EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə65/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   125

qünahkar suçlu. yazıqlı. qəbahətli. qəbahət yapan. qusur işliyən.

qünahlı yazuqluq.

qünahlı yazuqluq.

qünahsız yazuqsuz.

qünahsız yazuqsuz.

qunut tutmaq buyruq tutmaq.

qunut buyruq.

qur’ püş. çəkiş.-qurəkeşi : püş atmaq.

qur’a çəkmək çəkləşmək. məşləşmək.

qura çəkmək süriləmək. surplamaq.

qura qurə. qurə'. qaf.-qura. çəkmək : qaf çəkmək.

qur'akeşi oxlaş. oxtaş. laterya.

qur'akeşi oxlaş. oxtaş. laterya.

qurb o civar ulağ. yaxın. qərib.

qurban, fəda edmək xərcləmək. əsirgəməmək. çıxartmaq.-bu canı sənin yoluna xərclədim.

qurban, fəda edməmək əsirgəmək.-qurban, fəda olmaq. özün vermək.

qurbət ötəlik.

qurbında yanbaşında. yönündə. yanında. nəzdində.

qurə' çəkmək, daşlamaq çək, biçə atmaq.

qur'ə çək.

qurə' çək. biçə.

qurə çəkiş.

qurə' çöb. oy. rəy.

qurə fal. çəkəs. çəkə. rəməl.

qure püş.-qurəkeşi : püş atmaq.

qurə qura. qurə'. qaf.-qura. çəkmək : qaf çəkmək.

qurə' qurə. qura. qaf.-qura. çəkmək : qaf çəkmək.

qurestan < gorustan. sınlıq. sinlik. qəbristan.

qurfə cumba. sumba. sundurma.

qurfə cumba. sumba. sundurma.

qurs çörək (< çerək).

qurs inci. həbb.

qurt dadən utmaq. aşırmaq. ağızdakın aşağı ibermək.

qurt qurd iti. qurd köpəyi. qurddan dönmüş.

qurttaq qırttaq. kiçik. kiçik parça.

quru lumu turşuca.

qurub batış. batı.

qurub gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. güneni. günendi. günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. gümün. gömün.

qurubban ərbaş. ən kiçik dərcəli əsgər.

quruhək qurqucıq. quruqcıq.

quruni vüsta ortaçağ.

quruni vusta ortaçağ.-ortaçağdan, quruni vustadan qabaxki sürə. ilkçağ.

qurur boysanc.

qurur boysanc.

qurur qapaz. onur. qeyrət.

qurur qurra. bənlik. kibr.

qurur qurralıq. kökək. kökkək. kökələk. qurum. qurur. çalım. kibr. mənlik. bənlik.

qururlanmaq köpərmək. köpəlmək. şişmək. qurulmaq .

qururlanmaq köpərmək. köpəlmək. şişmək. qurulmaq .

qururlanmaq qurranmaq. qurralanmaq. güvənmək. qıvanmaq. öğünmək. övünmək. fəxr edmək.

qururlanmaq qurulmaq. qurralanmaq. böbürlənmək. qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq.

qururlu qurralı. könüllü. göyüllü. kibirli.

qurxər qolan. kolan. kovlan. yabanı at. çöl eşşəyi.

quş -avizeyi quş edmək : qulaq asmaq.-çəm o quş baz : girgin.-poşte quş əndaxdən : göz ardı edmək.

quşə bucaq. qanqıl. qanqıl. burcaq. çat. zaviyə.

quşe(fars) < kövşə. quşə künc. kövünc. (< köv : kov : kav : oyuq. açı. göz). aç. açı. zaviyə.

quşəgir alışmaz. bağdaşmaz. büktürü. çəkili. çəkişgin. çəkik. çəkgin. dirlişiksiz. gizik. içədönük. içədönüş. içəqapanıq. içəqapanış. keçimsiz. keçiniqsiz. kərik (< kərmək. kəsmək). küncənik. qaynaşmaz. qırağsın. qıranlanıq. qırıq. qopqun. qapanıq. sinik. soyut. uyuşmaz. yalnız. yalsın. yalzın. imtizacsız. münzəvi.

quşəgir çəkgin. sinik. alışmaz. qırağsın. qıranlanıq. kərik (< kərmək. kəsmək).

quşəgirlik çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniqsizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalzınlıq. giziklik. inzivalıq. imtizacsızlıq. münzəvilik.

quşi qulaqlıq.

qusl emək yayqanmaq. yılxanmaq. yığanmaq. yuğunmaq. yuvunmaq.

qusl vermək çayqamaq. yıxamaq. arıtmaq. təmizlətmaq.

qusl -qusl təknəsi, daşı : tüşşü. tüşnəv.

qusl bousu.

qusl yayqan. yılxan. yığan. yuğun. yuvun.

quşmali dadən burcalamaq. sıxıştırmaq.

quşmali qulaq burma, çəkmə.

qussə arman. qapal. kədər. tasa. qəm. qızma. sıxıntı.

qussə bürküt. qapa. qayğı. qırıqlıq. sınıqlıq.

qussə bürküt. qapa. qayğı. qırıqlıq. sınıqlıq.

qussələnmək qayğurmaq. qaydurmaq. kədərlənmək.-qapalınğ dartıb : sənin həsrətini çəkərək, səni özləyərək.

qusur < qısır. kəmit. əksik. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. ehtiyac. gədik. əsgik. nuqsan. yayaq. yayqa. xəta. qatıq. qısır. əksik. nuqsan.

qusur ayıb. çəntik. yarıq. cırıq. oyuq.

qusur ayıb. çəntik. yarıq. cırıq. oyuq.

qusur qaça. yazıq. kötük. günah.-örtük qaçdı, qaça çıxdı : taxqa düşdü, kəl göründü : qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxdı.

qusur qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. kərik. kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. naqis.

qusur qaqıc. qaqış. qaqınc. çapa. eyb. pürüz.

qusurlu kəsri. əksiki. xətalı. ək yeri.

qusurlu suçlu. utancaqlı. ləkəli. nuqsanlı. eybli. ayıblı. qəbahətli.

qusurluq kəmtilgə. əksiklik.

qusursuz qısaqsız. kəmtiksiz. əksiksiz.

qutab qartal. qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. piraşgi.

qutb -iki qutblu : iki uclu. çataç. baykolar.

qutb hərnəyin ortası, mərkəzi, dolandıranı.-qutb düzlüyü buz dərəsi.

qutb iğ. mehvər.

qutbnəma qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı (əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac.

qute layəmut ölməz yalı yemit, yemək.

qutr arabağ. vətər.

qutr çap. ox. biçik.

qutr çap. ox. biçik.

qutr qotr. çap.-qutrun yarsı : yarıçap. nesfi qutr.

qutur buçqaq. biçqağ.

qutur buçqaq. biçqağ.

quva -təcdidi quva : dinc alıb güclənmək.-fərmandehi kulli quva : qoşun başığı.

quvahi, şəhadət vermək : güvəkləmək. gövəkləmək. göbəkləmək. kökəkləmək. tübəkləmək. dibəkləmək. dayaqlamaq. təsdiqləmək.

quvariş dəsqahı sindirim ayqıtı : həzm ayqıtı.

quvariş sindirim.

quvariş sindirim.

quvatr çığac. çığaz. çığaş. (< çıxmaq). boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə.

quvatr ur. boğur.

quvatr ur. boğur.

quvvə gizil. gizir. potansiyel. potansiyel. gizgüc. potansiyel.

quvvə islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. tab. tov. güc. qaldırı. quvvət.

quvvə qıtır. güc. quvvə. qıtır.

quvvə təpər. güc.

quvvə yetiş. yetişik. güc. qaldırı. qudrət. təvan.

quvvələnmək bərkinmək. bəkinişmək. bərkinişmək. bəgginişmək. güclənmək. zorlanmaq.

quvvəli ər. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli. bərk. zorlu. qəvi. müstəhkəm. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

quvvəli güclü. güjlü. qolçomaq. qocur. yetişli. yetişik. muqtədir. qudrətli. qadir. təvana.

quvvəli gura. gürə. gürəc. güclü. güjlü. qolçomaq. qocurlu. qucurlu. qudrətli.

quvvəli islimli. istimli. ıssımlı. ıssıqlı. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. issiqlı. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli.

quvvəli ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli.

quvvəlik ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. ıssığlıq. islimlik. istimlik. issimlik. issiqlik. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik.

quvvəsiz gücsüz. enəzə. yenəz. yenəzə. enəz.

quvvət vermək gücləndirmək. qabaqlamaq. təqviyətlətmək.

quvvət -könül, ürək, güc, cürət, quvvət vermək : qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.

quvvət -yağmalayan, basıb əzən quvvət : qara güc.

quvvət bilək. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor. qaru. qudrət. qapı. tavıl. tapıl. çarp <> dərb <> zərb. çarpma. qocur. qurp. zor. qol. zor. çəkti. qatam. arxa. ırp. ərk.

quvvət islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. güc. qaldırı. quvvə.

quvvət qaruv. borbay. güc. alıq. əlik. quvvə. iqtidar. qarım. qor. qudrət. yet. yeti. yetə. yetərlik. yətənək. güc. uzluq. bəcəri. məharət.

quvvət qudrət. yet. yeti. yetə. yetərlik. yətənək. güc. uzluq. bəcəri. məharət.

quvvətbəxş gücləndirən.

quvvətlənmək damarlanmaq. güclənmək. duruzlanmaq. hallanmaq. güclənmək.

quvvətlənmək gücgərmək. qocurqamaq. qurplamaq. zorlanmaq.

quvvətlənmək tınğımaq. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. düzəlmək.-quvvəti gücü yox : qolu gücü yox.-güc, quvvət, enerji toplamaq : əlirmək.

quvvətləşmək gücləşmək. bərkimək. qatılaşmaq. qatıqmaq. sərtəşmək. sərtləşmək. sağlamlaşmaq.

quvvətli olmaq bartay. şişman. tıxnaz.-çınğ qaçır : qət’i saldırış. gur axın.

quvvətli cıqırıq. güclü.

quvvətli gürünc. güclü. canlı. gökdəm. göydəm.

quvvətli islimli. istimli. ıssımlı. ıssıqlı. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. issiqlı. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvəli.

quvvətli qarulu. qat. çınğ. sağlam. sağlıqla. şiddətlicə.-qarulu kişi : güçlü quvvətli kişi.-qarulu qol : quvvətli, qudrətli əl.

quvvətli qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. aznavur. igid. güclü. güjlü. qolçomaq. heybətli. tarmanlı. dərmanlı. sağlam. üstün. atqal. iriyarı. qalavatlı. batır. iyid. pəhləvan. dəmir kimi. qollu. güclü. güjlü. qolçomaq. öğkək. örkək. ərkək. erkək. ərkli. quvvəli. bərk. zorlu. qəvi. müstəhkəm. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. ataigid. igid. güclü. güjlü. qolçomaq. heybətli.

quvvətlik ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. ıssığlıq. islimlik. istimlik. issimlik. issiqlik. tablıq. tovlıq. güclük. quvvəlik.

quvvətlilik yaxud cəsarət taslamaq qıyınsımaq.

quvvətlilik güctülük. qudrət.-ürək, güc, cürət, quvvət vermək : quvvəti qəlb vermək : ürəkləndirmək. qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.

quvvətsiz alsız. alma gücü olmayan. halsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan.

quvvətsiz arıq. azrıq. gücsüz. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. zəif. tərmansız. dərmansız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yalaqay. dözümsüz. səbirsiz. uysal. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan.-işqə calaqay : 1. işə istidatsız. 1. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.

quvvətsizlik tərmansızlıq : dərmansızlıq.

quvvəttən düşmək enğrəysəmək. düşgünmək. bitginmək. bitgin bir halda bulunmaq.

quvvəttən düşmək əsənğqirəmək. gəvşəmək. sölpümək.quvvətli : azulu. güclü. güjlü. qolçomaq. bögü. bellü.

quvvəttən düşmək salanğdamaq.

quya deyu. deyibən. diyərək. sanki.-çarşı qapalı deyu, dışarı çıxmadım. iddəası ilə.-pisdi deyu, saymadı.

quya sanki. sözdə. eləbilki.

quya sözdə. sanki.

quyənde söyləyici. söyləyən. sözçü. danışan.

quyəndəgi sözçülük.

quyeş söyləş. söyləniş. söyləyiş. deyiniş.

quyi sanki.

qüyrüç dişbudağ ağacı. ağçaağaç.

quzariş arayış. riportaj.

quzariş riportaj. gözləyiş. gözələmə. gözləm.-gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj vermək : gözələmək <> çözələmək. gözləmək. gözəmk.-gözləm, gözləyiş, quzariş, riportaj verinmək : gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. gözənmk.

quzariş toxlad. raport.

quzarişçi riportajçı. gözləyişçi. gözləmçi.

quzər geçmə.

quzəra geçgin.

quzəra gəlisər. gəlib keçər. sürəsiz. ömürsüz.

quzəran keçimlik. keçinməlik. məi'şət. dirilik, yaşam üçün gərəkliklər. dayaq. yardım.

quzərnamə qozərnamə. gəzişlik. gəzlik. keçiş kağazı. keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik. gəzərlik. keçərlik.

quzəşt bağışlama. bəxşiş. atıq. əff.

quzəşt geçiş.

quzəştə keçmiş gericə.

quzəştə qoymuş. saxlı. keçmiş. ötmüş. bastanaq. bastani.

quzı quzu. quzımaq qurumaq. yeməğə iştihası gəlmək · .-qurımaq. qurumaq.

quzidən(fars) (ötürmək). < qoz. qod. qoz. bax > qoymaq.

quzqırmaq qar sağnaq halında əsmək.

quzruf əmirçgə. xıt xıt.

quzruf gəmircik. qıqırdaq. gəvək.

quzruf gəmircik. qıqırdaq. gəvək.

qәliz quyuq. qalın. yoğun. sık.

qәliz quyuq. qalın. yoğun. sιk.

qәrardad uzlaşım.

qәrardad uzlaşım.

qәrz ötnə. alqı. borc. bors. alacı. alası. alacak. alasak.

qәrәzi şəxsi yarayını aramaq.

qәzavət çözük. yarqı.-qәzavət edmək : çözmək : açmaq. yarmaq. həll edmək. yozmaq.

qәzavət çözük. yarqı.-qәzavət edmək : çözmək : açmaq. yarmaq. həll edmək. yozmaq.

sanaqınmaq sanağınmaq. təsəvvür edmək. -özüvü kim sanağındın.

sənəd yazdırmaq sənəd yazdırmaq \bəlgətmək\. sənədətmək..sərf sərf edilmə. yayma. sərpmək. sərpəmə. xərcləmə. 1. 1. (qıramer) çəkilmə.

sınır, əsəb kəsəli qapalam. qaparam. sınırlılıq. əsəbilik. darqınlıq.

tamın ammə.

tanu -aymaq tanu : ölkəni öğrənmə.

tanuçu -aymaq tanuçu : ölkəni öğrənən.

təhdid -təhdid edilmək. iktifa edmək. -təhdit etmə : çəktəmə. -təhdit eyləmək : göz qorxutmaq. sınırlamaq. çəkləmək. . çəqləmək. bəkitmək. qorxutmaq. gözünü yıldırmaq. yermələmək.

təkrarlanmaq təkərlənmək.

təqas dəğişik. təhvil. mubadilə. tırampa.

topun imumi. -topun yas: imumi əza. imumi matəm. – bu soru topundur. -

tüşüm düşüm. amac. məqəsd. -düşümüz nədir: məqəsdiz nədir.

üsyan edmək baş qaldırmaq. baş çəkmək. ayaqlanmaq. bulağamaq.

üsyan çevrim. devrim. ayaqlanma.

üsyan qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış.

üsyan, şuluğ, təmərrüd, şuriş edmək şuluqlandırmaq. qarşıtınmaq. qazan qaldırmaq. baş qaldırmaq.

üzv müçə. müşə. üyə. kəsik. kəsit. örgən. çilən. -. -üzvü: çiləni. üyəsi.

üzv müçə. müşə. üyə. üyə. qıltaş. uymaq. oymaq. üyə. mürid. kəsik. kəsit. örgən. çilən.-.-üzvü : çiləni. üyəsi.

üzv qol. budaq.

üzv uymaq. oymaq. üyə. mürid.

üzv yatmış. girmiş. qəbul olmuş. açım. orqan. örgən. üyə.-sezi büçələri : his üzvləri, orqanları.-sezi qanattarı : lamisə üzvləri.

xab -tə'biri xab : yuxu, düş yozma, yorma, açma.

xab alçı.

xabalud yuxulu. uyuşuq. uykulu.-xabavər : uyutucu. yuxladan.-xabxoram : uyurgəzər.-xabidə : yatmış. uyur.-xabqah : yataq. yatmaq yeri.

xaç atanağ.

xacə arsal. ərkək.-dişi olan heyvan.

xadim qondara. mə'mur. nökər. uşaq. çirağ. şayırd.

xah -bəd xah : qurdlu.

xah -xeyrxah : iyicil : iyiçil. eykuçıl. eykiçil. yaxcıçıl. uğurçıl. uğraçıl. iyilikçi. iyiliksevər.

xah gərək..

xahan şodən arzulamaq. arzılanmaq. istəklənmək. özlənmək. həvəslənmək. iştiyaqlanmaq. təmənni edmək..

xahan arzılı. arzıman istəkli. diləkli. niyyətli.

xahan arzıqlı. araşıq. maraxlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.

xahan görücü. qız, oğlana gedən, gələn elçi.

xahənde görücü. qız, oğlana gedən, gələn elçi.

xahənde ilçi. elçi. istəkli. diləkli. arzılı. qoşucu. qaçıcı.-bu qızın iki qaçıcısı var.

xahər xandəgi bəradər xandəgi : qardaşlıq. qadaşlıq.

xahi nə xahi istər istəməz.

xahiş edirəm istərdim.

xahiş edmək göztutmaq. gözətləmək. bəkləmək. ummaq. arzulamaq.

xahiş edmək körüksəmək. içdən, ürəkdən istəmək. tələb edmək. arzulamaq.

xahiş edmək yaxınmaq. diləmək. yalvarmaq. rica' edmək. yaxışmaq. yaxşmaq. yalvarmaq. qolaxmaq. ərginmək. istəmək. rica' edmək.

xahiş istəyiş. istək. arzu. tələb.

xahiş ötiniş. ötünmək. umdu. istək. dilək. umaq. rica. ötük. dilək. macəra.istək. irtəş. irtiş. əriş. ırtaş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. üz tutmaq. istək. diləkcə. ütiniş. ütiniv. ötinğ. sorav.suranu. sorav. bayndar. bayandav.-xahiş edmək : kəlişmək.

xahiş qulamaqlığ. istək. istəyiş.

xahiş təmənna. arzu. istək. armana. arman.

xahiş tilək. dilək. dilər. istək. arman.

xahiş yaxarış. əl ətək. yalvar yaxar.

xahiş yaxarış. istək. sağın. arzu.

xahiş yaxış. yaxarış. tiləng. diləng. bulqa. bulqama. dilək. niyaz. tilnək. dilənğ. dilnək dolanğ. istək. əsmə. əsi. hacət. niyaz. zərurət. ötünüc. qanıl. yasa. arzu. əriz. əriş. təmənna. diləng. hacət.-ötünüc qaytarmaq : bir isətyi rədd edmək.

xahiş, rica' edməmək diləməmək. yaxınmamaq. yalvarmamaq..

xahişçi calınqıç. yalınçı. ricaçı. yalvaran.

xahişmənd istəkli.

xahişmənd istəkli. diləkli. talib.-istəkli değiləm.

xain altaq. sözünə güvənilməz. dönək. dönük.

xain assı. dönük.

xain dönük. satıq. satqıç.

xain sıyan. sıyavız. sıysı. dönük. mürtəd.

xain üzük. çıqqınçı. alçaq. alçaqca. dönük. dönək. qancıq. dönük bulqar. dönək. qancıq. munafiq.

xain üzük. dönük.

xainanə dönəkcə.

xainanə dönəkcə. munafiqyana..

xainlik alçaqlıq. düşüklük..

xainlik dönəklik. əğrilik.

xainliq cülüqlüq. alçaqlıq.

xake süprüntü. çürük. çöp. zibil. aşqal.

xaki topraqdan.

xakrubə -caye rixtəne xakrubə : küllük. külqan. külxan. külvan. külcan. aşqalxana. zibillik.

xaksar yerlik.

xaküstər çal. kül (boya).

xal bənək. ləkə. çil.-xal xal : çil çil.-xallı : bənəkli. çilli.-ət xalı : ət bəni.-tək xal : birli.-ət bəni, xalı : ur. əğinc. çıxın.

xal bənək. ləkə. pul.-bənək bənək : ləkə ləkə. xal xal. pul pul.-bənəkli bəniz : xallı üz.

xal mənğ. bənğ. mən. bən.

xala abay.

xala ana yarısı. təyzə.

xala kükü.-küküm gəldi.

xala tağayzə. təyzə.

xala təyzə. qata. qatı.

xali covfərəb < kovf. kof. boş. təkin. boş. kəvrə. kavak. kovak. kəvəki qavaq. boş. içi boş. boş. açıq. çıplaq.-xali edmək : boşalmaq.

xaliq yaratqan. yasaqan. yaradan.

xalis olmayan ğeyri xalis : bələqən.-sırf qızıl : çıl qızıl.-çin, xalis olmayan : yabançı öğə, maddəli : sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl.

xalis arın. (# qarın : naxalis. qarışmışı olan).-arın qarın : xalis naxalis.

xalis çıl. çin. som. teyxa. sırf. türkəsaya. oğuz. sadə kişi. düz. özlü. çin. əsli. ınaq. təmiz. qaramanca. qatıqsız. saf. qarq. qatıqsız. qatqısız. çin. çın.-qarq altın : xalis altın. xalis altından olan..-ınaq qımız : qarışıqsız qımız.

xalis öz. qamışsız < qarmışsız. qarşıqsız. qarışmamış. saf.

xalis öz. som.-öz dəmir.

xalis özlük. çin.

xalis qara. teyxa.-qara ət : yağsız ət.-qara bulut : su ilə dolu bulut.-qara el : kütlə. kültə. türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, bilimsiz, savadsız el. bir özəllik daşımayan bayağı xalq.

xalis qatışıqsız.

xalis qoşunsuz. qatqısız. arassa. arıv. aruq. aryan. çılqın. çin (çin piy). teyxa. arın. təmiz. ləkəsiz. saf. qır. qara. qutsal. saf. saq. sağ. net. təmiz. taza. düz. doğru. çin. özgü. çılxa. yılxa. arı. son.-son kişi : yaxcı adam. son altın : xalis qızıl. üzüq. üzük. özük. teyxa. çin. yaban, yava, kəndinə ayğırı şeylən üzülmüş, ayrılmış nərsə. arın. (# qarın : naxalis. qarışmışı olan).-arın qarın : xalis naxalis.

xalis üzüq. üzük. özük. teyxa. çin. yaban, yava, kəndinə ayğırı şeylən üzülmüş, ayrılmış nərsə.

xalitə alaşım. qarışm. alyaj.

xallı bənəkli. alacalı.

xaloğlu çıqan. cığan. biboğlu.

xaloğlu qurdaş.

xalq oy qamuoy. eldüşüc. eloyu. rə'yi həməqani. əfkari imumi.

xalq -bir özəllik daşımayan bayağı xalq : qara el. kütlə. kültə. türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, bilimsiz, savadsız el.

xalq -xalq bilgisi : el bigisi. türkəçara. turksayağı.

xalq -xalq məhkəməsi : el törə.

xalq -xalq şe'ri : el qoşusu.

xalq el .-ulus. ulut. ult. ulıs. yurt. curt. curt. bodun. boyun. bozun. millət. budun. boy. (bax > bodun). bozun. boyun. boyluq. ulus. topluluq. düzə. tuy. tuz. el. millət. qovm.-xalq həkimi : damarçı.

xalq millet.-xalqlaa arası : millərtlərarası.-qara xalq : avam tabaqası.

xalq qıral.

xalq qorray. cəmaət.

xalq tüqür. tükür.

xalq umum. topluluq. el. millət. uyruq. el. təbəə. qom. kom. cəmiyət. qalayıq. el. millət. yurt. xalq. el. toplum. köpçülük. millət.-avcor yurutlu : çevik xəlq.-qom mülkü iyiq mülk : yığnaq malı qutsaltır.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə