EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə55/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   125

mərkəz oyuk. qındıq. göbək. basın. basıq. basqaq. kövək. qovuq. kavak. qovalç. kov. qaynak. kəvək. kovaq. kof. qapak. çukur. boşluk. deşik. qazıntı. qazı. dərin dərə. içi boş. boş. oğuq. ovış. oyma. oymaq. oyşuq. deşik. hin. çökə. xəndək. çəkəklik. daşkənd : topluluğ. toplak. topaş. çadır. tüyün. borbor. ortalıq. yığım. qurum. öz. özək. otaq. ortam. yurt. ocaq. el. kök. yataq otru. dayancaq. baş yer. başkənd. astana. paytəxd.-ölkə otrusu : ölkənin başkəndi.-fişar mərkəzləri : basqın odaları.-dünyanın məkəzi : yerin qındığı.-mərkəzi : qarma : yığma. aralaş. . . . (mütəmərkiz). qarşıq. qurma.

mərkəz özək. yuva. nüvə.

mərkəz qol. orta. mənşə. qaynağ. araq. orata. orta. ocaq. göbək. yataq. yuva. düb. orta. ocaq. göz. qayna. qaynaq. öz. ocaq. çəkirdək (< çiq : tuq : bütun. ).-orata (mərkəzi) şəhər. böyükşəhər. böyükkənd. anakənd.-şəhərin göbəyi.-qeyrimərkəzi : dışra.-cazibə mərkəzi : çəkim gözü, göbəyi, qaynağı.-dışmərkəzli : dışocaqlı. dışortalı. dışaralı. eksantirik.-əsli mərkəz : gənəl ocaq.

mərkəz yataq.

mərkəzi qarma : yığma. aralaş. . . . (mütəmərkiz). qarşıq. . qurma.

mərkəzi yeri. ocağı.-bazar, alver yeri, ocağı, mərkəzi : qapanlı. qapanlu. qapan. yapan. yapanlı. yapanlu. bazar.

mərkəzlənmək aralaşmaq. ordulanmaq.

mərmuz qapalı.

mərqəd qəbir : sin. sinək. məzar.

mərqəd tügə. tuqa. qəbir.

mərsiyə ağıt. əzgi. sağu.

mərsiyə sağu. ağıt.

mərsiyə satu. sadu. sağu. nohə.

mərsiyə savun. ağıt. ölənlərin yiğitlik yaxud xeyirli işlərini anlatmaq üçün verilən yemək.

mərsiyə savun. sağu. ağıt. ağıt. ölənlərin yiğitlik yaxud xeyirli işlərini anlatmaq üçün verilən yemək.

mərsiyəxan ağıtçı. əzgiçi. sağuçu.

mərt ösrük. özü sözü bir.

mərt ösrük. özü sözü bir.

mərtə kərə. qaça. tapqur. tabqur. dabqur. : yenə. genə. qayta. daxi. daha. kərən. təkrən.

mərtə' orum. örüş. otlağ.

mərtə' otar. otlağ. yayla. otlağ. gəzək. otlağ. örüş. yaylım çəraqah. otlağ. otarlıq. otlav. otlav yer. çayır. otlağ. otluq. ürü. örüş. örü. otlağ. üləng. yaylım. yazaq. otlağ.

mərtəbə düzəy. düzləm. ölçü. ərmük. ərmik. qədr. aşama. mərtəm. orın. rədə. qat. dərcə. dərəcə. orun. arta .kəzək. kərə. tapkır. yol. yolu . dərəcə. dərgə. örqüc. hörqüc. dərəcə. dərgə. örqüc. hörqüc. kərtə. dərəcə. or. arta. kəzək. kərə. tapkır. yol. yolu. dərtə. dərtə. kərtə. dərəcə. or. qabat <> qatab. təbəqə. qat. təbəqə. aşama. aşam. təbəqə. utlaş1. ulaş. yol. kərə. qat. qat. tınıq. tiniq.-mərtəbə. mərtəbə

mərtəbəli düzləmli. düzəyli. yetikli. olum, bacarı gücü olan. səviyyəli.

mərtəm orın. rədə. qat. dərcə. dərəcə. yürüş. kərə. dəfə. kərə. yolam. kabat. qat. tapğιr. gəzək. səfər. durqun. göz. atar. dəğişən. dəfə .-eçən mertəm : neçə kərə. birkaç kərə.-birinci mərtəm : ilk kərə.

mərtərsək oynaq. oyaq. oynaş.

mərtikə ərəki. ər kiyə.

mərtub çiğli. şeh. ritubətli. sərin. şehli.

mə'ruf adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli. bilinən. tanınan. mütəarif. oktım. adlım. tanıq. bildik. məşhur. yaxuq. yaxusı. (#ırası. ıraq. ırqat : məkruh).-mə'ruf olmaq : tanınmaq. bilinirmək. bilinmək.

mə'ruf, məşhur edmək adalatmaq. atalatmaq. adlandırmaq.

mə'ruz edmək sunmaq. bildirmək. qarşılanmaq.-mə'ruz qalmaq : uğramaq. raslamaq. çatmaq. qarşımaq.-bu sonuca çatdıq.

mə'ruz qalınmaq izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. görünülmək. yaşanılınmaq. durmuşunulmaq. tanıqınılmaq. dolanılınmaq. gəzinilmək. ərşinilmək. keçirilmək. çəkinilmək. uğranılmaq. sürünülmək. içində bulunulmaq. üzlənilmək. yapınılmaq.-bu ovada çox olay izlənilmiş.-bu qıssa sürədə nələr izlənilmiş.-ilgi izlənilmək.-iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq izlənilmək.

mə'ruz qalmaq edinmək. tutulmaq. qarşılanmaq. uğrunmaq. uğranılmaq. olunmaq. olqunmaq. görmək. yaşamaq. durmuşmaq. tanıqmaq. izləmək. izərmək. dolanmaq. gəzinmək. ərşinmək. keçirmək. çəkmək. uğramaq. qarşımaq. sürmək. içində bulunmaq. üzlənmək. yapınılmaq. ərişmək. sataşmaq. çataşmaq. taxışmaq. tıxışmaq. düçərlənmək. düçarlanmaq. tutulmaq. tutqunmaq. yaxalanmaq. çatqınmaq. geymək. girmək. keçmək. qəbullanmaq. yemək. donanmaq. toxunulmaq. uğraşılmaq. uğranışmaq. uğranşımaq. oynanmaq. oynanmaq. ilişmək. ilişginmək. ilginmək. ilşinmək.-qalmasın işə, sözə, duruma geydik, düşdük, keçdik.-bu ova çox olay görmüş.-bu qıssa sürədə nələr görmədik.-ilgi görmək.-iyilik, yardım, varlıq, yoxsulluq görmək.

mə'ruz qalmaq qarşanmaq. qarşınmaq. qarşalmaq. qarşılmaq.

mə'ruzqalmaq ucramaq. uğramaq. qarşı gəlmək. qarşılamaq.

mərz o bum ölkə. sınır boyu.

mərz araçək. qıyı. kıyı. sınır. sərhədd. sınır. sınır. ağız. sınğır. hidud. şekara. ucra. şekara. ucra. -həmmərz : sərhədd. sınırdaş.

mərzban çətçi. uccu. çəkçi. çəkic. ucraçı. sınırçı.

mərzban çətçi. uccu. çəkçi. çəkic. ucraçı. sınırçı.

mərzban sınırqol.

mərzban ucbəy. uçbəyi subəyi. subaşı.

mərzban ucbəy. uçbəyi subəyi. subaşı.

məs çəkmək oxşamaq. sığamaq. sığamaq. toxunmaq.

məs çəkmək sür çəkmək. sürmək. sürtəmək.

məs sürtə. sür. iliş.-adın : ayağa məs çəkmək işi. başın : başa məs çəkmək işi.

məsafə ara. qurşunun qonan aralığı. atım. ara. fasilə. uzaqlıq. bö'd. ıraqlıq. aralığ. atılan nərsənin gedən aralığı. ara. uzaqlıq. açığlıq. fasilə. açı. açığlıq. uzaqlıq. aralıq. uzaqlıq. boşluq.-taxda aralığı.-açıq, gərgin durumdaki qolların, barmaq ucları arasındaki aralıq, məsafə : qatman. qulaç. qolaç.-aralığa gedmək : boş yerə dağılmaq.-çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, uzaqlıq, məsafə : görüş uzaqlığı.-çox ara açmış.-bir ox atımlıq yer. ara. yer.-beş günlüq yer : beş günlük yer. ıraqlıq. məsafə.-çığırmağın çata biləcək uzaqlığı, aralığı, məsafəsi : çığrım. çağrım.-yarışların arası, məsafəsi : çapım.

məsafət aralıq araç : . uzaqlıq. alan. açığlıq. ıraqlıq. uzaqlıq. aralıq. fasilə.

məsahət düzləm. alan. səth. açıq. açuq. meydan. örtmən. genlik. uzaklık. aralıq. ara. çevrə. iznə. yataq. meydan. aralıq. 1. fasilə. genlik. uzaklık. aralıq. ara. çevrə. iznə. yataq. örtmən.

məsail -həllil məsail : çözümlü soru.

məsaili içtimai toplum qarmaşıqları(soruları).

mesaj çağri. sav. sava. şağrı. çağrı. dəvət.dəvət. sav. sava. şağrı. çağrı. dəvət.

məsanə bax > məsaneh.

məsaneh qasıq (< kav). hovzca. hovuzca. kovuk. sidik torbası. suələyi. südük torbası. qovuq. torbası (sidik). südüqlük. qavuq. kovuk. sidik torbası. suələyi. südük torbası.

məşbu' dolma.

məşbü' doymuş. qanmış. doyqun..

məşbu'luq doyqunluq. doyma.

məscid yapın. tapınaq. tapnaq. məçid.-məçid yıxılmış, mehrab yerində : yaşlı olaraq, gözəl göstərişli olan.

məsdər işlik ad. edlik ad. qılıt ad. ad ediş. ad edim. ad edik. ad eyləm. isim fe'l.

məsdud edmək qapamaq.

məsdud bağlıq. qapanıq.

məsdudiyyət bağışıqlıq.

məsdum toxunulmuş. toxunlu. toxunu. yaralı. sədməli.

məsdurə görnüş. örnək. örnək. əşcik. əşic. dışqır. göstəric.

məsəl çəkmək nağıl demək. dəkləntürmək.

məsəl çəkmək sav söyləmək. savlamaq.

məşəl yola. qəndil.

məsəl yomaq. nağıl. anğıl. dasdan. sav. bənzəş. bənzəmə. bənzətmə. yomaq.-qansız yomaq bolmaz : qansız məsəl olmaz.-məsəl üçün getdik : məsələn ki getdik : varsa ki : varas ki : varsaq ki. eləbil ki : fərz ki.-varsa ki getdik : varas ki getdik : varsaq ki getdik. eləbil ki getdik : fərz ki getdik.

məşəlçi ışıq tutan.

məsələ dəğil qayğırmaz. önəmli dəğil. fərq etməz.

məsələ -açılması, anlaşılması çətin, işgilli duyu, düşünü, soru, məsələ, durum : qarmaşıq.-aşağlıq qarmaşığı : kiçiklik duyusu. xod kəm bini.-yönətim, dolandırma qarmaşığı.-evlənmə qarmaşığı.-toplum qarmaşıqları.

məsələ -işi arıtlamaq : sorunu, məsələni çözmək.

məsələ -kiçik soru, məsələ, pıroblem : qındıq. qandıq.

məsələ -surət məsələ : soru yazın.-silməklə soru yazın, keçmək olay oylanırsın.

məsələ -uğraştırıcı (giriftar edici),gərəksiz bir soru, məsələ, güclük, zorluq ortaya çıxartmaq : iş açmaq. iş çıxarmaq.

məsələ bur. bor. işgil. çətinlik. müşgül. düğün. pıroblem.

məsələ dartış.

məsələ düğün. sorun. sorum. işgil. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. cigitlik.-kiçik bir sorunu, məsələni böyütmək, gurlatmaq : bir bardaq suda fırtına qoparmaq.-soru, məsələ düzəltməmək : aldırmamaq. buraqmaq. bıraxmaq. dirənməmək.-burax canım, o uşaqdır, duzaxdır.-məsələ incast ke : gəlgələlim.-sevgi məsələsi könül sorusu.

məsələ ilişkin. ilişik. dartış. qaraşlıq. qaraş. bağlı. taxıntı. burc. tutuk. düyün. boğun. mərbut. güc.-məsələli : güclü.-məsələsiz : taxıntısız. tutuksuz. düyünsüz. boğunsuz. ilişiksiz.

məsələ ilişkin. ilişik. qaraşlıq. qaraş. bağlı. taxıntı. burc. tutuk. düyün. boğun. mərbut. güc.-məsələli : güclü.-məsələsiz : taxıntısız. tutuksuz. düyünsüz. boğunsuz. ilişiksiz.

məsələ iş. işçilik. qəziyyə.-önümüzdə dörd önəmli iş var.

məsələ iş. soru. konu. məsləhət.-sizin belə davranmazdan işi anladım.-iş nə yerdədir.-işin bildi.-işin bilən, başın çarasın qılar.

məsələ soru. söz.

məsələ sorum. sorun.

məsələ sorun.-soruna önəm vermək : işi içginə, ağıra, ciddiyə almaq.

məsələn -məsələn ki getdik : məsəl üçün getdik : varsa ki : varas ki : varsaq ki. eləbil ki : fərz ki.-varsa ki getdik : varas ki getdik : varsaq ki getdik. eləbil ki getdik : fərz ki getdik.

məsələn diyəlim.

məsələn örnəğin. söz gəlimi. söz gəlişi. misal üçün. fərzən.

məsələn söz gəlişi. fərzən.

məsələn söz üçün..

məsələn sözdənğ amus. örnəğin.

məsələn varsa. varas. varsaq. eləbil. məsələn.-varsa ki : varas ki : varsaq ki. eləbil ki : fərz ki.-varsa ki getdik : varas ki getdik : varsaq ki getdik. eləbil ki getdik : məsələn ki getdik : məsəl üçün getdik : fərz ki getdik.

məşəqqat çətinliklər. qatnaqışlar. çatınmamışlar. asqıntı. sıxılıb, sıxınaraq nərsənin ardına düşməlik. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. əziyyət. zəhmət. çilə (< çiqlə : düğun). acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. əziyyət. hakimiyyət. qalibiyət. şiddət. zəhmək. zorluq. inqibaz. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. sıxınca. tov. qısqınc. qısqanc. mehnət. sıxıntı. əmək. qısqıc. acılıq. güclük. qısqıc. əziyyət. zəhmət. tov. sıxınca. qısqanc. mehnət. üzüntü. işkəncə. qın. qıyın. zəhmət. sıqılcım. sıxılcım. dərd. ağrı.

məşəqqət çətinlik. qınaq. qıyın. qın.

məşəqqət, əziyyət, zəhmət çəkmək basıqmaq. sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. tıxızmaq. gizikmək. gəzikmək. əzikmək. izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq.

məşəqqət, zəhmət, əziyyət vermək, edmək ağrıqlamaq. ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. gücükləmək. güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək.

məşəqqətbar bağrı qan. bağrı yanığ. çox üzgün. acınacaqlı.

məşəqqətçi asqıntılıq. sıxılıb, sıxınaraq nərsənin ardına düşməlik. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.

məşəqqətə, zəhmətə, əziyyətə salmaq, qoymaq basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq.

məşəqqətli basqıq. qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. əziyyətli. zəhmətli. sıxıntılı. çətin. gücənikli. zəhmətli.

məşəqqətsiz əməksiz.

məsərrətbəxş sevindirici.

məşg sanac. tulum. külvar. tuluq. kavuz. dəri su qabı.

məşgəfə kavış. qamış. gən ağızlı, saplı iri su qabı.

məsgən oturaq. duraq. aramqah.

meşgul olmaq irişmək.

məşğul qılmaq oyalamaq. fikrin çəkmək. əğləmək. aldatmaq. saptırmaq. yoluzdurmaq. mə'təlləmək. oynatmaq. oyalama. alaqoyma. uğraştırma. qayırmaq. baxmaq. görmək. təvəcüh edmək. işləmək. səfehlətmək. baş dolandιtmaq (məsələn fürsət qazanmaq üçün). bir şeydən alιqoymaq (cocuğu oyala : məşqul qıl). bir şeyi dartmaq. uzatmaq. tınışlandırmak(dinc). çalğatmak. gözlətmək. qιlιqlamaq.

məşğul qılmaq oyalamaq. fikrin çəkmək. əğləmək. oqraş. işlik. işə qoyulmuş. aldatmaq. saptırmaq. yoluzdurmaq. mə'təlləmək. oynatmaq. oyalama. alaqoyma. uğraştırma. qayırmaq. baxmaq. görmək. təvəcüh edmək. işləmək . səfehlətmək. baş dolandıtmaq (məsələn fürsət qazanmaq üçün). bir şeydən alıqoymaq (cocuğu oyala : məşqul qıl). bir şeyi dartmaq. uzatmaq. tınışlandırmak (dinc). çalğatmak. gözlətmək. qılıqlamaq.

məşğul darqaq : sıkışık.

məsh olunmaq sürülmək. tamas tapmaq. ləms olunmaq.

məsh məs. toq. dəğ.-məs çəkmək : toq çəkmək : dəğ çəkmək.

məsh sürtə. sürət. sürtmə işi. ləms.

məşhud görünən. açıq.-cürmi məşhud : suçüstü. apaçıq suç. pozaç. pozuç. qabart.

məşhur edmə adlatma. təşhir.

məşhur edmək adlatmaq. təşhir edmək.

məşhur olmaq çavmaq. adlanmaq. tanınmaq.

məşhur adık. aytılı. ünlü. anğılur. çavlı. tanιnmιş. arısda. atağlık. tanlanğan. adlı. ad sanlı. sanlı. soysal. ünlü. ünlü. quvvətli. göstərişli. ökdəm. öğtəm. üqə. üğə. üygə. ündəv. adık. aytılı. ünlü. anğılur. çavlı. tanınmış. arısda. atağlık. tanlanğan. adlı. ad sanlı. sanlı. ünlü. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. şöhrətli. anqın. anılmış. adlı. adlım. ünlü. aytılı. mə’ruf. şöhrət qazanmış. adlı. oburaqlı. tanınmış. yayqın. adlım. ünlü. anılır. ünlü. adlım. şanlı. donlu. üqə. üğə. üygə. ünlü. ündəv. adlı. ünlü. sanlı. quvvətli. göstərişli. ökdəm. öğtəm.ünlü. soysal. aytılqan. ünlü. tanınan. aytlılıq. ünlü. tanınmış. övülməyə dəğər. aytuvlu. tanınmış. bilir. bulur. bəlir. oktım. adlım. tanıq. bildik. mə'ruf. tanıqıvlu. ünlü. tanıdıq. tavuşluq. şanlı. mükəmməl. ünlü. tavuşlu.-adıkmadık : tanınmamış.-adιkmadιk : tanιnmamιş.

məşhur aytğılı. atğıl. adıl. tanınmış. ünlü. övqüyə layiq.

meşhur bəlqili.

məşhurlaşma adıqlanma. adıqlanış. adlanma. adlanış. adtutma. adtutuş. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. şöhrətlənmə.

meşin kimsən. kəmsən.

məsir yörüngə : yol. cızıq.-yörüngəli : yollu yoraqlı .

məsir yörüngə : yol. cızıq.-yörüngəli : yollu yoraqlı .

mə'siyət qayıq. cayıq. yazıq. suç. pozaç. pozuç. qabart. günah.

məskən durub. barıq. barq. barınaq. ev. qonut. yurd. oturaq. otraq. əyləş. ev. qonut. yurd. bulnaq. bulunaq. barnaq. otraq. iqamətqah. otraq <> oturaq <> otru <> ordu. barınaq. barnaq. qonut. bəklək <> bərklək <> əklək. iqamətqah. yurd. barq. barıq. ev. qonut.

məskən qon. otraq. düşəş. eniş. mə'va.

məskən turqut. bəldə. məkan .

məskən turqut. bəldə. məkan .

məskən yer. turuş. duruş. iskan. məkan. mə'va.

məşkuk bəlürsüz. bəllisiz. şübhəli. dəğmədə. qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqılı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şübhəli. şəggili. müşəvvəş. şəggili. quşqaq. quşquq. gözü kölgəli. bilinməzlik. bəlirsiz. bəlləksiz. quşqulu. məchul. şübhəli : ikiləm. şəggili.

məşkukluq yataq. yadağ. quşquluk. həmişə yadırqan. çəkingən. şəggilik.

məskuler qaslıq. qasıl. balçal. balçalıq. əzülei. mahiçiyi.

məskun oturuq.

məskunlaşma yerləşmə. əğləşmə. durma. oturma. iqamət.

məskunlaşmaq evsinmək. evlənmək.

mesl əşbər. əşbir. bənzər. oxşar. yalı. yanaq. dənğ. bənzəyiş. kimi.

məsleh yaraq.

məsləhət vermək çavalatmaq. savalatmaq (< sav : söz. danşıq). gənğəşləmək.

məsləhət -məsləhət, tovsiyə edmək, vermək : ilgərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. oncutmaq. onğutmaq. öğüdmək. öncütmək. önərmək. önərimək. tapşırmaq. tapışqamaq. ismartmaq. ismartamaq. ismarlamaq.

məsləhət dartıq.

məsləhət dartıq. dənəyim. onarış. yönəriş. yönəş. onqarıştar.savla. sala. salğı. görgəriş. yol. gənğəş. uğur.-məslәhətçi : ağılçı.-məslәhətgüzar : işgüdər. işgözər.-məslәhətləşmək : ağıl .-ağıl edmək.-məsləhətçi : dənətimci. ağaman. əgəmən. öqlü. öğlü.-məsləhətləşmək : sayraşmaq. gənğəşmək. danışmaq. götür qoy edmək.

məsləhət dənəyim.

məsləhət iş. soru. konu. məsələ.-sizin belə davranmazdan işi anladım.-iş nə yerdədir.-işin bildi.-işin bilən, başın çarasın qılar.

məsləhət iş.-iş biləndən, iş soruş.

məsləhət məşvərət. məsləhət. danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. görünüş, nəzər alma, istəmə.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.

məsləhət onarış. yönəriş. yönəş. onqarıştar.

məsləhət önərmə. önəri. öncüt. oncut. onğut. öğüd. tovsiyə.-məsləhətçi : muşavir. iş bilən. iş bilir.-məsləhətquzar : nayib səfir. işgüdər. elçigüdər.

məsləhət savla. sala. salğı. görgəriş. yol. gənğəş. uğur.-məslәhətçi : ağılçı.-məslәhətgüzar : işgüdər. işgözər.-məslәhətləşmək : ağıl.-ağıl edmək.

məsləhət tanqı. danqı. canqı. tənqi. dəhləmək işi. gənğəş. məşvərət. şura. istişarə.

məsləhətçi dənətimci. ağaman. əgəmən. öqlü. öğlü.

məsləhətçi işbilən. işbilir. işbaşçı. işgörür.

məsləhətləşmək çavlamaq. ( c. ç <> s ) savlamaq. dəhləmək. gənğəşmək. məşvərətləşmək. şura qurmaq. istişarə edmək.

məsləhətləşmək sayraşmaq. gənğəşmək. danışmaq. götür qoy edmək.

məsləhətlik məşvərətlik. istişarəlik. istişari. qonqaşlıq. qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən. danışmalıq.

məsləhətquzar 1. işbilən. işbilir. işbaşçı. iş bacarır. iş becərir. işgörür. 1. elçibaxanı. elçivəkili. işgüdər.

məslək durmuş. yaşam. durum.-iş yaşamı.-dənizçilik, dağçılıq, köçərlik, elat, çöl yaşamı.

məslək gediş.

məslək iş. çalışma. sənət.-işin nədir.-iş yiyəsi.

məslək iş. peşə. sənət.

məslək öğrəti. eğiti.

məslək uğraşı. iş. çaba. savaşım. keçim.

məslək uğraşı. iş. çaba. savaşım. keçim.

məslək yol. cığır. uslub. gediş. tutum. tutuş.-inanc, məslək yiyəsi olmaq : baltaya sap olmaq.-bir yola, məsləğə bağlısınmaq : əl ətək tutmaq.-məsləksiz : yolsuz. azqın. pozqun.

məslək yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. yasa. yasal. qada. qadal.

məsləklər yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

məsləksiz dinsiz. kitabsız. pitiksiz. insafsız. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. keş. çek. çək. mürtəd. məssəbsiz.

məslət edmək gənəgşmək : gənəşmək.-təmbələ gənəşən, sənə bir dünya iş öğrədər.

məslət edmək gənəgşmək : gənəşmək.-təmbələ gənəşən, sənə bir dünya iş öğrədər.

məşmul şamil. qapsır. qapsamına girən.

məsmum ağuq.

məsmum ağuq.

məsmumluq çalma.

məsmumluq çalma.

məsnəd dayanqaç. qara. duraqsıtı. dayaq. dayanaq. sığnaq. ayaq. tapıq. sənəd. sənədiyyət. istinad. dayanqaç. qalxan. qalğa.-qalınğ qıtay, mən yalgız, qara qılar kişi yox : çinlilər çox, mən isə yalnızım, dayanacaq kimsəm yox.-qara qılıb oturğan, yalgız oğlum : dayancağım, təkcə oğlum. bütün umutlarımı bağladığım biricik oğlum.

məsnəd söykək.

məsnəd söykək.

məsnoi bəzən. sünni.

məsnoi düzmə. süni. sünni.-bu söz onun öz düzməsidir.

məsnoi tökmə. basma. təpmə. süni'. cürləmə.-tökmə güllər, solmazmış.-tökmə, basma soluq : məsnovi nəfəs.

məsnoi yapma. yasama. yasantı. becər. qondarma.-məsnoi gözəllik : yapma gözəllik.-məsnoi ışık : yasantı ışık.-məsnoi süs : yapma süs.

məsnoi yapma. yasama. yasantı. becər. qondarma.-məsnoi gözəllik : yapma gözəllik.-məsnoi ışık : yasantı ışık.-məsnoi süs : yapma süs.

məsnoi yasama. yapay. yapma. qondarma. taxma. düzmə. yansıq. uyduru. uydurma. yapmacıq. yasalma. yapma. yali. yasama. qaplama. qondarma. qondarı. qalay. qondarma. yasama. yalan. bəzək. süni'. düzmə. süni'. süni. qoyma. uydurması. uyduruq. uydurma. qondarma. yasalan. sün'i.-yasalan diş.-yasama ad : ləqəb. taxma ad.

məsnovi aldıra. sünni.

məsnovi qonma. qoyma. yonma. qacı. məsnovi. sünni. yapay.-qaci dariy : suni ipək.

məsnovi qonma. qoyma. yonma. qacı. sünni. yapay. məsnovi.-qaci dariy : suni ipək.

məsnovi suni. çiy. çiğ.-suni ipək : çiy darıy : .

məsnovi sünni. aşılı. aşı.

məsnovi tökmə. basma. təpmə. süni'. cürləmə.-tökmə güllər, solmazmış.-tökmə, basma soluq : məsnovi nəfəs.

məsnovi tökmə.-tökmə güllər, solmazmış.

məsnovi yarım. suni.-suni ipək : yarım çillə :.

məsnovi yasayı.-sözlə, baxışla yasayı (məsnovi) yuxu etgi altında qalma : uynuş. uynuc. tutnuş. tutnuc. hipnoz.

məsnu' -hasil, məhsul, tovlid, e'mal, məsnu', mə’mul olmaq, olunmaq : yaptınmaq. yaptanmaq. yapışınmaq. yapşanmaq. yarşanmaq. yaratınmaq. yartınmaq. yaraşınmaq. yasışmaq. yasaşmaq. yasanmaq. öngünmək. önənmək. önünmək. ürənmək. ürşənmək. örənmək. örşənmaq. örtənmək. törənmək. törəgənmək. törgənmək. törşənmək. törlənmək. yaranmaq. çıxarınmaq.

məsnu' -hasil, tovlid, e'mal, məsnu', mə’mul edmək : yasıtmaq. yasatmaq. yastamaq. yapıtmək. yaptamaq. yapşıtmaq. yapşatmaq. yaratmaq. yartamaq. yarşıtmaq. törəmək. törətmək. törəgəmək. törgəmək. törşətmək. ürətmək. ürnətmək. ürşətmək. ürtətmək. örətmək. örşətmək. örtətmək. önürmək. önütmək. öngütmək. önürgəmək. çıxartmaq. məhsul əldə edmək.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə