EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə66/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   125

xalq yıylu. yıqlu. yığlu. yığın. cəmaət.

xam -çiğ, kal, xam, olmamış yemiş : qaqaçı.

xam çiğ. çiy. qırt. olmamış. 1. çığız. çiğiz. çiyiz. incəlməmiş. açılmamış. ərinməmiş. əğinməmiş. aşınmamış. əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. yıpanmamış.-çiğ kişi.-çiğ iş.-çiğ ip.-çiğ soru.-çiğ ət.-çiğ öğə. 1. idmansız. vərzişsiz. vərdişsiz. işləməmiş. 1. işlənməmiş. əllənməmiş.-çiğ yağ. 1. doğal. təbii. 5. naşı. 1. başaçıq ayaqyalın. yersiz. münasibətsiz. 1. boş. kof. kov. 1 : çiy. çiğ. göy. çiğ. qırt. qamqalat. qapqalat. qayta. görməmiş. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. dargöz. olqunlaşmamış. yetişməmiş. yetişməmiş. oğulcuq. pişməmiş. pişməmiş. oğulcuq. olmamış. bolmamış. keçə. çiğ.-xam dəri : yarındaq.-xami : əksiklik.-işlənməmiş, çiğ, xam ipək, bundan toxunmuş incə toxunma : bürümcük. bürüncük.-xam xiyal : xam düş : çiy qurum.

xam çiy. çiğ. işlənmiş.

xam çiy. qabaq. görməmiş. naşı. göy. şiyki. körpə. yetişməmiş. pişməqən. yaşıl. idmansız .-xam yer : ağ yer.-xamlıq : görməmişlik. qabaqlıq. naşılık.

xam çiysil. çiğsil. pozuk. olqunlaşmamış.

xam olmamış.

xam pişməmiş. yanğırt.

xam qabaq. çiğ. olmamış. görməmiş. pişməmiş.

xam qara. çiğ. işlənməmiş.-qaraçiğlə : qaraçiylə : xam topraq.

xam qırtçı. çiğ. olmamış.

xam toxunmamış. işlənməmiş. çiğ. çiy. tölək. dölək. çiğ. qırt.

xamına saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. gobutca. gəbəcə. gəvəcə. dəlicə. gicinə. görgüsüzün. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.

xamisən beşincləy. beşinci olaraq.

xamlığ gədik. qırtlıq. çiylik. çiğlik.

xamlıq olmamışlıq. qabaqlıq. çiğlik. görməmişlik. bilgisizlik. görgüsüzlük. pişməmişlik.

xamlıq özlüq. gədik. qırtlıq. çiylik. çiğlik.-yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın gidərmə : alışdırma. alışıdırı. alışdırım. alşatı. isgərmə. ısqarma. ısqarı. yatqırma. yatırma. yasırma. yasqırma. öğrəşit. öğrəşim. öğrəşmə.

xamuş dinməz. susan. susqun. sönük. gedməz. çəkik. uçuruq. susqun.-xamuş! : yat!. sus!.-xamuş edmək : söndürmək. <> sondurmaq. bitirmək. keçitmək. susqurmaq. susqurmaq. söndürmək. keçitmək. qarartmaq. yatışdırmaq. susdurmaq.-ocağı qarart.-xamuş şodən : sönmək. keçmək. qararmaq.-ocağ qarardı..

xamxar otçul. bitgiçil. qırtçıl. qırtçır. qırtçı.-çiğ, xam olmayan : pişgin. pişmiş. dolmuş. dolu.

xamxar yoğursu. qırtçıl. qırtçır. qırtçı.

xan -dəsdərxan : süfrə. surfa. xonça. qonça. dadlı.

xana -balaxana : qatama.

xanasahab xanasaab ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.

xandan el. oymaq. uruq. künbə. qəbilə.

xandan obarq. barq. dudman.-obarqlı : evli.

xandəgi -pedər xandəgi : atalıq. dədəlik.-bəradər xandəgi : xahər xandəgi : qardaşlıq. qadaşlıq.

xandən oxuma. oxuş. təlavət. qəraət.

xanə dar xanədar. givəni. qıvanı. keyvan. ocaqçı. ev eşiyə, pişir düşürə yaxcı yetişən bacarıqlı qadın.

xanə dar xanədar. givəni. qıvanı. keyvan. ocaqçı. ev eşiyə, pişir düşürə yaxcı yetişən bacarıqlı qadın.

xanə darlıq xanədarlıq.qıvanlıq. givənlik. keyvanlıq. ocaqçılıq. ev eşik, pişir düşürə yetişməklik.

xanə darlıq xanədarlıq.qıvanlıq. givənlik. keyvanlıq. ocaqçılıq. ev eşik, pişir düşürə yetişməklik.

xanə -xudavəndi xanə : sahib xana : xanasahab. xanasaab. ev yiyəsi, böyüyü. yetgin.

xanə xana. otaq. hicrə. ev. qonut. yurd.-xanə suxtə : evi yanığ. yaşamı, yağdayı, durmuşu kötü.

xanədar xanə dar. givəni. qıvanı. keyvan. ocaqçı. ev eşiyə, pişir düşürə yaxcı yetişən bacarıqlı qadın.

xanədar xanə dar. givəni. qıvanı. keyvan. ocaqçı. ev eşiyə, pişir düşürə yaxcı yetişən bacarıqlı qadın.

xanədar xanə dari. evçilik. ev işləriylə uğraşma.

xanədar xanə dari. evlək.

xanədari xanə dari. evçi. ev işləriylə uğraşan.-on örəkli ev..

xanədari xanə dari. evlik. içlik. iç, ev işləri ilə uğraşan..

xanədarlıq xanə darlıq. evlik. içlik. iç, ev işləri ilə uğraşan.

xanədarlıq xanə darlıq. qıvanlıq. givənlik. keyvanlıq. ocaqçılıq. ev eşik, pişir düşürə yetişməklik.

xanədarlıq xanə darlıq. qıvanlıq. givənlik. keyvanlıq. ocaqçılıq. ev eşik, pişir düşürə yetişməklik.

xanəndə aytımçı. şarkıçı. türküçü. ozan. ırçı. ozan. söyləyən. aytçı. köklən. yıraqu. şarkıcı. çağrıcı. müğənni.

xanəndə ölönğçö. şarkı söyləyici. şarkıcı. yırçı. ırçı. ötən. ötücü. ötcü. şarkıcı. çağmaçı > çamaçı. oxucu. oxuyan. oxucu. ötcü. ötücü. ötən.

xanəndə yıraqu. şarkıcı. çağrıcı. müğənni.

xanəndə yırav. oxuyan. muğənni.

xanəvadə ailə. ev. ağayın (< ağa ini).

xanəvadə tabın. ailə.

xanəvadə tutman. dudman. ailə.

xanəvadə üydəki. ailə.

xanəvadə üyür.

xanəvadə xanə vadə. ev. topcuq. topuç. topar. qatnaş. qatlaş. kümə. başqala. soy. öyboy. evboy. ailə. ocaq. ailə.-siz başqalanğız neçə kişi.

xanəvadəgi evlik. ocaqlıq. ailəvi. ağayınlıq (< ağa ini).

xanidan -böyük xanidan, ev, elçilik : ocaq.

xanidan dudman. ocaq. soy.

xanıman -bi xanıman : ev elsiz. ev eşiksiz. sallax.-xanımansız : ev elsiz. ev eşiksiz. sallax.-bixaniman : çatısız. ev eşiksiz. sığıncaqsız.

xaniqah çəkmə. çəkməcə.

xar alçaq. düşük.-xar edmək : yastablamaq. yastalamaq. əzmək. alçatmaq.-xari moğeylan : yandıq.-xar o xaşak : süprüntü. çürük. çöp. zibil. aşqal.

xarab olmaq oyulmaq. dağılmaq. pozulmaq.

xarab artat. pozuq.

xarab bax > xərab.

xarab pozuk. yatlu. kötü. pis. yaman.yıkık. çakşık.-xarabkar : pozuçu. yıkıcı.-xarab olmaq : irinmək. irənmək. sulanmaq. kağşamaq. kəvişmək. kəvşəmək. gəvşəkmək. boşalmaq. boşalmış duruma gəlmək. çürümək. çatlamaq.

xaraba -xaraba quşu : çökov. çökəv. koruv. korav. koryapalaq. korbağa quş. koruğu. koruvu. korquş. bayquş. puhuquşu. ügi. ühi. uhu. puhu. '' uuhu.-puuhuu'' səsi çıxardığından bu adı almış. yapaqulaq. quqqumay.

xaraba izbə. pozuq.-izbə yer.

xaraba örən.

xaraba pozıntı.

xaraba qaraba. qurya. quruq (# qoraq).

xaraba uçğun.

xaraba xərabə. çökük. köçük. yıxıq. dağıq. pozuq. yenik. enik. öryan. yıxıq. yıxnıq. yıxınıq.

xaraba yatuq.

xaraba yıqıntı. yıxıntı. yıxu. virana.

xaraba yıxmırulqu. yıxı. yıxın. viran.

xarabkar artan. pozan. pozucu.

xarablamaq uçratmaq. uçurtmaq.

xarablanmaq artamaq. pozulmaq. kötüləşmək.

xarablanmaq pozulmaq. artmaq.-gənğəşli bilik artamaz.

xarablanmaq tərsəymək. pozulmaq. işə yaramaz duruma gəlmək.

xardar -simi xardar : tikəntel. dikəntel. tikantel. tikanlı sim, tel.

xarənde : qiciştirici. giciştirici. ciciştirici. gidiştirici. qaşındırıcı.

xareş amədən cicişmək. gicişmək. gidişmək. qaşınmaq.

xaric edmək ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.

xaric çatal. çət. çet. xaric mal : çatal mal.

xaric çatal. çət. çet.-xaric mal : çatal mal.-xarici : sırtkı. zahiri. görnüşdən. dışkı.-yabançı. çətəl. yad.

xaric dışarı. eşik. nərsənin sınır ötəsi.

xaric dışında. müstəsna.

xaricəli yaban. yabançı. el. yad. özgə. başqaq.

xaricən zahirən. görnüşdə. dışdan.

xarici görnüş qapama.

xarici surət çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.

xarici -xarici (yabancı) dildə qonuşmaq : dilləşmək.

xarici dışqı. dışqın. dış. daşra. dışarılıq. daşralıq. taşralıq. dışarılı. daşralı. taşra. dışarı. eşik. nərsənin sınır ötəsi. dışsal. yabani. yabançı. eşiklik. dışlı.-xaridcən : dışardan. dışdan.

xarici tışqarı. dışarı.

xarici yabancı. tışlı.

xaricinə dışına. eşiyinə.

xaridən cicişmək. gicişmək. gidişmək. qaşınmaq.

xariquladə dışqıl. dışolağan. dışolağ. çaşlaqıl. xariquladə. əşsiz. əksiz. taysız. taxsız. yekə.

xariqüladə doğaüstü. ğeyri təbii.

xas özqü. özgü. özə ayit. özlə ilgili. məxsus.

xasiyət sinir. sin. özgülük. xislət. karakter. adət.-bu nə sinirdi qaplandın.-bu sinirlər atılmalıdır.

xasiyətli özgülü. sinirli. sinli. xislətli. sifətli. karakterli.

xasiyətli qanlı. duyqulu. karakterli.

xasiyətsiz qansız. duyqusuz. karaktersiz.

xasiyyətsiz sümsük. süləyən.

xass ism ayratın ad. özəl ad.

xass olunmuş ixtisas verilmiş. adanmış. özətişmiş.

xass -xanımlara, qadınlara özük, xass : arvadçıl. qadınçıl.

xass dərək. özüş. özqü. özgün. özgə. özə. özəl. qatqısız. özəllik. üsüs( : xusus). başqa. fərqli. ayrı. ayrım. ozəl. kas. kəs. kəsiklik. kəslik. əcib. dəyişik. orjinal. xususiyyət.-özgün әsәr; özgün davranış; özgün durum.

xass kəsik. özgü. özəl. dərək. məxsus.-gündüzə özgü : gündüzlük.

xass öz. özəl.-mənə öz sözlər yayılıb.-kimə öz danşırsız.-ona öz, heç nə demə.-bir öz konuda usluq qazanmalı : (usluq : təxəssüs.

xass özgü.-xanıma özgü, yaraşır, ilişik : xanımsı. qadınsı.

xass seçgin. bəğin. üstün. gözin. gözün. gözən. özəl. özgü. mümtaz. öz. seçgin. özəl.-xass amm : ağ soy qara soy.-zəbazədi xass o amm : dildə ağızda olmaq. dillərə düşmək.

xast -dərxast : diləkcə. təqaza.

xast -na xastə : istəmsiz. istəmədən.

xast diləyit. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğilimk. əğiliş. əğilim. əğilit. istək. istəyiş. istəyim. istəyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb.

xast sürük. sürüş. sürüm. əğilim. əğik. əyik. ərsik. arzu. əriz. əriş. ərək. irək. azıq. tutqu. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət.

xastar arzıqlı. araşıq. maraxlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.

xastar dünür ( < düğnür. düğünləyən). istəyən. ağızlı.

xastar ilçi. elçi. istəkli. diləkli. arzılı. qoşucu. qaçıcı.-bu qızın iki qaçıcısı var.

xastə çatı. qatı. bulqa. bulqama. dilək. arman. ərmən. məqsəd. məqsud. niyyət.

xastə diləyit. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğilimk. əğiliş. əğilim. əğilit. istək. istəyiş. istəyim. istəyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb.

xastən -bər xastən : bərpa xastən : qışqırtılmaq. quşqurtulmaq. təhyic, təhrik olunmaq. qızdırılmaq. qızışdırılmaq. kökətmək.-xastqar : görücü. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. salqıq. salıq. salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. öndər. yöndər. araçı.xastqarlıq : görücülük.

xastən -vaxah : muxalif. qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz. qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan.

xastən -vaxahi : e'tiraz. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə.

xastqar dünür ( < düğnür. düğünləyən). istəyən. ağızlı.

xastqar görücü. qız, oğlana gedən, gələn elçi.

xastqar ilçi. elçi. istəkli. diləkli. arzılı. qoşucu. qaçıcı.-bu qızın iki qaçıcısı var.

xastqarı söz atma. qudaçılık.-xastqar : söz atan.

xaşxaş yapıyan. yatıran. uydurucu.

xatəm sonucu.

xatəmbənd taxmaçı. qaqmacı. qaşlayan.-xatəmbəndi : taxma. qaqma. qaşlama.

xatəmkar qaqmaçı.

xatəmkar taxmaçı. qaqmacı. qaşlayan.-xatəmkari : taxma. qaqma. qaşlama. taxmaçılıq. qaqmaçılıq. qaşlayıcı.

xatib çeçen. sasan.

xatimə yıxılma. yıxılış. bitmə. bitiş. toxdam. toxdaş. enbətiş. enbitiş. enəbic. bitiş. sonac. sonuş. son. tükəniş.-xatimə dadən : bitirmək. sonlandırmaq. qurtarmaq. başa vurmaq.

xatir -xatirini saymaq : qaçın görmək. sayqı göstərmək.

xatir anğ. sanı. oka. öğə. zehn. zəka. hafizə.

xatir anım. anı. xətn. göyül. könül. ərmiz. rəmz. iz. yad.-asudə xatir : qulağı dinc. aramişi xiyal.-azurdə xatir olmaq : etgilənmək. basdırınmaq. saldırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. təpəllənmək. təpillənmək. mütəəssirlənmək. tə'sirlənmək.-xətrin, halın sormaq : türkün sormaq.-türküm soran yox bir kəsim.-sanına (xatirinə) gəlmək : 1. yadına düşmək. 1. düşüncəsində nərsələr doğmaq.

xatir ip. əyp. eyp. fikir. zehn. yad.

xatır kaç.-mənim xatırım için : mənin qaçım üçün.

xatir sayğun. sayğın. mülahizə. riayət. hesab. hörmət.

xatir sayı. hörmət.

xatir tüşün. düşün. yad.

xatircəm aladasız.

xatircəmlik ( asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənəq. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnıqma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic.

xatirə dəfdəri güncəlik.

xatirə anı. andır. anıs. estelik. bələk. tortu. qalıti. iz.-xatırlamaq : adlamaq. yadlamaq. izləmək. anıksamaq. anımsanmaq. yadımsamaq.

xatirə anlağ. annağ. anlığ. yadigar.

xatirə annaq. yadavul. yadiqar. burunku. önki. geçmiş. mazi. oyla. ozla. qomarı.

xatirə anqı. anı. andaç. anıt. yadavul. yadiqar. qalıq. qalıt. anıt. anığ. anığ. anqı. yatın. yatav. yaşantı. yazıntı. keçi. keçik. anı. yad.-onun yadına : onun xatirəinə..

xatirə esgərtmə.

xatirə sanuğ.

xatirə, anı dəfdəri andaşıt.

xatiri azurdə, deli azurdə incan. incikli. könlü qalan. könlü dəğik. öykəli. öykələn..

xatiri pərişan könül darlığı..

xatirimtən -yadımdan, xatirimdən, xətirimdən çıxdı : sanımdan çıxdı.

xatırladan andıran.

xatırladıcı xatırlayan. çağrışımçı. andırışçı. andıran. oyandırışçı. oyandıran. tədaiçi. tədai edən.

xatırlama anma. ansıma.-anma, xatırlama istəkli : ansımalı.-anma, xatırlama istəmə : ansıma.

xatırlama çağrışım. andırış. oyandırış. tədai. yadsama. yadsayış. yadsayıq. anımsayış. anımsayıq. anımsama.

xatırlama yanıtma. anıtma. anma. uyarma. oyarma.

xatırlamaq anımsamaq. anmaq. yadlamaq..

xatırlamaq düşünmək. anmaq. ağlından keçirmək. andırmaq. yad almaq. yadalmaq. bilsənişmək. bəlsinişmək. anımsamaq.-birdən anmaq, xatırlamaq, içinə, yadına düşmək, içindən süzmək, keçmək : əsmək.-birdən anmaq, xatırlamaq : içinə tıp edmək.

xatırlamaq esgərmək.

xatırlamaq sanılamaq. sanında, yadında qalmaq. sanılamaq. unutmamaq.

xatırlamaq tüşünmək. düşünmək. yadlamaq. yadamaq.

xatırlamaq yadlamaq. qaçınlamaq .

xatırlamaq yadlamaq.oylamaq. ozlamaq. düşünmək.

xatırlamaq, anmaq istəmək ansımaq..

xatırlanan nərsə anğış. yada salma. yad avəri.

xatırlanmaq atanmaq. -iyiliyə atansın.

xatırlatma esgərtiv.

xatırlatmaq bənzəmək. andırtmaq. yada salmaq. yadlatmaq. çağrıştırmaq. hiss etdirmək. anıştırmaq. yada salmaq. daşlamaq. oxlamaq. işarə edmək. esqərtmək.

xatırlatmaq esgərətmək.

xatırlatmaq eypləmək. ipləmək. əypləmək. yada salmaq.

xatırlatmaq ötürmək. öttürmək. yada salmaq.-bunu ona ötür.-mənim yadımdan çıxdı, səndə mənə ötürmədin.

xatırlatmaq uşqurtmaq.

xatırlatmaq üşqürtürmək. üşqürtmək.

xatirləmək anğlamaq. anlamaq.

xatirləmək saqınmaq.

xatırlı sayqı dəğər. lütufkar. iyi ürəkli. rəhimli.

xəbər ajansı sav salma..

xəbər ətər (.-sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplayan istixbarçı. savlaşçı. xəbərləşçi. soraşçı. sorağçı. soruşçu. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. istixbaratçı).

xəbər gəlməmək sav çıxmamaq : ..

xəbər göndərmaq göndərmək.-sav salmaq, göndərmək..

xəbər mərkəzi sav birimi.-bilgi, xəbər ver : sav sal : sav yolla.-həmən, gizlicə bildirmək, xəbər vermək : sav uçurmaq.

xəbər olmaq oyanmaq. uyanmaq. oyanmaq. bilmək.

xəbər rəsani ittila rəsani : ilətişmə. ilətişim. ilətşim. iltəşim. savlaşma. xəbərləşmə. xəbərqozari.

xəbər rəsani xəbərqozari. ilətişmə. ilətişim. ilətşim. iltəşim. savlaşma. xəbərləşmə. ittila rəsani. yetirmə. yetişdirmə. çatırma. çattırış. çattırıt. çattırma. çatdırtma. bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə.

xəbər vermək ayqaq edmək. duyurmaq. e'lan edmək.

xəbər vermək ayqaqlamaq. duyurmaq. ilişdirmək.

xəbər vermək bildirmək. bildirmək. ilətmək. oyatmaq. uyarmaq. oyarmaq. bildirmək. qulaqlandırmaq. bildirmək. e'lan edmək. sav keçirmək. bilgi ilətmək, çatdırmaq. sav vermək. bildirmək. duyurmaq. savlamaq. savalamaq. çavlamaq.

xəbər vermək demək. söyləmək.-bunu sizə kim söylədi.

xəbər vermək əriştirmək. : iriştirmək.-hərnə eşitti, ertəsi iriştirdi.

xəbər vermək qonuşmaq. tılıqmaq.

xəbər vermək qovqunlamaq.

xəbər vermək quvqun edmək. alarm vermək. ulaq vermək, göndərmək.

xəbər vermək savlamaq.-ara ara gəlmək istədin, savla bizi : xəbər ver.

xəbər vermək ulqarlamaq. anlatmaq. bilgiləndirmək. buyurmaq.

xəbər -şişirilmiş, uydurulmuş sav, xəbər : dolma.-e'lan xəbər, mə’lumat vermə : bildirü.

xəbər alıq. alük. sorağ. bilgi. bildiriş. bilgi. bur. carıya. carlatı. yarlatı. jurnalfırans. duyuru. gənğəş. öğüd. övüt. öyüd. salıq. saruq. göstəriş. misyon. carlatı. yarlatı. rivayət. salıq. salıq. savır. soy. söylənti. söz. şavır. uçur. yanıt. uçar. uğur. hadisə. qəza. sav. sava. yenilik. mə'lumat .-xəbərçi. yarlıqçı. jurnalist. aydınlatan.-xəbərdar : duyuq. dumuq. duymuş. jurnalfırans. arğış.-o bu işdən dumuqdu.-dumuq qaldıq.-xəbərquzar : xəbər ulaşdırıcı. dilçi. elçi. sorğalçı. ayğakçı. casus. qovak. sağımkor. yortçu.-xəbərquzari : sorğalçıq. dilçik .-xəbərçinin mesajı : ulağın anlatışı.-xəbər tutmaq : sormaq.-sordum bir söz demədilər.-xəbərci : oxatmış. oxutmuş. ulaq. oqçı. oxcu. oxuyucu. salıqçu. ulaq. ulaqçı. ulaştırıcı. bağlayıcı. bağlantı. xəbər verən. arquş. yarlıqçı. jurnalist. aydınlatan. arğuş. ayğaqçı. casus. sağımqor. qovaq. ulaq. arğış.-xəbərnigar : dilçi.

xəbər hikayə. qırqav.-cam xəbər. : qomiq hikayə. fikra.-xəbərləmək : 1. anlatmaq. hikayə edmək. nəğletmək. yaymək. hərkəsə bildirmək.-xəbərli : mə’lumatlı. bilgili.-xəbər.-təpər : yenilik. yeni habar.

xəbər iriş. əriş.

xəbər olcar. ulcar. sav.

xəbər qodu.

xəbər qovqun.

xəbər salıq. müjdə. peyam. bəşarət.

xəbər sav. bilgit. sav. savuş. çavuş. car. duyduq. sav. sava. ərim. savış. çavış. bilgi. informasyon. ənformasyon. sav. yükləm. müsnəd. yenik. enik. sav. yüküm. yükləm. bilgi. salıq. sav. geçəriş. bildiri. sav. dil. salıq. sav. çapır. çapıt. ( çaparın gətirdiyi sav, xəbər) .-gedən gəlsə, sav gəlir (xəbər gətirilir), gələn gedsə, sav gedir (xəbər aparır).-sav, xəbər salmaq : vermək.-enik yox.-dün enikləri.-iyi, yaxcı xəbər : uğurlu sav.-bir savı, bilgini, xəbəri sızdırmaq : gizlicə bildirmək, duyurmaq, ələ vermək.-yeni sav, xəbər : enik. yenik. müjdə. xoş xəbər.-xoş xəbər : yeni sav, xəbər enik. yenik. müjdə.-qara sav, xəbər : qaraçıxın.-onlardan, sav xəbər enməmiş hələ.-qara sav : qara xəbər : sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi.

xəbər sav. çav. sora. sorağ.

xəbər sorağ. uğur. müjdə. bəşarət. nəvid.

xəbər söz.-bir söz eşitdim : bir xəbər eşitdim.

xəbər ulcar.

xəbər ulqar. bilgi. mə’lumat.

xəbər yayın. sav. çav.

xəbər, mə'lumat almaq bilgi edinmək . bildirinmək. öğrəninmək.

xəbər, sav toplamaq , dərləmək, devşirmək..

xəbərci çapar. salıqçı. dil. casusluq üçün tutulan əsir. casut. casus. göz qulaqçı. gizli güdücü. izləçi. qaraqulaq. dedektiv. qaraqulaq. güdücü. qulaqçı. casus. çavuş. xəfiyyə. muxbir. dalquc. dalqıc. casut. casus. çaşıt.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə