EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə45/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   125

kerşmli < qırışmal. qırıtqan. qırlı fırlı. qırcan.

kərvan köç. qafilə.

kərvanqıran çulpan. çobanulduzu. venüs. zöhrə. ağulduz.

kərvə(fars) < kəvrə. kavak. kovak. içi boş.

kərxana işlətmə. işyeri. işlətmə. çalışdırma. qurama. işlik. fabrika. fabrik.

keş dəhəndə işi doandıran, uzaldan kimsə. yanaçı. qanatçı.

keş -kos keş : pezəvəng. bədəxlaq. basanıq. çalan. çalanğ. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

kəs -na kəs : qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis. .-na kəs : alçaq. düşük.

keş -rukeş : qab. qap. qılıf. qın. qapaq.

kes < kasa. (< qapsa).-alverçi tükanında, para qoyulan qab, kasa : kes. qumpara.

kəsafət alakirlik. alaqırlıq. ələgirlik. bulaşıqlıq. batıqlıq. kifirlik. kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. kiflənik. küflənik. qatmaq. bulaşıq. aladanğ. qapalıq. kəsiflik. yoğunlux. dışqı. pox. pislik. pisgil. kəsillik. sırqavçılıq. yağdaysızlıq. yengilək. yengilək. gəvşəklik. susluq. halsızlıq. susluq. gəvşəklik. ağırlıq.

kəşakəş < çəkişmə ( < çəkmək). itişmə.

kəşakeş(fars) < çəkməçək. çəkəçək. çəkləşik.

kəşalə(fars) -dər kəşaleye : çəkimində. keşimində. izində. uzunluğunda.

kəsalətavər kəsillədən. kəsəllədən. iğrəndirən.

kəşan kəşan çəkə çəkə. güxlə götürmə.

kəşan kəşan(fars) çəkəçəkə..

keşanidən < çəkdirmək. uzatmaq. sürdürmək.

kəşanidən < çəkmək. çəkişmək.

kəşavərz < keçəvər. əkin əkən. əkinçi.

keşavərzi < əkişəvərlik. əkinçilik. əkərənçilik.

kəşavərzi əkinçilik. tarım.

keşavrzi əkinçilik. əkrənçilik.

kəsb edinmək ələ düşmək. edinmək. yiyələnmək.

kəsb edmə qazanc. olum. işlək. istifadə. əməl kərd.

kəsb edmək öqrənnmək. istifadə edmək.-sizdən çox nələr öğrəndim.

kəsb edmək qazanmaq. almaq.alnamaq. ələ keçirmək, almaq, salmaq. 1. işləmək. görmənmək. 1. öndərmək. qazanmaq.-on ödül aldı.-pislik edməkdən nə alırsın.

kəsb olunmuş edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qavranılmış. sahablanıq. yiyələnik. yiyələnmiş. qazanım. qazanılmış müktəsəb.

kəsb edinmə. edinim. qazanım. qazanma. iş. görək. görmənc. görək. görəş. görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görmənc. iş. iktisab. edinmə. ediniş. edniş. qazanma. qazanış. qazanc. götürmə. götrüş. götürüş. önülüş. önülüm.-ba kəsb o kar : iş yiyəsi. işli güclü.

kəsb iş. yaluş. alus. şuğl.

kəsb kəskar. qazanc.

kəsb, iktisab edmək qazanmaq. qazanışmaq. edinmək. edinişmək. ednişmək. ələ gətirmək. üyşirmək. önümlənmək.

kəsbi iktisabi. ednişik. edinişik. edinməli. almalıq. alınmalıq. qazanmalıq. qazanıq. qazanşıq. qazancıq. götürməli. götrüşüq. götürüşüq.

kəsbkar kəsb. qazanc.

keşdar keşli. süynəgən. sürünən. sürüngən. sürnəşən. uzanan.

kəşe(latin) çapca. çapaç. çapat. peçat. qol. imza. dama. damqa.

kəsəbə alverçilər.

keşəndə sürükləyən. çəkən.

keşeş yaza. uzatma. çəkmə. çəkiş. çekşik. çəkşik > keşlik. əsnik. əsnəklik. elastik.

kəşf edmə anlama. çözmə. açma.

kəşf edmək açmaq.

kəşf olmaq bulunmaq. tapınmaq. tapışmaq buluşmaq. qazanmaq. bulunmaq. tapınmaq. tapışmaq buluşmaq. qazanmaq.

kəşf bulğu.ixtira. icad.

kəşf oran.

kəşf qapırtqı. tapış. buluş. buluntu. tapıntı. tapış. buluntu. tapıntı. tapış. buluş.tapnış. istikşaf. tapqı. bulqu. üzaçma. üzləmə. tapıq. tapanaq. yasnı. ixtira'. buluş. tapıntı. yenik. enik. tapıntı. ixtira'.-bizim çağımız eniklər sürəsidir.-qapırtqı salmaq : kəşifçilər yollamaq.

kəsfətkarlıq kifirçilik. bulam bucarlıq. aladanğlıq. qapalılıq. bulaşıqlıq.

kəsi biri. birisi.

keşidə şodən gərili. gərik. gərilmiş. çəkilmiş. tarınmış. tirlənmiş. çiyrimiş. bərkimiş. qatlaşmış.

keşidə zədən çəkləmək. çəkmək. sillələmək.

kəşidə (< çəkmək). çəkili. çəkik. çəkilmiş. dartıq. dartılı. dartılmış. gərilmiş. sürüklü. şabbaq. şapalaq. şabbaq. çapalaq.

keşidən -bala keşidən : uğurlamaq. uyqurlamaq. başa çəkmək.

kəşidən daşımaq. çəkmək. dartmaq. sürmək.-tul keşidən : tullanmaq. uzanmaq.

kəsif olmaq qoyulanmaq. qoyulaşmaq.

kəsif alakir. ələgir. alaqır. bulaşıq. batıq. kifir. qoyu. yoğur. bulanıq. bulaşıq. kirli. paslı. sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl. iğrənc. cigə. cigək. mənfur. yoğun. qapa. qoyu. sıx. qarma. bulaşıq. çirkin. kirli. kifir.

kəsif burtaq . kirli. çirkli. ləkə. bələşik. aludə.

kəsif qalın. yoğun.

kəsif sıq. qəliz. kifir.

kəşif tapış.

kəşif tapış.

kəsifləşmək iğrənmək. irgənmək. cigəkləşmək. cigələşmək. mənfur olmaq.

kəsifləşmək qalınlanmaq. yoğunlaşmaq.

kəsiflətmək aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək. yoğunlatmaq. qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq. bulaşdırmaq. suvaşdırmaq. çirklətmək. qoyulatmaq. yoğunlatmaq. qalınlatmaq. qabartmaq. iğrətmək. irgətmək. cigələmək. cigəkləmək. mənfur edmək.

kəsiflik yoğunlux. kəsafət.

kəsil uyuşuq.

kəsillənmək yatalmaq. yatlanmaq. yaltanmaq. naxoşlamaq. mərizləmək.

kəsir bol. çoğ. çox. qarqın. böyük. artıq. kan. köp. bol.

kəsir bol. mol. çox.

kəsir bölşək. ə'şar.

kəsir çox. talay. dalay. artıq.

kəsir öküş. çox. artıq. aşuri. aşırı.

kəsir(mətimətik) bölşük.

kəsirli buçuqlu < biçikli.

kəsirlik buçuqluq < biçiklilik. yarımlıq.

kəsirül əzla' köp burclaq.

kəsirülvicuh çox vəchli. çoxyüzlü. çoxüzlü.

keşişli gözalıcı. çəkici.

kəşkab suvçalı. çala ayran. boşanmış, suyuq nərsə.

keşməkeşləmək çəkişbəkişmək. itləşmək. itlələşmək. çəkləşmək. çəkələşmək. çəkişmək. yaxalaşmaq. uruşmaq. vuruşmaq. çatlaşmaq. çatllaşmaq. cədəlləşmək. çatqaşmaq. savaşmaq.

kəsr amədən kəsir gəlmək. az gəlmək. kəmlənmək.

kəsr imi, işarəti bölü. payla ilə paydanın arasında ki cızıq, xədd.

kəsrə -kəsrə hərəkəti : astın. asır.

kəsri ə'şari bir bütünü avramaq, oğramaq, bölmək. ("üçdə iki, dörddə bir" kimi).

kəşşaf izci.

kəşşaf izci.

keşt < keçirmək. əkmək. əkrənçilik.

kəstana qarayemiş. şabalıt.

keştə əkili. əkilmə.

keştgər əkər. əkən. əkinçi.

kəşti -pəhlu gereftəne kəşti : qarınlamaq : gəminin yan alması, yanalması.

keştizar aşuv. əkin. əkin. əkinlik.

keşvər(fars) < çəkvər (< çək : sınır. cızıq. hədd). < çəkvər. çəkli, sınırlı ter. qıta. sınırlı, həddili yer. el. yurd. ölkə. ülkə. məmləkət. yatab. yerləşik. yurd. ölkə. vətən.-divani keşvər : danıştay. tanıştay. dövlət şurası.

kesvət < geysitsiz.-yağsız (gövdəyə yağ sürülmədən) geysitsiz (> kesvət), kökəni orta asiyaya dək uzanan, sərbəst biçimdə gələnəksəl gürəş : qaraqucaq. qaraqucuq.

kesyer sandıqçı. kasaçı. kassaçı. qapsaçı.

kətbən yazca. yazı ilə.

kətbən yazca. yazı ilə.

kətibə bölük. lohə. yazıt. lovhə. tikilidaş. dikilidaş. tikmədaş. təpəlik. balçaq. başlaq. başlıq. sərlovhə. yasqıt.

kətirə -kətirə kolu : eşşək gəvəni.

ketm gizləmə.

ketman gizləmə.

kətxuda ağsaqqal. muxtar.

kətxuda arçın. oba başı. oba başlığı.

kətxuda elbəyi. əşirətbaşı.

kətxuda evlik. öylük.

kəvir çorazar. çor. qıraç. verimsiz yer. hasılsız. bayır.

key qaçan. haçan. haçağ. haçanğ. (çağ < çanğ). havax. nə zaman.

keyf 1. keyif. məzac.-keyfi getgən : keyfi qaçmış. 1. qılıq. şəkil.-uykusu açılmağan keyfi mənən : uykudan gözlərini açmadığı durumda.-keyfi yaman : görünüşü xəsdə.-üydün keyfi getgən : evin rahatı qaçmış. ev xəsdə bir şəklə girmiş.

keyf kök. yaxşı. ləzzət.

keyfər qarşılıq. qanıl. yasa. yasaq. cəza. ödəş. çəkə. mükafat. yarşıq. yarış.

keyfi necək. nəcük. nətük. (# neçək. kaçıq : kəmmi).

keyfiyətdən düşmək netəliksizləşmək. bayağılaşmaq.

keyfiyətsiz netəliksiz. bayağı. kalitəsiz.

keyfiyyət dirim. özənti. başqalıq. xisusiyyət. netəlik. necəlik. vəsf. tə'rif. qoltuq. buluntu. buluntuş. bulunuş. bulnuş. bulnut. içik. içil. aşım. bəsi. çıxar. çıxa. döl. yasıq. yetik. içik. içil. içək. iç. (dış : dışaq. dışqa. dişək : kəmmiyyət. ). netəlik. necəlik. vəsf. tosif. durum. dirim. iç. iş. dirim. netəlik. yoğur.-birinci yoğur.-iş, işləmə, əmək, yapılış netəliyi, kalitəsi, keyfiyyəti : işçilik.-bunda çox işçilik var.-bu yapının işçiliyi iyi deyil.-işçilik baxımından.-keyfiyyət baxımından : işçilik baxımından.-düşük dəğəri, keyfiyyəti olan : qamasqa. qımısqa.

keyfiyyət iş.

keyfiyyət -kəmmiyyət. necə .-neçə. neçəlik .-necəlik.

keyfiyyət necə. necəlik. nəlik. mahiyyət.

keyfiyyət necəliq. nəcürlük. nətürlük. (# neçəliq : kəmmiyyət).

keyfiyyətli -(bərklik, sərtlik, qatlıq yönündən). qara. sağlam. möhkəm.-qara çəlik : iyi cins çəlik.

keyfiyyətli içgil. içgin. içəkli. içikli. (# dışqın : dışqıl : kəmmiyyətli). içikli. içli. aşımlı. bəsili. bəsli. çıxarlı. çıxalı. döllü. dölüq. yaslı. yetli.

keyfiyyətsiz -keyfiyyətsiz dəğərsiz, düşük, içsiz mal : çapalat. kəmələt. qamalat. yavalat.

keyfiyyətsiz içgisiz. içiksiz. içəsiz. içiksiz. içilsiz. aşımsız. bəsisiz. bəssiz. çıxarsız. çıxasız. dölsüz. yassız. yetsiz. işçiliksiz. netəliksiz. (dışsız dışıqsız. dişsiz : kəmmiyyətsiz).

keyflənmək yarıqlanmaq. neşələnmək.

keyhan çevrən. evrən. dönəməc.

keyifi pozulmaq salpılanmaq. keyifsiz olmaq. salğmaq.

keyifsiz olmaq salpılanmaq. keyifi pozulmaq. salğmaq.

keyifsizləşmək qaşanmaq. rahatsız olmaq.

keyl dolaq.

kəza bu, şu cür, tür, təhər, qıllı, yalı, kimi.

kəza daxi. ta ki.

kəza eyzən. öylə. dahi. daha.

kəzalik genə. daha. böyləcə. yenə, genə öylə. birdə. dahı. hakəza.-daha eyləmə, gedmə.-yenə o cür.

kezb -dibdən, kökdən yalan, aldaq : kezbe məhz.

kəzzab kan, təlim, çox, bətər, qatı yalançı, aldadavac. diruğqu. yalan. aldaq. şişirən. qabaqçı. abartan. abaran. abarçı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi. hoqqabaz. qapızçı. qapuzçu. palavaraçı.

kibar incə. işgə. ullağan. ulaqan. böyük. soylu.

kibarca incəliklə.

kibarlaşmaq qabarlaşmaq.

kibarlı qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu.

kibarlıq qabarlıq. tiklik. diklik. böyüklük. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmət. ehtişam.

kibir -kibir götənsimək. : götənlik.

kibir ağalıq. qurur. əzəmət.

kibir bax > kibr.

kibir kupir. qopbam. ulumsı.

kibirlənmə övünmə. ovurt. avurt.

kibirlənmək ayranı şişmək. ayranı köpürmək. (ələ salmaq üçün deyilər).

kibirlənmək böbürlənmək. qurralanmaq. buğunu balta kəsməmək. buğ burmaq. qurumlanmaq. qurralanmaq. çalım atmaq, satmaq. çalımçılanmaq. çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. foslanmaq. tovlanmaq. böyüklənmək. ifadə, qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, sıyrılmaq. mənçirəmək. böyüklük satmaq. şişinmək. coşanmaq. coşunmaq. qatalanmaq. qatalamaq. qattanmaq. qattalanmaq. qatdalanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. qapalmaq. qapalanmaq. qaplanmaq. qopanmaq. qopalmaq. qopalanmaq. qopunmaq. qopparanmaq. qapsalanmaq. qopsalanmaq. şişmək. şişinmək. qurralanmaq. qururlanmaq. öğünmək. övünmək.

kibirlənmək bögəklənmək. böbürlənmək.

kibirli basağan. basavan. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. sanğın. sanıq. kibirli. quruqan. qanquru. məğrur. xodbin. tovlu. foslu. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurumlu. böyüklənən. ifadəli. qiyafəli. şişirən. göstərişçi. jestli. ədalı. fiqurlu. şişirən. yelli. kəndini bəğənən. kəsir. sanğın. sanıq. quruqan. qanquru. məğrur. xodbin. köpük. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. böyüklənən. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. yelli. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir. könüllü. göyüllü. qurralı. qururlu. qurumlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. foslu. tovlu. ifadəli. qiyafəli. şişirən. qurumlu. göstərişli. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. quruqan. qanquru. məğrur. burnu yelli. buğu yelli. qurralı. qorxusuz. əzəmətli. qapalaq. qaplaq. qaplqa. qopalaq. qopalqa. qoplaq. qopdaq. qopur. qopunaq. qoppanaq. qapsalaq. qopsalaq. şişən. şişək. qurra. qurralı. qururlu. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. qaqrıq. qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu.

kibirli bögək. qüstax.

kibirli ospar. qururlu.

kibirli ötgür. qururlu.

kibirli qoşaqlı. çalımlı.

kibirli qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. ifadəli. məğrur. xudpəsənd. xodpəsənd. mütəkəbbir. məğrur.

kibirli tacan. taşan. daşan. ğururlu.

kibirli, qurra olmaq gödön götürmək. sinə gərmək. əzəmət satmaq.

kibirlilik basağanlıq. basavanlıq. qurralıq.

kibirlilik göstərmək.

kibirsiz sanığsız. tovsuz. fossuz. çağasız. yaxasız. çalımsız. qurumsuz. qurrasız. ifadəsiz. şişirməz. yelsiz. göyülsüz. könülsüz. alçaq könül.

kibr bənlik. qurra. qurur.

kibr kökək. kökkək. kökələk. qurum. qurur. çalım. ululuq. ulumsulıq. boysanış. badlanış. mənlik. danqqarış. qurralıq. kökək. kökkək. kökələk. qurum. qurur. çalım. mənlik. bənlik. qurralıq. böyüklük.

kibr kupir. qopbam. ulumsı.

kibr tacıq. taşıq. tacqın. daşıq. ğurur.

kibr, ğurur, nexvət, xodbini edmək qurulmaq. qururlanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq.

kibriya ululuq.

kibriyayi tansuq. ululuq. tanrılıq.

kid aldatma. allatma. yanıltma. yahaltma. yanıltma. qandırma.

kif qab. qap. qılıf. qın. çanta. səbət. sandıq.-əl kifi, çantası : əlcik.

kifaflamaq kafi gəlmək. yetmək. dayamlamaq. dayaqlamaq. görmək. qarşılamaq.-girdək çıxcəyi dayaqlır : gəlir, xərci ödür.

kifayət edər ki iş ki. olsun ki. yetər ki. çatar ki. kafidi ki.-iş ki əlimə keçsin.-iş ki yolun tapısın.

kifayət edmək nərsənin üstəsindən gəlmək. artığına doyurmaq. yetmək. yetinmək.

kifâyət edmək tükəmək. tükənmək. bitmək. yetmək.

kifayət yetərlik. yetirlik. edərmənlik.

kifayətləndi qaldı. yetindi.-olduğuna qaldı.

kifayətlənmədi yetinmədi.

kifayətlənmək yetişmək. dayanmaq. çatışmaq. yetərli olmaq. yetilənmək.-gəlirim, çıxarıma dayanır : xərc dəxlim biribirinə uyur.

kifayətlətmək dayatmaq. dayıtmaq. çatışdırmaq. yetişdirmək. yetərlətmək. yetilətmək.-gəliri, çıxara dayatmaq : xərc dəxli biribirinə uydurmaq.

kifayətli başarcanlı. becərcəkli. yaravlı. yarağlı. yardamlı. edərmənli. qeyrətli. doğumlu. yetərli. yetili. yetənəkli. qabiliyyətli. ləyaqətli. çıxarlı. aşımlı. bəsili. bəsimli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

kifayətlik çəkilik. çəkişlik. keçərlik. keçəşlik. yetgilik. qabiliyyət. edərmənlik. bacarıqlıq.

kifayətsiz əksik. yetərsiz. yetməyən. əksik. əksikli. yetərsiz. yetməyən. doğumsu. başarcansız. becərcəksiz. yaravsız. yarağsız. yardamsız. yaramaz. edərmənsiz. yaltayanğ. qeyrətsiz.

kifayətsizlik yetəsizlik. əksiklik. yetərsizlik. yetməzlik. dartıştıq.-üy dartştığı : yer böhranı.

kifir alakir. ələgir. alaqır. bulaşıq. batıq. kəsif. küflənik. qatmaq. bulaşıq. aladanğ. qapalıq. kəsafət. susuz. çirkin. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. yonulmamış. yontulmamış. bitli. pis. kötü. bulaşıq. kirli. çirkin. gəlşiksiz. kirkimir. qanqox. irinğ. təzək. kiflənik. çirkin. qəbeh. qəbih. qəbahətli. yaraşmaz. yaxışmaz. yaxışıqsız. çirkin. kötü. itgin.-kişi içi gözəlsə, üzü çirkin, genə xoş gəlir, içi çirkinsə, üzü huri, genə turş gəlir.

kifir ısız. şərr. pis. yava. (# ısı : iyi. xoş).

kifirçilik bulam bucarlıq. kəsfətkarlıq. aladanğlıq. qapalılıq. bulaşıqlıq.

kifirlik alakirlik. alaqırlıq. ələgirlik. bulaşıqlıq. batıqlıq. kəsafət.

kifsətmək xərablamaq. əğritmək. pozmaq. qoxutmaq. çürütmək. fasid edmək. fəsad törətmək.

kilas sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ).

kilasda, dərsdə bıraxmaq qaldırmaq. rədd edmək. ibqa' edmək.

kilasda, dərsdə qalma kəsilmə. keçməmə. qalma. rifuzə. rədd olma.

kilaslama dərcələmə sıralama. cərgələmə. qatlama. düzənləmə. dizənləmə. düzənləyiş. dizənləyiş. sıralama. çərəkələmə. cərgələmə. dərcələmə.

kilaslamaq ələkləmək. ələmək. seçib ayırmaq. ayırmaq. ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. bölükmək. dərcələmək. sinifləmək. təsnuf edmək.

kiləs -bizinis kiləs : işlik orun. iş kişilərinə, adamlarına özgü yer.

kilfət avınçu. qaravaş. otaqlıq. odalıq. kəniz. cariyə. odalıq. otaqlıq. qırnaq. kəniz. qonuq. caryə. ev işçisi.

kilfət qonuq. avınçu. caryə. ev işçisi.

kilid düzənək . piriz. düğmə.-ışıq, iliktirik düzənəyi.-maşın düzənəyi.

kilinik baxımevi.

kilip görsəti. göstəri. görümsəti.-kilip çəkmək : görüntüləmək. görüngüləmək.

kilisə -kilisə baxıcısı, çan (naqus) çalıcısı : çanqıç. zanqoç..

kilişə ülgü. qalıb.

kılişəli basmağı. müqərrərati. initafsız.

kiliyan alan. alıcı.

kilometr çağrım.

kilometr turşaq. ağac. çağrım. fərsəng.

kıloşar içəgən. içgən. içəgər. içgər. alkolik.

kılostırol qanyağ. qanyağı.

kimiya çox əsgi, dərin, ağır dəğərli, tapıntılı nərsə. gömü.

kin arğı > arığ. yağılıq. nifrət. qın. qıyın. hinc. öc. boğız. düşmanlıq. qərəz. qayız. acıq. öcük. öcqüq. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə. darıt. öfgə. hiddət. şiddət.

kinayə ilə sezdirərək. dolayına. dolayılı. imgəylə. qıraqlayına. imgəyinə. yankıyına. yankıyana. işarəylə. ima ilə. təlvihən.

kinayə (söz) çarpıq toxunduru. atış. iritiş. atmaca. çarqıt. atma. anlatmıc. anlatımıc. dolaylıq. dolayqıl. bərlisi. yansı. yanıs. simgə. qama. çapa. işarə. dəğək. toxnaq. çapaq. sapaq. topaq. iğnə. bucaq. qanqıl. qanqıl. burcaq. quşə. dolay. dolayı. imgə. yankı. qıraq. (üstü qapalı söz, davranış). qara.atmaca. qaraquş. qantıl. qantın. qantam. qantama. atmaca. dolayı. dolanıc. salma. atma. yanrıc yanırtı. taxınma. taxılma. yasta.-sözüzü sapaqsız iğnəsiz söyləyin.-bu iğnəli qonuşuğa son qoyun.-iğnəli baltalı davranışlar : kinayəli, kəsgin, iti tutumlar.-yasta söz.-qaracığalı sözləri yığıştır.

kinayə qırçalatma. uçurma. salma. atma. çəp gəp : çap söz. yasta.-yasta söz.-çap sözləri yığışdırın.-kinayəsiz : yasıq. yayıq. yazıq. açıq. sərih.-kinayə edmək : yastamaq.-o mənə söz yastadı : kinayə ilə söz anlatdı.

kinayə södək. södəy.

kinayəçi atıcı.-sinsi kinayə : istehzalı ima. təlmih : qanğqı.-ağruda sancı yaman, sözdə qanğqı yaman : xəstəlikta sancı kötü, qonuşmada sinsi, təlmih kötüdır.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə