EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə42/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   125

izafə yədək. artıq. ulaş. ulaşım. vəsl. ulama. zəmimə. təəllüq. yədək. bitişik.-zəmiri müttəsil, izafə : bitişik atac.

izafələmə əlavə edmə artırın. artırış. artırma. qatınış. qatma. qatama. yapışdırı. yapışdırış. əğləmə. əkləmə. mindiri. mindiriş. mindirmə.

izafələnən əklənti. quyruq. dal. artırılıq. əlavəlik. qatqıc. artqıc. mindirik. yapşıc.

izafələtmək əkləmək.

izafəlik izafi. çoxluq. artıqlıq. ağtıqlıq. ağdıqlıq. artıqmaclıq.

izafi izafəlik. çoxluq. artıqlıq. ağtıqlıq. ağdıqlıq. artıqmaclıq.

izah edmək sezdirmək. anlatmaq. açıqlanmaq.

izah açqıç. açma. açıqlama. içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. şərh. tozih.

izah anlatım. dəməç.

izah anlatım. dəməç. görrüng. söz. gəp.-görrüngsüz : sözsüz. әlbəddə.

izah görrüng. söz. gəp.-görrüngsüz : sözsüz. әlbəddə.

izah tüşünük. açıqlama. açqıç. aydınlama. şərh. tozih.-izah edmək : içtinləmək. içaçlamaq. özüzləmək. tüşüntürmək. anlatmaq. bəlirtmək. anlatmaq. açmaq.-tozih, izah vermək : açlamaq. açılamaq. açmaq. açığa vurmaq. aynamaq. aydınlamaq. aydanlamaq.-izahat : tüşündürmə. təfsirat.-izahlı : açıqlamalı.-izah edilmək : açıqlanmaq.-izah edici : açıqlayıcı. anlatan.-izah edmək : açıqlamaq.

izahat açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. aydınlamalar. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.

izal edmək qeytərmək. gedəmək. önləmək. rədd edmək.izal olunmaq : gedərilmək. qeytərilmək. önlənmək. rədd olunmaq.

izalə edmək yoxatmaq. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək.

iza'n anlayış.

izdiham çaş. şuluqluq.

izdiham çoxluq. talay. dalay. ənbük. cəmiyyət.

izdiham öqlüş. öglüş. çoxluq. şuluxluq.

izdiham qalaba. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq.

izdiham qalabalıq. sürən.

izdiham saltaq. qalabalıq. yığın. millət. cəmiyyət.

izdiham sıxış. sığış.

izdiham tıqılış. tıxılış. itiş qaqış. qalabalıq. üşüşmə. sıxışma .

izdiham tıqınış.qarabalıq. qalabalıq. soxuluş. şuluğluq.

izdiham tüdə. düdə. topluq. əğrim. imrəm.

izdiham tüdə. düdə. topluq. əğrim. imrəm. tıqılış. tıxılış. itiş qaqış. qalabalıq. üşüşmə. sıxışma.

izdiyad edmək ağtıtmaq. ağdıtmaq. artırmaq. çoxaltmaq. ulatmaq. qatmaq. artmaq. əkləmək. əlavələtmək. izafələtmək.

izdiyad qatqı.

izhar (izhar edmə) 1. söyləş. deyiniş. göstəriş. 1. ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə.

izhar göstəri.

izhar söyləş. deyiniş.-izhar edmək : açığa vurmaq. bildirmək. bəlirtmək. açıqlamaq.

izin alqı. icazə. alqım var : icazəm var.

izin alqı. icazə. boşuq. icazə. yarlıq.-alqım var : icazəm var.

izin boşuq. icazə. yarlıq.

izinsiz -yarlıqsız, qoysuz, izinsiz nərsə. qanundışı : ğeyri qanuni. korsan (< kor). yasaq. qara.

izinsizlik qadağlanmış. (nərsədən) yasaqlanmış, qadağalanmış. onaysızlıq. icazəsizlik. cəzalanmış. bir cəzaya çaptırılmış.

izləmək araştırmaq. sırtıvlamaq. . axtarmaq. aramaq. qaramaq .

izmehlal inhilal. zayil olma.

izn 1.tinalış. tın alış. aralış (ara alma). 1. (rəsmi icazə) salağ.

izn mə'zuniyyət. ruxsət. icazə. musidə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

izo (+) yal (+). ızolasyon : yalıtım. izolatör : yalıtqan.

izo (+) yal (+). ızolasyon : yalıtım. izolatör : yalıtqan.

izobar əşbasınc.

izolasyon yalıtma. yalıtış. yalıtım. ayıqıtma. ayıqıtış. ayıqıtım. arıqıtma. arıqıtış. arıqıtım. təcrid. təcərrüd.

izolator yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqçı. ayqıtçı. ayıqqan. ayqıtan. ayqıtıcı. arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arqıtan. arıqıtqan. təcridedən.

izolə edmək yalıtmaq. yalqıtmaq. ayıqtırmaq. ayqıtmaq. arıqtırmaq. arıqıtmaq. arqıtırmaq. təcrid edmək.

izolə yalıtılmış. yalqıtılmış. ayıqınmış. ayqıtınmış. ayqınmış. ayqılmış. arıqınmış. arıqılmış. arqıtınmış. arqıtılmış. təcrid olunmuş.

izomer əşiz. bənzişli. oxşaşlı. əşyap. əştərkib.

izomorf əşbiçimli.

izoterm isoterm. əşsıcaq.

iztirab çəkən azablı. acı dolu.

iztirab çəkmək -yoxluqtan iztirab çəkmək : qıtalmaq. qırılmaq. qırtılmaq.

iztirab çəkmək acınmaq. acıqlanmaq. sancınmaq. hirslənmək. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. üzülmək. üzünmək. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. mükəddərlənmək.

iztirab çəkmək darıxmaq. daralmaq. sıxıntı çəkmək. sıxılmaq. arzulanmaq.

iztirab çəkmək öqsümək. acı çəkmək. düçar olmaq.

iztirab çəkmək talbınmaq. dalbınmaq. çırpınmaq. batıb çıxmaq. qayğılanmaq.

iztirab çəkmək tərmilmək. acı çəkmək. əziyət çəkmək. sıxıntı çəkmək.

iztirab çəkmək tolqanmaq. burulmaq. ağrınmaq. qıvrılmaq. kədərlənmək.

iztirab çəktirmək üzüntü vermək. taraltmaq.

iztirab çəktirmək üzüntü vermək. taraltmaq.

iztirab çəktirmək üzüntü vermək. taraltmaq.

iztirab edəb qayğılanan : aldaray. aldıran. özünə alan. qiymət, dəğər, qayğı göstərən.

iztirab verən acıdan. acıdıcı. acıqladan. acıtqan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. kədərlədən.

iztirab vermək əziyət çəktirmək. kəmirmək. gəmirmək.

iztirab vermək öqsütmək. acı çəktirmək. üzmək.

iztirab acı. acın. ağrı. üzgü.-iztirablı : acılı. acınaq. ağrılı. sıxıntılı. üzgülü.-iztirabsız : acısız. acınsız. acınaqsız. sıxıntısız. ağrısız. üzgüsüz. üzüntüsüz.

iztirab acı. güclük. cəbr. çarpıntı. titrəmə. sarsıntı. acı. ağrı. gərilim. tansiyon. sıxıntı. istires. göynək. göynüq. həyəcan. qanı. qayğı. təpək. qərarsızlıq. tasa. asa. tasa. qərarsızlıq. qussə. təpək. təpiş. həyəcan. təpək > tapaq. qərarsızlıq. təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y. qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış. üzüntü. üzünc. üzülmə. duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.-iztirab çəkmək : çapırqamaq.-iztirablı : : acılı. ağrılı. təpək. qərarsızlıq. gərilimli. tansiyonlu. sıxıntılı. istiresli.

iztirab çaba. çapa. nigərançılıq. qayğu.

iztirab çaş. qayuq. qayğı.

iztirab gücün.

iztirab həyəcan. talqa. dalğa.

iztırab küyək. dərd. acı. yanığ. qayğı. üzüntü. dartılık. əmgək.-iztirap çəkmək : əmgənmək. əmgək çəkmək.

iztirab küyünc. dərt. acı.

iztirab munğ. bun. sıxıntı. mehnət.

iztirab qayğı. qayır. üzüntü.

iztirab qozqalan.

iztirab sıxılma. boğuntı.

iztirab sıxıntı. qayğu.

iztirab sıxıntı. sıqılcım. sıxılcım.

iztirab tabır. dalbır. talvasa.

iztirab talıqa. həyəcan.

iztirab talqasa. dalqasa. talvasa. talqas. dalqas. talus. dalus. həyəcan. niyarançılıq. dehşət.

iztirab talvas. talvasa. talqaq. dalğaq. həyəcan.

iztirab tamacamış. dalaş. sıxılma. niyərançılıq.

iztirab tarav. darav. əzab. işkəncə.

iztirab taravlıq. daravlıq. darlıq. darqınlıq. sıxıntı. ələm. kədər.

iztirab təbrəşlik. talaş. yanğun.

iztirab turqalan.

iztirab uçur.

iztirab üzücü bir durumun sonucu olan tasa. ağrı. dalqınlıq. qayğı. küyək. dərd. acı. yanığ. üzüntü. qayğı. üzüntü. dartılık. əmgək.-iztirap çəkmək : əmgənmək. əmgək çəkmək. talbınmaq. dalbınmaq. çırpınmaq. batıb çıxmaq. qayğılanmaq.-əmgək iztirap çəkmək : əmgənmək.

iztirab üzüntü. yorulma. sıxılma.

iztiraba salmaq acıtmaq. ağrıtmaq. üzgütmək. sıxıtmaq. iztirab çəktirmək. müztəriblətmək.

iztirabda olma coşaq. coşqa. coşuq. coşuş. coşma. coşanış. qaynaq. qaynaş. qaynayış. qaynaşıq. qaynama. həyəcan.

iztirablanmaq acınmaq. acqınmaq. ağrınmaq. üzgünmək. sıxınmaq. müztəriblənmək.

iztirablanmaq gərginləşmək. hizursuzlaşmaq. sinsişmək. sınırsızlaşmaq. tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. didərginmək. dedirgişmək. tedirgişmək. qarıncaşmaq. qatıqlaşmaq. qəlizləşmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. daşıqlaşmaq. müztəribləşmək. qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq.

iztirablı -müztərib, pərişan, aşuftə, ənduhgin, məhzun olmaq : qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.

iztirablı dincsiz > dişsiz. sıxıntılı. dalqın. dalqıq. dalıq. alıq. gücün. müztərib. pərişan. rahatsız.

iztirablı qaydan. qayğan. qayan. qayğın. qayın. alıq. alqın. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. müztərib.

iztirap əmgək iztirap çəkmək : əmgənmək .

iztirarı gücənik. güclük. gücünlü.

izzət : böyüklük. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. şərafət. e’tibar.

izzət ırz. namus. iffət.

izzət sayqı. yücəlik. ucalıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. e’tibar.

izzət üzağı. utanc. həya. şərm.

izzəti -izzəti nəfs : özçü. onur. gücün. viqar. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf.-özçümə yediyim bu söküdən (yamandan), çox qızdım.-izzəti nəfsinə dəğmək : onuruna toxunmaq.-izzəti nəfsli : özçülü. özçülün. gücün. gücünüq. gücünlü. onurlu. özçün. şərəfli. viqarlı. heysiyyətli.-izzəti nəfssiz : özçülsüz. özçüsüz. gücünsüz. gücülsüz. onursuz. düşgün. düşük. şərəfsiz. viqarsız. heysiyyətsiz.-izzəti iqbal ilə : gülə gülə. şərəflə.-izzəti ikram : ağırlama.

izzəti -izzəti nəfsli : sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli.

izzətli sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı.

jaket -suda batmayan, içinə köpələk (pəmbəçub) qoyulmuş canqutaran jaket, kot : yeləğ,.

jaket çetə.-qalçetə (qal + çetə : ) yançağa dək enən uzun, yassı geyim, köynək.

jalə qıraqu. qırağu. qırağ. qırov. çiy. çiğ. şəbnəm.

jandarm -yaraqlı qaravul, polis, jandarm qaraqolu, bölməsi : qapaltı. qapıltı. qapalta. pasqah.

jandarm aynasız (# aynalı : iyi. gözəl). qaravul. qaraş. qaraç. polis. qolluqçu. dayı. polis.

jandarm qaraca. qoraca.

jandarm yasacı. carçı. qorucu.

jandarm yasacı. carçı. qorucu.

jandarma -jandarma bəybaşı : ağası.

jandarma jandarma bölüyünun başı. alay bəyi.

janvar ocaq ayı.

janviyə kiçik qış.

janviyə kiçik qış.

jel sürçə.

jelatin höləm. öləm. söləm. sulam.

jelatin qıltıldaq.

jeneral qolbaşçı. qollu. qolçu.

jeneratör ürətci. ürtəc.

jeneratör ürətci. ürtəc.

jeometri həndəsi.-düzləm həndəsə : müsəttə' həndəsi.

jərf dəreye təng dərin, dik yamaclı dərə, qapaz. qantan. qanğtan. kavlan. qanyan. qonyan.

jest boy göstərən. salın. əda. salun. ədalı. salundu. burum. davranış. çalım. əda. qır (qırıtmaq. qır vermək).

jest boy göstərən. salun. ədalı. salundu.

jest çağa. yaxa. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. göstəriş. əda. qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. fiqur. əda. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım.

jest çalım. davranış.

jest çalım. əda. qır (qırıtmaq. qır vermək). burum.

jest salın. əda.

jestli yaxaçı. çağaçı. çalıman. çalımçı. göstərişçi. ədalı. qurumlu. qiyafəli. fiqurlu.

jeton ataç (at .-aç).

jeton ataç (at .-aç).

jilatin yayqanaq. suvaş.

jilatin yayqanaq. suvaş.

julidə toxat. tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, soluq.

jüpiter ərəndiz. müşdəri.

jupitər tənqir.

jurnal carlatı. yarlatı. savı. çağı. çavı. çaqu. qəzetə. xəbər.

jurnal carlatı. yarlatı. savı. çağı. çavı. çaqu. qəzetə. xəbər.-jurnalist : yarlıqçı. xəbərçi. aydınlatan.

jurnal günlük. qazetə. ruznamə.

jurnalfırans carlatı. yarlatı. xəbər.

jurnalist xəbərçi. sözçü.

jurnalist yarlıqçı. xəbərçi. aydınlatan.

jurnalist yarlıqçı. xəbərçi. aydınlatan.

jüstis çıxıl. düzül. insaf.

kabab söklünc.

kabinə -kölgə kabinə : bəyliyə (dövlətə) qarşı, yaxud bir bəyliyin içində qurulan ikinci bəylik.

kabinə baxanlar qurulu. heyə’ti vükəla. devlətin ən yüksək yeritmə orqanı.

kabl -axım (cərəyan) daşıyan kabl sistimi : yüyəc. yüyəş. kanal. qətə. qata. xət.

kabl yaltıq. üstü örtülü yoğun sim.-tilfun yaltıqı : kablı.-telgiraf yaltıqı : kablı.

kablçı yaltıqçı. simkeş. tel, sim döşəyən.

kabus (< qapıs). qaranc. qarabasma. bastırğanma. qarabasalaq. qarabasma.

kabus alıq. kaput. sərsəm. qara basma. ağır basma. ağır basan. ağırlık. albastı. alvastı qara ruh. kötü ruh.

kabus alıq. kaput. sərsəm. qara basma. ağır basma. ağır basan. ağırlık. albastı. alvastı qara ruh. kötü ruh.

kabus qaruc quruc.

kac çam, şam ağacı. şaşı.

kaçına baxma, içinə bax sanına baxma, qanına bax.

kadavr kalbud. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən . tənə.

kado tükanı sovğatlar.

kado : atuv. qonca. sovğat.-kado tükanı : sovğatlar.

kadoluq iydəlik. atuvluq. sovğalıq. savqatlıq. sovğatlıq. sovqətlik. sovqətin. savqatın. bağışlıq. bağşıtlıq. töhvəlik. hidyəlik.

kadr 1. çarçıva. 1. bir quramada (təşgilatda. idarədə) işləyənlərin toparı. mühit.

kadr çalçuva. çərçivə.-bu çərçivəyə toxunmayın.

kadr quran həy'ət.

kafdar saqğar toysuq.

kafər < kovur. kavır. kafır. gavır. dinsiz. qıldısız. qıldıqsız. məssəbsiz. qınzır. vicdansız.

kafər gavur. imansız inamsız.

kafər sığınmaz.

kafi bulmaq qanmaq. yetinmək. doymaq..

kafi gəlmək qarımaq. görmək. yetmək. yetişmək.

kafi gətirmək tatıtmaq. yetirmək.

kafi görmə yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma. bəsinmə. bəslənmə. qanıt. qanıqlı. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. razılıq. iktifa.

kafi görməz doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. qanamaz. obur. qənaət edməz. razi, qane' olmaz.

kafi olmaq tükəmək. yetmək. görmək.-aş qamuğqa tükədi : yemək hamıya çatdı.-bu az çağ, tamam işlərimizi tükəməz.

kafi olmaq tükəmək. yetmək. görmək.-aş qamuğqa tükədi : yemək hamıya çatdı.-bu az çağ, tamam işlərimizi tükəməz.

kafi olmaq yetmək. əlvermək. dəng düşmək, gəlmək. yetirmək. onquşmaq. olcaqmaq. bolcaqmaq. çatışmaq. kəfaf vermək. kafilənmək. uyqalışmaq.-kafi olmamaq : yetməmək az gəlmək.-kafidir! : bəsdi!. anladıq!. yetər!. uzatma!.-kafilənmək : uyqaşmaq. kafi olmaq. uyqalışmaq.-kafi gəlmək. yetmək. dayaqlamaq. dayamlamaq. görmək. qarşılamaq.-girdək çıxcəyi dayaqlır : gəlir, xərci ödür.-kafi görən : yetingən. yetinən. tox göz. göü tox. qanmış. qanuq. qanıq. qane’.

kafi -kafi gəlmək : dayaqlamaq. dayamlamaq. görmək. yetmək. qarşılamaq.

kafi -kafi olmamaq : əksik gəlmək. yetişməmək. çatışmamaq.

kafi -kafidi ki : iş ki. olsun ki. yetər ki. çatar ki.-iş ki əlimə keçsin.-iş ki yolun tapısın.

kafi bol. kan. bəs. gərəksiz. gərəyi yox. doyuran. tutumlu. əlverir. yetər. yetişir. bəsir. yarıtımlu. yetərli. yetmiş. tətmin edici.

kafi əlveriş. əlverişli. yetər. çatar.

kafi yetərli. bəsili.

kafir < gavur qabır. qapır. danıq. danan. inacsız. imansız. kafir.

kafir burtaq.

kafir danan.

kafir gavur. qara dinli. dinsiz. inamsız. imansız.

kafir qabır. qapır. inacsız. imansız. danıq. danan.

kafir qapıq. uğursuz. kötü. fəna.-bu qapıq daşda çıxdı uğruma.

kağaz arqış məktub.

kağazlamaq listəyə, dəftərə qeyd edmək (başlıca, heyvanları).

kağız aluğa.-kağəz xoşq kon : basğıc.

kağız pətəng. pətən (< bitik : pitik. yazı).sənəd.-arın pətənə : xəstə olmadığını göstərən kağaz.-bulaşıq pətənə : xətə olduğunu göstərir kağaz.

kağızqoş yazıqoş. qırtasiyə. ləvazimi təhrir. neveştəfzar.

kah -zire kah : altlıq.

kahel gəvşək.

kaheli uyuşuqluq. gəvşəklik. gəvşəmə.

kaheş dadən kəsitmək. kəsmək. qısmaq. kəmətmək. kəmitmək. azaltmaq. güdətmək. alçatmaq.

kahgel sıva.

kahidən(fars) < kovmaq.

kahil ağır. ərişgin. durqun. təmbəl.

kahil ərincək. ərinik. ağır. kəmçi. savsal. savsaq. sovsal. sovsaq. yalta. sust. önəmsiz. sudan. arıq. boş. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. ərincək. əringən. bayas. ucuz. uyuşuq. yuxulu. kahil. duyusuz. hissisiz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. halsız. uyuşuq.

kahil uyuşuq. yuxulu. sust. duyusuz. hissisiz. yalta. tummal. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yaramaz. başarınğsız. kırıx.-kahillənmək : tummalmaq. yaltanmaq. yaltalıq edmək. gəvşəmək. yaramazlamaq. kırıxqamaq.

kahillik duraq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik. duraq. susluq. uyuşuqluq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik.

kahin baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. bağşı. bağıçı. bağşı. bətçi. görümçü. görümçü. gözbağcı. qaraçı. ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. falçı. savaqay. cadugər sehirbaz. sehirçi. kahin. cadugər.

kahin baxıcı. görümçü. falçı.

kahin bilqic. büyücü. caduçu.

kahin qoşnac. bilici. rəmmal. falçı. cüki.

kahin tabaltayçı. tapaltayçı. şaman. rahip.

kahinlik bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik.

kahinlik qamlıq. (taşlarla yağmur. rüzqâr üçün yapılan qamlıq. yada taşı ilə yapılan bir türlü qamlıq).

kahiş azlıq. kəmlik.

kahişyab azalıcı. kəməlici.

kain olan. vaqe'.

kain var. var olan. var bulğulu.

kainat acun. evrən.

kainat çevrən. evrən. acun. el .-gün.

kainat çevrən. evrən. acun. el.-gün.

kainat evrən.

kakil təpəsaç. təpəlik.-qadın təpəciyi, kakili : çalbağ. balçaq. başlaq.

kakilli təpəlikli.

kaktus -topal biçimli kaktus çeşiti : qaynanayumruğu.

kaktus ətləs çiçəyi.

kaktus gözəl qoxulu, şişgin gövdəli kaktus : bəkdaşkavuğu.

kala maldavar. mal o məta'. cins.

kalbas sucuk.

kalbod görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görək. görəş. peyizaj. mənzərə.

kalbod qabat. gavat. gövdə. gövrə. kadavr. ölüt. cəsəd. ləş.

kalbud kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən . tənə.

kalısqa (< kavılsaq). savanaş. daşqa.

kalitə -iş, işləmə, əmək, yapılış netəliyi, kalitəsi, keyfiyyəti : işçilik.-bunda çox işçilik var.-bu yapının işçiliyi iyi deyil.-işçilik baxımından.-keyfiyyət baxımından : işçilik baxımından.

kalitəsiz -içsiz, dəğərsiz, düşük, kalitəsiz, keyfiyyətsiz mal : çapalat. kəmələt. qamalat. yavalat.

kalitəsiz işçiliksiz. netəliksiz.

kalitəsiz netəliksiz. bayağı. keyfiyətsiz.

kalker kehrə. qazan daşı.

kalori bəsin.

kalori qıda. bəslək. bəsi. güc qaynağı.

kalorifer issitmə tə'sisatı ısıtacaq. sıtacaq. şufaj. radyator.

kaloriferçi ısıtacaqçı. sıtacaqçı. issitmə tə'sisatçısı. radyatorçu. şufajçı.

kalorik bəsinci. bəsləyici. bəsici. bəsinli. qıdalı.

kaloriksiz bəsinsiz.

kalorisiz tatımsız. bəsin dəğəri olmayan.

kam < gəm.-gəm gəmirmək.

kam arzı. istək. bulqa. bulqama. dilək.-kam, zovq almaq : dad almaq. ləzzət aparmaq.-oynayıb, gülməyk ilə, dad alalım.

kam arzu istək. əsmə. əsi.

kam -na kam: yanıq. – yanıq sevgilər (eşqlər).

kaman əğməc. əğrilmiş olan. yay. qovs. qıyaq.-yay, kaman kirişi : yaya gərilən, çəkilib dartılan ip, qayış : çillə. çilə (< çiqlə : düğun).-qurulmuş yay (kaman) : oxlu yay. dolmuş. dolu.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə