EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə40/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   125

istiqamətli köndlü. çöndlü. döndlü. köndümlü. çöndümlü. döndümlü. düzəli. üzəli. yönəli. tərəfli. tərəfdar. sığışlı. sığımlı. sığıqlı. səbirli. dözümlü. dözəmli. çəkimli. dayanışan. taqətli. təhəmmüllü. mütəhəmmil. muqavimətli. muqavim. sarsılmaz. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.-səbir, istiqamət edidmək : dayatmaq. dayıtmaq. dayanışmaq. dözdürtmək. dözədürtmək. çəktirmək. taqətlətirtmək. təhəmmül edidmək. mütəhəmmil edidmək. muqavimlətmək. sarsıtmamaq. sığışıtmaq. sığımlatmaq. sığıqlatmaq.

iştiqaq 1.kökbilim. etimoloji. 1. bir kökdən törəyən sözlər.

iştiqaq törəmə. kök bilgisi. kökbilgi. etimoloji.

istiqbal edmək qarşılamaq. qarşımaq. qarşamaq. qarşılamaq. önünə çıxmaq..

istiqbal edmək uğurlamaq. qabağına çıxmaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. qarşlamaq.-qonaqları qaştayamadıq.

istiqbal olmaq qarşılanmaq.

istiqbal bulacak. gələcək.

istiqbal gələcək. qarşıma. ərkilik. qarşılama.-gələcəktə : istiqbaldə..

istiqbal görnüş.

istiqbal qarşıma.

istiqlal -azadlıq, istiqlal döğüşü. qurtuluş savaşı.

istiqlal başqalıq. azadlıq. ortaqsızlıq.

istiqlal başqalıq. azadlıq. ortaqsızlıq. bulacak. gələcək. qurtuluş.-qurtuluş günü.

istiqlal qurtuluş.-qurtuluş günü.

istiqlal sərbəslik. ərkinlik. ərkilik. bağımsızlıq. bağmısızlıq. azadlıq. özbaşdaqlıq. özərklik. qaraşsızlıq. müstəqillik.

istiqra' tüməvarım.

istiqrar dayış. dayıq. dayanaq. dayanıq. dayınaq. dayınıq. dayanım. dayanış. dəng. dinc. arsat. duraş. duruş. oranc. oran. üstəc. sabit. sakin. subat. qərar.

istiqrar dururmaq. yerlənmək. durğuşmaq. yerləşmək.

istiqrar dururmaq. yerlənmək. durğuşmaq. yerləşmək.

istiqrar oturma. yerləşmə. durulma.

istiqrar qalmaq. qərar. iqamət. bəqa.

istiqrarlı oturmuş. yerləşmiş. durulmuş.

istiqrarlı sürəkli. dalçıl. izçil.

istiqrarlı sürəkli. dalçıl. izçil.

istiqrarlı sürəli. sürəkli. sürətli. sabit. sakin. subatkar. subatlı. qərarlı. müstəqərr. oranclı. oranlı. bərkişən. dayanaqlı. dayanan. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayışqan. daynaqlı. dəngəli. dəngli. dirəşgən. tirəşgən. duraşqan. duruşqan. üstgəşən. düzənli.

istiqrarlılıq oturmuşluq. yerləşmişlik. durulmuşluq.

istiqrarsız oturmamış. yerləşməmiş. durulmamış.

istirahat dinc > diş. dinənc. dinəc. dinəş. dinək. dinğlik > dinlik. tınğlıq > tınlıq. tınma. tınış. tınıc. tınıq. tınaq. dinəşmə. dinəşiş. dinəşim. dinənmə. dinəniş. dinənim. dinlənmə. dinləniş. dinlənim. dinəlmə. dinəliş. dinəlim. dincəlmə. dincəliş. dincəlim. dincənmə. dincəniş. dincənim. dillənmə (< tin).

istirahat dincə. dinc. dingə. dinq. dinləncə. dinclik.-isirahata çıkmaq : dincə çıkmaq.-istirahat edmək : barınmaq. uğurmaq. uğummaq.

istirahat dincə. dinc. dinmə. düş. dincəl. dingə. dinq. dinləc. dinləncə. dinclik. toxdaş. dinlənmə. yüngülləşmə.-isirahata çıkmaq : dincə çıkmaq.-istirahat edmək : barınmaq. uğurmaq. uğummaq. açılmaq. yazınmaqrahatlaşmaq.

istirahat dincək. otraq.-beş gün oturaq aldıq.

istirahat dinəş. ara. dinlənmə. dincəlmə. ara. antırakt. yatışma. qonma. dinmə. durma.qərar tutma. rahatlanma. soluma. tinənc. tinəniş. tinər. dinlənmə. nəfəs alma.-bir ara verin.-bir ara alın.

istirahat dinləc.

istirahat dinmə. düş. dincəl.

istirahat sikunət bulma. tınım. tınış. hizur. yasayış (< asayiş). yaslanış. (yasmaq : dincəlmək). dinclik. dinlənmə.-tınım tapmaq : rahatlanmaq.-gündüz tınım, tündö uyku bilbəyt : gündüz rahat gecə uyku bilməz.

istirahat toqdaş. dinlənmə. yüngülləşmə.

istirahat yaylıq.-yaylığa çıxmaq.

istirahət edmək açılmaq. yazınmaqrahatlaşmaq.

istirahət edmək dinlənmək. yoğlanmaq. öğlənmək. yığılmaq. çəkilmək.

istirahət edmək rahatlanmaq. kağşanmaq. boşalmaq. dincəlmək. dinlənmək.

istirahət edmək tinmək. dinmək. kəsilmək. durmaq. qonulmaq. qoyulmaq. sonarmaq. sona ərmək. bitmək. susmaq. qərar tapmaq. rahatlanmaq. dinlənmək. dincəlmək. yatışmaq. sakinləşmək. dinlənmək. dinmək. dincəlmək. tinlənmək. dinlənmək. solumaq. nəfəs almaq. dincəlmək.

istirahət barnış. barınış. barınc. barnıc. barınıq. barnıq.

istirahət dincik.

istirahət istirahat. huzur. hizur. rahat. dinc > diş. dinənc. dinəc. dinəş. dinək. dinğlik > dinlik. tınğlıq > tınlıq. tınma. tınış. tınıc. tınıq. tınaq. dinəşmə. dinəşiş. dinəşim. dinənmə. dinəniş. dinənim. dinlənmə. dinləniş. dinlənim. dinəlmə. dinəliş. dinəlim. dincəlmə. dincəliş. dincəlim. dincənmə. dincəniş. dincənim. dillənmə (< tin).

istirahət tincəş. dincəş (dincəliş).-istirahət yeri : saqlav. saxlav.

istirahətlənmək dəklənmək. dincəlmək.

istirahətqah dincalaq. gəzməlik. park.

istirahətqah iqamətqah. tinqo. tingə.

istirahətqah qurna dinlnmə yeri.

iştirak edən ortaqlaşan.-iməcilikdə iştirak edən (ortaqlaşan) kişilərin topu, tamı : elcar.

iştirak edən qatışıcı. qarışan. yoralaş. ortaqlaşan. qatılan.

iştirak edmək qattaşmaq. qarışmaq. ortanmaq. qatılmaq. ortaqlanmaq. ilgəşmək. toquşmaq. (o <> a ) taqışmaq.

iştirak edmək qoşulmaq. qatıl.

iştirak edmək qoşulmaq. qatıl.

iştirak -bir işdə ortaqlıq, iştirak, müştərəklik : işdəşlik.

iştirak --ortaqların toplumu : şirkət. kumpani.-bu sorunun çözülməsində, sizin yayçılığız gərəkir.-toya, düyünə qatılan : düğünçü.-həmkarlıq edmək : yükləşmək :.

iştirak 1. ortaq olma. ortaş. ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq. ortuqluq. arxalıq. qattaş. 1. qatqı. qatışu. qarışma. qatnaş. qatılma. 1. birlik. birləşmə. birbirin qoldama, qoruma.

iştirak bulunma. bulunuş. olma. yayçılıq. qatılma. huzur. hizur. qatqı. qatışu. ortaş. qarışma. qatnaş. şirkət. qattaş. ortaqlıq. ortuqluq. arxalıq. qatılış. qatılım. qatılma. qatışma. qatnaşık. qaılmak. dəmdiş.

iştiraki məsai yükləş. həmkarlıq.

iştiraki məsai yükləş. həmkarlıq.-həmkarlıq edmək : yükləşmək : .

istiraq oğurlama. oğrama. çalma.

istiraqi səm' qulaq qoyma.

istirdad edmək geri almaq. qurtamaq. dada çatmaq.

istirdad izə alma. geri alma. dalı alma. izinə, gerinə, dalına alma, istəmə.

istires gərilim. tansiyon. sıxıntı. iztirab.

istiresli gərilimli. tansiyonlu. sıxıntılı. iztirablı.

istirham edmək ötünmək. iltimas edmək. razi niyaz edmək.

istirham ötünc. istək. rica. dilək.

istirham ötünc. istək. rica. dilək.

istirham yalvarma.

istirham yalvarma. yalvarış. yalvarıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, əff, rica', xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmək.

istiriktür quruq. qurum. qurluş. quruluş. yapra. yapar. yapı. saxtar.

istiruqtör tikinti : quruluş. inşaat.

istisal edmək kəsib qırmaq. kəsgirtmək. dibindən, kökündən qoparmaq.

istişarə edmək çavlamaq. ( c. ç <> s ) savlamaq. dəhləmək. gənğəşmək. nəçüqləşmək. dartışmaq. qengəşmək.

istişarə məşvərət. məsləhət. danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. görünüş, nəzər alma, istəmə. oylama. tanqı. danqı. canqı. tənqi. dəhləmək işi. gənğəş. məsləhət. məşvərət. şura.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.

istişarəlik istişari. məşvərətlik. məsləhətlik. qonqaşlıq. qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən. danışmalıq.

istişari istişarəlik. məşvərətlik. məsləhətlik. qonqaşlıq. qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən. danışmalıq.

istişmam iyləmə. isləmə. qoxulama.

istismar edmək əmmək.

istismar olan əmilən. əmik..

istismar işlətmə. kullama. faydalanma.

istismar iste'mar. sömürmə. sömürü. somurma. somuru.

istismar qınav.

istismar qιnav.

istismarçı əmici.

istisna edmək ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək.

istisna ayır. savaq. sovuq. yarıq. yarpıq. ayrıt. ayrış. ayrım. ayrıq. arıq. azıq. ayar. saçıq. seçik. çıxıq. çıxıt. dışıt. dışıq. başqa. müstəsna. qal. çat.-qal durum : istisnayi vəziyyət.-qala qalsa : idtisna qəbul edsək.-qalsız : idtisnasız.

istisnalıq müstəsnalıq. ayratınlıq. ayratılıq. ayarlılıq. ayralılıq. ayrıtlıq. ayırtlıq. arqıtlıq. azqıtlıq. yarıqlıq. yarqılıt. yarpılıq. savşılıq. sovşılıq. saçşılıq. seçşilik. çıxşılıq. çıxşılıt. dışıqlıq.

istisnasız ayrıcasız. müstəsnasız ayrıcasız. savaqsız. sovuqsuz. yarıqsız. yarpıqsız. ayrıtsız. ayrışsız. ayrımsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. ayarsız. saçıqsız. seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız.

istisnasız ayrıqsız. dəğişiksiz. fərqsiz.

istisnayi başqa. ayrıqsı. dəğişik. fərqli.

istisnayi müstəsna. ayrıqçalıq. ayrıq. müstəsna. ayrıqlı. ayratın. ayratı. ayarlıq. ayrıt. ayırıt. arqıt. azqıt. yarqıl. yarpıq. savşıq. sovşıq. saçşıq. seçşik. çıxşıq. çıxşıt. dışqıt. başqaca. başqa. sittəlik. dışqarlık. çittəlik. yadlıq. ayral. kuraldışı. qalan. qıllı ayrıq. alaş. dəğişik. əşsiz. özəl. özgü. özgə. dəğişik. ayrığ. əşik. xisusi.

istisqal suğsaq. suqısaq. gövdədə su yığışma kəsəli.

istisqar istehkar. təhqirləmə. aşağlama. alçatma. xorlama. korlama. xırdasatma. qırdasatma. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma.

istitabə arınma.

istitaət başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. tavıl. tapıl. güc. qaldırı.

istitalə boysanma. boysantı. boysanış. boysanım. uzatı. uzatış. uzatım. uzantı. uzantış. uzantım. uzanma. uzanış. uzanım.

istitar örtmə. qapayma. bükmə. gizləmə.

istixarə gedək.

istixarə girişiləcək bir işin iyi kötü olduğun anlamağa, əlsulu (dəsəmazlı) dua oxuyub yatma.

istixarə irim. ərim. fal açma. təfəüül.

istixariyə yatmaq gedəyə düşmək.

istixbar edmək bilmək istəmək. bilsinmək. edsinmək. oluqsunmaq. duysunmaq. soranmaq. xəbərlənmək. xəbərləşmək.

istixbar bilmək istəmə. bilsinmə. edsinmə. oluqsunma. duysunma. soranma.

istixbar savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama. bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat.

istixbarat bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. 1. istixbar. savlaşma. xəbərləşmə. soraşma. soruşma. soruşuş. sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplama. 1. incələmə mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi.

istixbaratçı öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. 1. istixbarçı. savlaşçı. xəbərləşçi. soraşçı. sorağçı. soruşçu. sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplayan. 1. incələyən. mincələyən. incəltişçi. mincəltişçi. tədqiqatçı. təhqiqatçı. oxuçu. mutaliəçi. topluq (məcmə', təşgilat) işçisi.

istixbarçı savlaşçı. xəbərləşçi. soraşçı. sorağçı. soruşçu. sav bilgi, xəbər ətər, ittilaat mə'lumat toplayan. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. istixbaratçı.

istixdam edmək almaq.-məni bu işə aldırın.

istixdam edmək çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa çağırmaq.

istixdam edmək tüşəkləmək. çırağlığa tutmaq. işə götürmək. xitmətə almaq.

istixdam edmək tutmaq. işə götürmək.-nökər tutmaq.

istixdam olmaq oğraşınmaq.

istixdam olmaq qulluaqa girmək. xitmətə girmək.

istixdam olmaq qulluğa, görəvə, işə alınmaq. qapılanmaq. qulluğa, xidmətə girmək.

istixdam çalışdırma.

istixdam çalışdırma.-istixdam edmək : tutmaq. işə götürmək.-nökər tutmaq.

istixfa gizlənmə.

istixfa saxlanma. saklanma. gizlənmə.

istixrac edmə çıxarma. çıxarış. əldəliş. əldediş. əldə edmə. qazanma. qazanış.

istixrac edmək çıxarmaq. əldə edmək. əldəmək.

istixrac edmək götürmək. salmaq. çıxarmaq.-altun, heft, mis salmaq.

istixrac bıraxış.

istixracat tapışlar. tapıntılar. əldəlişlər. işləyən. əldedişlər. işləyən. əldə edinmişlər. işləyən. qazanmalar. qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar.

iştiyaq ayas. istək. əsmə. əsi. arzu. əriz. əriş. istəmə. diləmə. arzımanlıq. arzuman. arzı. özləm. əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. qaplıca. qapcıq. həvəs. sevgi. istək. özük. həvəs -gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.-özük odu tutunub, öpgə ürək qoğrulur : aşq odu alışsa, ürək, ötgə, qalan şeylər qoğrulur.-özük odu tutunub, öpgə ürək qoğrulur : aşq odu alışsa, ürək, ötgə, qalan şeylər qoğrulur.

iştiyaqlandırma öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. qoşqunduru. qoşqunduruş. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. həvəsləndirmə..

iştiyaqlandırmaq istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. yeriklətmək. arzulandırmaq. arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq. xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək.

iştiyaqlanmaq arzulamaq. arzılanmaq. istəklənmək. özlənmək. həvəslənmək. təmənni edmək.

iştiyaqlı arzılı. arzulu. istəkli. özləmli. talib. həvəsli. üzüklü. üzüntülü. həsrətli. çiləli. özəkli. özləmli. özləyən. özləkçi. muştaq.

istizah gensoru. sorqusayış. sorqusayım. sorqusayıt.-şifahi sual, isti'zah : sözlü soru.

istop ! toxda !. dur !. dayan !. qal !. ist. dur. duruq. bitin. kəs. kəsin.

istoq dərik. zəxirə.

istor yığın.

istqah quruluş. ocaq. duraq. durcaq. durat. istasyon. gözləği. gözətlənən yer. bəklək. duraq. durulacaq yer. duraq. gözləmə. bəkləmə. gözləm. bəkləm (yeri). durma. bölmə. qonuş. qonğı. durağ.-qonuş çalıb gəlmək : qonğıyı (durağı) yoxllamaq. duraqalmaq üçün əlverişli yəri seçmək. gözləmə, bəkləmə (yeri). duraq. saxlac. duralğa.

istrahət edmək dinc almaq. dincəlmək. incəlmək. arxanmaq. arxayın olmaq.

isul usul. yol. nizam. qanun.

isul yasa. yasaq. nizam.

isulən oruqunca.

isulgira kökdənçi. gödən. təməlçi. radikal. fondamantal.

isulgiralıq kökdənçliq. təməlçilik. radikalizm. fondamantalizm.

işvə ərkə. qır. naz. qırıtma.

işvə girişmə < qırışma. qır vermə. naz. qantış. qandış. çaldış. cilvə. qəmzə. qır. qırışma. qırıtma. naz. qıras. naz. qəmzə.-qıras qıras yerimək : nazla, xuraman yerimək.

işvəgər şik yasım. zərif. qurulmayı sevən.-yasımı bitib qalıbtır : cilvə yaparaq durur.

işvəgər yosma.

işvəgərlik yosmalığ.

işvəkar şikliyin gözləyən. yasımlı. zərif. taylan. cilvəli.

işvəkarlıq gözəllik. şiklik. yasımlıq. zərafət.

işvələnmək qırıtmaq. qır vermək. nazlanmaq.

işvəli hərəkətlərdə bulunmaq qıltıldamaq. oynaq olmaq. qıltıldamaq.

işvəli -sallana sallana, qıra qıra, qırcana qırcana, naz, ədayla dolu, işvəli yerimək : qıraman > xoraman. qıram qıram > xoram xoram.

işvəli qırnaq. qıpırdaq. nazlı. qırlı. parlaq. cilvəli. nazlı. qıraz. qəmzəli. qırlı. qıycı. qıycıq. qırlı.

isyan başqaldırma. ayaqlanma.

isyan başqaldırma. ayaqlanma.

itab edmə azarlama. paylama. qınama. tərsləmə.

itaət edmək arqaşmaq.ərişmək. irişmək. nərsənin arxasın tutmaq. qulaqlamaq. dinləmək. söz dinləmək. tabe' olmaq.

itaət edmək döləklənmək. tablamaq. taplamaq. tapmaq. isdəmək. razı olmaq. boyun əğmək. ibadət edmək. arqaşmaq.

itaət edmək döləklənmək. tablamaq. taplamaq. tapmaq. isdəmək. razı olmaq. boyun əğmək. ibadət edmək. əsləmək müti' olmaq. boysunmaq : boyun əğmək. boyun vermək. boyun qoymaq. uymaq. dinləmək. duymaq. qulağ asmaq, virmək. saymaq. aldırmaq. önəmsəmək. diqqət edmək.

itaət edmək enikləmək. yenikləmək. boyun olmaq.

itaət olunmaq dinlənmək. aldırılmaq. duyulmaq. qulağ asılmaq, virilmək. önəmsənmək. sayılmaq. diqqət olunmaq..

itaət dölək. boyunsunuş. boysınu. başiyu (başəyi). bağınu. dilaluv .

itaət dölək. boyunsunuş. boysınu. başiyu (başəyi). bağınu. dilaluv. qulluq. tapınlıq. tabınlıq. uyma. boyunlanma. boyunalma. boyunəğim. qulaqlanma. qulaqvermə. uyruqluq.

itaət tapu. baş əğmək. tapuğ.

itaət yorum.

itaət, beyə't edmək tapu qılmaq.

ıtaətdən çıxmaq boynamaq : boyuna qalxmaq. yoldan çıkmaq. haşıramaq. qudurmaq. həşərlənmək. diklənmək. aşırlanmaq. aşralıq. xuysuzluk.

itaətkar günüçən. muti. sayqılı. muti'. qüni. quni. qoni. qulaqlavçu. uysal.

itaətkar muti'. qüni. quni. qoni. günüçən. muti. sayqılı.

itaətli qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. müti'.

itaətsiz tapınmaz. tabınmaz. uymaz. boyunlanmaz. boynalmaz. boynəğməz. başəğməz. qulaqlanmaz. qulaqverməz. söz dinləməz. asav. ğeyri müti'.

itaətsizlik boysunbaçılıq. boyun əğməmə.

itfa' söndürmə. basırma. bastırma. toxdatma. təskin vermə.

ithaf eyləmək arnalmaq. arnamaq. təxsis edmək. (birisinə yaxud bir nəsnəyə).

ithaf arnov. arnöv. ataş. bağışlaş. yoralav. yorav. sunma. təqdim. tanışdırma. tanıtma. axdarma. ərməğan. bağış. təbərrük. atav. tansuq. ərməğan.

itham edən qaraçı. yalaçı. iftiraçı.

itham edilmək yalalmaq. yalanmaq. töhmətlənmək.

itham edmək yalışmaq. töhmətləmək.

itlaf edmə tləfləmə. pozma.

itlaf tələf edmə. dağıtma. korlama. savruş. savuruş. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. öldürmə.

itlaq edmək salıvermək. bıraxmaq. qoyuvermək. vazkeçmək.

itmam enbətiş. enbitiş. enəbic. bitiş. sonac. sonuş. son. tükəniş.

itminan (xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənəq. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanıc. qanış. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnıqma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic. könül qanma. inam. inanc.-sözünə itminan yox.

ittfaq uyuşma. sözbiri. sözləşmə.

ittfaqən söz gəli. söz gəlişi. söz uyu. ras gələ. düşəri. elə.

itthadiyyə birlik.

ittham edilmək qılmıştalmaq : ağır cəzayı nədən olacaq bir cürmlə .

ittiba' edilmə izlənmə. izrənmə. izərlənmə. uyunma. tapınma. tabe' olunma.

ittiba' tabe' olma : uyma. tapma. tapınma. izərləmə. izləmə. izrəmə.

ittibaən tabe' olaraq. qaraşaraq. baxaraq. baxınaraq. bağanaraq. tapınaraq. uyaraq. izləyərək. izənərək. yollanaraq. yolundan, izindən gedərək.

ittifaq edmək söz bir edmək : ..

ittifaq 1. uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. 1. oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. fikirdaşlıq. ağız bilrliyi. ağız bilrliyi. tevafüq. 1. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. birləşik. birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. müttəhid. birləşmə. bağlaşım. bağlaşma. engin. anlaşma. anlaşım. əl ələ. müttəhid. birləş. qaynaş.

ittifaq birləşmə. sözləşmə. bağlaşma. uyuşma. bağdaşma. birləş. qaynaş. söz bir. söz birliy. uylaş (uylaşmaq). uzlaş (uzlaşmaq). birbirinə uyuşmaq. birləşmə. sözləşmə. bağlaşma. uyuşma. bağdaşma. sözləşmə. birlikdə söz vermə.

ittifaqi kəlam söz birliği.

ittifaqi atasun. uçtun.

ittifaqi qalaverə. gələverə. rasqələ. gəlişigözəl. rasgələ. olduğu kimi. olcamışi. düzənsiz. abırçubur. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. allaq bullaq. düzgünsüz. dizginsiz. başıboş. baybaş. qayta. ölçüsüz. çəksiz. raslayı. dəğmə. düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. təsadüfi.

ittifaqla oydaşlıqla. öğdəşliklə. oybirliyiylə. gördaşlıqla. düşdəşliklə. fikirdaşlıqla. tevafüqlə.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə