EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə52/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   125

mehr mehriyyə. kəbin. ağırlıq. ağralıq. başlıq. sevinc. seviş. alaş. eşq. məhəbbət. sevügüm. məhəbbət.

mehrab -məçid yıxılmış, mehrab yerində : yaşlı olaraq, gözəl göstərişli olan.

mehrak odak.

mehraq odak.

məhrəm yer uyatlıq. şərmqah.

məhrəm yaxlıq. yaxlıq: (# qaçılıq: qaçlıq. qaşköş. qaçköç. naməhrəm məhrəm olmayan). bağış. bağşıt. içquluq. içdən olan. içdən. içrək. içlik. inaq. güvənilən, yaxın kişi. inal. avrat. içtən. bağşıt. bağış. qorluq. qorqul. otancaq. ilac. dava. öz. iç. içdən olan. xodi. tüb. -təqmə kişi öz olmaz\\ yadla yağuq düz olmaz. -naməhrəm : korluq. korqul. -qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır. -qaşköş kimsə yoxdu, dinc olun. -məhrəm olmayan : qaşköş. qaçköç. naməhrəm. qaçılıq. qaçlıq. (# yaxılıq : yaxlıq : məhrəm). -qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır. -qaşköş kimsə yoxdu, dinc olun.məhrəmanə bağşıtın. bağışın. gizlicə. gizli. örtülü. içrək. içlik. saxlı. içrək. içlik. qapalı. bağlı. örtülü. qapatın. qapalı. giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. gizli. gizlicə. çulqalı (< çuq). içrək. içlik. saxlı. məxfi. yasüycü. şirin. sırr. bağışın. bağşıtın. basıtın.

məhrəmlik bağışlıq. bağşıtlıq. içdənlik.

mehribalıq edmək saypalamaq. sıypalamaq. sayğamaq. sıyğamaq. sürçəştirmək. qayıştırmaq. keçindirmək. oxşamaq. lütf edmək.

mehriban acıyan. basut. ağır. acıyan. basut. cağımlı. könül alıcı. bağırsaq. mərhəmətli : qoyunlu. qoyurqalı. qayur. sıcaq. issi. isək. isgə. qayğur. qayan. yaxşı. yaqşıqlı. məhəbbətli. meyirban. ağ könül. meyirban. beyirman. ağ könül. ağ könül. yönərgi. yönürgə. akımçı. menğleyüvçi. yönərgi. yönürgə. akımçılık. alaşlı. alaşıq. sevişik. sevşik. eşqli. məhəbbətli. mehrli. mehirli. cağımlı. könül alıcı. bağırsaq. qayur qayğur. qayan. meyirban. ağ könül. meyirban. beyirman. ağ könül. ağ könül. yönərgi. yönürgə. akımçı. menğleyüvçi. yönərgi. yönürgə. akımçılık. mərhəmətli : qoyunlu. qoyurqalı. sıcaq. issi. isək. isgə. yaxşı. yaqşıqlı. məhəbbətli. yumşaq. oxşayı. məhəbbətli.

mehribanlaşmaq öğürləşmə : alışmaq. adət edmək. yaxınlaşmaq.

mehribanlıq edmək könül oxşamaq, almaq. birisinin əlindən tutmaq, əlin tutmaq. qol almaq.

mehribanlıq göstərmək selləmək. siləmək. sılamaq. saylamaq. saypamaq. saytalcılamaq. səpəmək. lütf edmək.

mehribanlıq kavlıq. yumşaqlıq. xuyluluq. xoşrəftarlıq. həlimlik.

mehribanlıq yanığ. yanğı.

mehribanlıq, xoşrəftarlıq, həlimlik göstərmək xuylanmaq. yumşaqlanmaq. yumaşlanmaq. yuvşanmaq. kavlanmaq.

mehriyyə ağırlık. başlık. mehr. kəbin. ağırlıq. ağralıq. başlıq. kəbin. qalın. başlıq. ağırlıq. qalın. cehiz. ağırlıq.

mehrli mehirli. alaşlı. alaşıq. sevişik. eşqli. məhəbbətli. sevişik. sevşik. eşqli. alaşlı. alaşıq. məhəbbətli.

məhrum edmək ayıratmaq. boş qoymaq, edmək. alıqoymaq. yoxsunlatmaq. yığmaq. yıqarmaq. əsirgəmək. kəsmək .-işimdən etdilər.-ev eşiyimdən etdilər.-ərkinən acıratu : serbesliğindən məhrum etmə.-saylo huququnan ayıratu : seçim hukukundan məhrum etmə.

məhrum olmaq ayrılmaq.

məhrum alımsız. ayrıq. adrıq. atrıq. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. bəhrəsiz. düşgün. düşük. nəsibsiz. hissəsiz. talehsiz. tale'siz. sanssız. möhtac. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. bəhrəsiz. möhtac. boş. yoxsul. yoxsun. qırman. qırıq. biçəksiz. böləksiz. paysız. əksik. qırbat. geçinəməz. geçinməz. bəhrəsiz. möhtac. issiz. boş. düşgün. zaravat. yazıq. yoxsul. quru.-ara yoxsulu : fürsət, çağ, imkan arayıb, bulamayan.-məhrum olmaq : yoxsunmaq.-məhrumluq : boşluq. qırbatlıq. yoxsulluq. yoxsunuq. geçinəməzlik. geçinməzlik. əksiklik. möhtaclıq.-içimdə bir boşluq sezilir.-əğləncələrdən ayrıq, məhrum : canı sıxılan : ərməksiz..-məhəbbətdən, əlaqə, təvəccühdən məhrum : sevgi ilgidən yoxsun. -paradan düşgün : məhrum.-baxtından düşgün : məhrum.-hırdan düşgün : heysiyyətdən məhrum.-gözdən düşgün : sevilməyən. sevikdən məhrum.-düşgün : məhrum.-namusca düşgün : namusdan məhrum. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.

məhrumiyyət yazavtılıq. kötülük. fənalıq. yoxsulluq. bədbəxlığ. alımsızlıq. tüşgünlük. düşüklük. çaşırinliq. yaşırınlık .

məhrumlatmaq əkmək. yoxaltmaq. yoxsullatmaq. yoxsun bıraxmaq, qılmaq.-pulunu əkdi.-qonaqlıqdan əkdi.-bizi əkib, özləri qonaqladılar.

məhrumluq alımsızlıq. boşluq. qırbatlıq. yoxsulluq. yoxsunuq. yoxçunuq. yoxsalıq. geçinəməzlik. geçinməzlik. əksiklik. məhrumluq. möhtaclıq.

məhruq ortuq. yanığ. suxtə. yanığ. qöyük. köyük. küyük. yanmış.

məhşər qiyamət.-soruğ günü : qiyamət günü.-həşr, məhşər olmək : aşlanmaq. aşlaşmaq. bir araya gəlib qaynaşmaq, qımıldaşmaq.

məhsul biçəlik. törəv. tüşüm. önər. önüt yemiş. orlak. biçəlik. törəv. tüşüm. önər. önüt yemiş. orlak.. gəlir. önüm. hasil. nəticə. çıxdı. ürün. törəv. ürün. önüm. sonuc. sonurqu. sonurqu. sonuş. biçin. hasıl. nəticə. çözüm. çözüm. çözəlti. önüm. ürən. törən. verim. səmərə. səmər. tutuq. tutqu. sud < süt. ası. alqı. yaran. yarar. yarayış. yarıq. yağ. saça. saçqa. qazanc. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. düşə. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. çağaltı (balalama). çıxartı. bağdam. bağlam. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. fayda. törəş. törət. törgə. törəgə. törən. ürət. ürtəş. ürəş. ürən. örət. örəş. örtəş. önüm. önüt. önür. yaratış. yarayış. yarat. yaratı. yaraşı. yapıt. yapta. yapış. çapış. yapşa. yasış. yasaş. yasat. çıxartı. hasil. məhsul. tovlid. e'mal. məsnu'. mə’mul.-ümdə məhsul : ullağan önüm.-məhsul əldə edmək : hasil, tovlid, e'mal, məsnu', mə’mul edmək : yasıtmaq. yasatmaq. yastamaq. yapıtmək. yaptamaq. yapşıtmaq. yapşatmaq. yaratmaq. yartamaq. yarşıtmaq. törəmək. törətmək. törəgəmək. törgəmək. törşətmək. ürətmək. ürnətmək. ürşətmək. ürtətmək. örətmək. örşətmək. örtətmək. önürmək. önütmək. öngütmək. önürgəmək. çıxartmaq.-hasil, məhsul, tovlid, e'mal, məsnu', mə’mul olmaq, olunmaq : yaptınmaq. yaptanmaq. yapışınmaq. yapşanmaq. yarşanmaq. yaratınmaq. yartınmaq. yaraşınmaq. yasışmaq. yasaşmaq. yasanmaq. öngünmək. önənmək. önünmək. ürənmək. ürşənmək. örənmək. örşənmaq. örtənmək. törənmək. törəgənmək. törgənmək. törşənmək. törlənmək. yaranmaq. çıxarınmaq.

məhsulat ürəti. törəmlər. çıxarma. ürünlər.-hasil olan məhsul : önən önüm.

məhsur edmək qapamaq.

məhsus -qeyriməhsus : seçilməz. sezilməz. hissolunmaz. görünməz. alınmaz. ayırdılmaz. qanılmaz. düşnülməz. yanğınılmaz.

məhsüslatmaq duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. aldırtmaq. aldırtmaq. sezdirtmək. hiss etdirmək.

məhtab ayşığ. ayas. ayaş. ay ışığı. aydın. gecə aydınlığı.

məhtabi ayşığ. aydınlıq. yaşnalıq.aylı.

mehtər ağası.

mehtərxana sanıqxana. döşəkxana. qulluq nərsələrin, aracların, paltar, boxca, bağlılar qoyulan yer.

mə'hud andağ. and. atağ. əhd. and, əhd oluna nərsə.

məhv edən yoxadan. yoxedən. qaldıran. çalan. götürən. qəhhar.

məhv edici yoxuçul. yox edici yoxuçu. təsfiyə edici.

məhv edilmək oyrandalmaq. təxrib edilmək. həlak olunmaq. yıxılmaq. yox olmaq.

məhv edmə tükətmə. bitirmə. yoxlama.

məhv edmək yox edmək. çöbləmək. götərmək. götürmək. qaldırmaq. savıştırmaq. qavşatmaq. gəbərtəmək. gəvşətmək. öldürmək. yox edmək. qitərmək. qidərmək. götürmək. qaldırmaq. yox edmək. qitərmək. qidərmək. götürmək. qaldırmaq. yox edmək. qurutmaq. yox edmək. oyranlamaq. təxrib edmək. yox edmək. öldürmək. yoqaltmaq. yoxatmaq. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək.

məhv etmə bütürü. yoxatma. yox etmə.

məhv olan qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.

məhv olma izmehlal pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. sınış. sınğış. sındırqı. qırılma. qırılış. qırğılış. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. basılış. basılma. dağılma. dağılış. yıxış. yıxılış. devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. çöküş. çökmə. batış. batma.

məhv olmaq yox olmaq silinmək. yox olmaq. sivişmək. qaldırılmaq.

məhv olmuş bitmiş. bitik. aşırı yorqun. yozalmış. yoxalmış. bitik. bitgin. bitmiş. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun.

məhv olumluq qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.

məhv oluş engiz. yengiz. eniş. yeniş. yeniliş. yendiriş. yeniliş. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. inqiraz. nabudi. izmihlal. inhidam. məğlubluq. şikəst. həzimət.

məhv -məhv, nabud, nist, həlak, təbah edmə : yox edmə. öldürmə. öldürüş. tələf. tələf edmə.

məhv açıq göz. çəkçə. mütəhəyyir. məbhut.

məhv çapqınçılıq. qətliam. toptam öldürmə.

mehvər ərgül. mil. ox. dingil. dingil. dəngəl. ox. axlov. aksən. iğ. qutb. şiş.-həmmehvər : oxortalı. oxaralı. oxocaqlı. kosantirik.

məhvəş aydaq. ayda. aypara. aytəkin. aybəniz. ay parça. ayyalı. aysın. qızay.

məhvolma yoxalma. batma. başdanqara. qarışma. pərişan olma.-məhv etdirmək : unutturmaq.

məhvolmaq alqınmaq. bitmək. tükənmək. yox olmaq.

məhvolmaq alqınmaq. bitmək. tükənmək. yox olmaq.

məhvolmaq qırılmaq. tələf olmaq.

məhvolmaq yox olmaq. qıypaymaq.

məhvolmaq yoxolmaq. dınq bolmaq.

məhz -kezbe məhz : dibdən, kökdən yalan, aldaq.

məhz -kizbi məhz : yuyan yalan.

məhz ancaq. elə. teyxa. tək. yalnız. sadəcə. sirf.

məhz salt. tək. təkcə. yalnız. tanqa. tənha. sadə. fəqət.

məhz təkcə. arıq. sirf.

məhzum kisüq.

məhzun -müztərib, pərişan, aşuftə, ənduhgin, məhzun olmaq : qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.

məhzun buruq. qırgın. alınğan.

məhzun qapalı. sıxışan. sıxılan.

məhzun sınıxlı.

məhzun sınıxlı. buruq. qırgın. qapalı. sıxışan. sıxılan. üzgün. bunalmış. yerqin. hüzünlü. bitgin. yerə baxan. boynu bükük.

məhzun üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. qayğılı. tasalı. sıxıntılı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli. qayğılı. bataqara. qussəli.

məhzun üzgün. bunalmış.

məhzun yerqin. hüzünlü. bitgin. yerə baxan. boynu bükük.

məhzunlaşmaq durqunlaşmaq.

məhzur çəkincə. sakınca. sakınacaq. qorxulacaq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. mane'.

məhzur inqaysızlık. unqaysızlıq. kolaysızlık.

məhzur inqaysızlık. unqaysızlıq. kolaysızlık.

məişət eyş. yaşam. yaşayış. durmuş. yürütüş. yürtüş.

məişət maaş. dirlik.

məi'şət onquşuq. onqşuq. onqalıq. mə'yişət.

məişət qazaş. ətmək. əkmək.-əkməyini çıxarmaq.

məjmeyi təpsi. təbsi. sini. badnos.

məjmeyi yalpı.

məjmeyi yalpı.

məkan durak. baspana. uzay. əğlək. yerləşim.

məkan durak. baspana. uzay. əğlək. yerləşim. turqut. bəldə. məskən.

məkan irbin. yer. ev.

məkan orun. məqam. yer. məhəl.

məkan orun. yer.

məkan orun. yer. məvqi.

məkan tıqırıq. ev.

məkan turqut. bəldə. məskən.

məkan yer. duraq. məhəll. məqam.

məkan yer. turuş. duruş. iskan. məskən. mə'va.

məkandən əmişdirmə. əmizdirmə. əmzirmə. əmdirmə.

məkansız tıbırsız. evsiz.

məkənde somuran. soran. sorğac. öpürdən. öpürdənğ. öpürən. hopan. su çəkən. öpürdənğ paça : su çəkən.

məkidən somurmaq. sormaq. sorğacmaq. öpürdənmək. öpürdənğmək. öpürmək. hopmaq. su çəkmək. sömürmək. somurmaq. sormaq. içib, yeyib qurtarmaq.

məkik -məkik sapı atqı.

məkirçilik aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

məkkar çaxan.

məkkarçilik aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

məkkare -bazare məkkare : yapanlu.

məknun qayğılı. bataqara. qussəli. məhzun.

məkrçilik aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

məkrli qalayçı. kələkçi. allaq. hiləli. dönək. güvənilməz. aldaqçı. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. hiləçi.

məkruh dəğməz.

məkruh iğrənc. çəkinik. sakınıq. saknısıq. qaçınıq. üşənik. usanıq. utanıq. qısanıq. gerçinik. gizirik. almazıq.

məkruh ırası. ıraq. ırqat. (# yaxuq : yaxusı. mə'ruf).

məkruh qapaqlıq. qabaqlıq.

məkruh, qəbeh olmayan qabaqsız. qapaqsız. utanılmaz. çəkinilməz. qəbahətsiz.-qapaqsız sözlər.-qapaqsız işlər.

məkruhiyyət iğrəncilik. iğrənmə. tiksinmə. ikrah. istikrah.

məks duraq. duraqlama.

məks oturma. otraq. dirəng.

məks qutmaq. qalmaq. dayanğ. tayqan. dayqan. duram. duraq. arğam. ağram. aram. təvəqqüf.

məksuf tutqun. tutğun.

məktəb öğrəti. eğiti.

məktəb oxu. dərs.-bir oxunu, təhsili, işi öğrənib ökdələnmək, ustalanmaq : əl almaq.-yüksək məktəb : oxu yurtu.

məktəbli oxumuş. {məktəblinin qarşıtı : qoşundan yetişmiş görəvçi}.

məktub -üzük məktubu : həsrət kağızı.

məktub arqış. kağaz.

məktub arqış. kağaz. çapar. arqış.

məktub çapar. arqış.

məktub kağaz. çapar. yam. namə.

məktub yazın. yazış. yazı. namə. biti.

məktublaşmaq yazışmaq. yazılışmaq. namələşmək.

məktum kitmə (> kətim(fars) bükük. gizli.

mə'kus evrik.

mə'kus qarşıt. qarşış. tərs. tərsit. muxalif. mütəzadd. zidd.

mə'kus tərsqiri. təsgiri. təsgəri. tərsə. tərsi. doğru olmayan. əğri. üzü üstü. çəpə.

mə'kus tışqarı. tısqarı. təsqərı. tərsinə. çəpə. vajqun. vajqun. münqəlib.

məlahət duz.

məlahət qörq. görg. görək. göstəriş. yaxşılıq. hüsn.

məlahət tuz. duzluluq. gözəllik. şirinlik.

məlahət tuz. duzluluq. gözəllik. şirinlik.

melakolik malixulyalı. qarmaşa.

məlal bıkı. bükü.

məlal tasa. qərarsızlıq. qussə.

məlal usanc.-məlallanmaq : usanmaq. didinmək. tirtinmək. usanmaq. bezginmək. bezikmək. bıkınmaq.

məlal üzüntü. üzünc. sıkılma. sıkıntı. usanc. usanma. bıkma. bıkkınlık. qıncık .

məlal üzüntü. üzünc. sıkılma. sıkıntı. usanc. usanma. bıkma. bıkkınlık. qıncık .

məlamət -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş edmək : qaxınc edmək. qaqıc, qaqı qaqmaq. qaqımaq. qaqımaq. bir suçu üzə vurmaq.

məlamət -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş, məzəmmət olunan : qınlanan. qınanan. qaqlacan. qaqacan. alçaq, xor, aşağ görünən nərsə kimsə.

məlamət qaqqı. qaqqıc. qaqıc. səzəniş.

məlamət qaqqı. qaqqıc. qaqıc. səzəniş. qınaq.

məlamət qınama. suçlama.

məlamət qınaq.

məlamət təpgü. yazuq .səzəniş. tə'n.

məlanət alçaqlıq. düşüklük.

melankoli havalı. içi qatıx. bunalım. iç qarama. içi qarama. iç qapanma. içə qapanma. içi qatıx havalı.

melankoli sanrı. sanırı.

melankolik as as. malixulya. qara sevda illəti.

melankolik malixulya. qara sevda. qara sevgi. qara qapna. qara qapan. qara çapna. qara çapan. (kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum).

melankolik qara düşüncəlik. qaraduyquluq. malixulya.

məlcə' sığınaq. qorunaq.

məlcə' sığıncaq. sıqnaqı. pənah.

mələ'bə oynatmalı. oyuncaq.

mələfə örtük. taqtuq. taxluq. ləhaf.

mələfə qab üz. qılıf. örtü. çarşaf < sarçav. ləhaf.-yazdıq qab : yastıq yüzü, qılıfı, mələfə.

mələk yumuşçı.

mələk yumuşçı. firişdə.

mələkə bəcəri. yetkinlik. urum.

mələkə bəcəri. yetkinlik. urum. göycə.

mələkə əçə. əcə. xatun. yatqınlıq. alışqanlıq. aşınalıq. yeti. gizil. yanıl.

məleykə göycə.

melez araş. qatışıq.

mələz aşın. qırqan (qırıqqan < qırıq : qopuq. bütün olmayan. + qan). əkdəş. qarışıq qanlı. qırıq.

mələz azma. iki cinsdən olmuş heyvan.

mələz azman.

mələzlik azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. aşınlıq. iki cinsdən olmaq : iki qanlılıq, soyluluq. qarışıq qanlılıq.

məlhəm mərhəm. üzüm. yara üzərinə sürülən yağ, kırem.

məlilə sırma, çəkin.

məliləduz zərduz. zərkeş. sırmaçı. sırmalayan. çəkinçi.

məliləduzi zərkeşi. zərduzi. çəkinçilik. sırmaçılıq.

mə'lim okutucu. okutan.

mə'lim okutucu. okutan.

məllah gəmiçi.

məllim uyutal. uytal. öğrətici.

məllim uyutal. uytal. öğrətici.

melodi əzüv. ezgi. kü. hava. nəğmə. oban. nəğmə. türkü.-oban salmaq : şarkı söyləmək.

məlqəm qatıq. qarbur. qarbura. məxlut.

məltuf keçimlik.

məlu’n söğülmüş.

məlu’n söğülmüş. ısrıq. qovuq. qopuq. ıraqlanmış.dışlanmış (dişlənmiş). rədd olunmuş. söğülmüş. səqilmiş. söqəl. söğülmüş. sayru.

məlu’n uvaqtılıq. lə’nəti.

məlu’n yazuq. əzilmiş. atılmış.

məlul olmaq üzülmək.

məlul azurdə del. incan. incikli. könlü qalan. könlü dəğik. öykəli. öykələn.

məluli üzgünlük.

mə'lum edmək bəllətmək. bildirmək. tanıtmaq.

mə'lum olmaq bəllənmək. bilinmək. tanınmaq. bilinmək.-qeyri mə'lum : olmadınğ. bolmadınğ.

mə'lum olmayan ğeyrimə'lum : bilinməyən. bilinməz. bilinmədik. bəlli olmaz. məchul.

mə'lum bəlim. bəlli. biliş. bəlli. görülür. görünən. görünür. zahir. bilinən. bildik. bəlli. bilinən. bilinən. bəlli. aşqar. bədihi. etgən..

mə'lumat -sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama : savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat. istixbar.

mə'lumat -sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplayan istixbarçı. savlaşçı. xəbərləşçi. soraşçı. sorağçı. soruşçu. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. istixbaratçı.

mə'lumat bilgit. aqahi. bilinən. bilgi. bilmə.

məlumat bilik.

mə'lumat bolumq. bilim.

mə'lumat sora. sorağ.

mə'lumat sorağ. tanıy.

mə'lumat sorağ. tanıy. bolumq. bilim.

mə'lumat, xəbər almaq bilgi edinmək : bildirinmək. öğrəninmək.

məlumatlı bilə. bilən. bilici.

mə'lumatlı bilən. bilgili. vaqif.

mə'lumatsız qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. bilgisiz. cahil. nadan.

mə'lumatsızlıq qanmazlıq. bilgisizlik. cahillik. nadanlıq.

məlu'n köçəş. ağısı vurası : . alçaq. alçaq.

məlu'n qarqışlı. qarışlı. qarnıqadalı. qarnıqaralı. lə'nətli. nifrin olmuş.

məlu'n qarqışlıq. lə'nətlik.

məl'un söğülmüş. səqilmiş. söqəl. söğülmüş. sayru.

məlzəmə donanım. donatım. vəsayil. quşanacaq. qoşum. yaraq. ləvazim. ədəvat. cihaz. gərəç. gərəçlər. iş aracları.

məlzəmə gərəç.

məlzəmə gərəç. arac.

məlzəmə təchizat. çarışda. arac. ərək. ilgic. bağlantı.

məlzəmə təchizat. çarışda. arac. ərək. ilgic. bağlantı.

məlzəmələr gərəçlər. araclar.

me'mar yapıcı.

məmləkət aymaq. ölkə. yer. urın.

məmləkət aymaq. ölkə. yer. urın.

məmləkət ölkə. baqa. bağa. boq'əərəb.-hançı boğadansız.

məmləkət ülkə. ölkə. yer. ölkö. ülkə. ərək. topraq. ölkə. aymaq. oymaq. ölkə. ərazi. qıta. el. yurd. ölkə. ülkə. keşvər < çəkvər (< çək : sınır. cızıq. hədd). sınırlı, həddili yer.-aymaq tanu : ölkəni öğrənmə.-aymaq tanuçu : ölkəni öğrənən.-öz məmləkət : ülkə. ölkə. yurt. vətən.

məmlu qınc. dolu.

məmlu tola. dolu. başabaş. çox.

məmlu tox.

məmlukiyyət qulluq. ibadət. ibudiyyət. xitmək.

məmnu' edmək tərkilmək. yasaqlamaq. qadağalamaq. mane olmaq. mən' edmək.

məmnu' -məmnu' eləmək : abatmaq. dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. əngəlləmək. çəkləmək. sınırlamaq. şəkilləmək. yasaklamaq. yasalamaq. qoruqlamaq.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə