EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə57/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   125

məxlut qarma. qarşıq. qurma. alamık. qalqum. qalmıq. qılaqan. qarışıq. neçə şey qarışığından oluşan nərsə. qarışıq. avzurı.

məxlut qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. əlavə. ixtilat.

məxlut qatış. qatım. qarışıq. qarşıq. məmzuc.

məxlut qatma. neçə nərsədən oluşan nərsə.

məxlut qoşuqluq. batıqlıq. qarışıq. məmzuc.

məxlutçı məxlutçı. aşmal. mikser. çalxar.

məxlutkon aşmal. qatan. qaran. mikser.

məxlutkon qatıc. aşmal. mikser.

məxlutluq məmzucluq. qatılış. qatımlı. qarışıqlıq.

məxməl kürk. kürgə. sütük. sütlük. sürtlük.

məxməlli kürk. kürgə. sütük. sütlük. sürtlük.

məxməlli məxməri. tülük.-tülük yasım : tüklü, pürüzlü, döşək.

məxmər -məxmər qumaş : hərir. turğu. torğu.

məxməsə -ağır məxməsə: qarabataq. ağır durum.məxmur edən bayıltıcı. bayıltan. bayıtqan. uyduran.

məxmur -bayqın, məxmur baxışlar : süzülgən qözlə.

məxmur xumar. xoşhal. bayqın. əsrik. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli. süzgün. mədhuş.-bayın gözlər, baxışlar.

məxmur, həsrət çiçəyi çiğdəm. qarçiçəyi.

məxmur, mədhuş olmaq süzülmək. bayqınlaşmaq.

məxmurçiçəyi çiğdəm.

məxmurluq süzgünlük. xumarlıq. bayqınlıq.

məxrəc ortaq bölüm. çıxaq.

məxrut çərkəs.

məxrut qırma topıq. qonus. söbü biçikli nərsə.

məxrut qırma topıq. qonus. söbü biçikli nərsə.

məxrut sobi. sivri.

məxrut tikmən. dikmən. qoynı. qoynu. qoni. qonu.

məxruti soba. qoynı. qoynu. qoni :.-ucu sivir, soba, qoni börk : qalpaq < qablaq. qaplaq.

məxruti süyrü. soyru. uzunca.-süyrü yak : uzun yüzlü.-uzunca, məxruti şəkil vermə : süyrüləmək.

məxsuf ay günəşin tutulması. tutqun. tutğun.

məxsus arnayı. ayratın. yöryetə. özəl. özəlliklə. özgü. özgü. özə. dərək. dəyişik. tən. tənğ. tənğdik. tiyişt. tiyəşəlu. xass. münhəsir.-özünə dərәk : özünə məxsus.

məxsus başqaca.

məxsus ilişik.-xanıma özgü, yaraşır, ilişik : xanımsı. qadınsı.

məxsus kəsik.

məxsus öcqəqə. qəsdən. bilərəq.-öcqəqəliq edmək : bilərək yapmaq. qəsdən yapmaq.

məxsus önğəyük. ayrılan. bir kimsəyə özəl. olan.

məxsus önğəyük. özəl. xass. ayrılan. bir kimsəyə özəl. olan. özqü. özgü. özə ayit. özlə ilgili. xas. sayaq. arnayı. ayratın. yöryetə. özəl. özəlliklə. özgü. özə. dərək. dəyişik. tən. tənğ. tənğdik. tiyişt. tiyəşəlu. xass. münhəsir.-özünə məxsus : özünə sayaq.-özünə dərәk : özünə məxsus.-məxsusən : ataylab. ateyi. özəl olarak. bilərək. bilə bilə. ayratında.-məxsusən : qasba. bilərək.

məxsus özəl. xass.

məxsus özgü.

məxsus özgü. özəl. darıq. dərik. tərh. nərsə üçün ayrılmış nərsə, yer özəl.

məxsus özgü. özəl. dərək. xass.-gündüzə özgü : gündüzlük.

məxsus özgü.-qapaq yapmağa özgü, məxsus : qapaqlıq. qabaqlıq.

məxsus özqü. özgü. özə ayit. özlə ilgili. xas.

məxsus sayaq.-özünə məxsus : özünə sayaq : .

məxsusən ataylab. ateyi. özəl olarak. bilərək. bilə bilə. ayratında.

məxsusən ayratın. özəlliklə. məxsusən. xisusən. özəlliklə.

məxsusən qasba. bilərək.

məxtum olmaq sonlanmaq. bitinmək. qurtanmaq. başa vurulmaq.

məxzən < qazan. birikim. birikinti. bir qonuda, alanda toplanan bilgilər.

məxzən qaradaban. depo.

məxzən qaznaq. xəznə. kov. kav. ambar.

məxzən qumu.

məxzən tügər. düqər. ambar. qazan.

məxzən yeraltı.

me'yar ayırac.

me'yar əyar. ölçü. güdü. oran. ayrac. ölçü. ölçü. ölçək. dəngə. tanqı. qıstıc. əyar. nisbət. qiyas.

me'yar qıstas. qısqab. əyar. qıyrat. qıyrac. qıyran. qab. ölçü. nisbət. miyzan. miqdar.

me'yarlı oranlı. ölçülü. güdülü. əyarlı.

meyd yapay. yapan. yasan. quran. düzəldən. düzən. düzəy.

meydan -açığlıqda, orduda, meydanda qurulan alaçıq : aylaq.

meydan -bol, gen meydan : bol ara.

meydan -çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, meydanı : çalaq. çalqa. mə'rəkə.

meydan açıq. açuq. alanğ. alan.məsahət.

meydan açıq. açuq. məsahət.

meydan açıq.-meydana qoymaq : 1. açıqlamaq. ifşa edmək.

meydan alanğ. alan.

meydan anğıl. alanğ. açıq nə. yapraq.

meydan ara. səhnə. orta .-pulları ortaya qoy.-işi ortaya qoymadılar.

meydan aranıq. alanıq. aralıq. qoşluq. ortalıq. qoşuluq. qoşluq. aralıq. ortalıq. açığlıq. boşluq. ərsə. ərsə. çək. aran. alan. alım. çəkim. alan. boş yer. yer. aralıq. açığlıq. alan. 1. yapanlı. bazarlıq.-bu at bu meydan : iğnədə var sapda var. gərəkən nərsələr hamısı yerindədir.-iş sahəsi, meydanı : işqolu. işalan.

meydan aya. ortal.

meydan göstərə. sərgiş. alan. ortalıq. açığlıq. boşluq. ərsə. sahə.

meydan orta. ara. səhnə.-pulları ortaya qoy.-işi ortaya qoymadılar.

meydan ova. alan. ara.-bu ovada çox olay izlənilmiş : yaşanmış. görünmüş.

meydan yalanğ. yalan. yalın. alan. alaca. açıq yer. boş.

meydana çıxarmaq açıqlatmaq. bəllətmək. ortaya qoymaq.-ürək sözün bəlmir.

meydana çıxma bəlirmə. bəllənmə. görünmə. zihur edmə.-alana, meydana çıxmaq : bəlirginləşmək. açıqlaşmaq. aydınlaşmaq.-göz alımı : gözün görə bildiyi alan.-meydan oxumaq : boy demək : alnını qarışlamaq.-göz çəkisi : göz alanı.-çəkil gözümün çəkisindən.-gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan : görüş alanı.

meydana çıxmaq bilənmək. aydınlanmaq. açılmaq.

meydana gəlmək baş göstərmək. ortaya, araya çıxmaq. bəlirmək. zihur edmək.

meydana gətirən törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. icab edən. səbəbçi. müsəbbib.-ortaya, meydana qoymaq, çıxarmaq : ortalatmaq. ortalamaq.-bu meydan, bu şeytan : bu görüş, bu oluş.

meydançı meydan dolandıran. alanbaş. alan yönətən, dolandıran.

meydanda bəlirgin. açıq. aydın. alanda. görünümdə görünürdə. görünüqdə. göründə. görünüşdə. görnüşdə. arada. ortada.-görünürdə nərsə yox.

məyər oysa ki. ola ki.

məyər oysa ki. ola ki.

meyil -bir istək, dilək, amac, meyilin, qızqınca, qısqancla ardında olma : üşüş. üşüşmə. rəğbət.

meyil -nəfsani əğilim, meyil : həva vo həvəs həvəs. qaplıca. qapcıq. istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. istəmşimiş. istəmsəmə. keçici istək, dilək.-ard arda gələn istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş.

meyil ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə.

meyil rəğbət. istək.-istək edmək : arzu edmək.

meyillədirmə əğmə. endirmə. çarrpıtma.

meyilləndirən qarın açar. açar. iştahladan.

meyillənmə qarın açma. qarnaçma. iştahlanma.

meyillənmək əğilinmək. əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. axışımmaq. axqınmaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək.

meyillənmək əğilmək. çarpılmaq. çarpazmaq. çevrilmək. bükülmək.

meyillənmək əğilmək. səvülmək. savılmaq. yönəlmək.-könlüm sənə səvülür.

meyillənmək meyl edmək. mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. əğrinmək. əğinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışımmaq. çəkişinmək. çəkimmək. ilginclənmək ilgəlinmək. ilgilənmək. əlaqələnmək. maraqlanmaq. intiresanlanmaq. ərtiresanlanmaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. çəkilmək. sapınmaq. əğimsərmək. yaxınsırmaq.-qaçmağa sapınmaq, yol aramaq : qaçımsamışmaq. qaçımsarmaq.-könül o gözələ axdı.

meyillənmək töllənmək. həvəslənmək.

meyillənmək yatmaq.

meyillətmə yamala. imalə. əğmə. yasırma. yatırma.

meyilli -dışa əğimli, meyilli olmayan : qapalı.

meyilli -günə əğik, meyilli : günə aşıq : günaşıq. gündöndü. günəbaxan. günçiçəyi. günəşçiçəyi. ayçiçəyi. ayqarac.

meyilli , meyilli, cəlb, rağib, mütəvəccih etdirmək : sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. sevgitmək. sovqıtmaq. ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.-meyilli, əğimli, əğik, yatıq, yer : badal.-meyilli, rağib, cəlb edmə : ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.

meyilli alıq. alqın.

meyilli aqqalı. axalı. axarlı. gedəri. axan.-ürək səndən ötrü aqqalı.

meyilli barıqlı. yerikli. əğimli. vurqun. düşgün. məczub.

meyilli caypaq. əğik yoquş.

meyilli əğik. ərik.

meyilli əğik. ərik. yaya. istəkli. sevimli.

meyilli könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı. qaymış. qayıq. yayaq. yayqa. əğrik. əğri. yazan. əğimli. əğinik. əğik. yatıq. əğimli. əğrimli. gəlici.-sağa qayıq.-sola qayıq.-düşüncələri kimə qayıqdır : meyillidir.

meyilli sapan. çapan. əğrik. mayil.-kötüyə sapan : pisə meyilli.-qaçmağa sapan, meyilli, mayil : qaçmaq yolu arayan : qaçımsamışıq. qaçımsar.

meyilli töşləmə.

meyilli yatlama. əğik.

meyilli yatqın.-arvad kimi, dediqoduya, gəvəzəliyə yatqın ərkək. qadın ağızlı. qarı ağızlı. arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız : qadın ağız. qılıbıq.

meyilli yaya. istəkli. sevimli.

meyillik -meyillik, təmayül göstərmək : əğilinmək. əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. axışımmaq. axqınmaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. mayillənmək. meyillənmək. meyl edmək.

meyillik yayaq. yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. təmayül.

meyillik, təmayül göstərmək meyl edmək. meyillənmək. mayillənmək. əğrinmək. əğinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışımmaq. çəkişinmək.

meyillilik əyiqlik. əğiqlik. istəklik. istəklilik. rəğbət.

meyilsiz boğazsız. iştahsız. çox yemək yeməyən. əğilimsiz. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. qırt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa. istəyişsiz. istəksiz. istəşsiz. istəmsiz. eşqsiz. həvəssiz.

meyl edmək irkinmək. ərkinmək. ixtiyar edmək. istənmək.

meyl edmək sevib bayılmaq. aşiq olmaq. könül axıtmaq. pusumaq. atılmaq. istəmək. yönəlmək. inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq. əğilmək. girişmək.

məyl edmək yaymaq. çalqamaq. qımıldatmaq. sallamaq. əmitmək. əğilmək.-könlüm ona əmitti.

meyl əğilmə. əğilim.

meyl istək. ağmaq.-sizin ağmaqızla, mənimki tutmaz.-ağmaq bir olsa : istəklər bir olsa.

meyl istək. köngü. könül. riza.

meyl köysək. istək.-köysəkli : istəkli. meyilli.

meyl qıdık. qızık. diləkdaş. köysək. istək. rəğbət. kәlәlә. istәk. enkiş. axar. axın. ağın. ağım. taxın. gediş. çəkim. bənzəyiş. tay. kimi. tipqi. qılık. qıymıl. iş. qımıldı. fe'l. yol. çəm. adət. endik.-meyilli : qıyşıru : əyri. yönli. sapıq.-meyilləndirmək : əğmək. küykərtmək. bükmək. qanmaq. qanıqlamaq. qanıtmaq. qandırmaq.-sırtını küykər : sırtını əy.-meyillənmək qıyşmaq : əyrilmək. yönəlmək. sapmaq. meyl edmək : axmaq. yasanmaq. dayanmaq. niyyətlənmək. yakışmaq. yalaşmaq.-meyl eddirmək : əyildirmək. ılıqdırmaq. ilgiləndirmək.-meyillənmək : maraqlanmaq. yarsamaq.-köysəkli : istəkli. meyilli.

meyl qıdık. qızık. diləkdaş. rəğbət. kәlәlә. istәk. enkiş. axar. axın. ağιn. ağım. taxın. gediş. çəkim. bənzəyiş. tay. kimi. tipqi. qılık. qιymιl. iş. qιmιldι. fe'l. yol. çəm. adət. endik.-meyilli qıyşıru : əyri. yönli. sapıq.-meyilləndirmək : əğmək. küykərtmək. bükmək. qanmaq. qanıqlamaq. qanıtmaq. qandırmaq.-sırtını küykər : sırtını əy.-meyillənmək qıyşmaq : əyrilmək. yönəlmək. sapmaq. meyl edmək : axmaq. yasanmaq. dayanmaq. niyyətlənmək. yakışmaq. yalaşmaq.-meyl eddirmək : əyildirmək. ılıqdırmaq. ilgiləndirmək.-meyillənmək : maraqlanmaq. yarsamaq.

meyl tarım. çəkim. əğim. istək. əsmə. əsi. rəğbət. yayaq. yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyilli. mayil. meyillik. təmayül. betgəy. yamac. axnaq. ağnaq. əğim. axım. axıntı. sürük. sürüş. sürüm. əğilim. əğik. əyik. ərsik. arzu. əriz. əriş. ərək. irək. azıq. tutqu. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. rəğbət. gəriş. girəyiş. girayiş. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. əğim. itiş. idiş. itmə. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. əsi. qaplıca. qapcıq. həvəs. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə.

meyli əğimi. axımı. axarı.

meymənət qutluq.

meymənət sürmişi. sevinc. toy bayram, şənlik səsi.

meymənət uğur. qut. ayaq. qədəm.

meymənət ulcay. olcay. uğur. səadət. iqbal.

meymənətli ayaqlı. uğurlu. qutlu. mubarək. meymun.

meymənətli bayıtdur. qutlu. uğrlu. yümnülü. bərəkətli.

meymənətsiz ayaqsız. uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. şum. bəd yümn. yümnsüz.

meymun ayaqlı. uğurlu. qutlu. mubarək. meymənətli.

meymun kopi. qapıq. qap. maymıl. qabıq. gəpi. beçin. oniki illik heyvan devri təqvimində doquzuncu ilin adıdır.

meymun qutlu. toyumluq. doyumluq. toyumlu. mubarək.

meymun uğur. qut. ayaq. meymənət. qədəm.

meymunçul meymun kimi.

meyt cənazə. donuq. ləş.

mə'yus bağrı qara. küsgün. mükəddər. bezgin. üzgün. bıqmış. usanmış. üzgün.

meyvə çəkdə. igdə. yidək. gögət. baştın.

məyxana kəpit.

məyxana kəpit.

meyxanaçı çaxırçı.-yaşlı meyxanaçı : çomar.-ər alanı, meydanı : gürəş alanı. güclü çəkişik, çəkiş bəkiş, mücadilə yapılacaq yer.-döğüş meydanı : atış alanı..

məyxanaçı timci. tim. şərab satan.

meyxoş gülöyşə. sücirmiş əsrik,.

meyxuş gülöyşə.

meyzədə sücirmiş əsrik,.

məzac iç. göyül. könül. qalı. xuy. karakter. qılıq.

məzacım çəkmir içim işləmir, istəmir.

məzacım çəkmir könlüm işləmir, istəmir.

məzacım çəkmir könüüml işləmir, istəmir içim işləmir, istəmir.

məzah alay. dolay. gülşüq. gülüşlük. güləki. yosmalığ. oynaş. oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. icəşlik. şuxluq. şavxunluq. ironi. yergi. daşlama. həcv.-qara : qara gülməcə : qara şuxluq : güldürərək duşündürücü, ilişdirici, yergili (pisəti. tənqidi) gülməcə.

məzahlı alaylı. dolaylı. gülməli. gülgün. gülüşlü. gülşüklü. güləli. güləkli. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. ironik.

məzar daşı sın daşı.

məzar basağa. sin. qəbir. çuxur. qəbir. dalıq. qəbir. sin. sın. damqa. qalata. qalat. basma. daxma. taxma < tuqma. qəbir. türbə. dinlənik. dinləlik. qonam. qəbir. sin. gəvər. gəvir. govur. gor. çuxur (< kəv. kav. gəv. kov). sinək. qəbir.

məzar oba. qəbir. sin. qəbir. tünəriq. qaranlıq. sin. qəbir. yerçü. sın. sın. qonam. qəbir. tuplu. tublu. qəbir.

məzar taş. baxı. açı. fal.-daş salmaq : qaraçay.-malqar΄da 1 daş ilə fala baxmaq.-daş saldırmaq : fala baxtırmaq.-daş saluvçu : falcı.

məzarlık gorustan. qəbristan. gömək. gömük. gömüt. gömgən. basıq. dalıq. sın. sin. qəbir. türbə. daxma. damğa < tuqma. dinləlik. dinlənik. qara yer. gor ( < kovr). göməklik. gömüklük. gömütlük. gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. türbə. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. qaralıq. qəbirlik. gorluq < govrluğ. govurluğ. govustan. govuslan. gorustan. qəbirstan.

məzbəhə sallaxxana. salxana. kəsimevi. qanar. qanara. heyvanlar salınan (basıb kəsilən) yer.

məzbələ küllük. külqan. külxan. külvan. külcan. aşqalxana. zibillik.

məzbur anılan. adı keçən. deyilmiş. deyilən. denilən. dinilən. diyilən. məzkur. sözü keçən.

məzbut tizivün. müntəzəm. tərtipli. düzənli. dərli toplu.

məzə çərəz. cərəz. dadım. qatış. qatıq. yer yemiş. quruyemiş. oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat yeməklər. kərəz > çərəz. çərəz. dadlıq. çaşnı. dad. dişlik. əmrik. əmlik. suğın. suğun. sos. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. boğazüstü. boğazlıq. qapama. yavanlıq. yağlıq. qatıq. nərsəyə qatılıb yeyilən nərsə. xuruş. gözləmə. gözləm. gözləyiş. üzgöz. tad. dad.

məzə çərəz. cərəz. tad. dad. gəzək. gəzik. gəziş. çaşnıq. çaşnı. noğul.

məzək şaka. alay.

məzələnmə alaya alma. əğlənmə. incə alay. zovqlanma.

məzələnmək əğlənmək.

məzəli alaylı. dolaylı. gülməli. gülgün. gülüşlü. gülşüklü. güləli. güləkli. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. dəğişgən. icəşgən. şux. məzahlı. ironik. gözləməli. gözləmli. gözləyişli. üzgözlü. qapamalı. yavanlı. yağlı. qatıqlı. xuruşlu. çaşnilı. yağlı. gözəl. dilmə. diləm. dadlı. ləzzətli.

məzəlik dadım.

məzəllət alçaqlıq. düşüklük. alçalma. düşülmə.

məzəmmət edmək yermək. kavlamaq.

məzəmmət tanqal. danlaq. sərzəniş. yerik. iğrik. sərzəniş. yergi. həcv. yerik. iğrik. sərzəniş.

məzəmmət, sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş, olunan qınlanan. qınanan. qaqlacan. qaqacan. alçaq, xor, aşağ görünən nərsə kimsə.

məzəndə nırx. axı. -ası axısı: bəhrə nırxı.məzəsiz çet. çət. pis. dadsız. yavan. dadsız. ləzzətsiz. savuq.

məzəsiz yavan. dadsız. duzsuz. dinc durmıyan. bıqdırıcı. yol bilməz. yavan. yayvan. dadsız. yavan. dadsız duzsuz. ləzzətsiz.

məzhəb qətə. qata. xət. alşıq. yol.

məzhəbli yollu. inanclı. donlu. təriqətli. siluklu. inanan. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir. donlu. təriqətli. siluklu.-bədməssəb : tapıqsız. dönək. qancıq.

məzhəbsiz məssəbsiz. sapıq. dinsiz. dinsiz. qıldısız. qınzır. vicdansız.

məzhəkə gülünc.

məzhəkəli gülünclü.

məziqəli sıxıntılı. çətin. gücənikli. məşəqqətli. zəhmətli.

məziyyət yitüt. məharət. bəcəri. üstünlük. artıqçılıq.-məndən artıqçılığı qaysı : onun nəsi məndən üstün?.

məzkur adıötə.

məzkur anğılmış. anılmış.

məzkur anğılmış. sözü keçmiş olan. sözü keçən. anılan. adı keçən. deyilmiş. deyilən. denilən. dinilən. diyilən. məzbur. adı geçən.

məzlum olmaq qıyılmaq.

məzlum ezilqən. əzilücü. əzilən. zülüm görmüş. zardap. çapqınlanmış. çapınlanmış. zülm edilmiş. qorqutulmuş. qıymalıq. yanığ. yazık. yavaşlık. uysal. osal. əl ayaqsız. kala keh. yazık. yavaşlık. uysal. osal.-yazıq tutulmadı, yanığ tutuldu. (yazıq : suçlu. günahçı. ).

məzlumların ahı, dadı yasıc.

məzmun anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. mə'ni. mə'na.-məzmunca : özcə.

məzmunlu içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. saltıq. salıtlı. anğılamlı. alqılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. mə’nili. mə'nalı.

məznun sanığ. quşqulu. suçlu sanılan. müttəhim. sanığ. quşqulu. suçlu sanılan. müttəhim. suçlu. qara.-ağ yerdən, qara boldu : mə'sumkən suçlu çıxdı.-ağ qarasın təkşirip : suçlu olub olmadığını dibləmək, tətqiq edərək.-ittiham edmək : sanıqlamaq.-məznunluq. sanıqılıq. quşquluq.-ittiham edmək : sanıqlamaq.-məznunluq. sanıqılıq. quşquluq.

məzrəə zəmi. tarlav. tarla. topraq. sahə. əkəlgə. əkənək. əkin əkim yapılan yer. tarla. zəmi.

məzru əkin. bitiş.

məzruat əkin.

məzrub çarpılan. "iki" kərə "üç"də, "iki" "çarpılan"dır.

məzrubunfih çarpan. "iki" kərə "üç"də, "üç" "çarpan"dır.

mə'zul olmaq atılmaq. çıxarılmaq. qoğulmaq.

mə'zun çıxışlı. bir öğrətim quruluşun bitirmə tapısı, sənədi. kağazı. karnamə.-bir kilasın çıxışlılar bayramı.

mə'zuniyyət ruxsət. izn. icazə. musidə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

mə'zur savaşdışı.-mə'zur edmək : bəğənmək. almaq. qəbul edmək.

mibbağ aşevi. aşoda. aşdam. pişlək. aşlaq. aşpazxana.

mibbağ mətbəx. aşlaq. aşlıq. aşev. aşöy. aşçılıq. aşpazxana.

micəssəmə çəpək. çapaq. heykəl.

micəssəmə yontu. yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq (< balmaq : kəsmək). daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anıt. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. heykəl. micəssəmə. abidə.

midad qətdiyən gəzlik. açar. haçar.

midad yonuc.

midal asqı. nişan.soyurqal. soyurqat. ödül. savaş ödülü.

mifoloji anqıztanu. yastar. duyquda oyuda, sanıda zehnidə, yatmış, gizli olan güclər, oyular, nəsnələr.

miğfər başlıq. toğulğa. dürqəv. tolqa. küpə börk. : tolqa. dolqa. dolqa tulqa. tolqa. tuğla.

miğnatis dəmir qapan. dəmir çəkən. dəmirqapan. ahənruba.

miğnatisli çəkənil. qapanıl.-çəkənil, qapanıl sarqacı (əqrəbəsi) sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac. qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. qutbnəma.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə