EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə6/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125

coft ərarvad. qarıqoca.

coftək çar keş birdirbir oyunu. oyunçuların sıra ilə birbirinin üstündən atlama oyunu.

coftgiri -qarışım. qatılma işi, çağı : sövişmə. sövişim. qoşnat. qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah.

coftgiri cütləşmə. qoşnaşıq. qoşlaşma. birləşmə. çalış. çapış. çağış.

cohər qonuğ. sürünc. sürənc. sürüş. boya.

cohərli dəğərli.

cok gülcə. əğləncə. lətifə.

coker gülmaç. komediyən.

comcome qafatas. qafatası. baştası. baştas. qafakasa. qafakasası. başkasa. başkasası.

comərd ağa. əlibol. əlaçıq. boldomoçı. poldamoçı. vergili. səxi. enikürək. yoşakönül. iğdik. ərigən. əricən. ağı. ağa. əliaçıq. iğid. verimli. əlaçıq. qoçaq.

comərd əlaçıq. əliaçıq. səxi.

comərt əliaçıq. tarqan. tarqan darqan. əli açıq.

comərt israq. öz kefinə gəzən. rind.

comərt savur. töqi. töği. əli açıq. qonuqsevər. qondur. paylaşımcı. bağışlayan. üləşür. ülkən. ortaşan. ağa. ağa. axı. əxi. əli açıx. zəngin könüllü.

comərt savur. töqi. töği. əli açıq. qonuqsevər. qondur. paylaşımcı. bağışlayan. üləşür. ülkən. ortaşan. ağa. axı. əxi. əli açıx. zəngin könüllü. israq. öz kefinə gəzən. rind.

çomərt tarqan darqan. eli açıq.

çomərtlik ağalıq.

cömərtlik aqılıq. ağılıq. ağalıq. ürək böyüklüyü, əll açıqlığı. sələklik.

cömərtlik aqılıq. ağılıq. ağalıq. ürək böyüklüyü, əll açıqlığı. sələklik.

comət açındı. iyid. cəvanmərd.

comət açındı. iyid. cəvanmərd.

comətlik igitlik.

comətlik igitlik.

çonan böylə. bunun kimi.

conbeş qıpırtı. qımıldanma. qımıldama. təprəş. titrəş. hərəkət. dəğişmə. dəğsəyiş. çalışma. çalsayış. çalxayış. hərəkət.

conbidən çabalamaq. çapalamaq. təprəşmək. qıpırdanmaq. qıpırdamaq. qımıldanmaq. qımıldamaq.

coq cok. gük. gülük. gülməcə. lətifə.-bu ilin kökü.

coq cok. gük. gülük. gülməcə. lətifə.-bu ilin kökü.

corab -qalın toxuma corab : qarçın. qorçın.

corab qıyıc qılıc.

corbüzəli dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

cor'ə cür'ə. qurt.

cörmət berimli. açıqəl. əliaçıq.

çort zədən kəstirmək. mürgüləmək.

çoso fil qıtıq. qırıq.

çost çağ.

çost çalqan. çalaq. çalağan. çalğan. zirəng.

costcu konəndə arıyan. arayan.

costcu axdarma. istək. axdarış. kaval. arama. ardama. arayış. izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş. dalaş. çalışma. talaş.

costcu kaval. axdarış. axdarma. arama. ardama. arayış. izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş. təftiş.

costcugər istəkçi. istəyən.

costən istək.-vər costən : boqmaq. poqmaq. tavusmaq. atınmaq.

cov gəndümi qır. qırçıl. çala.

covhər cohər.qonuğ. öğəc. özəc. oksir. eksir. nərsənin kök, özək, etgili, güclü varlığı. töz. əsl. 1. öz. öz, əsas varlıq. əsas. maya. özmik. öz. beyin. məğz. qəlb. özlük. maddə. toz. yağ. cirgə. çiqrə. ruh.covhərli dəğərli.

covlan gəzmə. gəzişmə. dolaşma.

covmərd iyimsevər. iyit. iğit. çörəkli. verimli. əlaçıq. səxi. verimçi. bolcum. əlibol. əlaçıq. yaxşıq. yaxşıl. igid.-iyimsevər kimsənin evi, qapısı : açıq qapı.

covmərdlik verimlilik. bolcumluluq. əlaçıqlılıq. basalatlıq. batalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. iğitlik. yiğitlik. verim. berim. kərəm. itifat.

covr edən cəbbar. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.

covr dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. zülm. cəfa. qıyıq. qıyıc. qıycıq. qırcaq. qırac. sitəm... qıyınc. cəfa. acıq. azıq. acqı. azqı. göynək. göynüq. küynük. küyük. yanığ. dağma. zülm.. qıyıq. qıy.. . . təpuq. təpqu. zülm. . qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı.

çox ehtimal ki gərək ki.

coz' kəsim.

coziyyat açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.

çub xətt çatala. çətlə. çatla. çatal.

cub arxac. arxıc. kiçik arx. qaç. kiçik su yolu.

cübran edmək qarşılamaq. vermək. önmək. ödəmək. (borclar ). qırıq sarmaq. sınıq bağlamaq.

cübran olmaq qarşılanmaq.

cübran qarşılama.

çubtər ərciq. ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.

cüda edmə ayırma. yalnama ( # yanlama : artırma). təkləştirmə. təkləmə. ( # əkləmə

cuda edmək ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.

cüda edmək təfriq edmək. aralamaq : aralıq edmək. ara edib ayırmaq.

cuda (nərsədən) açıq. uzaq. qıraq.

cüda ayrı. ayrıq. ayrılmış.

cüdalıq başqalıq. ayrılıq. təklik. tanqalıq > tənhalıq.

cüdayi ayrışlıq. ayrılıq. ayrıcalıq. başqalıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. təfrəqə. nifaq.

cüfgiri sürüş. cütləşmə. sevişmə.

cüft yoldaş. yanaq. ər. arvad.-yanağın tapmaya, evsiz qalar.

cüftgiri sürüş. cütləşmə. sevişmə.

cüftgirlik -qarışım. qatılma işi, çağı : sövişmə. sövişim. qoşnat. qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə. leqah.

cüftlük cütlük çitlik. ciqtilik. (< çiq). qoşalıq.

cüki qırışmal. çingənə. mazanğ.

cüki qoşnac. bilici. rəmmal. falçı. kahin.

cülbək çovlan.

cülbək yosun losun.

cümcümə qafatas. qafatası. baştası. baştas. qafakasa. qafakasası. başkasa. başkasası.

cümcümə qapaq. qabaq tası. baş tası. baş kasası: qafa tası. qapaq. başın üst bölümü.

cümə bayrımqün.

cumhur toplama. topluluq. takım. heyə’t. topluluq. toplama. topluluq.-səfehlər topluluğu : sapaqlar cumhuru.

cümlə içinə sıxıştırılan söz qıstırınlı söz.-mö'tərizə cümlə : qıstırınlı söyləm.

cümlə aytım.-aytım qura : cümlə qurmaq.

cümlə aytuv.

cümlə barı. varı. həmə. hamı. qamu.

cümlə qapac. qapat. qapam. bütün. həp. tüm. tümlə. tamam.-ölkənin qapatı ayağa qalxdı.-bu toplumun qapacı: bu yığının hamısı.-qapat işçilər birləşin.

cümlə tümlə. < tümcə. 1. söz topluluğu. 1. bütün. həp. məcmu. 1. hərkəs. hamısı. 1. sistim. dizgə. düzgə. düzən. dizən. 5. mənzumə. söyləm.-tam cümlə: toluq söyləm.

cümləsi barıça. həpsi. kəməsi. qamısı. imumən.

cümləsi tümcəsi. hamısı. tamamı.

cümləsi tümü. tümləsi. tamamı. qapacı. qapatı. qapamı. bütünü. həpsi.

cümlətən hamısı. hammısı. həpsi. toplayaraq. topdan. qallanqop. qaparma. cəmən. cəm edərək. tamamiylə. bütün. həp. cəmiən. bilcümlə. tüməcin. həp bərabər. bütün. cəmə'n.

çun o çəra -biduni çun o çəra: sorqu sualsız.

çünki bundan, şundan dolayı ki. zira ki.

cür münsəcəm. insicamlı. : insicamlı. tutumlu. tutuşlu. tutarlı. tutaşlı. uyumlu. uyuşlu. uyqunc. bağdaşlı. düzgün. düzşük.

cürbüzəli dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

cürət edmək ağlına batmaq. gözü kəsmək. gözü su içmək. yapabiləcəyinə güvənmək.

cürət edmək satlanmaq. qalxınmaq. cəsarət göstərmək. atılmaq.

cürət edmək satlanmaq. qalxınmaq. cəsarət göstərmək. atılmaq.

cürət qaldırı. şücaət.

cürət sovul (< sovulan: əllə tutulamayan). sivək.

cürət ürək. batırlıq. gəzək. gəzik.

cürət ürək. batırlıq. gəzək. gəzik.

cürət yiğitlik. kişilik. batırlığ. bahadürlıx. batırlıq. yügürtlüq. quduruqluq. quşqurtluq. atılqanlıq. ürəklilik. yiğitlik. güstaxlıq. cəsarət.

cürət, könül, ürək, güc, quvvət vermək qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.

cürət, qeyrət, cəsarət edmək qalxışmaq. mubadirət edmək. təşəbbüs edmək.

cürət, ürək, güc, quvvət vermək qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. təşviq, təhrikləmək. ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.

cürətin, qeyrətin varsa qaldırın varsa..

cürətləndirmək atılqandırmaq. batırqandırmaq. batırlandırmaq. yügürtləndirmək. ürəkləndirmək. yiğitləndirmək. güstaxlandırmaq. quşqurandırmaq. qudurandırmaq. cəsarətləndirmək.

cürətləniş yürəkləniş. yürəklənmə. cürətlənmə.

cürətlənmə yürəklənmə. yürəkləniş. cürətləniş.

cürətlənmək atılqanmaq. batırqanmaq. batırlanmaq. yügürtlənmək. ürəklənmək. yiğitlənmək. güstaxlanmaq. quşquranmaq. quduranmaq. cəsarətlənmək.

cürətlənmək qolaylanmaq.-qolaylalanıp diş bilədi.-atın meydan təpip ər dilədi.

cürətlənmək qolaylanmaq.-qolaylalanıp diş bilədi.-atın meydan təpip ər dilədi.

cürətli atağlıq.

cürətli batır. yügürt. quduruqluq. quşqurtluq. atıq. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. yiğit. iğit. güstax. qonur. cəsur. cidamlı. içli. içgin. qorxmaz.

cürətli bazınuvlu. güvənli. ürəkli. cəsarətli.

cürətli bazqan. basqan. cəsur. ürəkli.

cürətli dabanlı. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. qorxmaz. cəsur. cəsarətli. atılqan. ataq. qeyrətli. şüca'. dəli. dilir. ürəkli. dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). qorxmaz. qaçmaz.

cürətli qaldırılı.

cürətli yiti. çiti. cəsur. ataq.

cürətsiz dabansız. ürəksiz. qorxaq.

cürgəşmək cərgəşmək. sıralanmaq.-ulduzları cürgəşir.

cürgəşmək cərgəşmək. sıralanmaq.-ulduzları cürgəşir.

cürm suçluluq. qınaq. günah. suç. pozaç. pozuç. qabart.

cürmi məşhud suçüstü. apaçıq suç.

cuş o cəzəbə coşma.

cuş o xuruş coşqunluq. coşuqluq. həyəcan.

cuş qabarcıq.

cuşacuş < coşacoş. coşan. coşqun. 1. qalğanma. qalağanlıq > qələyan edmə. 1. qaynayan.

cuşeş < coşuş. coşma. coşu. qalğama. qalağan > qələyan. qaynama.

cuşidən < coşmaq. pışqırmaq. pısqırmaq. püsgürmək. fışqırmaq. fısqırmaq. fəvvarələnmək.

cüssə ağram.

cüssə həcm. həcim. çap. cüssə. qoncay. qoyum. oyum. oylum. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. sıyqı. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. dəğərlik. qab. qaran. gülüm. qıstas. həcm. çap. böyüklük. gövdə. gövrə. çalım > çəlim vicud. bədən.

cüssə kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. ləş. vicud. bədən. tən . tənə.

cüssəli biçimli. çaplı. geniş. böyük. həcimli. gövdəli. gövrəli. kütdəli. tənəli. qalıblı. yapılı. iriyarı. qalavatlı. çəlimli. cəsim. iri biçik. iri yapılı, gövdəli iriyarı. qalavatlı. iri qıyım. böyük. ulu. iri. möhtəşəm. qoncar. heykəlli. yaplı. yapılı. gövdəli. gövrəli. bədənli. tənəli. heykəlli. qaba saba. dağlı. iriyarı. qalavatlı. irili. həcimli. həcmli. çaplı. qoncaylı. qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. sığınlı. sıyınlı. sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. qablı. qaranlı. gülümlü. qıstaslı.

cüssəli çəlimli. çalımlı. boylu buxunlu. əndamlı.

cüssəli gövdəli. ərik. irik. cəsim. həcimli.

cüssəli yarmalı. qapı kimi. qapısi. iriqıyım. gövdəli. dalyan kimi.

cüssəli yarmalı. qapı kimi. qapısi. iriqıyım. gövdəli. dalyan kimi.

cüssəli yarmalı. qapı kimi. qapısi. iriqıyım. gövdəli. dalyan kimi.

cüssəli yarmalı. qapı kimi. qapısi. iriqıyım. gövdəli. dalyan kimi. yarmalı. qapı kimi. qapısi. iriqıyım. gövdəli. dalyan kimi.

cüssəsiz həcimsiz. həcmsiz. çapsız. qoncaysız. qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. sığınsız. sıyınsız. sıylıqsız. sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. qabsız. qaransız. gülümsüz. qıstasız.

cüt qoş.-altı, səggiz qoş kürəkli, dar, uzun qayıq çeşiti : qancabaş. qançabaş.

cüt qoşa. boyun.-bir boyun öküz.

cütçülük qoşçuluq.

cütləşik taylaşıq. qoşlaşıq.

cütləşmə qarışım. qatılma işi, çağı. qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. sövişmə. sövişim. qoşnat. qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. dölləmə. leqah.

cütləşmək qaprıqlamaq. qamrıqlamaq. çaprıqlamaq. sevişmək.

cütləşmək qarılmaq. qoşaşmaq. biləşmək.

cütləşmək qarınmaq. birbirinə keçmək, girmək. sevişmək.

cütləşmək qoşnamaq.

cütləşmək qoşnuşmaq. çatışmaq. taylaşmaq. qoşanmaq.

cütləşmək qoşuşmaq. tuxumlaşmaq. çəkləşmək.

cütləştirilmək taylaşdırılmaq. qoşlaştırılmaq.

cütlətmək (heyvanları) qoşnatmaq. atlaşdırmaq. daşlatmaq. əşlətmək. əşləmək. qoşnatmaq. çəkdirmək. dartdırmaq.-bayqırı qısrağa çəkdirmək.

cütlük çitlik (< çiq). ciqtilik. qoşalıq.

çuvalduz təbənə. təbən. böyük iğnə.

cüvə sindik (< sindirimək).

cuy arx. arxav. arğav.

cuybar arx. arxav. arğav. arxac. arxıc. kiçik arx. qaç. kiçik su yolu.

cuyəndə arzıqlı. araşıq. maraxlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.

cüz' bölək. bölük. qətə. hissə.

cüz' bölüm. parça. para <> bara. qırıntı. qətə. bölük. qism. pay. hissə. bölüm. parça bölük. parça. bölük. qətə. qism.

cüz' qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə. düşü. düş. düşər. qətə. qırat. qismət. qism. səhm. nəsib. parti. hissə.

cüz' taram. para. parça. qıta. qətə. hissə. bölək.

cüzam kələpən.

cüzam qotur.

cüzam yaman iq.yaman xəstəlik.

cüzam yaman iq.yaman xəstəlik.

cüzdan bəlgə. vəsiqə.

cüz'i adarqılı. az. qıt.

cüzi azqına. azacıq.

cüzi' tikəl. dikəl. bir bütünün bir tikəsi. qismi. az. məhdud.-külli cüzi : bütünləyin böləgin. kandan azdan.

cüzi'tam birlik. bütün.

cüziyyat detaylı. ayrıntılı. girdi çıxdı. azlıq.

cüzv tapın. tabın. tabe'.

cüzvə bölək. bölük.

cüzvə bölüm.

dad o fəryad car o cəncal : qışqırıq. hay küy.

dad o setəd censi cins qarşıtı cins verməş paya, mala qarşı verilən pay, mal. payapay (paya pay). pulsuz alışveriş.

dad o setəd alaverə. alışveriş. alver.

dad sitəd alım saım. alış veriş.

dad u fəryad bağrav. çığlıq. bağırtı. bağırma. bağırtı. nə'rə.

dade veri. bilgi.

dadən -baz dadən : rədd edmək : yeməmək. almamaq. götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək.

dahi ağıllı. öqlü. öğlü. öqər. ökər. ökrəmən. bilgə. yanılmaz.

dahi bilgir.

dâhi öqə. ökə.

dahi oqta. uqta. ağıllı. zəki.

dahi oyanıq.

dahi seçəndahi usuq. uslu. ağıllı.

dahi usuq. uslu. ağıllı. ağıllı. öqlü. öğlü. öqər. ökər. ökrəmən. bilgə. yanılmaz. oqta. öqə. ökə. uqta. ağıllı. zəki. bilgir.

dahilik ərişim. anlayış. alqı. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. seziş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. idrak.

dahilik oyanıqlıq. bəsirət.

daimi sürəkli. gedikli. dəvamlı.-gedikli alıcı, müştəri.

daiymi olmıyan geçici. müvəqqət. günümlük. (tübölük’ün (diblig : əbədi) qarşıtıdır). bir gün üçün lazım olan.-günümlük eməs tübölük : müvəqqət dəğil, əbədi.

dalboza qırlanqıç.

daldurum daralışdamənə sırt. dağın beli ətəyi.

dan -na dan : anamaz. qapıq. qapran. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal.

dan -qondeye nadan, əbləh : kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan. iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa.

dana və qate', mahir biçərikli bəcərikli. kəsin, tutumlu uzman. müsəmməm, ciddi usda, bilgin.

dana -na dani : kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. qabalıq. qabatlıq. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.

dana bilgic. biləcən. bilən.

dana gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. ərmiş. qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. baxcı. baxşı. münəccim.

dane dənə. böcəğ.

danişmənd < tanışmanğ. bilimli. bilən. arif. haziq.

dans edən oyuncu. rəqqas. oyunçu.

dans təpsəv. oyun.

dantel 1. dəndənə. tor. ağ. 1. pul qırağında olan dişlər. dişdil. deşdil.

dantel dəndə. qıysıx. qıyıs. qısıq.

dantel oya.

dantel qurçapa.

dantelli qıysıxlı. dəndənəli.

darayi ağırıq. yüklü. yükəl. yiyə. mücəhhəz.-siz darayi nəsiz : siz nəyə ağrıqsız.

darba zərbə. şok. tok. tox. toxu.

darban qapıqul. qapı oğlanı. böyük yönətimlərdə, yapılarda qapıçı. nigəhban.

darbəst badıç. badaç. badaş. bağdaş. çardağ.

darbəst badıç. badaç. badaş. bağdaş. çardağ.

darbəst çatı. yaptal. yapdal. dışdal. çatı.

dari fani ölümlük. yalan dünya.

darul -darul bəyz : kasabılanka (kasa < qapsa + bılan : ağ). ağşəhər.

dasdan anlatan cumaqçı. yumaqçı. nağılçı. ozan.

dasdan kimi ötrəki kimi : örtəki kimi : . nağıl kimi : çox uzun.

dasdan boy.

dastanlaşmaq dəstanlaşmaq. nağıla çüvrilmək. ötrəkinmək. örtəkimək. çox ünlənib yayılmaq.

data(latin) veri. bilgi.

data(latin) veri. bilgi.

dava -dava dərman : çara çatar.

dava -hamam davası : hamam otu : yunaq otu : qıl qıran. aratma davası. qılları dibdən götürən yoğur (xəmir) dava.

dava dav. dartış. dartışma. münaqişə.

dava otancaq. əlac. ilac. mərhəm.

dava otancaq. əlac. ilac. mərhəm. qayrı. bir şey üçün qayrılmış nərsə.

da'va qavqa. savaş. çatış. çataş. çatışma. taptap. tapbaq.

dava qayrı. bir şey üçün qayrılmış nərsə.

da'vaçı dalqaşan. dalaşqan talaşqan. dal ba dallaşan. burqaşqan. boğuşqan. qapışqan. savaşqan. savqaşqan. qovqalaşçı. qavqalaşçı. çəkişgən. çəkişbəkişçi.

davacı tarıquvçu.

davam edən sürən. sürün. davamlı.

davam edmək dalısın tutmaq. izləmək.-bu yolu izlə.

davam tapmaq sürülmək.

davam uzut.

davamda davamlı. uzalış. düzüdə. yolda. yolad.

davamlı boyluq.

davamlı davam edən. sürən. sürün.

davamlı davamda. uzalış. düzüdə. yolda. yolad.

davamlı dayamlı. qatnaşlı : sürəli. davam edən. sürən. sürün.

davamlı dayamlı. qatnaşlı: sürəli.

davamlı dayaqlı. dəvamlı. əksiksiz. iymiqli. qırıqsız. qırılmaz. sürəli. sürəkli. kəsirsiz. keşdar. keşli. süynəgən. sürünən. sürüngən. sürnəşən. uzanan. çox sürən. sürəkli. sürəki. kəsintisiz. aralsız. aralıqsız. mütəmadi.davamlı dayima. birdik. birdin.

davamsız gəlgeç. sürəksiz. sübatsız. əğrəti. ariyəti. müvəqqəti.

davasız geçməz. keçməz. iyiləşməyən xəstəlik. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. dərmansız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. öldürücü. ölümcül.

davat şütük. çütük.

davat şütük. çütük.

davaxanaçı əmçi. dərman yapan kimsə.

davaxanaçı əmçi. dərman yapan kimsə.

davər araçı.

davər araçı.

davər aracı. arçın. aracı.

davər aracı. arçın. aracı. ulan. : yarşı. yarçı. münsif.

davər araçı. dəllal.

davər ayraqçı.

davər ortançı. miyançı.

davər ulan.

davər yarquci.

davər yarşı. yarçı. münsif.

davərlik edmək qazğamaq.

davərlik yönətiş. başqarma. yitəkçilik. görsətiç. yol.-yoruk.

davərlik: yönətiş. başqarma. yitəkçilik. görsətiç. yol . -yoruk.davtələb adan. kandida.

daxil eddirmək sanatmaq. içəritmək. qablamaq. qandırmaq. qəbul eddirmək.

daxil edmək geyvümək. geydirmək. içəryə soxmaq.

daxil edmək qatmaq. yerləşdirmək. dircəmək. dirgimək. dirgəmək. dərgəmək. dərləmək. dərgimək. dərcimək. dərcəmək. soxmaq. sıxışdırmaq. birləştirmək. bağlamaq. girdirmək. qoymaq. saymaq. altlamaq. soxmaq. daldırmaq. qarmaq. qaramaq. içlətmək yerləştirmək.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə