EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə51/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   125

mə'dən, kan suyu qara.

mədəni əkili. ılış. alış. alışqan. soysal. uyqar. tincay. bir qoşul içində tapılırkən. özün uydurub. dinc qalan. uyqar. uğur. uyğur. uysal. usalədəbli. uyqar. uyqur. çağdaş. uyumlu. uyqun. uyarlı.-mədəniyyət : uğurlık. uyqarlık. uyğurluk.-mədəniyyətsiz : uyqarsız. uyğursuz. uğursuz.

mədəni soysal. uyqar. uyqar. uğur. uyğur. tincay. bir qoşul içində tapılırkən. özün uydurub. dinc qalan. uysal. usalədəbli. uyqar. uyqur. çağdaş. uyumlu. uyqun. uyarlı..

mədəniləştirmək ılışdırmaq. ılışlamaq. alışdırmaq. alışlamaq.

mədəniyyət əki. uyqarlıq. təməddün. yerləşiklik. uyqaşırlıq. uyqarlıq.

mədəniyyət ılışıq. alışıq.

mədəniyyət uğurlık. uyqarlık. uyğurluk..

mədəniyyətli əkili.

mədəniyyətsiz uyqarsız. görməmiş. boşqafa. kov.

mədəniyyətsiz uyqarsız. görməmiş. boşqafa. kov.

mədəniyyətsiz uyqarsız. uyğursuz. uğursuz..

mə'dənli bəylik. baylıq. içli. kanlı. kanlı. qaynaqlı. ocaqlı.

mə'dənlik kanlıq. ocaqlıq. qaynaqlıq.

mədfu' dışqı. pox. pislik. pisgil.

mədfun gömük. gömülü. quylanmış. gömülü. gömümüş. gömümüş. quylanmış. gömülü. gömülü. gömük. quylanmış. gömülmüş. gömülü.

mədh edmək arxasın sıvazlamaq : oxşamaq. maxtamaq. övmək. tə'rifləmək. tosifləmək. qoltuqlamaq. yaltaqatmaq. oxşamaq.

mədh edmək uçurmaq. uçutmaq. ucatmaq. yücətmək. kopatmaq. qapurmaq. çokatmaq.

mədh maqtav. bağtav. baytav. övgü. ögüş. övgü. qoltuq. bəğəncə. övmə. övünc. təmcid. təfriz. mədh etmə. maxta. övmə. öqdüm. öğdüm. övülən. öqtür. öğtür. öqtü. öğtü. övmə. alqış. anğqimə. maktav. öğmə. öğüş. övgü. sitayiş..

mədh, səna edmək iyi söyləmək.-haqqınızda çox iyi söylür.

mədhuş geçgin. keçgin. kəndindən keçmiş, çıxmış. bayqın. bihuş. xumar. məxmur. xoşhal. bayqın. əsrik. süzgün. gökqəndil. göyqəndil. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli.-bayın gözlər, baxışlar..

mədhuş, məxmur olmaq süzülmək. bayqınlaşmaq.

mədihə öqdü. övmə.

mədini -qeyri mədini : tərsin. tərsən.

mədrək -bir ustadan yetgi (mədrək) almaq : əl vermək.

mədrəsə -oxuya, okula, mədrəsiyə, yaraqış, hazırlıq üçün qurulan gənəl dərslik : çıxma. yanaq. aşıl. başdövür. pişdovrə.

mədxəl giryas. girə beriş. giriş yeri. girişlik. girək. antirə. girək. giriş. girizgə. girizək. antıre. gəlir. giriləcək yer.-mədxəlində : üydün girə berişində : obanın giriş yerində.

mədyun yükümlü. borclu. məsul. verəcəkli. mükəlləf. borclu. boşlu.

mə'ələsəf carsuvqa. yarsuvqa. qeçqinlik. qınasam da. ökünişkə qarşı.

məəlləq asılı. sallaq.

məəllim öqrədik. öğrədik. mürəbbi. eğitmən. yetiştirici. öğrətmən. savac. öğrətən. uydaçı. mürşid. yol göstərən. öğrətmən. savac. öğrətən. tayış. öğrətci. xoca. uydaçı. mürşid. yol göstərən. öğrətmən. oxutucu. öğrətən. örgədən. öğrətmən. yetiştirici. tə'limçi. öğrətici. öğrədən. çalışdırıcı. antirenör. görgüt. görgütçü. sayqıt. sayqıtçı. əkitçi. əğitçi. öğrətci. mürəbbi. pedaqoq. .

məəllimə bibiatun. bibi xatın. qadın öğrətən.

məəllimlik oxutuçuluq. öğrətmənlik.

məəllimsiz öqsüz. öksüz. ağasız. öğrəncisiz. dəstəksiz. arxasız.

məəllimsiz öqsüz. öksüz. ağasız. öğrəncisiz. dəstəksiz. arxasız.

məərrifi edmək göstəmək. görtəmək. göztəmək. sunmaq. təqdimləmək.

məəttəli axsaqlıq.

məfasil boğma gəmikləri : .

məfhum anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məzmun. mə'ni. mə'na. anlam. mə'ni. möhtəva. kovram. kovsam. kosam. qapsam. qasam. qapram. qaram. qavsam. qavram. oylama. anlam. ayırtı. nüans. anlatı. sağış. anlam qanınq. dedik. oy. anğ. uğim. ukum. düşüncə . sağış. anlam qanιnq. dedik. oy. anğ. uğim. ukum. düşüncə .

məfhumlu içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. saltıq. salıtlı. anğılamlı. alqılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. möhtəvalı. məzmunlu. mə’nili. mə'nalı. qanılı. anlamlı. içərikli. mə'nalı. mə'nili. fəhvalı.

məfhumsuz qanısız. anlamsız. içəriksiz. mə'nasız. mə'nisiz. fəhvasız.

məfluc olmaq tutulmaq. qadamaq. qadağmaq. qadqamaq. səktə edmək.

məfluc fələc. oturuq. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. enik. inik. enilmiş. vurumuş. vırqınmış. çalınmış. çalqın. çarpılmış. çal. fələc. enməli. otraq. quru. oturaq. enik. çalıq. çarpılmış. uğraqlı. götrüm. otraq. fələc. şil. düşgün. tutmaz. oturaq. otraq. götürük. qalqun. qalqın. çalqın. çolqun. fələc. yenik. enik. enməli. yenməli. paraliz. fələc oluş.-beldən enik qıçdan olar.-qoldan enik.

məfluc, fələc, paraliz olmaq enmək. yenmək.-beldən enən qıçdan olar.-sağ əli enmiş.

məfqud batıq. itik.

məfruş döşəli. döşənmiş. sərilmiş.-döşəli dayalı : iyi döşənmişli.-məfruşat : döşəm. döşəngi.

məfruş döşəmli. döşənmiş olan.-döşəmli odalar, sarılmış sararlar.

məfruz varsayım.-məfruzə : varsayım. varsayış. fərziyyə. hipotez.

məfsəl bilək. boğum. düğün. bükləm. bənd. əkləm. boğum. gəmiklərin oynaq yeri. boğum. boğmaq.-boğma gəmikləri : məfasil.

məfsəllənmək əkləmlənmək. bölüklənmək. qollanmaq. boğumlanmaq.

məfsəlli boğmaqlı. boğumlı. bəndli.

məftul çəkmə. dəmirtir. dəmirdirək. əritilmiş nərsəni bacalardan keçirməklə əldə edilən tel.

məftul dalac.dalas. incə dal.

məftun əmrək. düşgün. xumar. kuştar. verilgən. tutqun. vurqun. büyün (büyülənmiş). valeh. şaban. şaşqın. şaşmış. heyran. əmrək. düşgün. xumar. kuştar. verilgən. tutqun. vurqun. büyün (büyülənmiş). daluq..

məfu'l məful. almaşıl. qonuq. qoyuq. 1. götvərən. oğrəş. göt. 1. nəsnə. işlik. işə qoyulmuş.

məfu'lluq məfulluq. qonuqluq. qoyuqluq. götləqlik. götlük. götvərənlik. oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. beşlik. əllisəggizlik. ibnəlik. hemoseksüellik.

məğbərə gorqan. qaqlıq. dik, topar sin, qəbir. yatır. gorxan. aramqah.

məğbun olmaq tovlamaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.

məğbun aldanma..

məğbunluq aldanıq. allanıq. allanış. aldanış. aldanma.

məgər yoxsa. ancaq.

məgəs -xər məgəs : qarasinək eşşəksinəyi.

məgəs xər məgəs. at sinəyi. at. milçəyi.

məgəskoş sinəklik. milçək qıran.

məgəsran sinəklik. milçək qıran.

məğfirət edmə yarlıqama. bağışlama. əsirgəmə. acıma. rəhmət oxuma.

məğfirət edmək yarlıqamaq. bağışlamaq. boşuqlamaq. suçdan keçmək. yarlıqamaq. bağışlamaq. boşuqlamaq. suçdan keçmək. yarlıqamaq. bağışlamaq. məğfirət edmək. əsirgəmək. acımaq. rəhmət edmək.

məğfirət acırqa. rəhmət. yarlıqa. bağış. rəhmət. əfv.

məğfur yarlığan. bağışlanmış. rəhmətlik.

məğlətəçi qandıran. aldatan.

məğlub edmək pozmaq. yenmək. sındırmaq. pozquna uğratmaq. yenmək. alt edmək. alt edmək. altatmaq. yenmək. basmaq. altedmək. altamaq. sındırmaq. yenmək. yencişdirmək. yenğişdirmək. yendirmək. dizə köçürtmək. amana gətirmək. qıtmaq. qazanmaq. yenmək.

məğlub ettirmək qıtdırmaq. yendirmək.-məğlub olmaq : qıtılmaq. yenilmək.

məğlub olmaq basılmaq. əzilmək. utdurmaq. itirmək. alt olmaq. sınmaq. yenilmək. altanmaq. altına düşmək. alt olmaq. alta gedmək. sınmaq. yenilmək. yenilmək. yerinmək. qapdırmaq. utuzmaq.

məğlub olmaq düşmək.

məğlubiyət yenqilqənlik. enqilqənlik. enilgi. yenilgi. yinqlu. yenqliş. enqliş. cinqlu. asqınlık. yasqınlık. asqınlık. yasqınlık..

məğlubiyyət məğlubluq. engiz. yengiz. eniş. yeniş. yeniliş. yendiriş. yeniliş. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. inqiraz. nabudi. izmihlal. inhidam. məhv oluş. şikəst. həzimət. yenilgi. yenilmə. yenilgi. yenilgi..

məğlubluq engiz. yengiz. eniş. yeniş. yeniliş. yendiriş. yeniliş. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. inqiraz. nabudi. izmihlal. inhidam. məhv oluş. şikəst. həzimət.

məğmum olmaq kədərlənmək. qonuqmaq. tutulmaq.

məğmum qayğulu. qayğulu. qayğılı. kədərli. qussəli. quqsalı. qussəli. qonuq. tutuq. tutqun. mükəddər.

məğrib duluncaq. batı. duluncaq. batı. günbatısı. batı. ğərb.

məğrib sarı. batı. ğərb. (boyalardan ana dörd yönə (cəhətə) verilən ad).

məğruq qərq olmuş. batıq. boğuq. boğulmuş. qalıq > qarıq. dalıq. darıq. batıq. qərq olmuş : batıq.

məğrur olmaq boynamaq. qurralmaq. qururlanmaq. böbürlənmək. dikbaşlanmaq. qasınmaq. qasılmaq. qasıntamaq. böyüklənmək. çalımlanmaq. çalmalanmaq. çalmanmaq. qurralanmaq. burnu yellənmək.

məğrur avırtlı. bazqınc. boysanc. böbür. buğu. burunlu. çalar. dumutlu. tutumlu. qurumlu. təpən. köpən (köpün almaq : şişin almaq). çalqaş. çalqan. qeyrətli. bazqın. basqın. avırtlı. bazqınc. boysanc. böbür. buğu. burunlu. çalar. dumutlu. tutumlu. qurumlu. təpən. köpən (köpün almaq : şişin almaq). havalı. şişgin. dartqın. xudpəsəd. kənidini bəğənmiş. bəğənməz. qalandır. qalantur. qalnadır. qalnatur. qələndər. danqatur. donqatur. qalaylı. qalğatur. tüməkir. özün tutan. özsəçir. özseçir. özuzar. qurra. gurra. quraq. guraq. şişrən. pozlu. foslu. qırlı fırlı. qırıl fırıl. xudpəsənd. mütəkəbbir. xodpəsənd. ifadəli. quruqan. qanquru. ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. tovlu. bəğgin. hobban. köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. kombaq. köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. bombaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. dolu. doluq. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. xodpəsənd. mütəkəbbir. geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. yelli. qiyafəli. mütəkəbbir. qapalaq. qaplaq. qaplqa. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. qaqrıq. kibirli. xod pəsənd. qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu. qotur. quta. özçü. mənçi. xudpəsənd. mənçi. məncil. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. sanğın. sanıq. kibirli. qurumlu. göstərişli. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. kibirli. əzəmətli. xodbin. şişgin. yelli. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. xopəsənd. şişik. şişgən. dişgin. xudpəsənd. ökdəmli. qururlu. görqəmli. azamatli. özsəyiş. xudpəsənd. sanğın. sanıq. kibirli. quruqan. qanquru. məğrur. xodbin. tovlu. foslu. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurumlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. böyüklənən. ifadəli. qiyafəli. şişirən. göstərişçi. jestli. ədalı. fiqurlu. şişirən. yelli.

məğrur qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. ifadəli. məğrur.kibirli. xudpəsənd. xodpəsənd. mütəkəbbir.

məğrur qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. ifadəli. məğrur.kibirli. xudpəsənd. xodpəsənd. mütəkəbbir.

məğrurlanmaq qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. qururlanmaq. öğünmək. övünmək.

məğrurlanmaq şişinmək. coşanmaq. coşunmaq. qatalanmaq. qatalamaq. qattanmaq. qattalanmaq. qatdalanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.

məğrurluq qurralıq. böyüklük. kökək. kökkək. kökələk. qurum. qurur. çalım. kibr.

məğz bəstən göbəklənmək. iç bağlamaq..

məğz anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. mə'ni. mə'na. başaç (< baş içi). qafaç (< qafa içi) beyin. göbək. orta. iç. qarın. mərkəz. vəsət. öz. iç. töş. üzək. özən. töş. üzək. özən. anlam. sanğıraq. beyin. mayın. beyin. covhər. qəlb.

məğz -bi məğz: kova. çova. çava. kava. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.

məğzli içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. saltıq. salıtlı. saltıq. salıtlı. anğılamlı. alqılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə’nili. mə'nalı.

məğzsiz özsüz. içsiz. saçma. anlamsız.

məğzub qızqın.

meh şeh. ümür. duman.

məharət bacarıq. bilik. bilgi. ip. yip. yep. önər. çapuqlıq. çapıqlıq. ustalıq. yet. yeti. yetə. yetərlik. qudrət. quvvət. güc. uzluq. yətənək. bəcəri.

məharət yitüt. məziyət. bəcəri. yet. yeti. yetə. yetərlik. önər.qudrət. quvvət. güc. uzluq. yətənək. bəcəri. yitüt. məziyət. bəcəri.-məharətli : uzəl. usda. bəcərikli. sənətkar. uzəlli. usda. əlindən iş gələn.

məharətli uzəlli. usda. əlindən iş gələn. uzəl. usda. bəcərikli. sənətkar.

məharətsizlik çorqaqlıq. korqaqlıq. bəcəriksizlik.

məhasirә qurşa. qorta. qapa. aylan. qurşa. qorta. qapa. aylan.-məhasirə edmək : gürşatmaq. çevrələmək. sarmaq.-məhasirə edmək : gürşatmaq. çevrələmək. sarmaq.

məhbub avu. tutuq. mə'şuq. səvük. sevik sevgili. əziz. eşq. mə'şuq. könğüldəş. könüldəş. sevən. sevgili. qadırman. əkdəş. sevgi. könül əğləncəsi. sevgi. dilbər : . öqüş. sevgi. sevik. dilbər. öqüş. sevgi. sevik. dilbər. utlu. sıxılqan. yeğrik. utanqaç. utaman. tarqın. tarqun. utanan. sıxılan.-məhcubiyyət : utanma. utan. ar.

məhbus tutuqlu. tutulmuş. duzağlı. türməli. dusdaxlı. zindani.

məhcub edmək cunçutmaq. sunsutmaq. sınsıtmaq. yunsutmaq. utandırmaq. rahatsız edmək. sıxıntıya düşürmək.

məhcub edmək utandırmaq. əğritmək. pozmaq..

məhcub olmaq arınmaq. ərimək. əğilmək. utanmaq.

məhcub olmaq üzdən gedmək. yenilmək. arlanmaq. utanmaq. sıxılmaq. başı aşağı olmaq. utanmaq.

məhcub aquman. ağman. axmaq. səfeh. şaşqın. sərsəm.

məhcub büzük.

məhcub ərincək. utancaq.

məhcub ıylıqmış. sıxılqan. çəkingən. utanqaç.

məhcub ötlək. ödlək. ürəksiz. qorğaq.

məhcub sıxılqan. utancaq. uyancaq. singin. uyatcaq. utancaq. çəkingən. qapanıq.

məhcub utanclı. usanclı. uyanclı. qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. üzlü. abırlı. xəcalətli.

məhcub utanıq. utancaq.

məhçub utanqaç. utaman. sıxılqan.

məhcub utlu. sıxılqan. utanqaç.

məhcub uyatnı. utanqaç. sıxılqan.

məhcub yaşmalı. yaşmaqlı. örtlü. örtgülü. çəkingən. utanclı. usanclı.

məhcub yeğrik. utanqaç.

məhcub, xəcil olmayan qabaqsız. qapaqsız. utancsız. usancsız. uyancsız. üzlü. açıq.

məhcubiyət cunçuv. yunçuv. sıxıntı. utanc.

məhcubiyyət utanış. utanma. utancaqlıq.

məhcubiyyət utanma. utan. ar.

məhçup tarqın. tarqun. utanan. sıxılan.

məhcur qısıtlı..

məhcurlatmaq məhdudlamaq. qısıtlamaq. azaltmaq. kəmətmək.

məhdi kudək ana okul. balalar baxcası. çağalar bağı. uğ inuv.

məhdikudək ana okul. balalar baxcası. çağalar bağı. uğ inuv.

məhdud edmək sınırlamaq. çəkləmək. çəkələmək.-şirkət ba məsuliyyəti məhdud : sınırlı sorumlu quram..

məhdud olmaq sınırları çizilmək.

məhdud olmayan ğeyriməhdud : çaxınsız. ölçüsüz. engin. ingin. qısıtsız. sınırsız. sonsuz. ucsuz. ucsuz bucaqsıs. çəksiz. çəkəsiz. çəkləsiz. çənəmsiz. dəngəsiz. sarımsız. açıq. azad. bağsız. alarqa ( < al : böyük).

məhdudlama sınırlama. kəsmə. kəsirmə. kəsmir.

məhdudlamaq məhəbbət edmək : könül oxşamaq, almaq. birisinin əlindən tutmaq, əlin tutmaq. qol almaq. qısıtlamaq. azaltmaq. kəmətmək. dənğləştirilmiş. təhdid edilmiş.

məhdut sıklı. çəkli. şetli. çəkli. saklı.

məhdut sıklı. çəkli. şetli. sıklı. çəkli. saklı.

məhəbbət sevək. ərik. iləv. ilgic. sevgi. isgə. isək. eşq.

məhəbbət sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. mulatifət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət. -odlu məhəbbət : yalınlı sevim.

məhəbbət sevgi. ğışık. ğıyşık. yaratıv.

məhəbbət sevim. oxşayış. oxşama. sevi. sevim. sıypav. sığpav. sıyğaş. yumşaqlıq.

məhəbbətli alaşlı. alaşıq. sevişik. eşqli. mehrli. mehirli. sevgəşli. sevgəyişli. sevrəşli. sevməşli. sevirgəşli. ilgili. ilginli. ilgəli. ilginc. ilgəyişli. təvəccühlü. rəğbətli. iltifatlı. lütflü. inayətli. sevimli. çəkimli. cazibəli. cəzzabli. sevişik. sevşik. eşqli. alaşlı. alaşıq. yaxşı. yaqşıqlı.-sevimli üzü vardır.

məhək dənəmə. dənəyim. sınaş. sınaç. sınav. ölçəm. ölçəm. sınaş. sınaç. sınav. ölçəm. ölçəm.

məhəkdaşı dənəkdaşı. əyardaşı.

məhəl orun. məqam. yer. məkan. iqlim. bölgə. məntəqə. yer. duraq. məkan. məqam..

məhəllə tiyrə. avdan. samaq. çüçə. bölgə. təğrək. təğrək. avdan. samaq. çüçə. bölgə.

məhəlli olmayan ğeyriməhəlli : gəlmə. yerli olmayan.

məhəlli tozi' qıröy.

məhəlli bölgəlik. bölməlik. bölgəsil. bölməsil. bölgəlik. bölgəliç. bölgəsəl. yerlilik. yurdluq. yərtfiqli. yerli. yörəsəl.-yörə : dörə. yan yörə.

məhəssillik öğrənim.-məhəssillik dövrü : öğrənim çağı.

məhəvvətə qılıvan.

məhfəzə qabırcak. qabdıyşa. qablıca. sandıkca.

məhfəzə qabırcak. qabdıyşa. qablıca. sandıkca.

məhfuz çapma. yapma. örtülmüş. qapanmış. qoraq. koğdilanğan. qorunmuş. saklavlı. haklalı. qoraq. koğdilanğan. qorunmuş. saklavlı. haklalı. toxnulmaz. qorqun.

mehirli mehrli. alaşlı. alaşıq. sevişik. eşqli. məhəbbətli.

mehirli mehrli. sevişik. sevşik. eşqli. alaşlı. alaşıq. məhəbbətli.

məhkəmə -biy törə : bəy məhkəməsi : ali törə : əsgi qaraçay.-malqar΄da pirəns souyndan gələnlərin yarqı. -ibrətlik məhkəmə, mahakimə. görsətmə yarqıc. -özəl yarğu, məhkəmə : yoluq. -məhkəmələrdə suçlunun qoyulduğu barmaqlıq : kəpəz. qəfəs. qapas. qambar.-suçlu qambarada yerləşib, daşımağa başladı. -

məhkəmə qapı. yarquç. yarqı yeri. divan. hikumət. quro. quru. yarqıc. törə.-xalq məhkəməsi : el törə. -gənəl elə açıq olmayıb, qapalı yarqıc, məhkəmə : qapalı duruşma.

məhkəmiyə çəkmək yüzləmək.

məhkum qıymalıq. sottalqan. kəsilqan. suçul. müfils. tutuqlu. tutqun.-atıluqa suçul qılındı : qurşuna dizilməyə məhkum oldu.-məhkum olmaq : qılmıştalmaq. ağır cəzayı nədən olacaq bir cürmlə ittham edilmək.

məhkumiyət sürək.

məhkumiyət sürək.

məhləkə girdağ (> girdab. ). qatalaq. qasırğa. qasırğa. büküm. büklüm. tuzaq. dolamac. tolaq. dolaq.

məhliqa gəlin. qörqəbəy. görkəbəy. gözəl. gözgəl.

məhlul açılıq. əriyik. ərir. əriyik.-işba' olmamış əriyik : doymamış.

məhlul ərgin . doyqun.

məhlul ərgin. doyqun.

mehman bayman. qonaq. ərmən. irman. qonaq. mehman (< bayırdan gələn) bayman. yolçu. qonut. qonaq. qonuq. musafir. qavcın. qonaq.-irmansaray : qonaqevi. mehmanxana.

mehmandar başel. elbaşı. qonaqçı. yol göstərici. qonaxçı. yolaç. yol göstərən. rəhbər. öndər. öncü. qonaqçı. qarşıçı. qarşılayan. mizban. qonaqlayan. qonaqçı.

mehmandar qonaxçı. yolaç. yol göstərən. rəhbər. öndər. öncü.

mehmani yağmur. çağmur. açın. qonaqlıq. ziyafət.

mehmanxana yolağçıxana. irmansaray. qonaqevi.

məhmel kəcavə > qəzavə.

məhmil qaruça. qoçi. qapalı araba.

məhmud alqayıt. alqanmış. bağışlanmış. məsud.

məhmul göçəl. mənqul.

mehnət bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. kək. sıxıntı. zahmət. munğ. sıxıntı. iztirab. bun. sıxınca. tov. qısqınc. qısqanc. məşəqqət. sıxıntı. zəhmət. kətən. qınaq. əzab. üzüntü. əmək. tov. sıxınca. qısqanc. məşəqqət. qanı. qayğı. sıxıntı.

mehnət kək. sıxıntı. zahmət.

mehnətsiz əməksiz.

məhpus qabal. qapalı. zindan.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə