EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə63/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   125

qeyrət edmək özənmək. talaşmaq. dalaşmaq. çabalamaq.

qeyrət -onun qaldırısı çox yüksəkdir.-necə qaldırın çəkib bunu mənə qıydın.-qaldırısız : qeyrətsiz.-qaldırılı : qeyrətli.-kişinin qaldırına bir bax : adamın qeyrətinə bir .-qaldırına gedir : gücünə gedir. qeyrətinə dəğir, toxunur.-qaldırın varsa : qeyrətin, cürətin varsa.-qaldırı qalmamış : qeyrətdən düşmüş.

qeyrət batov. bətov.

qeyrət -çabadan, qeyrətdən düşmək: asnağırmaq. asnağışmaq. işdən qaçınmaq. haylazlaşmaq ( götü boşalmaq).

qeyrət əmək. çalış. çalqış. dalqış. dalış. himmət. qaldırı.

qeyrət qapaz. onur. qurur. qayrıq. cidam. duruş (< durmaq). çabaq. muqavimət. etgə. indin. yararlıq. atılqanlıq. cəsarət. işgərlik. fəaliyyət. əktivitə. əzimkarlıq. təpilqə. vurqun. həmlə. çabalama. tırıştıq. tirişliq. çalışqanlıq. ərlik. zarda. qudrət. qısqanclıq. kuşeş(fars)( < qoşuş. qaçış) çaba. çapa. cəhd. didinmə. çalışma. ivmə. ərkəklik. erkəklik. örkəklik. öğkəklik. əril. gircək. uğraşma. uğraş. çəkiş. çəkişmə. çalış. çalışma. çaba. çapışma. damar. çaba (< çapmaq). güc. qaldırı. sə'y. çaba. çapa. damar. uğraşma. çalışma.

qeyrət qövni. kövni. qöni. köni.

qeyrət sıqınuv. çaba. tirnək.-qeyrət edmək : tirməşmək. çabalamaq.

qeyrət təpər. izgir. alıbet. yardık. quvvət. çaba. çabalama. çalış. çal (qeyrət et : çalış) dirişiv. dirişlik. yiğərlik. ciyərlik. (qeyrətli : izgirli). enerji.-qeyrətli : izgirli. yardakçı.

qeyrət tiriş. diriş.

qeyrət tiriş. diriş. təpər. izgir. alıbet. yardık. quvvət. çaba. çabalama. çalış. çal (qeyrət et : çalış) dirişiv. dirişlik. yiğərlik. ciyərlik. (qeyrətli : izgirli). enerji.-qeyrətli : izgirli. yardakçı.-cəhd, qeyrət edmək : cəsarət, qeyrət, cürət edmək : əlləşmək. dalaşmaq. talaşmaq. çalaşmaq. çalışmaq. çalqışmaq. qoşuşmaq. sə'y edmək. çabalamaq. çablamaq. çapalamaq. çaplamaq. didinmək. çalışmaq. ivmək. qalxışmaq. mubadirət edmək. təşəbbüs edmək..

qeyrət, çaba, muqavimət göstərmək cidamaq. dürülmək. qatlanmaq. dürüşmək. duruşmaq (< durmaq).

qeyrət, muqavimət göstərmək duralamaq. cıdamaq. olcalamaq. tutumlamaq. israrlamaq. müsirr olmaq.

qeyrət, muqavimət göstərmək duralanmaq. cıdanmaq. qərar qılmaq. müstəqərr olmaq. müsəmməmləşmək. olcalanmaq. tutumlanmaq. israrlanmaq. müsirrləşmək.

qeyrətdən düşmüş qaldırı qalmamış.

qeyrətə gətirmək sıbırtqılamaq. teşviq edmək.

qeyrətı toq çox gayrətli. qonur. pek cəsur.

qeyrətin, cürətin varsa qaldırın varsa.

qeyrətinə dəğir, toxunur qaldırına gedir : gücünə gedir.

qeyrətinə dəğmək qısqanlcılıq damarı qabarmaq .-zardasi yox : gəvşək. sölpük.

qeyrətkeş çalaqan. qayırçaq. qayırqan. qayıran. çalışqan. işcən..

qeyrətkeşlik qısqanıq. qısqanaq. qısqancılıq. həsədnak.

qeyrətləndirmək qayrıqlandırmaq. qayrıq vermək. qeyrət vermək. istəkləndirmək. özəndirmək. ürəkləndirmək.

qeyrətləndirmək uğraştırmaq. çalışdırmaq. çabalatmaq.

qeyrətlənmək qayrıqlanmaq. qayrıqlanmaq. yapmaya çabalamaq. qeyrət almaq. qeyrət almaq. canlamaq. özənmək.

qeyrətlənmək qazanmaq. çabalamaq. çalışmaq.

qeyrətlənmək qeyrətə gəlmək : qeyrət edmək : qeyrətlənmək : qeyrət edmək : uğraşmaq. çalışmaq. çabalamaq.damarlanmaq. qeyrətlənmək. damarı tutmaq. damarıları qabarmaq. damarı tutmaq. çaba göstərmək.-kəndi gücüylə, qeyrətiylə : biləğiynən.

qeyrətlətmək qayrıqlatmaq. qayrıq vermək. qeyrət vermək. istəkləndirmək. özəndirmək. ürəkləndirmək.

qeyrətli başarcanlı. becərcəkli. yaravlı. yarağlı. yardamlı. edərmənli. kifayətli. doğumlu. titil. didil. bir işi böyük bir qeyrətlə qovalayan. qonur. cəsur. cəsarətli. atılqan. ataq. şüca'. dəli. dilir. damarlı. mətin. səlabətli. sübatkar. əğməz. əğilməz. çalışqan. işcən. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan..

qeyrətli batur. bağatur.

qeyrətli çalış. dalış. dalqış. əməkli. himmətli.

qeyrətli çalqan.

qeyrətli çalqan.

qeyrətli cəbən. çalışqan.

qeyrətli cəbən. çalışqan.

qeyrətli əriş. coşqun. daşqın. hərəkətli. odlu.

qeyrətli qaldırılı.

qeyrətli qayrıqlı. çalışqan. işcən.

qeyrətli tirmaşqan. bəcərikli. tirnəkli. yaxınçı.

qeyrətli yaşamlı. yaşmal. güclü. güjlü. qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. enerjili.

qeyrətlilik ərlik. qonurluq. cəsurluq. cəsarətlilik. atağlıq. atılqanlıq. şüca'lıq. dəlilik. dilirlik.

qeyrətlilik qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. şüca'lıq. cəsurluluq. cəsarətlilik.

qeyrətlilik qayrıtıq. qayrılıq.

qeyrətmənd qayırman. qayırqan.

qeyrətməndlik qayırmanlıq. qayırqanlıq..

qeyrətsiz basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

qeyrətsiz damarsız. buynuzlu. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. qorxaq. qansız. ödlək. şərəfsiz. doğumsu. başarcansız. becərcəksiz. yaravsız. yarağsız. yardamsız. yaramaz. yaltayanğ. edərmənsiz. kifayətsiz.

qeyrətsiz əməksiz. himmətsiz.

qeyrətsiz qaldırısız.

qeyrətsiz qayrıqsız.

qeyrətsizlik uyuşuqluq. gəvşəklik. qorxaqlıq. qansızlıq. ödləlik. şərəfsizlik.

qeyri adi gənğ. olağan üstü. üytqəşik. görülməyən. görülməmiş.

qeyri mə’qul ıqsız. uyqunsuz. qeyri təbii. məntiqsiz. yersiz. ayqırı.-qanun dışı : qeyri qanuni. qanunsuz.-ev dışı : qeyri xanəvadəgi.-dövlət dışı : qeyri dövləti..

qeyri mə'mul artık. ağdık.

qeyri mümkün ərməz. olmaz.

qeyri mümkün olmazın.

qeyri mürəttəb çalmıq. qarma qarışıq. düzənsiz.

qeyri müstəqim dolaylı.

qeyri təbii azıq. azuq. ayuq. atuq. qərib. görünməmiş.

qeyri tışı. dışı : önğqü. başqa. özgə. geriyə qalan. ayrıca. ayrığ..

qeyrikafi yetərsiz. yetməz. yetişməz. çatmaz. çatarsız.

qeyriməhdud çaxınsız. ölçüsüz. engin. ingin. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. ucsuz bucaqsıs. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < al : böyük).

qeyriməhsus seçilməz. sezilməz. hissolunmaz. görünməz. alınmaz. ayırdılmaz. qanılmaz. düşnülməz. yanğınılmaz.

qeyrimə'lum bilinməz. bəlirsiz. bəlləksiz. bilinmədik. bilinməyən. bəllənməyən. bəlli olmayan. məchul. ğeyrimə'lum.

qeyrimə'mul əcib. yasadış. yadırqıq. alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. alşarı (< alış aşırı : alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. ənayi. şaşrınıq. yabanısım. çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. eybəcər. kəsəki. özgəc.

qeyrimənqul daşınmaz..

qeyrimümkün edinilməz. olmaz. olqunsuz. olumsuz. təris. tərsə. təsgəri. tərsgin. yoxluq. mənfi. neqətiv.

qeyrimümkün əminməz < yəminməz < yamınmaz <> yapınmaz <> yapanmaz (< yamamaq. yapamaq)..

qeyrimümkün geçməz. keçməz. mümkün olmayan. imkansız. olmaz. olumsuz. olqunsuz. edinilməz. tərsgin.

qəyy edmək qay edmək. < qaytamaq. qaytarmaq. qusmaq. qaytarmaq. qeytərmək. qusmaq. qayışmaq > kağışmaq. böyürmək. böğürmək. qursaqmaq. qusmaq.

qəyy qusuq. qaytarğı. öğütmə. öyütmə. yanığ. qusma. bulantı.

qəyyavər qəyy gətirən. ögürdən. öğüdən. öyüdən. qusduran. bulandıran. qaytadan.

qəyyum qoşsar. yetik.

qəyyumluq yetiklik.

qəza -bir düş ora.-ayda neçə kərə bizə düşür.

qəza -çox təsadüf, qəza keçirən : hərgələçi. keçəçi.

qəza -doğal balağ, bəla, qəza : qarağrı. qarağı. qaraağrı.-böyük balağ, bəla, afət, sanihə : qarağrı. qarağı. qaraağrı.

qəza -fəlakətə, qəzaya çarpmaq : çorlanmaq.

qəza -qada almaq : (sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma diləyi.-qadavı alım, balasan gedmə.

qəza -qəza namaz : ötkəru (namaz).

qəza dolay. gərəkli çağında qılınmamış görəvi başqa bir sürədə doldurmaq, edmək. güclük. zorluq. çətinlik. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. hadisə. uçar. xəbər. uğur. hərgələ. keçək. kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. qatalaq. qəzov qədər. qaza. qada. bəla. ötkəru (namaz). düş. xəta. uğrama. ərcin. hadisə. uçar. xəbər. uğur. quyu. sancaq. tuman : tümən. (< tuqman. tuqan < tuq). : mun. qada. bəla. halahostavluq. müsibət. bəla. qada. bəla. qırlaqan. əz qəza : ayrıca.-dolay uruc.-dolay namaz.

qəzaf(fars) gop.

qəzaq < qazaq. qayaq. cayaq. qızaq. gəzək. gəzmə. gəşt.

qəzavət edmək yarılqamaq. yarqamak .

qəzavət yarqa. yarılqa.

qəzavətlər -ipə sapa gəlməz hökmlər, qəzavətlər : tutarsız yarqılar.

qəzəb hiddət. qar. qarqış.-tanrının qarı : tanrının bəlası. mel’un. alçaq kimsə.

qəzəb qaqış. hirs.

qəzəb qızın. qızım. qızlıq. qızqınlıq. qıcım. qışım. xəşim (> xəşm). aşım. acım. higgə. hiddət. öfgə. öpgə.

qəzəb qızqınlıq. darqınlıq. dazqınlıq. hirslilik.

qəzəblənmə qapalam. qaparam. sınırlılıq. əsəbilik. darqınlıq. sınır, əsəb kəsəli.

qəzəblənmək qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). aşımlanmaq. acıqlanmaq. higgələnmək. hiddətlənmək. öfgələnmək. öpgələnmək.

qəzəbnak qapalam. qaparam. sınırlılıq. əsəbilik. darqınlıq. sınır, əsəb kəsəli.

qəzəbnak qəzəbli. öcəşyən. hirsi.

qəzəh -qosi qəzəh : ılğımsağma. göy qurşağı.

qəzəl ir.

qəziyyə iş. məsələ. işçilik.-önümüzdə dörd önəmli iş var.

qəziyyə önəri. önərim. önərit. önəriş. önərmə.

qəziyyə yarqı. önərmə. önəri. iş.

qəzzaq < qazaq. qayaq. cayaq. qızaq. gəzək. gəzmə. gəşt.

qibal qarşılıq.-dər qibal : qarşısında.

qiblə güney.-qiblə yak : qərb. batı.

qibtə yemək uğursunmaq. uğsunuqmaq. qibtələnmək.

qibtə cicik. qısqınc. rəşg.

qibtə imrəniş. imrənmə.

qibtə imrənti. istək. maraq. dilək. arzu. kösnü. əğilim. cicik. aşımaq. acımaq. qızışmaq meyli.

qibtə imrənti. istək. maraq. dilək. arzu. kösnü. əğilim. cicik. aşımaq. acımaq. qızışmaq meyli.

qibtə istək. arzu.-kimə qibtə edirsiz.

qibtə istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş. əğsəniş. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. umranma. umrantı. umranış. umsanış. umsayış. yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. gözsünüş. gözü qalma. qibtə.

qibtə uğursun. uğsunuq.

qibtələnmək uğursunmaq. uğsunuqmaq. qibtə yemək.

qidmətli xitmətli. sabiqəli. əsgi.-əsgi qulluqçu.

qidum gəliş.

qıf anqut.-yurd kiçik bolsa, anqut(qıf) böyük tut,.

qif qılf. gilif. qonu.

qifayə yetiktiq.

qil o qal dediqodu. dediqurdu. deyiqurdu. qov. qoşu. qoğu. qovu. kovu. koğu. qoğuc. qovuc. kovuc. koğuc. qoğuş. qovuş. kovuş. koğuş. qoğunc. qovunc. kovunc. koğunc. qıyvat. qıybat. qıynat. söylənti. deyinti. gəpinti. gəvişti.

qil o qal qalmaqal. başağaylıq. qıyınçıq.

qillət azlıq. qıtlıq.

qılobal topdan. qallanqop. qaparma.

qilulə -ikindi yastı : ikindi yuxusu : ikindilik.

qilzət yoğunluq. qartlıq. qartallıq. qatlıq. qalınlıq.

qiptə edən küyük. qısqanc.

qiptə qözat. gözət. onqsun. əmrən. özənc. həvəs. iştaha.

qıra -qıra kiçik böyük qıra : bucur.

qırafik -bir olayın dərəcəsin bəlirən cızğı, qırafik : əğri.-sıcaqlıq əğrisi.-ürək çapma əğrisi.-evlənim artış, azalış əğrisi.

qırafik -qırafik cızıq, xətt : dönəcə. dönəncə. nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya (kəmani, münhəni), devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti.

qırafik çizgə. çizlək. cızqa. cızaq. nəmudar..

qırafikli sızmalı. cızqılı. çizgəli. çizləkli. cızqalı. cızaqlı. xətli.

qırafikli sızmalı. cızqılı. xətli.

qıramer dəsdur. dizgi. düzgü. dizgə.-dil düzgünü : dil qırameri. yarlıq. buyruq. fərman. dəsdur. əmr. hökm.

qıramer dilbilgisi. sərf o nəhv.

qıramer düzgün. dəsdur.-dil düzgünü : dil qırameri.

qıreçqa qara buğday. arnavut darısı.

qirəndud qırlı. qara boq. qarabüklü. zıplı.

qırev -e'tisab, qırev edmək. iş daşlamaq. iş bıraxmaq.

qırev daşlam.

qırevst işdaşlayan. iş bıraxımçı.

qırip kəsəklə. nəzlə. soyuqdəğmə.

qırip soyuq dəğmə. çor.

qıritfırut altıntop.

qirov saqlov saxlov. saqlav. rəhn.

qırtasiyə yazıqoş. kağızqoş. ləvazimi təhrir. neveştəfzar.

qiruhək qurucuq.

qiruhək qurucuq.

qisar -kələmati qisar : özdeyiş. doğru, gözəl, anlamlı duyunu, qıssa biçimli yetirən söz.

qisar -qisar kələm: özdeyiş. sorağlı söz. qanatlı söz. vəcizə. aforism.qisas alınsımaq öcalansımaq. öcün almaq istəmək. qan izləmək. qan güdmək.

qisas edmək öcalmaq.

qisas qisas gözə göz.

qisas -qisas istəmək : qan istəmək. qan aramaq.

qisas başabaş. daşadaş. qanaqan.

qisas buldurun. qıymıq.

qisas əriş. başa baş.

qisas əşidiş. əşediş. əşiləş.

qisas gözəgöz. qanaqan. canacan. başabaş.

qisas öc. tavan..

qisas qan.-qan istəmək : qisas güdmək.-qana qanlıq : cinayat o mükafat.

qısas qanaqan. yasa. qadaq. qadağa.

qisas qınaq. qıyın. qın.

qisas səza. qan. qanıl. yasa. yasaq. cəza.

qisas taydaşıt. taydaşıq. dişə diş. tayın qarşılıq vermə.

qisas yarşıq.

qısdarı qısdara. qasdarı. qasdara. qapsdara. qapsdarı. boyunbağ. girdənbət. gərdənbənd.

qişə -qapalı gişə: tüm bilitləri satılmış olan.qısım bax > qism.

qism cüz. parça. para <> bara. qırıntı. bölük. bölüm. qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə. düşü. düş. düşər. qətə. qırat. qismət. səhm. nəsib. parti. cüz'. hissə. parça. bölük. qətə. cüz'. bölük. uruq. vuruq. ırıq. ılıq. ilik. boy. şö'bə. utlaş. ulaş.-bir ölçək, miqdar, qism : birtaxım. bəlirsiz çoxluq. bə'zi.

qismət olmaq buyruğun görmək. qismətin çəkmək.

qismət olsun gətirə olsun. gətiri olsun. buyruq olsun.

qismət ataq. nəsib. səhm. şans. verilən, buyrulan nərsə. azıq. yazıq. buyruq. muqəddər olan. baxt. düşür. nəgələ. biçik. bolca. olca. yazı. buyruq. fərman. təqdir. muqəddərat. çalız. çalaz. qəza. nəsib. bölə. pay. nəsib. bölək. bölüm. qəmə. buyruq. yora. fal. buyruq. çatı. hissə. bəhrə. düşərgə. düşür. düşən. alınyazı. baxt. bəxt. taleh. düşü. düş. bölük. bağdam. bağlam. qama. çapa. qapa. səhm. nəsib. gətirə. gətiri. buyruq. qism. qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə. düşü. düş. düşər. qətə. qırat. səhm. nəsib. parti. cüz'. hissə. yazı. alın yazısı. təqdir. qoral. nəsip. olacaq. pay. qarayazı. uğur. tağudar. dağtay. dağıdar. nəsib. pay. düşəlgə. hissə. bölüm. nəsib. tikə. parça. bölək. yazı. yapşır. şans. nəgələ. bəxt. yamığ. yar. yarı. yan. düşük. buyruğ. kala. istәk. nəsib. onğ. açıq. buyruqlu. hissə. atağ. ataq. nəsib. səhm. verilən, buyrulan nərsə. buyruq. yora. fal. qoral. olacaq. qarayazı. uğur. tağudar. dağtay. dağıdar. bölə. pay. nəsib. yar. yarı. yan. düşük. buyruğ. kala. istәk. nəsib.-əsgi toprağa, iyi tuxum əkərsin, buyruq (qismət) olsa göğəribdə görərsin.-buda bizim salıma düşdü.-qismətli : ülüqlü. talehli. xoşbəxd. bəxdi.-qismət gətirmək :. ong bolmaq. fayda gətirmək.-buda bizim salıma düşdü.-qismət gətirmək : onq bolmaq. fayda gətirmək.-buyruq, qismət olmaq : isabət edmək. əsmək. düşmək. dəğmək.-buyruq, qismət, nəsib edmək : payışlamaq.-qabili qismət : bölünə bilən. bölyünci. bölyünci.

qismətləmək paylamaq. bölmək.

qismətli ülüqlü. talehli. xoşbəxd. bəxdi açıq. buyruqlu. yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. faydalı. istifadəli. mənfəətli.

qismətsiz boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. bəhrəsiz.

qismi tikəl. dikəl. bir bütünün bir tikəsi. cüzi'.

qişr -dəğərsiz, ərdəmsiz, aşağı, başıboş kimsə, takım, qişr : it qopuğu.

qişr dəri. qapuzaq.

qişr qabıq. səth.

qişr tabın. təbəqə. sinif.

qişri qabıqçıl.

qissə örtəki ötrəki. nağıl.

qıst qıst bölək bölək.

qıst bölək..

qısta kəsmək böləkləmək.

qıstbəndi qısta kəsmə. böləkləmə.

qisur yatavlıq.

qıt ağıllı qıt başlı qanmaz. qıtqafa. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. bilməz. bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. bir konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. korsan (< kor). gözü bağlı. qaqlaq. kal. bilgisiz. nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. yayan. cahil.

qital qıran. qırqın. qıtlaq.

qiyabən yoxlayın.

qiyadət qılavuzluq.

qiyadət saltarlıq. saltərlik > sərdarlıq. yolbaşçılıq. başlıq. boyratlıq. qılavuzluq.

qiyafə çalım. çəlim. sicim. üz. licim. görnüş.

qiyafə əğinbaş. əyinbaş. üsbaş. geygeçim.

qiyafə qılıf. görüş. köynək. geyiniş. qılıq. don. geyiniş. görnüş. görünüş. üz. siyim. zahir. üstbaş. özgülük. qılıq. biçim. kəsim. model. görünüş. zahir. qılıq. patlet. lapatqa. balat. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. dış görnüş. rıxtım. töküm. qılığ. sıyık. surat. şəkil. görünüş. qurum. fiqur. çağa. yaxa. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. göstəriş. jest. əda. rixt. tökmə. tökəm. üz. görüm. görnüş.

qiyafə üsbaş. geyim.

qiyafə yağday. durmuş. durum. görnüş. şəkil. siyim. qılıq. don. görnüş. görünüş. üz. zahir. heyə't.

qiyafəli çağaçı. yaxaçı. çalımçı. foslu. tovlu. qurumlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. kibirli. böyüklənən. ifadəli. şişirən.

qiyafəli foslu. tovlu. ifadəli. yelli. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.

qiyafəli qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. ifadəli. məğrur.kibirli. xudpəsənd. xodpəsənd. mütəkəbbir. məğrur.çağa. qurum. göstəriş. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. etgili, gözə soxulan bir davranışda bulunmaq. yaxaçı. çağaçı. çalıman. çalımçı. göstərişçi. jestli. ədalı. qurumlu. fiqurlu. taxımlı. qılıqlı. gözəl. dilmə. diləm. xoşa gəlim.

qiyafəsiz kubat. gobut. qatraq. qaba. kötük. gödük. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çapsız.-qılıfı nəürüdü.-nə köynək deydi.-ifadə, qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, sıyrılmaq : çalım atmaq, satmaq. çalımçılanmaq. çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. foslanmaq. tovlanmaq. qurumlanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək..

qiyam edmək qalxmaq.

qiyam içində qiyamət aşma aşırım. qiyamət kimi qalabalıq. həşr əndər həşr.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə