EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz


məsnu' uydurma. düzmə. qondarma. məsnu'Yüklə 11.31 Mb.
səhifə56/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   125

məsnu' uydurma. düzmə. qondarma.

məsnu' yaratış. yarayış. yarat. yaratı. yaraşı. yapıt. yapta. yapış. yapşa. yasış. yasaş. yasat. ürət. ürtəş. ürəş. ürən. örət. örəş. örtəş. önüm. önüt. önür. törəş. törət. törgə. törəgə. törən. çıxartı. hasil. məhsul. tovlid. e'mal. mə’mul.

məşq edmə öğrənmə. öğrəşmə. əxz.

məşq örnək. uğraş. çalışma. təklif. yüklük. təklif. qaralama. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. tə'lim. təmrin. idman. idman. antirenman. oyun. yarqa.-şavaş məşqi : yarqa oyunu.-hər günün işi, görəvi, məşqi olan : gündəlikli.

məşq, əl alışdırmaq üçün təmrin edmək qaralamaq.

məşq, tə'lim, öğrətim oxu kalva. çalva.

məşqələ gütüm. güdüm. baxım. uğraq. uğrıq. oyaq. oynaq. oynaş. oqraş. uğraş. mücadələ.-çox işi, oyağı, uğrağı, uğrığı, məşqələsi olmaq : işi başından aşmaq.

məşqələ oqraş. uğraş. mücadələ.

məsqərə olunmaq tabalanmaq. tapalanmaq. təpələnmək. alay edilmək.

məsqərə alaycı. gülgülü.

məsqərə alıq. alay. rışqand.

məsqərə alıq. alay. rışqand. yanğsılı. alaycı.-məsqərə edmək : yansılamaq.

məsqərə bezirəv. yaramazlıq. oyun. alay.

məsqərə əlük. əlikləmək işi. alay ədmə.

məsqərə əlük. əlikləmək işi. alay ədmə.

məsqərə gülünc. zıplama.

məsqərə məsxərə. daşqa. qaşqa. çaşqa. çuşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar.

məsqərə məsxərə. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. gülünc. gülməli. ələsərik. əlsərik.

məsqərə mıtçıl. dəbəh. əğləncə. alayçı.

məsqərə oyuçaq. gülünc.-mən sənin oyunçaqın değilik.

məsqərə qaragöz.-qaragözün biridir : məsqərə adamdır.

məsqərə qışmar. qaşmar. qılcav. güldürücü. şakaçı. qırşmal. müzhik.

məsqərə qozqun. alaycı.

məsqərə qozqunlu. alaylı. alaycı.

məsqərə rişqand irişgən. ərişgən. ərnəc ərnək. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. ələsalma. ələsarma. təməsxür. alay. alaylıq. ələlək. rişqand. irişgən. ərişgən. ərnək. ərnəc. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. ələsalma. qaragözlük. məsqərəlıx. soytarlıq. şaklabanlıq. gülünclük. ələsarma. təməsxür.-elə, hamıya ələlək olduğ.-məsqərəli : alaylı. təməsxür.-məsqərəlıx : alaylıq. ələlək. qaragözlük. məsqərə. soytarlıq. şaklabanlıq. gülünclük.-elə, hamıya ələlək olduğ.-gülunc, məsqərə adam : dilim kişi.-məsxərə edmək : ələ düşmək. ələ salınmaq. alaylanmaq.-məsxərə olunmaq : ələ düşmək. ələ salınmaq. alaylanmaq.-məsxərə edmək : qaqşıqtamaq. istehza edmək.-məsxərəçi : alayçı. şakaçı.-məsxərəgi : alay. ələsarma. ələsalma. dalqanlıq. dəlilik.

məsqərə yanğsılı. alaycı.-məsqərə edmək : yansılamaq.

məsqərəbazlıq məsxərəlik. məsxərəçilik. məsqərəlik. məsqərəçilik. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. komiklik. qaçmarlıq. qaşmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq.

məsqərəçi alayçı. tabalavçu. tapalavçı. təpələvçi.

məsqərəçilik məsxərəlik. məsxərəçilik. məsqərəlik. məsqərəbazlıq. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. komiklik. qaçmarlıq. qaşmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq.

məsqərələmək qaşlarmaq. qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. alaylamaq. alaysamaq. ələsalmaq. ələsarmaq.-qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən.-qaştarmadan qaçının.

məsqərəlik məsxərəlik. məsxərəçilik. məsqərəçilik. məsqərəbazlıq. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. komiklik. qaçmarlıq. qaşmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq.

məşqul edmək işlətmək. çalğaşdırmaq. çalışdırmaq. iş gördürmək.

məşqul edmək oyalamaq. uyalamaq. oğratmaq. oğraştırmaq. uğraştırmaq.

məşqul edmək oyalamaq. uyalamaq. oğratmaq. oğraştırmaq. uğraştırmaq. uğratmaq. bağlamaq.-dərnək işləri məni bağlır.

məşqul olan qalma. oyalanan. uğranan. uğraşan. yetinən.

məşqul olma ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. girişmə. girnişmə. məşquliyyət. iştiğal. taratut. çalışma. uğraşma. girişmə. girnişmə.-dam saldıruğa taratut qılıb atam : ev yapmaq üçün uğraşıram.

məşqul olma uğraşmaq.

məşqul olmaq işlənmək. işləlmək.

məşqul olmaq qayırmaq. qarmaq. ilşinmək. qayışlanmaq > kağışlanmaq. oyalanmaq. girişmək. girnişmək. girişmək. girnişmək. uğraşmaq. oyunmaq. oylanmaq. girişmək. girnişmək. uğraşmaq. yetinmək. gütünmək. hazırlanmaq. lizumlu tədbirləri almaq. tetiktə olmaq. alaqsımaq. verdinmək. qapılmaq. oyalanmaq. dincinisizlənmək. güpünğdəmək. uğraşmaq. qurlaşmaq. havalanmaq. oyalanmaq. ovalanmaq. hovalanmaq. avalanmaq. əğlənmək. əklənmək. girişmək. girnişmək. qızıqmaq.

məşqul olmaq tutulmaq. avunmaq. oyalanmaq. qapılmaq.

məşqul darqaq : sıkışık.-tutaşın nədir sənin.-bir tutaş tapseydim.-tutaşsızın başı bəlalı olur. bu işinən tutaşdılar ta ki. məslək. uğraş. orunçaq. oya. işləmə.

məşqul girişik. girşik. girnişik. görəli. görəkli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. işli. işi olan. çalışlı. uğraşlı. müştəqil. büklü. bükük. bükgül. büktül. işli. iştil. işitli. uğrat. uğraş. oqraş. işlik. işə qoyulmuş. işgil > işqal. ilişik. uğraq. ilişik. uğraq. uğrıq. oyaq. oynaq. işli güclü. qamlu. oyalı. uğralı. dolqun. dolu. doluq. çox işi olan. edik. yapıq.-tam tilfun xətləri yapıqdır.-bu gün dolqunum.-tilfun qurlaşdır.-yarın siz qurlaşmısısınız. irişmək. uğraşmaq.-alaqsıb qaldım : diqqtt etmədim.

məşqul tutuq. avnuq.

məşquletmək uğundurmaq. qatmaq. oyalamaq.

məşquletmək uğundurmaq. qatmaq. oyalamaq.-məşqul olma : uğraşmaq.

məşquliyət iş güc. orunçaq. oya. işləmə. uğraş. tutaş.

məşquliyət məslək uğraş. tutaş.

məşquliyət məslək uğraş. tutaş.

məşquliyət tutaş. güdük. iş güdük. yumuş. iş.

məşquliyətsizliq boşçuluq. boşluq.

məşquliyyedmək avara. iş. qayğı.

məşquliyyət çaqqaçuq edmək. çaqaçaq. əlləşik. uğraşıq. aylanış. əğləniş. uğraşıq. oyalıc. girişik. girşik. girnişik. düşgü. düşük. uğruq. hobi. iş. oyalıq. oyqal. uğraş. soymuq. düdük. uğraş. uğraq. uğrıq. oyaq. oynaq. oynaş. işgüc. görəv.-buda iş oldu bizə. girişik. girşik. girnişik. uğraşma. iş güc. girişmə. girnişmə. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. məşqul olma. iştiğal. güdük. iş güdük. yumuş. iş. oya. oynaşma. oynaş. yapqa. yapaq. yapaqa. abaqa. abqa. oylao. iş. öylə. öğlə. iş. güc. toxa.-özüvə bir abaqa seçdə, oyasız qalma.-çox işi, oyağı, uğrağı, uğrığı, məşqələsi olmaq : işi başından aşmaq.

məsqut bağlı. enik. yenik.

məşrəb xuy. özgülük. qılıq. dalqa. əxlaq.

məşrəbə sumaq. susaq. su qabı. sunğaq. qırba. yalaq. susak. su qabı. təxdə kovaq. çömçə.. sunğaq..

məsrəf çıxım. əksilmə. gedər. xərc. gedər. xərcləmə. məxaric. çıxan para.-məsrəf edən : tükətici. tükətən. alıb işlədən. müstəhlik. istehlak edən.

məsrəf sərpiş. sərfiş. xərc. gedər. kullaş. kullac. kullanış. işləş. düşüş. qarşılış.

məsrəf yoyum. yoxum. töküm. tükəm. kullanış. ödəş. gediş. xərc.

məsrəfi tükətmə. tükətim. tükətiş. yemək içmək, geyim kimi, işlənib aşınan, bitən nərsələr.-tükətim sənaye' : yüngül sənaye'.

məşriq günay. doğa. çıxa. günçıx. gün doğar. gündoğusu. doğu. şərq. gündoğusu. gündoğrusu. şərq. önğ. ön. qabax. doğu. sağı batıya, solu doğuya durmuşda, tam qarşıya düşən yön.

məşriq şərq.(boyalardan ana dörd yönə (cəhətə) verilən ad) qızıl . doğu.

məşru' olmayan ğeyri məşru' : yalnış. yolsuz. yodasız. kümsük. gümsük. azqın. sapıq. pozuq. çaşıq.

məşru' bağış. bağşıt. bağışlanmış. yasalı. yosul. yosal.-yosul yasal sovğa : qanuni və məşru' irs.

məşrubat içimlik. ussuluk. suvın. süsündük.

məşruh böləkli. ayrıntlı. təfsilatlı.

məsruq çalınmış. oğurluq. aşırtma. aşırma.

məsrur dinc. dincək. arsat. incək. arxayın. ərgin. rahat. sevincli. sevnək. şad.-məsrur şodən : güvənmək. qıvanmaq.

məşşatə bəzəkçi. yengə.

məşşatəgər bəzəkçi. asqıçı.

məssəb -mənim təkcə məssəbim, məssəbləri tanmaqdır.

məssəbsiz dinsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. keş. çek. çək. mürtəd.

məssəbsiz dinsiz. qıldısız. qınzır. vicdansız. məzhəbsiz. sapıq. dinsiz. . yolu olmayan. qırıq. tapıqsız.-bədməssəb : tapıqsız. dönək. qancıq.

məst olmaq keflənmək. əsrikmək. əsrükmək. qafanı bulmaq. qafanı çəkmək : qafayı çəkmək.

məst olmaq keflənmək. əsrişmək. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq.

məst olmaq kükrəmək. keflənmək. nə'rə çəkmək.

məst kavşaq. kağşaq. bayqın. əsrik. əsrük. kefli. əsrik. əsrük. bulut. əsri. əsrük. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli. əsrük. yapıq.-çox məst : çox əsrik, əsrük, kefli. bulut kimi.-məstlik : əsrülüq. keflilik. sevinc. sevinclik. dalqa. keflilik. şənlik.-məst olmaq : süyrəmək. sütrəmək. əsrümək. keflənmək.-məst edmək : əsirtmək. sərxoş edmək.

məstan talac. dalac. daluc. maral gözlü. xumar gözlü.

məstanə kavaş.

məstur kömüklü. kömülü. kömili. gizli. örtlü. örtülü. qapalı. qapanıq. qapanaqlı. açılmamış.

məs'ud məsud. tarıquvsuz. darbuvsuz. mutlu. səadətli. sıxıntısız. halı vaxtı yerində. uğurlu. xeyirli. bərəkətli. üzü ağ. bəxtyar. bəxtəvər. alqayıt. alqanmış. məhmud. bağışlanmış. alqayıt. alqanmış. məhmud. bağışlanmış. bayqın. bəyqan. bayqan. bəxtəvər. məsud. qutaq. qutaq. qutlu. aydın. mubarək.

məsu'l mə'murlar görəv ərləri.

məsu'l olmayan ğeyri məsu'l : yükümsüz..

məsu'l olmayan ğeyri məsu'l : yükümsüz..

məsu'l məsul. görəvli. yükəş. yükən. sükən. yetgili, yapqır işapacı. yoxlayan. yetişən. mə'mur. yükümlü. borclu. verəcəkli. mükəlləf. mədyun. yükümlü. mə'mur. yükümlü. mə'mur. mükəlləf : yükli. yükümlü. yaqalı. yaxalı. görəvli. yüklü. yükümlü. sorumlu. yükümlü. baxan. daşıcı. daşıc. daşıyan. görəli. görəkli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. işli. işi olan. çalışlı. uğraşlı. görəvli. tamqac. damgaçı. yükəş. yükən. sükən. görəvli. yükəş. yükən. sükən. görəvli. tamqac. damgaçı. yükəş. yükən. sükən. mükəlləf : yükli. yükümlü.

mesul sorumlu.

məsuli zəxirə otarcı. alay, qoşun zəxirə başı. ordunun, qoşunun yemək, keçinəcaq, dolanmaq xəşlərinin görəvçisi.

məsuliyət yapqırlıq. sorav. yaptılıq.

məsuliyətli yaplı..

məsu'liyətsiz yoxsun. görvəsiz. görəvsiz.

məsuliyyət qəbul edmək sapınmaq. üzərinə almaq. öhdələnmək.

məsu'liyyət məsuliyyət. məsulluq. yükümlük. sorumluluq. boyun. təəhhüd. yükümlük. öhdədarlıq. yüklük. qötürü. götürülən iş. görəv. sapı öhdə. ağır.-

mesuliyyət sorumluluq. yapqırçılıq.

məsuliyyət yüklük.

məsuliyyətli yüklü. yükümlü. güc. qaldırı. çətin. gərgin. zor.-yüklü iş.

məsu'lluq məsu'liyyət. yükümlük. yükümlülük. ödünclük. müvəzzəflik. borcluq.

mə'sum arı. arın. arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. suçsuz. günahsız. arvın. arsın. ardın. ayağı ağır. ayağı düşməyən. çor. çormor. qara. nəhs. ayağı ağır. ayağı düşməyən. çağa. uşaq. qıylısız. qıyısız. günahsız. suçsuz. yavru. yarpu. yarpı. yarvı.

mə'sumiyyət arğlıq. arığlıq. təharət.

mə'sumiyyət arınlıq. suçsuzluq. paklığ.

mə'sumiyyət arqlıq. arıqlıq. çağıl. (< çağa : uşaq). cahıllıq. uşaqlıq. gənclik.

məsun toxnulmaz. qorqun.toxunulmaz. qarışılmaz. qorunmuş..

məsuniyyət qoruk. qorun. toxunulmaz.

məsuniyyət toxunulmazlıq. toqmazlıq. qorunmuşluq. qoruk. qorun. toxunulmaz.-məsuniyyətli : qorukli. qorunlu.

məsuniyyətli qorukli. qorunlu.

mə'şuq avu. tutuq. məhbub. könüllü. qapatma yapatma. sapatma. çapatma. oynaş. mə’şuqə. metres. dost. sevim. sevik. küyəş. qaragöz. qaragözlü. sevgi. sevgili. sevimli. məhbub. səvük. sevik. sevgili. məhbub. əziz. tapıt. tapın. tapud. tapun.

mə'şuq mə’şuqə. səvük. sevik. sevgili. məhbub. omraq. sevilən. əziz. tuzağı. aşıq. urluq-o ikisi uruq urluqdular : aşiq mə'şuqdurlar.

mə'şuqə omraq. sevilən. tuzağı. sevgili. aşıq.

mə'şuqə sevili. sevgili.

məs'ut yırqa. mutlu. mutluluq dolu.

məşvərət gənğəş. tolay. öğüş. canqu ( c <> y ) yanğu. oylama. gənğəş. qonqa. göngə. gənğəş. -məsləhətli : dənğərli. məşvərətli .-məsləhətsiz : dənğsız :.-danğmadan : bildiyin işləmək.-tanğlı .-tanışlı : məşvərətlə.

məşverət qonqa. göngə. gənğəş. canqu ( c <> y ).yanqu. danışma. danışma. danışıq. gənğəş. danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. görünüş, nəzər alma, istəmə. öğüş.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.

məşvərət tanqı. danqı. canqı. tənqi. dəhləmək işi. gənğəş. məsləhət. şura. istişarə.

məşvərətləşmək çavlamaq. ( c. ç <> s ) savlamaq. dəhləmək. gənğəşmək. məsləhətləşmək. şura qurmaq. istişarə edmək.

məşvərətləşmək öğüşmək. danğarmaq. danışmaq. istişarə.

məşvərətləşmək öğüşmək. danğarmaq. danışmaq. istişarə.-məsləhətli : dənğərli. məşvərətli.-məsləhətsiz : dənğsız : .-danğmadan : bildiyin işləmək.-tanğlı.-tanışlı : məşvərətlə.

məşvərətlik məsləhətlik. istişarəlik. istişari. qonqaşlıq. qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən. danışmalıq.

məsxərə edmək çamlamaq. ələ salmaq. alaylamaq.

məsxərə -məsxərə edmə : gülüş. gülmə. alaylama.

məsxərə alayçı. şakaçı. mə'rəkəçi.

məsxərə gülünc. zıplama.

məsxərə məsqərə. daşqa. qaşqa. çaşqa. çuşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar.

məsxərə məsqərə. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. gülünc. gülməli. ələsərik. əlsərik.

məsxərəçilik məsxərəlik. məsqərəlik. məsqərəçilik. məsqərəbazlıq. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. komiklik. qaçmarlıq. qaşmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq.

məsxərəlik məsxərəçilik. məsqərəlik. məsqərəçilik. məsqərəbazlıq. saklabanlıq. soytarlıq. soytarılıq. komiklik. qaçmarlıq. qaşmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq.

məta' yapanlı. kaçar(fars) : kaçal(fars). < qabqaçar.-mal o məta' : maldavar. cins. kala.

mətain sirəlci. ağır kişi. təməl. tamal. bağam. dayanıq. sağlamlıq. sağlamlıq.

metamorfoz dönüşüm. istihalə. başqalaşma. dəğişiklik. təfavütluğ. dəğişiklik. fərqlik.

mətanətin əldən vermək pozulmaq. qoxşamaq.

mətanətin əldən vermək pozulmaq. qoxşamaq.

metatez girdələmə. tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. döndürmə. dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. dəğişdirmə. çalışdırma. qəlb. köçüşmə.

mətbəə basma. yayınevi.

mətbəğ aşevi. aşoda. aşdam. pişlək. aşlaq. aşpazxana.

mətbəx mibbağ. aşlaq. aşlıq. aşev. aşöy. aşçılıq. aşpazxana.

mətbuat basın. basma. basıpa. basmasöz. basın. basma. basıpa. basmasöz. ayımlar.-qaynaq mətbuat : beşik basqı. qapanca.

mətə

mətə xəşxaşa qoymaq incə ələmək : dibinə darı əkmək.

mətə buği. burqu. örϋm. dəlgi. deşən. direl. burma. üşgi. buği. burqu. örϋm. dəlgi. deşən. direl. burma. üşgi.

mə'təl qoymaq alıqoymaq. saxlamaq. əngəlləmək. əkləmək. tikmək. tutmaq.-bir gün bizi boşuna alıqoyduz.

mə'təl qoymaq gecktirmək. asmaq. sallamaq yubaltmaq. oyalamaq.

mə'təl alınmaz. asılı .-alınmaz qaldıq : mə'təl qaldıq.

mə'təl sallaq. asılıq. alınmaz. asılı.-alınmaz qaldıq : mə'təl qaldıq.

mə'təlçilik asılıq. asqınlıq.

mə'təlçilik sürüncəmə. (< sürmək : uzatmaq. ). yubanlıq. asılıq. asqınlıq.

mətələk endirə. atmaca. sataşma. sapaq. çapaq. iğnə. topaq. kinayə.

mə'təlləmək əkləndirmək. əğləndirmək. əyləndirmək. (< ək). geri, qırağ buraxmaq. yubaltmaq. tə'viq edmək.-boşuna məni orda əyləndirdi.

mə'təllik sürüncəmə. yubatlıq. yubanma. tə'xir. lənglik. ləngmə. vəqfə.

mətərsək qorxula. qorxuluk. qorxudmaq ötrü kukula. bekar gəzən. qaraltı. ölül. sürtünbəç. oyuq. üyük. qolçaq. höyük. hüyük. ürkü. oyuq. qorxula. qorxuluk. qorxudmaq qolçaq. höyük. hüyük. ürkü. oyuq. qorxuluq. işə yaramaz, başarıqsı kimsə. ötrü kukula. bekar gəzən. qaraltı. ölül. sürtünbəç. oyuq. üyük.

məth edilmək maqtalmaq. övülmək. bağtalmaq.

məth edmək maqtamaq. maxtamaq. bağtamaq. övmək.

məthedilən öğüşlü. övülən. övülməyə uyqun, yerli. tərifləməli.

məthedilən öğüşlü. övülən. övülməyə uyqun, yerli. tərifləməli.

mətin ağır kişi. iliqtin. ağır. bərk. ağır. əkit. güclü. davamlı. yoğun. yoğan. inc. rahat. içi sakin. yürəği dölək. ağır. özük. sağlam. tölək. dölək. təmkinli. vüqarlı. ağırbaş. turumlu. daiymi. sabit. sağlam. ağırbaşlı. bərk. qeyrətli. səlabətli. sübatkar. əğməz. əğilməz. çalışqan. işcən. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. dayanıqlı. çivi kimi. çivi tay. inc. özük. rahat. içi sakin. yürəği dölək. ağır. qadamaz. uslu. ussaq. uslaq. ağıllı. yavaş. ağır. qatıq.

mətirət qaqaran (< qaqmaq : əzmək). kavran. kəvrən. qurut əzmək üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan saxsı qab.

metis melez. azma. azman. qιrιq.-yaban ayqιrιylə evcil qιsraqdan olan at : arqun.

mətlə' baş. başlama.

mətlik < bat. batlık. batırlık. ərkəklik. yiğitlik.

mətlik < bat. batlıq. batırlık. ərkəklik. yiğitlik.

mətlub alacağ. çatı. qatı. bulqa. bulqama. dilək. arman. ərmən. məqsəd. məqsud. niyyət.-kəmali mətlub : dolu istək.-mətlubtərin : tansuq. tanısqa. ən iyi. çox istəkli, sevilən.

mətn (tiyatr).-səhnə yeri, mətni, zəminəsi : don.

metod coruq. yoruq. usül. usul. qıysab. usul. tərz. yoldam. usul. yol. tərz. yoldam. yol yoruq. yoruq. yöntəm. adis : taktik . usul . metod . edişat . yürüyüş. usul. yol. yol yoruq. yoruq. yap. əb. usul. yol. yöntəm. adis : taktik. usul. metod. edişat. yürüyüş.-adist : uzman. metodist.-adist : uzman. metodist.

metodlu düzənli. düzgəli.

metodsuz qaradüzən.

metr (vəkil. usda)idi. iduku. tək. baş. başçı. iddi. dədə. ədə. adusumer.

mətrəh edmək söz qaldırmaq : . qabağa çəkmək. önərmək. önə qoymaq,.

mətrəh söz qonusu. muridi bəhs. movzue bəhs.-yayvan ağızlı qab, çanaq, küp, çömlək, saxsı, mətrət : tağar.

metres dosd. oynaş. evlənmədən bir kişi ilə yaşayan qadın. oynaş. qapatma. yapatma. sapatma. çapatma. oynaş. mə’şuqə. dost. mə'şuq. oynaş. tuş. tos. dos. dost.

mətrət qaqaran (< qaqmaq : əzmək). kavran. kəvrən. qurut əzmək üçün, ağzı gen, yayvan, dibinə sarı daralan saxsı qab.

mətrud salıntı. tullanmış. atılmış. sürgün.

mətruk mətrukə. qoyğa : atverilən. qoyub gedilən.

mətruk qoyğa.

mətrukə atverilən. qoyub gedilən.

mə'tuf adlau. adlı. atıru.

mə'um qıysız. günahsız. suçsuz.

mə'va edmək yurd edinmək.

mə'va qon. otraq. düşəş. məskən. eniş. yer. turuş. duruş. iskan. məkan. məskən.

məvadd özdək. öğə. maddə. cism. cisim.

mevcut bolqan. olan. var.

məvqi orun. yer. məkan.

mevsim movsim. mosim. çağıl. bölük. fəsl. qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş. yöyən. sezon.

məvsim yöyən. sezon.

məvsuq müdəlləl. bəlgəli. netələndiriləbilən. etələndiriləbilən. müdəlləl. bəlgəli.

məxaric gedər. məsrəf. xərcləmə. çıxan para.

məxfi edmək gizləmək. gizlətmək. örtmək. qapamaq. qamamaq. saxlamaq.

məxfi edmək qapaylamaq. qapavlamaq. qapamaq. bürkmək. gizləmək. saxlamaq.

məxfi -məxfi mə'mur : avçı. gizli savçı, görəvçi.

məxfi giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. içrək. içlik. saxlı. yasüycü. şirin. qapatın. sırr. görünməyən. bilinməyən. anlaşılmayan. donlu. gizli. donlu. korsan (< kor). örtülü. örtülü.

məxfi gizli örtünük.

məxfi güdüdən. güdücə. örtüdən. altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. açmazdan. xəfiyyən. müstətirən. pünhani. qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. gizli. gizlicə. çulqalı (< çuq). içrək. içlik. saxlı. məxfi. yasüycü. şirin. sırr. bağışın. bağşıtın. basıtın. məhrəmanə.

məxfi kömüklü. kömülü. kömili. gizli. örtlü.

məxfi örtük. örtülü. gizli.

məxfi qapalı. qapaqlı. gizli. saxlı.

məxfigə buqulğa. bükülgə. qaçalğa.

məxfigə buqulğa. bükülgə. qaçalğa.

məxlu' qoğulmuş. soyulmuş. düşrülmüş.

məxluq olugəlmiş. olubgələn. olağan. yaranmış.-məxluklar : tınlıklar.

məxluq olugəlmiş. olubgələn. olağan. yaranmış.-məxluklar : tınlıklar.

məxluq yaratıq.

məxluq yaratıq.-öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, məxluq : qalamanqozan.

məxluqat qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. xəlayiq.

məxlut edən qatan. qatal. qarışdıran. qatamac. qatmac.

məxlut edmək bulğamaq. qatmaq. qarışdırmaq.

məxlut edmək qatmaq. qarmaq. aşlamaq. qatışdırmaq. çalxamaq.

məxlut olmaq aralaşmaq. qarışmaq.

məxlut olmaq aşlanmaq. qarışmaq. qatışmaq. qarışmaq. qarılmaq. qoşulmaq.

məxlut olmaq qatıqlaşmaq.

məxlut aralaş. qarışıq.-daş aralaş qum : daş qarışıq qum.

məxlut aralş. qatışıq. qarma qarış.

məxlut aşmal. qarışıq. çalalı. çallaq. qarışım. qarma. çalım. alaşım. külcə. qarışım. qarşıq. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl. qoşuluq. qatışıq. qarılıq.

məxlut dolaşıq. qarma.

məxlut qalqum. qalmıq. qılaqan. qarışıq. neçə şey qarışığından oluşan nərsə.

məxlut qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. neçə nərsədən düzəlmiş nərsə.

məxlut qarışıq. avzurı.

məxlut qarla qarlı. qarbur. qarbura. neçə nərsədən qarışmış oluşan nərsə. məlqəm. qatıq.

məxlut qarma. qarşıq. qurma. alamık.


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin