EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebrizYüklə 11.31 Mb.
səhifə50/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   125

masaj yapmaq oğşamaq. sılamaq. sığallamaq.

masaj sılav. sıylav.

masıl çapaq ət : mahiçə. qas.

masıllı basqal. balçaqlı. sağlam yapılı.

maşın -ət maşını : çərx. çəx. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac.-arabada, maşında olan, ortası boğumlu, oynaqlığı sağlayan, qoyan qol : dirsək.

maskuler qaslıq. qasıl. balçal. balçalıq. əzülei. mahiçiyi.

maslıq baslıq. ləş. cəndək.

masq taxın. masda.

masqa taxın. masq.

mat qalmaq səfehləmək. qarıqmaq. yavalamaq. gicəlmək. şaşırmaq. alıqlaşmaq. heyran qalmaq.

mat qalmış yoşumaq.

mat qoymaq səfehlətmək. yavalaştırmaq. gicəltmək.

mat açmaz. butquz. donuq. solqun. donuq. bulanıq. ışıqsız. saydamsız. danqıra : anqıra. yenilmiş. sınmış. şaşqın. heyran. gic. qubar. donuq. soluq. cansız.-görmüşlüyü unudan, danqıra qalar.

mat, gic, məbhut qalmaq yavan yavan qalmaq.

mata -mal mata : əğin eşik.

matəm devri qaraşniyə. qaragün. qarabayram.

matəm tutmaq ağımaq. ağılamaq. ağıt yapmaq. yas tutmaq.

matəm tutub ağlamaq sadu sadalamaq : sağu sağmaq. nohə söyləmək.

matəm acıq. müsibət. acı. yas. çiqin. üzüntü. dərt. qarakünlük. qaragün. yas. tul. yas. yas. tə'ziyə. sök (> suq).-matəm, yas tutmaq.-imumi əza : imumi matəm : gənəl yas.

matəmə batmaq acıqlanmaq. acğılmaq. yaslanmaq. yaslı olmaq.

matəmgədə yaslıq (bu dünya).

matəmli çiqinli. üzüntülü. dərtli. qaralı. yaslı. qaraqlı.

matəmzədə acıqlı.

matqab teşqic. ucuna burqu taxılmış, dəlik, deşik açma araxı.

matriyakal anaxanlıq. anaərkil. anaedərmənlik.

maüşşəir arpanın yetgin, gəlişmiş suyu. toymac. doymac. tutmac.

maval dincalaq. tuvalet. müstərah.

mavəra aşırı. aşuri. ötə. o yana.-dəniz mavərasi yer : dəniz aşırı. dəniz ötəsi.-dən ötə, üst.-dəniz ötəsi.

mavərayi bəhr dənizaşırı : dənizötəsi.

mavərayişuur aşqın. bilinc, anlama, qavrama dışı. şuurüstü.

mavilik göğlük. göylük. abılığ.

mavimsi qöğümtül. göyümtül. göyümsi.

maya qoymaqla əkşitmə ititü.-başmaya : başmal. anamal. anapara. sərmaya. kapital.-yoğurd mayası : yoğurd damızlığı.

maya acıtan. acıtıcı. acıtqıç damızlıq. damzıq. qurs. qürçə. əsas. asıl. öz. gürs. şişik. qabır. acıtqı. ardavan. irdavun. qabır. qapır. qabır. qurs. gürs. şişik. qorluq. qurs. gürs. şişik. qabır. quz. qoruq. urbaq. qürçə. əsas. asıl. öz. tamar. damar. öz. acıq. acım. aşıq. aşıc. aşım. qabart. damıc. damız. nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü. kök. yanığ. döllük. damızlıq. öz. yoğur. əsl. öz. əsas. covhər. damızlıq. yaradılış. qurum. tinət. yöntəm. xuy. acıt. acıtlıq. acıdanlıq. ərik. deşmə.-ərkək maya : girmə deşmə.-yoğur mal.-pənir mayası : çoban mayası. süt otu.-yoğur söz.

mayalanmaq qanlanmaq. gürsənmək. ətlənmək. pıqramaq <> fıqramaq. pıqqırmaq. yoğurmaq. əkşimək. qabarmaq. acımaq. təxmir edmək. çalınmaq. təxmir olmaq. gursmaq. gürsəmək. kürsəmək. gurlanmaq. şişmək. qanlanmaq. ətlənmək.-yoğurt haçan çalındı.

mayalı acılı. iriyarı. qalavatlı. paralı. tamarlı. damarlı. özlü.-acılı (mayalı) xəmir : qabayoğur.

mayalıq acılıq. aşılıq. acımalıq. aşımalıq. aşıcalıq. qabartlıq. damızlıq. damıclıq. çalacalıq qədər. çalımlıq. damızlıq.

maydanoz aşçamğur. qaramsa. qaramsal. qaroz. cə'fəri. seleri.

maye -firu maye : qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.

maye' qınus. sıvı. suvı. suva. suyuq. sulu. acıq. acım. aşıq. aşıc. aşım. qabart. damıc. damız. nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü.

mayəhtac aşlıq. gərəklik. ləvazim. həvayic. ehtiyaclar. zəxirə.

mayələşdirmək sıvılaşmaq. suvlaşmaq. sıvıqlaşmaq. suyuqlaşmaq. sululaşmaq.

mayil olmaq yatmaq. bir böğrə, yana əğrilmək, bökülmək. istənmək.

mayil ərkinə. qulama. yatıq. çarpıq. yancıq. yantıq. yamıq. əğilmiş. əğrilmiş. istəkli. sapan. çapan. əğrik. meyilli. tübən. tümən. tibən. yatqun. bir böğrə, yana əğrik, bükük. əğri. düşük.-kötüyə sapan : pisə meyilli.-qaçmağa sapan, meyilli, mayil : qaçmaq yolu arayan : qaçımsamışıq. qaçımsar.

mayillənmək əğilinmək. əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. axışımmaq. axqınmaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. meyl edmək. meyl edmək. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. əğrinmək. əğinmək. əğininmək. əğilənmək. əğrənmək. yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışımmaq. çəkişinmək.

mayna edmək baxmaq. yoxlamaq .

mayna edmək soramaq. sorağmaq.

mayna maayinə. sınam. otlağ. baxış. yoxlaş. görək. san. otlağ. sora. sorağ. təhkeçim. təhçəkim. təkəç. təhkəç. təkkəç. dibin çıxartma. dibləmə. təkləmə. inkişaf. bərrəsi. bazbini. qarama. maayinə. baxma. yoxsal. baxma. yoxlama. tənək. dənək.-maalicə edmək : otlamaq -maalicə edmək : otlamaq -doktor qarası : tabib maynasi.

maynaçı sanağçı. sınaqçı. sınıqçı. mustfi.

mazad qalan.

mazalaq bazalaq. pazalaq. topac. topaq. qatıp. qotıq. (artılımış, yoğunmuş, yuvarlanıq). ucu sivri, başa doğru genişlənib, yuvarlaq uşaq oyunçağı.

mazarlıq sınırlıq.

mazi burunku. önki. geçmiş. xatirə. geçə. geçmiş, geçən. geçə. geçmiş, geçən. qədim. əsgi. əsgiyə dayalı. uza. uzay. uçru. keçmiş. ötmüş.

maziyi bəid uza gec. ötə gec.

mə’bud tapacak. dapacak.

mə’bud tapacak. dapacak.

mə’lul töngəq. saqat. götürüm.

mə’lumat -e'lan xəbər, mə’lumat vermə : bildirü.

mə’lumat ulqar. xəbər. bilgi.

mə’lumluq bəlqilülük. bəllilik.

mə’mul, hasil, məhsul, tovlid, e'mal, məsnu' olmaq, olunmaq yaptınmaq. yaptanmaq. yapışınmaq. yapşanmaq. yarşanmaq. yaratınmaq. yartınmaq. yaraşınmaq. yasışmaq. yasaşmaq. yasanmaq. öngünmək. önənmək. önünmək. ürənmək. ürşənmək. örənmək. örşənmaq. örtənmək. törənmək. törəgənmək. törgənmək. törşənmək. törlənmək. yaranmaq. çıxarınmaq.

mə’mul, hasil, tovlid, e'mal, məsnu' edmək yasıtmaq. yasatmaq. yastamaq. yapıtmək. yaptamaq. yapşıtmaq. yapşatmaq. yaratmaq. yartamaq. yarşıtmaq. törəmək. törətmək. törəgəmək. törgəmək. törşətmək. ürətmək. ürnətmək. ürşətmək. ürtətmək. örətmək. örşətmək. örtətmək. önürmək. önütmək. öngütmək. önürgəmək. çıxartmaq. məhsul əldə edmək.

mə’nili içərikli. içirlikli. içlikli. içərimli. saltıq. salıtlı. anğılamlı. alqılamlı. anlamlı. gəbəli. yüklü. qapsamlı. toplanlı. dolqun. dolu. doluq. özlü. ortalı. qarınlı. aralı. göyüllü. könüllü. məğzli. möhtəvalı. məfhumlu. məzmunlu. mə'nalı.

mə’qul yap. tab. ustaca. ağıllıca. bəcəriklicə. mahirliklə. ustaca hərəkət. duruma uyqunlaşa bilmə. uyğun an. işlikli. bəcərikli. işbilir. pıratik.-işlikli sunuş : uyqun işə yarayan veriş, təklif.-qeyri mə’qul : ıqsız. uyqunsuz. qeyri təbii. məntiqsiz. yersiz.-mə’qul görmək : onamaq. təsvib edmək.

mə’qulda təsvib edmək. onamaq.

mə’quldamaq təsvib etmə. onama. təsdiq eyləmə.

mə’quldant öğüt edmək. müvafiqət. ın almaya çalışmaq.

mə’quldaş biri biriylə anlaşmaq. bilikdə onamaq. təsvib edmək.

mə’qulluq asvip. müvafiqət.

mə’ruf tana. tanınmış. aytılı. anqın. məşhur. şöhrət qazanmış. adlı. tanğıqlı. tanınmış. adlı. sanlı. şöhrət qazanmış. mümtaz.-barıbızğa tana kişi : həpimizə bəlli kişi.

mə’şuqə oynaş. metres. dost. mə'şuq. qapatma yapatma. sapatma. çapatma.

mə’təlçilik pəsqəlçilik. bükdənç. qınçılık. asğınçılık. müzahimət.-mə’təl olmak : bükdənmək. pəsqəllənmək.

mə’təlçilik pəsqəlçilik. bükdənç. qınçılık. asğınçılık. müzahimət.-mə’təl olmak : bükdənmək. pəsqəllənmək.

məarif bilişmə. tanışma. ağarğa.-xalq məarifi : el ağarlığı.

məarif bilişmə. tanışma. ağarğa.-xalq məarifi : el ağarlığı.

məaş qalım. qalma. qalış. yaşama. yaşam. yaşaş. yaşayış. durma. durum. durmuş. bəqa'.

məazəllah tanrı əsirgəsin. allah qorusun.

məbada olmasın. okmaya. tarı göstərməsin.

məbada olmuya. olmaya.-olmuya gələsən ha : məbada gələsən ha.

məbaniye xeyrat iyilik yurtları.

məbbəttli sevikli. söyüklü. cəzbəli. müşfiq. mühibb.

məbdə' baş.

məbdə' ilkin. ilki. başın. birin. başlanqıc. başlama. ilk öncə. ən öncə. öngün. ibtida. əvvəl.

məbdə' qaynaq. ilkə. mənşə'.

mə'bəd tapınaq. tapnaq. tapışlıq. qulluqluq. ibadətqah.

mə'bəd tapnaq. tapıncaq. qutsal. sıyın. torğan yer.

mə'bəd tapnaq. tapıncaq. qutsal. sıyın. torğan yer.

məbhəs bölüm.

məbhut açıq göz. çəkçə. mütəhəyyir. məhv.

məbhut anğa. gənğ. qaranıq. baxa. qalma. qalaq. qalav. mat. alcıranğ. heyran.

məbhut qalmış. qalav. heyran. şaşqın. çaşqın. anqut. anqıt.-mat, gic, məbhut qalmaq : yavan yavan qalmaq.

məbhut sandırma. sandıraq. sanğıran. sərgərdan. şaşıq. şaşqın. saylaq. heyran.

məbhut sulusım. şaşqın. mütəhəyyir. susuq. cımcuq. qamuş. qaplı. tanqa. əpsəm. əbsəm.

məbni bər dayalı. arxalı. yasalı.

məbuat nəşriyyat. yayın.

mə'bud çələb.

mə'bud tapıt. tapın. tapud. tapun. tapınılan, qulluq edilən varlıq.

mə'bud.tabağ inanc, inanılan şey, .

məbus salğut.

məbus salğut.

məbus salğut.

məbus saylav.

məbzul olmaq çoxalmaq. bullaşmaq. tofir olmaq.-qar yağış bol yağdı, azıq aşılıq bollaşdı.-əsgərlərin azıqı bollaşmalı.

məbzul asru. aşırı. çox. artıq.

məbzul mol. bol. çox. qarqın.

məbzullatmaq çoxaltmaq. bullatmaq. tofir edmək.-qar yağış bol yağdı, azıq aşılıqı bollatdı.-əsgərlərin azıqın bollatmalı.

məc -kəc məc : : qantın quntun. qanqal. qayta quyta. əğri büğrü. əğri büğri : dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı yumru. kəc məc. kələ kötür.

məcaz olmayan gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. həqiqətən. fil həqiqə. fil vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. ().

məcazi dolay. dəyişik. okşay.-məcazi anlam : dolay saqış.-məcazi həqiqi : düz dolyaı.

məcazi savuq. oxşarı. dolayı.

məcbur edən muqəyyəd edən. bağlayıcı. gücləyən.-bağlayıcı buyruq.

məcbur edmə itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar.

məcbur edmək attırmaq. bir işə qoymaq, buyurmaq.

məcbur edmək güc duruma salmaq. itləmək. itmək. itəmək. dara düşürmək. gücləmək. darıtmaq. zorlamaq. dayamlamaq. dayaqlamaq..

məcbur edmək içindirtmək. içirtmək. alğıtmaq. alğındıtmaq. icbara qoymaq. gərəklətmək. vacibləmək. qəbullatmaq.

məcbur edmək itmək.-məni bu işə nəyə itisən.-öğrənmək itməklə olar.-yaşamda itməyincə bitmir : heç nə olmur.-uyqarlığı (mədəniyyətin) təməli itməklə başlayır, yasa (qanun) ilə sürür.

məcbur edmək sıxıştırmaq. zorlamaq. itmək. itələmək. qaqmaq. gücləmək.

məcbur olmaq buqsamaq.-onu buxsuyub qıldırdım.-buxsamadan əğilən, bükülmədən əzilər.

məcbur olmaq darda qalmaq. dara qalmaq.

məcbur olmaq gücənmək. sıxılmaq. qatlanamaq..

məcbur olmaq itlinmək. itilmək.

məcbur -məcbur, icbar edmək : basarmaq. baslamaq. daratmaq. daratlamaq. dirətmək. gücləmək. qamçılamaq.

məcbur mükəlləf. borclı.-bu işi görməyə borcluyan.

məcbur tüşgün.

məcbur yüklü.

məcbur yüklü. yükümlü.

məcbur yükümlü. -məcbur olmaq : dara gəlmək. dara qalmaq.

məcbur yükümlü. -məcbur olmaq : dara gəlmək. dara qalmaq.-məcbur olmaq : itlinmək. itilmək.-məcbur edmək : attırmaq. bir işə qoymaq, buyurmaq.-məcburi : iriksiz. zorunlu.

məcburən basarı. basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla.

məcburən itirgin. istər istəməz. istər istərməz. gücünlə. zorunla. əlində olmayaraq.

məcburən könülsüz. göyülsüz. istəksiz. basqıyla. çalabca. güclə.

məcburən yarasızlıq. çarasız..

məcburi badarsızdan. çarəsizliktən. icbarla.

məcburi eygisiz. ərksiz.

məcburi gücənik. güclük. gücünlü. zorunlu.

məcburi icbari. gərək.-gərəkliyə, icbara, məcburiyyətə dayanan : gərəkirçilik.

məcburi iriksiz.

məcburi istər istəməz. bizzərurə.

məcburi itək. icbarlı olan. zorlanan.-itək qoşullara tutulmaq.-itə işlər.-itəksiz işlərinən uğraşmaq.

məcburi zorunlu.

məcburiyyət gərəkim. gərəkmə. gərəkiş. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. icab. icab edmə. istilzam.

məcburiyyət gücənik. güclük. gücünlüq. zorunluq. çarasızlıq. çarəsizlik.

məcburiyyət yüküm. görəvlilik. müvəzzəflik. mükəlləflik. bağlantı. tə'əhhüd.

məcburlamaq yüklətmək.. arttırmaq. ettirmək. buyurmaq.

məcburlamaq yüklətmək.. arttırmaq. ettirmək. buyurmaq.

məcburluk gərəklik. kalavray. yüklətiv. hökmənlik.

məcburluk gərəklik. kalavray. yüklətiv. hökmənlik.

məcburluq itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. məcbur edmə.

məcbursuz könül xoşluğu : basqısız. icbarsız. sevərək. istəyərək.

məccani bələş. dəğişsiz, əvəzsiz verilən nərsə. bəllə. bəllək. caba. müfdə. töhvə.

məccani təkin. müfdə. bədava.

məccani yamaf. müfdə. havadan. havayi. açıqdan. boşdan. boşuna. müfdə. aylaq. bedava. müfdə. çapa. bələş. sovğa.

məccani yavadan. havayi. havadan. pulsuz parasız. açıqdan. çaparı. çapa. çapadan. qıyınsız. töləsiz. ödətsiz. təkinə. boşdan. boşuna. boşunaq. boşquna. kovbadan > heybədən (< kov : kav : boş. puç). torbaçı. torbadan. axırdan. çanaxdan. bedava. bayqu. sovğa. savırı. müfdəsinə.

məcəllə dərcin. dərgin. dərgi. dərgi. dərmə. dərgi. toplam. toplama. yığındı.-çəkili (şəkilli) dərgilərin qapaq çəkiləri (şəkilləri) üçün poz verən gənc qız : qapaq qızı.

məcəllə dərmə. dərgi. toplam. toplama. yığındı.

mə'cər gərmə. barmaqlıq. barmaqlıq. qorumalıq. nərdə. yanğıc. anğıc. nərdə. nərsənin yanına, yallarına, qırağına qoyulan, sancılan qoruqluq, barmaqlıq.-anğıclı yük arabası.-kərdi, dam, eyvan, dərə anğıcı.

məchul adsız. bilinməyən. bilmədik. bilinməyən. bulunmaz.tapılmaz. aşuğ. bəlli olmayan. imsiz. bəlqisiz. əlamətsiz. işarəsiz. bilinməyən. bilinmədik. bilinməz. bəlli olmaz. ğeyrimə'lum. bilinməzlik. bəlirsiz. bəlləksiz. quşqulu. məşkuk. şübhəli. edilgən. pəsiv. bilinməz. bəlirsiz. bəlləksiz. bilinmədik. bilinməyən. bəllənməyən. bəlli olmayan. ğeyrimə'lum. .-iki məchullu dəngləm (maadilə) : iki gizili.

məchul bəllisiz. bəlürsüz.

məchul bilmədik. bilinməyən.

məchul dartmaq. tanınmamış. bəllənməmiş. görüşülməmiş.

məchuliyyət bəlli olmazlıq. bilinməzlik.

məchulluq belqisizliq. imsizlik. mübhəmlik.

məçid tapınaq. tapnaq. burqatlıq. tapıncaq. somiə.-ölümü gələn it, məçid duvarına siyər : işiyər.-idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə : qantıl. qantın. qantam. qantama. qatma. abdarxana.

məclis yeri döşək.

məclis görüng. yığın.

məclis qamara. qapara. çamara. qonqalav. qonqalağ. kürtük. yığın. yığva. qonqalav. qonqalağ. toplantı. yığva. qatışaq. cələsə. quraş. iclas. qurum. qurul. toplantı. topluk. qural. olturuş. oturuş. düzün. düzək. kürtük. yığın. yığva. qonqalav. qonqalağ. qurum. heyə't. qurul. otrşuq. oturşuq. cələsə. tənqil. dənğil. dəring. dərgəh. yığnaq. cəmiyyət. əncmən. törtüb. dörtüb. turtub. törtüb. toplancaq. məcməə. quraş. iclas. toplantı. topluk. qural. olturuş. oturuş.-qanun məclisi : tuğ törə : . -millət vəkillər məclisi : qonqalav. qonqalağ. el baxanlar qurumu. milli şura.-qanun məclisi : qonqalav. qonqalağ. milli məclis. yasa qurulu. yasal qurul. el evi. .-qanun məclisi : tuğ törə . .-milli məclis : qamu qurum.-milli məclis : : qamutay .-yönətim qurul : idarə heyə'ti.-böyük ulus yığnağı, məclisi : hamıtay. qamıtay. qonqalav. qonqalağ.-tərhim məclisi : anma. toplantı. törən.

məcmə' topluq. təşgilat. yığınaq.-imumi məcmə' : gənəl qurul, yığva. gənəl qurultay. gənəl konqirə.-incələmə mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi : bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat.

məcmə' yığva. ilmək. toplantı. yığın.

məcməə törtüb. dörtüb. turtub. törtüb. toplancaq. məclis.

məcməülcəzayir aral. birbirinə yaxın olan adalar (cəzirələr) varlığı, heyə’ti, yığnağı. arşipel.

məcməülcəzayir taxımadalar.

məcmu´ topar. topli topar dərmə. bütün. həp. tümcə. cümlə.

məcmuə dərgi. yığım. dərgi. yığım. almanaq. toplum. dəğnək. cüng. dərcin. dərgin. dərmə. dərnəşik. cəmiyyət. cəm. quruluş. toplum. toplam. toplama topluluk. toplanma. toplama. birlik. koğam. odak. köm. yığım. yığnak. yinak. toptu. səbəd. dərgi. yığım. dərmə. dərnəşik. cəmiyyət. cəm. quruluş. toplum. toplam. toplama topluluk. toplanma. toplama. birlik. koğam. odak. köm. yığım. yığnak. yinak. toptu. səbəd.-məcmueyi asar : çıxarmalar yınağı.. -əsərlər topu, məcmuəsi : çıxarmanın yığnağı.

məcnun olmaq çox sevmək : çaldırmaq. çıldırmaq. dəlirmək. dəli olmaq. qızqınmaq. sevgidən başın itirmək.

məcnun alıq. aluğ. vurqun. maynı (beyni) oynamış. dəli. təlbə. cinli. çılqın. çıldırmış. tutqun. alqın. vurqun. tilbə. təlbə. dəli. vurqun. şeyda. şuridə. təntik. (< təqnik. tuquq). vurqun. bağlun. dəli. təlbə. cinli. çılqın. çıldırmış. tutqun. alqın. vurqun. dəlicə. dəlircə. çılqın. dəli. çalqın. çılqın. dəlirmiş. dəli. dəli.-azqın məcnun : qızqın dəli : azqın dəli.

məcnunluq dəlilik. çıldırma. cinnilik.

məcnunluqla çalqınca. çılqınca. dəlirmişcə. dəlicə.

məcra akak. ayağ. kəsim. axar. gediş. yol. yataq. su ayağı. su yolu. yatak. yol. özön. çayın yatağı. yol. qarım. kanal. kanğal. kağal. kaval. qaval. (< kav. kov). akak. ayağ. kəsim. axar. gediş. yol. yataq. su ayağı. su yolu. yatak.

məcruh yaralı. yaralqanı.

mə'cun ağda. qarışmış, qəliz nərsə. çaxşu. cirgə. nərsənin sıxılmış suyu. içən. neçə nəyin qarışığı. saqız.

mə'cunçı ağdaçı.

məcvhul bulursuz. bilirsiz. bəlirsiz. bəlirsiz. adsız.

məczub alıq. çalıq. sapık. alqın. barıqlı. yerikli. melli. əğimli. vurqun. düşgün. barıqlı. yerikli. melli. əğimli. vurqun. düşgün. sapık. alqın. dalba. sapıq. vurqun. yapdal.

məczubiyyət alıqlıq. çalıqlıq.

məczup olmaq dalbalanmaq.

mədar dönəncə. dolanca. yörüngə. dönüb dolanıb, fırlanan nərsənin dayandığı ox, nuxdə. qaynağ. qurşaq. .-qərar mədar : sözləşmə.-cəzr mədd : gəlged.

mədaxil gəlir.

mədd gəlgin. öğücü. qob. gəlgin. qabarma.-cəzr o mədd : gəlged.-cəzr mədd : qabar yapar. gəlged.-əz məddi nəzər qorərandən : gözdən keçirmə.

məddah aytğuci. aytuğçı. saylav. öğücü. söyləvçi. ertekçi. anğqməkçi. tə'rifçi. tosifçi. qoltuqçu. öğən. övən. söyləvçi. ertekçi. anğqməkçi. yaltaq.

mə'də aş qabaq. aş qazan. bağdat. qarın. bağdat. qarın. qarın. iç. qursaq. qarın. qaşıcaq. qursaq. quruqsaq. qurqursaq. qursaqdcıq. qursadcıq.-zəxmi mə'də : qarında oluşan yara. qarqı. qarıq. carqı. carıq.-içim ağrır : içi ağruyt : qarnı ağrır : qarnım burur, ağrır.-içi ötət : içi alınmış : qarnı pozulmuş : içi sürür. qarnı pozulmuş.-.-acıbağan sağmal, içti alat : əkşiməmiş qımız qarnı yandırır, pozur.

mə'də aş qazan. aş qabaq. qursaq. quruqsaq. qurqursaq.

mə'də butaqa. butka. qarın. qurasaq. qatqu. qarın.

mədəd cuyi yardm arama, diləmə.

mədəd maaş sayurğal. sevirğal. yaşağul. yaşaluğu. doyul. yaşam xərci.

mədəd rəs yardma ulaşan, edən.

mədəd kömək. yatut. yətut. yetut. yədək. yar. qurtarın!. qutarın!. kömək!. yetişin!. imdad. yardım. yardım. kömək.

mədədə çağırmaq köməyə çağırmaq. kömək istəmək. əlhaylamaq.

mədədkar qamu yar. qamu qol. imdadgərane ectimai. imdadgər. imdadgəran. qoldavuc. qoldaman. qoldaş. arxa. maavin. hami. yardımçı. dəstgir.

mə'dən kömürü kan kömürü. qara almas.

mə'dən ocağı kan quyusu.

mə'dən ocağı kan quyusu..

mə'dən suyu acı su. qazlı su.

mə'dən suyu qara suv.

mə'dən suyu qazlı su. arşan : şəfalı su. qaynarca.

mə'dən suyu qazlı su. arşan : şəfalı su. qaynarca..

mə'dən bəylık. ocaq. kan.-yer altı bəylikləri : yer altı kanlari. -şəfalı, mə'dən suyu : araşan. içmə.-şəfalı, mə'dən suları : araşanlar. içmələr.

mə'dən ərgənə. kan. bəylik. baylıq. kan. ocaq. iç. bəylik. baylıq. kan. kan. gömü. varlıq. bəylik. baylıq. kan. qaynaq. ocaq.qaynaq. quyu. çuxur. ocaq. nərsənin bol olduğu yer. bəylık. ocaq. kan.-yer altı bəylikləri : yer altı kanlari. -gəc ocağı.-dəmir ocağı.-çeşmehaye abe mə'dəni : içmələr. araşanlar.-çətinlik, sıxıntı qaynağı, mə'dəni : çiban başı.-daş mə'dəni : kəsməlik. daş kanı..


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin