EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə49/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   125

macəralı olaylı.

macərasız olaysız. hadisəsiz.

madamki yoksa. ta ki.-getmiyəcəyəm madamki o gəlməyib : yoksa. ta ki.

madamki yoksa. ta ki.-getmiyəcəyəm madamki o gəlməyib : yoksa. ta ki.

madamlıq bir düzgüyşdəlik. aralıqsızlıq. qırıqsızlıq. kəsintisizlik. dəvamlıq qetgənlik. getgənlik. duramlıq. sürəklik. sürəmlik. dayimilik. dayimi. həmməşəlik. qamışalıq. qamıçalıq. əbədi. ilələbəd.

maddə -ağacların üstündə olan kiriggə deyilən yapışqan öğə, maddə : qarınca balı. pişikbalı.

maddə covhər. özlük.

maddə öğə.-dəmirçilərin qaynaq yapmaqda işlənən, ağ mərmərə oxşar bir öğə, maddə : qarqa duzu.

maddə öz.

maddə özdək. nərsənin sağılmış sığılmış özü. özlüyü.

maddə özdək. nərsənin sağılmış sığılmış özü. özlüyü. özdək. təməl. əsil. yapı. quruluş. oluş.

maddə özdək. öğə. cism. cisim.

maddə özdək. təməl. əsil. yapı. quruluş. oluş.

maddə törə. öğə.-uydurucu, uçurducu, uçdurucu, muxəddirə öğələr, törələr, maddələr : neşə. uça < uçra. ötə.-yabançı öğə, törələr, maddəli : çin, xalis olmayan. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl.

madə dişi. dişil. müənnəs..

madəgi dişi. deşi. dişilik. deşilik. ilgək. düyməlik. düymə, haçar gözü.

madər xandə süt ana. analıq.

madər -ruzi madər : ana günü : analıq..

madərsalari anaxanlıq. anaərkil. anaedərmənlik. matriyakal.

madmazel bəyşin. bağşın. duşizə. kiçik xanım. xanım qız.

madun ötə.-qızıl ötə : maduni qırmız.

madyan qısraq.

mafoq üst..

mafoqul bəşər kişi üsdü.

mafya qaraquruc. qaraquruş. qaraqurunc.

mağara dəlhiz. opan.

mağara dəlhiz. opan.

mağara köğül. dorqun.

mağara qazalaq. kavak. kovuk. köğül. oyuq.

mağara savu. dəlik. oyuq. muğak.

mağara torbun. dorbun.

mağara yuva. in. kova.

mağlub edmək qapmaq. qazanmaq. yenmək.

mağlub olmaq qabılmaq. qapılmaq. yenilmək.

mağlub olmaq verilmək. berilmək. təslim olmaq.

mağrur qururlu. onurlu. qonur.

mağrur qururlu. onurlu. qonur.

mahabətli heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. öğəkli. öğkək. örəkli. örkək. taqatur. taqtur. toqturuq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.

mahacim axıncı.

mahacim saldıran. saldat.

mahacir girinti. gəlmə. gələk. gəlinti. gələz. köçmən.

mahacır köçmən.

mahacır köçmən.

mahacir qaçqın. köçmən..

mahacir tarğaçı. bir ölkəyə sığınmış, köçmüş kimsə, quruh.

mahacir tarğamış.

mahacirət köç. köçmənlik.

mahacirət qöçrüm.

mahacirət qöçrüm.

mahacirləşmək mahacirllik durumu tutmaq. köçmənləşmək.

mahacirlik köçmənlik.

mahafiz bəkçi. gözətçi. qaravul. qaraş. qaraç. qolçu. gözətləyici. qoraçı. qoruçu. hafiz. yasaqçı. qolçu. qorucu. qard. güdüval.

mahafiz götəvul. gütəvul. güdücü. qorucu. bəkçi. qaravul.

mahafiz qaraş. qarac. bəkçi. qaravul.

mahafiz qolçu. bəkçi.

mahafiz qolcuq. qolçu. qoruyucu.

mahafiz qoruman. cındavul. arqac. arxac. əqəbdar. çağdavul. qoşunun, ordunun arxasından gedən qol.

mahafiz quytaq. siper.

mahafiz yasavul. yasakçı. mə'mur. mahafiz. qorucu. qorutcu. qarıstal : qaravul. qarabıl. güdücü. yasakçı. baxıcı. mə'mur.-.

mahafiz yasavul. yasakçı. qolcuq. qolçu. qoruyucu. qolçu. bəkçi. quytaq. siper. mə'mur. mahafiz. qorucu. qorutcu. qarıstal : qaravul. qarabıl. güdücü. yasakçı. baxıcı. mə'mur.-.

mahafizə edmək qapstarlamaq. qorumaq. sağlamaq.

mahafizə qollama. gözətmə. qoruma. qoruma. keşikçilik. gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə.

mahafizə qoruma.

mahafizəkar irticayi. çağdışı. geriçil. gericil. sağçı. mürtəce'. əsgi qanlı kişi : əsgi fikirli kişi.

mahafizəkarlıq sağçılıq. saxsallıq. əsgiçilik.

mahafizət edmək qolamaq. qollamaq. nərsəni qorumaq. maavinət edmək.

mahafizət qaraq. keşik. qaravul. qaraş. qaraç. qaravulluq. qoruçuluq.

mahakimə edmək yüzəmək.

mahakimə olmaq bütrüşmək.

mahakimə yarğı. yağı. bazxast. oylam.-estentaq, bazpursi, mahakimə edmək : yarğulamaq.-məhakiməyə, şikayətə bağlı : yarğılı.

mahakimə yüzləş. yüzəş.

mahal olmasın.

mahal olmayacaq.

mahal olmaz.

mahana açarı. haçar. uçurı. uçur. uçra.

mahana usanc. pusanc.-mahana gətirmək : usanc gətirmək.

mahanə aylıq.-aylıq dərgi.

mahanə yaracqa. yarcaq. yaraclıq. qaraclıq. qaracqa. qarcaq. aylıq. maaş.

maharət çapuqlıq. çapıqlıq. ustalıq.

maharət ərdəm. başarı. ustalıq. bəcəri. yordam. çıxarlıq. bacarlıq. çeviklik.

maharət tabım. tapım. başarlıq. başarış. zehin çevikliği. hazırcəvablıq.

maharət ustalıq. yaparlıq. qaparlıq. qaparqanlıq. yaparqanlıq. çapıqlıq. başarıqlılıq. bəcəriklilik. ustalıq. bəcəri. başarı.

maharət uzmanlıq. usmanlıq. ayratınlıq. açratınlıq. uzmanlıq. usmanlıq. ixtisas.

maharətsiz çorqoq. korqaq. bəcəriksiz.-korqaq kişi tönü yaza muştaytmz : bəcəriksiz kimsə dəviyə bilə yumruğunu isabət ettirəməz.-işqə korqaq : işə bəcəriksiz.-sözqö korqaq : sözə bəcəriksiz.

maharib savaşçı. savaşan.

maharib urungut. urunqu. savaşçı.

maharib yovcı.

maharib yovcı. urungut. urunqu. savaşçı.

maharibə sarmaşüv. sarmaş. savaş. mücadilə. qavqa . dövüş.

maharibə savaş. savaşma.

maharibə savaş. soquş.

maharibə yarqa. qavqa. savaş. çatış. çataş. çatışma. hərb.

mahasib bitikçi. sayman.-divani mahasibat : sayıştay.

mahasibəci bükqaltar.

mahasirə edmək çəpərləmək. çəmbərləmək. çənbərləmək. çevrələmək. quşaqlamaq. çəmbərləmək. çənbərləmək. çəmbərə almaq. quşatmaq.-quşatımı, mahasirəni sındırmaq : çəmbəri yarmaq.

mahasirə edmək çevirtmək. çavurtmaq. çevrələmək. quşatmaq. əhatə edmək.

mahasirə edmək qamamaq. qamalamaq. yığmaq. qurşamaq. qurşalamaq. çevrələmək. əhatə edmək.

mahasirə olunmuş avluz (< av). quşanmış.

mahasirə abluqa. albağac. yapluqa. yapalqa. quşaq.

mahasirə qabal. qapal. qabal. abluqa.

mahasirə qabal. quşatma. yapalaş. yaplaş. quşatım. bılokaj < bölükə. bölümə. bağlama. quşatma. qurşaqlama. yığnama. nərsəni, nərsələri başqalarından ayırma.

mahasirə qorıq. qarıq. qoruq.

mahasirə qurın. kəmər.

mahasirə qurın. kəmər.-mahasirə edmək : çevrələmək. əğirmək.-kənd əğrildi : çevrildi. mahasirə oldu.

mahasirə qurşaq. qurmağal.

mahasirələ ! qurşat !. büküt ! .

mahasirət qaravulluq. qoruçuluq.

mahavirə edmək söyləşmək. sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. eyitşməq. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. danışmaq. qonşmaq. söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək.

mahavirə söyləşi. söhbət. musahibə. gəpləşi. bəhs. edmək : deyişmək. söyləşmək.

mahavirə söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. değləşi. danışaq. danışıq. qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. musahibə. bəhs.

mahavirəçi ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. söyləşçi. sözləşçi. danışan. qonşan. gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. musahibəçi. müzakirəçi.

mahbət yapıt. qapıt. heybət. heykəl. toqtur. taqtur. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum. dayqın. əzəmət. şovkət.

mahəsəl uzgedim. əldə qalan. əldə edilən.

mahiçə -kasların (mahiçələrin) sişik durumu : qarın.

mahiçə balça. bulçunğ. balça. maça. balçabalçunğ əzülə. balığ ət.

mahiçə balça.-mahiçə əti : balça əti : qara ət. kas əti : yağsız, bud əti.

mahiçə büksül. müskül. balaq. qas. bulşıq. baldır. sum ət.

mahiçə büksül. müskül. balaq. qas. bulşıq. baldır. sum ət.

mahiçə çapaq ət : masıl. qas.

mahiçə çapaq. qas.

mahiçə qunğ. qas. ədalə.

mahiçə şavqüt. çavqut. kas.

mahiçəli masıllı. basqal. balçaqlı. sağlam yapılı.-balçunğu çınğ : sağlam balçaları (əzülə) vardır.

mahiçiyi qaslıq. qasıl. balçal. balçalıq. əzülei. maskuler.

mahir -qate' və dana, mahir : biçərikli bəcərikli. kəsin, tutumlu uzman. müsəmməm, ciddi usda, bilgin.

mahir çalbış. usda. birinci. bilən. kamil.

mahir çapa. çapaq. çapıq. usta.

mahir çəpən. bacqar. bacqır. bacarıb bitirən. iş adamı. şayistə.

mahir dinc. güclü. sağıl. canlı. işmər. işmərdik.

mahir dinc. güclü. sağıl. canlı. işmər. işmərdik. uslum. bəcərikli.

mahir etimli. bəcərikli.

mahir iti. tozaq (< toz. ). bacarıqlı. ütük. işmər. becərikli. əkili. yetikli. yetərlik bəlqəli. sənədli. təsdiqli. səlahiyyətli. usda. qıldat. usta. üzgəc. bacarıqlı. bəcərikli. başarıqlı. usta. bilən. ərdəmli. bacarıqlı. cəld < çalt. çabuk. çaqqan. çəpər. usta. əli sulu. çirə. çiğə. çiğgən. usda.

mahir qapıcı. qapçı. güclü. zəbərdət.

mahir uslu. huşlu. batov. bətov. zirək. zəbərdəsd.

mahir uslum. bəcərikli.

mahir uz. usda. bildik. aşna.

mahir yetənəkli. yetik. yetgili. qabil.-danışığa çox yetik biridir.-yetik işçi.

mahiranə ustaca.

mahirləşmək ustalaşmaq. yapartanmaq. yaparlanmaq. qaparlanmaq. qapartanmaq.

mahirlik işləklik. uzmanlıq. usdalıq. bacarıqlılıq.

mahirlik qörbəzlük qörbəzlük. gürbüzlük. cürbüzəlük. bacarlıq. zorbalıq.

mahirlik tabış. tapış. başarlıq. başarış.

mahirliklə yap. tab. ustaca. ağıllıca. mə’qul. bəcəriklicə. ustaca hərəkət. duruma uyqunlaşa bilmə. uyğun an.

mahiyanə yaracqa. yarcaq. yaraclıq. qaraclıq. qaracqa. qarcaq. aylıq. maaş.

mahiyyət gerçək. hüviyyət. kimilik.

mahiyyət iç. sırtıq.

mahiyyət öz. ayış. özək. özən. mənğiş. manğız. niqiz. töp.

mahiyyət öz. ayış. özək. özən. mənğiş. manğız. niqiz. töp. iç. sırtıq.

mahnı aytım.

mahnı aytım.

mahnı, təranə, nəğmə, şarkı, türkü söyləmək ırlamaq. yırlamaq. cırlamaq. tərənnüm edmək.

mahsirə qamal. quşaq. qəməl. qurşaq. əhatə.

mahzun kədərli. sərivün.

mahzunluq iç sıxıntısı. salpımaq. kədər.

maitre(latin) (vəkil. usda)idi. iduku. tək. baş. başçı. iddi. dədə. ədə. adusumer.

makaroni -içi boş makaroni. düdük əriş, rişdə.

makaroni çəmən.

makaroni çəmən.

makaroni düdük əriş, rişdə.

maksimom ən yüksək. ən çox. ən üst. çoğay. arı çeti çoğay.

mal dövlət qut qovuq.

mal o məta' maldavar. cins. kala.

mal -içsiz, dəğərsiz, düşük, keyfiyyətsiz mal : çapalat. kəmələt. qamalat. yavalat.

mal bəylik. sərvət. dövlət.

mal gömü. var. sərvət. dövlət. yapanlı. yiyəlik. iğəlik. çarba.-qaçax mal : çapanaq.-mal mata : əğin eşik.-birikmə çarba : kollektif iğəlik, yiyəlik, mal, mülk.

mala -palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə mala : qaqınc. qaqış. qaqıc. çapa.

mala qarlav.

mala qaşıq.

mala salı.

mala salqın.

mala sürgü. çapa. palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən əl yekəlikdə mala.-kiçik çapa, mala : çəkəl.

mala yamal. yamala. palçıq kimi yumşaq, suyuq nərsəni yamalama, yastalama, yayma aracı.

malağa badqan. çəmçə. böyük qaşıq.

malağa kovca (> kəfçə(fars). susaq. suvsaq. susaq. abgərdən.

malağa susaq. susqaq. su götürmə qabı.

malağa susaq. susqaq. su götürmə qabı.

malağa uzun saplı kasa. qapaq.

malamal ağın. ağınc. tıxa basa dolmuş.

malandən sürdürmək. çəkdirmək.

malarya bezgəg. sıtma. sıtma.

malat qarac.

maleş oğuşturma. oğma. sürmə. sürtmə. sürtünmə. istikak.

malidən sürmək. sürtmək. oğmaq. silmək. sıvamaq. suvamaq. suvaqmaq. sürmək. sürtmək.

malik olmaq əldə edmək. etqinmək. edqinmək. etinmək. qılqınmaq. olqunmaq. alqınmaq. alışmaq.-bu yasanı edindilər.-çox kitablar edindim.

malik olmaq kəsəmək. iyələnmək. yetkinmək.

malik (qona : yer). qonağanğ. yer yiyəsi. ağaman. əldəçi. yiyə. ərkində, ixtiyarında təsərrüfündə olan. əkə. yiyə. iyə. sahab. ağalı. idi. iyi. isə. ikə. iyə. is. id. iy. iyə. yiyə. sahab. igən. iyən. sahib. igən. iyən. sahib. ıs. is. yiyə. iyə. igə.

malikanə ocaqlıq. tərkəlik. sovğalıq. mirasa buraxılmış nərsə. yurtluq. milkiyyət.

maliki yiyəsi. iyəsi. isi. ısı.

malikiyyət duymaq türkünlənmək. kəndini bir yerdən saymaq. o yeri kəndinin sayıb oturmaq.-qonağa üz versən, türkünər.-öz eviz kimi türkünün. türkünün. yad əsgər, toprağında türkünməsin.

malikiyyət ağalıq. tapu. tamsıq. təməsik. alıntı. çək. düşümlük. yiyəlik.

malikiyyət tapu. tamsıq. təməsik. alıntı. çək.

malikülmiluk qaan. xaqan.

malıman ayrıldım heyvanlarımdan məhrum qaldım.

maliş sıypav. sığpav. sıyğaş.

malixulya as as. melankolik. qara sevda illəti.

malixulya melankolik. qara sevda. qara sevgi. qara qapna. qara qapan. qara çapna. qara çapan. (kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum).

malixulya qara düşüncəlik. qaraduyquluq. melankolik.

malixulya qarasovda. sovday. qaraqan. as as. dəlilik. təlbəlik.

malixulya quruntu. qara sevgi. sanrı. sanırı.

malixulyalı melakolik. qarmaşa.

maliyat birt. virt. verd. döləv. vergi. yük. vergi. salğın. salğıt. vergi. vergi. alqı. salyan. salma. vergi. yük. vergi. salğın. vergi.

maliyat, vergi toplayan görəvli vergiçi. qapaqçı.

maliyatçı alımçı. para toplayan. salyançı. salmaçı. vergiçi. təhsildar.

malla burxan. axud. yaxut. baştaq. sarıqlı. toyın. toyun. toy. din ulusu. yarlıq. toyın. toyun. toy. din ulusu.

mallaların gənə bol donu, geyimi miniş.

mallalıq burxanlıq. baştaqlıq. yaxutluq. axudluq.

mallaq aşmaq tumbalaq aşmaq. dombalaq aşmaq. taqla atmaq.

mallaq aşmaq, vurmaq umalmaq. yumarlanmaq.

mallaq vurmaq çevrilmək.

mallaq dağlaq. cumbalağ. tumbalaq. cumbalaq. dombalaq. taqla.

mallı bəy. bay. baysar. pullu. dövlətli.

mama əbə. qabilə.

mamalıq əbəlik. qabiləlik. dadılıq. əbəlik.

mamilə satıq. ticarət. işləm.

manda camış. qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş. qambaz. qanbaz. qaqbaz. qapbaz. çapbaz.

mande qalan. engin. tort. torta. köçək. qalıntı. əlsiz. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. gücsüz. zəif. yorqun. arqın. gücsüz. zəif. bitik. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış. yorulmuş. qalmış. düşgün.-baz mandə : qalma. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş. keçinməmiş. baqi.-be ca mandə : qalma. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş. keçinməmiş. baqi.-bər ca mandə : ca pa : qalıq. geridə qalan. iz.-dər mandə : əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız.-dər mandə : yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. arıq. bitgin. zəif. bacaraqsız. gücsüzlük. bıkanış. bıkmış. qalmış. düşgün. bezgin. bıqqın. əlsiz. engin. gücsüz. yorqun. yıprak. düşgün. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. çal. başarıqsız. bəcəriksiz. iş yapamayan. ələyaqsız. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. iqtidarsız. əlsiz. pəst < pəsələ. düşük. yenik. enik. əlil. yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız.

mandə qalan. turqun. buraq.

mandəgi sürdürüm. sürədurum. susluq. halsızlıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. yorqunluq.

mandqar qalıcı. qalımlı. zavalsız.

mane' olmaq qapamaq. çəlmələmək. çalmalamaq. baltalamaq. əngəlləmək. alıqoymaq. çalmaq > çəlmək. durdurmaq. oturtmaq. yerləştirmək. saxlatmaq. alıqoymaq. qapamaq. bağlamaq. önləmək. önünü almaq. durdurmaq. mən' edmək. tərkilmək. yasaqlamaq. qadağalamaq. mən' edmək.-suyu bağla.

mane' törətmək kündələtmək.

mane' asalaq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. batqal. qadağçı. nafi. ayaq bağı. çəkincə. sakınca. sakınacaq. qorxulacaq. məhzur. turğa. yolu qapatma. gidərgi. səd. maneə'. çalı. önləm. ayırıcı. gerəlti. tikən. dikən. çaparız. axsama. axsaqlıq. pozuqluq. arizə. duvar. çaparız. düşüş. düşmə. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.-əngəl, mane' törədən : qabağın alan : duvarçı. tikan. hai'l.

mane' çırmav. əngəl. qadağ. dikən. əngəl. hayil. don. bağ. pərhiz. don. bağ. pərhiz. qoy. tıxac. tuğuc. yığdaçı. yığatçı. qaş. çit. duvar. çəpər. kündələnq. buxov. bənd. əngəl. tıqış. tiyiş. pərhiz. qoy. tıxac. tuğuc. toqalt. əngəl. qadağ. yığdaçı. yığatçı. yığıcı. qarşı qoyan. dirətici. dirəyən. inatcı. əngəl. ilgi. yığıcı. qarşı qoyan. dirətici. dirəyən. inatcı. əngəl. ilgi.

mane' tıyqı. əngəl. qadağ.

mane tıyqıc. əngəl. qadağ.

mane´ olmaq önləmək. tutqınlık qılmək. kakmalav. takmalamaq. abatmaq. dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. əngəl olmaq. tıymaq. əngəllənmək. mən' edmək. önləmək. tutqınlık qılmək. kakmalav. takmalamaq. abatmaq. dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. əngəl olmaq.

mane'çi duvarçı. əngəl.

mane'çilik duvarçılıq. əngəlçilik. tikənçilik. dikənçilik. tikançılıq. əngəlçilik. gerəltçilik. hai'lçilik. sarqıtçılıq. sıxıtçılıq. muzahimətçilik. muzahimçilik.

maneə' mane'. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. çalı. önləm. ayırıcı.

mane'li göğüslü. əngəlli.

manənd oxşaş. bənzər. bənziş.şəbih. uyar. yanaq. yalı. kimi. bənzəyiş. tay. kimi. əş. bənzər. örnək. bənzər. əş. misil. nəzir. əş. bənzər. bir. əşbər. əşbir. bənzər. oxşar. daş (> dəs(fars). tay. misl. əş. qardaş. bənzər. əş. yanğılıq. yanğıla. yenqili. yenqiliq. kimi. gibi. dənlü. dəklü. misalı.-buna əş.-bu işdə, olara qadaşdır.-ikisi birdir.

mane'siz əngəlsiz. tikansız. tikənsiz. dikənsiz. qoruqsuz. gerəltisiz. hai'lsiz. mumaniətsiz. sərbəst. bəqivsüz. əngəlsiz.

maniə kündələnq. imalə. uyarsız nərsə. qanınq. anlam. anlam. salt. iç. qoruk. qonaq. əngəl. tutu. tosu. pürüz. qoruk. qonaq. əngəl. tutu. tosu. pürüz. önlək. engəl.-nərsənin axmaması üçün, önünə, yanına qoyulan önlək, engəl, maniə : qalavat.

manifest bildirgə. bildiri. bəyannamə.

manor yapan saldıran. salamış.

manor salam.-manor yapan : saldıran. salamış.

manşet qolluk. qılp.

manto abalıq. yapalığ. (< yapmaq). yeldirmə. yəldirmə. (qadınların gen, bol eşik geyimi).

manuel əl kitabı. başucu kitabı.

maqara cıqırıq. təkərək. halqa.

maqbul gəlişüvlü. uyqun. münəsib. əlverişli.

maqəbl keçən. öncəki.

maqoluq anlayışsızlıq. gabalıq. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.

maqqab burquc.

maqqab qapdır.

maqqab qıl yolan. qımbız. cımbız. tük sökən.

maqsimum çinğ köp.

maqsimum çıng köp.

mar -ox ilanı : anğrıq.

mari zəngi çınqırovli ilan : çınğıraklayan.

mark başlıq. bəlgi. çapta. biçət. piçet. qanat. damqa. nişan. tağmac. damqa. möhür. -mal üstünə vurulub, yiyəliyi göstərən damqa, mark, möhr : düşüm.

markalamaq simgələmək. imgələmək. damqalamaq. dağlamaq. izləmək. izlətmək. atışlamaq. nişanlamaq.

markalanılmaq atşınılmaq. izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. simgələnilmək. imlənilmək. imgələnilmək. umlanılmaq. çizinilmək. cızınılmaq. işarə qoyunulmaq. damqalanılmaq. dağlanılmaq. nişanlanılmaq.

markalı bəlgəli. damqalı. imli.

marksız bəlirsiz. bəlgisiz. atışsız. nişansız. qeyri müəyyən.

marmalat qarqarac.-qızılcıq (zoğal) marmalatı : qaravu.

marmulək kərtənkələ. kərtic. kərbaşa. kərbaşa. kərbasa.

marpiç çalaçın. qulaqçın. qıvrıq. sarmal. sarmaşıl. dolambac. dolamac. buruk. girdəvə. girdəvər. ilankavı. ilan kimi burulan. hələzoni. dolamac. qıvıc. qıvıl. qıvrıc. qırlaq. qıvlaq. qıylaq. serpantən.

mars(ayı) yelin.

maryonet kuyıcak tiatr.

masa -aralıqda qulluq üçün düzənlənən təkərli miz, masa : dönmə dolab.

maşa alquncıq. girə. haça. haçatlıq. ışırqıç. köçöv. qarağı. od qarışdırmağa, götürməyə əğri uclu, dimdikli dəmir çubuq . qasğac. qısğac. qapğac. tutağan. tutucu. girə. tutcaq. götürgə. qısqac. tutcaq. götürgə. qısqac.

masaj yapılmaq sılanmaq. sıylanmaq. oxşanmaq.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə