EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz


qiyam baş götürüv. qozğalma. qozğalu. ərəvildəv. qiyamYüklə 11.31 Mb.
səhifə64/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   125

qiyam baş götürüv. qozğalma. qozğalu. ərəvildəv.

qiyam daşıq. durma. qalxma.

qiyam qalxış. duruş. durma. qamət. qaqat. qamat. çapat. iqamə.

qiyam qopus.

qiyam qopus. baş götürüv. qozğalma. qozğalu. ərəvildəv.

qiyamət edmək qıyıqçılmaq.

qiyamət kimi qalabalıq aşma aşırım. qiyam içində qiyamət. həşr əndər həşr.

qiyamət -qiyam içində qiyamət. aşma aşırım. qiyamət kimi qalabalıq. həşr əndər həşr.

qiyamət daşıq. diriliş. yenidən canlanma. dirric. qopur. qalxışma. qalxış. çevirqaç. devirqaç ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ). qopuntu. axirizzəman.

qiyamət qaytal. qartal. dönüş.

qiyamət qopal.

qiyamət qopqay. yerindən qalxma.

qiyamət sayuc gün. kərti. kərti gün.

qiyamət soruğ. məhşər.-soruğ günü : qiyamət günü.

qiyamət tuqsay. sayuc gün. kərti. kərti gün.tuqsay hesab günü.-tuqsaya qalmasın qanım.

qiyamət tuqsay. tuqsay hesab günü.-tuqsaya qalmasın qanım.

qiyas edmək çinəmək. çinləmək. sanamaq. çəkləmək. çəkələmək. zənləmək. qərarlamaq.

qiyas edmək sanmaq.

qıyas edmək turpınlamaq. turbunlanmaq.

qiyas çeşitli nəsnələri tutuşdurub, aralarında bənzərlikləri tapmaqla uğraşan yol. andırış. bənzərlik. anoloji. tasım. ölçü. ölçü. qıstas. miyzan. bənzətmə təşbih. ölçü. ölçək. dəngə. tanqı. qıstıc. me'yar. əyar. nisbət. tasım. anoloji.-təşbih, qiyas edmək : bənzətmək.

qiyas ölçək.

qiyas ölçək. ülçək.

qiyas oran.

qiyas oran.

qiyasən çənçaqla.

qiyasi qarşılaşdırmalı.

qiyaslama qarşılaşdırma.

qiyaslamaq çaqlamaq. çəkləmək. sanlamaq. zənn edmək.

qiyaslamaq çənəmək. sanamaq. sanlamaq. nişanlamaq. dənəmək. sınamaq. hazırlamaq. izərləmək. təxminləmək. yerini göstərmək .

qiyaslamaq çənəmək. sanamaq. sanlamaq. nişanlamaq. dənəmək. sınamaq. hazırlamaq. izərləmək. təxminləmək. yerini göstərmək .

qiyaslamaq ölçərmək.

qiyaslamaq qarşılaşdırmaq. qıstaslamaq. qıstasmaq. ölçəmək. miyzanlamaq. dəngəştirmək. çənçaqlaştırmaq. ölçəştirmək. tasarlamaq. ölçəmək.

qiyaslanamaz bambaşqa. bamqaşqa ölçüşülməz.

qiybət edmək qaqışmaq. dediqodulamaqdediqoğlamaq. dediqoylamaq. dedikötuləmək. dedikütləmək.-iki bacı durmadan qaqışıb durdular. (durdular : dəvam etdilər).

qiybət -qeybət, qiybət edmək : qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq.

qiybət kov çav. dedi qodu. çəkiştirmə.

qiybət qarartı. qaraltı. didiqodu.

qiybət qeybət. çəkiştirmə. çəkiştiri. dediqoğ. dediqoy. dediqodu. dediköt. dediküt. (1. < demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq). çəkiştiri. çəkiş. arxadan qonuşma, söyləmə.

qiybət qeybət. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediköt. dediküt.

qiybət yaramaz anğıma. çəkiştirmə.

qiybət yaramaz anğıma. çəkiştirmə.

qiymət vermək baqalatmaq. dəğərləndirmək.

qiymət ağırlıq. bərabər. çalışıq. çalşıq. dəğək. dərək. dəğər. dəğiş. dəğişik. dəng. əş. əşit. qarşılıq. ödəşik. töləşik. ötün. ötünc. ödun. ödunc. ödüş. bədəl. əvəz.

qiymət baha. dəyər. edər. kun. sağış günü. yarın.

qiymət çalat. çalta. çapta. çapat. tutar. ərziş. dəğər. baha'.-tutarından, dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa satmaq : çaptalamaq. çapatlamaq. çaltalamaq. çalatlamaq.

qiymət dəğər. dəğir. dövər. töqər. baha. irtüq. ərtüq. götüz.

qiymət dəğər. kəpər. qapar. tutar. e'tibar. qiymət.

qiymət edər. tutar. bədəl. dərək. dəğək. dəğər (< dəğmək). çap. bəha'.-çox çaplı : çox dəğərli.

qiymət ərziş. əsirgə. əzgər. dəğər. qarşılıq. yanut. əvaz. bədəl.

qiymət heysiyyət.

qiymət qat. tutar. dəğər. baha'.

qiymət qız. baha. dəyər. edər. kun. sağış günü. yarın.-qızlar əksüdi : qiymətlər endi.

qiymət qız.-qızlar əksüdi : qiymətlər endi.

qiyməti qız. qızıl.-qızlar əksüdi : qiymətlər endi.-qız kişi.-qız topraq.-qız kitab.-qız dəğər.

qiymətlənmək alınmaq. dəğər tapmaq. dəğinmək. tutunmaq. bahalanmaq.

qiymətlənmək seçginləşmək. əzizləşmək. dəğərlənmək.

qiymətli acı. ası. dəğərli. yararlı.

qiymətli aybaylı. dəğərli. sıylı. e’tibarlı. hörmətə layiq.

qiymətli bahalı. ağır.

qiymətli baqalı. dəğərli.

qiymətli dəğərli dənli. dənğli. dəkli. dəhli.

qıymətli dəğərli. tərgəvlü. bahalı. önəmli.

qiymətli qala. bahalı.

qiymətli qata. qatta. dəğərli. bahalı.

qiymətli seçgin. seçilən. sayılqan. sayılan. sayın. dəğərli. hörmətli.

qiymətsiz 1. dəğərsiz. kəməlsiz. qədirsiz. bahasız.kəkiz. kənğiz. kəniz. 1. savan.

qiymətsiz bici. biçiq. dəğərsiz. nitəsiz.

qiymətsiz dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). dənsiz. dənğsiz. dənəksiz. qırtıpıl. dəğərsiz. anlamsız. mə'nasız. ərzəməz. ərzişsiz.-birqiymət : həmqiymət : əşdəğər.

qiymətsiz kəpəz. kəpəzə. köpək. kövək. salıqasız. salmaksız. sıysız. sayqısız. e'tibarsız. mübtəzəl. dəğərsiz.

qiymətsiz qaqıntı. ərcəsiz. ərzişsiz. töküntü. çalıntı. döğüntü. dəğərsiz.

qiymətsizlətmək kəpəzlətmək. kəpəzələtmək. köpəklətmək. kövəklətmək. salkasızlatmaq. salsızlatmaq. sıysızlatmaq. sayqısızlatmaq. e'tibarsızlatmaq. mübtəzəllətmək. dəğərsizlətmək.

qlib alqan.

qoa' ışın. ışıq.

qoca keçə.

qoce ferəngi qapmı. bamador. tomat.

qodazəndə yandıran. yanğıcı. yaxan. yaxıcı. yaxuc. oducu. odlayıcı. odlayan. atışlayan. atışçı.

qoftar danşıq. andıq.

qoftən eytmək. ayıtmaq. eyitmək. aytamaq. söyləmək. sözləmək. danışmaq. qonuşmaq.

qoftən(fars) < gəpləmək. gəptəmək. gəftəmək.

qoftqu kərdən söyləşmək. sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. eyitşməq. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. danışmaq. qonşmaq. söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək.

qoftqu söyləşi. söhbət. gəpləşi. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediköt. dediküt. musahibə. mahavirə. bəhs.

qoftqu söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. değləşi. danışaq. danışıq. qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. musahibə. mahavirə. bəhs.

qohər nişan qaqlı. qaqmalı. qaşlı. taxmalı. gömməli. döğməli. daşlı. incili.

qohum aqraba çalan.

qohum -qohum qonşu : qabqoşun : qab qoşun. biri üçün çox yaxınlar.

qohum doğandaş. qarnaş (< qarmaq : qatmaq). quda. famil.-ən yaxın qohum : özəktaş.-özəktaşınğ bolbasa, özgərisinğ, duşman qayrılbayt : yaxın qohumun bulunmazsa, özgəni düşman qılma.1qohumluq : yaxınlıq. doğanlıq. qarnaşlıq. doğandıq.-bir doğandıq salam : qardaşcə səlam.

qohum qaqım. qarım. qavım. quda. famil.

qol (futbalda qorunmalı yer). qala.

qol < gül.-qole səhrayi : qır çiçəyi : çöl çiçəyi.1qol firuş : güllər. gülçi.

qolasyon kolasyonfrans. dolama.

qolfəhşəng(fars) qolfəxşəng(fars) < gülbaşaq. donqala. sallaq olan don, buz parçası.

qolfəxşəng(fars) qolfəhşəng(fars) < gülbaşaq. donqala. sallaq olan don, buz parçası.

qoli gülgün. qolqun.

qolkari işləmə.

qolunba qaba. kötük. gödük.

qom kərdən gomlamaq. itirmək. azıtmaq sapıtmaq.

qom kərdən itirmək. uçurmaq.-hər nəyin itirmək, uçurmaq : batqı bayrağın çəkmək (asmaq).

qom şodə yoxalı.

qom şodən azmaq. azaşmaq.

qom qovm. qarma. bir eli quran qovmlar, elçələr.-qarma bəylik : qovmlar hikuməti.

qomaşdə qondara. mə'mur. nökər. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan.

qomaştən (< qoymaq).-bekar (işə) qomaştən : çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.

qomaştən (< qoymaq).-bekar qomaştən : çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.

qompuz quru sıxı. boşuna qorxutma. bılof.

qön hububat sepeti.

qonaqlamaq darı yemək.

qonbəd(fars) < günbat.-gün batış : gün bat. batı.

qoncayeş < qoncay. oyum. həcm.

qoncayiş çıxar. sığma. sığış. qabiliyyət.

qonde -qondeye nadan, əbləh : kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan. iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa.

qonde irmik. irimik. qarma. qatma.

qondə irmik. irimik. qarma. qatma.

qonzeşgək -zəban qonzeşgək : dişbudaq. odunlu bitgi türü.

qor gereftən(fars) < qor. odlanmaq.

qorçə(fars) -dəndan qorçə(fars) < diş qıcırdatma, qırıcdadma.

qord < qurd. batır. pəhləvan.

qorğulanmaq qorğanmaq.

qoriz(fars) < qoğquz. qaçma. qaçamaq. qaçınma. fərar.

qorizan qaçaq. qaçağan. qaçıcı. çəkinən. çəkingən. saxlanan. saxınqan. sakınan. sakınqan. quşqunan. üşünən. üşüngən.

qorizandən(fars) < qoğquzutmaq. qaçırtmaq.

qorosnəgi aclıq. acıqma. ürəkgedmə. izginlik. əzginlik. əziklik. əzinti.

qorqor edmək deyinmək. donqırdamaq.

qoşad geniş. genişlik. gəvşək.

qoşadbazi israf. aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt.

qoşadə < kövşad. açuv. açıq.

qoşadəgi < kovşadlıq. yayılma. bolluq. genişlik.

qoşadi bolluq.

qoşayeş açılım. açılma. açılış.

qoşayiş açma.

qoşayiş gəlişmə.

qoşəgir çəkinik. çəkingən. qaçınqan. qaçınıq. girişməyən. qırasınqan. qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra duran.

qoşəneşin çəkinik. çəkingən. qaçınqan. qaçınıq. girişməyən. qırasınqan. qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra duran.

qoşənişin çəkinik. çəkingən. qaçınqan. qaçınıq. girişməyən. qırasınqan. qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra duran.

qosəste gərdidən bitgin, əldən düşmək.

qosəste bitgin. bitik. bitmiş. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış..

qosəstəgi kəsilmə.

qosixtən kəsilmək. dilinmək. dilimmək. dalınmaq. talanmaq. yırtılmaq. üzülmək. ixtiraq.

qostərdə -pəhn o qostərdə : yarıq yarıq : yayıq yayıq : açıq saçıq.

qostəreş ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. e'tila'. pişrəft.

qostəriş vemək gəlişmək.

qostəriş ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. e'tila'. pişrəft.

qostəriş ilərgəyiş. ilərgəniş. ilərləyiş. ilərləyim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft.

qotb -iki qutblu : iki uclu. çataç. baykolar.

qotbnəma qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı (əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac.

qotr qutr. çap. yoğunluq. qartlıq. qartallıq. qatlıq. yayranlıq.

qov dəde sözlü.

qovah tanıq.

qovahi tanıqlıq.

qovara sınqarlı. singirli.

qovara(fars) dadlı. ləzzətli.

qovayi dəmaği düşüncə duyğusu, uqibi.

qovl almaq söz almaq.

qovl almaq söz almaq. sözləşmək.

qovl o qərar dadən anlaşmaq.

qovl o qərar -yarqıya (qərar) gəlmək.

qovl o qərar anlaşma. anlaşım.

qovl o qərar kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.

qovl o qərar sözləşmə.

qovl o qərarlaşmaq qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. təvafüqləşmək.

qovl qərar sözləşmə. antlaşma.-bəd qovl : sözün. tutmaz. dönək. qancıq.

qovl vermək söz vermək.

qovl -olcasın (qərar) pozmaq.

qovl ayıq. söz.-ayıq ayıq qaymadı : söz (qovl) verib edmədi.

qovl ayıq. söz.-ayıq ayıq qaymadı : söz (qovl) verib edmədi.

qovl bəsə. əhd. təəhhüd.-bəsə vermək : təəhhüd edmək.

qovl gəpil. gəpəl. 1. söz. hərf. kəlam. 1. danışıq. qanışıq. qanışma. sözləşmə. anlaşma. qarat. qırat. qərar. qovl o qərar. təvafüq. 1. uyqulanmayan, işlətilməyən, işə, fəaliyyətə tökülməyən, sözdə qalan danışıq.

qovl im. söz. danşıq. parol. bir görüşü, oyunu fikri göstərən qısa, çarpıcı söz.-imimiz yadında!, ya alım, ya ölüm (alım : qazanc).

qovl söylək. söyləniş. söylənmiş. söz. dedik.-dediyi dedikdir : sözü sözdür.

qovl və'də. tinənc. tinəniş. tinər. tinər. söz. aytıq. gəp. duraq. söz vermə. sav.

qovllaşmaq gəpilləşmək. gəpəlləşmək. sözləşmək. söz verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qərarlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. təvafüqləşmək.

qovlnamə sınğıl. sınğı tapı.

qovlnamə sözləşmə.

qovluzsa durun sözüzdə tapının.

qovm > qohum. qatnaş. qatım. quda. bitin. budun. soy.

qovm budun. boy. (bax > bodun). bozun. boyun. boyluq. tuy. tuz. el. xalq. millət.

qovm qom. qarma. bir eli quran qovmlar, elçələr.-qarma bəylik. qovmlar hikuməti.

qovm qoşuq.

qovm qoşuq.

qovmbilim bitinbilim. budunbilim. soybilim. qovmşinasi.

qovmbirliyi ırqbirliyi.

qovmi ulusal.

qovmiyyət uyruq. təbəə.

qovmlar hikuməti -qovmlar hikuməti qarma bəylik : .

qovmşinasi bitinbilim. budunbilim. soybilim. qovmbilim.

qovmşinasi ırqbilimi. etnoloi.

qovs qopsık apsis. münhəni.

qovsi qozəh ılımsağma. ılığımsağma. ılığımsağmal. ılığımsağmalı. inəğimsağmal. əbəquşağı. əbəmquşağı. göyquşağı.

qovsi çanaqsı.

qovsiqəzəh göyquşağı. ılığımsağma. əbəquşağı.

qozar kərdən -bər qozar kərdən : keçirmək. qılmaq.

qozar(fars) < qoyar. geçmə. uğrama. ödəmə. vermə. qoyucu. qılan.-qanun qozar : yasa qoyucu.

qozariş bildiri.

qozariş(fars) < geçəriş. 1. bildiri. xəbər. 1. geçmə.

qozaştən -dəndan ruye cegər qozaştən : dişini sıxmaq. dözmək. durub dayanmaq. təhəmmül edmək.

qözçü gözçü. qarvul.

qozər dadən giriş buyuaq.

qozər geçiş. geçiş. keçmə. geçit. uğrama. uğraq.

qozəra gəlisər. gəlib keçər. sürəsiz. ömürsüz.

qozəran keçim. geçinim. geçinmə. yaşam. yaşama. yaşayış. durmuş. dirim. dirlik. dirilik. durmuş. ömr.həyat.

qozərandən < geçirinmək. geçirmək. yaşamaq.

qozərandən geçirmək. geçiştirmək.

qozərnamə qüzərnamə. gəzişlik. gəzlik. keçiş kağazı. keçişlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik.

qozərqah < keçirgə. uğrağ.

qozəşt nə edməki keçmədən. öytgəmanı.

qozəşt < keçişmə. geçiş. bağışlama. qoyma. əff edmə.

qozəşt bağışlama. bəxşiş. atıq. əff.

qozəştə keçmiş gericə.

qozəştə qoymuş. saxlı. keçmiş. ötmüş. bastanaq. bastani.

qozəştə(fars) < geçişdə. keçmiş. ilərləmiş. keçən.

qozəştən(fars) < geçişmək. geçmək. 1. keçmək. bağışlamaq. əff edmək. 1. ölmək.

qozəştəqan < geçişmişlər. keçmişlər. öncəkilər. köçmüşlər. ötəkilər. ötənlər. qodəma. əsgilər. keçənlər. ötənlər. köçənlər. öncəkilər.

qozəştın yarlığamaq. yağışlamaq. çağışlamaq. bağışlamaq. əsirgəmək. qıymamaq. acımaq. rəhm, mərhəmət edmək. əff edmək.

qozidən -bər qozidən : ayıqlama. ayıqlayış. ayıqlatış. ayıqlatım. seçiş. seçim. seçit. seçmə. intixab.

qozidən -xəlvət qozidən : qırağsınmaq. qıranlanmaq. kərənlənmək. qırağ, yan gəzmək. küncələnmək. quşəgirlənmək.

qozidən tutmaq. tutunmaq. seçmək. taxınmaq.-bir qılığ, yol yoda, yol, rəftar, biçim tutmaq, seçmək. taxınmaq.

qozir -na qozir : itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar.

qrajdan yurttaş.

qu məbaş varsın olmasın! nə çıxar, nə olar : .

qu -piş qu : qarşıçı. gəlcəçi. ayəndə bin.

qubar qonqa. kovunqa. toz. çanğ. gərd.

quddə bez. tumor.-boyunda çıxan iri bez, tumor, quddə : çığac. çığaz. çığaş. (< çıxmaq). quvatr.

quddə burış.

quddə qur. güllə. zigil. qur. düğün. düğün. bağra. bez. bez. bükz. bükəz. ur. çıxın. çıxıntı. əğinc. bağra. bez.

qudrət bat. hızlıca. çapuk. çapqın. ün. şöhrət. etki. güc.

qudrət ərk. saltanat. qtidar. gücü yetərlik.

qudrət ərk. saltanat. qtidar. gücü yetərlik. quvvət. yet. yeti. yetə. yetərlik. yətənək. güc. uzluq. bəcəri. məharət.

qudrət ərk. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor. ərk. iqtidar. nifuz. əsər. qapu. qaru. quvvət. kür. zor. ərkə. örgə. öğkə. enerji. qeyrət. zarda.-zardasi yox : gəvşək. sölpük.

qudrət onğ. güc.

qudrət quvvət. yet. yeti. yetə. yetərlik. yətənək. güc. uzluq. bəcəri. məharət.

qudrət yetiş. yetişik. güc. qaldırı. quvvə. təvan.

qudrəti olmaq umaq. gücü yetmək.

qudrətli başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. istitaət.

qudrətli bayqama. bağqama. bəyqəmə. güclü. quvvətli.

qudrətli giray. qaray. güclü. güjlü. qolçomaq. tınğ. dinc. arsat. canlı. çevik. sağlam. daynıklı.

qudrətli güclü. güjlü. qolçomaq. qocur. yetişli. yetişik. muqtədir. quvvəli. qadir. təvana.

qudrətli gura. gürə. güclü. güjlü. qolçomaq. qocurlu. qucurlu.

qudrətli gura. gürə. gürəc. güclü. qolçomaq. qocurlu. qucurlu.

qudrətli ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.

qudrətli tommay. dommay. güclü. sağlam. quvvrtli. zorlu.

qudrətlik ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. ıssığlıq. islimlik. istimlik. issimlik. issiqlik. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik.

qudrətsiz onqsuz. gücsüz. zayıf. himayəsiz.

qüfürbaz ağzı pozuq.

qul zədən aldatılmaq. qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq.

qul zədən tovlamaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.

qullab çəngəl. qaqıc. qarmaq.

qullab işgil. həlqərəcə.

qullabi becərmə. becəri. becərik. bəcərmə. bəcəri. becərik. aldama. bədəl. təqəllübi.

qullabi qalpazanlıq. qaplazanlıq. örtüb bastıqlayan. mütəqəllib. uydurma. yapma. yapmacıq. qondarı. qondarma. ələki. saxda. cə'li. qondarma. qaplama. yasama.

qullə üstük > estiğ. setiğ(fars). uc. ucalım. yüksəlim. qalxım. siud. zirvə. uruc nuqtəsi. təpə, dağın, böyük nərsənin ən yuxarsı, ən yüksək yeri, ucu. yuxar. kərəmpə. baş. təpə. çıxat. duruq. doruq (1. < durmaq. 1. < tuqur. toqur : düğün. ).

qulubul yuvar.-alqulubul : alyuvar..

qulubuli sefid ağqulubul. ağyuvar.

qulxori aldanıq. allanıq. allanış. aldanış. aldanma. aldanış. qanma. tovlanış.

qulzədən aldamaq. aldatmaq. allatmaq. yanıltmaq. yahaltmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. ildik. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. edər kimi görsətmə. kırıxdırıcı qılıq, hərəkət edmə. yansıtma. yahatma. caydırma. şaşırtma. sapdırma. oynatma.

qulzən qəfəsçi. qapasçı. qandıran. qandırıci. alladan. aldatan. aldayıcı. aldatıcı. yanıltıcı. yahaldıcı. yanıldan. yahaldan. oyalayan. oyalayıcı..

qulzəni al. dolab. aldatma. allatma. yanıltma. yahaltma. yanıltma. qandırma.

qumar oyun.-var yoxun oyuna verdi : itirdi.-oyun almaq : qumarda qazanmaq.

qumarçı -az para ilə çox para qazanan qumarçı : dumançı.

qumarxana tükkan. tükan.

qumarxanaçı bitirimçi.

qumaş -məxmər qumaş : hərir. turğu. torğu.

qumnam adıkmadık. tanınmamış. tanmaz.

qumquma tünqcə.

qümrah sapıq. yolsuz. pozuq.

qünah ərinçü. arınçu. suç. yazuq.

qünah yazıq. suç. pozaç. pozuç. qabart. saç. tərs( iş). çalız. çalaz. qəza. iş..


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin