EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə41/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   125

ittihad edmək müttəhid olmaq : barşınmaq. bağşınma. bağnışmaq. bağdaşmaq. bağlaşmaq. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək.

ittihad -kəsibçilər ittihad : məsləkdaşlar birliği.-soyuzduq ittihadı : birlik cumhuriyəti.

ittihad barşıntı. bağşıntı. bağnıştı. bağdaştı. bağlaştı. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti. müttəhid olma. birlik. birləşmə.

ittihad əkləş. tutçı. tutşı. tutaşı. tutaç. tutaş. tutaşa. birikin. birşin. ittihadiyə. birilmə. birləşmə. əkləş. tutçı. tutşı. tutaşı. tutaç. tutaş. tutaşa. birikin. birşin. ittihadiyə.-on ölkə tutaşı.-başmaqçılar tutşı. -bu iki nə birilməz. -on ölkə tutaşı.-başmaqçılar tutşı.

ittihadçılıq müttəhidçilik. irkişçilik. irşinçilik. irkimçilik. irkinişçilik. iləlişçilik. irişçilik. iləşimçilik. iləşikçilik. birəşçilik. birikyanlılıq. birlikyanlılıq. birşikçilik. birkişçilik. birikinçilik. birikişçilik. birişyanlılıq. birkəməçilik. birkinişçilik. birlikçilik. biləşçilik. biləşikçilik. bağşınçılıq. bağnışçılıq. bağdaşçılıq. bağlaşçılıq. barşıqçılıq. barşınçılıq.

ittihadi əməl işbirliyi.

ittihadiyyə aymaq. qala. bolqa. odağ.

ittihadiyyə birlik. birləşik.

ittihadiyyə ittihad. tutçı. tutşı. tutaşı. tutaç. tutaş. tutaşa. birikin. birşin. ocaq. otağ. birləşik. birlik. dərnək. örgüt. topluluk. ocaq. otağ. odağ. birləşik. birlik. dərnək. örgüt. topluluk.tutçı. tutşı. tutaşı. tutaç. tutaş. tutaşa. birikin. birşin. aymaq. qala.-on ölkə tutaşı.-başmaqçılar tutşı.-başmaq qala.-yazıçı qala. bu sözdən yansıma olan.".-on ölkə tutaşı.-başmaqçılar tutşı.-başmaq qala.-yazıçı qala. bu sözdən yansıma olan.".-bolqa, ittihadiyyə, təaavüni başı : qayğa. qaqay.

ittiham edmək qaralamaq. qınamaq. zəmm edmək.

ittiham edmək sanıqlamaq. yazğarmaq. suçlamaq. suç edmək. tönqəymək : döngəymək. başqası üzərə döndərmək. yükləmək. atmaq.-suçuvu başqası üzrə döngəymə.

ittiham edmək sanıqlamaq. yazğarmaq. suçlamaq. suç edmək. tönqəymək : döngəymək. başqası üzərə döndərmək. yükləmək. atmaq.-suçuvu başqası üzrə döngəymə.

ittiham edmək suçlamaq. yaxmaq. suçlamaqyaqmaq. suçlaşmaq. yılışmaq. birbirin töhmətləmək.-gördüyün yatsır, görmədiyin yaxır.

ittiham vurulmaq yalalmaq. töhmətlənmək. itham edilmək.

ittiham qaqış. suçlama. qaralama. günahlama. müttəhim edmə. qınaq. qιna. qara. tönqəş. döngəş. suçlama.

ittiham yala.-quru yala.

ittiham yala.-quru yala.

ittiham yanlama. yankı. yükləm. suç. pozaç. pozuç. qabart. yazqı. qınaq. qına. qara. qıyut. qızqut. tönqəş. döngəş. suçlama. qıyut. qızqut. suç. pozaç. pozuç. qabart. qara. yük. yalan. uydurma. töhmək. tə'nş suçlama..

ittihamlamaq dəngə vermək. dəngələmək. dəkləmək. dəhləmək. bağlamaq. suçlamaq. müttəhimləmək. nisbət vermək.

ittihamlamaq üstünə atmaq. müttəhim edmək.

ittihamlı əzik. izik. yazıq. müttəhim. müttəhim. yanlı.

ittihamlı yazqa. azqa. yozqa. yazıq. müttəhim. suçlu. günahkar.

ittihamlı, müttəhim, günahkar edinmək yazqanmaq. azqanmaq. yozqanmaq. yazqınmaq. yazıqlanmaq. suçlanmaq.

ittihamlı, müttəhim, günahkar edmək yazqamaq. yazqatmaq. azqamaq. azqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. yazqımaq. yazqıtmaq. yazıqlatmaq. suçlamaq. suçlatmaq.

ittika edmək suyanmaq. söyənmək. söykənmək. dayanmaq. yasdanmaq.

ittikalanmaq müttəki olmaq. dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. dayalanmaq. dayalınmaq. arxalanmaq.

ittikalanmaq təggələnmək. dabanlamaq. istinadlamaq. dayanmaq. söykənmək. arxalanmaq. dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. dayalanmaq. dayalınmaq.-ittikalatmaq : təkgələtmək. dayatmaq. dayıtmaq. istinadlatmaq. söykətmək. arxalatmaq.

ittikalatış ittikalatma. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. isnad. isnad edmə.

ittikalatma ittikalatış. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. isnad. isnad edmə.

ittila' tapmaq bilmək. savınmaq. xəbəri olmaq.-bil ki : savın ki. xəbərin olsun ki.

ittila' vermə duyduru. duyuru. sezdiri. eşittiri. bildiri. bildirmə. bəlləmə. bəlləti. anlatı. anlatma. çıxarma. açıqlama. savlatı. savlama. e’lam. e’lan. xəbər vermə.

ittila' -istehzar, ittila', e'lan, e'lam olunmaq, verilmək : eşitilmək. bildirilmək. bilginilmək. bəllənilmək. sezinilmək. savlanılmaq. savuşlanılmaq. çavuşlanılmaq. xəbərlənilmək. öğrənilmək.

ittila -ittila rəsani : xəbər rəsani : ilətişmə. ilətişim. ilətşim. iltəşim. savlaşma. xəbərləşmə. xəbərqozari.

ittila' -ittila' rəsaniye imumi : topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar. el ilişgiləri.

ittila' bildiri. bilit.

ittila' bildiri. duyuru. duyru. duyrac. duyurma. eşiddiriş. e'lan. istehzar. e'lam. bildiri. bildiriş. bildəcə. bildirmə. açıqlama.-e'lan, istehzar, ittila', e'lam edmək, vermək : duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. dinərtmək. dinlətmək. aldırtmaq. eşitirmək. eşittirmək. bildirmək. açıqlatmaq. anlatmaq. bəlirtmək. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. çavuşlamaq. xəbərləmək.

ittila' bilgəşmə. bilgənmə. bilşinmə. savlınma. öğrənmə. öğrəşmə. aşınma. tanışma. xəbərlənmə.

ittilaat -ittilaat, güvənlik, əmniyyət , başlığı, vəziri : qarqat.

ittilaat -sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama : savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat. istixbar.

ittilaat -sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplayan istixbarçı. savlaşçı. xəbərləşçi. soraşçı. sorağçı. soruşçu. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. istixbaratçı.

ittilaat bilqisər. kaqebe.

ittilaat sağanaq. xəbәr .-açar. söz .-açar.

ittilaat sağanaq. xəbәr.-açar. söz .-açar.

ittilaat sağun. qorunma, sağlamlıqla ilişgili işlər.

ittilaat tanıtma. bilqizü. bildirü. danışma. informasyon. ənformasyon.

ittirat dardalı. ardalı. daldalı. ardıcıl sıralanma.

ittisa' (vəsi'lənmə. vüsətlənmə. fəraxlanma. pəhnavərlənmə. ) genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gengişmə. gengişim. genginim. genginmə. gengilmə. gengilim. gengirmə. gengirim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. yayraşma. yayralma.

ittisal (vəsl olma. be həmrəsidən, peyvəstən. peyvəstəgi. ) birləşmə. birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. çatnışma. çatnışış. calnaşma. calnaşış. ulnaşma. ulnaşış. ilnəşmə. ilnəşiş. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma yamnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. düşnüşmə. düşnüşüş. ərnişmə ərnişiş. qaynaşma. qaynaşım. qavuşma. qavşuş. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşış. qavnaşma. qavnaşış. tutnuşma. tutnuşış. bitnişmə. bitnişiş. çatnışma. çatnışış. çapnışma. çapnışış.

ittisal birləşmə. birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. çatnışma. çatnışış. calnaşma. calnaşış. çapnışma. çapnışış. ulnaşma. ulnaşış. ilnəşmə. ilnəşiş. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. düşnüşmə. düşnüşüş. ərnişmə. ərnişiş. qaynaşma. qaynaşım. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşış. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşış. tutnuşma. tutnuşış. vəsl olma.

ittisal çatı. bitişmə.-ittisal etdirmək : bitiştirmək.

ittisal qurqal. qoğal. bağlaş.

ittisal toxun. ulaş. bitiş.

ittisal ulanma. uzanma. sarılma. təsəlsül.

ittisal ulaş. qavuş. bitişmə. bitişiklik.

ittisal. vəsl olma. be həmrəsidən, peyvəstən. peyvəstəgi vəsl, müttəsil olnuşma. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit.

ittixaz .

ittixaz əxz. alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. öğrənmə. öğrəşmə. məşq edmə. edinmə. əxz edmə.

ittixaz, əxz edmək almaq. edinmək. əxz edmək.-bu anlaşmıya tutum aldıq : təsmim tutduq.

ittka yaslanma. söykənmə. dayanma.

itufət ərməğan < yarmağan. acıma. bağış. bağşıt. sevgi. savqı. vergi. veriş. yarlıq. yarlım. yardım. yuxa. iydəlik. xeyrat. yasbal. yasbaltı. ehsan.

itufət sevgi. acıma. əsirgəmə. qoruma. vergi. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan.

ixbar yetirmə. yetişdirmə. çatırma. çattırış. çattırıt. çattırma. çatdırtma. bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə.

ixfa 1. gizlənmə. qapanış. 1. gizlətmə. gizləmə. qapatış.

ixfa gizləmə.

ixlal edmə saptama. sapatlama. saptırma. çaşatlama. sataqlama. səqətləmə. saqatlama. kəsətləmə. kəstələmə. pozma.

ixlal edmək içlətmək. yerləştirmək.

ixlal pozma.

ixlal pozuş.

ixlal sındama. pozma. qırma. dağıtma. saqatlama.

ixlas içik. sevgi. doğruluq. səmimilik. xilus.

ixlas istəm. istək. istənc. istəş. səmimiyyət. riyasızlıq. dosluq. xilus.

ixlaslı ağürək. ürəkdəş, ağilik, xoş niyyətli, ağürək. ürəkdəş. ağilik. xoş niyyətli.

ıxlaslı ağürək. ürəkdəş. ağilik. xoş niyyətli.

ixlaslı, ağürək ürəkdəş, ağilik, xoş niyyətli, .

ixlassız istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. səmimiyyətsiz. riyalı. xilussuz.

ixlat edmək çataqlamaq. qatmarlaştırmaq. qarışdırmaq. qarmaqarışıq edmək.-işti çataqlab aldı : işi qarmaqarışıq etti.ixlat pozuçuluq. təxrib. pozma.

ixlil içgil. işgil. kiçik deşik, dəlik, göz.

ixrac edilmiş sürqəmiş ( s <> t ) türqəmiş. sürülmüş. dışarı salınmış. dışanmış. daşlanmış. nəfy olunmuş.

ixrac edmək çıxarmaq. dışarı edmək.

ixrac edmək dışlamaq. taşlamaq. eşiyə salmaq. artlamaq. arıtmaq. atmaq. tullamaq. qoğmaq.

ixrac edmək ələkləmək. ələmək. yarışdan, işdən yana qoymaq. dışlamaq.

ixrac edmək taşqıtmaq. dışqıtmaq. çıxartmaq.

ixrac edmək taşqıtmaq. dışqıtmaq. çıxartmaq.

ixrac olmaq atılmaq. çıxarılmaq. qoğulmaq.

ixrac dışarma. 1. çıxarı. çıxarma. çıxartma. ürətmə. 1. sadirat.-çay dışarması. 1. atma.

ixrac qöndəri. çıxarma.

ixrac qulluqtan çıxarı. iştən çıxarma. yol vermə.

ixracatçı dışatımmı. sadiratçı.

ixraclamaq işindən almaq, dışlamaq. eşiyə salmaq.-işdən çəkdilər.

ixtar verici تحذيري oyatıcı. gözətici.

ixtar vermək oyatımaq. gözətimək.

ixtar gözəti.

ixtar oyandırma. durqa. duyurqa. toxunu. toxunuq. toxnuq. uyarı. oyarı tapıtma. tapıt. bildirmə. bildiri. uyarma. göstüri. göstəri. görünü. görgüt.

ixtar oyanıq. oyaq. açıqlama. bəlirmə. ortaya çıkarmaq.

ixtar söylək. söyləş.

ixtar sözləm. sözləmə.

ixtar uyarma. uyarı. uyar. oyarma. oyarı. oyar.-on oyara bir qarşıt almadı belə.

ixtar uyatı. uyarma. alarqa. oyanıq. oyaq. açıqlama. bəlirmə. ortaya çıkarmaq.-ixtar göndərin ona : göndərin ona.

ixtar uyatı. uyarma. alarqa.-ixtar göndərin ona : göndərin ona.

ixtibariyyə görgüçülük. təcrübiyyə. bilgi qaynağın, yalnız sınavda görən.

ixtifa gizlənmə.

ixtifadan güdüdən. güdücə. örtüdən. altdan. gizlicə. gizirdən. gizqüdən. gizəmdən. basıqdan. gömüdən. kitmədən. bürküdən. büküdən. büklücə. qapıldan. saxlıca. saxlıdan. sakından. sinidən. bağlıca. bağlıdan. yaşrıdan. yasutca. korsadan ( < kor). doncadan. göstərmədən. duyurmadan. fıslatmadan. açmazdan. xəfiyyən. müstətirən. pünhani.

ixtilaf düşmək -aralarında pozuşma, anlaşmazlıq, açışlıq, açışımlıq, ayrılıq, ayrımlıq soğuqluq, ixtilaf düşmək : dartışma. dartışıq. dartışıb pozuşmaq.

ixtilaf ayrılıq. ikiyə ayrılma : ikiyarlıq. ikiyarılıq. anlaşmazlıq. çatal. çəlişigi. çatışqı. antinomi. ayrıqlıq. ayrılıq. uyşmazlıq. fərqlik. tarınıçlı. fərq. ayrım. ıraqsama. ıraqsama. iritgi. qarğaşalıq. qavqa. uyuşmazlıq. mubayinət. təfrəqə. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağınıq. uyuşmazlıq. ayrılıq. fərqlik. mubayinət. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağılma. dağılım. dağılış. mubayinət. təfrəqə. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağınıqlıq. mubayinət. təfrəqə.

ixtilaf ayrılıq. keçimsizlik. parçalanma. bölünmə.

ixtilaf ayrış. təzad. çəlişkli. keçimsiz.

ixtilaf başqalıq.

ixtilaf başqalıq. ayrılıq. muğayirət.

ixtilaf çüyrəlik. anlaşmazlıq.

ixtilaf dartışıq. çəkişmə. savaş. çəkiş. kiriş. gəriş. dartış. qarış.-ixtilaf düşmək : qarcaşmaq : qarışıqmaq.

ixtilaf dartışıq. çəkişmə. savaş. çəkiş. kiriş. gəriş. dartış. qarış. savaş.-ixtilaf düşmək : qarcaşmaq : qarışıqmaq. :.-kişi ara çaqlama : el içidə savaş, ixtilaf salma.

ixtilaf qacığ. ziddiyət.

ixtilaf qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

ixtilaf savaş, .-kişi ara çaqlama : el içidə savaş, ixtilaf salma.

ixtilaf uymayış. uyuşmama.

ixtilafi nəzər dəğişik, fərqli düşünmə. görüş ayrılığı.

ixtilafi nəzər görüş ayrılığ.

ixtilaflı olmaq birbirinə qarşı durmaq. sürtüşmək.-aralarında ayğırılıq, ayrılıq (ixtilaf) çıxıb çatışmaq : birbirinə düşmək.-mubayinət, ixtilaf, təfrəqə düşmək : uyuşmazlamaq. dağılmaq.-aralarında pozuşluq, pozuşuqluq, anlaşmazlıq, açışımlıq, ayrılıq, soğuqluq, ixtilaf düşmək. pozuşmaq. munaqişə edmək.

ixtilaflı bağdaşmazlıq. anlaşmazlıq. uyuşmamazlıq. keçinişməzlik. keçimsizlik. uyummamazlıq.-iritki salmaq : qarğaşalıq, ixtilaf soxmaq.-ixtilafı bitirəlim : tarınıçlı yoyuşalıq.

ixtilaflı bəhisli. münaqişəli. dartışlı. dartışmalı. dartışlı. çəkişikli. öcəşli.

ixtilaflı tavlu. davlu. qızqın. odlu. münaqışəli.

ixtilaflı tavlu. odlu. qızqın. münaqişəli.

ixtilal bulğançuqluq. bulaşıqlıq. aladalıq > aludəlik. qarmaşlıq. qatmaşlıq. şuriş. inqilab.

ixtilal çaqçaqalay. çaqnaşıq. devriliş. qarqaşalıq. inqilab. fitnə.

ixtilal dönüm. bulanım. qarşıqlıq. inqilab. firnə. qarqaşalıq. qarışıqlıq.

ixtilal üslük. qalxış. təpriş. devriş. şuriş.

ixtilas edən tügötküç.

ixtilas qapış.

ixtilas qapış.

ixtilas qapış. qabış. tutub, gizlədib saxlama.

ixtilat edən qarışan. qarşanqa. imtizac edən.

ixtilat edmək aşlanmaq. aşlaşmaq.

ixtilat qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. əlavə. məxlut.

ixtilat toquş. toxuş. qarşuq. qarışıq. bulanıq.

ixtinaq boğaq. buxaq. boğuq. xəfələnmək. qaplanmaq. boğulma. könlü sıxılmaq.

ixtinaq boğulma.

ixtinaq boğuntı. boğulma.

ixtinaq tıqac. tıxac.

ixtira kəşf. bulğu. icad.

ixtira' yasnı. 1. yansı. yanıs. uydurma. olmamış nərsəni olmuş kimi göstərmə. 1. buluş. tapıntı. 1. bəddii. orjinal. 1. buluş. tapış. xəlq. yenik. enik. tapıntı. kəşf.-bizim çağımız eniklər sürəsidir.

ixtiraq dilinmək. dilimmək. dalınmaq. talanmaq. kəsilmək. yırtılmaq. üzülmək.

ixtisar edilmək qısqarmaq. qısalmaq..

ixtisar edilmək qısqartılmaq. qısaltılmaq.-bölçöktördü qısqartı : kəsirlərin məxrəclərini tövhit (əsərləri eşitləmə).

ixtisar edmək qısqartmaq. qısaltmaq..

ixtisar kəsmə. kəsəmə. kəstəmə. kəsətmə. qısğama. qısğatma. qısatma. xilasələmə.

ixtisar qısaltma. təlxis. ixtisar. qısaltma. ixtisar. təlxis. qısqartı. qısaltma.

ixtisarən xulasə. ixtisarən. muxtəsərən. qısaca. icmalən. əlqissə. icmali.

ixtisarı kəsəsi. qısatı. qısası. özəti. xülasəsi.

ixtisari qısatı.-qısatı adı : ixtisari ismi.

ixtisas edmək bir nərsəni (çağı, paranı) bir iş, amac üçün işlətməyə qoymaq, ixtisas edmək : yatırmaq.

ixtisas verilmək adanmaq.

ixtisas verilmiş adanmış. özətişmiş.

ixtisas vermək özəllətmək. qaldırmaq.-bu paranı o iş üçün qaldırın.

ixtisas vermək saxlamaq. ayırmaq. təxsis edmək.

ixtisas 1. uzmanlıq. usmanlıq. ayratınlıq. açratınlıq. maharət. 1. bilgi. mə'rifət. hünər.

ixtisas uzbilim.

ixtisas uzluq. uzmanlıq.

ixtisas uzluq. uzmanlıq. arna. arnal. arnap. arnalın.-ixtisas vermək : yaraklamaq. yaraklatmaq.

ixtisas(verilmiş) arna. arnal. arnap. arnalın.-ixtisas vermək : yaraklamaq. yaraklatmaq.

ixtisasi özgü. özəl. darıq. dərik. tərh. nərsə üçün ayrılmış nərsə, yer özəl.

ixtisasi salnıq .özəl ayrılmış.

ixtisaslama kəsmə. kəsirmə. kəsmir.

ixtisaslanmaq muxtəss edilmək özgülənmək. kəsirinmək. kəsinmək. həsr olunmaq.

ixtisaslaşmaq uzlanmaq. uslanmaq. uzmanlaşmaq. ayratınmaq. açratınmaq. bilginmək. mə'rifət, hünər yiyələnmək.

ixtiyar edmək ərkəmək. seçmək. özgürmək. özgörmək.

ixtiyar edmək irkinmək. ərkinmək. istənmək. meyl edmək.

ixtiyar edmək onamaq. bəğənmək. bəğənib istəmək.

ixtiyar edmək qalamaq. kalamaq. xalamaq. istəmək. bəqənmək. seçmək. istəkli bulmaq.

ixtiyar edmək tanlamaq. tanımaq. ayırd edmək. fərqləndirmək. seçə bilmək. seçmək.

ixtiyar -yiyəliyi, ərkliyi, ixtiyarı olmaq : əlində olmaq.-bu iş mənim əlimdədir.

ixtiyar 1. seçmə. seçim. bəlləmə. bəlləti. bəllik. 1. sərbəslik. ərginlik. 1. ovsar. avsar. cilov. güc. tab. qatlam. dözüm. iradə. 1. yiyəlik. özgör. özgür. özəl. ərk. 5. kontrol.

ixtiyar bəqəniş. tərcih.

ixtiyar ərk. irk.

ixtiyar ərk. -öz ərki, ixtiyarı olmamaq: ipləri başqası əlində olmaq.

ixtiyar irk. ərk.-irkim qalmadı.

ixtiyar istək. ərkə. ərik.-ixtiyarsız : əriksiz.-ixtiyarlı : ərikli.

ixtiyar istək. ərkə. ərik.-ixtiyarsız : əriksiz.-ixtiyarlı : ərikli.

ixtiyar istək. iradə.

ixtiyar istək. iradə.-öz istəyizdədir.-istəkli : ixtiyar sahibi.-istəkdən düşmüş qoca.-istəyim qalmadı daha.

ixtiyar özgör. özgür. özəl. ərk..

ixtiyar qabqa. gözaltı.-qabqa yığmaq. : dənətim altın tutmaq. gözaltına almaq.

ixtiyar seçim.

ixtiyar üzər. əl. ərkə. yan. üst.-üzərində para olmamaq.-yaraqı üzərindən atmaq.-mənim üzərimə düşdü.

ixtiyari iradi. (# cəbri. gərəkən. girgin. girəgin. qaçnılmaz. qaçınılmaz).

ixtiyari iradi. istəmli.

ixtiyari seçimlik. könüllük. göyüllük. istəklik.

ixtiyarında, ərkində təsərrüfündə olan malik. əldəçi. yiyə.

ixtiyarlı ərkli. müstəqil. istəmli. istəkli. istəncli. istəşli. istəncim. iradəli.

ixtiyarlı iktiyarlı. yetlili.

ixtiyarlı özgörük. özgürük. ərkil. ərkli.

ixtiyarsız istəmədən. 1. qırıq. biçik. biçilmiş. könülsüz. göyülsüz. istəksiz. 1. cidamsız. dözümsüz. qatlamsız.

ixtiyarsızlanmaq ərksizlənmək.-ərkində, ixtiyarında təsərrüfündə olan : malik. əldəçi. yiyə.

ixtlaf uyuşmazlıq. döğüş. qaçış.

ixtlaf uyuşmazlιq. döğüş. qaçιş.

iyeğağşi quram.

iyeğağşi quram.

iza’c əziyyət vermə. aramişin, asayişin pozma. acıtma. sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə.

izafə edilərək əkilərək. qatılaraq. artırılaraq.-turş yeməklər duz əkilərək dadlı olur.

izafə olan izafi. bağıl.-izafələnmək : əlavə edmək. qatmaq. qatamaq. minmək. minilmək. mindirinmək. əğlənmək. əklənmək. qatınmaq. artırınmaq. nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq.-izafələşmək : əğləşmək. əkləşmək. əlavə olmaq. əlavələşmək. minişmək. qatışmaq. artırışmaq. birikmək. birkişmək. vuruşmaq, yapışmaq.-izafələtmək : artırtmaq. ağtıtmaq. ağdıtmaq. ulatmaq. qatmaq. artmaq. əkləmək. əlavələtmək.-izafət : bağıntı.-izafi : bağıntılı. izafə olan. bağıl.

izafə -hərfi izafə : bağlı, bağlantılı, görəli, görəcəli biçi, hərf.

izafə bağlama. artırma. ötəri. ütəri. üstəri. üstəlik.-izafələmək : qonaqlamaq. yığmaq. qondurmaq. ulaşdırmaq.

izafə bağlama. artırma. ötəri. ütəri. üstəri. üstəlik.-izafələmək : qonaqlamaq. yığmaq. qondurmaq. ulaşdırmaq.

izafə çox. artıq. ağtıq. ağdıq. artıqmac. yamşaq. yanşaq.

izafə ək. artıq. əlavə.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə