafikli. damarlı. dalqalı. cızıqlı. carıq. cizgili. yarqılı. yollu. xət xət olan. yolyol olan nəsə. yollu. çubuqlu. cizgili. alaca. sızmalı. cızqılı. qırafikli.-yollu parça.

xətlik -pisik xəstəliyi : dəlilik. acın.

xətm olmaq tükənmək. bitmək. qalmamaq. tamamlanmaq.

xətm qapa. tam. təmmət.

xətmi gülü qatmər. qatlu. artıq. müzaəf.

xətn -könlü, xətni qalmaq : gücənmə. könüllənmə. ürəklənmə. içlənmə. içinmə. dövülmə. dövülüş. qırılma. üzülmə. xatırlanma.

xətn -xətninə toxunmaq : göylünə dəğmək.

xətnə toyu sünnət toyu : sünnət mərasimi. qapıq toyu. 1xətte riş : çəggə.

xətnə -xətnə, sünnət olunmamış : qapıqlı ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dərisinin, qapacığınn kəsilməməsi.

xətnəli : qabıqsız. sünnətli.

xətri dolayı.

xətt vermək bağ qurmaq.

xətt bağ.dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın. yol. qarım. kanal. kanğal. kağal. kaval. qaval. (< kav. kov). məcra. .-əğri cızıq, xətt : qaş. .-qırafik cızıq, xətt : dönəcə. dönəncə. nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya (kəmani, münhəni), devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti. .-xətti kağaz : bağsız kağaz.-tilfun xəttimiz qırıq : tilfun bağımız qırıq.-xət çəkmək : bağ çəkmək.-xətt vermək. bağ qurmaq.

xəttat bitikçi. katib.

xəttat çətçi. xətçi.

xəttatlıq çətçilik. xətçilik.

xətte riş çəggə.

xətti fasil sınır çizgisi.

xətti kağaz bağsız kağaz.

xətti müqəttə' kəsik cızığ : kəsik cizgi.

xətti müqəttə' kəsik cızığ : kəsik cizgi.

xətti yazma.

xəxr edmək ənlənmək (n <> l ) ənnənmək. ənləşmək. şişmək. genlənmək.

xəyal mayal ılqınca salqınca. ılqım salqım kimi. -xayal mayal(ılqınca salqınca) görünən dağlar.

xəyal mayal ılqınca salqınca. ılqım salqım kimi.-xayal mayal(ılqınca salqınca) görünən dağlar.

xəyal içqə. duyğu.

xəyal ılqın. salqın.

xəyal qayğu.

xəyanət edmək alağlamaq. alalamaq.

xəyanət aldatma.

xəyanət yatlu sanı.

xəyanət yatlu sanı.xeyir dua vermək alımaqamaq. uğurlamaq. alğamaq. alqışlamaq.

xeyir dua alqış. uğraq.

xeyir dua aşqaq. alqış. uğur səna.

xeyir dua birbirinə xeyir dua vermək. ədləşmək. edləşmək. eyləşmək. sayqı dolayısıylə birbirini aramaq.

xeyir dua birbirinə xeyir dua vermək. ədləşmək. edləşmək. eyləşmək. sayqı dolayısıylə birbirini aramaq.

xeyir gətirən iyqilikli. iyilik.

xeyir həsənat uğur qazanc.

xeyir bax > xeyr.

xeyir muyan. səvap. muyanlı işdə gecişmə.-muyan işlər.

xeyir qazanc. fayda. qayır.

xeyir səvap. buyan. yarık. uğur. qut. qut. uğur. bərəkət.-xeyir söyləməz : solağızlı. şum söyləyən. tərs. əks.-xeyirsiz : yüzüt. üzüt. çimri.-xeyirxah : yakınlı. yakın. : yakci.-xeyrat : izgilik. iyilik.

xeyir uğra. qazanc.

xeyir uğur. bərəkət.

xeyir uyqay. uğur.

xeyir yox. yoxay.

xeyirdua uğur dilək : .

xeyirim iyilik. xeyirxahanə maamilə. xeyir sevərlik.-xeyrimi yox : hayrı yox. xeyirsız. diqqətsiz (başqalarının ehtiyaclarına).-xeyrxah :: xeyrxahlar qurupu.-xeyirxahlıq : iyiclik. diləktaşlik.-xeyrsəvər : yarıgər. oxşayıcı. nəvazişgər. oğşamayı arayan. sakin. şəfqətli.

xeyirləşmə uğurlaşma.

xeyirləşmək uğurlaşmaq. birbirinə uğur diləmək..

xeyirli iş iyi iş. iygilik.

xeyirli iyi. uğurlu.-iyi sav : yaxcı xəbər.

xeyirli uğurlu. məsud. bərəkətli.

xeyirli yararlı. yaran. uğurlu. iyi.-.

xeyirlisi ilə uğurlusu ilə : uğurlu, xeyirli, iyi olsun.

xeyirsevər uğur, iyilik, yardım sevər.

xeyirsız qayırsız. qazaşsız. faydasız.

xeyirsiz qayrılğısız.

xeyirsiz yüzüt. üzüt. çimri.

xeyirxah iyicil : iyiçil. eykuçıl. eykiçil. yaxcıçıl. uğurçıl. uğraçıl. iyilikçi. iyiliksevər.

xeyirxah uğurçul. iyiçil.

xeyirxahlıq iyiclik. kişilik. insaniyət. könğülcüklük. könülçülük. iyi ürəklilik.

xeyirxahlıq muyanlıq. uğurluq. ehsan.

xeymə orqa. orkə. örkə. çadır.

xeymə otur. otaq. çadır. oba.

xeyməgah oturqu. oturaq. qurulmuş çadır. oba yeri.

xeyməşəbbazi kölgə oyunu. qurqu oyunu. kölgə yansıtmasıyla düzənlənən oyunu, tiyatrı.

xeyr ola? uğur ola?. nə var.

xeyr sevərliq oxşayıcılıq. yarıqərlik. mərhəmətlilik.

xeyr baydanğ.-iygiliktin, ertə keçi yox : iyilik yapmaq üçün tez gec yoxdur. iyilik hər çağ yapıla bilir.-sübh be xeyr : ertən uğur. ertin uğur : ertuğur.-baydanğdı görbödüm : sənin xeyrini görmədim.-ağzın xeyirə açmaq : ağzın uğra açmaq..
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə