EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz


mil ərgül. mehvər. qazıq.-çərxə bağlı dəmir dəğirman oxu, mili : iğ. iğdə. miladYüklə 11.31 Mb.
səhifə58/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   125

mil ərgül. mehvər. qazıq.-çərxə bağlı dəmir dəğirman oxu, mili : iğ. iğdə.

milad doğum. doğuş. doğma. viladət. təvəllüd. doğuş.

miladdan öncəki sürə ötəçağ.

miliz tuma. qarışıq.

milkiyyət malikanə. yurtluq.

millət e’timad qamu güvən. milli əmniyyət.

millət məclisi qamutay..

millət vəkili el baxanı : .

millət vəkillər məclisi el baxanlar qurumu. qonqalav. qonqalağ. milli şura.

millət -bu nəcür olası millətdir ədə : bu nə deyəsi eldi bu dayna.-el, millət, milli xidmətçilər : qamu qulluqçuları.

millət bodun. boyun. bozun. xalq. bodun. boyun. bozun. xalq. budun. boy. (bax > bodun). boyluq. ült. tuy. tuz. el. xalq. qovm. tirkin. tərkin. türkün. törkün. budun. boy. (bax > bodun). bozun. boyun. boyluq. tuy. tuz. el. xalq. qovm. el. boyun. boğun. toplum. oba. el. cəmaət. qalayıq. el. xalq. toplum. köpçülük. xalq. el. ulus. qamu. qapu. tamu. saltaq. qalabalıq. yığın. cəmiyyət. izdiham. tirkin. tərkin. türkün. törkün. ült. ulus.-ulus ellərə, el oymaqlara, oymaq uruqlara bölünür.-yazılmasın tərkinim : dağılmasın millətim.-tarılmasın türkünüm : dağılmasın millətim.-çənd millətli : neçə millətli.-tamam millət vəkilləri, bilənləri : qamu düzəl kişiləri.-tamam millət vəkilləri, bilənləri : qamu düzəl kişiləri.-yazılmasın tərkinim : dağılmasın millətim.-tarılmasın türkünüm : dağılmasın millətim..

millətçi elçəçi. elin yararı üçün uğraşan kimsə. ulusçu. elçi. toplumçu.

millətçilik elçəçilik. elin yararı üçün uğraşmaqlıq. elçilik. toplumçuluq. ulusçuluk. ulutçulduq :.-yergilikli ulutçulduq : mahalli nasyonalizm.

millətlər arası el aralıq.

millətlər uluz. -anda uluz: birləşmiş millətlər.

millətvəkili salqıt. numayəndə.

millətvəkili salqıt. numayəndə.

millətvəkili saylav.

milli əmniyyət millət e’timad. qamu güvən.

milli əmniyyət qamu güvənliyi.

milli huquq qamu düzə. milli rəsm. adab o risum.

milli məclis qamu qurum, qonqalav, qonqalağ. qamutay.

milli məclis yasa qurulu. yasal qurul. el evi. qonqalav. qonqalağ. qanun məclisi.

milli olmaq milliləşmək. millilənmək. tamulmaq. tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. qamulmaq. qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq.

milli qanun milli qanun \qamu düzən \.milli qanun qamu düzən : .

milli rəsm qamu düzə. milli huquq. adab o risum.

milli şura qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər məclisi el baxanlar qurumu.

milli şura qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər məclisi el baxanlar qurumu.

milli -el, millət, milli xidmətçilər : qamu qulluqçuları.

milli eləsi. elsi.

milli hamılıq. qamılıq.

milli qamut. qaput. tamut.

milli ulttık.-milliləşdirmək : ulttandırmaq. ultamaq.-milli .-daxili : yerlik.-milli bazar : ordubazar : yerli bazar.

milli ulttık.-milliləşdirmək : ulttandırmaq. ultamaq.-milli.-daxili : yerlik.-milli bazar : ordubazar : yerli bazar.

milli ulusal.

millilənmək milliləşmək. milli olmaq. tamulmaq. tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. qamulmaq. qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq.

millilənmək milliləşmək. qamılaşmaq. qamılanmaq. hamılaşmaq. hamılanmaq.

milliləşdirmək eləsitmək. elsətmək.

milliləşdirmək ulusallaşdırmaq. uluttaştırmaq. qamılaştırmaq. hamılaştırmaq.

milliləşmək millilənmək. qamılaşmaq. qamılanmaq. hamılaşmaq. hamılanmaq. millilənmək. milli olmaq. tamulmaq. tamulaşmaq. tamılmaq. tamılaşmaq. hamulmaq. hamulaşmaq. hamılmaq. hamılaşmaq. qamulmaq. qamulaşmaq. qamılmaq. qamılaşmaq. qapulmaq. qapulaşmaq. qapılmaq. qapılaşmaq.

milliləştirmə qamılaştırma. hamılaştırma.

milliləştirmək hamılatmaq. qamılatmaq.

milliləştirmək qamulatmaq. qamılatmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. tamulatmaq. tamılatmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. millilətmək. millilətmək. tamılatmaq : tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq.

millilətmək milliləştirmək. tamılatmaq : tamulatmaq. tamulaştırmaq. tamılaştırmaq. hamulaştırmaq. hamılaştırmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. qamulaştırmaq. qamılaştırmaq. qamulatmaq. qamılatmaq. qapulaştırmaq. qapılaştırmaq. qapulatmaq. qapılatmaq.

millilətmək qamulatmaq. qamılatmaq. qapulatmaq. qapılatmaq. tamulatmaq. tamılatmaq. hamulatmaq. hamılatmaq. milliləştirmək.

milukultəvayif dərəbəy. xanxan..

milukultəvayiflik dərəbəylik. xanxanlıq.

milyon tümən minğ .-tümən minğ yarmaq : bir milyon para.

minacat edmək dilənmək.

minacat edmək dilgətmək.

minacat dilgət.

minar fənər. fanus. sarqan. sırqan.

minarə (ərəb) < nar : od. ışıq.

minarə çağar. bürc. barı.

minarə hörük. əkrim. iqrik baru.

minarə qarqu. qarqa. qarğı. qoruğ. qurqa.

minarə ükək (. <> y ) yükək. bürc.

minarə ur.

mincümlə başdanbaşa. sözün qısası.

minəccim ulduzçi.

minəlqədim otarıdan bərü. ötədən bərü. keçmişdən belə.

mineral duz.

minerallı topraq duzlu topraq.

minerallı topraq duzlu topraq.

minerallı duzlu.

minha edmək çıxarmaq. ayırtlamaq.

minha ayırt. təfriq.

minha başqa. təfriq.

minha mənfi. əkşi. ged. gedir. aluv.. alış. ayırmaq.

minha mənfi. əkşi. ged. gedir. aluv.. alış. ayırmaq.

minnət altında minnətdar gəbə. borclu. boşlu.-bu gəbənin altından çıxamazsın..

minnət alqış.

minnət alqış.

minnət bağış. iyilik. iydəlik. lütf..

minnət büsürəv. şükran. təşəkkür.

minnət görəv.

minnətdar olmaq minnət altında olmaq. borclanmaq. boşlanmaq. gəbələnmək. gəbə qalmaq.

minnətdar qalmaq məmnun olmaq. büsürəv edmək : büsürəmək.

minnətdar borclı.-o kişiyə borclu qaldıq. borclu. dəğərbilən. dəğərbilir. dəğərmən. dəğərşinas. könül borclusu. qədirşinas. qədirbilər. borclu. minnətli. könüllü. minnət altında. gəbə. borclu. boşlu.-bu gəbənin altından çıxamazsın. oqura. oğura. övgülü. övünclü. sağılı. sağulu. sağuclu. sağışlı. təşəggürlü. mütəşəggir. yüklü. yükümlü. borclu.

minnətdarlıq edmək oqramaq. oğramaq. təşəggür edmək : könülləmək.minnətdalıq edmək. sağşınmaq. sağınmaq. sağunmaq. sağcunmaq. övgünmək. övcünmək. övşünmək. həmd, şükr, təşəggür edmək.

minnətdarlıq borclılıq. borcluluq. dəğərbilənlik. dəğərbillik. dəğərmənlik. dəğərşinaslıq. qədirşinaslıq. qədirbilərlıq. könüllük. oqralıq. oğralığ. sağılıq. sağuluq. sağucluq. sağışlıq. övgülük. övünclük. övüşlük. mütəşəggirlik. tanquq. tanıqlıq. qədişünaslıq. təşəggür. könüllük.

minnətli minnətdar..

minqar çuntıq. çunt. dimdik. dimdik. qaqac.

minyatur kölgəsiz. (minyaturda kölgəliyiyə yer yoxdu).

miqdar -böyük çaplı (miqdarlı) gəlir yanında, kiçik çaplı sayılmaz : ırmaq qıyısında çeşmə yapılmaz.

miqdar -bu miqdarda : uşmunca çağlıq. bu qədər. bu ölçüdə.

miqdar çap. qab. ölçü. ölçüm. ölçək. əndazə.

miqdar ölçü. çaqar. çarqa. çərqə. çaqra. qədər.

miqdar ölçü. dənğ. dərəcə. qədər.-nə dənğ : nə qədər.-bir dənğ : bir parça. bir tikə.

miqdar ölçüm. ölçü. ölçək. həcim. öləç. ölçək. ölçü. bir. ölçü. çap. dəğərlik. ölçü çap. qab. ölçü. əndazə. ölçü. həcm. qaran.-alarınğ qaranı iki yüzdən artıq : onlar görünüştə iki yüzdən artıq idilər.-geniş ölçüdə, miqdarda : böyük çapda..

miqdar qıstas. qısqab. əyar. qıyrat. qıyrac. qıyran. qab. ölçü. me'yar. nisbət. miyzan.

miqdar san. sayı.

miqdar say. ölçü. ədəd. urun. orun.

miqdar tutar.

miqdar tutar. say. ölçü. ədəd. urun. orun.

miqdar uluş. bölək. bölük. pay.

miqyas olunmaq ölçünmək.

miqyas gülüm. oyum. ölçü. böyüklük. həcm. ölçü. qıstas. miyzan.

miqyas ölçü. çağ (çək). oran. çən .-çək. çək. çan. çən. çəm. çəki. çəkim. sınır. dözüm. düzgü. qural. ilkə. örnək. norm tutar. tutum. çıxar. bağıntı. bağlılık. ilinti. ilgi. nisbət. əndaza. mölçü. həd. çəlim. çalım. rəftar. davranış. biçim. ülgü. uyqun. boyut. birlik. vahit.

miqyas ölçü. çağ (çək). oran. çən çək. çək. çan. çən. çəm. çəki. çəkim. sınır. dözüm. düzgü. qural. ilkə. örnək. norm tutar. tutum. çıxar. bağıntı. bağlılık. ilinti. ilgi. nisbət. əndaza. mölçü. həd. çəlim. çalım. rəftar. davranış. biçim. ülgü. uyqun. boyut. birlik. vahit.

miqyas oran. ölçək. tutam.

miqyassız ölçüsüz.

miras qalmaq keçinmək. sovğanmaq. sovğa qalmaq.-bu ev atamdan keçinmişdir.-ötəkdən keçinmiş yapılar.

miras qalıt. irs. yuqundu. atadan qalma. -əsginin yuqundusu. əsgi çağdan qalma. geçmişin mirası.-sovğaya, mirasa qalmaq : geçmiş.-bu ev ona atasından keçmiş.

miras qalma. qalıt. sovğa. qalma. andır. antıra. andıra. andıq. soyqa. qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. irs.
andır. andıra. andıq.

miras qalma. qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. andıra. irs. geriyə buraxılan nərsə. tərəkə.

mirasçı ortac. sovxatçı. sovğaçı.qomaçı. andırac. qamaçı. qamçı.


andıra. andıq. andır. qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. andıra. irs. geriyə buraxılan nərsə. sovğa.

mirasçı ortac. sovxatçı. sovğaçı.qomaçı. andırac. qamaçı. qamçı.mirasçı qomaçı. qalmaçı. qalıtçı. andıraçı. andığçı. sovğaçı. soyqaçı. irsçi. varis. muris. qalıtçı. asaba. əbəqqu.

mirasçılanmaq tökürgələnmək. qomarılanmaq. miras aparmaq.mirasçılanmaq tökürgələnmək. qomarılanmaq. miras aparmaq.

miraxur əxtəci. axtaçı.

mirdəşir yuvusqa. yuyucu. qəssal. öli yayqacı.

mirdəşirxana tüşşü. tüşnəv. qusl təknəsi, daşı.

mirəggəb qaraq. -qaraq savıt: davat. mirəggəb qabı.

mirrix yıldızı baqır soxum.

mirur edmə geçitlik. geçməlik.

mirur kədən gözdən keçirmə.

mirur aşım. keçirmə. keçiş. geçiş. geçit. geçək. imrar. keçirmə. geçirmə. keçiş. geçiş. ötüş. ötiş.ötşü. ötşür.-mirur edmək : ötşümək.

miruri zamanla sürə aşımı ilə.

mirvarid göy daş. inci.-göz mirvarid : ağsu. ağbasma.-inci ilə yaşı saşur : mirvarid ilə göy daşı ayır.

mis bakır. paxır. tuc. tünc.-paxır çalma : ağılanma. zəhərlənmə. -paxır, mis pası rəngi : çadırıq ( < çadır : göy üzü). yaşıl göy boya.

misafirpərvər qonuqsevər. yolbaq. yolbaqa. yolbaqan.

misafirpərvər qonuqsevər. yolbaq. yolbaqa. yolbaqan.

misal tutmaq varsaqlamaq. varsamaq. varaslamaq. eləbilləmək.

misal örnək.

misal örnək. mayaq. nimunə.

misal yanğılıq. yanğıla. yenqili. yenqiliq. kimi. gibi. dənlü. dəklü. manənd.

misalı ki tay.-yorqan misalı : yorqanki tay.-misal üçün : söz gəlimi. söz gəlişi. məsələn. fərzən.

misaqi milli biçğas.

misdaq ölçü.

misdən, qılpılı kiçik su qabı paxrac < bağrac.

misgər çilingir.

misgin bəcəriksiz. bayquş.

misgin sonqol.

misgin uyunti. alçaq.

misil əş. bənzər. şibh. örnək. bənzər. əş. nəzir.

misilsiz bənzərsiz. olmadıq.-olmadıq işə qaldıq.

misilsiz əşsiz. taysız. bənzərsiz. dəngisiz. dəgəsiz. nəzirsiz. örnəksiz. tipik olmayan.

miskin yarlı. yoxsul. kasıb. fəqir.

misl bikin. kibi. kimi. kəsin. tibq.

misl daş (> dəs(fars). tay. bənzəyiş. sayaq. sıyaq. müşabihət. əmsal. bənzər. bənzəri. tay. nərsəni andıran. əş. bənzər. bir.-ikisi birdir.-mislsiz : əşsiz..

misl əş.-buna əş.

misl tay.

misl tay.

misli inki quya. sözdə. eləbilki.

misli olan sıyaqtaş. sayaqtaş. oxşaş. əkədəş. bənzəş.-bu bənzər (bənzəri) kitablar.

misli oxşaş. bənziyən. eyni. sınlu. bənzərli.-çoyun sınlu : çöygen kimi (tökmə dəmir mislli)..

misli uyar.

mislili əmsallı. dəngli. dəngəli. dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı (< yansımaq : bənzəmək). bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. bərabərli. əkranlı. maadilli. özdəşli. həmvarlı. başabaşlı. bənizdəşli. manğzdaşlı. təkinli.

mismar çivi. mıx. düğməbaş.

mismar əksər. əkən, yamayan, tikən nərsə. dəmir civi.

mismar tamaxsa. təməqsə. təpəqsə. bir çeşit çivi. mıxca.

misqal -misqalın dördə bir : dənğ.

misra' çənət.

misra' dizə.

misra' dizə.

misra dizə. taxma. taxım. ək. boğun. boğum.

misra dizə. taxma. taxım. ək. boğun. boğum.

misvak əğək. ərək. diş koggəsi. (arıtladan, təmizləmək arac). özəlliklə diş arassalayan ayqıt.

misvak tişsürək.

mitbax qaraçat. qaraçatı. qaradaç. qaradam. aşlıq. aşpazxana.

miyan sal olqun. orta yaşlı. yetişgin otuz yaşın aşmış.

miyan tohi kova. çova. çava. kava. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.

miyan qol. orta. mərkəz. ara. orta. bel. kəmər.

miyana aralıq.

miyana aralıq.

miyanbənd bağırdaq. bağıldaq. beldəmcək. beşikdəki uşaqlara sardıqları bağ, bənd.

miyanci araçı. ortaçı. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. ara bulman.

miyançı araçı. sığzıq.

mıyançı araçı. sığzıq.

miyançı davər. ortançı.

miyançi qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol.

miyançi yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. əl. vasitə.-nəyin əli ilə bunu yapdız.-bir əl tapmadıq, gec qaldıq.

miyancigəri araçılıq. ortaçılıq. dəllallıq. ara bulmaqlıq.

miyanə rəvi mö’tədillik : e'tidal. 1. ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq. ortalanclıq. ölçülülük. ölçüqlük. dəngəlik. dəngillik. 1. ılımlılıq. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. yavaşlılıq. yavaşıqlıq. soğuqqanlıq. orta gedişlik. orta yağdaylıq. salqınlıq. dinclik. uysallıq. mulayimlik. 1. uyuşma. uyqunluq.

miyanə rəvi mö'tədil. e'tidallı. 1. ortaq. ortan. ortalanc. aralılı. ölçülü. ölçüqlü. ölçüqül. dəngəli. dəngili. 1. ılımlı. yumşaq. yumuşaq. yavaş. yavşaq. yavaşıqlı. dinc. dincək. arsat. soğuqqan. orta gedişli. orta yağdaylı. salqın. salqınıq. uysal. uysaq. mulayim. 1. uyuşuq. uyuşul. uyqun. uyqunuq.

miyanə rov olmayan : mö'tədilsiz e'tidalsız. 1. ortaqsız. ortansız. ortalancsız. aralıqsız. ölçüsüz. ölçüqsüz. dəngəsiz. dəngisiz. 1. ılımsız. qızıqqanlı. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mulayimətsiz. 1. uyuşmaz. uyqunmaz.

miyanə ortam. vəsət.

miyanə vasitə. aralıq.

miyanəro yalçuq.

miyanərov duralı. tutumlu. ılım. yılım. yılımlı. ılımlı. qərarlı. yarqılı. olcalı. yönəli. ölçülü. ölçünlü. ortam. mütəvəssit. mö'tədil.

miyanərov yumşaq qılıq. ortac.

miyanərovluq yumşaqlıq. ortaclıq.

miyangin ortalama.

miyəssər bolağ. olağ . olalı. bolalı.

miyob qaralğan. qırav. nəzdikbin.

miyyəssər çalağı. bir üzü yağda qızartılmış yumurta. nim ru.

miyza ölçü. ülgü. dəngə. tərazı.

miyzalamaq tutamlamaq. ucdan uca ölçmək. qarışlamaq. arşınlamaq. ölçmək.

miyzan dəklək. dəklik. qatlaq. qatıq. çəklik. dərək. dərik. dərlik. qədər.-bu qatlaq.

miyzan dəngə. ölçü. hidud. ölçü qıstas. ölçü. tutar. dəngə. balans. hədd..

miyzan ölçək. peymanə.

miyzan qıstas. qısqab. əyar. qıyrat. qıyrac. qıyran. qab. ölçü. me'yar. nisbət. miqdar.

miyzan üç yıldız.

miyzan üç yıldız.

miyzanlamaq dəngləmək. dəhləmək. tanğlamaq. taylamaq. saylamaq. paylamaq. iqtisadi, ekonomik davranmaq. iqtisadi, ekonomik davranmaq.

miyzanlamaq düzətmək. tənzimləmək.

miyzanlamaq ölçmək. dartmaq. vəzn edmək.

miyzanlamaq qıstaslamaq. qıstasmaq. ölçəmək.

miyzanlamaq tüzətmək. düzətmək. doğrutmaq. düzənləmək. tənzimləmək.

miyzanlamaq uralamaq. düzəltmək. qoyarlamaq.

miyzanlanmaq uralanmaq. düzənlənmək. qoyarlanmaq.

miyzanlıq təklik. dəhlik (< dənğlik.). tarazlıq.

miz -aralıqda qulluq üçün düzənlənən təkərli miz, masa : dönmə dolab.-mizin üst bölümü : tabla.

miz -miz üstü, oxu çırağı : qana. çana.

mizah -qara : qara gülməcə : qara şuxluq : güldürərək duşündürücü, iliştirici, yergili (pisəti. tənqidi) gülməcə.

mizahimət edmək qabaqlamaq : difa edmək.-qabsamaq : pəskəçilik.

mizban qonaqçı. qarşıçı. qonaqlayan. qonaqçı.

mızi içkirli. iki üzlü. riyakar. su ardı saman yerdən. suvart.

mızı muzi. qapalı. müzəvvir. yaşar(gizlədən < yaşmaq : gizləmək). aldaq. hoqqaçı. hiləgər.

mızılıq edmək qıncılamaq. qancıqlanmaq. qancıqlamaq. cığallamaq. cığallıq edmək.

mizrab çalqıc. təzənə.

mizrab şərtpək.

mizrab şərtpək.

mizrab təzənə.

mızraq ney. neyzə. qarqı.

mızraq qaboq. süngü.

mızraq qarqa. qarqı. qarqu. neyzə.

mö’tad bəngi. menğkış. bənğgə.

mö’tad bəngi. menğkış. bənğgə.

mö’tədil artaş,.

mö’tədillik e'tidal. 1. ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq. ortalanclıq. ölçülülük. ölçüqlük. dəngəlik. dəngillik. 1. ılımlılıq. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. yavaşlılıq. yavaşıqlıq. soğuqqanlıq. orta gedişlik. orta yağdaylıq. salqınlıq. dinclik. uysallıq. mulayimlik. 1. uyuşma. uyqunluq.

mö'bid tapınan tapan.

mö'bid toxtamış.

mobilizasya seferberlik.

mobl -iki üç kişilik otracaq, mobl : kərəvrə. kərəvrə. kərəvər. kanapə. salon.

moblə vər vəsayilli. əşyalı. yüklü. yükümlü. qoşlu. qoşulu. döşəli. taxımlı.-yüklü otaq : gərəlilərlə döşənmiş olan oda.-yüksüz otaq : çılpaq, yalın, lüt oda.

moblıman ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları. qapat. qamat. tapat. çapat. baçat. biçət.

moblıman qaraltı. ev qoşusu. ev vəsayili.

moblman qaraltı. ev qoşusu. ev vəsayili.

mobser değnəkçi. dayaqçı.

moc dalağ.

moc dalağ.

moc dalqa. dolğun.

mükəlləf görvən.mütəcanis türdəş. tüdəş. tüləş. türəş. tördəş. təkdəş. qıldaş. bir türdən, qıldan, qılıqdan, cinsdən olan. birbirinə bənzəyən, oxşaş. tördəş. təkdəş.

nişan im. him. görək. taxım. . əlamət. atış. sınırlada qoyulan nişan. iz. çizgi. bələk. çapa. iz. arm. bəlgi. yer. yavuq. iz. im. um. imarə. bəlgilik. bilgilik. bəlgi. mark. im. iz. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. əsər. arıntı. girilti. gəliri. dizəlti. endik. əlamət. bəlgi. amac. umac (< ummaq). bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. izələk. gözələk. hədəf. məqsəd. mənzur. bələtmək. bəllətmək. buta. izələk. gözələk. hədəf : im.

qaba (fars) bastağ > bistağ (fars). qostağ.

qabahat bulmaq suçlamaq. ayıblamaq.

qabil olmaq almaq.-boya almayan barçın.

qabil olmaq yaraşmaq.-qabili qismət : bölünə bilən. bölyünci. bölyünci.-hörmətə qabil : möhtərəm. sayqı duyulan.

qabil -qabili təhəmmül : çəkilir. dözülür. qatlanabilir.-çəkilir acı : qatlanabilən acı.-qatlanabilinməz acı : çəkilməz, dözülməz acı.-ğeyri qabili təhəmmül : qatlanabilinməz : çəkilməz. dözülməz.

qabil alan. müsaid.

qabil bəyəği. bəyənilən.

qabil bəyəği. bəyənilən. çıxarlı. dolqun. dolu. doluq. alağan.müstəid. anığ. yetənəkli. yetik. yetgili. qabillik. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət. olabilir. bolabilir. olur. bolur. imkanı olma. mümkün. yetənəkli. yetik. yetgili.-danışığa çox yetik biridir.-yetik işçi.-onu görmək olur mu.-qabili inhina : bükülür.-qabili inhilal : çözülür. ərir.-qabiliyyət : alağanlıq.

qabil qonquy. atan

qabilə anaçı. əbəçi.

qabilə anaçı. əbəçi. mama. əbə.

qabiləlik əbəlik. mamalıq.

qabiləyyət ərişim. anlayış. alqı. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. seziş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. fərasat. kiyasət. dahilik. idrak.

qabiləyyətli olqun. yetik. yetim. yetin. ərtimli. ərdi. anlaqlı. sezişli. dirayətli. görüklü. bəsirətli.

qabiləyyətsiz anlamaz. dişsiz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. sezməz. dirayətsiz. görüksüz. bəsirətsiz.

qabiləyyətsizlik anlaqsızlıq. qanmazlıq. dişsizlik. sezişsizlik. dirayətsizlik. görüksüzlük. bəsirətsizlik.

qabiliyət baqmu. yetənək. iste'dad.

qabiliyət baqmu. yetnək. istedad.

qabiliyət onğ. yetənək.

qabiliyətli baqumlı. yetnəkli. istedadlı.

qabiliyətli çəmər. çəpər. usta.

qabiliyətli qıysablı. bəcərikli. açıqgöz. yetənəkli.

qabiliyətsiz baqmuzsuz. yetənəksiz.

qabiliyyət çıxar. salıq. iste'dad. qərihə.

qabiliyyət qablı. çiq. cih. çalım. güc sənət. usul. yeti. yordam. çıxar. qabış. yetənək. yətənək. sələt. edənlik. çıxar. örlük. tanış. başarma. bacarıq. biliklilik. buldukluk. bəslik. yeti. yetənək. edənlilik. kapasitə(latin) zirəklik. qıvraklık. ukip. uqış. üstünlük. vergi.-qabiliyyətli : öndürüşlü.


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin