EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə46/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   125

kinayələnmək sapaqlanmaq. çapaqlanmaq. iğnələnmək. topaqlanmaq. toxunalınmaq.

kinayəli davranmaq bürkətmək. burğatmaq.

kinayəli dolaylı. dolayı. qırağı. yankılı. imgəli. qırağlı. donlu. çulqalı (< çuq). iğnəli. sapaqlı. çapaqlı. topaqlı. toxunaqlı. incitici. dəlici. batıcı. bucaqlı. burcaqlı. quşəli.-bəsdi daha, çulqalı sözlərin yordu məni.-dolayı söz anlatma.-dolaylı danışıq, çaşdırar aşıq.

kinayəli, sapaqlı topaqlı, toxunaqlı, davranmaq, qonuşmaq iğnələmək.

kinayəsiz atışsız. – onun sözləri atışsız olmaz.

kinayəsiz sapaqsız. çapaqsız. topaqsız. iğnəsiz. toxunaqsız. bucaqsız. burcaqsız. quşəsiz. yasıq. yayıq. yazıq. açıq. sərih.

kinəcu qınasov : kinəli.

kinətuzi kinlilik. dolqunluq. doluluq. dolqun. dolu. doluq. könülü doluluq.

kira baqanda.

kira kəsənə. qat.-yolu qıssa, qatı qatta, buda bir kələk mi ola.

kiracı batarçı.

kiracı batırçı.

kiraçı gündələk. gündəlik. güncəylik. güncəlik. işçi. kargər.

kiraçı yallıkçı ortaqçı.

kiraçı yallıkçı ortaqçı. elxan. xaqan. paşa. başdaq. padşah. impiratur.

kıral ataxan. patçaq. padişah.

kiralamaq yaldamaq. ücrətlə tutmaq.-it yaldağan, su geçpeyt : it kiralıyan kimsə suyu geçəməz. yarım yamalaq tədbirlər amaca (məqsədə) ərdirməz.

kiralıq baqanda.

kiralıq yallanma. elxanlıq. xaqanlıq. paşalıq. başdaqlıq. padşahlıq. impiraturluq.-ücrətli əsgər : yallanma əsgər.

kiralıq yallanma.-ücrətli əsgər : yallanma əsgər.

kıravat bükül. bükmə. büklüm. kərəc. boyunbağ.

kıre -püskül(latin). < qri .-püs. ala toran. alatorun.

kıredit qırədit. kıredi. e’tibar.

kırem qaymıq. üzüm.-əllik yağ, kirem : əlyağı.

kirəmit qoşun.

kırepon qıvırcıq parça bükmə.

kirfir çirkin. qaqnım. qaqmın. qaqlım. qaqsım. qaqcım.

kirim qaymaq. xamaq.

kirip ətləs. yumşaq, gözəl, incəci ipəksi parça.

kiristal süyşik. süycək.

kıritik kəsəmət. tənqid.

kiriz bunalım. şaşıntı. çaşıntı. sıxıntı. üzüntü. çöküntü. böhran. depresyon. bulanım. bunalım. ağır iç sıxıntısı. qarışım. böhran. bulanım. bunalım. ağır iç sıxıntısı. qarışım. böhran. düğün. qırız. qırış. qırılacaq, gərgin durum. böhran. .-birdənbirə gələn titrəmə, üşümə, ısıtmac, kiriz, böhran : qartana.-ürək kırizi : əngəl. engil.-ürək engili : ürək əngəli : qəlbin yüngül səhdəsi. ənfirəktüs.

kıriz düğün.

kirlənmək bulaşmaq.

kirlətmək ıpırsıtmaq. pislətmək. baltıldaq. pis. salaq. paslı. bulanıq. bulaşıq. qoyu. yoğur. kəsif. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl. sevimsiz. kötü. pis. pəs. çirkin. bitli. pis. kötü. bulaşıq. kifir.-yuğuntuqan arda qalan paslı, kirli su : bulaşıq. pəsab.-bulaşıqları, kirli nəsələri arassalayan, arıdan, təmizləyən : bulaşıqçı.

kirli, pis olmaq baltıldamaq.

kirm qurtun. qurd. dartan. dartın.

kirmi əbrişəm ulduz qurdu. ipək böcəyi.

kirmi şəbtab ışnar. ulduz qurdu.

kıromatik ( musiqi) çalar.

kıronik günlük. sürəğən. sürəgən. sürügən. yürəgən. yürügən. yerigən. müzmin.

kişizadə kişi oğlu kişi.

kisrət çoqluq. köplük.

kisrət çoqluq. yoğunluq. qartlıq. qartallıq. qatlıq. bolluq. köplük. köpgənlik. bolluq. koplama. artıqmaclıq. çoxluq. vafirlik. ziyadəlik.

kisrətiyyə çoğulçuluq. çoxulçuluq. pülüralism.

kist kistə. bez. tomur. quddə.

kisvət geyim keçim. geyim əğin baş. əğin eşik. geyim. qapsaq.

kitab bitik. yazğı. pitik. bitik. biti. bitik. biti. dəfdər. dəptər. qatrış.-anaqatrış : ana dəfdər.-bu konuya ilişik kitablar. .-hesab kitab : sana bitik.-ilin sonu toplanır, sana bitik sınanır. (kötü işlər qınanır).-hesab kitabsız olmaq : ipi sapı olmamaq. sana başa sığmamaq.-qara qablı pitik, kitab : gizli, yasalı saxlanan dəfdər, kitab.

kitab bitik.-kitab tış : kitab qapağı.

kitab pətə. pitik.

kitab yığma.

kitab, kağızda olan alt sınır büğət. bağat.-başucu kitabı : əl kitabı.-dörd qanıq : dörd qayna : kitab. sünnət. icma. qiyas.

kitabçı bitikçi. kitabdar. qatrışçı. bitikçi. kitabfiruş.

kitabdar kitabçı. bitikçi. qatrışçı.

kitabət yazmaq. yazu.

kitabfiruş bitikçi. kitabçı.-hesab kitablı : ələçapıq. saçol (< saçuq qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. evircən. pıratik. sanğıl. sanalı.

kitablı bitikli.-bitikli yalavacların yaydığı dinlər dörddür.-özən düzənli, sanğı sanalı, hesab kitablı davranış : incə iş.

kitabsız pitiksiz. dinsiz. tinsiz (< tin : iç. mə’nəviyyat). keş. çek. çək. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. insafsız. mürtəd. məssəbsiz.-hesab kitabsız : (.-hərgələ, sanasız sayasız, kimkiməlik, başsız ayaqsız, buzlaq duzlaq, hesab kitabsız durum, yer : qabanlıq. kimin könlü buz istər, kimin könlü duz istəlik).

kitman dmək gizləmək. gizlədib saxlamaq, danmaq. basırmaq. yaşırmaq. yığşırmaq.

kiyasət varış. varışlılıq. ərişim. anlayış. alqı. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. seziş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. fərasat. dahilik. idrak.

kiz(fars) < sakız. saklaz. sakaz. geyiz. nəməd.

kizb -kizbi məhz : yuyan yalan.

kizb ötrük. yalan. əracif.

kizb qapız. qapuz. yalan. palavara.

kizb tanqu. danğu. yalan. ötrük.

kizb yalan. ötrük. böhtan.

klavır giləvər. dələn.

koalisyon birimdiq. birlik.

koca -na koca abad : durquzavar. durquzabad. bəlli olmayan nərəsi.-na koca abad : durquzova. durquzabad. yalqızabad. yalqızova. bəlli olmayan hara.

kod qurç.

kodən kotan. qaqavan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal.

koəbition evdəşmək.

köhnə aşılqan.

kokayin ağ ağı.

kolah firəngi kuşk (< köşk. kiyusk) < kövüsk. dörd dövrəsi açıq otaq.

kolah koləh. börk. başlıq. şapqa. qalaq. börk. börük. tayxa. taxya. tasaq.

kolahbərdar papaq geydirən. börk qoyan, qoyucu. qulaq kəsən.

kolasyon ara yeməyi. bəslənmə. okulda, iş arsında yeyilən yemək.

koləh kolah. börk. başlıq. şapqa. qalaq.

kolfət qaravaş. qapıqızı. kəniz. əkət. əkit. cariyə. ağırlıq. güdücü. izləçi. ev işçisi. külfət. qaravac... qırnaq. odalıq qız. yençə qız. yinçqə qız.

koli qaraoğlan. qərəçi. qaraçı. qacar. qaçar. qaçara. çingənə.

kolik buruntu. qarnın şişginliyi, köplüyü, köpbəsi. dolqunluq. doluluq.

koliyyət imumiyyət. gənəllik.

kollektif birgələşmə. birgəşik. birləşik. birikmə. birləşik. təavuni.

kollektifləşmək birikmələşmək. birləşmək. təavuni, kollektif qurmaq.

kollektifləştirmə birikmələştiri. -kollektor : toplayıcı.

kollektivizm iməcə. birliktəlik. əmək ortaqlığı.

kollektivizm ortaqçılıq. ortalaşçılıq.

kolliyyeye bütünləyin. varısı. barısı. hammısı.

koloft olmaq < külüfləşmək. külüpləşmək. qaballanmaq. qabalaqlanmaq. kalanlaşmaq. kaballaşmaq. irilənmək. böyümək.

koloft irik. iri. qalın. yoğun. qatraq. qaba. kötük. gödük. gobud. qaba. kötük. gödük. yoğur. irilik. böyüklük. qalınlıq. cəsamət.

kolofti qalınlıq. sıxlıq. darlıq. qalınlıq. çıqrınlıq. toqluq. qabalıq. qilzət. qalınlıq. çap. genişlik.

kolonel albəy. albay.

kolonellik albəylik. albaylıq.

kolonyalizm əlləmə. qollama. sağançılıq. sağmaçılıq. iste'marçılıq. müstə'mərəçilik.

komadaçı komandir.

komandan başlıq. qamader. salqar. salar. qamander. başçı. qamandır. başçı. yorqa. darqa.

kombinezon gövdək. gövlək. tərlik. alttıq. alt geyim. gövdəyə yapışan toxunan paltar.

komediyən gülmaç. coker.

komik çuşqa. daşqa. çaşqa. qaşqa. qaşmar. qaçmar. çağmar. çaxmar. hər kəsə gülünc, alay olan kimsə. saklaban. soytar. soytarı. komik. məsxərə. məsqərə.

komiklik soytarlıq. soytarılıq. məsxərəlik. məsxərəçilik. məsqərəlik. məsqərəçilik. saklabanlıq. məsqərəbazlıq. qaçmarlıq. qaşmarlıq. çağmarlıq. çaxmarlıq.

komiq gülgülü. gülgülük.

komisarya qaraqol.

komiser güvənc başlığı. yönətci. yönətici.

komisyonçu tikici. araçı. araç. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. qoltuq. simsar.

komitə çiqdə. çiqət. tümən. yönətim. idarə.

komitə tümən. yönətim. idarə.

komodi güldürən. gülgüli.

kompilet tükəl. dolu.

komposto çalla. bitgi artıqlarından düzələn kübrə.

kompozisyon quralıv.

komsiyonçu qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac.

komunikasyon iltəşim. ilətişmə. ilətişim. ilətşim. savlaşma. xəbərləşmə. ittila rəsani. xəbər rəsani. xəbərqozari.

komunikasyonçuluq götürənlik. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. iləticilik. ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlıq. daşıyanlıq. ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik.

komunist qızılcıq.

komunistlər qızıllar.

komusyonçuluq götürənlik. ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. iləticilik. ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlıq. daşıyanlıq. ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. hadilik. naqillik.

komütator çevirən. çevirgəc.

kon 1. < qon. kün. otraq. nişimənqah. kün. 1. < qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. göt.

konam (< qon) qonam. tutaq. dudaq. tutqantaraa .

konckav dürcəyən. dürtən. arayan. axdaran. gözləyən. biçələyən. deşələyən.

konckavlıq yetiklik.

kond zehni kora beyinlik. küttük. qabavat. kallıq.

kondansator mütərakim. yığınıc. yoğunlaç.

kondansator mütərakim. yığınıc. yoğunlaç.

kondi(fars) < kütlük ( : qıtlıq : quruluq). kəsməzlik. korluq. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan.

konənde yapan. yapıcı. edən. edici. qılan. qılıcı.

koneş taxım. tutum. davranış.

konfırans çənə oyunu. toqtay. tuqtay. toqlad. yığıncaq. oylama. uylama. uylaş.

konfırans toqtay. tuqtay. toqlad. yığıncaq.

konfor rahatlıq. quvatlıq.

konfor tablıq. rahatlıq. uyqunluq.

konforlu rahatlı. quvatlı.

konfrans oylama. uylama. uylaş.

konkav içbükəy. muqəə'r. (# dışbükəy. mühəddəb. konveks).

konkret anık. aymaq. ayık.

konkret anık. aymaq. ayık.

konqaş(fars) qonqaş < qonqac. gənğəş. gənğəc. danışma. görünüş, nəzər alma, istəmə. məşvərət. istişarə. məsləhət.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.

konqirə gənəl qurul, yığva. imumi məcmə'. qurultay.

konqırə gənəlqurul. qurultay. kərsə. qaşlama. qurultay. qurul. çıylış. çıqlış. yığılış. toplantı. yığılış. çıylış. çıqlış. toplantı. qurultay.

konqrə çıylış. çıqlış. yığılış. toplantı. yığılış. qurultay.

konsert dinləti.

konsoptüalizm qavramçılıq.

konstrüksiyon quruluş. qurulma. yapıcılıq. düzən. formasyon.

konsul bəlgöz. bəlgüz.

konsulluq bəlgüzlük. bəlgözlük.

kontakt qatnaşlıq. qaqnaşıq. yaxınlıq. dəğişmə.

kontırat sözləşmə. muqavilə.

kontıratlı sözləşməli.

kontıroçu barlağ. barlayan. varlağ. yoxlac.

kontor sayğac.

kontor sayğac.

kontrat sözləşmə.

kontrol edəmək yoxlamaq. yetişmək. göz olmaq.

kontrol edmək (özünü) : özünə dözmək. özünü ələ almaq.

kontrol edmək noxdalamaq. cilovlamaq.-kontrol edmək (özünü): özünə dözmək. özünü ələ almaq.

kontrol edmək tintmək. yoxlamaq.

kontrol barlab. təksiriv. təksiəriş. yoxlab. geçriliş. idarə. yönətim. yoxlap. barlap. dənət. dənətim. dənətləmə. dənət. dənətləmə. dənətim. yoxlama. gözətmə. gözləmə. muraqibət.. ixtiyar. təksəriş. barlaq. yoxlama.

kontrol təksəriş. barlaq. yoxlama.

kontrolçu değnəkçi. dayaqçı.

kontrolçu dənətiçi. dənətçi. dənətimçi. dənətləyən. dənətləmçi. yoxlayan. gözətən. gözləyən. muraqib..

kontrolçu yamun. dənətçi. dənətləyici. ayarı. müməyyiz. müfəttiş.

kontrolçu yamun. dənətçi. dənətləyici. ayarı. müməyyiz. müfəttiş. yoxlayan.

kontrolçu yoxlayan.

kontrolır dənətci. sınaqçı. mümtəhin.

kontrollu gözətili. gözlətilli. dənətlənmiş. dənətli. dənətimli. dənətili. dənətli. yoxlayışlı.

kontrolsuz dənətimsiz. başıboş. qeydsiz.

kontur sanayan. sanaçı. sayan. sayqaç. sayac.

kontur sayğac

konveks kavıs. kovus. qopuz.

konveks kavıs. kovus. qopuz. mühəddəb. dışbükəy. dışabük. (# içbükəy : içəbük. muqəə'r).

konventsiya bağlama. muqavilə.

konyə atık. adlı. adlanmış. təsmiyə.

konyə atık. adlı. adlanmış. təsmiyə.

kooperat əlbir. elbir. əlbirliyi. elbirliyi.

kooperatif əlbir. əlbirliyi.

koordinalı əşortalı. əşortlu. əşgüdlü. uyumlu. düzənli. sağlı. qoymlu. qoyumlu.

koordinasız qoymsuz qoyumsuz. uyumsuz. əşortasız. əşortsuz. əşgüdsüz. düzənsiz. sağlasız. başıboş.

koordinasyon əşgüdüm. əşortalama. əşortulama. çeşitli işlər görəvlər, qurumlar arasında uyum, düzən sağlamaq, qoymaq.

koordinat əşortalıq əşortuluq. əşgüdüt. bir işin, görəvin, qurumun uyuduğu, yerləşdiyi yeri bəlirtmək üçün, verilən ortaq ad, simqə, kod.

koordinatlamaq əşortlamaq. əşortlamaq. əşgüdləmək. işlər, görəvlər, qurumlar arasında uyum, düzən sağlamaq, qoymaq.

koordinatör əşortucu. əşortaçı. əşgüdücü.

köpək qancıq. qanara. it.-kiçik it : tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. finqo.

kopi əşiz. nusxə. quru. yanğ. yağ. üz. nusxə.-kimliyin yağısı, üzü : sicillin kopusu.-kopuçu : yağçı. yanğçı. yanğıc. üzçü. nusxəçi. müstənsix.-kimliyin yağısı : sicillin kopusu.-kopulamaq : üzün çəkmək.

koppe < küpə < küp.

kopyalamaq yazınmaq.

kopyalamaq yazınmaq.

korə dayrə. toğalaq. toqalaq. tuqalaq. tıqırlaq. girdə.

koridor ara. artalıq. rahro. otaqlar arasında olan boşluq. rahro. ara. uzun, dar aralıq. keçit. dəhliz < dalğız. yolağ. rahro. dalan. yolağ. gəzinti. gəzənək. aralıq. hal. rahro. yolağ. qolağ. rahro. yolağ. yarıq. rahro.-yeddi otaq arıya açılır.

koridor yolağ. rahro. taxda.

korset sıxma. sütyenği. sütyen.

kortej qoşuq. qoşuntu. mültəzəmin.

korukrus < qoruq. çatı. sakız. saklaz. sakaz. səqf. saqaf.

kos keş pezəvəng. bədəxlaq. basanıq. çalan. çalanğ. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

kos < kovus (< kov : dəlik). am. amcıq. dölyolu. dişi çeşitinin iki qıçı arasındaki dəlik.

kosantirik oxortalı. oxaralı. oxocaqlı. həmmehvər.

koşəndə öldürücü. öldürən. ölütən. ölütər. qırıcı. qatil. cani.

kosmoloji evrənbilim.

kosmoqoni evrəndoğum. evrənolum. evrənqoyu. evrənqonu.

koşt -koşt koştar qıqırançılıq. qıqınçılıq. ölşikçilik.

koştar -koşt koştar qıqırançılıq. qıqınçılıq. ölşikçilik.

koştarxanə sallaxxana. salxana. kəsimevi. qanar. qanara. heyvanlar salınan (basıb kəsilən) yer.

koştən(fars) < çöktürmək. köçtürmək. keçindirmək. öldürmək. öldürmək. boğazlamaq. söndürmə. boğazlama. öldürmə.

koşti(fars) küşti < görştik. görəş. gürəş. tutaş. sınaş.

koştigir gürəşən. gürəşçi. güləşən. küştüçü.

kosxol amsalaq.

kot çapıt.

kot çapıt.

kot pəncək. pencək. çapıt.

kovdən alıq.-kovdəni : alıqlıq.

kovdənlik kovatlıq (< kov. kav). qabalıq. qabatlıq. kavırlıq. kavıllıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. qabavlıq. qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. qalın qafalıq. küdlük. küdbeyinlik. bönlük. gəbəlik. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq.

kövəsi (həvəsi) içində qalmaq, qursağında qalmaq istəyinə ərəməmək, ərişəməmək.-kövəsin (həvəsin) almaq : könlünə, istəyinə ulaşmaq, doymaq.

kövn bulmaq. olmaq. varlıq. mocud.

kre püskül(latin) < qri.-püs. ala toran. alatorun.

ku be ku buradan oraya. köy köy. yer yer. yer bə yer.

kubidə ovgili. oğgili. oğulmuş. döğülmüş. avardılan.

kubidən -ab dər havən kubidən : axıntıya krək çəkmək.

kübra gözlüklü ilan .

kübra ullağan. ulaqan. böyük.

kuçək qısmır. qıtmır.

kud kübrə. çalla. çalsavıq. komposto.

kudəkanə uşaqyana. cocukca.

kudəkistan anaokul.

kudita deviriş. çeviriş. çevrim. devrim. çevrim.

küfr demək qaranmaq. lə'nətləmək.

küfr edmək soğurmaq. savurmaq. çoğurmaq. çoruqmaq. buqtamaq. sövmək. ağız pozmaq. qalaylamaq. qalaya basmaq. yamanlamaq. paylamaq. sövmək. sökmək. söymək. söğmək. azarlamaq. küfürləmək.

küfr etmə küpür söz. qiyabən çəkiştirmə. dedi qodular. sızlanma. mırıldanma.

küfrçü buqtaçu. sövən.

kufte bitgin. bitik. bitmiş. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış.

küfür küfr. çirkin, qaba sözlər. qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış. sövgü. sövmə. yuduq. yudut.

küfürbaz yamanavuz. ağzı pozuk.

küfürləşmək culquşmaq. yulquşmaq. qavqalaşmaq.

kuh -daməneyi kuh : axlan. dağın ətəyi. .-sineye kuh : qıran.

kuhan tümsək. qubba. kobba.

kuhistani dağdaş. dağdıs. düşbağır. dağlıq. dərə təpəli yer.

kuhpayə yaylaq.

kulahixod dolqa. tolqa. tuğla. miğfər.

kulə poşti heybə kürəkdə daşınan torba, qab.

küləpüşti yanlıq.

kuler salkıntıc.

külfət qul. qırnaq. bulğun. bəndə. qulluqçu. doğma.

küll bütün. qapac. qapat. qapam. bütün. həp. tüm. tümlə. tamam. -ölkənin qapatı ayağa qalxdı. -bu toplumun qapacı : bu yığının hamısı. -qapat işçilər birləşin.

küll turqan. hamı. -müdiri koll : rəise koll : gənəl başçı.

küllən arqıl. təkin. sirfən.

külli cüzi bütünləyin böləgin. kandan azdan.

külli bütünləyin. hammısı. barı. gənəl. genəl. götürü. dibdən. topdan. qallanqop. qaparma. hamısı. ümdə. qaparma. götürü. hamısı. ümdə. tümü. tümləsi. qapacı. qapatı. qapamı. bütünü. həpsi. tüməl. bütünsəl. -be tore kolli : küllən. arqıl. təkin. sirfən.

külliyat yığma.

külliyyət tümlük. aləmgirlik.

kültür fərhəng. dərim. tarım. darım. gələnək. gəlik. (< gəlmiş). öğrək. keçənərdən gəlib çatan öğrəklər, biliklər. hörkə. hörək. öğək. öğkə. öğgə. öğəlik. içgə. içəlik. əkik. yıqınc. yığınc. toplumun gənəl, keçərli qurallarının tümü. fərhəng.

kulub dərnək. əğrim. iyrim. kanun. üyşmələnğ. -şahmat iyrimi : şətrənc kulubu. -əsgər iyrimi : əsgər dərnəyi. -sayası iyrim : siyasi kulub.

kulux kəssək. kəsk.

kulyə böbrək. böyrək.

kumpani yapmaq ortaqlıq qurmaq : .

kumpani ortaqlıq. ortaqların toplumu.

künckav çürükçi. yetik. yetişgən. hər şeyi qurdalama.

künh -nərsənin özü, künhü, əsası, nüvəsi : çəkirdək.-topluluğun çəkirdəyi, evdir.

künyə ayağ. ləqəb. taxma ad.

küp qop. bükəəb. mükəəb.

kupə qarasür. .

kürə güngə. şar.toğalaq. girdə. tomolaq. topalak. yuvar.-yer kürəsini (şarını) çevrələyən dağlar. qaf dağı : göyqab.-yerkürəsi : yergüngəsi.

kürə -nim kürə: çalbağ.

kurə şar. topaç. yuvarlaq. yumarlaq.-nim kurə : çalay. yarım ay. yanqal.

kurəvi tıqırcık.

kurəvi tıqırcık.

kurniş yükmə.

kurtaj olmuş salınmış uşaq. düşüt. kurtaj olmuş. səqti cənin.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə