EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə48/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   125

lərzə lərziş. irtiaş. təkan. ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. endirəmə. endirətiş. endirəti. sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti.

lərzə titrəmə. ditrəmə. titrəyiş. rə'şə.

lərzidən lərziş. irtiaş. təkan. ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. endirəmə. endirətiş. endirəti. sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti.

lərzidən titrəmək. bəzmək. bezmək. bezikmək.

lərzidən titrəmək. bəzmək. bezmək. bezikmək.

lərziş irtiaş. ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. endirəmə. endirətiş. endirəti. sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti.

lərziş qıpırtı. təprəş. titrəş. hərəkət. sarsılış. titrəmə. titrəyiş.

ləş kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. vicud. bədən. tən . tənə.

ləş qabat. gavat. gövdə. gövrə. kalbud. kadavr. cəsəd.

ləş qaraltı. sapıq. çapıq. qılıb. yapıt. qaşbağ. cəsəd. baslıq. maslıq. cəndək. cənazə. donuq. meyt.

ləsə qızıl ət. bağıl.

ləsə qızıl ət. bağıl.

ləsə qızıl ət. diş əti. qıncıq.

ləşgər -yer qoşunu : qaragüc.

ləşgər top. foc. qoşun. yasal. yığnaq. quruh. qoşun. cəmaət.

ləşgərqah gərəng. döğüş alanı, meydanı.

ləşxor çalağan.

lətif bəğənik. alımlı. gözəl. dilmə. diləm. oxşuq. xoş. zərif.

lətif ərgən. dadlı.

lətif göğçə. göyçə. göğçən. göyçən. gözəlçə. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. xoşgil. qəşəh. sulu. yumşaq. parlaq. gökcə. göycə. gözəl. dilmə. diləm. yumşaq.-xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək : könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.-xoş, iyi, gözəl, incə, lətif, zərif, alımlı, çalımlı görmək : könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək.

lətif sulu. gözəl. dilmə. diləm.

lətifə çam. şaka. gülünc. şuxluğ.

lətifə gülcə. əğləncə. cok.

lətifə gülməcə. gük. gülük cok.

lətifəçi güldürücü.

lətifəci şakacı. oyunçu. məsqərə.

lətiflənmək mülayimləşmək. uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. həlimləşmək. ıslanmaq. islanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. astanmaq.

lətmə toxat. toxunma. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. zərər.

ləvazim -şəxsi vəsayil, əsas, ləvazim : özgərək. özünə gərəkli nərsələr.

ləvazim aşlıq. gərəklik. həvayic. mayəhtac. ehtiyaclar. zəxirə.

ləvazim atır. qoş. vəsayil.

ləvazim bükül. əsbab.

ləvazim donanım. donatım. vəsayil. quşanacaq. məlzəmə. ədəvat. cihaz. donatım. vəsayil. donanım. gərəçlər. gərəç. iş aracları. gərəqlər. vəsayil. zəruriyyat.-yaşama gərəkən nərsələr : keçimlik. çevrimlik. geçinəcək. yaşama gərəkən nərsələr. qazanc. axar. gəlir.

ləvazim gərəçlər. araclar.

ləvazim gərək. vəsayil.

ləvazim qurluq. quruqluq. cehiz.

ləvazim taqım. taxım. əsvab.

ləvazim tölənğ. gərək. təzminat.

ləvazim tölənğ. gərək. yat arac. yarağ. vəsilə təzminat.

ləvazim yat arac. yarağ. vəsilə.

ləvazimat tölənğ. gərəklər. təzminat.

ləvazimat tölənğ. gərəklər. təzminat.

ləvazimi təhrir yazıqoş. kağızqoş. qırtasiyə. neveştəfzar.

ləvazimi xanə otracaq gərəkləri. orunduq.

ləvənt baysan. yaxışıqlı. göstərişli.

ləvənt baysan. yaxışıqlı. göstərişli. uzun boylu. öngən.

ləvənt uzun boylu. öngən.

ləvəzimi xanəvari ev qoş.

ləxdə bağır.-qan bağrı : qan ləxdəsi.

ləxdə bağır.-qan bağrı : qan ləxdəsi.

ləxtə qopu. qopuq.

ləxti biraz. azacıq. bir parça. uyuşuqluq. gəvşəklik. gəvşəmə.

ləyaqət -bi ləyaqəti : başarıqsızlıq. qaqlıq.

ləyaqət bacarıq. dadıq. böyüklük. salabat. çıxar dəğim. bacarıq. edərmənlik. uqib. yetərli. yetili. kifayətli. yetənəkli. qabiliyyətli. çıxarlı. aşımlı. bəsili. bəsimli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

ləyaqət əhliyyət. dəgər.-hər kəsin dəgərinə görə iş tapşırılmaldır.

ləyaqət layiqliq. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.

ləyaqət qapar. dəğər.

ləyaqətsizlik uymazlıq.

leyk (və leyk. lakin. və lakin) : bunnan belə. buna baxmıyaraq. bunu saymıyaraq.-çox dedim, lakin (amma) genə getdi : çox dedim, bunnan belə genə getdi.

leysan (ay) qırçan (ay).

leysan (ay) qırçan (ay).

ləziz ərgən. dadlı.

ləziz sucuq. dadlı. tatlı.

ləziz sucuq. yeməli.

ləzzət almaq dadanmaq.-yedik suçunduq.

ləzzət aparmaq boşımaq. bükimək. bükşəmək. bir gərəyindən boşalmaq, tətmi' olmaq. qanıqmaq.

ləzzət verən qanıtan. doyuran. istək bağışlayan.

ləzzət -ləzzət aparmaq. dad almaq. zovq almaq.-oynayıb, gülməyk ilə, dad alalım.

ləzzət coşqu. istək. əsmə. əsi. marax. sevinc. seviş. qaplıca. qapcıq. həvəs. həzz.

ləzzət daduq. tatuq.-ləzzət, həzz aparmaq. tatmaq.

ləzzət daduv. dad.

ləzzət gözəllik. iyilik. kef. sevinc. uğur. saya. şən. ayın.-ləzzətlənmək : keflənmək. yarlığanmaqtar.

ləzzət güvənc. sevinc. onqluq. mutluluq. dola. kef. neşə.

ləzzət kök. yaxşı. keyf.

ləzzət qaynal. kef. neşə. içəl. için.

ləzzət tadıq. tat. damaq.

ləzzət tadıq. tat. damaq. güvənc. sevinc. onqluq. mutluluq. dola. kef. neşə. gözəllik. iyilik. kef. sevinc. uğur. saya. şən. ayın.-ləzzətlənmək : keflənmək. yarlığanmaqtar.

ləzzət tatım. tat.

ləzzət yırqat. rifah. həzz. rahat. əsri. kef.

ləzzət, zovq, kef vermək yağdıratmaq.

ləzzətdənmək qaynamaq. keflənmək. neşələmək. içəlmək. içinmək.

ləzzətdi dadlı. körpə. çox taza. kütcük. cüycük. cücük.

ləzzətlənmək bəslənmək. keflənmək.

ləzzətlənmək gözü könlü açılmaq. sevinmək. güllənmək. neşələnmək.

ləzzətlənmək sucınmaq. sucunmaq. dadlanmaq. dadını tapmaq.

ləzzətlənmək yağdıramaq. keflənmək. zevq duymaq. səadətin yüksək dərəcəsinə çıxmaq. yırqanmaq. dadanmaq. həzz duymaq. dinc yaşamaq.-çox imrənmək, ləzzətlənmək : ağzın suyu axmaq.

ləzzətli dadlı. dadlı. sındırıcı. sindirici. çəknili. çaşnılı. dadlı. tamlu. xoş. çox dadlı ballı.-damdu söz : xoş söz.

ləzzətli dadlı. tatımlı. dadımlı.

ləzzətli ərgən. dadlı.

ləzzətli tamlı. dadlı. sulu.

ləzzətli tatuvlu. dadlı.

ləzzətli yağlı. gözəl. dilmə. diləm. dadlı. məzəli..

ləzzətsiz dadsız. duzsuz. məzəsiz. duzsuz : əsrisiz. kefsiz. yavan. dadsız.

ləzzətsiz tamsız. dadsız. tatuvsuz. tatsız.

ləzzətsiz tatımsız. tatsız.

ləzzətsiz yavan. dadsız. savuq. məzəsiz.

libas geymür. geyim. paltar. quşam. qoşam.

libas geysi. paltar.

libas paltar. geysi. geyəcək. giyəsi. geyim. qapsaq. geyimlik. geyinti. geyit.

libase xab gecəlik. gecə yatma paltarı.

libasfiruşi əğin eşik. paltarçı.

libaslı geyimli.

libertə özgürlüq. özbaşdaqlıq. özərklik. qaraşsızlıq. azadlıq..

liberti ərkinçilik.

liberti ərkinçilik.

libiral ərkil. ərkinçi.

libralism ərkinçilik. ərkilim.

licac dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. dirəncmə. dirənc. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit durma. müsirr olma. istiqamət.

licacət edən donqıl. donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. ləcuc.

licam qantarma. qıntarma. qəm. yüyən. cilov.

lidər başama. şef. başqan.

lider başçıl. baş. şad. şef. öndər.

lider biligit. biliqçi. bələtçi. bilətçi. göstərici. yol göstərici. yolbaşçı. yönətci. yönətici. boyrat. rəhbər. rəhnəma. tapqara. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər.-görünür kəndə, biligit gərəkməz, görünməz kəndə, biligit gərək.

lider elbaş. yol atası. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər.

lider ilətmiş. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. başçı. boyrat. rəhbər. tapqara. bağçı. sapçı. ipçi. yol göstərici. yolbaşçı. boyrat. rəhbər. rəhnəma.

lider qılavuz. çapbar. götürən.

lif lif olmaq ipliklənmək aşınmaq. tellənmək. tel tel, tar tar dağılıb çözülmək. arxaşları üzə çıxmaq.

lif -qayalifi : qayaqatnağı : daş pambığı. oda dayanıqlı bir özək, maddə.

lif iplik. sap.

lift enərçıxar. asansor.

likiditə axışqanlıq.

liman -limanı qorumaq üçün dənizin qıyılarına buraxılan, atılan daşlar, qayalar. bırağındı.

liman çaqanaq. körfəz.

liman gəmilik. bəndər.

liman gəmilik. bəndər.

liman iskələ. bəndər. duraq. barnaq. su, hava, qara yol daşıtlarının, yol üstə, yolçu yük götürüb başaltma üçün duran yer.

limit bucaq. bitim. son. ölçü. hədd.

limit bucaq. bitim. son. ölçü. hədd. uc. uca. sınır. hədd.

limit uc. uca. sınır. hədd.

limlik bilirlik. bilicilik. bilgilik. bilginlik. alacağlı. alacağı olan adam.

lingə qanat.-qapı qanadı : qapı lingəsi.

liqah edmə dölləmə.

liqah, ilqah edmək 1. aşılmaq. peyvətləmək. 1. gövrələmək. gövrələtmək. gəbələtmək. dölləmək. döllətmək. ikiqatlamaq. boğazlamaq. yükləmək. yüklətmək. hamilə edmək.

liqah, ilqah edmək 1. aşılmaq. peyvətləmək. 1. gövrələmək. gövrələtmək. gəbələtmək. dölləmək. döllətmək. ikiqatlamaq. boğazlamaq. yükləmək. yüklətmək. hamilə edmək.

liqam cilo. yelo. gəm. yüyən. yügən. yular. başlıq.

liriklik -gözəlliyi, incəliyi, lirikliyi qonu edən yazıl, ədəbiyyat : gözəlləmə.

lisans bəlgə kağızı. diplom. qəbalə çıxış. sənəd.

lisans bəlgə kağızı. diplom. qəbalə çıxış. sənəd.

lisansiyə boşadılmış.

lisansiyə boşadılmış.

list dizin. bulduru. dizin. düzün. fehrist. əndeks. dizmə. düzmə.

list sıralıq. saylıq. sayılıq. siyahi. fehrest.

listə düzən tizməçi.

listə sıralıq. saylıq. sayılıq. siyahi. fehrest.

listə tizim. dizim.

listə tizmə. dizmə.

listə yazılqanı.

listələmək andaclamaq.

livan içəklik. bardaq. istəkan. abxor. suçuqal. suçulaq (< suyu çulqayan). bardağ(< bağdaq).

liz qayğan yer. qayma. züvgən.

lizeş sürüşmə. sürçmə.

lizum gərəktik. gərəklik. gərəklilik. gərəksinmə. gərəksinim. gərəksəmə. icab. zərurət. vicub.-yoxluq, boşluq, ehtiyac, lizum duymaq : gərəksəmək..

lizumlu olmaq qərəkmək.

lizumlu -lazim, lizumlu, zərur olanda : gərəkincə. gərəkdiyinə. gərəkdiyində. gərəkəndə.

lizumlu aqut. ağut. gərək. lazim. vacib.

lizumlu gərək. gərəkli. gərəkən. muqtəzi. lazim.

lizumsuz artığına. artıqmac. gərəksizinə. yersiz. qucaqsız. lazimsiz.

lizumsuz gərəksiz.

lizumsuzluk atıkçılık.

lizumsuzluk atıkçılık.

lizumsuzluq gərəksizlik.-icab, iqtiza, lizum ettirmək : gərəktirmək.

loablı luğablı. sırlı.

lö'bətgər büyücü. ovsunçu. hoqqabaz.

lobiyə böğrülcə.

lodos yeli -qancıq yel : bozyel. qabayel. güney yeli.

lodos qaba yel. sıcaqdan sərinə əsən yel.

loğəz bilməcə : müəmma.

loğus -loğusa otu : qarasma. zəravənd.

lohə bölük. tikilidaş. dikilidaş. tikmədaş. kətibə.

löhülmləmək tənəqərləmək. danəqərləmək. qanğlamaq. pərçinləmək.

löhüm qanğ. bitiştirmə.

löhüm qurquşum. sığzıq. tuturuq. qalay.

lokanta yeməkxana. yeməklik. resturan.-yol üstü, bir yeməkliyə endik.

lokomotif təmir buqa.

lotqa qayıq.

lotri ox. ox atışoxlama. püş.

lotri ox. ox atışoxlama. püş.

lotu qalandur.

lotuca qalandurca. qalandursı.

lotuluq qalandurluq.

lovh -sadə lovh : küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal.

lövhə asma.

lovhə qurum. tikmədaş. bitikdaş.

lovhə qurum. tikmədaş. bitikdaş.

lovhə yasqıt.

lovhə yayaq. yayqa. kətibə. bölük. yazıt. tikilidaş. tikmədaş. 1. kətibə. yazıt. 1. görnük. tablo.-söykö’yə (bax. söykö) taxılan kiçicik mə’dəni lovhəlar : qalaq.

loxt çıplaq. yalın. lüt. kavaş. kavaz. kaval. kovaş. kovaz. koval. (< kav. kov).

loxt qabaq kimi. çıplaq. tüksüz. lüt. hər yanı açıq.

lüab liş. bəlğəm. yar. ağız duruq.

luğət dil. kəlmə. söz. sözcük.

luks qaşıl. qaşlı.

luksöz zərli bərqli. qaşıl. qaşlı.

lülə burma. yüyə. oluq. oyuq. ülük. tütük. düdük. boru.

lulekeşi boru döşəmə. lülə çəkmə.

lulu umacı.

lüqam ağızduruq. ağızlıq.

luqam qantarma. qıntarma. qəm. yüyən. cilov.

luqma avurt. tikə. utum. soqum. soxum. sıxım. tiqim. tikim. pay. ikram.

luqmə utum.

lus sırtıq. sulu. yaltaqlanma. bulaşıq. bulaşan. əzilən.

lusidən yaltaqlanmaq.

lüt yalın. süssüz. çıplaq. sadə.

lütf edmək besləndirmək. rəhtləmək. ehsan edmək.soyurqamaq. savurqamaq. bağışlamaq. bəxşiş edmək. ikram edmək. əzizləmək. sevirqamişi. mərhəmət edmək. sayqaylamaq sayqaymaq. sevirqəmək. gözətləmək. siləmək. sılamaq. saylamaq. mehribanlıq göstərmək. sarmaq. saymaq. təvəccüh edmək. saypalamaq. sıypalamaq. sayğamaq. sıyğamaq. sürçəştirmək. qayıştırmaq. keçindirmək. oxşamaq. mehribalıq edmək. selləmək. siləmək. sılamaq. saylamaq. saypamaq. saytalcılamaq. səpəmək. mehribanlıq göstərmək.

lütf bəkləş. şefaət. qayra. bağış. yardım. yarlıq. kömək. acıma. bağış. əsirgəlik. əsirgəmə. əsirgəniş. əsirgəyiş. əsirgəliş. qıymama. sevgəşi. sevgəyiş. sevirgəmiş. sevməşi. sevrəşi. yaxcılıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. ilgəyiş. ilgilənmə. ilginiş. ilginmə. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. astalıq. mulatifət. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət. bəkləş. şefaət. qayra. bağış. yardım. yarlıq. kömək. ilgəyiş. ilgi. ilginmə. ilgilənmə. ilginiş. sevgəşi. sevgəyiş. sevrəşi. sevməşi. sevirgəmiş. təvəccüh. rəğbət. iltifat. məhəbbət. inayət. iyilik. oxşaq. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. issayış. yumşama. mərhəmət. əsigəmə. acıma. qıymayan. mulayimət. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. əsirgəlik. rəhimlik. utanc. uyat. həya. şərm. yumşaq. ürək. mərhəmət. bağış. iyilik. iydəlik. minnət. ayağan. mərhəmət. yağış. yağın. yarqış. yarğış. yağrış. rəhmət. barış. rəhmət. ehsan.-al, urğan, ayağandı biləbi? : o, vurulmuş (mel’un) mərhəmət etməsini bilir mi?.

lütf, iltifat edmək gözətmək sulutmaq.

lütf, iltifat edmək yanlamaq.

lütfün çəkdirmək ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək.

lüzumsuz faydasız. tamsız.

maadil ettirmək tənğləştitmək. dəkləştirmə.

maadil dəş. dəng. dəngəş. dəş. dəng. dəngəş. əşdəğər. dənğləm. əşləm. əş. bənzər. əşit. əşdəğər. dənğ. həmərz. qarşılıq. muqabil. dəgər. ortancağlıq. ortanlıq. orta yer. həddi vəsət.-işin dəgərin tap.

maadil, müşabih olmaq daşlaşmaq. dəşləşmək. əşləşmək. əşitləşmək. taylaşmaq. taydaşmaq. bənzəşmək. özdəşmək. eyniləşmək.

maadil, müşbeh olmaq əşləşmək. oxşaşmaq. bənzəzşmək.

maadilə birbirəlik. bərəbərlik. dəngləm. dəngəm. dənəm. tənğli. dənğləmə. əşləmə. -iki məchullu dəngləm (maadilə) : iki gizili.

maadillətmək dənğləmək.

maadillik təadüllük. dənğlik. dinğlik (< dənğ). muvafiqət.

maadilsiz əşsiz. bənzərsiz.

maaf edmək qoruşlamaq.

maaf bağışıq. bağış. bağışıc. keçic. keçiş. keçiniş. qoruş. ayrıcalıqlı.

maafiyət bağış. soyurqal. yenğildiq. bağışıqlıq. bağışlıq. ayrıcalıq.-yenğildiq bermək : maafiyət bəxş edmək.

maaflıq keçic. keçiş. keçiniş.

maahidə bağlamaq antlaşmaq.

maahidə anlaşma. anlaşım. antlaşma.-qərardad, maahidə bağlamaq : antlaşmaq. anlaşmaq. sözləşmək. antlaşmaq. ölçüşümmək. ölçəşmək. oranmaq. orancmaq. əhdləşmək.

maalicə edmək dərmanlamaq. yamlamaq > yəmləmək > əmləmək (< yamamaq).

maalicə etdirmək yəmlətmək < yamlatmaq > əmlətmək (< yamamaq). dərmanlatmaq. mərhəmqoydurmaq.

maallaq daldırma. tərs. tərsə. çəpə. bərəks.

maamilə edmək davranmaq.

maamilə alaverə. alışveriş. alver. qərar. qərardad. bağlantı. eyləm..

maamilə, ticarət edmək alvermək. alverləmək.

maamiləçi edləmçi. eyləmçi.

maanid ursa.

maarif baxanı eğitim vəkili. eğitim baxanı. eğitim naziri.

maariz qarşıt.

maarizə sözləşmə. çalğış. çalış. mücadilə.

maaş dirlik. məişət. tonluq. donluq. yaracqa. yarcaq. yaraclıq. qaraclıq. qaracqa. qarcaq. aylıq. diriliq. xərc. əkmək. qazanc. girdəc. keçiniş. dəraməd. aşlıq. onquşuq. onqşuq. mə'yişət. məi'şət. sürsat. aylıq. gəlir. aylıq. dəraməd. dirlik. dirilik. yaşam xərci. arpalıq. dəraməd.-mədəd maaş : doyul. yaşam xərci.

maasir olmamazlıq ğeyri maasirlik : geriklik. gerililik. çağdışlıq..

maasir olmayan çağdışı. ğeyri maasir.-soyu tükənmiş, çağdışı qalmış nərsə : dinozor.: çağdışı..

maasir anığı. çağdaş. qoldaş. yardımçı. arkadaş. çağatay. çağtay. həməsr. əşinçağ. birikçağlı. çağdaş. həməsr..

maaşirət sevməyən münzəvilik sevən. inziva tələb. qatılmaz.

maaşirət -adabi maaşirət : yol ilkə. yol yordam. yol ərkan. görgü. davranış quralları. yönətim, davranış bilgisi.

maaşirət -adabi maaşirət bilən : yaxımlı. yoğuşlu.-könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze' xanım, qadın : qadıncağız. qadıncıq.

maaşirət keçinmə. ged gəl. birlikdə yaşayış.

maasirlənmək çağataylanmaq. gün modasına, türünə uyarlanmaq, uyqunlanmaq.

maasirləşdirmək çağataylamaq. gün modasına, türünə uyarlamaq, uyqunlatmaq.

maasirlik güncəllik. çağdaşlıq. gün modasına uyarlıq. çağataylıq. çağtaylıq. çağçıllıq. çağdaşlıq. yenilik. günə, devrə uyqunlaşmış. modernlik.

maasirolmayan ğeyrimaasir : çağdış. çağdışı.

maavin arqadaş. yamaq.

maavin arqın. yerbasar.

maavin asbaşqan. atbaşqan. başqan yardıcısı.

maavin atabəy. atalıq.

maavin başkömək. başyarıq. başyarıt. nazim. atabəy. yardaqçı. müi'n. yardaç. yardımçı. köməkçi.-başqan yardıcısı, maavin : asbaşqan. atbaşqan.

maavin çoban. köy böyükünün yamağı, köməyi, maavini. gizir.

maavin orunbasar (canişin).

maavin orunbasar. ötki.

maavin orunbasar. ötki. arqın. yerbasar. orunbasar (canişin).

maavin qoldavuc. qoldaman. qoldaş. arxa. hami. yardımçı. mədədkar. dəstgir.

maavin yamaq.

maavinət edmək qolamaq. qollamaq. nərsəni qorumaq. mahafizət.

maavinət yardım.

maayinə mayna. baxma.

maayinə mayna. sınam.

mabə'd gerisi.

mabəqi geri. gerisi. geriki. geridə qalan. artdaki. artda qalan. qalan.

macal boşluq. aralıq. açalıq. açığlıq. kovluq. kavlıq. koğalıq. kovalıq.

macal dərman : dinclik. eyginlik. ərkinlik. ərkənəlik. azadlık.

macal dərman : dinclik. eyginlik. ərkinlik. ərkənəlik. azadlık.

macar -atamanların " macar" lara verdikləri ad : engürüş.

macəra olay. ötmüş. keçmiş. gəlişmə. keçək. hərgələ. keçmiş. geçmiş. ilişgi. cərəyan. keçmiş. ilişik.-o ilə maraqlı bir keçmişimiz var.-onunla bir keçmişimiz var.

macəra olay.-bu ovada çox olay izlənilmiş : yaşanmış. görünmüş.

macəra olmuş. olay. ötük. nağıl.

macəra ötük. ötək. sərquzət.

macəra yaşantı. yazıntı. olay. cərəyan.

macəraçı macəracu. hərgələçi. keçəçi.

macəraçı olayçı.

macəracu macəraçı. hərgələçi. keçəçi.

macəracu olayçı.

macəraculuq olayçılıq.

macəraculuq oyunçuluq. xətər qarşılağanlıq.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə