EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə61/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   125

qəfil qafil. qapsan.

qəfil qafil. usal. uysal. iş bilməyən.

qəflət edmək yubanmaq. çəkinmək. buraxmaq.-işdən nəyə yubanısın.-aldığını, ödəməkdə yubanmaq.

qəflət yuxusu korluq, anmazıq yuxusu, aymazıq yuxusu : aymazlıq yuxusu : ummazın yuxusu : dalqı yuxusu : uyuq yuxusu : uyquş yuxusu : uyquç yuxusu : bilsizlik yuxusu : toyluq yuxusu.

qəflət göz bağı.

qəflət korluq. oyun. aldaq. dalıq. qaplıt. toyluq. dalqı. uyuq. uyquş. uyquç. anmazıq. aymazıq. aymazlıq. ummazın. bilsizlik. oyun. aldaq. dalıq. qəflətdən. qapıs. qapıstan. qapısınan. qapılıstan. xəbərsiz. savsız. ansızın. bəklənilmədən. aymazlıq. dalqı. uyuq. uyquş. uyquç. anmazıq. aymazıq. aymazlıq. ummazın. toyluq. bilsizlik. unutqanlıq. dalqınlıq. cəhalət. yuxu. yuxu. uyxu.

qəflət uyku. təmbəllik.

qəflət yanğılış. yanğış. yanlış. yannış. yanış.

qəflətə düşmək gözü bağlanmaq.-qapıs yerdən çıxa qaldı : bəklənmiyən yerdən (çağda) çıxı vərdi.-bir tün gəlib qapısınan qaraqçılar qaptağan : bir gecə ansızın soyquncular bastılar.

qəflətə düşmək, basınmaq koralmaq. anmazıqmaq. aymazıqmaq. aymazlanmaq : ummazınmaq. dalqınıqmaq. uyqanıqmaq. uyqaşıqmaq. uyquçuqmaq. toylanmaq. qəflət yuxusuna dalınmaq, batmaq. qəflət edmək.-gərəkli işlərivi buraxma.

qəflətən anqsız. ansızın. birdən.

qəflətən qapıldan. koruldan. ansızın.-qapıldan (qəflətən), ansızın düşən üzüntü : qapqada.-tanrım, göürnür görünməz qapqadadan saxlasın.

qəflətlənmək yuxulamaq. uyuklamaq. koralmaq.-ehmal, susluq, qəflət edmək : buraqmaq. bıraxmaq.

qefli kefli.-bütün bütün sərxoş. zır kefli : cılğ əsrük : çulq əsgürük, əsrük.

qəfşənğ harman təmizləndikdən sbnra gələn kimsəyə verilən zahirə armaqan. qəfənğ.

qəfur bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. əffedən. qəffar.

qəhbə

qəhbə ərsək (< ər+ sək : istəmək). ruspi.

qəhbə ərsək (< ər+ sək : istəmək). ruspi.

qəhbə oğul kələksi. kələkçi. mətsiz.

qəhbə aluftə. aluvda. ruspi. azıqış. bayraqta. əğləncə düşgünü qadın. qaltaq. şıllıq. çalap. ərsək. orospu. gödü. fahişə. qaltaq. əxlaqsız. kavtuq. kavtaq. qaltaq. qaltuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız qadın. küçə süpürgəsi. sürtük. qacı. qalağ. qaldırım süpürgəsi : qalatım süpürgəsi. qaldırım yosması. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq. qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. fahişə. ruspi. qancıq. qarıq. alğaşa. əğik məşrəb qadın. qızmış. azıqış. ərsək. orospu. dönək. qancık. sortuq, alçaq. sorulmağa qonulan. oynaş. yelə. yələ. qarabet. şələxtə sürtük. yalaq. ruspu. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. fahişə. ruspi. düşalaq. hər yana düşən. uruspu. çaltaq. qaltaq. qaytaq. yelə. fahişə. iş. etiş. ediş. fahişə. dışqı. fışqı. fışqıraq. dışqıraq. ruspu. qarabet. yırtıq. ruspı. dönək. qancık.-sortuq əşlər.-dönək evrən : qəhbə dünya.-qızmış öğüş götürməz, yaman söğüş götürməz. (qızmış: qəhbə). (söğüş: yaman.). (öğüş : nəsihət.-söğüş : söymə. yaman).

qəhbə azığış.

qəhbəcik oynaq. qırıtqan. qırcan.

qəhbələnmək ərsəklənmək. kişi istəmək, gəzmək.

qəhbələrin yığıldığı yer andız.

qəhbəlik dışqılıq. fışqılıq. ruspuluq. qarabetlik.

qəhbəlik, hərzəlik, pozuğluq edmək atdırmaq. – boşanandan bəri, damda bacada atdırır.

qəhbəxana çürüklük. (çürük, pozuq, yaramaz nərsələrin qoyulan yer). qənəlev. gənəlöy (gənəl : imumi + öy : ev) gənəl ev.

qəhəıtlik qızlıq. qıslıq. qıtlıq. azlıq.

qəhəri qaday. dəbli.

qəhərlənmə qapalam. qaparam. sınırlılıq. əsəbilik. darqınlıq. sınır, əsəb kəsəli.

qəhətlik qızlıq. qıslıq. qıtlıq. azlıq.

qəhətlik yoxluq. qaqırqurluq. qıtlıq. quraqlıq. azlıq.

qəhhar -təbiətin qəhhar gücü : qara güc.

qəhhar < qaqar. 1. qazub. qəzəbli. öcəşyən. hirsi. 1. güclü. güjlü. qolçomaq. dayaqlı. dayavlı. qocur. edərmən. qəvi. zorlu.

qəhhar yoxadan. yoxedən. qaldıran. çalan. götürən. məhv edən.

qəhqəhə çaqqıldaq. çaqçaq gülmə.

qəhqəra rəftən gerilənmək. izinginmək. götünmək. dalı gedmək. pəslənmək.

qəhqəra gerisin geri getmə..

qəhr edmək basmaq. basınmaq.

qəhr edmək öpkəlmək. öykəlmək. qızmaq. küsmək.

qəhr edmək qaralamaq. sövmək. təhqir edmək.

qəhr edmək təpələmək. həlak edmək. təpikləmək. təpik altına salıb əzmək.

qəhr olası yox olası. qurğur. quruğur.

qəhredici qorxunclu. təhlikəli.

qəhrəman bökə.

qəhrnak qızqın. darqın. öfgəli.

qəht şodən : qıtlaşmaq. az tapılmaq.

qəhti güdəlik. kütəlik. qısalıq. qıssalıq. darlıq. sıxlıq. qıslıq. qıstıq. qıtlıq. maydalıq. güclük. zorluq. qıtlıq. qıtlıq. quraqlıq. azlıq. qıtalma.

qəhtlik yoxluq. qaqırqurluq. qıtlıq. quraqlıq. azlıq.

qəhvaltı qafanğ. quşluq. sübhanə.

qəhvə altı qəhnin yanında yeyilən yemək.

qəhvə gəlinböcəyi. qaramıy. qavut. qaqut.

qəhvəxana çayxana. çayçı. çayevi. içəlik. içilik. çayxana..

qəhveyi qonqır. qonqırı boya. qara tarü.

qəhveyiyə çalan sarı balboya.

qəl o qəla' edmək kökdən edmək, qaldırmaq, yox edmək.

qəlb olma inqilab. yıxılma yıxlab. tərsiniş. tərsinmə.

qəlb dələduzlu. düzəltmə. qalaylı. qondarı. qondarma. qancıq. yalan. yalandan. saxda. könül evi. ürək. anaqram. bir sözün biçilərinin (hərflərinin) yerini dəğişərək, yeni bir söz törətmək. evirtim. çevirtim. evirməcə. çevirməcə. yapay. yapma. qondarma. qaplama. taxma. düzmə. yansıq. uyduru. uydurma. süni'. məsnoi'. düzmə. damqasız. uydurma. yalan. qarıncıq. yürrək. yürək. ürək. orta. ara. iç.-zərəbani qəlb : ürək vurma. ürək.-quvvəti qəlb vermək : qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. ürək, güc, cürət, quvvət vermək. ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.

qəlb könül. göyül. ürək. könül. göyül. ürək. sanı. sını. sanğı. sınğı. öz. beyin. məğz. covhər.

qəlbi qırılmaq tıqılın qozqamaq. ağrına getmək. toxunmaq.

qəlbi şəhr şəhərin ortası, orta aramsı, ortarası.-qəlb aytmaq : yalan söyləmək.-qəlbınğdı qoy! : söyləməsini bırax!.

qəlbin yüngül səhdəsi ənfirəktüs. ürək engili : ürək əngəli : ürək kırizi.-səmimi qəlbdən : için içdən. içim içdən.

qəlbir qabaran. ələk.

qələbə çalmaq (yarışda) qamalamaq. qapalamaq. çapalamaq. altdamaq. yenmək. yendirmək. sındırmaq. üstələmək. : bastırmaq. üstələmək. yenmək. qazanmaq. aparmaq. qalib gəlmək. üstələmək. üstərmək. üstün gəlmək. batmaq. (oyunda). yenmək. yenğmək. yendirmək. utmaq. qazanmaq. basturmaq. üstələmək. təsgin vermək. yenqmək. yenmək. utmaq. yutmaq. üstələmək. qalib gəlmək. yenmək.

qələbə çalmaq üstələmək. üstərmək. üstün gəlmək. yenməkəzmək. döymək. qarşı durmaq.

qələbə basış. yengi. yengiş. üstünlük. fəth. üstünlük. öncülük. ilərlik. irəlilik. irkəlik. irgəlik. ərkürək. birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik. yeniş. utqu. qalibiyət. basqın. baslayış. yeniş. utqu. qalibiyət.

qələbə, zəfər çalmaq üstləmək. üsləmək. üstlənmək. üslənmək. hökm sürmək.

qələm qəddiyən çaqqı.

qələm vululmuş pozulmuş.

qələm dələm. çalam. çağ. çiv. isgənə. içgənə. ağzı iti, enli, yastı kəsgir arac.-çala qələm : durmadan, aralıqsız yazaraq.-qazma qələmi : çapıla. çapla.-ağac yarmada işlənən enli çəlik çalam, dələm, qələm : qama. çapa. qəmə..

qələm yonuc.

qələmdad edmək sanalatmaq. sayatmaq.

qələmə əkmək çəlikləmək.

qələme mu qıl qələm.

qələme pa incik.

qələmə -qələmə aşı : qaqma aşı : ağacdan ağaca vurulan aşı, peyvət : .

qələmə çəlik < çalıq. bezərtmək üçün, yerə tikilən ağac dalı.

qələməlik qaqlıq. fidanlıq.

qələmkar 1. işli. işləmə. 1. işləyən. naxış salan, basan.

qələmkari çalma. qələmlə oyaraq, qaqaraq işlənmiş.

qələmrov ağamanlıq. kimsənin gücü, etgisi altında tutduğu bölüm. xanlıq. iğəcənlik. əğəcənlik. iyəcənlik. yiyəcənlik. xəlifəlik. xələfiyyət. keçərlik. geçərlik. qolastı. buyruğu sürülən yurd, topraq. qolastı. buyruğu sürülən yurd, topraq. keçərlik. geçərlik. basırıq. dəyrə. ölkə . yurd. topraq. səltənət. ölkə.

qələmtiraş açar. haçar. midadqətdiyən. kəzlik. kiçik pıçaq. çaqqı.

qələt düşündürmək yanğlatmaq. yanıtmaq. yanğıltmaq. yanğılşıtmaq. yasatmaq. yahatmaq. səhvə salmaq. xətaya salmaq. müştəbeh edmək. iştibah salmaq.

qələt edmək qələt eləmək çaşmaq. yanığmaq. yanınmaq. yanılmaq. yanğılmaq. yanğılışmaq. yahalmaq. yasanmaq. səhv edmək. xəta edmək. iştibah edmək. yanlıqmıq. yanılqamaq. səhv edmək. iştibah edmək.

qələt ğələt. çalat. çələt. çalqıt. çanıt. çənət. çənit. yanlış. səhv. iştibah. xəta.-onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı çalat.-on yanlışmadan danışa bilməz.

qələt qatı. yalan. tərs. yahalış. yahalma. yanılış. qaf. kaf. gaf. (< kav). saçaq. səhv. xəta. iştibah. yanlıq. yalnıq < yanığ. ataq. yayaq. yayqa. xəta. yalnış. yanılma. yanılqı. iştibah. yanlış. yanılma. yanlışlıq. çaş. çəp < sap ( < sapmaq). sapıq. doğru olmayan. əğri. səhv. yayaq. yayqa. xəta. iştibah. yanlış. yayaq. yayqa. xəta. yanlıq. yanılqı. yanılqış. yalınqış. yahalqı. yahalıq. səhv. səhv. yalnış. yalınqış. iştibah. yanlış. yanılma. yanlışlıq. yayaq. yayqa. xəta. yanılma. ləğziş. qalat. yanlış. qatı. yalan. tərs.-kalati yox : yanlışsız xətası yox.

qələt, yanlış edmək, yapmaq yanlışmaq çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. çənişmək. qələtmək. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq.

qələyan qalaynama. qaynama. qaxma. qalxma. çağma. çağlam. çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. coşma. coşum. həyəcan. coşaq. coşqa. coşuq. coşuş. coşma. coşanış. qaynaq. qaynaş. qaynayış. qaynaşıq. qaynama. həyəcan.

qəlil qısmır. qıtmır. az. azacıq.

qəliz -hər nəyin qəlizi, quyuğu, bəksimişi dolma. süzmə.

qəliz (sıvıq, suyuq nərsə).-qoyu, quyuq, qəliz, bərk olmayan : incə. incğə. işgə. açıq. duru.

qəliz dolma. quyuq. bəksim. ğəliz. qara. bərk. tükab. doşab. doşav. (< tuq). quyuq. qalın. durbaq. ağdalı. qatı. quyuq. kouq.

qəliz qatıq. qatıntılı. qatıqlı. mürəkkəb. tərkibli. gərik. batruş. bətrüş. quyuq. bərk. (bərk xəmir, şorba, aş, palçıq). qatı. quyuq. kouq.-qaraboza : quyuq çaxır, şərab.-qəlizləştirmək : uyuşturmaq qatıraştırmaq. qoyulaştırmaq. quyuqlaştırmaq.

qəlizlənmək qoyulanmaq. ağdanmaq.

qəlizləşmək qalınlaşmaq. qalqınmaq. yoğunlaşmaq. yoğqunmaq. bəkrişmək. pəkrişmək. bərkişmək. quymaqmaq. quyuqmaq. quraqmaq. qurqarmaq. quruqmaq. qoymuqmaq. qoyuqmaq. qurquqmaq. pəkşirmək.

qəlizləştirmək uyuşturmaq qatıraştırmaq. qoyulaştırmaq.

qəlizlətmək qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. yoğunlatmaq. qoyulatmaq. aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək.

qəlyan əmzik.-çubuq, qəlyan, siqar çəkmək : sıpqa.

qəm bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda. qussə. qapanğ. kədər. qapal. kədər. tasa. qussə. qayğı. alada.-qapalınğ dartıb : sənin həsrətini çəkərək, səni özləyərək.-nəminədən qapanğ bar! : kədərin nədən iləri gədi!.

qəmis kütrə. kürtə. kürtgə. qortqac. xortqac. çapıt. köynək.

qəmli çapalı. qapalı. toxalı. qussəli.

qənaət bəxş yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qanıqdıran. qanqıdan. qanqı verən. qanıq verən.

qənaət bilməz doyamaz. oburaz. qanıramaz.

qənaət ed ki bitgin ki. güvən ki. yetin ki. qan ki. inan ki. razılaş ki. qəbul ed ki.

qənaət edmək varına güvənmək, bitginmək, razıaşmaq. yetinmək. inanmaq, qanmaq.

qənaət edməz doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. qanamaz. obur. razi, qane' olmaz.

qənaət -toxluqla yaşa : qanıqlı yaşa : qənaətlə yaşa.

qənaət qanıq. qanıc. qanış. qanı. 1. sonuc. tutum. təsmim. qənaət. 1. qanılan, inanılan düşüncə. qanış. qanıt. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. 1. qanıqlı. qənaət. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma. bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi görmə. iktifa. 1. anlıq. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. boluş. bolut. ölçüt. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanıt. qanıqlı. yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma. bəsinmə. bəslənmə. razılıq. kafi görmə. iktifa. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. güvən. bitginlik. yetinmə. qanma. göz toxluğu. razılıq. qanıq. qanıc. qanış. oranc. oran. qərar. düşnüq. hükm. görüş. mülahizə. fikir. fikr. toxluq. qanıq. qanıc. qanış.

qənaətkar toxul. qanıq. qanıc. qanış. qanıqlı. tutumlu. gözü tox. razi.

qənaətlənmək -bir nərsiyə qanıqmaq, qənaətlənmək : qafaya almaq.

qəndil ışıtım. ışıtın. yula.

qəndil ıştın.

qəni azuqlı. varlı. dövlətli.

qənim düşgün. yanığ. susamış. xəsim < kəsim. öcman. düşman. yağı. qövni. kövni. qöni. köni. kötü. pislək. piskəl. piskər.-dadlı qənimi : şirni düşgünü.-para qənimi para düşgünü.

qənimət almaq qənimətə aparmaq. yağmalamaq < yığmalamaq > yəğma edmək. yığnalamaq. olcalamaq : iğtinam edmək.-ocalab alğan mal : qənimət olaraq alınmış olan heyvan.

qənimət toplamaq tonovlamaq. yağmalamaq.

qənimət ğənimət. qırac. qaraç. xırac. qaraçının, yol kəsənin, talançının, çapılçının qapdığı, yağmaladığı var dövlət, nərsə. alca. bulca. bələş mal. tapıq mal. yəğma < yağma < yığma. talan. qapıltım. qapmıq. asılıq. yağmalıq. olca. bəliq. qazanc. bəylıq. tuyumluq. axdarma.olanmış. yığılmış. yığma (>yəğma). soyqun(bir düşman öldürsən soyqunu sənin). yarıq. yəğma > yağma. qapqı. fürsət. alca. alçı. bulca. alqı. yağma. çapıl. çapanaq. yağma. doyumluq. yağma. doyum. av. olca. yarıq. bələş mal. tapıq mal. bəliq. qazanc. bəylıq. tuyumluq. axdarma.olanmış. yığılmış. yığma (>yəğma). soyqun(bir düşman öldürsən soyqunu sənin). tonov. yağma. talan. toyumluq. doyumluq. toyumlu. olaq. bulaq. tapılmış. olay. bulay. yəğma. yığma. çərik.-savaşda yenilən, çər çərlik verməlidir.

qənimətə aparmaq. qənimət almaq yağmalamaq < yığmalamaq > yəğma edmək. yığnalamaq.

qənimətə ortaqlıq edən olcalaşmaq.

qənnadi çüyçikçi. süycükçi. şirniçi.

qə'r çuxur. çunğqur. aşağ. dib. tüb. tib. kök. iç. əsfəl.-quyunun qə'ri : aşağısı. dibi.

qəranti qarnıt. qaranıt. qaranat. qaranti. inanca. inac. inat. zəmanət. tə'minat. qaplama. qapsama. qapsırma. içərmə. içləmə. içərmə. içinə alma. havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə.

qərar çıxarmaq durmaq. duruqmaq. duraqlamaq.

qərar gereftən -(xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənəq. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnıqma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. yatışmaq. dinmək. qonmaq. durmaq.-bu qərardan : buna görə, bu şəkildə. böylə.

qərar mədar sözləşmə.-qovl o qərar : sözləşmə.-qovl o qərar : anlaşma. anlaşım. kəsənə.-qovl o qərar dadən : anlaşmaq.-sürəkli söz, qərar dəğişdirmək : damdan çardağa atlamaq.-toktam qılındı : qərar verildi.-bərqərar : qərarlı. yerləşmiş. yerləşik.-be qərari : gərəğincə.

qərar qılmaq duralanmaq. cıdanmaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. qərar qılmaq. müstəqərr olmaq. müsəmməmləşmək. olcalanmaq. tutumlanmaq. israrlanmaq. müsirrləşmək.-dönüb dolaşıb, arayıb araşdırıb, sonunda bir yerdə, ölçüdə, çəkdə nuxdədə durmaq, qərar qılmaq : durulmaq. dayanmaq.-işin sonu paraya dayandı.

qərar tapmaq qərarlaşmaq : yerləşmək. yerlənmək. tinmək. dinmək. kəsilmək. durmaq. qonulmaq. qoyulmaq. sonarmaq. sona ərmək. bitmək. susmaq. rahatlanmaq. dinlənmək. dincəlmək. istirahət edmək. yatışmaq. sakinləşmək.-toxtam çıxarmaq : toxtam qılmaq : qərar çıxarmaq. qərar vermək.

qərar tutma oturma. yerləşmə. durulma. istiqrar. yatışma. dinmə. qonma. durma.

qərar veriləcək tutulacaq. tutulmalı. götrüləcək. qılınacaq. qılınmalı. iqdam edilməli. təşəbbüsə alınmalı.-tutulacaq söz dəğil.-tutulacaq işləri andaca (yaddaşda) yazın.-bu gün tutulacaq nərsə yox.-tutulacaqları, könlünə görə qılır.

qərar vermək bolcal edmək. uyarlamaq. söz kəsmək. sözləşmək. söz edmək.

qərar verməyən iğrənci. iğrəçin.

qərar -hökm, qərar çıxarmaq, vermək : kəsmək.

qərar -qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa dəğir.-ölçü çıxarmaq.

qərar -sülh qərardadı : yarış anlaşı. barış anlaşı. barış anlaşması.-ölçü çıxarmaq.-yarqı, ölçü (qərar) çıxarma.-olcalamaq. ölçünləmək. tutumlamaq. duralamaq. qərarlamaq. yönələmək. yarqılamaq.-yarqısız. olcasız. yönəsiz. durasız. qərarsız.-yarqılı. ölçülü. olcalı. yönəli. duralı. qərarlı.-üç kərə yarqı (qərar) qoyuldu.-bir yarqıda : bir ölçüdə. bir durada. bir yönədə. bir tutumda. bir qərarda.-iki yarqıdan, ölçüdən (qərar) birin tutmalısız.-incəlib, ölçünmədən, yarqı (qərar) verilməsin.-bu yarqıyla : bu ölçüylə. bu olcayla. bu yönəylə. bu durayla. bu qərarla.-yarqıya (qərar) gəlmək.-olcasın (qərar) pozmaq.-duralı duralı : qərarlı ölçülü.

qərar 1. dayış. dayıq. dayanaq. dayanıq. dayınaq. dayınıq. dayanım. dayanış. dəng. dinc. arsat. duraş. duruş. oranc. oran. üstəc. sabit. sakin. subat. istiqrar. 1. görüş. bulcar. qərarqah. oranc. oran. and. anlaşma. bəlləşik. buluşma. buyruk. görüm. görüşmə. kəsim. köqüm. sözləşmə. tapışma. yalığ. biçim. kəsim. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. çəki. ölçü. qanıl. yasa. hökm. höküm. hükm. hüküm. çıxarı. qarar. qara. qarul. öncədən bəlirmiş görüş yeri, çağı. qarat. qırat. qovl o qərar. gəpil. gəpəl. qovl. danışıq. qanışıq. qanışma. sözləşmə. anlaşma. təvafüq. qayda. yol. yöntəm. qural. ölçü. tayış. aramiş. seçim. toxtam. çıxarı. çıxarma. çəkip çıxarma. bulcar. durma. oturma. dinlənmə. qonaqlama. anlaşma. anlaşım. qərardad. bağlantı. maamilə. yarqı. hükm. qural. hükm. və'də. sözləşmə. qural. oranc. oran. qaidə. yöntəm. qanıl. qanun. düşnüq. hükm. qanıq. qanıc. qanış. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. mülahizə. fikir. fikr. oranc. oran. qonaqlama. qonma. durqu. durma. oturma. dinlənmə. tinlənmə. dinmə. yatışma. tutum. dura. 1. yarqı. olca. yönə. ölçü. ölçün. hükm. 1. cıdam. muqavimət. 1. qət'namə. 1. təsmim. 5. dözüm. səbr. istiqamət. anlaşma. antlaşma. bitim. bəlləşik. buluşma. buyruk. görüm. görüşmə. kəsim. köqüm. sözləşmə. tapışma. yalığ. ölçü. qalmaq. istiqrar. iqamət. bəqa. turuş. duruş. davam. dəvam. sübat. -yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).-yatıb duran yasasın yatırdır : (qanunun qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi.-inzibati qərar : düzənic çıxarı.-göz qərarı : göz oranı : .-üst qural : ana oranc, oran.-söz, qərar verməmək : könül gəzdirmək.

qərar, qılma, qoyma uyuqlama. uyutlama.

qərar, söz vermək qararlaştırmaq. qararlamaq. qaravirləmək.-mən bu işi qaravirlədim.

qərara varılma qərarlanma. iniqad. əqd edilmə.

qərardad anlaş. anlaşma. uzlaşım.

qərardad sözləşmə. anlaşma. qərar. bağlantı. maamilə. bağqı. bağqu. bağıq. bağuq. sözləşmə. anlaşma. anlaşma. antlaşma. sözləşmə. ölçüşüm. ölçəşmə. oranma. oranc.-iş sözləşməsi : qərardadnamə.-sürəkli söz, qərar dəğişdirmək : damdan çardağa atlamaq.-qovl qərar : sözləşmə. antlaşma.

qərardad, maahidə bağlamaq antlaşmaq. anlaşmaq. sözləşmək. antlaşmaq. ölçüşümmək. ölçəşmək. oranmaq. orancmaq. əhdləşmək.

qərardadi sözləşməli.

qərardadnamə bağıtlıq. iş sözləşməsi.-iş verənlə, işçi arasında bağlan bağıtlıq, qərardadnamə : qulluq.

qərargah tinləc. dinləc. bulcaş. bulcar. mulcar. dərnək. bulaq. bulqaq. qovşaq.-qərarsızlıq : arısalda. tərəddüt.

qərarın pozma acıtma. sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. iza’c.

qərarlama dikdəmə. tikləmə. yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. isbat edmə. sibutlama.

qərarlamaq dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləştirmək. isbat edmək. sibutlamaq. olcalamaq. ölçünləmək. tutumlamaq. duralamaq. yönələmək. yarqılamaq. qərar vermək. çinəmək.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə