EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə5/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125

cəvab qarşılıq.

cəvab qarşılıq.

cəvab qarşılıq.

cəvab qarşılıq. yanıt.

cəvab yanıt.-iyi bir yanıt : .

cəvab yansıt. yanıt. qarşlıq. çözüm. sonuc. nəticə. həll. qarşılıq. yansıt.

cəvab yansıt. yansım. qarşım. qarşıt.

cəvab, qarşılıq vermək dinlənmək. tinlənmək.

cəvabdeh olmaq qısqıtmaq. yanıtmaq. yanğıtmaq. qanıtmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qane' edmək. razı edmək.

cəvabdeh cəvab verən. qarşuçu. qarşıçı. yanıtçı.

cəvabdeh sorumlu.

cəvablamaq -sayqısızca qarşılamaq, cəvablamaq : qarqış vermək. qarqışlamaq.

cəvablamaq yandırmaq.

cəvablamaq yanğmaq. yanmaq. qarşı söyləmək. qarşılamaq. qarşılıqlamaq. qarşı vermək.

cəvablaşmaq qarşılıq vermək.

cəvablı çözümsəl. çözümlü. təhlili. analitik. açıqlı. açıqlamlı.

cəvabqu sorumlu.

cəvabsız dəğişsiz. qaşılıqsız. əvəzsiz.

cəvabsız yanğısız.-söz verib edməyən, yanğısız sorular verən, gül verib çox görən, gün verib, ışıq verməyən.

cəvahir nişan qaqlı. qaqmalı. qaşlı. taxmalı. döğməli. daşlı. incili.

cəvahir nişani taxma. qaqma. qaşlama.

cəvan -bilgidən, bilimdən başı boş olan gənc, cəvan : qara yaşıl.

cəvan törlək. gənc.

cəvan yaşqay. yaşuv. yaşqo. yaştuv. dəliqanlı. gənc.

cəvanan gənclik.

cəvanə sürgün. pöhrə.

cəvanib yörə. dövrbər. həvali. ətraf. dövrəbər. girdəvər.

cəvanlaşmaq gəncəlmək. gəncləşmək.

cəvanlıq -yeni yetməlik, cəvanlıq edmək : çıtanlamaq. gəncikləmək. fidanlamaq.

cəvanlıq çağıl. (< çağa : uşaq). cahıl. uşaqlıq. gənc. mə'sum.

cəvanlıq ərginlik. dəliqanlılıq. yaşqınlıq. aşqınlıq. aşrılıq. yaşqınlıq. taşqınlıq. coşqunluq. yarçınlıq. yarşınlıq. bədəxlaqlıq. xuysuzluq.

cəvanlıq gənclik. dəliqanlıq. cəhalət.

cəvanməd uğruq. iyuq. xeyrxah. comət.

cəvanmədlər uğruqlar. iyuqlar. xeyrxahlar.

cəvanmərd açındı. comət. iyid.

cəvanmərd açındı. comət. iyid. ağa. aği.

cəvanmərd ağa. aği.

cəvanmərd əlaçıq. qoçaq. comərd.

cəvanmərd enikürək. yoşakönül. iğdik. ərigən. əricən. comərd. daşbağ. iğid. yiğid. kişi. qabadayı. ərən. ərik. gənğür. gəncür. əlaçıq. yarıgər. oxşayıcı.

cəvanmərd gəncin. gənc oğlan. comərd. ağa. əlibol. comərd.

cəvanmərd iğid. comərd. verimli.

cəvanmərd iyimsevər. covmərt.-iyimsevər kimsənin evi, qapısı : açıq qapı.

cəvanmərd yaxşıq. yaxşıl. covmərd. igid.

cəvanmərdanə ərənliklə. ərikə. ərcə. iğitcə. iyitcə.

cəvanmərdlik aqılıq. ağılıq. ağalıq. ürək böyüklüyü, əll açıqlığı. cömərtliq. sələklik.

cəvanmərdlik aqılıq. ağılıq. ağalıq. ürək böyüklüyü, əll açıqlığı. cömərtliq. sələklik.

cəvanmərdlik basalatlıq. batalatlıq. batırlıq. bahadurlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. iğitlik. yiğitlik. ərənlik. ağalıq.-çox gənc, cəvan : gəncicik. körpə. taza.

cəvaz mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. musidə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

cəvəndə sıqırqan.

cəvəssül qavuşma. qovuşma.

cevhər özək. mərkəz. əsas. asıl.

cəvv aralıq. ortam.

cəvval 1. canlı. qıpırdaq. qıvırdaq. qıpraq. qıvraq. 1. axıcı. axışan. axışqan. 1. gəzən. səyyah.

cəza yüklətmək bəlitləmək.-bəlitçi bəlitləb getdi : mə'mur cəza yüklətti.-ağır cəza qanunu : qılmış yasası.-yazayın berdim : cəzasını vərdim. xaşladım.-şəri' cəza : yastaq. hədd.

cəza yasa. yaza. yazqa. yazay. ödəş. çəkə. mükafat. keyfər. səza. qan. qanıl. yasaq. yasa. qisas. qarşılıq. bərk. tənbih. qınat. işkəncə. ödək.yardı. qısqut. yaptırım. yazğa. yardı. günah. şara. arsar. suç. borç. ağan.ağı. mücazat. qıyut. qızqut. qınaq. bataq. işkəncə. qızqut. qadaq. ağruq. qızqı. qıyqı. mücazat. qabın. qızqı. qıyqı. mücazat. qadaq. ağruq. bataq. qınaq. işkəncə. qızqut. mücazat. qıyut. qızqut.-(əcr. cəza. səza. müzd. ücrət) :.-badaş. balaş. paydaş. paylaş. (> padaş(fars). paylıq. iyili kötülü bir işdən düşən pay.-qabınqa tüşmək : cəza görmək. cəzalandırmaq.-asma, e'dam yasası, yazası, cəzası : ip.-bir cəzaya çaptırılmış : cəzalanmış. onaysızlıq. izinsizlik. icazəsizlik. (nərsədən) yasaqlanmış, qadağalanmış. qadağlanmış..

cəzalamaq tabalamaq. qınamaq. ayıblamaq. qıymaq. qızmaq. qıymaq. qızmaq. yasqamaq. yasalamaq. tayaqlamaq. döğmək.

cəzalandırmaq qızqurmaq. işkəncəyə qoymaq. cəzasını çəktirmək. yasamaq. mucazat edmək.-gərəkdiyi cəzanı vermək : gününü göstərmək.

cəzb edmək qapmaq. çəkmək. əmmək. qasamaq. etgiləmək. təpgiləmək. tə’sir edmək. özünə çəkmək, bağlamaq. göz almaq. çəkmək. almaq. özünə çəkmək.-bu barçın su alır.-özünə, özünə doğru çəkmək, dartmaq, cəzb edmək.-nəfəs çəkmə : hava alma, utma.-su çəkən.

cəzb olmaq tutulmaq. çəkilmək.

cəzb olunmaq -toprağa cəzb olunmaq : içinə girmək. sinğmək. sınğmaq.-sınğa sınğa yağmur yağır.

cəzb çəkmə. özünə bağlama. cəlb. çəkiş (> kəşeş(fars). cəlb. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. çəkmə. çəkiniş. çəkinti. incizab. dartış.

cəzb, çəkmə gücü çəkişlik. çəkməlik. qavusluq (< qavramaq). cəzzabiyyət.

cəzb, cəlb eddirmək yırqalandırmaq. yırqandırmaq. ırqandırmaq. ırqalandırmaq. ilgilətmək. təpgitmək. təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək. mütəəssir, tə'sir edmək.

cəzb, cəlb edici çalan. qapan. cəzzab. çəkən.

cəzb, cəlb edmək ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. etginmək. etgilənmək. təpginmək. təpgilənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.

cəzbə coşqu. çarpıntı. vəcd. qanıt. əsrim. əsrəm. həyəcan. çəki.-içdən, özdən, kəndiliyindən gələn tansuq çəki, cəzbə : qayat. qayta.

cəzbəli çəkici. alımlı. cəzzab. cazibəli.sevikli. söyüklü. müşfiq. mühibb. məbbəttli.

cəzbəlilik çəkicilik. alımlılıq. cəzzablıq. cazibəlilik.-birbirinə cəzb olmaq : çəkişmək..

cəzbəsiz çəkimsiz. alımsız. sevimsiz.

cəzəbə çəki.çəkiz. çəkiv. çəkim. cazibə. uçum. götürüm. çəkit. duyqu. çəki. alım. çəkiş. 1. çəkmə. çəkiş. coşqunluq. 1. özündən çıxma, kəndindən keçmə.-içdən, özdən, kəndiliyindən gələn tansuq çəki, cəzbə : qayat. qayta.

cəzəbəli görüş dartış, xoş mənzərə.

cəzəbəli olmaq alımlı olmaq. alımlanmaq. çəkicilənmək. duzlanmaq. duzlulanmaq.

cəzəbəli qız dartış, duzlu qız.

cəzəbəli cəzzab. dartış. dartışlı. alımlı. duzlu.-

cəzəbəsizlik siliklik. çəkimsiz. unutqanlıq. fəramuşkarı. ilgisizlik. maraqsızlıq. bəlirsizlik.

cezğalə qaqırdaq. cızbız.

cəzirə otruq.ada. ataq. adaq. qara.

cəzm kəsmə.

cəzmən kəsinliklə.

cəzr o mədd gəlged. qabar yapar. gəlged.

cəzr gəlged suyunun alçalıb çəkilməsi. düşgü. dartqın. suyun çəkilməsi. alçalma. dalqa. dolğun. eniş. enmə. çəkiş. (gəlged. cəzri mədd). eniş. enmə. düşüş. düşmə. çəkiş. (gəlged. cəzri mədd). kök. əsil.

cəzzab cəzəbəli. alan. alıcı. dartış. dartışlı. çəkici. sevimli. yakımlı.. gəlişli. görkəmli. görüklü. görməgəy. dartımlı. xoş. dadlı. aldırlı. bəğənik. alımlı. oxşuq. gözəl. dilmə. diləm. çalan. qapan. cəzb, cəlb edici. çəkən. göz alıcı. çəkən. cazib. göz alıcı. çəkici. cazib. çəkici. alıcı. çəkici. alımlı. cəzbəli. cazibəli. yağşıqlı. gəlşikli. görməgəy. görməli. yaxımlı. gözəl. dilmə. diləm. qəşəh. avadan. ovlayan. iyi. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. aldağan. qandırğan. çəkişli. şəkilli. ilgiş. ilginc. ilgi içən. içəgən. çəkici. hopan. cazib. maraqlı. intiresan. əntiresan. çəkici. ilginc. calib. əntiresan. çəkici. sevimli. yakımlı.. gəlişli. görkəmli. görüklü. görməgəy. dartımlı.-cəzəbəli qız : dartış, duzlu qız.-cəzəbəli görüş : dartış, xoş mənzərə.

cəzzab cəzəbəli. dartış. dartışlı.

cəzzabiyyət çəkicilik. cazibə. alımlıq. alməni. cazibə. alımlılıq. duzluluq. xoşgillik. çəkicilik. girginlik. cəzzablıq. çəkişlik. çəkməlik. çəkmə, cəzb gücü. qavusluq (< qavramaq). çaqım. çağım. yaxım. alımlılıq. çəkicilik.

cəzzabli sevimli. çəkimli. məhəbbətli. cazibəli.-sevimli üzü vardır.

cəzzablıq cazibə. çəkicilik. alım. çəkim. çəkicilik. cəzzabiyyət. girginlik. çəkicilik. alımlılıq. cəzbəlilik. cazibəlilik.

cəzzablıq cəzbəlilik. cazibəlilik. sevimlilik. süysəllik. alımlılıq. aybatlıq. quvatlıq. çaxımlıq. çağlılıq. yaxıllıq. çəkicilik. duzluluq. xoşgillik.

cəzzablıq gəlgəl. çəkicilik..

cib bor cibkəsən. cibkəs. cibvuran. cibvur. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yankəsici. yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. qaldırımçı.

cib yançık. qıtqab.

cibal yaruq. çatlaq. şikaf. şəqqə.

cibbor cib kəsən.

cibhə aln. alın. qarşı. üz.-evin qarşısında.

cidal cədəl. çatal. çataş. toxal. toxaş. toquş. döğüş. savuş. savaş. çatış. çataş. çatışma. qovqa. qavqa. dartaş. dartış. qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

cidar <> codar. duvar.

cidd o cəhd çaba.

ciddən girdikin. gircikin. gerçəkdən. gərçəkdən. lap doğrusu. açıqcası. arıq.-arıq gələcəksiz.

ciddi cəhd edmək suvaşmaq. çalışmaq. girişmək.

ciddi olmamaq dalqa keçmək. alay edmək. başı bulutlarda gəzmək. alaylamaq.-olutlu soru : ciddi soru. 1. girdik. gircik. 1. gerçək. gərçək. həqiqət. 1. sıxıcı. 1. önəmli. girdik. gircik.

ciddi olmayan yüngül. xəfiflik.-yüngül dosdun, yükü ağır olar.-yüngül tutsan, xoş gedər.

ciddi tutmamaq önəmsəməmək. əhmiyət verməmək. 5. güvəndirən. ağırbaşlı. ağır oturaqlı. 1. ağır. qorxunc. təhlükəli. xətərli. 1. şakasız. quşqusuz.

ciddi tutmaq önəmsəmək. əhmiyət vermək.

ciddi astayğın.

ciddi kəsik. qate'. vüqarlı. aşırılıqdan qaçınan. ağırbaşlı : ağır başlı. ağırbaşlı. olutlu. mühüm. salmaqlı. müsbət (kişi). ağra. ağır. sambal. içginə. ağır. salıqalı. salmaklı. ağιrbaş. avur. ağır. ağırbaşlı. sıylı. e'tibarlı. salıqalı. salmaklı. ağırbaş. arıq.-arıq kişi.-arıq iş.-arıq durum.-arıq söylürəm.-arıq danış.-ağır, ciddi bir konunu yufasamaq, kiçimsəmək : işin alayında olmaq. gərəkli önəmi verməmək. dalqa keçmək.-rasgələ, ağra, ciddi olmayan, gərəksiz iş : iş olsun diyə.-işi içginə, ağıra, ciddiyə almaq : soruna önəm vermək.

ciddi, müsəmməm usda, bilgin kəsin, tutumlu uzman. biçərikli bəcərikli.

ciddiyyət ağırbaşlılıq. ağırlıq. vüqar : .

çide şode qırpıq.

çide şodən qırpılmaq. qırılmaq. vurulmaq. taraşlanmaq. dərilmək.

çidə şodən qırxılmaq. biçilmək. çalınmaq.-çəşmək çidən : göz qırpmaq : göz vurmaq.

çidən qırpmaq. qırmaq. vurmaq. dərmək. dərqəmək. yaraqlamaq. düzənləmək. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. qurmaq. yığnamaq.

cıf açıqsaçıq. qıro.

cıf qaypaq.

cıfa kar qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. əsrəməz. əsirgəməz. qıyan.

cıfa qıyıq. qıy. zülm. sitəm.

cıflığ açığlıq.

ciftlik cütlük çitlik. ciqtilik. (< çiq). qoşalıq.

ciğ keşidən qıyha çəkmək. qışqırıqmaq.

ciğərsuz iç yaxan, qavuran, acıdan. üzücü.

cihaz cəhaz. düzənəc. düzənək. düzənək. vər vəsayil. dəsqah. dəstqah. dəzgah.

cihaz dona. savut. savut.-saba. silah.

cihaz yat. donanım. donatım. donatı. vəsayil. quşanacaq. qoşum. yaraq. ləvazim. məlzəmə. ədəvat.

cihaz yığac. topuntu.

cihaz yığac. topuntu.

cihazlı donlu. donatımlı. donanımlı.

cihazsız yayraq. yəhərsiz. çıplaq. qoşumsuz.

cihazsızca yayraqlay. eğərsizcə. qoşumsuzlay. çılpaqlay.

çihnevis qabataslaq.

cila parıldatı. açqı. yaldız. pərdaxt.

cila qalay. sığal. sıyqal. bəzək. bəzəş. süs. süsək. aldatıcı görnüş.

cilalamaq cığalamaq. cığallamaq. sığallamaq. seyqəlləmək.

cilalanış parlama. parlayış. parlantı. sığallanış. yanğılış. yançılış. yantılış. yansılış. encela'.

cilalı parraq. bərraq. çalıq. çalğan. çalağan.

cilalı sığallı. suvuq. yağlı.

çilçilə qırlaqıç.

cild qabıq. qılıf. qınıv. qılaf. qapaq. dəri.

cildçi qapaqçı. qabıqçı. qabçı. qapçı. qapaq biçən. səhaf.

cildləmək qapaqlamaq.

çilən partiya : parti üyəsi. yas. matəm. tə'ziyə. sök (> suq).cilid qucaş. qocaş. qabıq. səhaf.

cilidləmək qucaşlamaq. qocaşlamaq. qabıqlamaq. qapıqlamaq. səhaflamaq.

cılıqqa qorsaqca. yengsiz geyim (qolsuz).

cilit cəbə. yasıq. yeşik. qutu.

cilit cəbə. yasıq. yeşik. qutu.

cilitçi qapaqçı. qabıqçı. qabçı. qapçı. qapaq biçən. səhaf.

cilitli qabıqlı. qaplı.

cillvəli qız qatçay. yosma.

cilogiri edmək qarşılamaq.

cilogirləmək durdurmaq. oturtmaq. yerləştirmək. saxlatmaq. alıqoymaq.

cilov giri konənde kaput. qapıt. qaptım. kandom. pırezervativ.

cilov giri konənde pırevantif. qarşlayıcı. qarşılayıcı. qarşılayan. cilovlayan. ovsarlayan. önləyici.

cilov aln. alın.

cilovdar cilovçu. önçül. öngür. avanqard.

cilus edən oturan. oturcu. təxdə çıxan.

cilus oturtma. təxdə çıxarma.

cilvə yaparaq çiğliq qoparmaq axıştanmaq. aqıştanmaq. işvə yapmaq. qırıtmaq.

cilvə çalab. çıqçıy. şik. parlaq. gözəllik. saydamlıq. görümlük..

cilvə göstəri.

cilvə qontış. qantış. çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. alçılan. saldam. saldım. gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.

cilvə yey.-

cilvələnmək alçılanmaq. yaxışıqlı bir yürüyüşlə yerimək. yaxışıqlı gözükməyə çalışmaq.-alçılanqan yiqit : yiğit davranışlı. yaxışıqlı dəliqanli.

cilvələnmək daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq. göcələnmək < göyçəklənmək. çalım satmaq. böbürlənmək. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. pozlanmaq. ifadə satmaq. ifadə vermək.

cilvələnmək yeyləmək.

cilvəli parlaq. qıpırdaq. işvəli. nazlı. qırlı.

cimhur toplama. topluluq.

cin

çin o şekən qırış. qırıs.

çin o şekən saçda olan, oluşan qıvrıc, çin. hörcük. örcük. hörüc. örüc. quluş. quluc.

çin o şikən saçda olan, oluşan qıvrıc, çin. hörcük. örcük. hörüc. örüc. quluş. quluc.

cin bayça. xortlaq.

cin yamanqa. yamanqay. şeytan.

cin yeləncik. al.

cinah böğür. ordunun qanatlarından hər biri.

cinah böğür. yan. qanadı. qol. uc.ordunun qanatlarından hər biri.

cinah qol. qanat.

cinah yan. qanadı. qol. uc.

cinas ündəş. qayma.

cinas ündəş. qayma.

cinayət da'vası qılmış işi.

cinayət işləmiş olan qılmış qılğan.

cinayət törətmək ölütmək. öldürmək. qanatmaq.

cinayət ölüt. qanıt. qınqıt. qırqıt.

cinayət qan. ölüt. qətl.-heç nədən bir qan çıxdı.

cinayət qıya.

cinayət qıya.

cinayət qıyma. qırma. öldürmə. qılmış. ağır cəzayı nədən olan cinayət.

cinayət, qətl törətmək ölütmək. öldürmək. qanıtmaq. qınqıtmaq. qırqıtmaq. böyük suç törətmək.

cinayətkar cani. qanlı.

cinayətkar ölüc. ölüt.-ölücün başına, yaşına baxılır.

cındaxana qənəlev.

cini tutmaq tutmacalanmaq. tutması tutmaq. pis damarına düşmək. sınırlanmaq. öfgələnmək. damarı tutmaq.

cinli qaqğınlı : kötü ruh. qara ruh. qara quşlı. albastı. alvastı. qәşşili. tutqaylı. sərəng : dəli.

cinli qaqğınlı : kötü ruh. qara ruh. qara quşlı. albastı. alvastı. qәşşili. tutqaylı. sərəng : dəli.

cinn boşğanc. buqşanc.

cinnilik dəlilik. çıldırma. məcnunluq.

cins

cins qarşıtı cins vermə paya, mala qarşı verilən pay, mal. cinsi dadi sitəd. payapay (paya pay). pulsuz alışveriş.

cins -iki cinsdən olmaq:. iki qanlılıq, soyluluq. qarışıq qanlılıq. aşınlıq. azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. mələzlik.

cins -iyi cins çəlik : qara çəlik.

cins 1. çeşit. soy.-tağ cınıstarı : mə’dəni sah çöllər. 1. cinsiyət (ərkəklik).

cins cis. toqluşluq. toğluşluq. doğluşluq. toğuşluq. nəcabət. əsalət. kərimüttəb. səid. nəcabət. soyuq.

cins en. soy. tip. quma.

cins kök. soy. qan. boy. ırq. əsil. nov'. döş. tür. cür. soy. qan. tür. cür. çeşit.

cins maldavar. mal o məta'. kala.

cins uruğ. tuxum.

cinse zən qadın cinsi : xanımlıq. qadınlıq.

cinsi

cinsi dadi sitəd cins qarşıtı cins verməş paya, mala qarşı verilən pay, mal. payapay (paya pay). pulsuz alışveriş.

cinsi gücü olmayan enik. yenik. iğdiş.

cinsi ilişik cinsi ilişgi : ərdeş. ərdiş (< ər. ərkək+ dişi).

cinsi yaxınlaşmağa istəkli olan qassaq qaysaq.

cinsi ərdeş. ərdiş (< ər. ərkək+ dişi).

cinsili əşəyli.

cinsiyyət əşəy.

cinsiyyətsiz əşəysiz. xunsa.

cinsiyyətsizlik əşəysizlik. xunsalıq.

cinub olmaq tüşəmək. düş görmək. düşü azmaq.

cinub olmaq tüşəmək. düş görmək. düşü azmaq.

cinub güney. sağ.

cinub sol. güney. cənub.

cinubi ğərbi cənubi ğərbi : güneybatı. batıgüney.

cinubi ğərbi cənubi ğərbi : güneybatı. batıgüney.

cinubi şərqi yel bade cinubi şərqi : güney doğu yeli : ağca yel.

cinun əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs.-gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.

çirə < çiqrə. cəld < çalt. çabuk. çaqqan. çəpər. usta. əli sulu.

cirəbətlik olunmaq qırnaya bağlanmaq : .

ciriqqə çaxılın. çaxılım. qıvılcım. əxgər.

çirkab çirkav. yuyıntı. yuvuntu. sukri. kirli su.

çirknevis çirkliyazı. qaralama.

çirknevis qaratma. qaratı.

çirknevis qarazı.

çirknevis tasalaq : suduri.

çirknevis tasalaq : suduri.

çırpınmaq dövünmək. dövüslənmək. hövüslənmək. yaxınmaq. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. yanmaq. acınmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək

cis toqluşluq. toğluşluq. doğluşluq. toğuşluq. nəcabət. əsalət. kərimüttəb. səid. nəcabət. soyuq.

cisim cism. özdək. öğə. maddə.

cisimləndirmək şəkil vermək. qabartmaq. şəkilləndirmək. biçimləndirmək. bir biçimə, şəklə salmaq. yonandırmaq. yontamaq.

cism cisim. özdək. öğə. maddə.

cism çuval. gövdə. qaldırım. qalıb. qablıq. bədən. gövdə. gövrə. kütdə. tənə. kalbud. qablıq. qalıb. tən. gövdə.

cism kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən . tənə.

cism yapı. yapıt. çapı. çapıt. əndam.

cismiylə ismiylə ismiylə cismiylə : adıyla özüylə. adıynan varlığıyla: adıyla sanıyla.

civar aralıq. ortam. oran. evrən. dövrə. çevrə. çəmbər. çənbər. çəpər. quşaq. mühit. mühit. aylana. ətraf. (yörə). dolay. ətraf. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. bölgə. məntəqə. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. çevrə. yaxın. yan yön. dolay. dolayı. həndəvər. homə. ətraf. çevrəlik. çərçivə. yaxın. yörə. ətraf.-bu dolayda çox gəizşməyin.-dolay dolayı çönüb gəzdik.-qurb o civar: ulağ. yaxın. qərib.

civar çevər. çevrə. çevrə. çavra. dövrə. yörə. iləy. dolay. həvali. homə.

çıxar ölçüsü yetinlik. edinlik.

çıxarmanın yığnağı : əsərlər topu, məcmuəsi.ciyər acısı iç acısı : ölümdən dolayı doğan üzüntü.

ciyər dağlamaq için yaxmaq. könül yaxmaq.

ciyər öggə. bağır. . iç.-qaraöggəli : daşürəkli. pis ürəkli. -qara ciyər : qarabağır. kəbəd. -ağ ciyər : öggən. iryə.

ciyərdən olan çox sevimli birisi.-iç yaxan, qavuran, acıdan: üzücü.

ciyərə işləmək içinə toxunmaq, keçmək.-can ciyər : iç əşit : çox yaxın.

ciyəri (içi) ağzına gəlmək çox qorxmaq.

ciyərim işənim. içəlim. canım. sinənim. sınanım. imanım <> inamım. güvənim. dosdum. qardaşım.

ciyərin dəlmək çox iti toxunmaq.

ciyərin sökmək için sökmək : pərişan edmək.

ciyərin yansın için yansın.

ciyərin, için oxumaq iyi tanımaq.

çiyistan bulmaca. bilməcə. tapmaca. müə'mma.

çiyistan tapızğu. tapızğuq. tapzuğ. təpzük. bilməcə. tapışmaq. tapmaca. sınama.

çiyistan tapızğu. tapızğuq. tapzuğ. təpzük. bilməcə. tapışmaq. tapmaca. sınama.

çiz nərsə nəsnə. şey'.

çizha nərsələr. nəsnələr. şeylər. əşya'.

cizyə kəsit.

coda coda bir bir. birər birər. birəm birəm.

coda edmək ayırmaq. ayıklamaq. seçmək. təmizləmək. arındırmaq. fərqedmək.

coda edmək ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.

coda kərdən təkşirmək. ayırmaq.

codar <> cidar. (nərsədən) açıq. uzaq. qıraq. duvar.

codayi ayrıqlıq. ayrılıq. uyşmazlıq. 1. qarşıtlıq. mubayinət. 1. ixtilaf. fərqlik.

codayi ayrışlıq. ayrılıq. ayrıcalıq. başqalıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq. təfrəqə. nifaq.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə