EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə44/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   125

kəbir qata. qat. ulu. böyük.

kəbir qonuq. böyük. yekə. ulqan. uluğ. kalan. kətə.

kəbir ulu. ulı. böyük.

kəbir uluğ. böyük. ə'ٍzəm. cəlil.

kəbirə günah ulu yazıq, suç. pozaç. pozuç.

kəbirə ulu. ulı. böyük.

kəbud < gövüd. gömgöy.

kəbudi zədən göyərmək.

kəc kəc rəftən sapatmaq. əğri büğri gedmək.

kəc məc qantın quntun. qanqal. qayta quyta. əğri büğrü. əğri büğri : dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. devçev. devəc < devir çevir. ziqzaq. dolamac. dolanı. qıvrıc. dolambac. dönə dönə, dolana dolana bükülüb, qıvrılıb gedən nərsə. əciş bücüş. çarpıq. qıyşıq mıyşıq. əğrəm buğram. qıyşıq. qınqır. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. kəc. yamrı yumru. kəc məc. kələ kötür.

kəc qıyqac. əğri. yala. əğri. çapaki. çəpəki. yanğrıq. yana əğik, əğrik. yanaki. qanğrıq. qaynırıq. qıyşıq. qınqır. əğri büğri. yanaki. doğru olmayan. yay verib duran. qovqı. kovqı. yamrlmış. əğri. bükük. bükülmüş.

kəcbaz dalaverici.

kəcbil kərkibel. başı əğri yekə bel.

kəcdar o məriz -kəcdar o məriz olsun olmaz işləyən.

kəcdar o məriz olsun olmaz işləyən.

kəçdar o məriz qarağan. ehtiyatala, üzürlü mahanalı davranmaq.

kəcək ucu əğri. qanqıraq.

kəci əğri. iğri.

kəcləmək qıvırmaq.

kəcro sarılıq. tərsik.

kəcrov yolsuz. uğursuz. əli əğri.

kəcsitmək yataytmaq

kəcxulq qılıqsız. qırbal. qırban. tərs.

kədbanu yengə.

kədər dağıtmaq qapa açmaq : qapa yazmaq : əğlənmək. munğlu. manğlı. dərtli. qayğılı. küyütlü. tasalı. üzülən. canı sıxılan. qapalı. küskün. özliyən. canı sıxılan.

kədər acı. üzüntü. boqurlay. tutuq. bulancay. arman. küyünüc. küyünçü. dərt. təəssür. tasa. küyüt. təəssür. tasa. yas. gücənmə. könül pası. üzüntü. toxat. tasa. üzüntü. sıxıntı. əndişə. anğaşa. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. qanı. qayğı. tut. qussə. ağrı. dərd. qəm. üzüntü. acıq. qussə. bükə. sıxıntı. qussə. bükə. sıxıntı. qapal. tasa. qussə. qəm. munğduq. boğunduq. dərt. üzüntü. müq. bük. qapanğ. qussə. qussə qəm sağuş. sağınc.-qapalınğ dartıb : sənin həsrətini çəkərək, səni özləyərək.-nəminədən qapanğ bar! : kədərin nədən iləri gədi!.

kədər acılıq. qussə. mərarət.-acılığı içindədir.

kədər acılıq. qussə. mərarət.-acılığı içindədir.

kədər ağrı. acıq. acı. incik. sızı. dərd.

kədər buşman. bukman. üzüntü. tasa.

kədər buşuv. büküv. üzüntü.

kədər iç sıxıntısı. salpımaq. mahzunluq.

kədər incik. ağrı. sırqu. sıyırqu. sayırqu. sayru.

kədər ökünc. acı. üzüntü.

kədər qatuv. acı. tasa. qayğı.

kədər qussə qəm sağuş. sağınc.-kədərli : donuk. donqun. tutuk.

kədər taravlıq. daravlıq. darlıq. darqınlıq. sıxıntı. iztirab. ələm.

kədər tasa. qayğu. sıxıntı. darıntı.

kədərdaşmaq küyüttaşmaq.-bu düşünü at.

kədəri nədən olmaq qayğıtmaq.

kədəri yox, gönlü xoş qapası yox, könğülü şat : .

kədərlədən acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən.

kədərləndirmək qapalatmaq. mütəəssir eyləmək. tomsurtmaq. qaygılandırmaq. somurtmatmaq. qızdırmaq.

kədərlənmədən munğbay. tasalanmadan.

kədərlənmək düşünmək. tasalanmaq. üzülmək. sıxınmaq. anlaşınmaq. əndişələnmək. anğaşalanmaq. qayğılanmaq. qapalanmaq. mütəəssir olmaq. özləmək. həsrətini çəkmək. qaygılanmaq. munğaymaq. həsrət çəkmək. tasalanmaq. qayğurmaq. qaydurmaq. qussələnmək. üzülmək. hirslənmək. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq. içlənmək. sancınmaq. acınmaq. acıqlanmaq. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. qəhərlənmək. qararmaq. sıxılmaq.

kədərlənmək qonuqmaq. tutulmaq. məğmum olmaq.

kədərlənmək taslanmaq. içinə salmaq. darsıqmaq. qussələnmək. təəssüflənmək.

kədərlənmək tolqamaq. burmaq. burulmaq. ağrımaq. qıvrılmaq.

kədərlətmək dərditmək. qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qayğılatmaq. üzmək. üzdürmək. üzütmək. acıtmaq. qussələndirmək. əğritmək. pozmaq.

kədərli çapalı. qapalı. qəmli. toxalı. qussəli. qussəli. acılı. üzgün. kədər. qapa. can sıxıntısı. mütəəsir. donuk. donqun. tutuk. qaravəlli. sıxıntılı. üzüntülü. dərdli.

kədərli qayğulu. qayğulu. qayğılı. məğmum. qussəli.

kədərli sərivün. mahzun.

kədərli taralqan. daralqan. acığlı. hisli.

kədərli tarıquvlu. həzin. acığlı.

kədərli tarıquvlu. həzin. acığlı.

kədir bürküt. tutqun. tutğun.

kədir tutuq. basıq.

kədirlənmək gücqənmək. gücənmək. darılmaq. darıxmaq. tutulmaq.

kədivər ərçin. kədxuda. tayxan.

kədurət inciklik. qırıqlıq. qırıltı. ürək göyül, sınma, qalması, qısmıqı, sınıqması, qaalığı. ürək qaralığı. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ. tutuqluq. tutqunluq. toxatlıq. incik. qaralıq. inciklik. qırıqlıq. qırıltı. öpgəlik. öykəlik. öclülük. ara pozuqluq, dəğməlik, soğuqluğ. könül sınma. könül sınıqması. könül qalması. könül qısmıqı. könül qaralığı.

kədurət pus. pas.

kədürət tuz. toz. töz. öc. qın. kin.

kədxuda ərçin. taxan. kədivər. kədquda. qayğa. qaqay.

kədxuda evlik. öylük.

kədxudalıq ərçinlik. araya düşüb iş bitirmək.

kef əhval sora. sorağ.-kef əhval edmək : soramaq. sorağmaq.

kef əhvallaşmaq çaxşılaşmaq. səlamlaşmaq.

kef vermək avutmaq. əkləndirmək. əğləndirmək. əyləndirmək. sevirndirmək. dadlatmaq. həzz vermək.-bu xəbər iyicə əyləndirdi bizi.-uşağı əylədirmək.

kef -kef əhval sorana verilən yanıt, qarşıt, cəvab : iyilik sağlıq. iyilik gözəllik.

kef -kefincə gedən : yüqənsiz.

kef -kefivə bax : iyivə, eyivə bax : xoşuva bax.

kəf 1.düzəy. 1.aya.-tarazι kəfəsi : ~ ayasι.-həmkəf : qatlıq. yerqat.-həmkəf. yerqat. 1. daban. dalağ.

kəf aya. tutqa. əlin içi.

kəf aya.-kəf ayası : tarazı kəfəsi.-kef əhvallaşma : aytış. kef əhval sorma. aytıq.

kəf -ayaqqabının alt kəfi: alton. altan. (alt don).

kef baydamlıq. neşə. sevinc. şənlik.

kef əsri. ləzzət.

kef güvənc. sevinc. onqluq. mutluluq. dola. neşə. ləzzət.

kef güvənc. sevinc. onqluq. mutluluq. dola. neşə. ləzzət.-kəfil : boyun.-kəfalət boyunluq.-kəfil olmaq : boyun olmaq.-kəfil olmaq : əl tutmaq : boyun olmaq. boynuna götürmək.-o mənə əlin tuddu.

kef hal. yarq.-yarqım qolay tüldü : hal. iyi dəğil.

kef indin. hal.-indini öçqön : (1. dünya işlərinə qarşı laqeyd olan. heç bir nərsələ əlaqədər olmayan.-sayran görmək : kef zovq almaq keyf çəkmək.-ləzzət, zovq, kef vermək : yağdıratmaq.-kef çəkmək : sayranlamaq.

kef qaynal. neşə. ləzzət. içəl. için.

kəf qəbzə. < qapza (< qab. qap). çanqal. çənqəl. pəncə. ovuc.

kef tatuq. daduq. ləzzət. zovq.

kəfaf yetərlik.-kəfaf vermək : yetirmək. olcaqmaq. bolcaqmaq. çatışmaq.

kəfal qarabalıq. çuntalı, dimdikli balıq.

kefalmama büzünmə. burunrma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun olmama. şadlanmama. xoşlamama. xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. işme'zaz.

kəfe zəmin yerin üzü, üstü.

kefəhval kef əhval. əsən sav. isin sav. -əsən sav sormaq: kef əhval edmək.

kəfən (< qapan). ayaqsız peçə. ayaqsız biçək. ayaqsız bükə. ayaqsız bürək. ölüm köynəyi : . gəmin.

kəfən kəbin.

kəfən qatbalağ.

kəfən yengsiz gölək.

kəfənə sarılmaq kəmindəlmək. qapanlamaq. kəfənlənmək.

kəfənə sarmaq qapanlamaq. gəminləmək. kəfənləmək.

kəfənləmək gəminləmək. qapanlamaq. kəfənə sarmaq. kəmindəlmək < qapanlamaq. kəfənə sarılmaq.

kəffarə vermək culdurmaq. yuldurmaq.

kəffarə vermək yulamaq.

kəffarə arınma. kəffarə. kəfarət.

kəffarə yula .

kefi -kefi, neşəsi pozulmaq: qutu uçmaq.

kəfil əlik. zamin.-o mənə kəfil oldu : əlik tutdu. kəfil oldu.

kəfil üstəc. üstlənən. yükəc. yüklənən. boyun alma, olma. boyunlu. əlik. zamin.-o mənə kəfil oldu : əlik tutdu. kəfil oldu.-kəfil olmaq : boyun olmaq.

kefin qalay -kefin qalay: kefin qanday: kefin necədir.

kefinə, xoşuna gələni yapan qaraquş kimsə :.kefiz nəcürsüz. necəsiz. qandaysız. hal əhval.

keflədirmək ərməklətmək. əğləndirmək. avutmaq.

keflənmə əsrimə.

keflənmək bəzimək. eğlənmək. könül eğləndirmək.

keflənmək əsrikmək. əsrükmək. qafanı bulmaq. qafanı çəkmək : qafayı çəkmək.

keflənmək əsrişmək. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq.

keflənmək kef eləmək. yarutmaq. yaşutmaq. şad olmaq. sevinmək.

kəflənmək köpürmək.

keflənmək kükrəmək. məst olmaq. nə'rə çəkmək.

keflənmək qaynamaq. neşələmək. ləzzətdənmək. içəlmək. içinmək.

keflənmək südrəmək. əsrəmək.

keflənmək yağdıramaq. ləzzətlənmək. keflənmək. zevq duymaq. səadətin yüksək dərəcəsinə çıxmaq. ərməkləşmək. əğlənmək. avunmaq. öğünmək. süyrəmək. sütrəmək. əsrümək. əsrimək açılmaq.

keflətmək oğutmaq. öğütmək. ovalamaq. nəşələndirmək. əsir edmək. əsritmək. əsdirmək. əsrütmək.

kefli -əsrüyü, keflini özünə gətirmək : aylatmaq.

kefli axsum. ösrük. əsrük.

kefli başı dumanlı. sərxoş.

kefli çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. çalqın. çanqıl. qanqıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. qanuq. qanıq. bulut. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş.

kefli əsgürük. əsrük. (< əsmək). sərxoş. uçmuş. uçuq. kəndindən keçən. yapkın. qaynar .-keflənmək : qaynamaq əylənmək. əklənmək.

kefli əsrik. dumanlı. sərxoş. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. çalqın. çanqıl. qanqıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. əsrik. dolqun. dolu. doluq. tuluq. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. qanuq. qanıq. əsrik. əsrik. başı dumanlı. əsrik. başdanqara. əsrik. əsrük. bulut. əsrik. əsrük. bulut. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. yayaq. yayqa. əğrik. əğric. əğlincik. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. laqeyd. əsri. əsrük. neşəli. gökqəndil. göyqəndil. əsrük. yapıq. məst. xoşhal. bayqın. əsrik. süzgün. xumar. məxmur. mədhuş.-bayın gözlər, baxışlar.-kefli gözükmək : arsanğlı. fərəhli.-korkötük əsrük, kefli : göy qəndil. zır kefli.-çox əsrik, əsrük, kefli : bulut kimi.-çox əsrik, əsrük, kefli : bulut kimi.-yarı əsrik, kefli : çaxırəsrik.-çox əsrik, kefli : yüklü. yükümlü.

kefli kavşaq. kağşaq. bayqın. əsrik. əsrük.

kefli ösürqan. əsrük.

kefli qafası dumanlı. əsrik.-yarı əsrik, kefli : qafası bulutlu. qafası dumanlı.

kefli tuv. duv. uçuq. sərxoş. pırıltı.

kefli uçmuş. uçuq. kəndindən keçən.

kefli üsrük. ösrükq. əsrük.

kefli yapkın. qaynar.-keflənmək : qaynamaq əylənmək. əklənmək.

kefli -yarı əsrik, kefli: çalaçaxır. çalasır. alasır. çalakef. alakef.

keflilik əsrülüq. məstlik. sevinc. sevinclik. dalqa. şənlik. əsriklik. sərxoşluq. dumanlıq.

kəfş < kövüş. çapla. çapal. çalpa. başmaq. ayaqqabı.

kəfş(fars) < kavaş. kovaş. kavalla. gavalla. qapbaş. ayaqqabı. başmaq.

kəfşduzək qızılca böcəcik.

kefsiz əsrisiz. ləzzətsiz. kəsəl. sızqav. xəsdə. sayrı. üzgün. məriz. naxoş.-sızqav düşüb qaldı.-böylə sızqav, görməsin silər.

kefsiz, həzin bir davranışla ac, çıplaq yola qoyulmuş gedir ac yılanğaç ınğırşıp yatat.

kefsizləniş kefsizlənmə. acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arqınlanma. arqınlanış. ağrılanma. ağrılanış. kəsillənmə. kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. mərizləmə. naxoşlama.

kefsizlənmə kefsizləniş. acqılanış. acqılanma. sızqavlanış. sayrılanma. sayrılanış. xəstələniş. xəstələnmə. alızlanma. alızlanış. kəsəllənmə. kəsəlləniş. sırqavlanma. sırqavlanış. sızqavlanma. arqınlanma. arqınlanış. ağrılanma. ağrılanış. kəsillənmə. kəsilləniş. çorlanma. çorlanış. mərizləmə. naxoşlama.

kefsizlik kəm. xəstəlik.

kefsizlik kəm. xəstəlik.

kəhalət sürdürüm. sürədurum. susluq. halsızlıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. qırıqlıq. qırıltı. kəsiklik. susluq. uyuşuqluq. gəvşəklik. gəvşəmə.

kəhanət yoru. yorma. tə’bir.

kəhkeşan saman uğrusu. saman yolu.

kəhkeşan saman yolu. samanuğrusu. samanyolu. hacılaryolu.

kəhriba yantar.

kəhriba yantar.

kəhrübar samanqapan. çöpqapan.

kəj çiqlə. çillə. bükük. əğri. kəci. qıyşıq.

kəjək çiqlə. çillə. bükük. əğri. kəci. qıyşıq.

kəlafə olmaq alcıranğmaq. alasıranğmaq. aldıranğmaq. çaşqınmaq. şaşqınmaq. heyran qalmaq. uğru itirmək, batırmaq. aşufdə olmaq.

kəlam bulta. söz. gəp. gop. göptə.

kəlam gəp. söyləş. söz. sav. söhbət.

kəlam gəpil. gəpəl. qovl. söz. hərf.-ittifaqi kəlam : söz birliği.

kəlam söz. diyiş.

kəlami kibar özdeyiş. doğru, gözəl, anlamlı duyunu, qıssa biçimli yetirən söz.

kəlamın muxtəsəri, müfidi ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. qısa, göstərişli söz. yapıcı güdə söz. qut, qıt söz. özlü, qısa söz. dərli, toplu söz. us, qıs söz. vəciz.

kəlamın xulasəsi qasacası.-bəsti kəlam : söz uzatma.

kəlbətin qısqaç.

kələkçi 1. işçi. muzdur. 1. çaqqal.

kələm kürünb.

kələm -qisar kələm: özdeyiş. sorağlı söz. qanatlı söz. vəcizə. aforism.

kələmat -kələmati qisar : özdeyiş. doğru, gözəl, anlamlı duyunu, qıssa biçimli yetirən söz.

kələntərbaş güvənc başlığı. komiser.

kələntəri qaraqol.

kələntəri qulluq. qolluq. qaraqol. polis. polis. qolluq. yeniçərilik. pasdarlıq. pasdarxana.

kəlfətin çivisökən.

kəlfətin qısaq. qısqaç. qısan ayqıt.

kəlla kəlla. kəsinliklə. götrü. götürü. heçbir çağ. əsla. qətiyyən.

kəlləşəq burğan.

kəlləşəqq çigid > cühüd. cüvüd. yiğid. qapaqafalı. didirən. dirgən. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad.

kəlmə luğət. dil. söz.

kəlmə luğət. dil. söz. sözcük.-bir kəlmə : bir ağız.

kəlmeyi şəhadət tanıqlıq.

kelun edmək sürmələmək. sürgüləmək.

kelune dər sürmə. sürgü.

kəm paya bayağı. engin. düşük.

kəm ru utancaq. uyancaq. sıxılqan. məhcub. singin. uyatcaq. utancaq. çəkingən. məhcub.

kəm yab şodən : qıtlaşmaq. az tapılmaq.

kəm yab qıt. az tapılan. nəfis. nadir. nadir. azraq. seyrək. qıt.

kəm yabi qıtlıq.

kəm -xod kəm bini : kiçiklik duyusu. aşağlıq qarmaşığı.

kəma fissabiq önğsi yalı, kimi.

kəmabiş azdan kandan. azdan çoxdan. azlı kanlı.

kəmakan önğiki kimi. qabaxkı kimi.

kəmal doluluq. yaraşıqlıq. yetgilənğlik. yetginlik. gəlişim.

kəmalə irmiş bitmiş. yetim. yetmiş. ulqan. baliğ.

kəmali mətlub dolu istək.

kəmallı bitik. bütük. bütün. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. tükəl. tutuş. boydan baş. mükəmməl. kamil.

kəmallı oxumuş. yetin. bilgin. bilən. alim. kamil.

kəman kaman. çaman. yay. qaş.

kəmanə yaysı. yaysın.

kəmani yaya. münhəni. yaylı. yaya. münhəni.-nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya, devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti : dönəcə. dönəncə. qırafik cızıq, xətt.-nərsənin bıraxdığı düz, əğri, yaya, devir çevir, ziqzaq cızığı, xətti : dönəcə. dönəncə. qırafik cızıq, xətt.

kəmbud sıxıntı. azlıq. azçılıq. kəmçilik.

kəmər (qəmər). qar. qor. qur. qurşaq. bel quşağı, bağı. incə quşaq. -yarım dayrə biçimində kəmər : beşik qurşaq.

kəmərbət belik. qayıs. qurşaq. uçqur. bir yerin çevrəsindən, belindən keçən yol. çevrə yol. şəhəri quşatan yol.

kəmərçin büzükbel. beli büzməli geyim.

kəmi əksiklik. kəmik. kəmlik. kərik. əksik. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur. naqis.

kəmin büksü > püsgü.

kəmmi neçək. kaçıq. (# necək : nəcük. nətük. keyfi. ).

kəmmiyyət neçəlik.

kəmnur sönük. çəkik. uçuruq.

kəmp edmək ordu qurmaq. orik olmaq. oturmaq. yerləşmək. yer almaq.

kəmp yapmaq 1. qonaqlamaq. düşmək. 1. dərginmək. dərgişmək. toplunmaq. topluşmaq. bir istəklə, bir qurumda daşınıb düşünmək, hazırlanmaq.

kəmp 1. qapıl. qaplı. qoruq. 1. qonaq. qonaqlama, düşmə yeri. böyük ordu. 1. topluq. bölüm. düşərgə. düşgü. ordu. qonaqlıq.

kəmp qonuş. qonaqlama. barınaq.

kəmxirəd ussuz. huşsuz. qıtoy. ağlı qıt, qısa.

kəmyab qıt.

kəmyablıq qıtlıq. (azlıq. azızlaşlıq. az bulunmaqlıq, tapılmaqlıq).

kənar qıran. qıyıq. qıyı. qıra. qırağ. qıyı. boy. yan. -ırmaq boyu getdik.

kənar, qıraq, olan yana olan.

kənara qoymaq aradan, sandan çıxarmaq : qırağa qoymaq.

kənarə yol qalısı. yol kilimi. yolluq. dar uzun qalı.

kəndəkari qazı.

kəndəkarlıq kəndəçilik. kovdaçılıq. oymaçılıq. oydaçılıq.

kəndən < kənəmə. kənələmə. govma. kavma. kafma. qavma. çapma. qazma. qazı. oyma. eşmə. deşmə. deşəmə.

kəndu pətək. qapcıq. kovan.-arı kovanı.

kənə qanca. qan soran böcək.

kənə saqırqa.

kəniz avuş.

kəniz qapıqızı. qaravaş. qaravaş. otaqlıq. odalıq. kilfət. qırnaq. külfət. cariyə. cariyə. odalıq. otaqlıq. qırnaq. kilfət. qornuq. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq.

kəniz qınaq. cariyə.

kəniz qırnaq. qınrağ. qıranğ. yencə qız. qız uşağı. qacaş. cürə. inci. günü. yalnıq. as. əkət. qaravaş. kömək. külfət.

kəniz qırqın. qul.

kəniz quma. qırnaq. qul.

kənizək < qonzaq. qoynzaq. qaravaş.

kəpçırlamaq saplamaq. saptamaq. səbtləmək. səbt edmək. qatlamaq. yatlamaq.

kəpək qonqaq. avnıq tozğa.

kəpmp tinləc. dinləc.

kərahət əngiz iğrəndirən. irgəndirən.-kərih, kərahət mənzər : görümsüz. görümü yaxımsız, gəlşiksiz. üz gözü tərsək.

kərahət iğrənclik. irgənmə. iğrənməlik. istəmsizlik. ikrah.

kərahət, ikrah edmək talıqamaq. dalıqamaq. irgənmək. iğrənmək. çəkinmək.

kərahətən iğrəncliklə. irgənməklə. iğrənməliklə. iğrəklə. istəmsizliklə. ikrahla.

kərahətlənmək iğrənmək. disginmək. tisinmək.

kəramət qılmaq bağışlamaq.

kəramət ukmuş.

kəramət ukmuş.

kəramət ululuq. ulaqanlıq. ullağanlıq. böyüklük.

kəran ta kəran kərandan kərana : qıran qırana : boya boy. bu başdan ol başacanlı.

kəran < qıran. kəranə. qırnaq. engirək. yanğıraq. yanaq. qıra. qıraq. yaxa. nərsənin boyu..

kərandan kərana qıran qırana : boya boy. bu başdan ol başacanlı.

kəranə 1. < qırnaq. qıran > kəran. engirək. yanğıraq. yanaq. qıra. qıraq. yaxa. nərsənin boyu. 1. kərtə. dərəcə. hədd.-gücünün son kərtəsi.

kərbonat qabaran.

kerdar taxım. tutum. davranış.

kərdən işləmək. qılmaq. edmək. eyləmək. yapmaq.

kərəm göstərmək ikram edmək. köməkləmək. yardamlamaq. yanğırlamaq.

kərəm ağalıq. fəzilət. böyüklük.

kərəm berim. verim. məniş. bəniş. inayət. tabuq. iyilik. qayra. qayğı. ödün. yarlıq. yardım. xitmət.

kərəm inayət. tabuq. iyilik. qayra. qayğı. ödün. yarlıq. yardım. xitmət.

kərəmləmək berimləmək. verimləmək.

kərfətin qısqaç. qusqac.

kərgədən gərik.

kərih 1. disgindirən. diksindirən. diksindirici disgindirici. iğrənc. mənfur. 1. iğrənc. məkruh. çəkinik. sakınıq. saknısıq. qaçınıq. üşənik. usanıq. utanıq. qısanıq. gerçinik. gizirik. almazıq. dəğməz. yarşıqsız. yarışıqsız. yaxışıqsız. görümsüz. görkəmsiz. dalaqa. tələkə. gəlşiksiz. yoxuş. iğrənci. yaramaz. yoxumsuz. yaxımsız.

kərim əsirgəməz. uluğ. boldamaçı. vergili. verimli. iyit. iğit. çörəkli. əlaçıq. covmərd. kərim. berimli. verimli. qarmat. mükərrəm.

kərimül nəfs berimlilik. verimlilik. ululuq.

kərimüttəb toğluşluq. doğluşluq. toğuşluq. nəcabət. əsalət. səid. nəcabət. soyuq. cis.

kərləşmək qulaq ağıralmaq.

kerm qurcuq. qurt. soğurcan. sülük.

kerme şəbtab ot böcəyi. qaranlıqda ışıldayan qurd.

kermək sivriquyruq. qutcuq.

kerməki qurtlu. inciqli.

kermi əbrişəm ipək qurcuğu.

kermi şəbtab otböcəyi. odböcəyi.

kermxorde qurtlu. çüyrən. çürük. qurçuq yemiş.

kermxordəgi puslaq. pusqal. paslaq. pasqal.

kərrarən təkər təkər. qaytadan. qaytalab. qayta qayta. qayıda qayıda. dönə dönə. telim, kan, çox gəzək, yolam.

kərrat təkər təkər. qaytadan. qayta qayta. qayıda qayıda. qaytalab. dönə dönə. telim, kan, çox gəzək, yolam.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə