EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə53/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   125

məmnu' qədəğən. girilməz. yasaq. qoruq.-virud məmnu' : giriş olmaz.-təvəqqüf mütləqa məmnu' : sınırlı sürəli duraq bölgəsi.

məmnu'eləmək abatmaq. dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. əngəlləmək. çəkləmək. sınırlamaq. şəkilləmək. yasaklamaq. yasalamaq. qoruqlamaq.

məmnuiyyət yasaq.-razı, məmnun qalmamaq : pozuq çalmaq. üz asmaq. burun sallamaq. qaşqabaqlanmaq.-məmnun olmaq : sevindik.-məmnun eddiz : sevindirdiz.-məmnunluq : sevinmə.-məmnun olmaq : durulmaq. tunmaq. tətmin edilmək.-tuna qaramaq : məmnuniyətlə, rzlıqla baxmaq.-qımızğa tunduq : qımıza qandıq. bol bol qımız içtik.

məmnun olma sevinmə. gönənmə. kıvanma.

məmnun olma sevinmə. gönənmə. kıvanma. güvənmə.

məmnun olmaq küvsünmək. xoşnud olmaq.

məmnun olmaq minnətdar qalmaq. büsürəv edmək : büsürəmək.

məmnun olmaq oquramaq. sevinmək. təsvib edmək.

məmnun olmaq xoşnud olmaq. onqsunmaq.

məmnun abın. avan. alvan. alban. mutlu. xoşnut.

məmnun abın. mutlu. xoşnut.

məmnun çaraq. şad. saz. sevincək. xurrəm.

məmnun halından məmnun. yaydanğdamaq. hərəkətləriylə, halından məmnunluq, şənliq göstərmək. neşəli olmaq. tınğğılıqlı. dinc. arsat. sevindik. sevindirdiz.

məmnuniyət razılıq. öqrünc. öğrünc.xoşnutluq.

məmnuniyət sevinc. güvənc. razılıq. öqrünc. öğrünc.xoşnutluq.

məmnuniyət sevinclə. güvənclə.

məmnuniyətlə sevinclə. güvənclə.-məmnuniyət : sevinc. güvənc.

məmnuniyyətsizlik bostu. küsgük. xoşnudsuzluq. qıyın.

mə'mul olmayan ğeyrimə'mul : əcib. yasadış. yadırqıq. alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. alşarı (< alış aşırı : alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. ənayi. şaşrınıq. yabanısım. çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. eybəcər. kəsəki. özgəc.-qeyri təbii. qeyri mə'mul, adi : dışqıl. anormal. ənayi. ənayin. yadırqan. yabansı. alışmamış. şaşıran. əcib. qərib. yadırqan. alışmamış. şaşıran.-qeyri mə'mulluq, adilik : yadırqanlıq. alışmamışlıq. yabansılıq. şaşıranlıq..

mə'mul -adi, mə'mul olmayan : durmuşdışı. durmuşaşa. yaşamdışı. yaşamaşa. gündə çıxmayan, görünməyən.

mə'mul -qeyri mə'mul : yadırqan. alışmamış. şaşrın. yabansı.

mə'mul nəsnə.-mə'mul edmək : yasamaq. rəsm edmək.

mə'mul olugəlmiş. olağan.

mə'mul yapınc. yapıncaq. yapılmış. dəb. ürətilmiş.

mə'mul yapınc. yapıncaq. yapılmış. dəb. ürətilmiş. olugəlmiş. olağan.-mə'muli : yava. normal.-mə'mul etmə : umlama. bəkləm. görləmə. umulan. bəklənən. gözlənən. görünən.

mə'mul yaratış. yarayış. yarat. yaratı. yaraşı. yapıt. yapta. yapış. çapış. yapşa. yasış. yasaş. yasat. ürət. ürtəş. ürəş. ürən. örət. örəş. örtəş. önüm. önüt. önür. törəş. törət. törgə. törəgə. törən. çıxartı. hasil. məhsul. tovlid. e'mal. məsnu'.

mə'muli beh bulunmuş. buldıq. boldıq. cari.

mə'muli 1. yava. normal.-mə'mul etmə : umlama. bəkləm. görləmə. umulan. bəklənən. gözlənən. görünən.

mə'muli yaplaq. alşaq. aşlaq. işlək. bayağı. adi. yönəkəy. sadə. bəsit. qatmarsız. bayaği. adi. şöylə böylə. böyləcə. alışılagəldiyi kimi. görünür kimi. görüşdüyü kimi. bayağı. düz. olağan. ələladə.-düz bir kişi.-düz bir şəhər, yol.

mə'mullaşmış -bolluqdan bayğılaşmış, adiləşmiş nərsə : qarıqtı. qardı.

memununiyyət tabu. sağol. təşəkkür.

mə'mur edmək bayınlamaq. bəyinləmək. baylamaq. bəyləmək. bayındırlamaq. abadlamaq. şənləndirmək.

mə'mur edmək görəvləmək.

mə'mur edtirmək qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq. osturtmaq.-rəsmi mə'mur : qonağanğ.

mə'mur -məsu'l mə'murlar : görəv ərləri.

mə'mur -məxfi mə'mur : avçı. gizli savçı, görəvçi.

məmur elçi. görəvlisi. təmsilcisi. taqma. tağma. taxma.

məmur elçi. görəvlisi. təmsilcisi. taqma. tağma. taxma. görəvli. tamqac. damgaçı. yükəş. yükən. sükən. tamgaç. damgaçı. görəvli. görəvçi. el əri. buyruqlu. işyər. yasakçı. yasavul. yasakçı. mahafiz. tapucu. baxıcı.-buruqlular gəlib onu apardılar.-mə'muriyyət : adak. adlak. adak. adlak. görəv. misyon. saruq. göstəriş. xəbər. sorudaq.-~ vermək : adak vermək. adlak vermək.-~ vermək : adamaq.-meyil göstərmək : qayışmaq : qarşılıqlı kaymaq. yardımlaşmaq. qarşı gəlmək.cütləşmək.

mə'mur görəvçi. el əri. buyruqlu. işyər. yasakçı. yasavul. yasakçı. mahafiz. tapucu. baxıcı.-buruqlular gəlib onu apardılar.

mə'mur görəvli. işəv. işəvli. işyar.

məmur görəvli. tamqac. damgaçı. yükəş. yükən. sükən.

mə'mur görəvli.-görəvlidir, görməlidir.-görəvli, görməli.

mə'mur görəvli.-sovğanı, mirası bölüşdürən görəvli : kəsici. kəsci. qəssam.

mə'mur ilgili. iləli. iləkli. ilətli. iltəli. ilgəli. ilintili. bağlı. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan.

mə'mur qamu qol. dövlət işçisi.

mə'mur qarav. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan.-gizli qaravlar, hər nəyin izindədəirlər.

mə'mur qaynaçı. durbaşan. yasaçı. yasavul. yasaqçı. yoxlayan. yetişən. abad. bayındır. bəlitçi. görəvçi. görəvəc. qondara. nökər. qara. məsu'l. yükümlü. bayındır. baxımlı. abad.-şəhərdə güvənlik sağlama (əmniyyəti tə'min edən) görəvlisi, mə'muru : qolluqçu. polis.

mə'mur qol.-idarə mə'muru : qapı qolçusu : .

məmur tamgaç. damgaçı. görəvli.

mə'mur yüklü. yükümlü.

mə'mur yüklü. yükümlü.

mə'muriyyət tapmaq görvəlmək. görvəlmək. qayrılmaq. tayrılmaq. bir işə, bir yerə bağlanmaq, .

mə'muriyyət adak. adlak. görəv.-~ vermək : adak vermək. adlak vermək.

mə'muriyyət adak. adlak.-~ vermək : adamaq.-meyil göstərmək : qayışmaq : qarşılıqlı kaymaq. yardımlaşmaq. qarşı gəlmək.cütləşmək.

mə'muriyyət keşik. görəvlik. görəvlilik. üstəlik. öhdədarlıq. borcluq. borcluluq. mə'muriyyət. altıq. (üstdə alta verilən). buyruq. fərman.-altıqdan çıxmayalız.-altıqlar varmış (ulaşmış), işlər qarışmış : böyük görəvlərin çatdığında, onların üstəsindən, öhdəsindən gəlmək üçün talaşlanmaq.-mə'mur edmək : qoymaclamaq. qomaclamaq. qomaşlamaq. (> qomardən(fars). görəvləmək.

məmuriyyət misyon. saruq. göstəriş. xəbər. sorudaq.

mə'murlar qaravlar. görəvlilər.-gizli qaravlar, hər nəyin izindədəirlər.

mə'murluq bayınlıq. bəyinlik. baylıq. bəylik. bayındırlıq. abadlıq.

məmzuc qatış. qatım. qarışıq. qarşıq. məxlut.

məmzuc qoşuqluq. batıqlıq. qarışıq. məxlut.

məmzuclamaq aşırmaq. aşırlamaq. qatmaq. yoğurmaq.

məmzucluq qatılış. qatımlı. qarışıqlıq. məxlutluq.

mən' edəməmək tıya almay. tıqayamamaq. rədd edəməmək.

mən' edmək abamaq. ablamaq. avamaq. avlamaq. tıymaq. tıqmaq. qapamaq. yapamaq.

mən' edmək əlini kəsmək. yasamaq. yasaqlamaq. qadağamaq. qapamaq. bağlamaq. önləmək. önünü almaq. durdurmaq. əngəlləmək. savmaq. alıqoymaq.-suyu bağla.-mən' edən : qoruqçu. saxlayan.

mən' edmək rədd, edmək. tıymaq. tıqmaq.

mən' edmək tərkilmək. yasaqlamaq. qadağalamaq. mane olmaq.

mən' edmək tisəmək. tısamaq. tikmək.

mən' edmək titmək. ayırmaq.

mən' edmək tıymaq. əngəllənmək. mane’ olmaq.

mən' edmək tıymaq. rədd edmək.

mən' edmək tıymaq. tıdmaq. tıtmaq.

mən' edmək yasaklamaq. qoruqlamaq. əngəlləmə. önləmək. durdurmaq. əsirgəmək. qadağalamaq. ilişdirmək. ərişdirmək.

mən' edmək yığmaq.-yığ : mən' elə.

mən' edmək yıqturmaq.

mən' edsə tıysa. tıqsa.

mən' mümaniət. tikiş. tiyiş. pərhiz. tızıq < metatez > tıqız. tikiz.

mən' qadağ. nəhy. qapıs. yapın. qoruq. qoruq.-mən' olunmaq : qoruqlanmaq.

mən' qatağan. qədəğən. yasaq. sədd.

mən' qataqan. qadağan. yasaq.

mən' yığda. yığat. təzyiq.

mən' yığdac. əngəl.

mən' yığdac. əngəl. yığda. yığat. təzyiq.mümaniət. tikiş. tiyiş. pərhiz. tızıq < metatez > tıqız. tikiz.-mən' edmək : yıqturmaq. yasaklamaq. qoruqlamaq. əngəlləmə. önləmək. durdurmaq. əsirgəmək. qadağalamaq. ilişdirmək. ərişdirmək.

mə'na anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun.

mə'na anlam. qapsam. demə. anlam. salt. salıt.-sözünğdün saltın qarağın : sözünün anlamına diqqət et..

mə'na demə. anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. mə'ni.

mə'na qanιnq. anlam. anlam. salt. iç.

mə'nalandırmaq anlamlandırmaq.

mə'nalı içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. saltıq. salıtlı. anğılamlı. alqılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə’nili.

mə'nalı mə'nili. qanılı. anlamlı. içərikli. məfhumlu. fəhvalı.

mə'nasız anlamsız. boş. batil.

mə'nasız anlamsız. qapsamsız.-çoxmə'nalı çoxanlamlı.

mə'nasız anlamsız. qırtıpıl. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). qiymətsiz. ərzəməz. ərzişsiz. qarmaşıq. boş. anlamsız. saçma.

mə'nasız mə'nisiz. qanısız. anlamsız. içəriksiz. məfhumsuz. fəhvasız.

mənbə' -su qaynağı : bulağ gözü. qaqlıq. qaxlıq. qalxlıq.

mənbə gözə. gözək. qaynaq suyu.

mənbə gözə. gözək. qaynaq suyu. obuz. qaynaq.

mənbə obuz. qaynaq.

mənbə' qaynaq. göz. qayna. qaynaq. qanıq. qanıc. qanış. ocaq. mənşə'.-dörd qanıq : dörd qayna : kitab. sünnət. icma. qiyas.

mənbə' suvat. bulağ. mənbeh.

mənbə’ dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq : tuq : bütun. ). mənşə’. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql mərkəzi.

mənbeh mənbə'. suvat. bulağ.

məncənaq mincanaq. yelkən.-süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, topu : qazuq. qazıq. (> zağuq(fars). zağuq(fars). qopuq. (> ğabuq(fars). qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq(fars). güllə (> qelulə(fars).

məncənaq yelkən.

məncənax mincənax. qaldıraq.

məncəneq məncənaq. mincanaq.-süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, topu : qazuq. qazıq. (> zağuq(fars). zağuq(fars). qopuq. (> ğabuq(fars). qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq(fars). güllə (> qelulə(fars).

məncənəq qaldırac. qoparqu. qaparıq. qaldırıcı. qurqu.

məndil çap. buxca. çərşov. yəmşək. başörtüsü. yoluq.

məndil qol sürtgüc. peçətə.

məndil qolyavluq. yağlıq. dəsmal.

mə'nəvi iççil. içlək.-düşünmə, sanğama, iççil, mə'nəvi dil : içdə, başda düşünüb dönüşürkən, duyulub sezilirkən işlənən dil. iç dil..

mə'nəvi iççil. içlək.-mə'nəvi orun, dərgə : duraq.

mə'nəvi içrən. içədən.

mə'nəvi ötgək. dondan içəri.

mənəvi uruqlı. içli.

mənəvi uruqlı. içli.-mənəviyyat : ürünq. manəvi güc.

mə'nəviyyat içinlik.

mə'nəviyyat öğək. öğkə. öğgə. öğəlik. içgə. içəlik.

mə'nəviyyat ötgəlik.

mənəviyyat ürünq. manəvi güc.

məneycır alışdırıcı.

məneycır alışdırıcı.

mənfəət qaynağı çıxar küməsi, küpəsi.

mənfəət -öz mənfəətin güdən : asıcı. öz asısı dalınca olan.

mənfəət ası. açar. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda. tə'sir.

mənfəət ası. çıkar. çəkər. yarar.

mənfəət cür qazanc.-mənfəət əldə edmək : cürləmək.

mənfəət cür qazanc.-mənfəət əldə edmək : cürləmək.

mənfəət fayda. giriş. gəlir. tapda. ası.

mənfəət fayda. onğ.

mənfəət giriş.-kəndi girişinə, mənfəətinə, çıxarına, amacına, düşüncəsinə uyqun olmaq : işinə gəlmək, dəğmək. dərdinə dəğmək.

mənfəət iş. kar. olca. fayda. qazanc. istifadə.-mənə iş verməz.-işinə bax, ağacın tik.

mənfəət qıl. rüşvət.-mənfəət qoparmaq : qıl üzmək. rüşvüt almaq.

mənfəət saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. səmərə. bağdam. bağlam. bəhrə. nəf'. kar. olca. fayda. yağ. ürəm. girəşə. qazanc. gəlir. olca. fayda. mənfəət tələb. asıqçı. düşənc düşəvic. qazanc. çıxar. qapatçı. çıxar. yarar.-ammə mənfəəti : qamu yararı.-mənfəət gözləmədən : çıxar gözətmədən.-yaxşıdan yaman tulsa çıxaşa, yamandan yaxşı tutulsa girəşə : iyidən kötü doğarsa ziyandır, kötüdən iyi doğarsa qazanctır.

mənfəət tapın. qazanc.

mənfəət tapın. qazanc. ası. çıkar. çəkər. yarar.-mənfəətçi : asan. asıcı. asıcıl. çıkarcı. sırtıq < sırt. sərtlik. üzlü. çıkarcı. asan. üzücü.

mənfəətçi asan. asıcı. asıcıl. çıkarcı.

mənfəətçi çıxarçı. yalnız kəndin, kəndi uğurun, mənfəətin düşünən. nəf'pərəst.

mənfəətci qızman. çıxarcı. bəncil.

mənfəətçi sırtıq < sırt. sərtlik. üzlü. çıkarcı. asan. asıcı. asıcıl. üzücü.

mənfəətçilik çıxarçı. yalnız kəndin, kəndi uğurun, mənfəətin düşünən. nəf'pərəst.

mənfəətli karlı. asılı. asığlı. faydalı.

mənfəətli yağlı.

mənfəətli yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. faydalı. istifadəli.

mənfəz baca. deşik. açma.

mənfi bolmaçı.

mənfi dışkarı. yağımsız. təris. qarşı. əksi. әsgi. ayrım(≠ artı. qoşa. qoşma).

mənfi dışkarı. yağımsız. təris. qarşı. əksi. әsgi. ayrιm(≠ artı. qoşa. qoşma).

mənfi olumsuz.

mənfi təris. tərsə. təsgəri. tərsgin. yoxluq. olumsuz. edinilməz. olmaz. olqunsuz. qeyrimümkün. neqətiv.

mənfilik heçlik. boşluq. yoxluq.

mənfur edmək iğrətmək. irgətmək. cigələmək. cigəkləmək. kəsiflətmək.

mənfur olmaq iğrənmək. irgənmək. cigəkləşmək. cigələşmək. kəsifləşmək.

mənfur disgindirən. diksindirən. diksindirici disgindirici. iğrənc. kərih.

mənfur qadur. iğrənc. diksindirici. fəna.

mənfur qunuq. çirkin. yersıt. yeqsarın. iğrənc. cigə. cigək. kəsif.

məngənə basqı. basıq sıxacaq nərsə.

məngənə basqı. qapanca.

məngənə qısdırqıc.

məngənə qısquç. pasan. basan.

məngənə qısquç. pasan. basan.

mənhus nəs. uğursuz.

mə'ni -bi mə'ni : anlamsız. faydasız. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə.

mə'ni anlam. məfhum. möhtəva. kovram. kovsam. kosam. qapsam. qasam. qapram. qaram. qavsam. qavram.

məni' bel suyu. bel. ağ. atıq. gəlmik. bel. isperm. atmıq.

mə'ni demə. anlam.

mə'ni demə. anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. mə'na.

məni ərlik. atmık. belsuyu. sızıntı.

məni oq. öğ. isperrm.

məni qoxarlık. sızıntı.

məni qoxarlık. sızıntı. ərlik. atmık. belsuyu. sızıntı.

mə'nili mə'nalı. qanılı. anlamlı. içərikli. məfhumlu. fəhvalı.

mə'nisiz mə'nasız. qanısız. anlamsız. içəriksiz. məfhumsuz. fəhvasız.

mənkir sorucu. sorquçi. müstəntiq.

mənkubluq düşgünlük. düşgü. düşmüş. nikbət. e'tibarsızlıq.

menqar dimdik. qaqa.

mənqəl dağar.

mənqəl qorluq.

mənqul olmayan ğeyrimənqul daşınmaz.

mənqul daşınır. daşınır.-qeyrimənqul : daşınmaz..

mənqul daşıq.

mənqul göçəl. məhmul.

mənqul taşuq. daşqu. köçüt. taşınabilən nə. daşıq. :.-köçüt davar : mənqul mal.-köçüt köçürmə : mənqul nəyin yerin dəğişmək.-mənqul, qeyri mənqul : yatur durur. canlı cansız.

mənqul taşuq. daşqu. taşınabilən nə.

mənqul, qeyri mənqul yatur durur. canlı cansız.

mənquş qazma. qazna. qaznaq. oyma. yorma. həkk olunmuş. çapıq.

mənşə' baş. qaynaq. ilkə. məbdə'. orpaq. kök. quşaq. kökən. göz. orpaq. kök. quşaq. nəsəb. kökən. göz. dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq : tuq : bütun. ). mənbə’. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql mərkəzi. qayna. qaynaq. qanıq. qanıc. qanış. ocaq. mənbə'. qaynağ mərkəz. araq.-su qaynağı : bulağ gözü. qaqlıq. qaxlıq. qalxlıq. -dörd qanıq : dörd qayna : kitab. sünnət. icma. qiyas.-baş. törkən(törəmən) tək. dib. qaynax. çıxış. suyun çιkan yeri.-baş. törkən(törəmən) tək. dib. qaynax. çıxış. suyun çıkan yeri nəsəb.

mənsəb aqız. ayaq.-çay, bulaq ağzı : ayaq.

mənsəb orun. məqam. öhdə. rütbə.

mənsub edmə intisab. atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. bağdama. bağdayış. bağdatım. qaplatma. qaplatış. qaplatım. yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. ilnətiş. ilnətim.

mənsub edmək keçitmək.

mənsub edmək yerləşdirmək. ortlamaq.

mənsub olmaq nəsb olmaq. tuqulmaq. bağlanmaq. qollanmaq.

mənsub -mənsub edmə : nisbət vermə : isnad. isnad edmə. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış.

mənsub ilintili. bağlı.

mənsub intisab olmuş. ayid. aid. mərbut. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. atıt. atılı. atalı. ilişli. ilişik. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. dərəli.

mənsubiyət ilinti. ilgililik.

mənsubiyət ilinti. ilgililik.

mənşur padişahan xaqanın rəsmi buyruğu : bəylik.

mənşur altun bilgə : devlətin rəsmi buyruğu, fərmanı. saçuq. carlıq. yarlıq. carçının yapan bildirisi, e'lanı. dabanları çox qıraqlı, muvazi əşit, çox üzlü cism..

mənsur düzyazı. nəsr. qarayazı. yardımlı.

mənsux batil, ibtal olmuş. pozut. solut. sovut. çürüt. əsgit. silit. yararsız. yarparıt. yıprıt. püskürt. püsküt. korlat. dışıq.

məntəqə bölgə. quşaq. bölüm. ölöş. alanğ. önğır. alkap : sınırlanmış hər bir nəsnə. dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. çulqa. çuval. civar. bölgə. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. el. yer. bölgə. qışlaq. köçəri ellərin otraq yeri. av. yurd. kənd. köy.-harrə bölgə, məntəqə : ısıtqurşaq. ısıqurşaq. isdiqurşaq.-gərmsir məntəqə : sıcaqlıq, istilik bölgə.

məntəqei bölgəlik. bölgəliç. bölgəsəl. bölgəlik. bölməlik. bölgəsil. bölməsil. yerlilik. yurdluq.-bir ölkə, məntəqə (bölgə) suları : qarasuları.

məntiq dayaq. qanık. qılış. ötüş. ödəşim. ötüşüm. usuş. usul. uzulış. usulış. üzüş rizayət.-qanun, qural, düşüncə, məntiq ölçülərinə dayanmayan : qaraquşca. qaraquşi. dayanaqsız. havayı.-yarqıcda (məhkəmdə) qaraquşi tutu (qərar) çıxardıar.-qaraquş kimsə : kefinə, xoşuna gələni yapan..

məntiqi qanıklı. usullu.

məntiqsiz ıqsız. uyqunsuz. qeyri təbii. yersiz. qeyri mə’qul.

mə'nus alışıq. alışıq. tanış. aşına.-mənusiyyət : alışıqlıq.-mə'nus olmaq : alışmaq.

mənzər görnüş. zahir.-kərih, kərahət mənzər görümsüz. görümü yaxımsız, gəlşiksiz. üz gözü tərsək.

mənzərə görünüm. görnüm. görnüt. axarbaxar. görşən. göşən. peyizaj. görənliş. görnüş. görnüm. görüntü. görünüm. görünüş. sıyık. görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görək. görəş. peyizaj.-görnüşün, mənzərənin iyi göründüyü yer : baxacaq.

mənzərə görüş. göstəri. görünüm. görüntü. görümdü. görünüş. uzaqgörüş. peyizaj. qarmal. qaraş.-enli, açıq, boyalı görüş.-görüş çəkən : mənzərə çəkən nəqqaş.

mənzərəli görşənli. göşənli. axarbaxarlı. peyizajlı.

mənzil tutmaq yer edinmək. yer tutmaq. qonmaq.

mənzil atım.

mənzil atım. bir sıra, oxda, dəfəgə gedilən yol.

mənzil atım. qonaq.

mənzil duraq. qonav. qonut. qonaq. qonuq. qonağ ev. hotel. müsafirxana. yurtgə. yurd. ev. aralığ. ıraqlıq. məsafə. duraq. qorav. qorva. ev. dam. sığıncaq.

mənzil ərüksün. qoşunun varıb qonduğu yer. qonqa. ordu.

mənzil məqam. orun. özəl yer. təxt. məkân. yer.

mənzil məqsəd. varılacaq yer. qonaq. qonut. qonuş.

mənzil otraq. oturaq. urut. yurd. ərməngə. aramgəh. otrulan, otrucaq yer.

mənzil qonağ.-ərişir qonağına asta gedən.

mənzil qonulacaq yer. açınlıq. qonaqlıq. qonalqa.

mənzil qonuq .

mənzil qonuq. məqam. orun. özəl yer. təxt. məkân. yer. məqsəd. varılacaq yer. qonaq. qonut. qonuş. tapı. pillə. basamaq. aşama. bölüm. dərəcə. dərəkə. kərəkə. kərtə. qırat. pərəsə. pərsə. parça. varaq. varışlı. varılacaq yer.mərhələ.

mənzil qoşxana. ev. otraq. aramqah.

mənzil varaq. varışlı. varılacaq yer.

mənzilə uruq. uruğ.

mənzilqah qonaqlıq. açınlıq. qonulacaq yer.

mənzumə tümcə. düzgə. dizgə. düzən. dizən. qurum.

mənzur olmaq görünmək. alınmaq. qəbul olunmaq.

mənzur amac. amca. iməc. imcə. ərək. ərəş. ərəc. əric. əriş. ərəm. erəm. irəm. istək. istəm. istəş. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. qəsd. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. niyyət.

mənzur amac. umac (< ummaq). bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. izələk. gözələk. hədəf. məqsəd. nişan.-be mənzure : amacilə.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə