EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə62/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   125

qərarlar qurallar.

qərarlar qurallar. müqərrərat. oranclar. oranlar.

qərarlaşma uyuşma.

qərarlaşmaq kəsinmək. sözləşmək. biçişmək. qaratlaşmaq. qıratlaşmaq. qovl o qərarlaşmaq. gəpilləşmək. gəpəlləşmək. qovllaşmaq. sözləşmək. söz verib söz almaq. danışmaq. qanışmaq. anlaşmaq. təvafüqləşmək. qərar tapmaq. yerləşmək. yerlənmək.

qərarlaşmaq kimləşmək. düzətmək antlaşmaq.

qərarlaştırmaq qərarlaştırmaq \kəsitmək\ biçitmək.

qərarlatdırmaq sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. sənədlətdirmək. var etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək.

qərarlı andlı. bağqı. bağqu. bağıq. bağuq. müsəmməM : təsmimşi. dirəşgən. duruşqan. duraşqan. dayışqan. bərkişən. üstgəşən. subatlı. subatkar. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. duraq. duruq. sabit. sakin. yerləşmiş. yerləşik. duralı. tutumlu. yarqılı. olcalı. yönəli. ölçülü. ölçünlü. ortam. mütəvəssit. mö'tədil. düzənli. dəngəli. sürəkli. subatlı. daynaqlı. sürəli. sürəkli. sürətli. sabit. sakin. subatkar. subatlı. müstəqərr. istiqrarlı. oranclı. oranlı. bərkişən. dayanaqlı. dayanan. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayışqan. daynaqlı. dəngəli. dəngli. dirəşgən. tirəşgən. duraşqan. duruşqan. üstgəşən. düzənli. yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. tablı. dözümlü. səbirli. tutumlu. duralı. müsəmməm. payidar. subatlı. cazim. əzmli.

qərarlıq durqunluq. dinginlik. hərəkətsizlik. qərarlılıq. tutumluq. tutumluluq. duralıq. duralılıq. olcalıq. olcalılıq. yılımlılıq. yılımlıq. ılımlıq. ılımlılıq. yarqılıq. yarqılılıq. yönəlik. yönəlilik. ölçülüq. ölçülülük. ölçünlük. ölçünlülük. ortamlıq. ortamlılıq. mütəvəssitlik. mö'tədillik. e'tidallıq.

qərarqah bulaq. bulcar. görüş yeri. görüş. bulcar. oranc. oran. qərar. və'də. qonut.1qərarqah : qonav. duraq.

qərarqah kom. qışlaq qara. oturaq. orduqah.-qara bağ.-qara qurum.-qara amid.-qara dağ.

qərarsız olmaq bir dalda durmamaq. dinc oturmamaq.

qərarsız andsız. dəğişgən. qayğan ( : axarı yatağına, içi üzünə, üzü içinə durmaz : günü gününə uymaz). dönək. qancıq. duraqsız. dayaqsız. dayasız. durumsuz. durmaz. dayanmaz. tayaqsız. tayasız. dayamsız. dəvamsız. dibsiz. bozyel. poyraz. cıdamsız. tutaqsız. arxasız. yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. söyəngəsiz. tapıqsız. sürəksiz. subatsız. duraqsız. dalqaçı. havayi. kəsinsiz. qanıqsız. qanıtsız. duraqsız. duruqsuz. qalıs. bitərəf. tərəfsiz. özgərmə. dəğişik. dəğişən. dəvamsız. dəğişiklik. dəğişim. quşqulu. duraqsız. duruqsuz. turuqsuz. dəvamsız. sübatsız. sallanan. sallaq. mütərəddit. ayran könüllü. çabuq cayan. dəğişgən. dəğişən. dönüşgən. düzənsiz. dəngəsiz. sübatsız. sürəksiz. sürəksiz. duraqsız. cıdamsız. dəvamsız. subatsız. bozyel poyraz. duraqsız. dəvamsız. mütəhəvvil. çalız. çalaz. dincsiz. dişsiz. didirgin. didərgin. tedirgin. huzursuz.

qərarsız dönək. qancıq. yüngül. uçqayaq. sübatsız. iki uclu, neçə uclu söz, yanıt, davranış. altından qaçıla bilən yol. kəsnitsiz. kəsiniksiz. kəsərlik daşımayan. qaypaq. qaçamaqlı. gəlir gedər. dayaqsız. yarqısız. olcasız. yönəsiz. talvasalı. tabsız. tutumsuz. durasız.

qərarsızlıq -duramsızlıq, qərarsızlıq göstərmək : ımızqanmaq. yumızqanmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qayğılanmaq. işgillənmək.

qərarsızlıq arısalda. tərəddüt. tönəklik. duraqsızlıq. dayaqsızlıq. dayasızlıq. durumsuzluq. durmazlıq. dayanmazlıq. tayaqsızlıq. tayasızlıq. dayamsızlıq. dəvamsızlıq. dibsizlik. cıdamsızlıq. sürəksizlik. subatsızlıq. qanı. qayğı. təpək. iztirab. təpək > tapaq. iztirab. təpək. iztirablı. qalıstıq. bitərəflik. yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq. tinqmağur. tınmağur. dinsiz. dincsiz. dözümsüzlük. taqətsizlik. aramsız.

qerçəkdən gerçəkdən. gərçəkdən.

qərd qonqa. kovunqa. toz. çanğ. qubar.

qərdrob geyim, paltar dolabı, dolabı. geydolab.

qərənfil alması qaranfil alması : yazın yetişən, yaşıl, qoxulu alma türü.

qərənfil -yabanı qərənfil : qarağan.

qərəz öc. ərək. ğayət. əncam. qayə. qayət. amac. qayız. acıq. öcük. öcqüq. kin. qınağrın. qanağrın. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə. darıt. öfgə. hiddət. şiddət..

qərəzkar qarabavur. kinli. kötü niyətli.

qərəzli kinli. dolmuş. dolu. hınclı. qınclı. öcük. öcqır. acqır. öfgəli. dartıq. qarazçı. qarazan. amaclı. umaclı. iməcli ( < ummaq). bəllikli. oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. qəsdli. mütəqəssid.

qərib düşmək taşılmaq. daşılmaq. dış düşmək. yadanmaq.

qərib görmək atuqlamaq. atuğlamaq. adıqlamaq. tanmamaq. yadırqamaq. elgin. adırqan. didərgin. endər şey. sonqol. şaşa. təəccüb. tanğ. tan. ulaq. yaxın. əlulağı. əl çatar. yanaşa. yaxın. yavlaq. şaşıq. əcib. qovqa.

qərib doğasız. ıssız. issiz. kəssiz. kimsəsiz. yad. çarpıq. sarpıq. əsrik. yayaq. yayqa. əğrik. əğric. əğlincik. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli. aldırmaz. laübali. saymaz. donsuz. məfluk. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. laqeyd. alışılmamış nərsə. alşarı (< alış aşırı : alış, alşaq dışı). eybəcər. dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. düddürü. ənayi. şaşırcı. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. tuhaf. iç kişi olmayan. kəsəki. özgə. aşırlıq. şaşılıq. asalaq. avsalıq. mütəəccib. heyranlıq. tühaf. yadırqan. alışmamış. şaşıran. yabansı. qeyri mə'mul, adi. əcib. yaxın. alıs olmayan. dış olmayan. doğan qarnaş. yabansı. əcib. görünməmiş. tansuq. yarıq. ayrıq. eldiş. ildiş. eldış. sarpıq. çarpıq. çor. kəsik. kəsəki. sayrıq. əslik. əsrik. yesir. dışqır. daşralı. çıplaq. yeğrik. yolçu. elgin. adırqan. didərgin. endər şey. kırıq. kərik. çaşıq. şaşıq. yad. biqanə. qara. yabançı. tanımadıq. biləmədik. əcnəbi. əcib. qırbı. qırba. qarbı. yavan. yayvan. ötəlik. azıq. azuq. ayuq. atuq. əcib. görünməmiş. foquladə. qeyri təbii.

qəribə gəlmə. başqaq. eldən.

qəriblik dışarılıq. daşralıq. taşralıq.-axşam qəribliyi : axşam sıxıntısı.

qəribsəmək yadırqamaq.

qəribsənmək yadırqanmaq..

qərihə təb'isik. içik. zovq. salıq.-soluq içik, isik : isiksiz. içiksiz. soluq içik, isik. qərihəsiz. təb'siz. zovqsız.

qərihəli başarcanğlı. başaraqlı. duyğulu. düşünüqli. düşüncəli. qavrayışlı. anlayışlı. bilgili. bilgin. salıqalı. çıxarlı. iste'dadlı. qabiliyyətli. burunman (> bırumənd(fars).

qərihəsiz içiksiz. isiksiz. soluq içik, isik. təb'siz. zovqsız.

qerilla çirik. çiqdəçi. çiqətçi. çiqdə. çiqət. qırlaq. çirik. çetə. bir düzənli qoşuna qarşı, kiçik kiçik birliklərlə döğüşən savaşçı.

qərin dosyar. başdaş. yaxın.

qərinə başdaş. dəng. qardaş. əş. oxşar. bənzər. əqran.-bu iyilik elə öbürünün qardaşıdır.

qərinlər əkran. taylar. əşlər. əşitlər. dənglər. əşdaş. taydaş. dəngdaş.

qərni(latin) qarmıt. qormıt. qorun. hər nəyin ən dış qabığı.

qərq olma dalma. dalınc. istiğraq.

qərq olmaq batmaq. dalmaq. düşmək. batılmaq. batınmaq.-yuxuya düşmək.

qərq olmuş batıq. məğruq. qalıq > qarıq. dalıq. darıq. batıq. məğruq.

qərq olmuş qarıqtı. qardı.

qərq olunmaq batılırmaq. batınılmaq.

qərq boğma. boğulma. dalma. batma. batırma. dölək. ödünc. borc. boğma. boğulma. dalma. batma. batırma. dölək. ödünc. borc.

qərqərə boğata. tıqırcək. burcuq. qapaq. yelkən, nərsənin ipin gərib, açıb, yığmaq üçün işlənən arac. qataq. qadaq. qota.-böyük burcuq : burcuqat.-qərqərə edmək : çalxamaq.

qerti qırtaq.

qəryə kənd. yurd. avul.

qərz bala avordən vergə batmaq : borclanmaq.

qərz daştən borclanmaq. borclu olmaq.

qərz ödünc. borc. əğrəti. almatıq. alımtıq. beriqi. vergi. borc. nisyə. bergə. vergə. borc. verəcək. boş. borc. ödünc.

qərzdar vergəli. bergəli. borclu.

qərzxah alacağlı. borc iptiyən.

qəsb edilmək əl qoyulmaq.

qəsb edmə qəsbiyyət : aşırmaçılıq.

qəsb edmək əl qoymaq. qapınsımaq. yersizcə, yolsuzca (həqsizcə), güclə başqasının nərsəsinə yiyələnmək. talamaq .-əl qoyma : qəsb.

qəsb aşırma. əl qoyma. qapma. yağma. çapıl. qənimət. alıntı. qapma. yağma. çapıl. qənimət. alıntı. qarağay.

qəsb, musadirə edmək mənləmək. bənləmək. yiyələnmək.

qəsd edmək yeltənmək. diləmək. yeltənmək. taxınmaq. davranmaq. tutumlanmaq. tutum tutmaq. təsmim tutmaq. axmaq. dürüşmək. duruşmaq.

qəsd eliyən niyyətdə olan : yazan.

qəsd istək. əsmə. əsi. axın. amac. axış. ağış. niyyət. yuba. tutum. qaraç. amac. umac ( < ummaq). iməc. bəllik. oxluq. bulqa. bulqama. dilək. izələk. gözələk. hədəf. məqsəd. istəm. istək. istənc. istəş. ahəng. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. niyyət. yörülgə. istək. istəş. istəmə. istəyiş. bulqa. bulqama. dilək. diləş. diləyiş. diləmə. tutum. iradə. istək. arzu. armana. arman. məqsəd. istək. oğraq. uğraq. istək. əzm. uğraq. oğraq. məqsəd.-yandı ərin oğrağı : olsun ki qəsdindən döndü.

qəsd, əzm, ahəng edmək azmaq. qalxmaq. dirsəlmək. durşunmaq. oyanmaq.

qəsdən atayı. ataylab. bilgəşli. biləş. bilək. bilərək. istəyi. bilə bilə. ayrıca. özəl. bilərək. bilə bilə. içdən. içgin. tindən. istəyərək. sevərək. biləsiyə. bilə bilə. bilərək. istiyərək. əmdən. istiyərək. bilərək. bilə bilə. tutumlı. tutumlu. düşnülmüş. düşünülmüş. əmdən. qasbanaq.-düşünülmüş addım : qəsdən, əmdən iqdam edmə. -dediyini qasbanaq yapdırır. bilə bilə. əmdən. : qaspanaq elədi.-dediyini qasbanaq yapdırır. bilə bilə. əmdən. atayı. ataylab. bilgəşli. biləş. bilək. bilərək. istəyi. bilə bilə. ayrıca. özəl.-qaspanaq elədi.

qəsdli istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. qarazçı. qarazan. amaclı. umaclı. iməcli ( < ummaq). bəllikli. oxluqlu. istəkli. diləkli. hədəfli. mütəqəssid. qərəzli.

qəsdsiz istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. başıboş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.

qəsəbə kənd. tizi. dizi. köy. qeyint. avdan. tümən. bucak. sarca. kiçik şəhər. qaraça. avdan. tümən. bucak.

qesm bölüm.

qəsr ağdam. köşk. qorğan. kasıl. şato. çatuq. köşg. kuşq.

qeşr qabıq. səth.

qeşri üzdən. üzləy. səthi. dibsiz.

qəşş elmək әsrimək. uçuğu təprəşmək. uçulmaq. özünü itirrmək. cin vurmaq. uğunmaq. uvunmaq. ökünmək. bayılmaq. ussun huşun itirmək. keçinmək.

qəşş elmək әsrimək. uçuğu təprəşmək. uçulmaq. özünü itirrmək. cin vurmaq. uğunmaq. uvunmaq. ökünmək. bayılmaq. ussun huşun itirmək. keçinmək.

qəşş kəsəl talqan iğ.

qəşş bayılma. əsrimə. uçuğ. qapış. tutmaca. taluq. daluq. tutaraq. tutmaca. bayılma. taluq. daluq. əsrimə. uçuğ. talqan. tutarıq. sər'.

qəssab alamançı. alıb, qoparıb dağırdan. qaramançı. yağmaçı. qarətçi. : boyun buran. boyun bükən. cəllad.

qəssal yuvusqa. mirdəşir. öli yayqacı.

qəssam kəsici. kəsci. 1. ayırıb verən kimsə. 1. sovğanı, mirası bölüşdürən görəvli (vəzifəli).

qəşşili tutaraqlı. tutmacalı.

qəşşli qapışlı. tutmacalı.

qəşşli uçuğlu.

qəşşli uçuğlu.

qest ödək. ödəmə. vermə.

qest ödək. ödəmə. vermə.

qət' edmək -birbirin qət' edmək : kəsişmək. birləşmək.

qət olmak toxtav. tınu.

qət' olmayan dinmiyən. dinlənmiyən. susmayan. durmayan. kəsilməyən. qırılmayan. qırışmayan. axan. sürən. sızan. süzən. qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan.

qət' şodən ayrılmaq. qırılmaq. kəsilmək.-qət' edmək. bölmək. kəsmək. qırmaq.-sözümü bölmə.

qət' kəsmə. kəsim.

qət', iqta' edmək qətələmək. qətləmək. qıtılamaq. qıtalamaq. qıttamaq. qırtalamaq. qıratlamaq. qırmaq.

qət’i kəsgin. çox kəsər. kəsin. kəsgin. çox kəsər. kəsin. seçqin. aşqar.-kəsgin türdö : kesin tərzdə. qıtqaqla. qətiyyətlə. qətiyən.

qəte qəte edmək doğramaq. döğmək. dövmək. kərçimək. avratmaq. tikələmək. çapmaq. qırmaq.

qəte' təriq edmək boylamaq.

qətə bölüm. dilim. kəsək. qaç. qaş. bürhə. tikə. dişləm. kəsər. bölüm. parça. tikə. qıta. bölük. cüz'. qism. pay. hissə. parça. bölük. cüz'. qism.-bir dişləm çörək.-uzun bir sürə (zaman) dilimində.-bir çağ dilimi : bir zaman bölümü.

qətə'n kəsin olaraq kəsmən. kəsinli. kəsgitli. üzül kəsil. çort kəsik. mütləqən. hökmən. ayqıtlı. quşqusuz. şəggisiz.

qətetmək qırıtmaq.

qəti əlaqə təmürbaş. dəmirbaş. bir nərsədən qırıb qurtaran kimsə.

qəti' irtibat bağlantı qopuqluğu.

qəti' olmaq kəsinmək. kəsinləşmək. müsəlləm olmaq. mühəqqəq olmaq.

qəti' kəsin. dəğişməz. kırka. qati. kəskin. qısqın. kəsimli. kıyqın. mütləqən. hökmən. qətə'n. ayqıtlı. kəsgitli. kəsinli. üzül kəsil. çort kəsik. şəggisiz. gümansız. kəsin. yarçın. yarşın. arsarlıqsız. kəsin. sasılmaz. kırka. qati. kəskin. qısqın. kəsimli. kıyqın.-kəsin (qəti') söz verən : kəsib atıcı. cazim. bağrıq. bağırdan. doğurdan. yəqin. kəsin.

qətifə qaytab.

qətifə tuqaba.

qətiyətlə kəsin olaraq kəsmən.

qətiyətlə, kəsin olaraq üzül kəsil : üzül kəsəl : üzüldü kəsildi.

qətiyyən kəsinliklə. götrü. götürü. heçbir çağ. əsla. kəlla.

qətiyyət kəsinlik.

qətiyyətə, gərəkliyə, gərəkinməyə, mütləqiyyətə inanmamaq, dayanmamaq gərəkməzçilik. gücünsüzçülük. zorunsuzçuluq.

qətiyyətlə kəsgin türdö. kesin tərzdə. qıtqaqla. qətiyən. kəsinliklə. cəzmən. kəsintliklə. bassılıqla.

qətl qan. ölüt. cinayət. qanıç. qıya. cinayət. -heç nədən bir qan çıxdı.

qətli am qırım. soyqırım. çapqınçılıq. toptam öldürmə. məhv. qırıt. qırqın. qırlama. soy üzüt. soy qırım. kəsişüv. qırım. qırım. ölüt. kəsişüv. soyuşuv. qırqın.

qət'namə sadir edmək kəsgitlik çıxarmaq, qılmaq.

qət'namə dura. tutum. qərar. kəsgitlik.

qətran qarasaqqız. zift.

qətrə qətrə damca damca : damcı damcı : düymə düymə.

qətrə qıt. damcı. tamıntı. damıntı. damcı.

qətrəkeş axıtqaç. axıtan. arxacağ. damlalıq. damla damla axıtmaya yarar kiçik ayqıt. damlalıq.

qəttiyyən kaytkenmen. heç vaxt heç kaşan.

qətur qalın. qəliz.

qətyi kəsgit.

qəvam dəvam cıdam durum. arxalı durum.

qəvam tapmaq qatılaşmaq. dirilmək. sərtləşmək.

qəvamlı tutaqlı.-qoyu, tutaqlı, qəvamlı, yapışqan çamır : balçıq. palçıq. çömləkçi çamırı.

qəvanin qanunlar. təriqlər. toroq. rəsmlər. risum. risumat. qaydalar. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

qəvarə görüm. çəkil. şəkil. heykəl. özgülük. qılıq.

qəveyi samiə eşitmə gücü.

qəvi bəxt qutlu bəxt.

qəvi bünyə köklü. durumlu. iri ullağan. ətli qanlı sümüklü. gəmiqlik. sağlam yapılı.

qəvi dəst güclü. güjlü. qolçomaq. üstün.

qəvi pəncə biləyi güclü.

qəvi zehnli kəsgin anlayışlı.

qəvi güclü. güjlü. qolçomaq. çağ. dayaqlı. dayavlı. qocur. edərmən. zorlu. iri. zorlu. sağlıqlı. sağqın. salim. bərk. zorlu. quvvəli. quvvətli. müstəhkəm. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. sağlam. yaşamlı. yaşmal. güclü. güjlü. qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili. zanqqar. kük : göy. bək. qadaqlı. güclü. qatıq. möhkəm. zanqqar. kük : göy.

qəvilədən nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaldan. qatıl. güclədən. cıdamladan. möhkəmlədən. müqəvvi. təqviyətli.

qəviləşmək gücləşmək. bərkimək. qatılaşmaq. qatıqmaq. sərtəşmək. sərtləşmək. sağlamlaşmaq..

qəvilətmək gücləndirmək. qabaqlamaq. təqviyətlətmək. nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaltmaq. qatılatmaq. güclətmək. cıdamlatmaq. möhkəmlətmək. təqviyətləmək. muqavimlətmək.

qəvval sayrayan. yoqumlı yaxımlı, gözəl səslə oxuyan.

qəvvas < kovqac. kovaş. kuvaş. cumac. dalan. dalqıc. kovqac. kovaş. kuvaş. cumac. dalan. dalqıc. dalqıç. sünbəg. çökəs. dalqıc.

qəvvatlıq pezəvənglik. dəyyusluq.

qeyb edilmək yoxulmaq. yoxalmaq. yox edilmək. yitirilmək. itirilmək.-yoxulbas etgi : silinməz tə'sir.

qeyb edmək itirmək. uçurmaq.1. yoxsunmaq. batırmaq.-bütün varın yoxsundu. 1. yenilmək. yenkinmək. yenikinmək. sınmaq.-bu döğüşü kim yenəcək, bəlli deyil hələ. .-hər nəyin itirmək, uçurmaq : batqı bayrağın çəkmək (asmaq).

qeyb edmək utğuzmaq. utuzmaq. utulmaq. itirmək. yenilmək. əlindən düşüşürmək.

qeyb ettirmək saxlatmaq. yatturmaq. yittirmək.

qeyb olmaq qararmaq. sönməyə üz tutmaq. yox olmaq. yoxalmaq. ırılmaq. itmək.

qeybət edmə çəkiştiri. çəkiştirmə.

qeybət edmək çəkiştirilmək. çəkiştirmək. dediqodu yapmaq. kavlamaq. kağlamaq. qavlaşmaq. birinin arxasından danışmaq. qaqışmaq. dediqodulamaqdediqoğlamaq. dediqoylamaq. dedikötuləmək. dedikütləmək.-iki bacı durmadan qaqışıb durdular. (durdular : dəvam etdilər).

qeybət edmək şağıçımaq. çaqmaq. sözçümək.

qeybət dediqodi (< demək + qovmaq).

qeybət qarıq.-qeybət ləmək : qarmaq. ardamaq. ardına söyləmək.

qeybət qiybət. ğeybət. qıybat. qıynat. qıyvat. qaybat. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin araxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.). 1. çəkiştiri. çəkiş. arxadan qonuşma, söyləmə. çəkiştirmə. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediköt. dediküt (1. < demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq). çəkiştirmə. 1.qapız. qayız. dediqodu. ardanış. qarartı. qaraltı. didiqodu. qarıq. çəkiştirmə. çəkiştiri. dediqoğ. dediqoy. dediqodu. dediköt. dediküt. (1. < demək + qoymaq. 1. < demək +qoğmaq). çəkiştiri. çəkiş. arxadan qonuşma, söyləmə.-qeybət ləmək : qarmaq. ardamaq. ardına söyləmək. .-qeybət, qiybət edmək : qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq.

qeybətçi çəkiştirici. dediqoducu. dediqoducu.

qeybolmaq ortalıqda görünməmək. əksilmək. əsginmək. tozlaşmaq. dumanlaşmaq. toz olub gedmək. yoxalmaq. itmək. batmaq. ölmək. gömülmək. savuşmaq. yox olmaq.

qeyd edmək bağlamaq. geyditmək. geydətmək. cızmaq. çizmək. yazmaq. səbtəmək. girdirmək. qoymaq. almaq.-bunu yazıya alın. qatlamaq. yatlamaq. saplamaq. saptamaq. səbtləmək. səbt edmək.

qeyd edmək öqürmək. qaytarmaq.

qeyd olmaq geçmək. girmək. söz edilmək.-baş pitiyə keçdi.-qazetəyə keçməmiş.-dər qeydi bəndəgi : qulluqçuluq. yesirçilik..

qeyd olmaq tutağlaşmaq. ələ keçirmək.

qeyd bağ. bənd. bəd.

qeyd bükə. buğa. boğa.halqa. işgil. kişən. kirşən. köstək. bənd. zəncir.

qeyd kasa. qapsa. qapıs. zərf. qapıt. yazma. taxma. təscil. bəlirtəc. zərf.-nərsəni yazmaq, səbt, qeyd edmək : almaq.-ölçüçüsün, şəklin, sayın alın.-dər qeydi həyat : dirilikdə. dirlikdə. barlıqda. varlıqda. yaşamda. durmuşda. həyatda. .-la qeyd : ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. bağımsız. bağsız. boluğsuz. .-laqeyd : yoxsun. darqaşayırd. laübali. ovbaş. .-yaşam gərəkləri, qeydləri : yaşam bağları. .-yer qapısı : yer qeydi.-çağ qapısı : çağ qeydi. (doğru. sularında.-axşama qarşı yetişdik. ''qarşı'' çağ qeyddir. ). (.-evin qarşısında. yetmişlərində.-qaşıdan keçmək. ''qarşısında.-lərində. qaşıdan'' yer qeydidir).-''yıxıla qalxa'' durum, halət qeydidir).

qeyd tüşəq.

qeyd tutaq.

qeydinə qalmaq qayışmaq. qayğışmaq. birbirinə acımaq. qayırşmaq. birbirin qorumaq, gözətləmək.

qeydli boluğlu. muqəyyəd. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı.

qeydlik -la qeydlik : la qeydlik qeydsizlik : ilgisizlik. bağımsızlıq. bağsızlıq. boluğsuzluq. bolğusuzluq.

qeydsiz bəndsiz ərkli. özbaşdaq. basdaqsız. düşək duzaqsız. şərtsiz.-qeydsiz : tərxan. başına gedən.

qeydsiz ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. bağımsız. bağsız. .-laqeyd : özbaşdaq. öz ərk. bağımsız.-dər qeydi həyat : dirilikdə. dirlikdə. barlıqda. varlıqda. yaşamda. durmuşda. həyatda.

qeydsizcə diqqətsizcə. iləsiz. əhəmmiyət verməksizin.-iləsiz ötüb getdim : önəm vermədən özən, diqqət edməksizin geçib getdim.

qeydsizlik genişlik. laübalilik. aldırışsızlıq. əxlaqsızlıq. la qeydlik : ilgisizlik. bağımsızlıq. bağsızlıq. boluğsuzluq. bolğusuzluq.

qeyidləmək qeyd edmək. imləmək. imbarlamaq. yazmaq.

qeyidləyən müqəyyit. münşi. imbar. imbarçı. imləc. imləyən.

qeymət dəğər. kəpər. qapar. tutar. e'tibar. qiymət.

qeymumət qoşsarlıq.

qeyr ayın. adruq. azın. adın. başqa. ayrı. ayrığ.

qeyr ayın. adruq. azın. adın. başqa. ayrı. ayrığ. başqa. ayrı. ayrıca. digər. sayir. özgə. başqa. başqa. başağı. isrə. sonra. özgə. biləkiş. artık. ayrı. ayrıkşa. ayrımşa. başqa. üytgəşik. dəyişik. bölək. özgəçə. özgəşə. dış (bundan qayri : bundan dışı).

qeyr ayrığ. yabançı. yad. başqa.

qeyr başqa. ayrı.-o ayrı işdir.

qeyr başqa. başağı. isrə. sonra.

qeyr özgə. biləkiş. artık. ayrı. ayrıkşa. ayrımşa. başqa. üytgəşik. dəyişik. bölək. özgəçə. özgəşə. dış (bundan qayri : bundan dışı).

qeyrət aytmaq cəsarət vermək. təsgin edmək.-qayrıq vermək. qeyrət vermək : qayrıqlandırmaq. qeyrətləndirmək. istəkləndirmək. özəndirmək. ürəkləndirmək.

qeyrət bağlamaq cəsarətlənmək. qeyrətlənmək.-üydö oturuğa qeyrətım çıdatpadı : o dək coşdumki, evdə oturamadım.-quru qeyrət, baş yarat : boşuna qeyrət, qafayı yarır.-indini indini öçtü : indini sudu : qeyrəti qalmadı. kefi qaçtı.-yumuş qıl desə, yalqunun indini uçüp qalat : çalış denildikdə təmbəlin neşəsi qaçır.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə