EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə59/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   125

qabiliyyət qapar. dəğər. yetər. yaratıcılıq. çıxarmaçılıq. bacarıq. aluçu. çıxar. sığış. sığma. çalım. güc. çəkilik. çəkişlik. keçərlik. keçəşlik. yetgilik. çiq. cih. sənət. usul. yeti. yordam. çıxar. qabarcuq. qabarcıq. qaparcıq. kapasitə. qablı. qabış. sələt. edənlik. çıxar. örlük. tanış. başarma. bacarıq. biliklilik. buldukluk. bəslik. yeti. yetənək. edənlilik. kapasitə(latin) zirəklik. qıvraklık. ukip. uqış. üstünlük. vergi. yetənək. yətənək.-atın, nərsənin iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti : qaçaq. çapaıq. çapapış. çapma. yerşiş. yürşüş.-bu heyvanın qaçağı daha iyidir.

qabiliyyət yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə.

qabiliyyətli çıxarlı. sığışlı. sığmal. bacarıqlı. başarıqlı. dişlək. çıxarlı. yetərli. yetili. kifayətli. yetənəkli. ləyaqətli. çıxarlı. aşımlı. bəsili. bəsimli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. öndürüşlü.

qabiliyyətli salıqalı. çıxarlı. iste'dadlı. qərihəli.

qabillik qabil. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət. yetənək. anığlığ. vergi.

qabillik yetənək. anığlığ. vergi.

qabilliyət təng. dəng. çıxar. zərfiyyət.

qabilyyət örlük. çıxar.

qabilyyət örlük. çıxar.

qaçaq gizli. örtülü. içrək. içlik. saxlı.

qada qada. qaidə. göstəri. göstərgə. yasay. ayin. biti. oğur. nəsəq. nizam.

qadir olmaq yetinmək. gücü yetmək.

qadir çalan. qağan. çövgən. çevqan. tanrı adlarından. güclü. ərkli. dəğər. güjlü. qolçomaq. qocur. yetişli. yetişik. muqtədir. qudrətli. quvvəli. təvana. qabaqar. qapaqar. güclü. güjlü. qolçomaq. qocur. qəddar. cəbbar. qağan.-rəhim qadir allah.qayan qağan tanrım : .

qadir qağan. güclü. ərkli. dəğər .-rəhim qadir allah.qayan qağan tanrım : .

qafil anqsız. ansızın.

qafil gözü bağlı. dalıq. uyuq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. ummaz. aymazaq. toy. bilsiz. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. anmaz. aymaz. ummaz. cahil. uğraş. aymaz. kapıl. qapı. manqo. osanğ : gic. dalqın. anqko. bayakabaş. dərrev. birdən. biktiz. qəfil. qapıl. qapsan. yubat. uyuq.-qafillik : uyuqluq.

qafil kapıl. qapı. manqo. osanğ : gic. dalqın. anqko. bayakabaş. dərrev. birdən. biktiz. uyuq.-qafillik : uyuqluq. yubat.

qafil qəfil. gözü bağlı. iş bilməz : bacarıqsız.-qafil ol ! : uyu !. yat !. qal !. yuban !. geri qal !.

qafil qəfil. usal. uysal. uyasuq. usayuq. iş bilməyən.

qafil uyuq.

qafilə bağuq. birlikdə yolçuluq edən topluluq. köç. kərvan. qatar. qol. alay.-birinci bağuq dün gəldi.-bağuq bağuq : bölük bölük. qafilə qafilə.

qafillik oyun. aldaq. dalıq. koruldan. qəflətdən. qapıs. qapıstan. qapısınan. qapılıstan. xəbərsiz. savsız. ansızın. bəklənilmədən. aymazlıq. dalqı. uyuq. uyquş. uyquç. anmazıq. aymazıq. aymazlıq. ummazın. toyluq. bilsizlik. unutqanlıq. dalqınlıq. cəhalət. yuxu.

qafillik toyluq. dalqı. uyuq. uyquş. uyquç. anmazıq. aymazıq. aymazlıq. ummazın. bilsizlik. oyun. aldaq. dalıq. korluq. qəflət. cəhalət.

qafiyə ölçək. ayaq. uyaq. ayaq. yığma. uykaş. uyak.-qafyəli.uyaqlı.

qafiyə yığma. uykaş. uyak.-qafyəli.uyaqlı.

qafiyələtmək ayaq uydurmaq.

qafiyəli ölçəkli.

qahir basqın ( basqın gələn). əzici. üstün.-əzici çoxluqla : əksəriyyəti qahirlə.

qahir qaqar. qaqır. qalib.

qaid qurucu. quran.

qaid yetirən. yədən.-tanrım bizləri uğura qaid edsin : yədsin.

qaidə otraq.

qaidə qada. ayaq. daban. uyaq. dayaq. göstəri. göstərgə. yasay. ayin. biti. oğur. nəsəq. nizam. yasa. yasay. ayin. düzgün. dizgi. düzgü. dizgə. biti. oğur. burmul. buyurmul. nəsəq. nizam. ayaqlıq. altlıq. düzük. dəsturuləməl. qural. ayaq. atlıq. altlıq. durac. otrac. daynac. qural. oranc. oran. qərar. yöntəm. qanıl. qanun. daban. aybaşı. qadınların adət xəstəliyi. yörəlgə. yasa. yasay. düzgün. oğur. burmul. buyurmul. qada. təməl. daban. ayaqlıq. durac. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. yasa. yasaq.

qaidəçi qaydaçı. usulçu. usulgira. quralçı.

qaidətən gənəlliklə. gənəl olaraq.-üst qural : ana oranc. oran.

qaim məqamlıq atakəlik. ata əkəlik. atağalıq. ata ağalıq.

qaim dik.

qaim dik. ayaqda. dikgən. dik qıraxlı.

qaimə zaviyə doğru açı.-zaviyəi qaimə : tiq burç : diq açı.-dik olan doğru, qaimə : tikmə. dikmə. tikmət. dikmət.

qaimə zaviyə quni dürc. doğru küncək (< kov).

qaimə dik. ayaqda. dikə. doğru. quni. doğru.

qal -qil o qal : qalmaqal. başağaylıq. qıyınçıq.

qalaqsı göyada.

qaleb qalıb. qasnaq.

qaleri dalan. saray. dalan. dəhliz.

qalib gəlmək baş edmək. başarmaq. üstün gəlmək. üstələmək. qələbə çalmaq. batmaq.

qalib gəlmək bastırmaq. üstələmək. yenmək. qazanmaq. aparmaq. qələbə çalmaq.

qalib gəlmək korlamaq. yenmək.

qalib gəlmək sındırmaq. üstələmək. yavmaq.-yağını sındırmaq, üstələmək, qaçırıb dağıtmaq : yavlamaq.

qalib gəlmək yenqmək. yenmək. utmaq. yutmaq. üstələmək. qələbə çalmaq.

qalıb çaxma. gövdə. gövrə. kütdə. tənə. cism.

qalib utaman. utqan. utan. udar. utran. utuqlu. utqucu. üstə. üstək. üstün. yeğni. aparan. aparıcı. yenən : fayiq. alıç. alçı. alqan. yendirən. yenğüci. yendirən. yenin. yenər. yenqğüci . muzaffər.

qaliba anlaşılan. anlaşılır ki. görünürki. öylə görünürki .

qalibiyət acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. əziyyət. hakimiyyət. məşəqqət. şiddət. zəhmək. zorluq. inqibaz. üstünlük. basqınlıq. güclülük. ağırlıq. hakimiyyət. yeniş. utqu. qələbə. zəfər. uta. ota.

qalibiyət örlük.

qalibiyyət bəslik. üstünlük.

qalibiyyət zəfər. uta. ota. yeniş. utqu. qələbə.

qam dizi.-pişqam : çapır > şatır.

qamander komandan. başçı. salqar. salar.-qaravul, polis, jandarm başçısı, qamanderi : qapaltı. qapıltı. qapalta.

qamət -qədd o qamət : yapı. yapıt. çapı. çapıt. əndam.-qəddi qamət : boyqat. çalqat. çalçat. boyqat. qaqat. qamat. çapat. qamət. boy. boybos. biçi. biçim. boy. bos. köpdə. köprə. kövdə. bədən. tənə. şəkil. bıçın. biçim. əndam.

qamət boyunq. boy. qədd.

qamət qaqat. qamat. çapat. 1. nərsənin ən alt ilə ən üstünün arasında olan uzaqlıq. boy. uzunluq. boy. boybos. əndam. çalqat. çalçat. boyqat. 1. qalxış. duruş. durma. iqamə. qiyam.

qamətli boylu. şəsli. heykəlin şax, dimdik tutan kimsə. qotduraq. > qaddıraq. qədli. ərşəq. əndamlı. çəlımlı. yapac. qabaç. yapılı. əndamlı.

2qanə' dəğil qanıqmır\. qanmır. əmin dəğil. gözü yetbeyt.

2qane' edən qanıtan\

2qane' edilmək qandırılmaq \ qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. inandırılmaq.

2qane' edmək qanıtmaq\. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qısqıtmaq. yanıtmaq. yanğıtmaq. razı edmək. uyuşturmaq. uzlaştırmaq. müvafiqət əldə edmək.-o tərəfi uyuşturmağa çalışır.

2qane' olmaq doymaq\. qanıqlanmaq. razı olmaq.

qane' qanan. qanığan. razı. tutumlu. qanmış. tox göz. göü tox. yetinən. yetingən. qanıq. qanıc. qanış. razı. qanıt. qanıq. qanıc. qanış. doyma. razılıq. qanar. bükər. tox. firutən. mütəvazi'. qanıq. qanalqa. bıkmış. qanmış kimsə. tox göz. qanuq. qanıq. gözü tox. toxul. qanıq. qanıc. qanış. qanıqlı. tutumlu. əlində ki ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar.-bükər kişi.

qane' qanar. bükər. tox. firutən. mütəvazi'. qanıq. qanalqa. bıkmış. qanmış kimsə. tox göz.-bükər kişi.-qane' olmaq : yetinmək. qanıqmaq. idarə olmaq .

qane', iqna' , razı edmək könlünü edmək. könlünü almaq. qanıqdırmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qanındırmaq. qanıqdırmaq. qanıqlatmaq. doyurmaq. toxlatmaq. tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək. əğmək. qanıtmaq. toxdatmaq.

qane', razı edləyəməyən qaldıramayan. qanıtamayan.

qane', razi olmaz doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. qanamaz. obur.

qane', razi olmazlıq doymazlıq. qanmazlıq. narazılıq.

qanqaçmaq qanqıçmaq

qanqıster qazaq. qaraman.

qanu adamı (qanunlara uymaqdan vazkeçmiyən kimsə). yasalkişi. qadalkişi. yontalkişi. yonatlıkişi. yöntəlkişi. yöntəlikişi. yönətlikişi. düzüklükişi. düzgülükişi.

qanun dışı yontadışı. yonatdışı. yönətdışı. yöntədışı. düzükdışı. düzgüdışı. yasadışı. yasaldışı. qadadışı. qadaldışı. qanundışı.

qanun dışılıq yontadışılıq. yonatdışılıq. yönətdışılıq. yöntədışılıq. düzükdışılıq. düzgüdışılıq. yasadışılıq. yasaldışılıq. qadadışılıq. qadaldışılıq. qanundışılıq. qanunsuzluq.

qanun məclisi tuğ törə.

qanun məclisi yasa qurulu. yasal qurul. el evi. qonqalav. qonqalağ. milli məclis.

qanun məndi yasal. yasalı. qadal. qadalı. düzüklü. düzgülü. yontal. yontalı. yonatlı. yöntəl. yöntəli. yönətli. qanunlu.

qanun namə -iş qanunnaməsi iş qanunluğu : . işsinik. işsinlik. işdüzən.

qanun namə yasalıq. qadalıq. qadallıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik.

qanun qoymaq yasaçılıq. muqənençilik. yasamaq.-ağır cəza qanunu : qılmış yasası.

qanun qoyucu, qoyan yontaçı. yonatçı. yönətçi. yöntəçi. düzükçü. yasaçı. yasalçı. qadaçı.

qanun yapma yasama. təşri'.-cəngəl qanunu. dağ düzəni, yasası : kimkiməlik.-əsli qanun : əsasi qanun : üst qural. anayasa. ilkilkə (ilk ilkə : ilkin yasa, qayda, qanun).-əsli qanun (üst qural) içində olaraq , bir sıra içində birbiriniə tab' olmaq : baş başa, başda başa. .-üst qural : ana oranc. oran. .-iş qanunluğu : iş qanunnaməsi. işsinik. işsinlik.-yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).-yatıb duran yasasın yatırdır : (qanunun qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi. .-yarqıcda (məhkəmdə) qaraquşi tutu (qərar) çıxardılar.

qanun -yasa, qanun görəvçisi, bəkcisi : yasavul. yasaqçı. mə'mur. əmniyyə.

qanun ayin. düzqin. düzqün. görənək. qayda. sanğ. təməl zanq(əsasi qanun : ata yol). törə. türə. usul. ürf. yasa. yasay. yol. yosun. yörəlgə. yusun. çəki. ölçü. qərar. qanıl. yasa. hökm. höküm. hükm. hüküm. qanıl. yasa. yasay. ayin. düzgün. dizgi. düzgü. dizgə. biti. oğur. burmul. buyurmul. nəsəq. nizam. ayaqlıq. altlıq. düzük. dəsturuləməl. qural. ayaq. atlıq. altlıq. durac. otrac. daynac. qural. oranc. oran. qərar. daban. aybaşı. qadınların adət xəstəliyi. yörəlgə. yasa. yasay. düzgün. oğur. burmul. buyurmul. qada. qaidə. qaynaq. durbaş. qanıl. yasa. yasaq. tör. törə. qural. yörəlgə. düzgün. oğur. burmul. buyurmul. qada. qaidə. qural. qural. oranc. oran. qərar. qaidə. tuğ. yasa. düzgün. düzən. yöntəm. yol. isul usul. nizam. yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. yasa. yasal. qada. qadal. dəsdur.-qurala uman qurulur, quralsız qalan cumulur.

qanun düziş. düzəyiş. düzən. düzgünlük. nizam.

qanun əsli qanun (üst qural) içində olaraq , bir sıra içində birbiriniə tab' olmaq. baş başa, başda başa.-əsli mərkəz : gənəl ocaq.

qanun sayaq. yasa. yasa. yasamişi. düzən. tərtib. yolum. yol. yosun. uslub. qayda.

qanun sıra. dizi. səf. müttəsil. nəsəq. nizam.

qanun tuğ. düzqin. düzqün. görənək. qayda. sanğ. təməl zanq(əsasi qanun : ata yol). törə. türə. usul. ürf. yasa. yasay. yol. yosun. yörəlgə. yusun. düzən. tor. yasa. zanğ. yenik. yerik. enik. endik. endikən. zanğ.-qanun məclisi : tuğ törə.-qanuna uyqun : yenikə uyqun. qanunsızlıq : yeniksizlik. yeriksiz. eniksiz. endiksiz.-qanuni

qanun tutum. yasa. yol. qayda. usul. dəstur.

qanun yasa. yasaq. isul. nizam.

qanun yosun. törən. buyruq. uslub. qayda. rəsm.

qanun, qural, düşüncə, məntiq ölçülərinə dayanmayan : qaraquşca. qaraquşi. dayanaqsız. havayı.qanuna bağlı, mərbut olan nərsə yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik. qadalıq. qadallıq. yasalıq. düzüklük.

qanuna uyqun yasqın.

qanunçu yasaçı. muqənin.

qanundışı ğeyri qanuni. qanunadış. yarlıqsız, qoysuz, izinsiz nərsə. korsan ( < kor). yasaq. qara.

qanunən qanunca. (qanuna görə. qanun yoluyla). yontaca. yonatca. yönətcə. yöntəcə. düzükcə. düzgücə. yasaca. yasalca. qadaca. qadalca.

qanuni düzənəc, düzənək, layihə yonta tasarı, taslağı. yonat tasarı, taslağı. yönət tasarı, taslağı. yöntə tasarı, taslağı. düzük tasarı, taslağı. yasa tasarı, taslağı. qada tasarı, taslağı.

qanuni əsasi anayasa. başaqtör (< başaq : birinci. əsasi + tör : törə : qanun).

qanuni sanğli. yaraşlı. düz. düzgün. zakonli. törəl. yasalı. yasqun. yasaqun. yasqın. yasalı. yasal. yasal. yasalı. qadal. qadalı. düzüklü. düzgülü. yontal. yontalı. yonatlı. yöntəl. yöntəli. yönətli. qanunlu. yasar. yasur. yasaya uyan. yasayı uyqulayan. yasaya bağlı. yesuqən. yasuqa. yasalı. rəsmi. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik. qadalıq. qadallıq. yasalıq. düzüklük. .-yosul yasal sovğa : qanuni və məşru' irs.-qeyri qanuni : yasıyasız : qanuna uyqun olmayan. qanunsuz.-ğeyri qanuni : qanundışı. qanunadış. yarlıqsız, qoysuz, izinsiz nərsə. korsan (< kor). yasaq. qara.

qanuniyyət yasalıq. qadalıq. qadallıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik.-yasalıqdan düşmüş : qanuniyyətdən saqit.

qanunlar qəvanin. təriqlər. toroq. rəsmlər. risum. risumat. qaydalar. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

qanunlu yasal. yasalı. qadal. qadalı. düzüklü. düzgülü. yontal. yontalı. yonatlı. yöntəl. yöntəli. yönətli. qanuni.

qanunnamə yasaq. yasanmış, yazılmış törə, qanun. səyasətnamə.

qanunqozar qanunçu. yarqırçı. yasaçı. muqən. qaynaçı. durbaşan. yasaçı. yasavul. yasaqçı. mə'mur.

qanunqozari yasama. yasamişi. təşri.

qanunqozarlıq yasamalı. təşrii.

qanunsuz qeyri qanuni. yasıyasız. qanuna uyqun olmayan. yasasız. yasaz. qadasız. qadalsız. yontasız. yonatsiz. yönətsiz. yöntəsiz.

qanunsuzluq yasasızlıq. yasazlıq. düzgüsüzlük. düzüksüzlük. yontasızlıq. yonatsızlıq. yönətsizlik. yöntəsizlik. qadasızlıq. qadalsızlıq. qadazlıq. qadalsızlıq. yönətdışılıq. yöntədışılıq. yontadışılıq. yonatdışılıq. düzükdışılıq. düzgüdışılıq. yasadışılıq. yasaldışılıq. qadadışılıq. qadaldışılıq. qanundışılıq.

qapama işlik. önlük.. qapanca. qatlıq.. qaplama. qapama. üzlük. üzük. gənə bol iş paltarı. önlük. tulum. çəkə. çəkmə. işlik. rupuş.

qaqafoni qaqışma. qaqşış. qulağı dincsiz edən səs təkəri.

qaqınmış zora uğrayan (qaqılmışlar : səfillər).

qara almas qara almas \kan kömürü\. mə'dən kömürü.

qaraj arabalıq. beket. qalıt (avto beket).

qaraj beket. qalıt (avto beket).

qaranfil -qaranfil alması : qərənfil alması : yazın yetişən, yaşıl, qoxulu alma türü.

qarantı < qar (qaramaq. qorumaq)işəniş. işəniç.

qaranti işanç.

qaranti qarnıt. qaranıt. qaranat. qərantı. inanca. inac. inat. zəmanət. tə'minat. güvənc. zəmanət. güvəncə. inanca. caymalıq. qarşılıq. ödənək. təxsisat. tədarükat. təzminat. tə'minat. qaplama. qapsama. qapsırma. içərmə. içləmə. içərmə. içinə alma. havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə. sikorta. sağlama. sağlamıq. zəmanət. bimə. güvəncəli. inancalı. caymalıqlı. qarşılıqlı. ödənəkli. təxsisatlı. tədarükatlı. təzminatlı. tə'minatlı.

qaranti tə'minat. hipotek. yamnat (< yamamaq).

qarar vermək kəsəmətləmək. hükm vermək. təsbit edmək.

qarar vermək qəstlənmək. kəstlənmək. kəsitlənmək. niyyətlənmək.

qarar antlaşma. bitim.

qarar bəğim. bağım. hükm.

qarar onov. fikir. tovsiyə. öğüt.

qararlı əzimli. bazqın. basqın.

qarburator hava ilə yaxıt qarışımını düzənləyən dəsqah.

qarç qapaq. qabaq. dombalan. göbələk.

qard qolçu. qorucu. mahafiz.

qardiyən -başqardiyən : başçavuş. başəfəndi. başnigəhban.

qardrob geyim, paltar dolabı, dolabı. geydolab.

qarət edmək soymaq. yağmalamaq.

qarət edmək üzmək. üzürmək. yağmalamaq.-altun gümüş üzürdüm.

qarət çapul. çapuç. çapıq. soyğun. basqın. talanğ. ılqar. qaraq. qapıç. yağma. tarac. sırıq. dərmədir(lik). dərmədiril. saldırma. budal.-qarət edmək : üzmək. üzürmək. yağmalamaq.-altun gümüş üzürdüm.

qarət qarma. qapmaq.

qarət qırat. nəhb. qarağay. tarac.

qarət yarant. yağma. tarac. talan.

qarətçi alamançı. alıb, qoparıb dağırdan. qaramançı. yağmaçı. qəssab.

qarətgər axınçı.

qarətgər çapaman. qataman.

qarqurə qarurə. sürgü. qaşov. işəmə, südük qabı.

qarrə qıta. qara. anaqara.

qarşıt təpgi vakoniş. qarşılıq.

qarson yemqara.

qarurə qarqurə. sürgü. qaşov. işəmə, südük qabı.

qasib qapıcı. qapçı.

qasid çaparçı. çapar. çapçı. yamçı. kağazçı. namə, məktub çatdıran. çapar. peyk. çapar. çapan. tatar (< dartar). ulaq. posçu. ulaq.-sən yarımın qasidisən. (qasidisən : çaparısın).

qasid ulaq. peyk.

qasid yamçı. çapar. tatar. müjdəçi. xəbərçi.

qasip yağmaçı. çapılçı.

qaşqay çatma qaş qaşı kaman.

qata nəğmə. ır.

qatar dənğqəy. caylaşış. birliqiz. düz sizik. sıra. cərgə.

qatar dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın.

qataraq qarataq. qartaq. göz kəsəli.

qate' kəsgin. yarquci. iti.

qate' sağlam.-hüccəti qate' : sağlam qanıt.

qateiyyətli kəsgin. baltalı.-yaşmda baltalı kişi.

qatil əliqanlı. ölüt. qıyan. cani. öldürücü. öldürən. ölütən. qırıcı. cani. ölüc. ölüt. ölütçü. qanlı.-ölücün başına, yaşına baxılır.-qanlı qatil : qana qanlı : çox qan tökmüş, kişi öldürmüş qanlı, qatil.

qatil öldürən. alquçi. alğçi. alıcı.

qatil ölütçü. öldürən. qanlı.

qatıl qatlı. qatmər. müqavim.

qatil uqta. okta.

qatillik öldürücülük. öldürənlik. ölütənlik. ölütərlik. qırıcılıq. canilik.

qatıyat seçginlik. əzim.

qav ahən qarasaban. enli saban.

qavmiş camış. susığırı.

qavum qəbilə. qılan. qurub. qısım.

qay edmək qəy edmək. qaytamaq. qaytarmaq. qusmaq.

qayda dışı ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.

qayda ikəndiqinin bəliyi yox nərdə bulunduğu bəlli dəğil.

qayda ayin. әrәcə. görənək. qanun. qılıq. qural. salt. təməl. törə. türə. usul. ürf. göstəri. göstərgə. norm. istandard. qətə. qata. xət. ərkan. ilkə. öğrəyük. rəsm. görənək. adət. yasa. düzgün. düzən. yöntəm. qanıl. qanun. yöntəm. düzən. təməl. enqiz. qanıl. yasa. yapa. əsas. pirənsib. düzük. yöntəm. usul. durum. ayaq. durduraq. duracaq. duranaq. dəstək. düzən. sıra. dəsturuləməl.-tömönkü enqiz : alt qayda (üstüvanənin, mənşurun). .-ilkin yasa, qayda, qanun : ilkilkə. ilk ilkə. anayasa. əsasi qanun.

qayda ayin. әrәcə. görənək. qanun. qılıq. qural. salt. təməl. törə. türə. usul. ürf. öğrəyük. rəsm. görənək. adət.

qayda öğrəyük. rəsm. görənək. adət.

qayda yolum. yol. yosun. sayaq. qanun. uslub.

qayda yosun. törən. qanun. buyruq. uslub. rəsm.

qaydaçı usulçu. usulgira. quralçı.

qaydalar yöntəmlər. təriqlər. toroq. rəsmlər. risum. risumat. qanunlar. qəvanin. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

qaydalı ağıllı. uslu. toplu. dərli toplu. düzənli. yığcam. münəzzəm. düzgün.

qaydasız dərmə çatma. rind. bəkdaş. bağımsız.

qaydasızlık yolsuzluk uyqunsuzluk. yönətdışılıq. yöntədışılıq. yontadışılıq. yonatdışılıq. düzükdışılıq. düzgüdışılıq. yasadışılıq. yasaldışılıq. qadadışılıq. qadaldışılıq. qanundışılıq. qanunsuzluq.

qaydsız rind. bəkdaş. bağımsız. qələndər. ərönsüz. qayğısız. heç bir nərsəyə aldırmayan. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. qırt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. münfəil. xunsa. geniş. laübali. aldırışsız. dənətimsiz. başıboş. kontrolsuz.

qayə qayət. qayğa. qərəz. amac ərək varqı. düşnüq. məqsəd. tasarı. yönə. düşünmə. düşüncə. amac. izələk. gözələk. hədəf. güdü. oxluq. amac. umac ( < ummaq). bəllik. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. istək. bulqa. bulqama. dilək.-qayğamız yaşamaqsa, böylə yapmalı.

qayəsiz rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. başıboş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.

qayət bolmaqança. olmasınca. çox. pek. sınırsız.

qayət kip. ta.

qayət kup. iyi. olur. pek. qayə. qərəz. amac.

qayət son. uc. müntəha.-ucuna vardıq.

qayət təkin. dək.

qayib itil. qaçaq. bulunmayan. bolunmayan. olmayan. olunmayan. bolanmıyan. qeyri movcud, hazir.-bu gün on itil var.-uğur itil : hazir qayib.-uğursuz itilsiz işə başlama.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə