EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə43/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   125

kaman saçı. çaçı. yay.

kamança yayalı, kamanlı çalqı : qabaq.

kamandar yayçı. yay dartqıç : oxçu.

kamanlı ip yay kirişli.

kamanlı, yayalı çalqı kamança. qabaq.

kambəxş qanıtan. doyuran. istək bağışlayan : ləzzət verən.

kamera alıcı. filmbərdari.

kamera çəkalıc. çəkmə aracı. şəkil, əks, fotoqraf maşını.

kamera qopa. kupə. qapac. kəbən. kəbəc. kabin. qapac. (< qap). kiçik oda. kiçik bölmə.-tilfun gəpəc : tilfun qoltuğu : tilfun kiyusku.-aşlıq gəpəc : aşpazxana. aşxana. aşqonaq.-dənək kəbən : pırob kəbən : geyimi pıroblamaq, dənəmək üçün ayrılan kiçik oda.

kameramən çəkalıcı. şəkilçi. əkkas. fotoqraf.

kamil ağıl əğli kamil : ağıl kanı. sulat.

kamil balaq. bütün. tamam.

kamil bitili.

kamil bolğun (b <> . ) olğun. yetgin.

kamil çalbış. usda. birinci. bilən.

kamil cüm. tüm. tum. bütün.

kamil dolu. bütüv. bitin. kəmsiz.

kamil əqsiksiz. əksəksiz. bütün.

kamil kəsirsiz. əksiksiz. tamm. som. dördyüzlü : dörtdördlük. mükəmməl. tam. tuqal. olqun. ağırbaşlı. yetgin. mükəmməl. bitik. bütük. bütün. bitin. dolu. kəmsiz. yetgin. tükəl. tutuş. boydan baş. kəmallı.

kamil olqun. ərişkin. yetim. dəymiş. ulkən.

kamil olqun. ərişkin. yetim. dəymiş. ulkən. türk. olquş. tam. yeti. yetgin. olqun. bəcərikli. mükəmməl.

kamil olqun. olmuş. yetgin.

kamil oxumuş. yetin. bilgin. bilən. alim. kəmallı.

kamil türk. olqun. olquş. tam.

kamil yeti. yetgin. olqun. bəcərikli. mükəmməl.

kamil, yetgili kişi anqa.

kamilən barça. varça. varısı. hamısı. bütün. tamam. həp . bütünü. tümü. həpisi.

kamilən bütünü. barça. varça. varısı. tümü. həpisi.

kamilən qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. tamamən. təkmilən.

kamilləşmə ilərgəyiş. ilərgəniş. ilərləyiş. ilərləyim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft.

kamillik ərginlik. əriklik. ərgənlik. olquşluq. olqunluq. olqunlaşmış. yetişginlik. yetginlik. əriklik. ərkilik. biluğ. baliğlik. rüşd.

kamilliyə, biluğa çatmaq baliğ olmaq. olquşmaq. olqunlaşmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək.

kamilliyə, biluğa çatmaq, yetişmək baliğ olmaq. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. ərişinmək. varşınmaq. barşınmaq. olquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. yüksəşmək.

kampüs kampus. orduk. ordaq.

kampus kampüs. orduk. ordaq. yerləşik. yerləşgə.

kampüs kampus. orduk. ordaq. yerləşik. yerləşgə.

kanal < kanğal. kağal. kaval. qaval. (< kav. kov). yol. yöntəm.

kanal ərik. ark.-çatallı kanallar : aça əriklər .

kanal kanğal. kağal. kaval. qaval. yol. yöntəm. məcra.

kanal kərik > qarıq. arx. avqın. ovqun. oyqun. oğun. güh. duvar altında su axımı üçün açılan su yolu. cədvəl. arx. kəriz. avqun. oyqun. kanalizasyon.

kanal yüyəc. yüyəş. axım (cərəyan) daşıyan kabl sistimi. qətə. qata. xət.

kanalla yaracla. aralıqla. aralçılıqla. ıslacıyla. vasitəylə.-kanalizasyon : kəriz. avqun. oyqun. qarım. kanal.

kanapə batnar. böyük taxt, sədir. somya. divan.

kanapə kərəvrə. kərəvrə. kərəvər. salon. iki üç kişilik otracaq, mobl.

kanapə qanat. qonat. sofa. iki üç kişilik, yassı oturacaq.

kanapə sıra. sərə. neçə kişinin oturabiləcəyi oturacaq.

kandid edmək adamaq. sayqavlamaq. bəlləmək.

kandid olmaq adalmaq. adanmaq. bəllənmək.

kandid aday.

kandid aday.

kandida adan.

kandisyoner yelətkiş. kuler.

kandisyoner yelətkiş. kuler.

kandom kaput. qapıt. qaptım. pırezervativ.

kanon(latin) top (< kan : çox. top).

kanser "incitməməni. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. kanser. rak" adsız xəstəliklərə, tanınmamış, ad almamış xəstəliklərə, inidilik, verilən adlar.

kanser incitməməni. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. rak.

kanser incitməməni. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. xərçəng.

kanun (< kan : oyuq. otaq). ocaq.

kanun işgər. qural. orqan.

kanun qaidə. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun.

kanun üyşmələnğ. kulub. ocaq.

kaos(latin) kavus. kavsa. 1. evrənin düzənə girmədən öncə, biçimsiz, uyumsuz, qarışıq durumu. 1. boş. kovaş.

kapasitə genişlik. alım. qablıq. qablayış. qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qoncayış. quncayış. qonlayış. (< qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış.

kapasitə qabarcuq. qabarcıq. qaparcıq. qabiliyyət.

kapasitə yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. qabiliyyət.

kapəlis yaltaq. yalancanğ. çanaqçı.

kapital 1. bəylik. baylıq. 1. böyük. 1. başmal. başmaya. anamal. anapara. sərmaya. 1. qaptal. başkənd. astana..

kapital bəylik. çox para.-ölkə kapitalı : ölkə bəyliyi.

kapital bəylik. çox para.-ölkə kapitalı : ölkə bəyliyi.

kapitalist bəy. bay. sərmayədar. anamalçı.

kapitalizm bəylik, baylıq uğru, uğuru. sərmayədarlıq. anamalçılıq.

kapitulasyon toxunulmazlıq.

kapris yapmaq yalıqlamaq. calıqlamaq. nazlanmaq.

kapris çalıq.-kapris yapmaq. calıq edmək.

kapris qıntı. həvəs.

kapris təprəş. həvəs.

kapris təprəş. həvəs.-kaprisli : bülhəvəs. təpşər. təpsək.

kapris tutmaca. qaplıca. qapcıq. qaplıc. həvəs. qanğtar. qanğtal. naz.

kapris yaxınma.

kaprisli bülhəvəs. təpşər. təpsək.

kaprisli buruş. nazlı. qırış. qırıt.

kaprisli nazlı. çalıq. çalıqlı.

kaprisli qıntılı. alınğan. həvəsli. uslu. tikbaşlı. asi.

kaprisli saylaqan. müşqülpəsənt. şımarıq.

kaprisli yaramaz. qılıqlı. afacan.

kaprisli yaxınlı. çaqınlı. şımarıq.

kaput qapıt. qaptım. kandom. pırezervativ.

kaqebe bilqisər. ittilaat.

kar amuz alim. iş bilir. qanaq. yanaq. bilgin.

kar azimudə görgülü. təcrübəli.

kar bəşul işyiyəsi. işləsi. işbilən.

kar daştən görəli. görəkli. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. işli. işi olan. çalışlı. uğraşlı.

kar əz piş bordən iş bitirmək, doğrutmaq.

kar gücü niruyi kar işgüc.

kar güzar iş sürücü.

kar o bar iş güc. oyalıq. oyqal. uğralıq. uğrıq. məşqiliyyət.

kar o bar işgüc. iş. onqulğa. yağday.

kar pişbor iş bitirən, görən, bacaran, qılan, onqaran.

kar -ba kəsb o kar : iş yiyəsi. işli güclü.

kar -be kar qozaştən : işə qoşmaq. işə qoşurtmaq. işə qaçırtmaq. birinə iş yapdırtmaq.-onun dədəsi hamımızı işə qoşurdu.

kar -be kari pərdaxtən : ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. girişmə. girnişmə. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.

kar -bekar qomaştən (< qoymaq) : çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa çağırmaq. istixdam edmək. xidmətə almaq, qoymaq.

kar -bezəkkar :.-kiçik oğru : oğruc. oğrac. qapqıc. qapıc. qaldırımçı.

kar -bikari : boşuqluq. boşdalıq. işsizlik gücsüzlük. işsizlik.

kar -əz kar oftade : işdən çıxmış. işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. qaqlaq.

kar -həmkarlıq : yoldaşlıq. dəngdəşlik. qafadaşlıq. başdaşlıq. arxadaşlıq.

kar -həmrahi, həmyarlıq həmkarlıq edmək : aşlanmaq. aşlaşmaq.

kar -kar aməd : işlək.

kar -na be kar : kəsməz. biçməz. yarmaz. kor. küt.

kar -pərhizkar : dorostkar. arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

kar -tond kar : itiçi.

kar çarar. çaraş. yarar. yaraş. yarıc. yarış. payac. payaş. payıc. payış. qazaş. qazanc. istifadə. görək. görəş. görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görmənc. iş. kəsb.

kar görəv. görə. görək. iş. çalış. yalış. uğraş. iş. güc. qaldırı. göymənc. çalışma. gəlir.-bikar : işsiz. açıqda. boş.

kar görmə. qarma. qarıma. iş. əməl.

kar iş. gəlir. giriş. çıxar. ası. fayda.-o işini bilir.-bu mənim işimə gəlməz : dərdimə dəğməz.

kar iş. olca. fayda. qazanc. istifadə. mənfəət. işləyiş. toxayış. toxuyuş. kullanış. kullayış. saça. saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. səmərə. bağdam. bağlam. bəhrə. nəf'. olca. mənfəət. fayda.-mənə iş verməz.-işinə bax, ağacın tik.

kar peşəkar : yetgin. usda. pırofesyonel.

kar qazanc. gəlir. girə.

karaktər aydəs. xuy.

karakter bilqim. qılıq. xuy.

karakter ılışan. alışqanlıq. xuy.

karakter ıra. qıyal. axlaq. xuy.

karakter ıra. qıyal. axlaq. xuy.

karakter özgülük. qılıq. ciq. cih. hır. ıra. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. özgül. özgülük. sifət. xislət. xəsiyət. səciyyə. sinir. sin. özgülük. xislət. adət.-bu nə sinirdi qaplandın.-bu sinirlər atılmalıdır.

karakter qalı. məzac. xuy.

karakter -qılıq, karakter gücü: ardal. arğı.

karakter -qılıq, karakter gücü: ardal. arğı. ( arğdal). ( < arx. ard).

karakter qıyal. səciyə. xuy.

karakteristik bəlirtmə. bəlirtik. ıralama. ıralat. ıralıq. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. təmyiz.

karakteristik özəllik.

karakterizə -karakterizə, təmyiz edmək. savalamaq. sovlamaq. ıralamaq. ayırmaq. seçitmək. bəlirtmək.-iyini kötüdən ıralayan nədir.

karakterli özgülü. sinirli. sinli. xasiyətli. xislətli. sifətli.

karakterli qanlı. duyqulu. xəsiyətli.

karaktersiz dönək. iradəsiz.

karaktersiz qansız. duyqusuz. xəsiyətsiz.

karaktersizləşmək dönəkləşmək. iradəsizləşmək.

karaktersizlik dönəklik. iradəsizlik.

karaməd münasib. əlverişli. uz. yararlı. işə yaraşır : yarcaq. öğdə. müfid.

karamədi işə yarır.

karamel qaraqoyu. qaraballı. əritilmiş, qaynatılmış, biraz yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, ballama, şəkərləmə.

karamuz öğrənci. öğrənən.

karamuzi iş öğrəşmə dövrəsi. aşıl. yanaq. çıxma.

karaqah sözalan. casus. casut. dilaç. dilmaç. dilalan. qanaq. yanaq. bilgin. iş bilir. işgər. işçi.

karaqahi iş bilirlik. müttəle'lik.

karatə bir savunma, saldırı oyunu.

karayi edərmənlik. başarcanlıq.

karayi randıman edingə.

karazimayi dənəyim. dənəy. dənək. dənəmə.

karazimudə işbilən. işbilir. işbaşçı. iş bacarır. iş becərir. işgörür.

karazimudə sınaqlı. mücərrəb.

karazimudə, qate' və dana, mahir biçərikli bəcərikli. kəsin, tutumlu uzman. müsəmməm, ciddi usda, bilgin.

karazmay işçi. iş görən.

karbər girgin.

karbəri işlətmə. uyqulama.-uyqulama alanı : işlətmə meydanı.

karbəri zirəhlıq. girginlik. çapıqılıq. bacarıqlılıq.

karbon izçi.-izçi ilə üç örnək yapdıq.

karbon köçürüvçü kağız. köçəv.

karbon köçürüvçü kağız. köçəv.

karbord işlətmə. uyqulama.-uyqulama alanı : işlətmə meydanı.

karbord işləyiş. toxayış. toxuyuş. kullanış. kullayış. kullanma. işə tutma.

karbord kullanım. işlənim.

karçubi işləmə.

kard pıçaq. gəzlik.

kardan işbilən. işbilir. işbaşçı. işgörür. işusda. işbilir. iş bilir : iş bilən.

kardani iş bilir : iş bilmə.

kardar orunbasar.

kardaş, həmkar, həmdəst olmaq birbirilə ülfət, dosluq qurma. əl bir olma. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. andant(latin). muvafiqət. e'tilaf.

kardaşlıq həmrahi, həmkari : ittifaq : 1. uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. 1. oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. fikirdaşlıq. ağız bilrliyi. tevafüq. 1. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. birləşik. birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid.

kardidə öğdəçəpər : iş görən. işə pişən. usda.

karə işdən qaçan. işqaçqını. ərincək. uşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.

karfərma işlətməci. işlətci. iş aparan. iştayır. iştəğir. iş çevirən, aparan. aparcı. işbaşçı. işbaşı. işverən. işkeçirən. işqoyan. işqoyqaran. işquran. işburan. işbuyran. işsalan. işsunan. işbaşıl. işbaşıq. işyiyəsi. qayraman. qayırman. işbaşçı. işçibaşı. işlədən. işlətici. işverən. çalışdırıcı. çalışdıran : yaptır. başlıq. başçı. buyruqçu.

kargər çalay. çalan. qılay. qılan. işçi. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qulluqçu.

kargər çəkər. > çakər. çirağ. ayağ. ayaq. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. muzdur. xidmətçi.

kargər işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. qılman : ırqat. yapıcı. müstəri. görəvçi. görəçi. görəkçi. işçi. çalçı. yalçı. işçi. işləyən. çalça. yalça. çalıçı. yalçı. ırqat. yırqat. işqat. çalqat. çalçat. çalışan. çalşan. yalışan. yalşan. qapış. qaboş. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. çirağ. nökər. çəkər. çaqar > çakər. əcir. muzdur.

kargər işçi. tutuq. ırqat. əkir.

kargər sərkargər : alanbaş.

kargərdan alanbaş.

kargəri işləmə. ırqatçılıq.

kargərlik ırqatlıq. yırqatlıq. işqatlıq. çalqatlıq. yalqatlıq. çalçalıq. yalçalıq. çalıçılıq. yalçılıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik.

kargir edici. yapla. edici güc.

kargiri girişim.

kari -həmkari : uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ittifaq.

kari işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. görəngən. ərcil. fəal. əktiv. səpələmə. paylama. tuddurama.

karikatorçu cızar. çizər.

karkəde işlənğ. işlənən.

karkon işəngər. başarcanğ. durumlu.

karlı -porkar : işli. fəal işcən. çalışqan. armaz. qayırt. qayrıt. qayrıq. əğməz. əğilməz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. mətin. qeyrətli. səlabətli. sübatkar. qayırqan. qayırçaq. qeyrətkeş. qeyrətli.

karlı düşərli. bərəkətli. bolqulu. asılı. qazanclı. faydalı.

karlıq yarım. verimlik.

karmənd -ağalıq, dövlət işçiləri, görvliləri, karməndləri : qapı elçəsi.

karmənd idarə, dəfdər işiçisi.

karmənd işgər. işgər. aylıqçı.

karmənd qamu qol. dövlət işçisi.

karmənd qaracı. qaraçı.

karmənd qulluqlu. rəsmi devlət işçisi.

karməndçilik karməndlik. qoltuqçuluq. idarə, dəfdər işiçiliyi.

karməndlik karməndçilik. qoltuqçuluq. idarə, dəfdər işiçiliyi.

karnamə sınalqa. dəngəc. çalışma. çıxışlı. bir öğrətim quruluşun bitirmə tapısı, sənədi. kağazı.-bir kilasın çıxışlılar bayramı.

karnədidə qırt. olmamış. xam. çiğ. tosun. iş bilməz.

karpərdaz işgüzar.

karqah atolyə. işyeri.

karqah işlik. işlətmə. çalışdırma. işyer. iş yeri. işyeri. atolyə. ustaxana. e'malatxana.

karqah işyer. iş yeri.

karqah usdaxana.

karqanunu qanunikar : iş qanunluğu : iş qanunnaməsi. işsinik. işsinlik. işdüzən.

karqo taşqo. 1. yük qulluqları, servisləri. 1. götürü çatırı, həml nəql aracları.

karqoşa yollandıran. köməkçi.

karqozar iş aşıryan. işquran.

karqozaran ilgəşirlər. araçılar.

karqozin işbəlləci. işsaylacı.

karqozini yöryetəlik.

karsaz iş bitirən, görən, bacaran, qılan, onqaran.

karşikəni qıyınçılıq. pozuqçuluq. bükdənçilik. basqalçılıq. sındama. pozma. qırma. dağıtma. saqatlama. ixlal.

karşinas uzman. işbilən. iştanıc. işbilir. işçaqan. işmama. uzman.

karsız bikar : uğraşsız. görəvsiz. görəsiz. görəksiz. işsiz. çalışsız.

kart bəlgə. tanıtma. tanıtım.-giriş bəlgəsi : pəziriş karti.

kartel qartel. qartal. neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan böyük alver birliyi.

kartelçi qartelçi. qartalçı. inhisarçı.

karton animasyon. canlandırma. cızqı filim.

kartuş qaptuş. puka. atılan güllədən qalan boş qabcıq. qapcıq. qapurcıq. qapşuq.

karyabi -idareyi karyabi : qolçuluq. iş tapma dayrəsi.

kaş nəlolurdu.

kasabılanka (kasa < qapsa + bılan : ağ). darul bəyz. ağqala.

kasad kəsət. kəsit. keçməz. geçməz. işə yaramaz. sürümsüz. rəğbət görməz.

kasad rayic, mütədavil olmayan. sürümsüz. satılmayan. rovnəqsiz. yürməzlik. onqatsız. uğursuz.

kasat durqun.

kasbərg çanaq yapraq. qapcıq.

kasebi alver. alaverə. alışveriş. maamilə. sovda.

kasəlis çanaqçı. dalkavuq. yaltaq. yaldaqçı.

kasetçalar zəbtsovt.

kasib alverçi.

kasıb batıql. yoxsul. fəqir. səfil.

kasıb donsuz. çıplaq. çulsuz. çulqasız. lüt. səfil.

kasıb qaşaq. qaşşaq. ev eşiksiz. yoxsul. müflis.

kasıb yağırçılıq. züğürtlüq. yoxsulluq.

kasıb yarlı. yoxsul. miskin. fəqir.

kasıb yoxsul. ac. fəqir. möhtac.

kasıb yoxsul. çıqan. çıqay.

kasıblıq yoxsulluq. yardıçılıq. cardıq. yarlıq. yoxsulluq.

kaşif araştıran. çalqınçı.

kaşif izçi.

kaşif tapan. bulucu.

kaşif üzaçan. üstaçan. tapan. tapcı. tapıcı.

kasıl qəsr. şato. çatuq. köşg. kuşq.

kasıp qolaysızlıq. yarlıla. yokluk. yoksulluk.-yarlılığa ayıb yok.

kaşki nəlolurduki.

kasq kasa. qapsa. kasaq. başlıq.

kast kəst. kəsit. kəstə. kərt. qart. qat. təbəqə.

kastə şodən kəmilmək. kəmizmək. azalmaq.

kaştə əkilən. əkdi.

kastən(fars) kəstəmək. kəsətmək. kəmətmək.

kasti kəmik. kəmlik. kərik. əksik. qalıq. çalıq. salıq. azıq. açıq. qırıq. bitməmiş. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan. qusur. naqis.

kastor qunduz.

kataliz çatalıc.

katalizor çatalçı.

kateqori ulam.

kati kəbud göz daşı.

katib alımqa. münşi. ılımqa.

katib bitikçi. münşi. yazman. sekreter.-başkatib : başəfəndi.-başkatib : başyazman.

katib bitikçi. xəttat.

katib yazıcı. tayış.

katib yaziçi. yazar . yazan . bitikçi. alımqa. münşi. ılımqa.

katib yaziçi. yazar. yaziçi. yazan. bitikçi.

kav(latin) gəv. yeraltı. qarayer. zerzəmi.

kavənde deşən. qazan.

kavidən çapmaq. çapamaq. deşmək. qazmaq.

kavoş qazı.

kavoşgər < kavuşçu. gömüçü. göməçi. gömən. göməyən. təpnəçi. dəfinəçi. gömləyən. yerə quylanan dəğərli nərsələri araştıran.

kavuş soruşdurma təhqiqat.

kax qorğan.

kazib sübh sübhi kazib : danuq.

kazib yalan.-əğri kişi.-əğri söz.

kazibanə yalanlıq. yalançlıq.

kazım cıdamıq. durumlu. əzməvik.

kazino aynalı.

kəbbadə gəvşək yay.

kəbəd qarabağır. qara ciyər.

kəbət qaraciyər.

kəbin ağırlıq. ağralıq. başlıq. mehr. mehriyyə.

kəbir dəfdər dəfdəri kəbir : anadəfdər. ulandac (< ulu + andac). anandac (< ana + andac). anadərtəb. uladərtəb.

kəbir əmir əmir kəbir : uluğ bəy. ulu bəy.

kəbir səfir böyükelçi.

kəbir -əmir kəbir : uluğ bəy. ulu bəy.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə