EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə4/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125

cehizləmək səptürmək. qalınlamaq.

cəhl bilgisizlik. koryatlıq. qarakorluq. bilməzlik.

cəhlən bilgisizliklə. bilmiyərək.

cəhnnəm tamu. gara azab.

cəhnnəmin goruna içinə od.

cəhnnəmlik tamılıq.

çehrə < çıxra. çıxaq > çiçək. çəçək. üz.

çək o çane zədən çənə vurmaq. sıxı bazarlıq yapmaq.

çək -təhi çək : dibqoçanı. kötük. kötükcə.

çəkidə öz. toz. cirgə. usarə.-abe çəkidə : süzdürülmüş. sızdırılmış. safatılmış. təsfiyə olunmuş.

cəlal yapıt. qapıt. heybət. heykəl. toqtur. taqtur. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum. dayqın. əzəmət. şovkət.

cəlalət uluğlyq. böyüklük. əzəmət. ə'ٍzəmlik.

cəlallı heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. öğəkli. öğkək. örəkli. örkək. taqatur. taqtur. toqturuq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli cilalı. gözəl ışıq saçaraq. titrək, parlaq ışıma. ışıl ışıl.-gündən günə, ışıl ışıl parlayan ölkəm.

cəlb edici calib. gətirici. çəkici. çağrıcı.

cəlb edmə ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.

cəlb edmək qeytürmək. geytərmək. gətürmək. hazırlamaq. gətirmək.

cəlb etdirmək əriştirmək. gətirtmək. çatdırmaq. ulaşdırmaq. yetdirmək. yetişdirmək. girdirtmək. varışdırmaq. hasil etdirmək.

cəlb etdirmək sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək. sevgitmək. sovqıtmaq. ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. diqqətin, iltifatın çəkdirmək.

cəlb olmaq gətirmək. çatmaq. ulaşmaq. yetmək. ərişmək. alınmaq. tutlmaq. qapılmaq. yörənmək istənmək. çağrılmaq. də'vət olunmaq. arzulanmaq. tələb olunmaq.

cəlb çəkmə. çəkiş. cəzb. çəkiş (> kəşeş(fars). cəzb. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. gətirmə. çəkmə. çağrı. tanqal. çağrış. çağrı. çəkmə. gətirmə. çək. çəki. qəbz.

cəlb, cəzb edici çalan. qapan. cəzzab. çəkən.

cəlb, cəzb edmək ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. etginmək. etgilənmək. təpginmək. təpgilənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.

cəlb, cəzb etdirmək yırqalandırmaq. yırqandırmaq. ırqandırmaq. ırqalandırmaq. ilgilətmək. təpgitmək. təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək. mütəəssir, tə'sir edmək.

cəld iti. otayaq. yeyin. çabuq. çevik.

celd qab. qap. qapaq. qılıf. qın.

cələsə düzün. düzək. oturum. oturum. toplantı. birləşim. otrşuq. oturşuq. qonqalav. qonqalağ. məclis. toplantı. yığva. qatışaq. qonqalav. qonqalağ. məclis. yığınca. duruşma. toplantı. oturum. oturma. yığnağ. tirkəş. dirkəş. yığva. iclas.-ələni cələsə: açıq oturum.-açıq cələsə: açıqoturum.

cələseyi həməqani gənəl qurul toplantısı. gənəl qurultay. gənəl konqirə.

celf cıf. qıro.

cə'li uydurma. yapma. yapmacıq. qondarı. qondarma. saxda. ələki. qullabi.

cəlil uluğ. böyük. ə'ٍzəm. kəbir.

cəllad alaçı. öldürücü. qıyan. qıran. can alan. qatil. ipçi. asan. dara çəkən. darlayan. darçı. e’dam edən. sallax. çaldat. başqapan. asmaqçı. asaqçı. asan. sallan. sallax. boyun buran. boyun bükən. qəssab. çalan. çapıtqan. çapan. tohcuvuq. doqcuvuq.

cəlladlıq sallaxlıq. başqapanlıq.

cəllat baltası toqqadol balta .

cəm' edərək cəmən. toplayaraq. topdan. qallanqop. qaparma. cümlətən. hamısı. hammısı. həpsi.

çəm o quş baz girgin.

cəm o tovzi' aşırım daşırım. yığım dağıtım. yığma dağıtma.

cəm' olmaq uqulmaq. ukulmaq. yığılmaq. toplanmaq.

cəm' şodən birikmək. toplanmaq. yığışmaq.

çəm -həmçəm : yarqıc. yarşıc. qarşıc. qarşıt. dolaş. kəsim. çalı. qarım. rəqib.

cəm' qatqı. çoxluq. topluq. cəmiyyət. çoğul. devşirmə. yekun. kürtük. yığın. qoşuq. qoşu. toma. soma. yekun. çoğul. çoxul. çoxluq. 1. toplama yığma. 1. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. topluluq. toplam. topar. be'lavə. toplam.-bu sözün çoxluğu nəcürdi.-vəsayili irtibati cəmi': kütlə savıc yaraq ( yarac, arac).

cəmaat topluluq. ed.

cəmaət barana. bağana. quruh. toplum. topluluq. yığnaq. quruh. qoşun. ləşgər. topluluq. toplum. bölək. bölük. tayfa. el. tom. kümə. top. qorray. xalq. oba. el. millət. uruq qayaş. tərim. yığım. yıylu. yıqlu. yığlu. yığın. xalq.-yazar cəmaəti: yazar topluluğu.-nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, əncümən, cəmaət: qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. büklüm. burqu.-tonqal qanqalı: od dövrəsinə yığılan el.

cəmal gözəlliq.-sahibi cəmal : qörqəbəy. görkəbəy. gözəl. gözgəl. gəlin.

cəmali mütləq tam, bütün, kəsin gözəllik.

cəmallanmaq görkənmək. gözəlləşmək. gözgəlnmək. gəlinlənmək.

cəmçilik çoğulçuluq. çoxçuluq. pilüralism.

çəmədan yamaçaq. yamcaq. (< yamaq > camaq. yamanan, yapışdırılan nərsə. paltar. örtü. ).

cəmə'n cəmən. tomalı. somalı. təqribən. umumi olaraq tə’yin eyləmək. yekunlamaq. cəm edərək. toplayaraq. topdan. qallanqop. qaparma. cümlətən. hamısı. hammısı. həpsi. cümlətən. tüməcin. həp bərabər. bütün.

cəmi çoğul. çoxluq. kopluq.

cəmi'çi çoğulçu. çoxçu.

cəmi'ən tamamiylə. bütün. həp. bilcümlə. cümlətən. topdan. bir arada. birlikdə.

cəmiyət cəmaət. yığnaq. quruh. qoşun. ləşgər. dərnək. əncümən. topluluq. toplum. quruh. dərnək. birlik. təşəggül. təşəggül. birlik. dərnək. alay. quruh. bölük. dəsdə. topluluq. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. qom. kom. el. xalq. komluq. sosyal. içtimai.-qom mülkü iyiq mülk: yığnaq malı qutsaltır.

cəmiyətçilik köpçülük. topçuluq. kütləçilik. əksəriyyətçilik.-köpçülükkö asarlu əmgək: topluluğa faydalı emək.-köpçülük işi: kütləvi iş.

cəmiyətləştirilmək komdaştırılmaq.

cəmiyətləştirmə komdaştırı.

cəmiyətləştirmək komdaştırmaq.

cəmiyyət çoxluq. cəm. topluq. çoxluq. talay. dalay. ənbük. dərnək. dərnəşik. düğün. boğum. kürtük. yığın. tudə. alqın. alğın. toplum. tüdə. cəm. topluq. dərnək. dərnəşik. dərim. yığnaq. əncümən. dərnək. toplanma. toy. yığva. köplük. çoqluq. yığın. tudə. qoşun. yığın. ordu. savun. yığın. əncümən. saltaq. qalabalıq. yığın. millət. izdiham. tənqil. dənğil. dəring. dərgəh. yığnaq. əncmən. məclis. tünlük. çoxluq. yığın.

cəmləmə təcmi. buncuq. muncuq. yumuc. boğuncuq. bir yerə yığılmış nərsə.

cəmləmə vergi toplama. yığış. toplama.

cəmləmək birikdirmək. toplamaq. topalamaq. dərmək. dərləmək. dərşirmək. dirşirmək. devşirmək. yığmaq. yığqamaq. yığmaq. yığışdırmaq. toplamaq. birikdirmək. aralaştırmaq. bir araya, bir yerə gətirtmək. yığnaqtamaq.

cəmləmək yığmaq. ukmaq. toplamaq.

cəmləşmək birikmək. toplanmaq. yığılmaq.

cəmləyən tomlayan. tomlayıcı. toplayan. toplayıcı. came'.

cənab tansuq. incuq. çələbi. şərif. həzrət. möhtərəm. yastana > astana (> astanə). ululama, sayqı deyimi.

cənabali ögə. çox ağıllı, yaşlı kimsə. ulusun böyüğü.

cənabali ögə. çox ağıllı, yaşlı kimsə. ulusun böyüğü.

cənazə -təşyii cənazə: gömü alay > gömülay.

cənazə cansız.

cənazə donuq. meyt. ləş.-təşui'i cənazə: ölü alayı.-canlı cənazə: diri ölü. yaşayan ölü.

cənazə ölü. cansız.

cənazə ölüt.

cənazə ölüt.

cənb tərəf. bükür. yan.

cənbi yanlıq.

cəncal -car o cəncal: dad o fəryad: qışqırıq. hay küy.

çənd -hər çənd ke : əğərçi. əyərçi. əyər. əgər. gərçi. isə də. hər neçə ki. olsun ki.-əgərçi bəllidir mənə sənin için, gizli qalır için, özgələr üçün.

çənd < çanca. qanca. qança. neçə. nə dərək. nə qədər.

cəndək kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən . tənə.

cəndərə basqı. məngənə. basıq sıxacaq nərsə.

çəndi piş bir sürə öncə. bir ara öncə.

çəndi bir çağ. bir ara. bir sürə.

cənəmaz namazlıq.

çəng zədən girişmək. girişimmək.

çəng -be çəng avordən: alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz.

cəng savaş. savaşma. suvəş: savaş. tutaş. vuruş. yarqa. qavqa. savaş. çatış. çataş. çatışma. hərb. maharibə.

cəngcuyi dartaşçılıq. dartışçılıq. toxalçılıq. toxaşçılıq. toquşçuluq. döğüşçülük. savuşçılıq. savaşçılıq. çatalçılıq. çataşçılıq > cədəlçilik. cidalçılıq. qovqaçılıq. qavqaçılıq. döğüşçülük. dövüşgənlik.

cənge zərgəri aldatma savaşı.

cəngəl tıxmas. tıxmaz > tımas. tıxcıq (< tıxmaq). (> timas(fars). meşə. orman.

cəngəli yabanıl. yabanı. asav. tüngül. vəhşi.

cəngi daxili daxili savaş: iç savaş. iç çatış. qardaş savaş. qardaş savaşı.

cənigi nizami qarasal döğüş. quru savaşı.

cənin -saqit cənin : baqana. bağana. bağan. bağlan. düşük. çatmadan düşən yavru.

cənin analıq. yatğı. balıyatkı. tuxumluk.-cənin cütü : uşak yoldaşı. yük. rəhimdəki cocuq.

cənin döl. 1. dölük. dölüt. 1. ana qarnındaki yavru. yukan. bükan. yataq.-səqti cənin: salınmış uşaq. düşüt.

cənin döl. rəhmin içindəki yavru.

cənin yatun.

cənini, tuxum yatağını, döl kisəsin dolduran sıvı, may' çağnaq.

cənnət cəhənnəm gorma uçma. gorma. gormaq.

cənnət yolları uçmaq yolları:cənnət qaramat.

cənnət uçaq.

cənnət uçmaq. bağ. behişt.

cənnət uçmaq. baxca. açığlıq. bolluq. uçaq. uçumaq. uçmaq. uçtmaq.

cənnət uçmaq.-uçmağa gedən (behişt istəyən), ölümə tablaşır.

cənnət uçtmaq.

censi -dad o setəd censi: cins qarşıtı cins verməş paya, mala qarşı verilən pay, mal. payapay (paya pay). pulsuz alışveriş.-rəvabiti censi: cinsi ilişik: cinsi ilişgi: ərdeş. ərdiş (< ər. ərkək+ dişi).

cənub gün yak: güney.

cənub güney. sağ..

cənub sol. güney. cinub.

cənublu cinublu. güneyli.

çəp rast onsol. onqsol. sağsol. yəmin o yəsar.

çəpavulgəri çapıllıq. çapılçılıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. yoldalaçılıq. yoltalçılıq. qapqaçılıq. qapqapıçılıq. yağmaçılıq. axıncılıq.

çəqəçək çəkəçək. çəkələşmə. vuruş savaş. yaxalaşma. dartışma. itələşmə. çatqallaşma. cadalaşma. də'va. qavqa.

cer dadən < cırmaq.

cərahət üzək. yara.

cərahət xınc. qınc. yara.

çeraq çirağ. qapış. qaboş. işçi. qulluqçu. qolçu. qolaş. qolaç. qolat. qolaq. çirağ. nökər. çəkər. çaqar > çakər. əcir. muzdur.

çəraqah yaylım. otlağ. otarlıq. mərtə'.

çərb o nərm zəban süyci yumşaq dilli: şirin pambıq dilli.

çərəndə çeğnəyən. qəvşək. otlayan.

çərəndqu boşboğaz.

cərəs çanqula > zənqulə. zənq. danğ. çanaq (< çan. çanğ. çağn. çağın). cunqurdaq. çınqırdaq. çınğıraq. çaqıldaq. çıqıldaq. qonquraq.

cərəs kərəqurq. cərənqurq. çanqırdaq. çınqırdaq. qonqurdaq. çalaçal. zəng.

cərəyan daştən axmaq.

cərəyan edmək ağlımaq. axmaq. su axıtmaq.

cərəyan etdirmək cari edmək : aqıtmaq. axıtmaq.

cərəyan 1. axış. axıntı. əsinti. axım.-hava axışı, axımı, axıntısı. 1. keçiş. gediş. pırosə.-olayların keçişinə, gedişinə, pırosəsinə baxaraq.

cərəyan aqış. axış. ağızdan axan su. səyəlan.

cərəyan aqma.-

cərəyan axı. axın.-bu axıya inanma, buzdan dirək, dayanma.

cərəyan axım. axıntı. axış. olma sırası.səyəlan. axış. gediş. səriyiş.

cərəyan axım. ilərim. ilsəyiş. hərəkət.

cərəyan axım.-axım daşıyan kabl sistimi: yüyəc. yüyəş. kanal. qətə. qata. xət.

cərəyan keçmiş. geçmiş. ilişgi. macəra.-onunla bir keçmişimiz var.

cərəyan səyəlan. axış.

cərəyan yaşantı. yazıntı. olay. macəra.

cərəyan yorıq. axın.-toq axını : yorıqı.-su axını : yorıqı.-devrim cərəyanı : yorıqı.-qırıq cərəyan : yorıq.-işgə yorıq, gur yorıq.

cəri yırtıq. ataq.

cərilik atağlıq. yırtcalığ.

cərimə edmək qınamaq. qıyınamaq.

cərimə cərmə. qına. qınaq.

cərimə cərmə. yarşıq. yarış. tavan. çarıp. çarpı.

cərimə qın. qıyın.

çərm dəri. qəpiş. qapış. qabıq. qovlan. kovlan.

çərm kimsən. kəmsən. meşin.

cərmə çapat. salıq. tutu.

cərmə çapat. salıq. tutu. yasaq.

cərmə cərimə. qına. qınaq.

cərmə cərimə. yarşıq. yarış. tavan. salıt. cərimə. çarıp. çarpı. suç. pozaç. pozuç. qabart.

cərmə tavan. tölək. dölək.

cərmə tavan. töləmşi.

cərmə tölük. tavan.

cərmə yasaq.

cərmələnmək suçlanmaq.

cərrahi kəslik. kəsilik. cərrahlıq. cərrahlıq əməliyyatı.

cərrahlıq kəslik. kəsilik. cərrahi. cərrahlıq əməliyyatı.

cərrahlıq, əməliyyat olmaq pıçaq altına yatmaq.

cərri bəhs edmək qaqışmaq. dirənişmək.

cərri bəhs deyişmə. söyləşmə. aytışma. qapışma.

çərx kərde çərxləmiş ət. qırma.

çərxan dönər.

çərxi fələk uçman.

cərәyan axım. ağım. ağın. çəkim. bənzəyiş. gediş. yönəm.-axımın uğruyla üzmək.-hava axımı.-ədəbi axım.

cəsamət çonğduq. böyüklük.

cəsamət həcm. həcim. çap. cüssə. qoncay. qoyum. oyum. oylum. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. sıyqı. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. dəğərlik. qab. qaran. gülüm. qıstas.

cəsamət irilik. böyüklük. qalınlıq.

cəsarət edmək bazınmaq. basınmaq.

cəsarət edmək bazmaq. güvənmək.

cəsarət edmək ürəklənmək. tavuşmaq.

cəsarət göstərmək satlanmaq. qalxınmaq. cürət edmək. atılmaq.

cəsarət göstərmək satlanmaq. qalxınmaq. cürət edmək. atılmaq.

cəsarət taslamaq ayranlamaq: ayrılanğlamaq ( y <> d ) adıranğdamaq..

cəsarət basımlılıq. bazımlılıq.

cəsarət bazım. basım.

cəsarət ciyər. göt. ürəklilik. ürəklik. güc. qaldırı. güvən.-.

cəsarət öt. öd.

cəsarət təşəbbüs. qalxıq. qalxac. qalxış. girişmə.

cəsarət ürək. bükük. büzük.

cəsarət, qeyrət, cürət edmək qalxışmaq. mubadirət edmək. təşəbbüs edmək..

cəsarəti qırılmaq abçımaq. şaşırmaq. səndələmək. çəkinmək. ürkmək. bezmək. canı sıxılmaq.

cəsarəti qırılmaq acaymaq. içi sıxılmaq. bezmək.

cəsarətini itirmək oyulmaq. moralı pozulmaq.

cəsarətləndirmək atılqandırmaq. batırqandırmaq. batırlandırmaq. yügürtləndirmək. ürəkləndirmək. yiğitləndirmək. quşqurandırmaq. qudurandırmaq. güstaxlandırmaq. cürətləndirmək..

cəsarətləndirmək könülsündürmək. gölsündürmək. coşturmaq. niyyətləndirmək.

cəsarətləndirmək ürəkləndirmək.

cəsarətləndirmək yürəkləndirmək. gölləndirmək. könülləndirmək.

cəsarətlənmək atılqanmaq. batırqanmaq. batırlanmaq. yügürtlənmək. ürəklənmək. yiğitlənmək. güstaxlanmaq. cürətlənmək..

cəsarətlənmək göllənmək. könüllənmək. coşmaq. niyyətlənmək. yürəklənmək. ilhama gəlmək.

cəsarətlənmək ürəklənmək.

cəsarətlənmək yarımaq.

cəsarətli bazınuvlu. güvənli. ürəkli. cürətli.

cəsarətli çatal ürək. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. iğit.

cəsarətli dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

cəsarətli gözübərk. aldırışsız. çəkinməz. sakınmaz. iğid. dəli. qorxusuz. qorxmaz. saçınmaz. atılqan. pərvasız. qonur. cəsur. könüllü. göyüllü. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli.

cəsarətli qonur. cəsur. ataq. atılqan. qeyrətli. şüca'. dəli. dilir.

cəsarətlilik cürüqtülüq. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. ürəklilik. yiğitlik. güstaxlıq. cürət. dəlilik..

cəsarətlilik qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. şüca'lıq. cəsurluluq.

cəsarətlilik qonurluq. cəsurluq. şüca'lıq. atağlıq. atılqanlıq. qeyrətlilik. dəlilik. dilirlik.

cəsarətsiz abçıqan. şaşırmış. sərsəmləşmiş. ürkmüş. bezgin.

cəsarətsiz basımsız. bazımsız. qorxaq.

cəsarətsiz çəkingən.

cəsarətsiz kavat. boş. içiboş. qorxaq. ürəksiz.

cəsarətsiz qönülsüz. iradsiz.

cəsarətsizlik qısıncaqlıq. tərəddüt.-quvvətlilik yaxud cəsarət taslamaq : qıyınsımaq.-ciqərdən taymaq : ciqər yoxatmaq : ruhdan düşmək.-al ciqərinən taybaytmaq : al ciqərin yoxatpayt : o, ruhdan düşmür. cəsarətini itirmir..

çəsb yapışqan. tutqal. yılım.

çəsb yelim. yelməşən. yapışqan. çiriş.

çəsbidə bitişik. yapışıq. yanyana. yapışqan. yəlim. yelim. elim. ilim. yılım ılım (< ilmək: bağlamaq).

çəsbidən bitişmək.

çəsbnak sıvışıq. suvaşıq. ılımıq. yalımıq. yapışqan. bulaşqan.

cəsəd qabat. gavat. gövdə. gövrə. kalbud. kadavr. ölüt. ləş.

cəsəd qapıq. qapıt. yapıt. sapıq. çapıq. qaraltı. qılıb. qaşbağ. ləş. qaşbağ. cigə. cigək. baslıq. paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. gövdə. yəltə. kalbud. tən. kovsa. can kasası, qəfəsi. bədən. tən.

cəsəd qaraltı. iz. qab. qabal. qaval. ləş.-qaraltısı qalmaq : ölmək.

cəsəd qaraltı. sapıq. çapıq. qılıb. qaşbağ. yapıt. ləş.

cəsət ölüg. ölü.

cəsət sal. ölü.

cəsim baquy. böyük. yekə. güclü. əzim. fəxim.

cəsim bayıq. böyük. uluğ.

cəsim böyük. ulu. iri. cüssəli. möhtəşəm. gövdəli. gövrəli. kütdəli. tənəli. qalıblı. yapılı. iriyarı. qalavatlı. çəlimli. cüssəli.

cəsim əzim. ulqan. uluq. gövdəli. ərik. irik. həcimli. cüssəli.

cəsim kətə. ulqan. uluğ. böyük.

çəşm be rah qaraşma. qaraşıq. qaraşış. gözləmə. gözətləmə. gözətləyiş. gözyolalıq. intizar. mütərəssid.

çəşm dər bərabəri çəşm gözəgöz. başabaş: qanaqan. canacan. qisas.

çəşm -be çəşm xordən : gözə ilişmək, ilinmək. gözə dəğmək.-təng çəşmi : darlıq.-həmçəşmi : çalıqlıq. dolaşlıq. yarışlıq. yarıqlıq. qarşılıq. qarşıtıq. kəsimlik. rəqabət.

cesm yapı. yapıt. çapı. çapıt. əndam.

çəşmbəndi gözbağı.

çəşmdaşd umluq. umuq. umma.

çeşmdaşt gözlədim.

çeşme -çeşmehaye abe mə'dəni : içmələr. araşanlar.

çəşməndaz görüntü. görünüm.

çəşməndaz görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görək. görəş. peyizaj. mənzərə.

çəşməndazi tikiz.

çəşmpuşi görməməzlik.

çəşmzədəgi gözdəğməcəsrətli bazınmaz. cürətli. qorxmaz.

cəstə sıçramış. atlamış.

cəsur badıraq. qorxmaz. ciyərli. atılqan. demli. pərvasız. qazatlı. yararlıq göstərən. qeyrətli. zardalı. çevik. otlu. odlu. cəsarətli. könüllü. göyüllü. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. çəkinməz. sakınmaz. aldırmaz. aldırışsız. gözübək. batır. atılqan. batır. yügürt. quduruq. quşqurt. atıq. yiğit. iğit. güstax. cürətli. cidamlı. içli. içgin. qorxmaz. cürətli. daşbağ. iğid. yiğid. kişi. qabadayı. iyid. gözübək. cəsarətli. ataq. atılqan. qeyrətli. şüca'. dəli. dilir.

cəsur basımlı. bazımlı.

cəsur bazqan. basqan. ürəkli.

cəsur bazqın. basqın. güvənli.

cəsur ciqər (< çik + ər) qorxusuz.

cəsur cürətli. bazıncaq. ərürək. qəhrəman. kişi. ərkək. yiğit. gözübərk. ötlü. gözü pek. yiğit. tulpar. qəhrəman.

cəsur dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

cəsur otlu.

cəsur otlu.

cəsur qaldırılı. qonur.

cəsur qataq. qadaq. qotaq. ürəkli.

cəsur tavqal. şüca'. gözübək. atılqan. yılmaz. əzimli. qararlı. ertəli. irtəli. iradəli.

cəsur yiti. çiti. ataq. cürətli.

cəsurcasına çəkinməksizin.

cəsurlanmaq umaqlanmaq. ümid tapıb, ürəklənmək. cürətlənmək.

cəsurluluq iğitlilik ürəklilik.

cəsurluluq qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. şüca'lıq. cəsarətlilik.

cəsurluq ciqərliq. qorxusuzluq.

cəsurluq qonurluq. cəsarətlilik. şüca'lıq. atağlıq. atılqanlıq. qeyrətlilik. dəlilik. dilirlik.

cəsurluq tavqıllıq. tapqıllıq. iradəli. güvənli.

çətir güncək. günəşlik. şəmsiyə.

cəvab edmək cəvab vermək. vermək.

cəvab istəmə deditmə. söylətmə. sorquya çəkmə.

cəvab verəməmək altda qalmaq. yenilmək. qarşılıqsız qalmaq.

cəvab verən cəvabdeh. qarşuçu. qarşıçı. yanıtçı.

cəvab vermək davranmaq.-həmən yansıtmaq, cəvab vermək. boğazına tıxmaq.

cəvab -kef əhval sorana verilən yanıt, qarşıt, cəvab : iyilik sağlıq. iyilik gözəllik.-sual cəvab : soru sorağ. ayıt qayıt. aytır qaytır.-suallar cəvablar : sorular sorağlar.-soru verdin al sorağın : sual verdin al cəvabın.

cəvab qarşılık. dirəniş. ödün. əvəz.

cəvab qarşılık. dirəniş. ödün. əvəz.

cəvab -qarşılıq, cəvab vermək: qarqış vermək. -tərs cəvab vermək: tərs yanıtmaq. tərsinə gedmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqışlamaq. qaqırlamaq. qarşı gəlmək. muxalifət, ziddilik edmək.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə