EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə54/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   125

mənzur qətə. qata. xət. amac. amca. iməc. imcə. uğur. hədəf.

mənzursuz rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. başıboş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.

məqalə sözləmək. danşıq. söylək.

məqam -yer məqam yiyəsi : törəli. torunlu. örünqli.

məqam ahəng. don. mənsəb. orun. öhdə. rütbə. 1. dərəcə. duraq. 1. yer. duraq. məkan. məhəll. qonum. qapı. rədə. mərtəm. orın. rədə. qat. orun. dərcə. dərəcə.-xanlıq, xaqanlıq, baxanlıq qapısı.

məqam kürsi. oran. orun. moqeiyyət. movqeiyyət. post.

məqam mənzil. orun. özəl yer. təxt. məkân. yer.

məqam orun. yer. məkan. məhəl.

məqam orun. yer. paya. dəngə. görəv. oturaq. çalışma. konuq (məqam vermək : qonağa kondurma).-şö'bə. bölük. dolay : ulət dayrələri : orunları. məqamları.

məqam orun. yer. paya. dəngə. görəv. oturaq. çalışma. konuq (məqam vermək : qonağa kondurma) .-şö'bə. bölük. dolay : ulət dayrələri : orunları. məqamları. mənzil. orun. orunluq. təxd. özəl yer. təxt. məkân. yer.

məqam orunluq. təxd.

məqam otraq.

məqam urun. urın. cayqah.

məqamlıq -qayim məqamlıq : qayim məqamlıq : elçə. vilayətdən sonra gələn yönətim ocağı (idarə mərkəzi).

məqbul olmaq axınlığı, axarlı, axarlı, rayic olmaq. sürülmək. mütədavil olmaq.-bu çeşit.

məqbul olmaq bəğənilmək. övmək. öğmək.

meqdare ziyadi birçox.

meqdari biraz. azacıq. bir parça.

məqsəd amac. amca. iməc. imcə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. istək. istəm. istəş. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. niyyət.

məqsəd amac. hədəf. urut.

məqsəd amac. qonuq hədəf. urut. niyyət. sanaqa.

məqsəd çatı. qatı. arman. ərmən. bulqa. bulqama. dilək. məqsud. niyyət.

məqsəd ısılgə .

məqsəd istək. əsmə. əsi. qaruq. murad. güdü. niyyət. qayə. istək, niyət. arzu. əriz. əriş. qaraç. amac. umac ( < ummaq). iməc. bəllik. oxluq. bulqa. bulqama. dilək. izələk. gözələk. hədəf. qəsd. uğur. tasarı. yönə. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. niyyət. amac. izələk. gözələk. hədəf. amac. umac (< ummaq). bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. izələk. gözələk. hədəf. endik. atış. nişan. mənzur.

məqsəd istək. qəsd.

məqsəd niyyət. sanaqa.

məqsəd qapı.

məqsəd qarç. niyyət. tasarı.

məqsəd qonağ.-ərişir qonağına asta gedən.

məqsəd qonuq.

məqsəd uğraq. oğraq. çatqas. satqas.-oğraqım kəndü ıraq, bulnadı məni qaraq : yolum uzaqda, qaragöz əsiriyəm.

məqsəd uğraq. oğraq. qəsd.-yandı ərin oğrağı : olsun ki qəsdindən döndü.

məqsəd varılacaq yer. ısılgə. mənzil. qonaq. qonut. qonuş.

məqsəd varılacaq yer. mənzil. qonaq. qonut. qonuş.

məqsədsiz rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. başıboş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.

məqsəq qətə. qata. xət. amac. amca. iməc. imcə. uğur. hədəf.

məqsətsiz boşuna. işsiz.-boştan yürütmək : boşta qəzir. işsiz dolaşır.

məqsud çatı. qatı. bulqa. bulqama. dilək. arman. ərmən. məqsəd. niyyət.

məqsud qətə. qata. xət. amac. amca. iməc. imcə. uğur. hədəf.

məqsum bölünən. təqsim olunan.

məqsumunəleyh bölən. bölücü.

məqtu kəsimki. bəlli.

məqtu' qıyıq.

mə'qul olmaq ölçünmək. ölçənmək. ağla uymaq. əndazələnmək.

mə'qul -qeyrimə'qul : başa yatmaz. başagirməz.

mə'qul ağaya. keçərli. uyqun.

məqul onay. ağaya. keçərli. uyqun. qabul. kıysınlı. tasdiq.

məqul onay. qabul. tasdiq.

mə'qul tuysuq. duysuq. duyar duyan kimsə. ağıllı. hissili. qanar.

məqulə qanıq. qanıc. qanış.

məqulə qategori. ulam. taxım. bölük. bir ilgi, bənzərlik olan şeylər topluluğu.

məqulə qategori. ulam. taxım. bölük. bir ilgi, bənzərlik olan şeylər topluluğu.

məqulə qategori. ulam. taxım. bölük. bir ilgi, bənzərlik olan şeylər topluluğu. qategori. ulam. taxım. bölük.-bir ilgi, bənzərlik olan şeylər topluluğu.

mərarərt sıxıntı. acı. zəhmət.

mərarət acılıq. qussə. kədər.-acılığı içindədir.

mərarət acılıq. qussə. kədər.-acılığı içindədir.

mərasim -rəsmi hörmət mərasimin yapmaq : ulçaş. ululamaq. sayqı göstərmək.

mərasim görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. təşrifat. topluluq. törən. alay.-bayram törəni, mərasimi : bayram alayı.-toy mərasimi : düğün törəni.-bir işlətmənin, işin açılış mərasimi : açılış törəni.-bu nə alayıdır.-gediş alayı : xaqanın saray dışı gəzintiyə çıxma dolayısı ilə düzənlənən mərasim.

mərasim yaplac. yapalac qaplac. qapalac.

məratib -silsileyi məratib : hiyerarşı. aşırımsal.

mərbut olmamazlıq irtbatsızlıq. nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq.

mərbut olmaq ilişmək. toquşmaq. (o <> a ) taqışmaq.

mərbut olmayan ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilintisiz. ilişgisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

mərbut -mərbut olmayan işlərə qarışma : ilişiksiz işlərə qarışma.

mərbut -qanuna bağlı, mərbut olan nərsə : yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik. qadalıq. qadallıq. yasalıq. düzüklük.

mərbut ataşa. bağlı.

mərbut bağ. iliş. ilig. rəbt .-bunun ona bağı yoxdu.-sənə nə bağı var.-bağsız sözlər qonuşma.-bağın olmasa ilişmə.

mərbut bağıt. bağlı. bağlı olan. ayid. mərbut.-kimə bağıt danışırsız.

mərbut bağlaquluq. bağlılıq. bağlı. bağlanmış. müəqqəd. məsdud. bən olmuş.

mərbut bağlı. cılqı. cılağı. kip. peyvəsdə.

mərbut bağlı. dəxl. ilişik.-sənə ilişik değil.-bu kimə ilişik.-ilişiksiz işlərə qarışma.-orası mənə ilişikdir.-əlidən vəliyə nə ilişik.-bu konuya ilişik kitablar.

mərbut bağlıq.

mərbut bikik. bıkıq. bükük. bağlı. bənd.

mərbut daxil. sana.-bu bizə sana değil, oda sizə sana değil.

mərbut dəgişli. bağlı. irtibatlı. dəxli olan. ilişik. ilişgin. mürtəbit. münasibət. qaraşlı. bağlı. ayid olan. bağlı. bağlı. bağlı. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. çəkişgin. bağlı. asılı. irtibatlı bağlantılı. ilgili. ilişik. ilişgin. əlaqəli. bağlı. əkli. taxılı. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race'. dayir. tutaq. ilgik. ilgili. duraq. bağlılıq. münasibətli. irtibatlı. əlaqəli. əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. sevgin. rəbtli. irtibatlı.-mən dəğişli bir nə yoxdur.-bunun sizə nə dəgişi.

mərbut dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli.

mərbut dərək. bağlı.-mənə dərək bir nə yox.-sənə nə dərək.

mərbut dərək. ilişik. teqişli. taxıntı. dolayı. ilişik. ilişkin. qaraşlıq. qaraş. bağlı. məsələ. borc. tutuk. düyün. boğun. daxil. sana.-bu bizə sana değil, oda sizə sana değil.-kimə dərək : kimə mərbutdu.

mərbut dərək. teqişli. taxıntı. dolayı. ilişik. ilişkin. qaraşlıq. qaraş. bağlı. məsələ. borc. tutuk. düyün. boğun.-kimə dərək : kimə mərbutdu.

mərbut dərək.-mənə özgü : mənə dərək, xass.

mərbut əkli. ilşik. rəbtli.-sənə əkli işlər : mərbut işlər.

mərbut ilgili. iləli. iləkli. ilətli. iltəli. ilgəli. ilintili. bağlı.-indi keçək sizə ilgili soruya.-.

mərbut ilişgin. bağlı.

mərbut ilişik.

mərbut ilişik.

mərbut intisab olmuş. mənsub. ayid. aid. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. atıt. atılı. atalı. ilişli. ilişik. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. dərəli.

mərbutluq bağlılıq. tabeiyyət.

mərbutsuz bağsız. ilşiksiz. ilişiksiz. ilişgisiz. rəbtsiz. irtibatsız.

mərc -hərc mərc : özbaşnalıq. qarnışlıq. anarşi.-yatıb duran yasasın yatırdır : (qanunun qurur).-yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).

mərc məş. öcəş. yarış. dartışıb ucalmaq. şərt. məş.

mərc məş. öcəş. yarış. dartışıb ucalmaq. şərt. məş.

mərcan inci.-inci kimi : mərcan, dürr kimi. incik. kiçik, arın, duzlu, düzgün, gözəl olan.-inci kimi qız : incik qız.-inci kimi dişlər : incik dişlər.

mərcan sata.

mərcə' duraqsıtı.

mərcə' qaçamaq : ağıl. barıcak.

mərcə' qaçamaq : ağıl. barıcak.

mərcə' qoyar. mərkəz.

mərd -na mərd : cəbbar. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar.

mərd daşbağ. iğid. yiğid. kişi. qabadayı. ərkək. erkək. örkək. öğkək. ər. kişi. ər kişi.-namərd : dönək. qancıq. xayin.-namərdlik : dönəklik. xayinlik.-mərdanə : ərcə.-azadmərd : comət. ərkinli. özbaşdaq.-namərd : alçaq.-namərdanə : alçaqca.-namərdanəgi : alçaqcalıq. düşüklük.

mərd qanlı.

mərdana ürəklə. ürəkli. batırğay. batırıl. igitgin. atılqan. cəsurca.

mərdana ürəklə. ürəkli. batırğay. batırıl. igitgin. atılqan. cəsurca.

mərdana yuvaq. ustuvanə. ərkəgin. sürgü. silindir. ustuvanə. yuvaq. yoğun axlov.-çaxmaq yuvağı : ağacdan, dadan, dəmirdən olub, yeri bəritmək üçün işlədilən ustuvanə, mərdana.

mərdanə ərkək. erkək. örkək. öğkək. ər. kişi. ər kişi.

mərdanəgi çörəkçilik (çörək, yemək vermək). iyitlik. iğitlik. verimlilik. covmərdlik. əlaçığlıq. səxilik. kişilik. ərlik. igitlik. ərkəklik.

mərdanəvar iğitcə.

mərdəfkən bəyqoğan bəkqoğan. bəkqovan (< bərk + qovan). ərqoğan (< ər + qovan). ərsalan. ərdalan. işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib izləyib, sındıran ər.

mərdək ayı, domuz qoduğu, yavrusu.

mərdivan nərdivan. uzgi.

mərdivən bərdivən. nərdüvan. çatmal. qatmal. enəcək.

mərdlik ərlik. kişilik. kişilik. erkəklik. ərkəklik. örkəklik. öğkəklik.

mərdlik qanlılıq.

mərdüm qoriz qaçağan. ürkürük. bezgən. qınığçin. kəndinə qapanan. qapanıq.

mərdümi girgin. girilgən. toplumçul.

mərdümi toplumçul.

mə'rəkə çalaq. çalqa. çalanğ, cəng, çalış, döğüş, savaş, vuruş alanı, meydanı.

mə'rəkə ğovğa. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq.-mə'rəkə qurulmaq : qalaballaşmaq. tünləşmək. tünlük olmaq. şuluxlaşmaq. ğovğalaşmaq.

mə'rəkəçi alayçı. şakaçı.

mərəmmət edmək uralamaq. düzəltmək. qoyarlamaq.

mərəmmət onarma.-mərəmmət edmək : peyvəndləmək. yamalamaq.

mərəmmətçi pozmaçı. əsgiçi. tə'mirçi.

mərəz çalız. çalaz. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). aincik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.

mərəz öpüçin. kəsillik. kəsəllik. xəstəlik. illət.

mərfət bilik.-bilik bilin : bilik (hikmət. mərfət. ağıl) öğrənin.

mərfətli bilgili.

mərgbar -foqdani mərgbar : qaraçuxur. çox ağır, üzüntülü boşluq.

mərğub kökcək. göyçək. gözəl. iyi. eyi. yaxşı. hüsnülü.

mərğub maraxlı. istəkli : rəğbətli.

mərğzar cülgə.

mərhamət qoyu.

mərhamətli qoldaquc. qoruyucu. şefqatli. yardımsevər. hami.

mərhamətli qoylu.

mərhəba öğüş. övüş. sitayiş. alqış. bəğəniş.

mərhələ -oyunlarda, yarışlarda bölünən evrələrin, bölümlərin, mərhələlərin hər biri : kasa. qapsa. qab.-bu oyun üç kasada oynanır.-oyunun ikinci kasası iyi keçmədi.

mərhələ aşama. atlama. aşma. evrən. çevrən. çöngəl. qanqal. dönəməc.

mərhələ atlam. adım. etab.

mərhələ dönəm. döngə. dövür. çevrin. çağ. çək. tapı. zaman. kəzənq. mәzqil. boğum. burul. aylan. basacak. basqıç. baskuç. paldak. aşama. basama. nərdivan. dərəcə. pillə. aşama. pillə. basamaq. aşama. bölüm. dərəcə. dərəkə. kərəkə. kərtə. qırat. mənzil. pərəsə. pərsə. parça.

mərhələ dönəməc.-yeni bir mərhələ : yeni bir dönəməc.

mərhələ qonalqa.

mərhələ urut. aşama. əvrən.

mərhələ urut. aşama. əvrən. dönəm. döngə. dövür. çevrin. çağ . çək. tapı. zaman. kəzənq. mәzqil. boğum. burul. aylan. basacak. basqıç. baskuç. paldak. aşama. basama. nərdivan. dərəcə. pillə. aşama. pillə. basamaq. aşama. bölüm. dərəcə. dərəkə. kərəkə. kərtə. qırat. mənzil. pərəsə. pərsə. parça.

mərhəm əm < yəm < yam (< yamamaq). çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. əlac. dərman.

mərhəm məlhəm. üzüm. yara üzərinə sürülən yağ, kırem.

mərhəm onğultan. onğur. düzəldən. sağaldan.

mərhəm onğultan. onğur. sürtküç. düzəldən. sağaldan. otancaq. ilac. dava. yağıq. yaxıq. yaxı. yaxın.-orda tapışdı yaxıq.-ağrıma yağuq olacaq.

mərhəm sürtküç.

mərhəm topulqaq. bulqab. bulutqa. dolbağ. dolbuğaq. ot. dərman.

mərhəm yağıq. yaxı.

mərhəm yağıq.-ağrıma yağuq olacaq.

mərhəmət edmək əzizləmək. sevirqamişi. lütf edmək..

mərhəmət -mərhəmət, lütf istəmək : yardım, kömək diləmək. köməksəmək. yarsamaq.

mərhəmət acıma.

mərhəmət acıma. bağış. əsirgəlik. əsirgəmə. əsirgəniş. əsirgəyiş. əsirgəliş. qıymama. sevgəşi. sevgəyiş. sevirgəmiş. sevməşi. sevrəşi. yaxcılıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. ilgəyiş. ilgilənmə. ilginiş. ilginmə. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. astalıq. mulatifət. həlimlik. oxşaq. lütf. iltifat. məhəbbət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. inayət. acıma. bağışlama. bağışlayış. > bəxşayiş. əsigəmə. acıma. qıymayan. yumşaq. ürək. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. ayağan. iyilik. bağış. oxşaq. lütf.-al, urğan, ayağandı biləbi? : o, vurulmuş (mel’un) mərhəmət etməsini bilir mi?.

mərhəmət arıyım.

mərhəmət arıyım.-mərhəmətli : qoyulmuş. mehriban. qoyunlu. qoyurqalı.

mərhəmət ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. issayış. yumşama. iyilik. bağış. oxşaq. lütf.

mərhəmət keçim. bağış. yarıq. əff.

mərhəmət keçimlik.

mərhəmət qoyu.-mərhəmətli : qoylu. qoldaquc. qoruyucu. şefqatli. yardımsevər. hami.

mərhəmət rəhm. əsrəğış. asrayış. əsrəyiş. asramıq. əsrəmiq. siyanət. hifz.

mərhəmət sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. inayət.

mərhəmət yağmır. yağmır. yarlığ. əsrik. rəhmət.

mərhəmət, rəhm edmək yarlığamaq. yağışlamaq. çağışlamaq. bağışlamaq. əsirgəmək. qıymamaq. acımaq. əff edmək.

mərhəmətiz sərt. qırt. bərk. daşürək. lütfsüz.

mərhəmətli acı çəkən. acıyan. üzülən. əsirgəyən. əsrəyən. qıymayan. şəfəqətli. böluşcaq. yardım sevər. şəfqətli. könğülğök. könüllü. iyi ürəkli. duyqulu. saf. oxşayan.

mərhəmətli bayırman. bayırban. nəzakətli. həlim. sevən..

mərhəmətli geçimli. bağışlı. yarıqlı. kin tutmayan. gönlü yücə. iyi ürəkli. insaflı.

mərhəmətli könlü yufqa. yaşıyın. yaşın. yumşaq. əsirgək. əsrəyik. qıymayaz. sevəcən. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. əffedən. qəfur. qəffar.

mərhəmətli mehriban. qoyunlu. qoyurqalı.

mərhəmətli qoyulmuş.

mərhəmətlilik oxşayıcılıq. yarıqərlik. xeyr sevərliq.

mərhəmətsiz acımasız. amansız.

mərhəmətsiz acımaz qayırmaz. qatırıq. əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz. inamsız. imansız. qıyan. rəhmsiz. qağan. qaqar. qəddar. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. əsirgəməz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz. qara mürtöz. qıycı. qıyan. qıyıcı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. rəhmsiz.

mərhəmətsiz cəbbar. zalim. ədalətsiz. insafsız. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar.

mərhəmətsiz geçimsiz.

mərhəmətsiz insafsız. rəhmsiz. yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. adil olmayan. zalim.

mərhəmətsiz qamçi. qaddar. qatı ürəkli.

mərhəmətsiz qara könğül. rəhmsiz.

mərhəmətsizlik qaqmışi. lütfsüzlük.

mərhəmqoydurmaq yəmlətmək < yamlatmaq > əmlətmək (< yamamaq). dərmanlatmaq. maalicə etdirmək.

mərhəmqoymaq dərmanlamaq. maalicə edmək. yamlamaq > yəmləmək > əmləmək (< yamamaq).

mərhum rəhmətlik. ağırlıq. ağırlı. yarıq .-mərhum el qəhrəmanları : ağırlıq el qəhrəmanları.-mərhum qərdəşim : ağırlıq qərdəşim.

mərhum rəhmətlik. ağırlıq. ağırlı.-mərhum el qəhrəmanları : ağırlıq el qəhrəmanları.-mərhum qərdəşim : ağırlıq qərdəşim.

mərhum yaramalı. yarmalı. rəhmətli. köçən. ölən. ötən.

mərhum yarıq.

meri qızıl bağırsak. qızılünğıük. qızılüzək.

mərifət göstərmək qaymaq.

mə'rifət bilgi. çəmrən. bilgi. əğkəm. təmayül. intibaq.-yumuşka əğkəmi cok kişi : iş bacarmıyan kimsə.-dörd qapı : (şəriət. təriqət. həqiqət. mə'rifət).

mə'rifət biliş.

mə'rifət biliş.

mə'rifət biliş. tanış. şinaxt.

mə'rifət biliş. tanış. şinaxt. hünər. irtəm. ərdəm. olcum. olca.

mərifət hünər. irtəm. ərdəm.

mərifət hünər. olcum. olca.

mə'rifət sulaq.

mə'rifət, hünər yiyələnmək uzlanmaq. uslanmaq. uzmanlaşmaq. ayratınmaq. açratınmaq. bilginmək. ixtisaslaşmaq. mütəxəssisləşmək.

mə'rifətli sulatş. sulatıq. sulaqlı. yol bilir. ilkəli. yolağlı. ərdəmli. ədəbli. ərkanlı. tərbiyəli.

merinus quyruğu sivri, yünü qıvrıq qoyun çeşiti : qəmə quyruq. çapa quyruq. qama quyruq. qama qıvırcıq.

məriz ağrıq. iyiməz. eyiməz. iyməz. eyməz. kəsəl. xəsdə. naxoş.

məriz ağrıq. kavşaq. kağşaq. köğşək. kavır. kəsəl. kəsələk. xəsdə. naxoş.

məriz arqın. çalız. çalaz. ağrıq. acqıl. kəsəlli. xəsdə. naxoş. ilişik. sırqav. kəsəl. xəsdə. naxoş. alqın. xəsdə. kəsil. gücsüz. kəsəl. sıqrağ. qısrav > sırqav. xəsdə. naxoş. sızqav. xəsdə. sayrı. üzgün. kefsiz. naxoş.-sızqav düşüb qaldı.-böylə sızqav, görməsin silər.

məriz avruqsun. xəstə. naxoş.

məriz sayru. üzgün. kəsil. xəsdə.

məriz yatalaq. naxoş.

mərizləmə acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arqınlanma. arqınlanış. ağrılanma. ağrılanış. kəsillənmə. kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. kefsizlənmə. kefsizləniş. naxoşlama.

mərizləmə kəsəllik. yatalım. yatlım. yatlanıq. yaltanıq. sırqavlı. naxoşlama.

mərizləmək kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. ağrıqmaq. ağrışmaq. ağrınmaq. kəsəllənmək. xəsdələnmək. xəsdələmək. naxoşlamaq.

mərizləmək kəsəlləmək. xəstələnmək. sozalamaq. alızlamaq.

mərizləmək yatalmaq. yatlanmaq. yaltanmaq. naxoşlamaq.

mərizlənmək kavşamaq. kağşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. ağrıqmaq. ağrışmaq. ağrınmaq. kəsəllənmək. xəsdələnmək. xəsdələmək. naxoşlamaq.

mərizlik kəsəllik. sızqavlığ. sızqavçılığ. xəsdəlik. sayrılıq. üzgünlük. kefsizlik. naxoşluq.-sızqavlığa düşüb qaldı.-böylə sızqavçılığ, görməsin silər.

mərizlik sızqalıq. kavşaqlıq. kağşaqlıq. köğşəklik. kavırlıq. kavıllıq. ağrıqlıq. kəsəllik. kəsələklik. xəsdəlik. naxoşluq.

mərizlik yağdasızlıq. yağmasızlıq. sırqavlıq. xəstəlik.

mərkəb minit. miniləcək nərsə.

mərkəb qaçır.

mərkəb qaçır.

mərkəz -iç mərkəz : dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq : tuq : bütun. ). mənşə’. mənbə’. əsl mərkəz. siql mərkəzi.

mərkəz -içmərkəz : əsli mərkəz : gənəl ocaq.

mərkəz -idarə mərkəzi : yönətim ocağı.

mərkəz -iş mərkəzi : işocağı : 1. yoğun olan iş yeri. 1. bir işləmin, ticarətin yönəldığı yer.

mərkəz birim.-sav birimi : xəbər mərkəzi.

mərkəz göbək. orta. iç. qarın. məğz. vəsət.

mərkəz mərcə'. qoyar.

mərkəz otraq.

mərkəz otru. dayancaq. baş yer. başkənd. astana. paytəxd.-ölkə otrusu : ölkənin başkəndi.

mərkəz oyuk. qındıq. göbək. basın. basıq. basqaq. kövək. qovuq. kavak. qovalç. kov. qaynak. kəvək. kovaq. kof. qapak. çukur. boşluk. deşik. qazıntı. qazı. dərin dərə. içi boş. boş. oğuq. ovış. oyma. oymaq. oyşuq. deşik. hin. çökə. xəndək. çəkəklik. daşkənd : topluluğ. toplak. topaş. çadır. tüyün. borbor. ortalıq. yığım. qurum. öz. özək. otaq. ortam. yurt. ocaq. el. kök.-fişar mərkəzləri : basqın odaları.-dünyanın məkəzi : yerin qındığı.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə