EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə47/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   125

kurtaj düşük. düşüt.

kurtaj düşük. düşüt. içaldıru. içketiv. saldırma. dışlamaq. düşürmə. daşlau. uşaq salma. düşüt.

kurtaj içaldıru. içketiv. saldırma. dışlamaq. düşürmə. daşlau.

kurtaj, siqt edmək aldırmaq.-beş aylıq körpə aldırılmaz.

kuruşə kərvəşə. qanqıraq.

kuruşə qovruş yambu.

kuşeş çaba. çaba. çalışma.-işə çaba göstərməmək : sürüncəmə bıraxmaq. asqıda buraqmaq. sonuca ulaşdırmamaq, çatışdırmamaq.

kuşeş(fars) kuşeş(fars)( < qoşuş. qaçış) çaba. çapa. cəhd. qeyrət. didinmə. çalışma. ivmə.

kuşidən kuşeş edmək . ( < qoşmaq. qaçışmaq) qoşuşmaq. çağlamaq. çalışmaq. dalqaşmaq. dalaşmaq. : çabalamaq. çaplamaq. cəhd, qeyrət edmək. didinmək. can atmaq. uğraşmaq. sə'y, himmət edmək.

kusuf günkoru. tutugün. gün tutulması. tutugün. gün tutulması. tutulma. dinənmə.-gün dinənməsi : gün tutulması.

kutah əndiş qısa görüşlü. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. dargöz. qamqalat. qapqalat.

kutah < güdə. qotuq. qodux. gödək. güdək. qısaraq. güdərax. kəsik. qısa. qıssa. güdə qısır. qısıq. qısaq. qıtıq. qıtaq. qısa. qıssa. boysuz.-paşne kutah : qıssa səğə : qıssa topuq.-soxən kutah : qasacası.-kutah şodən : qıssa gəlmək.

kutahbin güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. kütbaş. kütbeyin. darqafa. yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız.

kutahi güdəlik. kütəlik. qısalıq. qıssalıq. darlıq. sıxlıq. qıslıq. qıstıq. qıtlıq. maydalıq.

kutahnəzər güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. başısıx. sıxbaş. qısbaş. darbaş. güdəbaş. kütbaş. kütbeyin. darqafa. yaxcı pisi, uzağı görməyən. qavrayışsız. kutahbin.

kütbeyin kütbaş. paslıbaş. pasbaş. başıpas.

kütbeyin kütqafa. qabığıqalın. qalınqabıq.

kutulə < güdə. boysuz. qısa. külə. boğdur > bodur. tıknaz. alçaq.

küysəmək arzu edmək. istəmək. özləmək. həsrət edmək.

la cərəm yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.

la əlac yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.

la kəlam sözsüz. söz söyləməksizin.

la qeyd darqaşayıd. aldırmaz. laubali. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. yayaq. yayqa. əğrik. əğric. əğlincik. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. aldırmaz. aldırışsız. qaptırmaz. qaptırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. diqqətsiz..

la qeyd ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. bağımsız. bağsız.

la qeydlik la qeydlik qeydsizlik : ilgisizlik. bağımsızlıq. bağsızlıq. boluğsuzluq. bolğusuzluq.

la təcəzza ayrılmaz. bölünməz parçalmaz. parçlamaz. balçalanmaz. balçlanmaz. paylanmaz. təqsim olunmaz.

la ubali sökük. yarıq. sünəpə. biçil. aldırmaz. aldırışmaz. qorxusuz. qorxmaz. saymaz. qabadayı. darqaşayıd. aldırmaz. aldırışsız. laqeyd. dənətimsiz. başıboş. qeydsiz. kontrolsuz. qeydsiz. geniş. aldırışsız. aldırmaz. saymaz. umursamaz. ilgisiz. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. yayaq. yayqa. əğrik. əğric. əğlincik. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli. dəlişman. laqeyd. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi. yelə. boş.

la übalilik qeydsizlik. genişlik. aldırışsızlıq. əxlaqsızlıq.qeydsizlik. genişlik. aldırışsızlıq. əxlaqsızlıq.

la yənhəl çözünməz. çözülməz. açılmaz.

la yənqətə' dinmiyən. dinlənmiyən. susmayan. durmayan. kəsilməyən. qırılmayan. qırışmayan. axan. sürən. sızan. süzən. qoymuyan. qonmuyan. yatışmayan. yatınmayan.

la yənqətə' kəsiksiz. boyuna.

la yətəcəzza bölünməz. ayrılmaz. parçalanmaz.

la yətənahi sonsuz. sonrasız. qıraqsız. qırıqsız. sonsuz. sanasız. kərənsiz > kəransız (< kərmək : kəsmək). sonsuz. sonərməz. sona ərməz. bitməz. bitməyən. tükənməz.

la yəzal qanmaz. dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz.

la yəzal sonsuz. bitimsiz. əbədi. zavalsız. əbədi. qalımlı.

la yəzallıq qalablıq. sonsuzluq. ölməzlik. əbədliki. əbədiyyətlik.

labe yaxarma. yalvarma. yaltaqlanma. dalkavaklıq.

labegi çanaqçı. dalkavuq. yaltaq. yaldaqçı.

labüd çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. kəsinliklə. əlbəddə.

labüd gəyəş. qədəş. gərəş. gərək. lazim. vacıb.

labüd yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.

lacvərd çivit. göydaş boya. göyüt. göy.

lad bağ. dizi. sıra. qor. rədif. rədə. səf. -duvar ladları.

laf o gəzaf gop. götrüm. götürüm.

laf lakırdı. böbürlənmə. gop. lakırdı. böbürlənmə.

laf ovurt. avurt. boş gəp, söz. -bu avurtları yığışdır.

lafa solpuq. solmuş. solqun. soluq. saluq. sozuq. sozaq. parsud. pülə. münfəsix. pürük. tirit.

lafçı öğünən.

lafzən əzmə. boş sözlər söylüyən. bıqdırıcı.

lafzəni boşsözçuluk. sözlərlə oynamaq.

lağər miyan incə bel.

lağər şodən arığlamaq. incəlmək.

lağər arığ. kövdəsiz. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. incək. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. qaqlımaq. incə. zəif.

lağər kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. kavlaq. kovlaq. incik. işgil. işgə. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. çəlimsiz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif.

lağər qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. arıq.

lağər qamıt. qımıt. qaqıt. quru. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. ətsiz.

lağər qanqıldayıq. qanqıldaq. qaqnıl. qanqıl cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan.

lağəri incəlik.

lağəri sısqalıq. arığlıq. cürəlik. zayıflıq.

lakin amma. ancaq. fəqət.-ova gedəcəkdim, ancaq hava qarışdı.

lakin ayqay.

lakin gəlgələlim. ancaq. bıraq. bıraq. ancaq. yalnız. təkcə. təhcə. tənğcə. (< tənha(fars). təki. səkcə. yalın. təki. fəqət. gəlgələlim. tuttutalım. eləki.-ayrılalı yaşadım eləki (lakin), yarım qaldı səndə.-və leyk : və lakin : vəli : bunnan belə. buna baxmıyaraq. bunu saymıyaraq.-çox dedim, lakin (amma) genə getdi : çox dedim, bunnan belə genə getdi.

lakin tiqiral. ancaq. zorla. yalnız.

lal kar ağın sağın.

lal dilsiz.-kər o lal : eşitməz gəpləməz.

lal dudu. güng. kəkəş.

lamisə hissi təmas, ləms hissi. ərinim. ərişim. dəğişim. dəğinim. toxunum. toxuşum.

lamisə duyarqa.

lamisə duyarqa.

lampa gaz lambası.-başsız lampa : qandil.-lampa baş : lamba şüşəsi.-lampanı engişqə burmaq : lambayı sıxmaq.-lampanı içinə burmaq : lampayı qısmaq.

lanə kavşana. kovaşan (kaşanə). kəvirtək. kətək. kiçik üy. yuva.

laqeyd aldırmaz.

laqeyd buzyürək. qayıtsız. aldırmaz. umursamaz.

laqeyd yoxsun. darqaşayırd. laübali. ovbaş.

laqeydi aldırmazlıq. qaptırmazlıq.

lastik dartma. uçqur. qayış.

lataelat saçma sapan sözlər. səfsətə. zırvalar.

laübali ozqunlu. qüstax. ədəbsiz.

laübali qüstax. ozqun. azqan. azqın. ədəbsiz.

laubali sökük. yarıq. sünəpə. biçil. aldırmaz. aldırışmaz. qorxusuz. qorxmaz. saymaz. qabadayı. darqaşayıd. aldırmaz. aldırışsız. laqeyd. dənətimsiz. başıboş. qeydsiz. kontrolsuz. qeydsiz. geniş. aldırışsız. aldırmaz. saymaz. umursamaz. ilgisiz. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. yayaq. yayqa. əğrik. əğric. əğlincik. çalqın. çanqıl. qanqıl. çəntil. qəndil. çəltik. çəllək. kefli. dəlişman. laqeyd. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi. yelə. boş.

laübali yoxsun. darqaşayırd. laqeyd. ovbaş.

layənqətə arasız : araverməz : .

layə'qəl salsaman. səndələk. səndələng. sandalaq. saldanaq. sallanğ. sarsılıq. salsılıq. budala. şaşqın. əsrik. sərxoş.

layətənahi qalıcı. duran. sürəkli. dayimi. dəvamlı. (# keçici).

layətənahilik bitməzlik. tükənməzlik. sona ərməzlik. sonərməzlik. sonsuzluq. nəhayətsizlik.

layəzal sonuz. sonsuz. ölməz. əbədi.-ilkiz sonuz : əzəli əbədi.

layəzallıq sonsuzluq. sonuzluq. ölməzlik. əbədilik.

layihə cizgi. tərh.

layihə cizgi. tərh.

layihə önəri.

layihə tasarı. taslaq.

layihə yasa taslağı.

layiheyi qanun yonta tasarı, taslağı. yonat tasarı, taslağı. yönət tasarı, taslağı. yöntə tasarı, taslağı. düzük tasarı, taslağı. yasa tasarı, taslağı. qada tasarı, taslağı.

layiq avman. hörmətli. sayqıdəğər.

layiq aytğılı. atğıl. adıl. məşhur. tanınmış. ünlü. övqüyə.

layiq bəğgin.

layiq çağlın. çıxarlı. uyqun. qədər. əndazə. şayistə.

layiq dəğərli.-hörmətə layiq : sayqıdəğər.

layiq dəyər. yaraşıq. ərdəmli. uyar. dəğər. müstəhəq. bilən. ərdəmli. bacarıqlı. mahir. yasan. çıxarlı. ərdəmli. uyqun.-yasan kişi.-görməyə dəğərli : görməyə layiq.

layiq salıqalı. çıxarlı. iste'dadlı. qərihəli. qabiliyyətli. burunman (> bırumənd(fars).

layiq yaraşa.

layiq yaraşa. uyqun.

layiq yaraşur. yaraşa. uyqun.-layiq görünmək : uyqun düşmək.-layiq olmaq : yaramaq. yaraşmaq.-layiqdir : təqir. yaraşır. bəğənilir. şayisdədir.

layiq yaraşur.-layiq görünmək : uyqun düşmək.-layiq olmaq : yaramaq. yaraşmaq.

layiqdir təqir. yaraşır. bəğənilir. şayisdədir.

layiqincə əniboyuna. eniqonu. iyicə. iyidən iyiyə. incədən incəyə. gərəyi kimi. gəriyincə.

layiqliq ləyaqət. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.

layıqtamaq layıqdamaq alıqdamaq. alqıtlamaq. uydurmaq. yoluna qoymaq. təxsis eyləmək.

layızal qalıcı. duran. sürəkli. dayimi. dəvamlı. (# keçici).

lazim degil istəməz.

lazim edmək vacib edmək : alğındıtmaq. alğıtmaq. içindirtmək. içirtmək. icbara qoymaq. gərəklətmək. məcbur edmək. qəbullatmaq.

lazim feil utımsız.

lazim fe'l geçişsiz.

lazim gələr istər. gərəkər. icab edər. vacib olsa.

lazim gəlinmək icab, vacib edinmək. istənmək. gərəkinmək.

lazim gəlmək istəmək gərəkmək. icab edmək.-bu yükə güclü biri istir.-gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək istir.-istirsə məndə gəlim.-bu yetər, artığı istəməz.-bu iş çox yağ istir. aqtarmaq : axdarmaq. çağırmaq. aramaq. istəmək.-sizi qapıda istillər.

lazim görmə gərəkim. gərəkmə. gərəkiş. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. icab. icab edmə. istilzam. məcburiyyət.

lazim görünmək qərəkmək. gərəkmək. vacib, muqtəzi görünmək.

lazim olmaq qərəkmək.

lazim olmayan artığına. artıqmac. gərəksizinə. yersiz. qucaqsız. lizumsuz. lazimsiz.

lazim olmayan ğeyri lazim : yararsız. gərəksiz. iqtizasız.

lazim -bu yükə güclü biri istənir.-gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək istənir.-istənirsə məndə gəlləm.-bu yetər, artığı istənməz.-bu işdə çox yağ istənir.

lazim aqut. ağut. gərək. lizumlu. vacib. əksik. gərək. gərək. yaraq. olası. yetər. tarıq. əksik. gərək. yetər.-kimin lazimidi : kimin əksiğidi.-bir şey lazimdi : bir şey əsgikdi. gərəkdi.-yetərli adam : lüzumlu adam.-yırqıca (ozana) tarıq : bir saz bir söz.-kimin lazimidi : kimin əksiğidi.-bir şey lazimdi : bir şey əsgikdi. gərəkdi.-yetərli adam : lüzumlu adam. -utımsız.

lazim bax > lazim

lazim gərək. gərəklik. gərəktik. gərəklilik. gərəksinmə. gərəksinim. gərəksəmə. gərək. gərəkmə. açat. açığlıq. yoxçuluq. boşluq. zərurət. hacət. istək. ehtiyac. lizum. icab. zərurət. vicub. zərurət. icab. darlıq.

lazim gərəklik. zərurət. gərəkli. basıt. qaçınmaz. gərəkli. vazkeçinməz. geçişsiz (# geçişli : mütəəddi. ğeyri lazim). geçişməz. gərək. gərəkən. gərəkli. muqtəzi. lizumlu..

lazim gəyəş. qədəş. gərəş. gərək. vacıb. labüd.

lazim oturu. otur. müqtəzi. iqtiza.-otur olsa : lazim olsa. iqtiza edsə.

lazim tarıq. gərək.-yırqıca (ozana) tarıq : bir saz bir söz.

lazim utımsız.

lazim yarar. gərək. iqtiza.

lazim, ehtiyacı qədər gərəğincə.-öcür ki gərəkdir, lazimdir : gərəktiyi kimi.

lazim, lizumlu, zərur olanda gərəkincə. gərəkdiyinə. gərəkdiyində. gərəkəndə.

lazim, vacib, icablı olmaq gərəkmək.

lazimdir olmalıdır. gərəklidir.

lazimə gerçəkcə. gərəkən. gərəkli.

lazimələr gərəçlər. araclar.

lazimi gərəkli.

lazimli olmaq möhtac olmaq. istəmək.

lazimli etimli. edərlicə.

lazimli etimli. edərlicə.

lazimli istərli. gərəkli. gərəkir. icablı. vacibli.-istərli qoşular : gərəkir taxılar : lazim olan vəsayil.-istərli dərcəyə çatdı : icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı.

lazimli yararlı. gərəkli. iqtizalı. muqtəzi.

lazimlik istərlik. gərəklik. gərəkirlik. icablıq. vaciblik.-bular hamısı istərlikdir : lazimdir.-istərlik duyursa : lazimlik olursa.-istərliyinə baxmayaraq : vacibliyinə qarşıt.-bunun istərliyin kim bilir : lazimliyin.

lazimsiz artığına. artıqmac. gərəksizinə. yersiz. qucaqsız. lizumsuz.

lazimsiz gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. istərsiz. istərməz. istəməz. icabsız. vacibsiz.-istərsiz qoşular : gərəksiz taxılar : lazimsiz vəsayillər.-istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz xərclədik.

lə’nəti uvaqtılıq. məlu’n.

lə’nətli mel’un. qadavus.

lə’nətli baytamal. baxtsız. talehsiz. qarqanmış. xor görülən.

ləb bə ləb qıncaqınc. dopdolu. tıxabasa. ağzına dək. silmə.

ləb bərçidən dodaq büzmək.

ləbaləb ağız ağıza.

ləbaləb silməcə. silmə. başacan dolu.

lebas geysi. paltar.

ləbbələb silməcə. silmə. başacan dolu.

ləbbeyk ilabbay. əmr ediniz!. buyurun.

ləbə dodaq. dimdik. sipər. savır.

ləbəli -qıraqlı, yanlı, ləbəli börk : qorlu börk. qoruc.

ləbəlik dodaqlıq. dimdiklik. sipərlik. savırlıq.

ləbəlik savırlıq > sipərlik. dodaqlıq. dimdiklik.-börk, şapqa dodaqlığı, dimdikliyi, sipərliyi, ləbəliyi : qalaq .-şapqamın qalağı əğilimiş.

ləbənərən qatıq.

ləbəniyyat ağaran. süt ürünləri.

ləbəniyyat sütürün. ağartı.

ləbləbi gömündür. çöğündür. çökündür. çuğundur (< gömmək : quylamaq). pazı.

ləbpər atıq. çapıq. çarpıq. çatıq. çatlaq. qırıq.-atıq çapıq qab qacaq.

ləbpər dalaq. ağzı sınıq qab.

ləbpər dalaq. ağzı sınıq qab.

ləbriz qılınğıraq. daşqın <> daşnıq. silməcə. silmə. başacan dolu.

ləbxənd çözgüş. çözgülüş. gülümsəmə. gülüşmə. gülcəşim. güləşim. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). təbəssüm.

ləbxənd gülümsəmə. gülüşmə.

ləc yanğaz. danqaz.

ləc yanğaz. danqaz.

ləcacət tərslik. tərsəlik. tərsiklik. inatçılıq.

ləcbaz donqıl. donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. ləcuc.

ləcənlik palçıqlıq. batqa. bataq.

ləcuc danqız. donqız. danrıq. qayraz. qayrız. tərs.

ləcuc tərs. tərsə. tərsik. inatçı. düddürü. diddiri. dirəngin. dirəngən. simitən. müsirr.

ləcuc uyuş.

ləffaz boşboğaz. çalqaq. çalpaq. yalpaq. yalqaq. qatılqan. qatığan. fizul.

ləffazi paralama.

ləfzi sözəl.

ləgəd kub edmək pamallamaq basıb, əzib keçmək. basıb, əzib keçmək basalamaq. basarlamaq. baslamaq. basa basmaq.

ləgədkub çeğnənmiş. əzilmiş.

ləgən yanbaş.

ləgən yanbaş.

ləğv dalbasa.

ləğv dalbasa.

ləğv, fəsx edəməyən yoxlayamayan. yox edəməyən. boşadamayan. qaldıramayan.

ləğzan qayğan. qayan. züvgən.

ləğzəndə saypancaq. qayıncaq. qayacaq. qaycaq.

ləğzənde sürcən. qayan.

ləğzide sürüşmüş. qaymış.

ləğzidən sürcmək. qaymaq.

ləğziş yanılma. qələt. sürüşmə. sürçmə.

ləh yarşı. (# qarşı : əleyh.-sən mən qarşısan, yarşısan.-iyiyə yarşı dur, kötüyə qarş.

ləh yarşı. (# qarşı : əleyh.-sən mən qarşısan, yarşısan.-iyiyə yarşı dur, kötüyə qarş.-.

ləhaf burqa. bürgə. bürküt. örtük. pərdə. pəçə.

ləhaf mələfə. pərdə. tuyaq. tuvaq. örtük.

ləhaf örti. örtük. kirpə. körpə. yorqan.

ləhaf örtü. çarşaf < sarçav. mələfə.

ləhaf örtük. buğ. bük. yorqan.

ləhaf örtük. taqtuq. taxluq. mələfə.

ləhaf turluq. torluq. örtük. pərdə. hicab.

ləhaf tuturqun. tuturqaun. örtük. örtük. hicab. pərdə.

ləhaz düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi.-be ləhazi : gərəğincə.-əz ləhaze : be ləhaze : açısından.

ləhcə çalar. ağızlıq.-dil çalarlı : ağızlıqı olan.

ləhcə çalar. ağızlıq.-dil çalarlı : ağızlıqı olan.

ləhcə diyələk. diyəliş. deyilək. deyiliş. diyalektik. ağız. yöntəm. şivə. uğur. deyiş. ağızlıq.

ləhim yelim. uyğur : yalim : yapışdırıcı. tutqal. qavuş. qavşur.-yelimlik : yapışqan.

ləhim yelim. uyğur : yalim : yapışdırıcı. tutqal. qavuş. qavşur.-yelimlik : yapışqan.

ləhinə özünə.

ləhn ayalğu. avaz. ahəng. nəğmə. sirud.

ləhn ötmə. ötüş. təğənni.

ləhn ünq. nəğmə.

ləhzə bə ləhzə gedgedə. getdikcə.

ləhzə uçur. an. dəyqə.-bir ləhzədə : bir anda.

ləim alçaq. düşük.

ləi'm qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.

ləi'n qarqışlı. qarışlı. qarnıqadalı. qarnıqaralı. məlu'n. lə'nətli. nifrin olmuş.

ləkə sürmək çamır atmaq. iftira yaxmaq.

ləm vermək qurulmaq. dincliklə uzanmaq.

ləm yəzrə' çorazar. çor. qıraç. verimsiz yer. hasılsız. bayır. kəvir.

ləms edilmə ərişilmə. əriniliş. ərişilim. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. təmaslama.

ləms edmək dəğmək. toxunmaq. sürtmək. yaxmaq.

ləms edmək dəğmək. toxunmaq. sürtmək. yaxmaq.

ləms edmək tikizmək. təkizmək. toxunmaq. tutşurmaq. vəsl edmək. yetşürmək. yapışdırmaq.

ləms olunmaq sürülmək. tamas tapmaq. məsh olunmaq.

ləms əriniş. ərişmə. ərişim. ərinmə. dəğişim. dəğmə. dəğiniş. dəğişmə. toxunuş. toxuşma. toxuşum. toxunma. təmas.

ləms iliş. yüngül toxunma, dəğmə.

ləms sürtə. sürət. sürtmə işi. məsh.

ləms, təmas edmək sürmək.

ləms, təmas hissi lamisə hissi : ərinim. ərişim. dəğişim. dəğinim. toxunum. toxuşum.

lə'n, nifrin, lə'nət edmək qarqamaq. qarqımaq. qarqalmaq. qarqışlamaq. qarvuşlamaq. ilənmək.

lə'nət qabı lə'nətə bayisi.

lə'nət ilənc. ilgənc. qaqrış. qarqış.

lə'nət ilənc. qarqış. qarqıma. bəddua. ağı. qarqış. ilənc. ilənmə. yermə. nifrət.-ağısı vurası : məlu’n.

lə'nət nifrin. qarqış.

lənət qarğaq. qarğış. bəddua.-lənətlənmiş adam : qarğış kişi.

lənət qarğaq. qarğış. qarış. ilənc. bəddua.-lənətlənmiş adam : qarğış kişi.-lə'nətləmək : qaranmaq.

lə'nət qarqış. qarış. ilənc.-lə'nətləmək : qaranmaq.

lə'nət qayqırış . ilənc. bəddua. kötüləmə.

lə'nət, nifrin, lə'n edmək qarqamaq. qarqımaq. qarqalmaq. qarqışlamaq. qarvuşlamaq. ilənmək.

lə'nətləmək ilənmək. qarqışlamaq.

lə'nətli qarqışlı. qarışlı. qarnıqadalı. qarnıqaralı. məlu'n. nifrin olmuş.

lə'nətlik məlu'n. qarqışlıq.

ləngər çapa.

ləngər qaqınc. qaqış. qaqıc. çapa.

ləngi axsaqlıq.

ləngidən topallamaq. asğamaq <> axsamaq. aşsamaq. aşqamaq.

lənqustik dilbilimi.

lənqustik tilçiş. dilçiş. dilçi. dilbilimci.

lənqustik tilçiş. dilçiş. dilçi. dilbilimci.

lent zəvar. atqı. qap pəncərə, geyim kimi hər nəyin eşik üstünə qoyulan incə qoruq, bəzək.

leqah qarışım. qatılma işi, çağı. qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. sövişmə. sövişim. qoşnat. qoşnam. qoşnaşım. qoşlaşım. cütləşmə. dölləmə.

ləqəb vermək atamaq.

ləqəb adlıq. oqib < oxub (< oxumaq). adaq.

ləqəb ayağ. taxma ad. künyə.

ləqəb ayaq. taxma. qoşamat.-ləqəb vermək : atamaq.

ləqəb çam ad : .

ləqəb qadaş. qadac. qatılmış, taxma ad.

ləqəb qatqı.

ləqəb qoşamat.

ləqəb taxma ad.-ləqəb vermək : atamaq.

ləqəp ayaq. taxma.

lərzan olma ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. endirəmə. endirətiş. endirəti. sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. irtiaş. lərziş. təkan.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə